MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 30. 1. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ"

Transkript

1 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 34. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: MUDr. Bouchal, Mgr. Tlačil 34. zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona o obcích. Starosta zahájil jednání v hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (22). Zastupitelstvo města bylo schopné se právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Martina Kamišová a skrutátorem Ing. Pavel Vejvar. Starosta předložil ke schválení návrh programu dnešního jednání, ten byl jednomyslně schválen. Návrh na složení návrhové komise: - p.vochozka, p. Buman, Ing. Plucar Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno Zápis z minulého jednání byl ověřen Ing. Karlem Fürstem a Zbyňkem Mikešem a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky. Návrh na ověřovatele dnešního zápisu: - Josef Hadrava, Mgr. Marie Florianová Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 3 Schváleno Usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje: a) program jednání. b) návrhovou komisi ve složení: p.vochozka, p. Buman, Ing. Plucar c) ověřovatele zápisu: Josef Hadrava, Mgr. Marie Florianová. K bodu 2 Zpráva o plnění usnesení rady a zastupitelstva města Zastupitelstvu města je předkládána zpráva o plnění usnesení rady a zastupitelstva za období od minulého jednání. - Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ( , , , , , ) a zastupitelstva města (5. 12.). Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

2 ad 3) Rozpočet města Třeboně na rok 2006 Rada města projednala návrh rozpočtu města, následně k němu proběhla pracovní schůzka členů zastupitelstva a rovněž se tomuto tématu věnoval finanční výbor. Rozpočet je navržen takto: Příjmy celkem ve výši tis. Kč, na financování jsou zajištěné úvěry ve výši tis. Kč. Výdaje celkem ve výši tis. Kč s tím, že na splátky úvěrů je potřeba tis. Kč. Oproti loňskému roku je rozpočet vyšší o částku tis.kč. Hlavní prioritou letošního rozpočtu je pokračování akce SROP Třeboň rozvoj lázeňské infrastruktury za tis. Kč. Dále jsou to investice do rekonstrukcí komunikací a chodníků za tis. Kč, zimní kluziště za tis.kč či dokončení nové klubovny pro děti a mládež za tis. Kč. Rada města svým usnesením č. 40/2006 z : 1. doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města na rok doporučuje zastupitelstvu města zmocnit radu k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: a) příjmová část rozpočtu do výše ,- Kč včetně použití ve výdajové části, b) výdajová část rozpočtu do výše ,- Kč mezi položkami, c) příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací (příspěvků), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši, do částky ,- Kč s tím, že všechna přijatá rozpočtová opatření radou města budou dána na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání Ing. Houdek informoval o zasedání finančního výboru k rozpočtu, kdy zápis z tohoto zasedání mají zastupitelé dispozici v pokladech. Doporučuje schválení návrhů finančního výboru. Sám navrhuje na doplnění rozpočtu návrh na příspěvek na pořádání Třeboňských nocturen, které jsou v Třeboni tradicí, pořadatelem je Hotel Zlatá hvězda společnost Adria Neptun.Požadavek od společnosti byl příspěvek v částce Po projednání rada města doporučuje pro ročník 2006 příspěvek ve výši Ing. Houdek předložil písemný návrh návrhové komisi, kdy navrhuje Výdajovou část položky úroky min. financí paragraf 35 snížit o 100 tis. a tato částka bude po schválení zastupiteli přesunuta na akce Třeboňská nocturna. Ing. Plucar přednesl návrhy finančního výboru: 1) V případě neuzavření kupní smlouvy na prodej kasáren do konce února 2006 doporučuje FV uložit radě zrušit výsledek výběrového řízení a předložit nejpozději na dubnovém zastupitelstvu města návrh řešení naplnění příjmové části rozpočtu. 2) V odd. 33 kultura položka IKS příspěvek na kino (sedadla) částku 1,2 mil.kč pozastavit do doby dořešení nájemního vztahu ke společnosti Corona (budoucí nájemce objektu Beseda). 3) V odd. 35 zdravotnictví položka úroky MF částku tis. Kč snížit o 200 tis. Kč a přesunout do oddílu 34 příspěvky na sport a navýšit částku tis. Kč na tis. Kč. 4) Sjednotit u odd. 34 příspěvky na práci s mládeží a na činnost do jedné položky (částky =546 tis. Kč) s tím, že přidělování těchto prostředků bude v kompetenci komise mládeže a tělovýchovy. 5) Uložit radě města připravit a vyhlásit v průběhu roku 2006 výběrové řízení na provoz WC. 6) Uložit ředitelce IKS předložit radě města písemné prohlášení, že jsou proúčtovány veškeré závazky roku 2005 k ) Doporučuje schválit navržený způsob provádění rozpočtových opatření. Ing. Houdek poděkoval Ing. Plucarovi, doporučuje hlasovat o všech návrzích současně, otevírá diskusi p. Ouška podává návrh na úpravy výdajové části odd. vzdělání kde jsou uvedeny dvě základní školy, ZŠ Sokolská a ZŠ Na Sadech. Základní škola Na Sadech má jako samostatný řádek uveden příspěvek na obědy zaměstnanců ve výši 40 tis. Kč. Navrhuje tento příspěvek zahrnout do jednoho řádku k všeobecnému příspěvku na provoz (3 494 tis. Kč). ZŠ Sokolská bude svůj příspěvek na obědy Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

3 hradit z daného příspěvku tis. Kč. na provoz. Vše bylo zkonzultováno s odborem školství a jednotlivými školami. Ing. Houdek navrhl, aby se hlasovalo o návrzích ihned po jejich přednesení, vyhlašuje dílčí hlasování. Ing. Kubal kolik % z celkových nákladů na pořádání festivalu Třeboňská nocturna představuje částka ve výši 100 tis. Kč? Ing. Houdek přesná částka není známa, domnívá se že není nižší než 1 mil. Kč. Informoval o smlouvě uzavřené se společností Adria Neptun, v rámci které jsou nasmlouvány činnosti v hodnotě cca 40 tis. Kč. Dr. Váňa dotaz na výši příspěvku v loňském roce. Pokud je Město Třeboň spolupořadatelem akce, navrhovaná částka se mu nejeví jako vysoká, pohybuje-li se celkový rozpočet akce v řádech milionu Kč. Ing. Houdek v předchozích letech Město Třeboň žádný finanční příspěvek neposkytovalo. Město Třeboň je spolupořadatelem, přičemž spolupořadatelství spočívalo zejména v součinnosti při vlastní organizaci akce a mezi dalšími závazky bylo poskytováno např. pódium. Společnost Adria Neptun požádala o příspěvek ve výši 100 tis. Kč. Návrh na změnu - Ing. Houdek Zastupitelstvo města schvaluje změnu návrhu rozpočtu na rok 2006 spočívající v zařazení nové položky Příspěvky na kulturu Třeboňská nocturna z odd. 33 kultura ve výši 100 tis. Kč, kryté z překlenovací položky úroky Fondu národního majetku par. 35 snížení o 100 tis. Kč z tis. Kč na tis. Kč. Pro: 22 proti: 0 zdržel se: 0 schváleno Ing. Houdek může se přejít k hlasování návrhu finančního výboru Dr.Váňa technická připomínka domnívá se, že některé body nejsou v přímém vztahu k rozpočtu, a považuje jako nelogické hlasování o návrhu jako o celku Ing. Houdek nevidí v tom zásadní problém, i když z daného návrhu vyplývá úkol pro ředitelku IKS, za splnění úkolu ovšem zodpovídá rada města Dr.Váňa upřesňuje, že pouze vyjádřil pochybnost o přímém vztahu některých bodů k rozpočtu. Při rozboru jednotlivých bodů vidí nejasnost hned u prvního bodu návrhu finančního výboru co znamená zrušení výběrového řízení. Znamená to revokovat usnesení o prodeji kasáren? Ing. Houdek vysvětlil, že toto znamená zrušení výsledku výběrového řízení. Pokud fa Lavana, která byla vybrána, dala 33 mil. Kč nabídku, neuzavře smlouvu do konce února, podle tohoto usnesení má rada pravomoc ji jako vítěze veřejné soutěže zrušit. Nelze čekat do nekonečna, pro naplnění rozpočtu a dle jeho názoru finanční výbor toto pojal velmi dobře, aby následně rada předložila návrh na naplnění příjmové části rozpočtu, protože 33 mil. v příjmové části jak figuruje není jednoduché a je potřeba toto vědět co nejdříve, abychom nerozjeli nějakou investiční akci, kterou bychom nemohli dodělat.. Dr.Váňa nevidí žádnou právní oporu k tomu, aby takto město postupovalo, protože se neví z jakého důvodu nebyla tato smlouva uzavřena. Zrušit výsledky výběrového řízení jen z důvodu protahování uzavření smlouvy se mu nezdá úplně v pořádku. Ing. Houdek vidí jako korektní, pokud je určený vítěz soutěže, měla by být snaha k uzavření smlouvy. Iniciativu zatím projevilo pouze město, neustále vyzývá zástupce firmy Lavana. Ze strany firmy Lavany není patrná žádná zásadní aktivita. Z usnesení valné hromady firmy Lavana vyplývají požadavky na dodání dalších desítek dokumentů, které se dle jeho názoru netýkají samotného prodeje majetku, spíše stavebního řízení. Jedná se o nestandardní požadavek. Domnívá se, že toto je záležitost právního posouzení ze strany právního zástupce města tak, aby krok, který město udělá, nebyl napadnutelný. Jinak tímto dává ZM na vědomí, že je důležité naplnit příjmovou část rozpočtu. Položka za prodej kasáren je velmi důležitá, jestliže by měla být zpochybňována nebo neměla být reálná, pak se musí co nejdříve hledat jiné způsoby naplnění rozpočtu a je třeba hledat co nejdříve. Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

4 Dr. Váňa - je pro zrušit celou soutěž, ale zrušit výsledek výběrového řízení je dle jeho názoru úplně něco jiného. V tomto okamžiku není patrné, co bude následovat, bude pokračovat druhý uchazeč v pořadí výběrového řízení? Ing. Houdek soutěž byla vyhlášena na podání nejvyšší nabídky, ne nejvyšší nabídce v pořadí, byl vyhlášen vítěz soutěže. Nebyl vyhlášen žádný náhradník, to samotné se mu jeví jako nelogické, mohlo by to směřovat k domluvám uchazečů. Dr. Váňa pro upřesnění: znamená to tedy zrušení veřejné soutěže? Ing. Houdek - znamená to zrušení výsledků veřejné soutěže, opakuje z návrhu finančního výboru, přesně dle formulace z písemných materiálů Ing. Kubal pojem zrušení výsledků výběrového řízení chápe v tom smyslu jako změnu pravidel. Zastupitelům nejsou známy požadavky materiálů města a požadavky firmy Lavana, nemohou taktéž posoudit, které požadavky jsou splnitelné a které ne. Zda je taktéž možné toto dopředu odhlasovat, pokud není jasné, které požadavky jsou zákonné a které ne. K tomuto je zapotřebí stanovisko právníka. Zároveň je toho názoru, že by toto měl být samostatný bod jednání ZM a neřešit globálně. Stejně tak řešení globálem pronájmu WC bod č. 5 v návrhu finančního výboru - domnívá se, že toto by nemělo být předmětem projednávání rozpočtu. Ing. Houdek domnívá se, že finanční výbor je k těmto věcem kompetentní, dává objektivní návrh s výhledem příjmů Ing. Kubal dává příklad z loňského roku, kdy se hlásil zájemce o pronájem WC a vedení s pronájmem nesouhlasilo, a letos se toto akceptuje, nechápe tyto náhlé zněny. Ing. Houdek v loňském roce měly správu WC na smlouvu Technické služby, nedošlo k žádné finanční úspoře, WC jsou ze strany rozpočtu města poměrně drahé, a proto finanční výbor navrhuje provoz WC privátně, konstatuje, že názory se samozřejmě mohou vyvíjet. Ing. Novotný má pocit, že bod č. 1 stanoviska finančního výboru je poměrně složitá záležitost, nelíbí se mu návrh řešení na naplnění příjmové části rozpočtu, zmiňuje dopis z Jihočeské hospodářské komory. Je toho názoru dát tyto finance pod čáru, nechat rozpočet mínusový, dokud se situace nevyřeší. Naplňovat příjmovou část rozpočtu není jednoduchá záležitost. Ing. Houdek rada by měla mít kompetence naplňovat příjmovou část rozpočtu jako první akt, který by měla udělat, pokud se nenaplní příjmová část, musí na zasedání dubnového ZM přinést i naplnění výdajové části. Nechápe, z jakého důvodu dávat toto pod čáru, když je to veřejná soutěž, která byla řádně vyhlášena dle platných pravidel a je vybrán vítěz. Ing. Novotný - namítá, že bod. č. 1 toto zpochybňuje. Ing. Houdek - bod č. 1 pouze upozorňuje na to, že se ze strany firmy Lavana protahuje podepisování smluv. Finanční výbor má zájem o to, aby byl rozpočet naplněn a aby byla částka 33 mil. vyřešena co nejdříve. Ing. Novotný bod. č. 1 vznáší protinávrh MUDr. Doležal žádá o vyjádření právníka JUDr. Peška k názoru finančního výboru, zda je daný návrh v pořádku a v souladu se zákonem? JUDr. Pešek návrh finančního výboru nemá momentálně k dispozici, bylo by neseriozní sdělit svůj právní názor, v pravomoci ZM je schválit jakýkoliv návrh, který je přednesen na jednání. Pokud by zastupitelé požadovali písemný právní názor, vypracuje tento v co nejkratším termínu. p. Janát vznáší dotaz, byla řeč o požadavcích ze strany firmy Lavana vůči městu, chtěl by tyto požadavky vidět. Ing. Houdek kopii dopisu obdrží zastupitelé se zápisem ze ZM - na jednání ho nemá odbor finanční a majetkový k dispozici. p. Mráz shrnuje, že firma Lavana dala nejvyšší nabídku, dala ji jako poslední nabízející, vyhrála, finanční rozdíl je tak vysoký, že spekulace jsou zbytečné. Informuje o petičních arších záchrana kasáren, které se objevily ihned po výběrovém řízení a od té doby se neuskutečnily žádné jiné kroky k podpisu smlouvy. Telefonoval ing. Lacigovi, ten sdělil, že situace je složitá. Členové firmy Lavana požadují materiály týkající se koupě, např. kolaudační rozhodnutí z dob Marie Terezie, průzkumy a pod. Po vítězství firmy Lavana muselo město čekat na stanovisko valné hromady, domnívá se, že se jedná pouze o oddalování. Navrhuje hlasovat. RNDr. Masojídek je nejistý v tom, že pokud se udělá nějaké rozhodnutí, může být bez vyjádření právníka protiprávní. Domnívá se, že nebyl taktéž stanoven termín uzavření smlouvy. p. Mráz firma Lavana požaduje dokumenty typu kolaudační rozhodnutí z dob Marie Terezie atd.je Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

5 pravděpodobné, že se tyto dokumenty nepodaří zajistit, jaká pak bude reakce druhé strany na nedodání těchto dokumentů? RNDr. Masojídek konstatuje, že zastupitelům není známo, jaké dokumenty firma Lavana požaduje. Ing. Houdek je přesvědčen, že výběrové řízení bylo v pořádku. N ikdy v minulosti nebyly žádnému jinému kupujícímu poskytovány dokumenty tohoto typu, jak žádá firma Lavana. Současně konstatoval, že kdo na co má právo a nemá, žádné právo neřeší. Jasně byl definován majetek a měla být dána cena, na základě té byl zájemce vybrán. RNDr. Masojídek prodává se majetek za 33 mil., osobně je proti tomu, aby se prodával. Žadateli by však měly být poskytnuty požadované dokumenty. Ing. Houdek zdůrazňuje otázku financování všech vyžádaných průzkumů a dokladů. Ing. Lexa konzultoval s Dr. Kotilovou, co je příčinou, považuje požadavky firmy Lavana za legitimní a opodstatněné. Musí město požadované materiály poskytnout nebo výjimky zanést do smlouvy. Netušil, že materiály požadované firmou Lavana nemá k město k dispozici od původního majitele. Na podzimním ZM požadoval zrušení soutěže, vedení argumentovalo, že soutěž zrušit nelze, pod podmínkou sankcí. Je to záležitost velice ožehavá a domnívá se, že je třeba znát právní stanovisko, zda by zrušením výsledků výběrového řízení nedošlo k tomu, čeho se město obávalo na podzim. Ing. Houdek chce najít kompromis, nesouhlasí s Ing. Lexou v případě legitimních požadavků. Chápe obavu z právního pohledu - po odsouhlasení předsedy finančního výboru by šlo do prvního bodu doplnit, že v případě neuzavření kupní smlouvy na prodej kasáren do konce února 2006 a za předpokladu kladného vyjádření ze strany právního zástupce města doporučuje finanční výbor radě zrušit výsledek výběrového řízení. Dr. Váňa domnívá se že, rada nemá kompetence zrušit výběrové řízení, ZM rozhodlo a vybralo. Ing. Houdek - nesouhlasí, schválením tohoto bodu dává ZM radě města kompetenci, pokud se smlouva do konce února neuzavře, znovu zdůrazňuje, že tato záležitost je velice důležitá k naplnění rozpočtu. Ing. Lexa neviděl návrh kupní smlouvy mezi městem a firmou Lavana, chce se dotázat právníka Ing. Houdek návrh kupní smlouvy byl přílohou dokumentů při schvalování vítěze výběrového řízení. Ing. Lexa nepamatuje si z návrhu smlouvy, zda bylo ve smlouvě uvedeno, do kdy je strana kupující povinna uzavřít kupní smlouvu, pokud toto ve smlouvě není, jak můžeme říci, že zrušíme výsledek výběrového řízení, když smlouva neukládá budoucímu kupujícímu taxativně do kdy? Ing. Houdek navrhuje ponechat toto na právní posouzení, je důležité, aby se co nejrychleji naplnila příjmová část. Ing. Kubal žádá dr. Kotilovou o sdělení požadavků firmy Lavana (objasnění). Ing. Houdek připomíná, že toto by bylo možné jen v případě, že má dr. Kolilová daný dopis k dispozici a mohla by jej ocitovat. RNDr. Kotilová cituje dopis, který zve na podpis smlouvy na začátek ledna. p. Mráz žádá, aby citovala kompletně celý seznam požadavků na dodání dokladů. RNDr. Kotilová - připomíná, že každý velký majetek by měl mít při prodeji dané náležitosti, k příkladu uvádí prodej Lázní Aurora. Ing. Houdek žádá, aby vzniklou situaci nespojovala s prodejem Lázní Aurora. p. Mráz žádá, aby četla pouze body a nerozváděla do teorií. RNDr. Kotilová ohradila se proti zesměšňování požadavků - požadavky na kolaudační rozhodnutí z dob Marie Terezie. Ing. Houdek - táže se, zda je v seznamu požadavek na kolaudační rozhodnutí stavby? RNDr. Kotilová - ano, v objektu jsou i asfaltové plochy, které zajisté nebyly z doby Marie Terezie, a ty by kolaudační rozhodnutí už mít mohly. Dne 3.1. město obdrželo dopis a k dokumentační části mohly být vedeny hovory, město vést hovory nechtělo. Ing. Houdek všechny tyto požadavky měly být podány před stanovením konečné ceny, všechny doklady se měly požadovat před podáním nabídky. Dále upozorňuje na to, že může nastat situace, kdy město nějaký dokument nedodá a firma Lavana bude požadovat snížení původní ceny. Toto nelze připustit. Tyto doklady se měly požadovat při stanovování ceny. RNDr. Kotilová při stanovování ceny nebyl čas, nebyly zadány podmínky prodeje, považuje za naprosto legitimní, jestliže ten, kdo kupuje, požaduje základní dokumenty k těmto budovám. Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

6 Ing. Houdek v tom případě firma Lavana nerespektuje podmínky, které jsou v návrhu kupní smlouvy. RNDr. Kotilová oponuje, firma je respektuje, ale žádné podmínky dány nebyly. Ing. Houdek byly dány podmínky, že se nepostaví supermarket, nebude moci majetek zcizit, podmínka vychází z navržené kupní smlouvy, která byla projednána a schválena na ZM. Domnívá se, že je v této chvíli regulérní, pokud firma Lavana nemůže podmínky splnit, měla by od smlouvy a od nabídky odstoupit. Město pak bude hledat jiné řešení pro naplnění příjmové části rozpočtu, případně pro redukci výdajové části. Do této chvíle takto firma neučinila. RNDr. Kotilová firma písemně vyjádřila, že má nadále o koupi zájem a požaduje předání základní dokumentace. Pokud město tuto dokumentaci nemá, je jednání pasé. Vyjádřila pochybnosti o hospodaření města se svým majetkem. Město mělo tuto dokumentaci vyžadovat již při převodu ze státního vlastnictví na město. Jsou to základní věci majetku. Ing. Houdek ujišťuje o schopnostech města hospodařit s majetkem a považuje za úspěch získání kasáren do majetku města. RNDr. Kotilová pokračuje ve výčtu požadavků dokumentace z dopisu, osvětluje dané požadavky zejména situací za války, nelze vyloučit možnost zakopané pyrotechniky. Ing. Houdek- dotaz když kupovala fa Lavana Vrchy, požadovala taktéž tyto dokumenty? RNDr. Kotilová informuje, že převážnou většinu dokumentů měla firma při koupi k dispozici. Ing. Houdek seznam požadavků obdrží zastupitelé v písemné podobě společně se zápisem z tohoto jednání. p.hadrava když se na minulém ZM rozhodovalo o umístění MěÚ, rozhodovalo se z několika možností. Jednoznačně cca 70% se rozhodlo, že MěÚ bude umístěn do kláštera. V důsledku toho následovaly další akce, tzn. postupné renovace jednotlivých částí úřadu, zrušení některých nákupů nemovitostí, např. nákupy nemovitostí, které bezprostředně sousedily s radnicí v Husově ulici. V důsledku toho bylo vypsáno výběrové řízení na kasárna jako taková, neboť již tehdy byly učiněny jasné kroky o umístění MěÚ tam, kde se momentálně nachází. Byly určité podmínky zadání, bylo vypsáno výběrové řízení. Domnívá se, že dva z důvodů, které vedou firmu Lavana k tomu, že nechce koupit, jsou: 1) platební neschopnost 2) fingovaný úmysl firmy o nákupu kasáren - jakási nahozená udička městu vycházející z politického záměru. Protože vše takto dopadlo, hledají se dodatečné důvody, proč firmě Lavana neprodat. Konstatuje, že opozice funguje jednotně, ale v době, kdy se rozhodovalo o prodeji nebo se schvalovala obálková metoda, bylo velice zajímavé, že nebyla firma Lavana na jednání vůbec zastoupena (neodkladná pracovní cesta Dr. Kotilové do Prahy). Další zajímavá věc, kdy syn Dr.Kotilové sbíral podpisy, aby se kasárna neprodala firmě Lavana. Myslí si, že důvody, které vedou firmu Lavana, jsou úplně jiné, než ty, které zveřejňuje. Svědčí o tom termín , kdy se sešla valná hromada, Musela stanovit nějakou formu, která bude pro veřejnost přijatelná. Pokud někdo hovoří o supermarketu v kasárnách, umístění supermarketu do kasáren je zrůdnost a je to nemožné. Supermarkety patří na okraj města, domnívá se, že toto je pouze zástěrka. Nazývejme věci pravými jmény. Dále vyjadřuje své překvapení, že se radnice k tomuto dále nevyjádřila a hraje mrtvého brouka. Vše je způsobeno tím, že se radnice včas nevyjádřila k veřejnosti. Pokud by měli občané dostatek informací, tak by byl všeobecný názor úplně jiný. Zde vidí špatnou práci z hlediska propagace. Ing. Kubal reaguje na vyjádření p. Hadravy, že firma Lavana je nesolventní a upozorňuje jej, aby si uvědomil, že by ho mohla firma Lavana zažalovat za špatné jméno, vzhledem k tomu, jak se o ní vyjadřoval. Ing. Houdek - vysvětluje, že v daném okamžiku to bylo bráno jako domněnka. MUDr. Doležal dotaz, zda město jako majitel může odstoupit od takového prodeje? Ztráta času, návrh zrušení městem. Navrhuje, aby město soutěž zrušilo, protože s takovým partnerem nemá cenu jednat. Ing. Houdek takto to navrhuje i finanční výbor, ale zrušit soutěž ihned při vyhlášení je poměrně velké riziko. Teď jsou samozřejmě důvody k tomu, že ze strany firmy Lavana není zájem smlouvu podepsat, přestože ve svém dopise deklarují něco jiného. Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

7 RNDr. Kotilová vyjádření k některým domněnkám p. Hadravy valná hromada se schází každý rok na konci prosince, nebyl důvod, aby se scházela v jiném termínu, svolání má určité postupy. Pokud má p. Hadrava pochybnosti o solventnosti firmy Lavana, Dr. Kotilová mu může dát k nahlédnutí výpis z účtu, aby se p. Hadrava ujistil, že firma Lavana solventní je. Dr.Váňa 1) reakce na pana Hadravu, není úplně pravda co bylo řečeno. Není mu známo usnesení, kterým by se úřad přemístil do kláštera když se rozhodovalo, kde bude úřad umístěn, tak klášter z toho vyplýval jako varianta provizorní. Stále existují projekty na rekonstrukci čp. 1, 20 a 21.Fakt je ten, že stále existuje varianta, že bude radnice v Husově ul. a opravuje se čp. 1. Po předložení variant p. Vlachem klášter vycházel nejhůře připomíná budování výtahu. 2)Navrhuje hlasování jednotlivě o návrhu finančního výboru -Návrhová komise navrhuje, aby se o každém bodu stanoviska finančního výboru hlasovalo jednotlivě: Pro : 14 Proti 4 Zdrželo se : 5 Schváleno Ing. Novotný navrhuje dát příjem 33 mil. Kč pod čáru. Ing. Vejvar s tímto opatřením se dostaneme do situace jako před 2 lety, k tomu že byl rozpočet zpochybňován, toto není možné, protože nesmí být rozpočet schodkový. Ing. Lexa souhlasí s Ing. Vejvarem, rozpočet musí být vyrovnaný, ale tady říkáme do vyřešení dané situace. Ing. Vejvar pokud je rozpočet takto sestaven, je vyrovnaný a pokud se z příjmové části vyjme 33 mil. Kč a dá se pod čáru, tudíž v příjmové části nebudou, tento rozpočet bude schodkový. Ing. Váňa souhlasí s Ing. Vejvarem, znamenalo by to vyškrtat věci pod čáru, což nelze udělat. Ing. Vejvar - protinávrh Ing. Novotného není hlasovatelný. Ing. Novotný - stahuje svůj protinávrh. - V případě neuzavření kupní smlouvy na prodej kasáren do konce února 2006 doporučuje finanční výbor uložit radě zrušit výsledek výběrového řízení a předložit nejpozději na dubnovém zastupitelstvu města návrh řešení naplnění příjmové části rozpočtu za předpokladu kladného vyjádření právního zástupce města Pro: 15 Proti: 2 (PaedDr. Váňa, RNDr. Masojídek) Zdrželi se: 5 Schváleno RNDr. Kotilová - na závěr hlasování oznámila, že se hlasování neúčastnila. - V odd. 33 kultura - položka IKS příspěvek kino (sedadla) částku 1.2 mil. Kč pozastavit do doby dořešení nájemního vztahu ke společnosti Corona (budoucí nájemce objektu Beseda). Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Schváleno - V odd. 35 zdravotnictví položka úroky MF částku tis. Kč snížit o 200 tis. Kč a přesunout do oddílu 34 příspěvky na sport a navýšit částku tis. Kč na tis. Kč. Pro : 22 Proti: 0 Zdržel se: 1 Schváleno Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

8 - Sjednotit u odd. 34 příspěvky na práci s mládeží a na činnost do jedné položky (částky =546 tis. Kč) s tím, že přidělování těchto prostředků bude v kompetenci komise mládeže a tělovýchovy. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno - Uložit radě města připravit a vyhlásit v průběhu roku 2006 výběrové řízení na provoz WC Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno -Uložit ředitelce IKS předložit radě města písemné prohlášení, že jsou proúčtovány veškeré závazky roku 2005 k Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno -Doporučuje schválit navržený způsob provádění rozpočtových opatření Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 7 Schváleno - Zastupitelstvo města schvaluje změnu návrhu rozpočtu na rok 2006 spočívající ve sloučení příspěvku na obědy zaměstnanců ZŠ Na Sadech do příspěvku na provoz, který se zvyšuje na částku tis. Kč. Pro : 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Schváleno Ing. Kubal dotaz na pí Šímovou příjmy z vkladů na účtech 390 tis. Kč úroků, vysvětlit kolik je průměrně zůstatek na účtu a kolik činí úrokové sazby. Částka se jeví jako vysoká. pí. Šímová- v průběhu roku 2005 průměr kolem 10 mil. Kč, podává vysvětlení. Ing. Kubal požaduje informaci o zůstatku za celý rok? Ing. Houdek - pí Šímová zpracuje zprávu, kolik bylo od které banky zúročeno, konstatuje, že loňský rok dopadl velice dobře, nemusel být použit ani kontokorentní úvěr, toto byl zřejmě důvod enormního nárůstu zisku z úroků. Ing. Kubal domnívá se že bylo přehozeno účetnictví. pí Šímová uvádí na pravou míru, podrobný rozpis ing. Kubalovi pošle. Dr. Váňa návrh k formální části usnesení navrženého ke schválení. Usnesení by se mělo rozšířit v prvním bodě - měl by být objem příjmů a výdajů návrh ZM: schvaluje rozpočet na rok 2006 jako schodkový v celkovém objemu příjmů a výdajů a schodek bude uhrazen takto by to mělo být dle rozpočtových pravidel, jak byl informován na Krajském úřadě. pí. Šímová není řečeno v zákoně č. 250, jak má usnesení vypadat. Ing. Houdek není to porušení předpisu, pokud takto zastupitelé požadují formulaci usnesení, může se hlasovat. Dr. Váňa - měl by být rozpis souhrnných dotačních vztahů ke zřizovaným organizacím v celkovém objemu údaj by měl být součástí usnesení, informace z KÚ jedná se o technickou věc. pí Šímová informuje o závazných ukazatelích. Dr. Váňa toto mělo by být součástí usnesení. Navrhuje z důvodu vyvarování se formálních chyb v usnesení. Nepodpoří rozpočet, domnívá se, že je sestaven tak, že nebude možné jej dodržet, nadhodnocené příjmy nebude možné naplňovat část výdajovou. Chce upřednostňovat akce na větší Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

9 péči o majetek města (lázně). Uvádí, že 70 % nájmů by se mělo vracet zpět do lázní, neděje se tak. 62 mil. Kč jde z lázní jako nájem, vrací se pouze 5 mil. Kč. Ing. Houdek co SROP? Dr. Váňa nesouvisí s nájmem. Ing. Houdek souvisí. Dr. Váňa nesouvisí s nájmem, jsou to finanční prostředky, které by se měly do lázní vracet, je velká vnitřní zadluženost, tento majetek si zaslouží péči, co se buduje ze SROP pomůže možná lepší nabídce, ale pokud se budou tyto nájmy pouze spotřebovávat, lázním to moc nepomůže. Ing. Houdek nájemné se vrací do lázní téměř ve 100%, započítávají se dotace, informuje o stáhnutí investičního zadlužení od roku 1998 téměř na polovinu. Dotace se musí započítávat do vratky nájemného, město je získává jako vlastník a musí je započítávat, je to zhodnocení lázní. Kdyby se nezapočítávaly dotace, nebyly by finance na silnice, chodníky.v podstatě by se vše investovalo do lázní. Dr. Váňa dozorčí rada se s panem starostou v tomto neshodne, z nájmu 75 % by se mělo vracet do lázní po odečtení splátek, dochází k tunelování lázní, všechno se děje z nájmu lázní - opravy chodníků, silnic. Je pro, aby lázně městu přinášely užitek, ale také se město o ně musí starat. Ing.Houdek- město se v žádném případě nemůže stydět za to, co se za poslední roky investovalo do lázní. p.hadrava docházelo k tunelování lázní ale to bylo někdy jindy. MUDr. Doležal- když se získala dotace, mohla se v Lázních Auroře udělat akce, která by se nikdy nepodařila. Informuje, že se za posledních 7 let investovalo 200 mil. Kč do rekonstrukce, je třeba si uvědomit, že peníze se zpět vrací, uznává, že by mohly být investice zpět větší, ale jiná cesta není. RNDr. Kotilová výdajová část: nesouhlasí s navýšením položky o 6 úředníků na základě personálního auditu z důvodu,že jako zastupitelé neměli možnost prodiskutovat, konsultace s vyhotoviteli auditu. Má skeptický náhled k předloženému návrhu personálního auditu. Návrh předložení výsledků a obhájení výsledků od vyhotovitele zastupitelstvu. Požaduje obhájení nárůstu o 6 úředníků. Ing. Houdek tento požadavek je částečně splnitelný, žádá dr. Hřebíčka o seznámení a reakci na zpochybnění. Dr. Hřebíček audit byl projednán podrobně na radě, informuje o formách auditu, personální a procesní audit. Byl požadavek na personální audit. Závěrečnou právu mají zastupitelé k dispozici. Posouzení počtu pracovníků na jednotlivých odborech. Všichni ZM dostali podrobné výsledky auditu, u tajemníka je k dispozici individuální audit, s ohledem na ochranu osobních údajů. Celkový výsledek návrh navýšit stav ze 127 na 133. Útvar tajemníka navýšit o 1 přesun z KS KS interní audit, PR SOC 1, neúnosná hranice zůstat na počtu 12 OVV z 21 na 23, přestupkové řízení, nový správní řád, dopravní přestupky restrukturalizovat kulturní rozvoj nedostatečný, rezervy využití projektů. Zřízení nového odboru kulturní a cestovního rozvoje. Dr. Váňa komentář str. 9 při porovnávání efektivnosti řízení, souvislost věty podpora strategie získávání nemovitého majetku města v souvislosti s personálním auditem. Dr. Hřebíček personální audit hodnotí celkovou strategii, strategie je výjimečná dle porovnání s ostatními srovnatelnými úřady. Dr. Váňa domníval se, že personální audit se děje na úřadě, získávání majetku města je něco jiného. Dr. Hřebíček - audit nehodnotí získávání majetku, ale hodnotí práci úřadu při získávání tohoto majetku. p. Hadrava dotaz, jakým způsobem probíhaly individuální pohovory? Kolik osob se účastnilo individuálního pohovoru. Zpochybňuje kvalitu pohovoru v případě, že byl pouze jeden pracovník firmy a jeden úředník - subjektivní pohled. Dr.Hřebíček - součástí auditu byl anonymní dotazník, hromadný rozhovor komunikace v rámci oddělení p. Hadrava znovu pokládá otázku: pohovor probíhal tedy jeden proti jednomu? Kolik bylo od firmy pracovníků k individuálnímu pohovoru? Dr. Hřebíček - jeden proti jednomu. Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

10 p. Hadrava toto hodnotí jako velmi slabou část auditu. Dr. Hřebíček toto je metodika firmy a takto se postupuje. p. Hadrava je přesvědčen, že v tomto případě může být výsledek založen na subjektivním dojmu daného pracovníka, u pohovoru měli být minimálně 2 pracovníci firmy. Dr. Hřebíček konstatuje, že všechny audity jsou subjektivní, záleží na kvalitě posouzení. Ing. Kubal jakým způsobem se došlo k tomu, jaký má být odpovídající počet osob na odboru, jakým způsobem se toto hodnotilo Dr. Hřebíček vycházelo se z pohledu popisu činnosti pracovníka, kolik má prostoru, atd. nikoliv z pohledu jednoho pracovního dne. Ing. Kubal upřesnění práce auditu na konkrétním případu OVV občanské průkazy. Dr. Hřebíček - na základě objektivních stavů, počet obyvatel, porovnání s ostatními úřady. Ing. Kubal kolik měst nebo obcí bylo srovnáváno s Třeboní Dr. Hřebíček - poslední roky firma prováděla audit u 6 úřadů. kolegyně dr. Hřebíčka - vystoupila s doplněním srovnávání výstupů. Dr. Hřebíček sdělil, že firma vychází ze svých zkušeností. RNDr. Kotilová má připomínku k návrhu zřídit odbor projektů a kultur. rozvoje proč se neuvažuje navýšení odboru rozvoje a investic, proč se zřizuje nový útvar? Dr. Hřebíček - toto byla jedna z variant, východisko: pro charakter města bude výhodnější a prospěšnější zřízení tohoto odboru. Ing. Houdek v rozpočtu města je návrh navýšení o 6 vč. přesunu 1 pracovníka z IKS. Reorganizace úřadu je v kompetenci rady města. RNDr. Kotilová svědčí o chabé práci IKS, nabízí se spojení s ORI, nebo útvar ÚPA, tyto odbory mají své vedoucí, které město platí lepším tarifem. Dr. Hřebíček - znovu připomíná, že se jedná pouze o návrh. RNDr. Kotilová námitka k pojmu - předimenzovanost odboru není to jasně vyjádřeno Dr. Hřebíček - vysvětluje nelze hovořit o přidávání jiného pracovníka, nelze navrhnout optimum, je třeba vycházet z reality. Ing. Lexa nabídka byla rozčleněna do 6 cílů, závěrečná zpráva má jen 5 cílů. Oproti nabídce chybí: v závěrečné zprávě bod návrhu na optimální vzdělávání úředníků s optimální úsporou nákladů - chybí dílčí cíl č. 6 analýza vnější komunikace, prestiže úřadu a PR úřadu - závěrečná zpráva je vyjádřena hodně stručně, zaráží ho některé pasáže kdy si firma protiřečí: - silné stránky úřadu zrušení heren na území města. Všechny herny nejsou zrušeny, Restaurace U zámku, diskuse zda je či není, vyhláška o povolení heren. Dr. Hřebíček zdůvodnil, že tyto informace obdrželi. Ing. Kubal oficiální herna je v Přesece. Ing. Houdek je vydaná vyhláška na vymezení prostorů pro výherní automaty, ty se vymezily. Zmiňovaná Restaurace U zámku získala výjimku povolení jiným předpisem - Ministerstvem financí. Ing. Lexa- nedávat do silných stránek úřadu zrušení všech heren. Dr. Hřebíček - porovnání s jinými městy, kde je několikanásobný počet heren. Ing. Houdek v Třeboni nejsou žádné herny, jen kasino povoluje Min. financí. Ing. Lexa myslí si, že závěrečná zpráva je hodně kusá, chtěl navrhnout projednání jako samostatný bod jednání dalšího ZM, souhlasí s absencí interního auditu, doufá, že se vedení města bude návrhy dostatečně zabývat, aby hlavní kritizované věci byly v nové organizaci napraveny. Není přesvědčen, že 6 lidí je optimální stav. Zprávu považuje za velice subjektivní. Ing. Houdek vrací se k návrhu dr. Váni, bude bráno jako protinávrh. p. Mikeš vyjádření k rozpočtu, domnívá se, že každý zastupitel by se měl samostatně vyjádřit, je to souhrn kompromisů, dá se souhlasit, ale s obavami. Má obavy z nenaplnění příjmové části. Přimlouvá se za to, aby se město pokusilo dořešit příjmovou část. Celkově souhlasí s rozpočtem, jediná připomínka je k příjmové části. Ing. Houdek souhlasí, domnívá se, že toto je správná připomínka, připomíná schválený bod finančního výboru který řeší příjmovou část, rozpočet je plán, plán se nedá naplnit na 100%. p. Mikeš pozn. pokud se rozpočet schválí, navrhuje doplnit kontrolní výbor na 5 členů. Ing. Houdek finanční výbor má 5 členů, kontrolní 3 členy, je potřeba co nejdříve interní auditor, který vše ohlídá, bude pomocníkem kontrolního výboru. Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

11 Ing. Vopátek dotaz k jedné částce v rozpočtu: jakou formou se bude čerpat částka oddíl 34 tělovýchova a zájmová činnost položka údržba hřiště u sportovní haly ve výši 150 tis. Kč? Ing. Houdek částka vychází ze zkušeností, dala se automaticky, hřiště je vypůjčené zástupcům fotbalistů, kteří mají hřiště udržovat, prokazatelné náklady město uhradí je patrné ze smlouvy o výpůjčce. Ing. Vopátek ověřovaná informace chybí dovětek, že se jedná o s.r.o., konkrétně FK Třeboň s.r.o. je tomu tak, že jsou částky vždy prokazatelně proúčtovány, bylo tomu tak vždy? Ing.Houdek - dává slovo pí Šímové. pí Šímová ano, byly prokázány na základě dokladů. Ing. Vopátek v prosinci 2005 RM svým usnesením souhlasila s dodatkem ke smlouvě o výpůjčce mezi Městem Třeboň a FK Třeboň s.r.o., tehdy RM souhlasila s prodloužením smlouvy na 50 let, je možné, aby zastupitel města měl soukromou společnost, do které jdou peníze daňových poplatníků z rozpočtu města, hovoří o střetu zájmů, budí to nedůvěru. Z rozpočtu se dává částka 150 tis. Kč a jde do FK Třeboň s.r.o. a tato společnost je majetkově propojená se společností FK Jiskra a.s., kde je opět členem představenstva Ing. Plucar. Je možné tuto částku automaticky dávat do soukromé společnosti, kde je jeden za zastupitelů a předseda finančního výboru? Ing. Houdek opravuje nepřesnosti. Automaticky převáděno 150 tis. do fotbalového klubu není, je propláceno na základně prokázaných předložených dokladů. Zároveň uvádí na pravou míru informaci o pronájmu - do roku 2056 byl vyhlášen záměr, k jehož schválení nedošlo, smlouva je odsouhlasená do roku Ing. Vopátek reakce na rok 2056, toto bylo usnesení rady a rada původně souhlasila. Ing. Houdek rada souhlasila se záměrem, k realizaci vyhlášeného záměru nedošlo, žádná smlouva ani dodatek do roku 2056 neexistuje. Ing. Vopátek smlouva o výpůjčce byla sepsána koncem dubna 2002, v té době byl ing. Plucar členem RM, proč se o pozemek nestará TJ, proč se to musí dávat s.r.o. zastupitele města. Jestliže s.r.o. vlastní zastupitel a v době sepsání smlouvy byl i členem rady, budí toto nedůvěru. Ing. Houdek v daném roce TJ neměla kromě reprezentačního mužstva žádné jiné týmy ve svém oddílu, TJ nemohla ani pro své oddíly využívat, byl zřízen fotbalový klub v té době v TJ žádní fotbalisté nebyli. p. Mráz k Ing. Vopátkovi upozorňuje, že již dříve sdělil při setkání ing. Vopátovi, že žádný 50 letý pronájem není Ing. Plucar stejný způsob financování zvolil také oddíl házené, nabízí ing. Vopátkovi, že se sám funkce zřekne a ing. Vopátek se jí může ujmout. Ing. Vopátek - vysvětluje, že není odborník, odůvodňuje svůj výběr FK Třeboň tím, že FK nereaguje na výzvu soudu, chybí doklady v obchodním rejstříku. Ing. Houdek zastavuje ing.vopátka toto se netýká rozpočtu. Ing. Plucar reaguje na řeč ing. Vopátka. p. Elexhauser v rozpočtu tis. Kč na tělovýchovu - táže se, jak budou tyto finance rozděleny. Ing. Houdek finance budou rozděleny dle pravidel a ve spolupráci s komisí pro mládež a sport, konečné odsouhlasení bude mít v kompetenci RM. p. Elexhauser kdy se dozví finanční rozdělení pro jednotlivé TJ? Ing. Houdek myslí si do konce března, pokud ne celý příspěvek, alespoň zálohu. p. Elexhauser žádost o bližší termín - maximálně do konce února (hokej, florbal), žádá jménem oddílů. Ing. Houdek - individuelně se může požádat o zálohu, finanční odbor může řešit zálohou ještě před termínem. p. Elexhauser opakuje žádost o sdělení celé částky, v co nejbližším termínu. Ing. Houdek definitivní částka se sdělí nejdéle do konce března v meziobdobí řešit formou zálohy. p. Hadrava reakce na debatu s Ing. Vopátkem, domnívá se že odpověď starosty Ing. Vopátovi byla nepřesná, neboť starosta sdělil, že to byl pouze záměr, který byl do r. 2056, usnesení RM č. 680/2005. Pokud tento záměr prošel radou města usnesením č 680, a skutečnost byla jiná, pak mělo být jiné usnesení, podle kterého by bylo jasné, že tomu tak není. Ing. Houdek vysvětlení, záměr nebyl naplněn, revokace se nedělá. p. Hadrava kdo o tom rozhodl o tom, že se to pronajme jen na 10 let? Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

12 Ing. Houdek rozhodlo se v RM, byl vyhlášen nový záměr, záměry se nemusí revokovat, tím že nejsou naplněny. p. Hadrava - pokud RM rozhodla o pronájmu na 10 let, tak to mělo být předmětem usnesení RM, ale toto nikde neproběhlo. pí Filípková - byla uzavřena smlouva na 10 let do roku 2015 a záměr byl na 50 let. p. Hadrava vysvětlení rozumí, ale požaduje objasnění, kdo rozhodl o dané smlouvě na 10 let. Měl by být zápis, že Rada rozhodla o pronájmu na 10 let. Ing. Vejvar informuje, že tato smlouva je z dřívějšího data. Ing. Houdek smlouva byla před rokem, kdy se vyhlašovaly záměry. Rada rozhodla do roku 2015 Žádá odbor finanční a majetkový o podrobnou informaci, jakým způsobem proběhlo schválení smlouvy na 10 poslat zastupitelům se zápisem. p. Mikeš objasnění občanům finančního příspěvku u hasičského záchranného sboru Branná byl vybrán jako zásahová jednotka. Ing. Houdek - končí diskusi k rozpočtu. Dr. Váňa svou připomínku k formulaci usnesení bral jako námět k formě usnesení, netrvá na znění. a) Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na rok b) Zastupitelstvo města zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 1. Příjmová část rozpočtu do výše ,- Kč včetně použití ve výdajové části. 2. Výdajová část rozpočtu do výše ,- Kč mezi položkami. 3. Příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací (příspěvků), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši, do částky ,- Kč s tím, že veškerá přijatá rozpočtová opatření radou města budou následně dána na vědomí zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Pro: 16 Proti: 1 (Dr. Váňa) Zdrželo se: se dostavil p. Janát Počet 23 ad 4) a) Prodej části z pozemků p.č. KN 1931/8, 1936/9, 1936/8, 1931/6 o výměře cca 300 m 2 v k.ú. Břilice Rada města projednala návrh na prodej části z pozemků p.č. KN 1931/8, 1936/9, 1936/8, 1931/6 o výměře cca 300 m 2 v k.ú. Břilice manželům Marii a Jaroslavu Sršňovým (Břilice 214, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m 2. Jedná se o zájmovou část z pozemků v ulici Strouha v Břilicích. Nacházejí se na ní inženýrské sítě ve správě Českého Telecomu, Vaku, E.On, JČP. Záměr prodeje zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3d ze dne a v době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost. Rada města svým usnesením č. 10c) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části z uvedených pozemků s podmínkami uvedenými v návrhu na usnesení. - Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části z pozemků p.č. KN 1931/8, 1936/9, 1936/8, 1931/6 o výměře cca 300 m 2 v k.ú. Břilice, do vlastnictví manželů Marie a Jaroslava Sršňových (Břilice 214, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, za podmínek: Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

13 - ponechání pozemku p.č. 1931/8 ve vlastnictví Města Třeboň v takovém rozsahu, aby byla zachována šířka místní komunikace (včetně chodníku a krajnice) na pozemku p.č. 241/25 a 1931/7, stejně tak jako v předcházejícím úseku mezi pozemky p.č. 241/11 a 241/26 - zachování volně přístupného nezastavěného prostoru šířky 6 m od břehové čáry, resp. osy zatrubněného toku pro údržbové práce spojené s výkonem správy vodního toku a zajištění přístupu mechanizace pro čištění stoky a odvoz materiálu z čištění stoky a česlí. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Kupní cena je splatná 10 dní od podpisu kupní smlouvy. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se:0 Počet 20 b) Prodej části pozemku p.č. 2189/6 o výměře 57 m 2 a části pozemku p.č. 2189/40 o výměře 7 m 2 v k.ú. Třeboň. Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. 2189/6 o výměře 57 m 2 a části pozemku p.č. 2189/40 o výměře 7 m 2 v k.ú. Třeboň, za cenu 150,- Kč/m 2, manželům Karlovi a Daniele Pešlovým (Lesní 148, Třeboň). Na zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě ve správě Českého Telecomu a podzemní kabely NN ve správě E.ON Česká republika, a.s. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3 j) ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka ani námitka. Rada města svým usnesením č. 619e) z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej uvedených částí pozemků manželům Karlovi a Daniele Pešlovým za cenu 150,- Kč/m 2. - Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2189/6 o výměře 57 m 2 (dle GP č /2005 díl d) a části pozemku p.č. 2189/40 o výměře 7 m 2 (dle GP č /2005 díl b) v k.ú. Třeboň, manželům Karlovi a Daniele Pešlovým (Lesní 148, Třeboň), za cenu 150,- Kč/m 2. Kupní cena je splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet : 20 c) Prodej části pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Břilice Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 521/3 (manipulační plocha ostatní plocha) o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Břilice, za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, panu Petru Vopelkovi (Sídl. Gigant 149, Břilice, Třeboň). Na zájmové části se nacházejí inženýrské sítě ve správě E.ON. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3e ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 619b/2005 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části uvedeného pozemku do vlastnictví pana Petra Vopelky za cenu 100,- Kč/m 2. - Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

14 Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 521/3 (manipulační plocha ostatní plocha) o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Břilice, do vlastnictví pana Petra Vopelky (Sídl. Gigant 149, Břilice, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet 19 d) Prodej části pozemku p.č. KN 521/3 o výměře cca 180 m 2 v k.ú. Břilice Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 521/3 (manipulační plocha ostatní plocha) o výměře cca 180 m 2 v k.ú. Břilice, za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, manželům Vladimíru a Pavlíně Markovým (Sídl. Gigant 148, Břilice, Třeboň). Jedná se o zájmovou část v sídl. Gigant sousedící s pozemkem žadatelů. Nacházejí se na ní inženýrské sítě ve správě E.ON. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3b ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 619c/2005 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej uvedené části pozemku do vlastnictví manželů Vladimíra a Pavlíny Markových za cenu 100,- Kč/m 2. - Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 521/3 (manipulační plocha ostatní plocha) o výměře cca 180 m 2 v k.ú. Břilice, do vlastnictví manželů Vladimíra a Pavlíny Markových (Sídl. Gigant 148, Břilice, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se:0 Počet : 20 e) Prodej pozemku p.č. KN 78/3 o výměře 72 m 2 v k.ú. Břilice Rada města projednala návrh na prodej pozemku p.č. KN 78/3 (trvalý travní porost) o výměře 72 m 2 v k.ú. Břilice, za cenu 100,- Kč/m 2, pí Růženě Branné (Hradištko 133). Na zájmovém pozemku se nenacházejí žádné inženýrské sítě. Jedná se o pozemek, který je bývalým tokem Břilického potoka a sousedí s ním pozemky žadatelky. Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3d ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 619f/2005 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej uvedeného pozemku do vlastnictví pí Růženy Branné za cenu 100,- Kč/m 2. Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

15 Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku p.č. KN 78/3 (trvalý travní porost) o výměře 72 m 2 v k.ú. Břilice, do vlastnictví pí Růženy Branné (Hradištko 133), za cenu 100,- Kč/m 2. Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet 21 f) Prodej části pozemku p.č. KN 2764/1 o výměře 360 m 2 v k.ú. Branná Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 2764/1 (lesní pozemek) o výměře 360 m 2 (v geometrickém plánu č /2005VV je označena p.č. 2764/15) v k.ú. Branná, za cenu 100,- Kč/m 2, manželům Janu a Marii Ligockých (Tyršova 678, Třeboň). Jedná se o zájmovou část nacházející se u rybníka Ruda sousedící s pozemky žadatelů. Nacházejí se na ní inženýrské sítě ve správě E.ON. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3c ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 619g/2005 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej uvedené části pozemku do vlastnictví manželů Jana a Marie Ligockých za cenu 100,- Kč/m 2. Ing. Kubal: - připomíná, že na minulém jednání ZM při vyhlášení záměru sdělila pí Filípková, že je v dané lokalitě lesní porost, dotazuje se, zda se tento dá kupujícímu zdarma. p. Mráz uvedl, že je v dané části zbytek lesního porostu, nabyvatel souhlasí se zaplacením 17 tis. Kč za vyjmutí pozemků z lesního fondu, vše je se souhlasem nabyvatele. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 2764/1 (lesní pozemek) o výměře 360 m 2 v k.ú. Branná (v geometrickém plánu č /2005VV označené p.č. 2764/15), do vlastnictví manželů Jana a Marie Ligockých (Tyršova 678, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m 2. Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se:1 Počet 21 g) Prodej části pozemku p.č. KN 1643/1 o výměře cca 120 m 2 v k.ú. Břilice Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č. KN 1643/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře cca 120 m 2 v k.ú. Břilice, za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, manželům Karlovi a Miloslavě Hamrovým (Břilice 228, Třeboň). Zájmová část sousedí s pozemky žadatele. Nenacházejí se na ní žádné inženýrské sítě. Záměr prodeje části pozemku byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3a ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka, ani námitka. Rada města svým usnesením č. 619d/2005 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej uvedené části pozemku do vlastnictví manželů Karla a Miloslavy Hamrových za cenu 100,- Kč/m 2. Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

16 Mgr. Černý dle vyjádření jednotlivých odborů se domnívá, že je daná věc poměrně rozporuplná, souhlasí s vyjádřením rybářů, že pozemek jde přímo na čáru rybníka, není známé zpevnění rybníka. Obává se při prodeji, vznikají třenice mezi zákonem o vodách atd., je pro to prodat, ale kus pozemku na hraniční čáře by měl být volný. p. Mráz vysvětlení to co je ve výtopě k.ú. Třeboň se nebude prodávat, pouze zájmová část 150 m ve výtopě rybníka v k.ú. Břilice. Mgr. Černý žadatel podstupuje riziko možnost zatopení. p. Hadrava upozorňuje na to, že je povinnost zachovat přístup 3 m, nelze oplotit přímo na hranici katastrální plochy. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 1643/1 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře cca 120 m 2 v k.ú. Břilice, do vlastnictví manželů Karla a Miloslavy Hamrových (Břilice 228, Třeboň), za cenu 100,- Kč/m 2, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. Kupní cena je splatná do 10 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet 21 h) Prodej části pozemku p.č. KN 364/1 o výměře 14 m 2 a části pozemku p.č. KN 364/11 o výměře 106 m 2 v k.ú. Třeboň Rada města projednala návrh na prodej části pozemku p.č.kn 364/1 o výměře cca 15 m 2 a části pozemku p.č.kn 364/11 o výměře cca 115 m 2 v k.ú. Třeboň paní Evě Grulichové, Vodárenská 543, Třeboň, za cenu 150,- Kč/m 2. Paní Eva Grulichová uzavřela dne smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívající v právu chůze po části pozemku p.č. KN 364/1, za účelem přístupu k objektu stojícího na pozemku p.č. KN 365/3 v k.ú. Třeboň. V zájmovém území se nacházejí podzemní sítě v správě Technických služeb Třeboň, podzemní kabely VN, NN, distribuční trafostanice VN/NN ve správě E.ON, J. Hradec a plynovod ve správě Jihočeská plynárenská a.s. Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3 b) ze dne , v době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka ani námitka. Rada města svým usnesením č. 619a/2005 ze dne doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej uvedených částí pozemků paní Evě Grulichové za cenu 150,- Kč/m 2 - Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem části pozemku p.č. KN 364/1(dle geometrického plánu č /2005 díl b) o výměře 14 m 2 a části pozemku p.č. KN 364/11 (dle geometrického plánu č /2005 díl a) o výměře 106 m 2 v k.ú. Třeboň, paní Evě Grulichové (Vodárenská 543), za cenu 150,- Kč/m 2. Kupní cena je splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet 21 Nehlasovali: Ing. Kubal, p. Janát Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

17 i) Směna pozemku p.č. KN 1095/7 o výměře 83 m 2 a p.č. KN 1095/10 o výměře 22 m 2 za část p.p.č. KN 1098/41 o výměře 30 m 2 vše v k.ú. Třeboň Rada města projednala návrh směny pozemků p.č. KN 1095/7 o výměře 83 m 2 a pozemku p.č. KN 1095/10 o výměře 22 m 2 ve vlastnictví pana Josefa Pešla za část pozemku p.č. KN 1098/41 o výměře 30 m 2 ve vlastnictví Města Třeboně, vše v k.ú.třeboň. Důvodem žádosti o směnu ze strany pana Josefa Pešla je zajištění přístupu do objektu na pozemku p.č. 1101/3 a z důvodu úpravy vlastnictví. Na zájmovém území se nacházejí podzemní sítě (kabel veřejného osvětlení) ve správě Technických služeb Třeboň s.r.o. a dále trasa PVKS ve správě Českého Telecomu a.s. Dle znaleckého posudku č /05 ze dne je cena za pozemky p.č. 1095/7 a p.č. 1095/ ,85 Kč a cena za pozemek p.č. 1098/42 je 1 679,10 Kč. Záměr směny byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3 l) ze dne , v době zveřejnění nebyla podána žádná další žádost, připomínka ani námitka. Rada města svým usnesením č. 19/2006 z doporučuje zastupitelstvu města schválit uvedenou směnu pozemků schválit, a to včetně doplatku, když cena za 1 m 2 bude stanovena dle platného znaleckého posudku. - Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemků p.č. KN 1095/7 o výměře 83 m 2 a p.č. KN 1095/10 o výměře 22 m 2 za část p.p.č. KN 1098/41 (dle GP č /05 p.č. 1098/42 ) o výměře 30 m 2, která se nachází vedle pozemku p.č. 1101/3, vše v k.ú. Třeboň, včetně doplatku, když cena za 1 m 2 bude stanovena dle platného znaleckého posudku. Splatnost doplatku je do 10 dnů od podpisu směnné smlouvy. Žadatel hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet 22 Nehlasoval: Ing. Kubal j) Směna pozemku p.č. 472/5 za část pozemku p.č. 586/26, o shodné výměře 95 m 2, vše v k..ú. Třeboň Rada města projednala návrh směny pozemku p.č. 472/5 ve vlastnictví ČR Botanický ústav Akademie věd ČR za část pozemku p.č. 586/26 (dle geometrického plánu č /03 díl a ) ve vlastnictví Města Třeboň, vše v k.ú. Třeboň, o shodné výměře 95 m 2. Navrhovaná směna navazuje na smlouvu z uzavřenou mezi Městem Třeboň a BÚ AV ČR, kterou byl zajištěn souhlas Botanického ústavu s provedením stavby Příjezdová komunikace k Bertiným lázním (investorem bylo Město Třeboň) na pozemku p.č. 472/5 a současně dohodnuto, že po ukončení stavby a jejím geodetickém zaměření dojde k majetkoprávnímu vyrovnání formou směny pozemku p.č. 472/5 k.ú. Třeboň ve vlastnictví ČR BÚ AV ČR za část pozemku p.č. 586/26 k.ú. Třeboň ve vlastnictví Města Třeboň a současně k výmazu v Katastru nemovitostí práva věcného břemene, kterým je označený městský pozemek zatížen ve prospěch BÚ AV ČR (meteorologická stanice) na základě usnesení Okresního soudu J. Hradec z č.j. 8C 185/ Záměr směny byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 3k ze dne V době zveřejnění nebyla podána žádná připomínka či námitka. Rada města svým usnesením č. 33/2006 z doporučuje zastupitelstvu města schválit uvedenou směnu pozemků. - Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

18 Zastupitelstvo města souhlasí se směnou pozemku p.č. 472/5 (ostatní plocha ostatní komunikace), ve vlastnictví ČR Botanický ústav AV ČR (Květnové náměstí 1, Průhonice), za část pozemku p.č. 586/26 (ostatní plocha manipulační plocha, označenou v geometrickém plánu č /03 jako díl a ), ve vlastnictví Města Třeboň, o shodné výměře 95 m 2, vše v k.ú. Třeboň. Město Třeboň a Botanický ústav Akademie věd ČR hradí veškeré náklady spojené se sepsáním směnné smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání směnné smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet: 21 Nehlasovali : Mgr. Černý, RNDr. Masojídek k) Prodej bytové jednotky v čp. 1100/II v Táboritské ulici v Třeboni Rada města projednala výsledek výběrového řízení týkajícího se prodeje bytové jednotky č.6 o velikosti 3+1 v čp. 1100/II v ulici Táboritská v k.ú.třeboň o celkové ploše s příslušenstvím 69,55 m². K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 6922/ na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 6955/ k parcele č.1692/5. Minimální cena pro obálkovou soutěž činila ,- Kč, což je výše dle znaleckého posudku. Obálkové soutěže se zúčastnili 3 uchazeči, nejvyšší nabídku ve výši ,50 Kč předložil p. Martin Zvánovec z Třeboně. Rada města svým usnesením č. 25/2006 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky vítězi obálkové soutěže panu Martinu Zvánovcovi za nabídkovou cenu ,50 Kč. - Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 6 o velikosti 3+1 v čp. 1100/II v ulici Táboritská v k.ú. Třeboň o celkové ploše s příslušenstvím 69,55 m², když k vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 6922/ na společných částech budovy a spoluvlastnický podíl o velikosti 6955/ k parcele č. 1692/5, vítězi obálkové soutěže panu Martinu Zvánovcovi (Svobody 1019/II, Třeboň), který podal nejvyšší cenovou nabídku ve výši ,50 Kč. Kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet: 20 Nehlasovali: Mgr. Černý, RNDr. Masojídek, Ing. Kubal Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

19 l) Prodej provozní jednotky č. 1100/41 V Táboritské ulici 1100 Rada města projednala návrh na prodej provozní jednotky č. 1100/41 o výměře 8 m 2, v souladu se zásadami zastupitelstva města formou přímého prodeje, Společenství vlastníků bytů Táboritská 1100/II Třeboň, za cenu ,- Kč (dle znaleckého posudku č /05 z ). Záměr prodeje byl zveřejněn na základě usnesení zastupitelstva města č. 4 j) ze dne Rada města svým usnesením č. 621/2005 z doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej provozní jednotky Společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 1100/II v ulici Táboritská v Třeboni za cenu ,00 Kč. - Zastupitelstvo města schvaluje prodej dle prohlášení vlastníka budovy provozní jednotky - č. 1100/41 o výměře 8 m², v souladu se zásadami schválenými zastupitelstvem města, formou přímého prodeje, Společenství vlastníků bytových jednotek v čp. 1100/II v ulici Táboritská v Třeboni, za cenu znaleckého posudku, tj ,00 Kč. Kupní cena bude splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitostí. Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se:0 Počet 21 m) Prodej garáže na pozemku p.č. 789/12 vč. pozemku změna části usnesení Rada města projednala návrh na změnu části usnesení ZM č. 3 c) ze dne , kterým zastupitelstvo města odsouhlasilo prodej pozemků a garáží vlastníkům domu č.p. 572, ul. Jablonského Třeboň. Změna spočívá ve vzdání se paní Marie Hendrichové svého nároku ve prospěch manželů Kamily a Aloise Fišerových. Dle znaleckého posudku je stanovena cena garáže na cenu ,-Kč, cena pozemku p.č. 789/12 je 400,-Kč/m 2, cena stavby je ,-Kč a cena pozemku p.č. 789/10 je 400,-Kč/m 2, celková kupní cena činí ,- Kč. Rada města svým usnesením č. 35/2006 z doporučuje zastupitelstvu města revokovat část usnesení č. 3 c) ze dne , týkající se prodeje garáže na pozemku 789/12 o výměře 20 m 2 včetně pozemku 789/12 v k.ú. Třeboň a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej manželům Fišerovým. - Zastupitelstvo města revokuje část usnesení č. 3 c) ze dne týkající se prodeje garáže na pozemku 789/12 o výměře 20 m 2 včetně pozemku v k.ú. Třeboň. Zastupitelstvo města současně souhlasí s prodejem garáže na pozemku p.č. 789/12 za cenu ,-Kč včetně pozemku p.č. 789/12 o výměře 20 m 2 za cenu 400,- Kč/m 2, manželům Aloisovi a Kamile Fišerovým (Jablonského 572, Třeboň). Kupní cena je splatná do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená Městem Třeboň k poskytování právnických služeb. Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet: 21 Nehlasoval: RNDr. Masojídek Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

20 n) Souhlas s převodem části pozemku p.č. KN 1897/139 v k.ú. Třeboň Rada města projednala žádost manželů Františka a Ladislavy Roubíkových (Seifertova 588, Třeboň) a pana Zdeňka Beneše (Svobody 1014, Třeboň) o souhlas s převodem části pozemku p.č. KN 1897/139 v k.ú. Třeboň z vlastnictví pana Beneše do vlastnictví manželů Roubíkových. Jedná se o cca 80 m 2, pozemek se nachází v lokalitě mezi Sídlištěm a Rybářskou baštou u Břilic. Kupní smlouvou ze dne , kterou pan Beneš pozemek p.č. KN 1897/139 nabyl, bylo zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Třeboň na dobu 20 let. V případě souhlasu převodu předkupní právo nezanikne, ale přejde na manžele Roubíkovy. Rada města svým usnesením č. 19f) z doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva k části pozemku p.č. KN 1897/139 v k.ú. Třeboň a schválit převod části pozemku z vlastnictví pana Zdeňka Beneše do vlastnictví manželů Františka a Ladislavy Roubíkových s tím, že předkupní právo k ve prospěch Města Třeboň nezaniká, ale přechází na manžele Roubíkovy. - Zastupitelstvo města souhlasí s nevyužitím předkupního práva k části pozemku p.č. KN 1897/139 v k.ú. Třeboň a souhlasí s převodem části pozemku p.č. KN 1897/139 v k.ú. Třeboň z vlastnictví pana Zdeňka Beneše (Svobody 1014, Třeboň) do vlastnictví manželů Františka a Ladislavy Roubíkových (Seifertova 588, Třeboň), dle jejich žádosti. Předkupní právo k této části pozemku p.č. KN 1897/139 ve prospěch Města Třeboň nezaniká, přechází na manžele Roubíkovy. Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0 Počet. 23 ad 5) Budoucí kupní smlouva lokalita sportovní hřiště u Lázeňské ulice V návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 4. e) ze dne , kterým zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 1087/4 o výměře m 2 (dle geometrického plánu č /2005 je předmětem pozemek p.č. 1087/7 o výměře m 2 bez dílů d1 a d2, jejichž výměra je 234 m 2 ), společnosti INDES INVEST s.r.o., Masarykova 213/107, Ústí nad Labem, je překládáno k projednání konečné znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavírané mezi Městem Třeboň a uvedenou společností. Rada města svými usneseními č. 21/2006 ze dne a 65/2006 ze dne doporučuje zastupitelstvu města předložené znění smlouvy schválit. - Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění Smlouvy o budoucí smlouvě kupní týkající se prodeje části pozemku p.č. 1087/4 o výměře m 2 v k.ú. Třeboň uzavírané mezi Městem Třeboň a INDES INVEST s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Masarykova 213/107, dle předloženého návrhu. Pro: 15 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Počet: 21 Nehlasovali: Dr.Váňa, Prof. Velemínský ad 6) Vložení vodohospodářského majetku města Odlehčení dešťových vod Břilice náves a Berta wellness centrum kanalizace do hospodaření DSO Vodovod Hamr Zápis z jednání ZM č. 34/2005/

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 10. 2005 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 10. 2005 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 10. 2005 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů zastupitelstva Omluveni: Mgr. Tlačil, RNDr. Kotilová

Více

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Z 37. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 5. 2006 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: Josef Hadrava, MUDr. Ivan Bouchal 37.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005

Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 75. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 7. 2005 390/2005 Rada města nesouhlasí s umístěním prodejního stánku za účelem prodeje pražených suchých plodů a výrobou vonných svící na

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 48/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 08. 2004 Usnesení číslo : 316/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 498/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. KN 1621/12 o výměře 22 m 2 v k.ú. Břilice, do

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

Z Á P I S. Ze zasedání zastupitelstva obce Horská Kvilda ze dne 5.9.2014

Z Á P I S. Ze zasedání zastupitelstva obce Horská Kvilda ze dne 5.9.2014 Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce Horská Kvilda ze dne 5.9.2014 Datum jednání: 5.9.2014 Místo jednání: Obecní úřad Horská Kvilda, č.p.40, Horská Kvilda Přítomni: Simona Hnátková, Jaromír Chval,

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

ZÁPIS Č. 6/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 3. 2003 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 6/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 3. 2003 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 6/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 3. 2003 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Bouchal, p. Vochoska Jednání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 30/2014. z jednání finančního výboru 1 MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 30/2014 z jednání finančního výboru konaného dne: místo: čas zahájení jednání: 7. 5. 2014 (středa) MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí 17:00 h Seznam členů FV: Ing. Jiří Vopátek,

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013

OBEC JANSKÁ. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 OBEC JANSKÁ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Obce Janská, které se konalo dne 4. 10. 2013 Jednání Zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hodin, ukončeno

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 11. 2012 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 24/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 1. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 24/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 1. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 24/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 31. 1. 2005 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: p. Makovička 24. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více