ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214"

Transkript

1 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 123 přesun mezi položkami 3. Rozpočtové opatření č. 124 úprava dotačních vztahů 4. Rozpočtové opatření č. 125 navýšení výdajů na IS GINIS 5. HIK Nákup částí pozemků p. č. KN 139, p. č. KN 180/42 a p. č. KN 180/28, vše v k. ú. Břilice 7. Pronájem pozemků pro nepodnikatelské účely (zahrádky) v r Podání žádosti o nákup pozemku p. č. KN 204/7 v k. ú. Třeboň Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci 9. Revokace usnesení RM č. 672/ ze dne Záměr výpůjčky části pozemku p. č. KN 1694/2 o výměře cca 2 m 2 v k. ú. Třeboň 11. Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1705/13 v k. ú. Třeboň 12. Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 4299 v k. ú. Branná 13. Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1695/1, p. č. KN 1695/155, p. č. KN 1703/1 v k. ú. Třeboň 14. Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1098/1, p. č. KN 1098/4 v k. ú. Třeboň 15. Výstavba chodníku na pozemcích p. č. KN 1734, p. č. KN 1729 k. ú. Třeboň 16. Záměr uzavření Dodatku č. 27 k Nájemní smlouvě Technické služby Třeboň, s.r.o. 17. Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě Technické služby Třeboň, s.r.o. 18. Dodatek č. 1 výpůjčka nebytového prostoru Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s. 19. Nebytový prostor čp. 20/II, Třeboň výpůjčka pí Suchanová 20. Připojení Kapličky sv. Petra a Pavla k distribuční soustavě elektrické energie společnosti E.ON. Distribuce, a.s. 21. Nebytový prostor čp. 20/II, Třeboň stavební úpravy 22. Nebytový prostor čp. 3 Přeseka 23. Nebytový prostor čp. 1/I, Třeboň 24. Žádost o povolení splátek dluhu Lukášovi 25. Žádost o udělení výjimky z Pravidel pro přidělování bytů v DPS 26. Ukončení Kupní a nájemní smlouvy ze dne Pojistná smlouva č pojištění plavidel 28. Podání žaloby na úhradu smluvní pokuty B.I.C. 01, s.r.o. 29. Zpráva z vykonaného interního auditu č. 2/ Informace hodiny na Hliníku v Třeboni 31. Nebytový prostor čp.20/ii, Třeboň pronájem pí Lindourková 32. Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540 m 2, cca 612 m 2 a cca 680 m 2 v k. ú. 33. Jmenování členů povodňové komise obce 34. Cestovní pojištění na krátkodobé cesty uzavření smlouvy 35. Veletrhy cestovního ruchu Zápis z jednání komise Zdravého města ze dne Schválení smluv pro členy Dozorčí rady Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. 38. Schválení smluv pro členy Dozorčí rady Lázní Aurora, s. r. o. 39. Pravomoc jednatelů 40. Záměr pronájmu části pozemku p. č. KN 575 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Třeboň Zápis z 5. jednání RM dne

2 Souhlas s přejezdem pozemků p. č. KN 500, p. č. KN 575 v k. ú. Třeboň 41. Jmenování a potvrzení delegace zástupců do asociací a sdružení jejichž je město Třeboň členem 42. Komise města Třeboně a jejich složení pro volební období Smlouva o správě vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a DSO Vodovod Hamr 44. Žádost o partnerství k projektu 45. Uzavření nájemní smlouvy Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň 46. Rozpočtové opatření č. 126 Neinvestiční transfer pro ZŠ Třeboň, Sokolská NPÚ výpůjčka movitých kulturních památek 48. Žádost o souhlas užití znaku města Třeboně v bakalářské práci 49. Rozpočtové opatření č. 127 úroky z prodlení 50. Různé k bodu 1 Zahájení Jednání rady zahájil místorosta města v 15:00 hodin. V úvodu jednání bylo přítomno 6 členů rady města. Program jednání byl jednomyslně schválen. k bodu 2 Rozpočtové opatření č. 123 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 120/ k bodu 3 Rozpočtové opatření č. 124 úprava dotačních vztahů Předkladatel: Ing. J. Fliegel, Ing. A. Baštová Usnesení RM č. 121/ k bodu 4 Rozpočtové opatření č. 125 navýšení výdajů na IS GINIS, Ing. P. Vejvar Usnesení RM č. 122/ k bodu 5 HIK Usnesení RM č. 123/ k bodu 6 Nákup částí pozemků p. č. KN 139, p. č. KN 180/42 a p. č. KN 180/28, vše v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 124/

3 k bodu 7 Pronájem pozemků pro nepodnikatelské účely (zahrádky) v r Usnesení RM č. 125/ k bodu 8 Podání žádosti o nákup pozemku p. č. KN 204/7 v k. ú. Třeboň Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Usnesení RM č. 126/ k bodu 9 Revokace usnesení RM č. 672/ ze dne Předkladatel: MgA. J. Žajdlík Usnesení RM č. 127/ k bodu 10 Záměr výpůjčky části pozemku p. č. KN 1694/2 o výměře cca 2 m 2 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 128/ k bodu 11 Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 1705/13 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 129/ k bodu 12 Zřízení služebnosti na pozemku p. č. KN 4299 v k. ú. Branná Usnesení RM č. 130/ k bodu 13 Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1695/1, p. č. KN 1695/155, p. č. KN 1703/1 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 131/

4 k bodu 14 Zřízení služebnosti na pozemcích p. č. KN 1098/1, p. č. KN 1098/4 v k. ú. Třeboň Předkladatel: Usnesení RM č. 132/ k bodu 15 Výstavba chodníku na pozemcích p. č. KN 1734, p. č. KN 1729 k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 133/ k bodu 16 Záměr uzavření Dodatku č. 27 k Nájemní smlouvě Technické služby Třeboň, s.r.o. Usnesení RM č. 134/ k bodu 17 Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě Technické služby Třeboň, s.r.o. Usnesení RM č. 135/ k bodu 18 Dodatek č. 1 výpůjčka nebytového prostoru Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s. Usnesení RM č. 136/ k bodu 19 Nebytový prostor čp. 20/II, Třeboň výpůjčka pí Suchanová Usnesení RM č. 137/ k bodu 20 Připojení Kapličky sv. Petra a Pavla k distribuční soustavě elektrické energie společnosti E.ON Distribuce, a.s. Předkladatel: Ing. P. Hajna, Ing. A. Baštová Usnesení RM č. 138/

5 k bodu 21 Nebytový prostor čp. 20/II, Třeboň stavební úpravy Usnesení RM č. 139/ k bodu 22 Nebytový prostor čp. 3 Přeseka Usnesení RM č. 140/ k bodu 23 Nebytový prostor čp. 1/I, Třeboň Usnesení RM č. 141/ k bodu 24 Žádost o povolení splátek dluhu Lukášovi Usnesení RM č. 142/ k bodu 25 Žádost o udělení výjimky z Pravidel pro přidělování bytů v DPS Usnesení RM č. 143/ k bodu 26 Ukončení Kupní a nájemní smlouvy ze dne Usnesení RM č. 144/ k bodu 27 Pojistná smlouva č pojištění plavidel Usnesení RM č. 145/

6 k bodu 28 Podání žaloby na úhradu smluvní pokuty B.I.C. 01, s.r.o. Usnesení RM č. 146/ k bodu 29 Zpráva z vykonaného interního auditu č. 2/2014 Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 30 Informace hodiny na Hliníku v Třeboni Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 31 Nebytový prostor čp. 20/II, Třeboň pronájem pí Lindourková Usnesení RM č. 147/ Příchod Mgr. Terezie Jenisové 16:11 hod. k bodu 32 Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540 m 2, cca 612 m 2 a cca 680 m 2 v k. ú. Břilice Usnesení RM č. 148/ k bodu 33 Jmenování členů povodňové komise obce Předkladatel: Ing. J. Fliegel Usnesení RM č. 149/ k bodu 34 Cestovní pojištění na krátkodobé cesty uzavření smlouvy Usnesení RM č. 150/

7 k bodu 35 Veletrhy cestovního ruchu 2015 Předkladatel: MgA. J. Žajdlík Usnesení RM č. 151/ k bodu 36 Zápis z jednání komise Zdravého města ze dne Předkladatel: Mgr. T. Jenisová Hlasování o přijetí usnesení: Usnesení RM č. k bodu 37 Schválení smluv pro členy Dozorčí rady Bertiných lázní Třeboň, s. r. o. Předkladatel: MUDr. A. Doležal Usnesení RM č. 152/ k bodu 38 Schválení smluv pro členy Dozorčí rady Lázní Aurora, s. r. o. Předkladatel: MUDr. A. Doležal Usnesení RM č. 153/ k bodu 39 Pravomoc jednatelů Předkladatel: MUDr. A. Doležal Usnesení RM č. 154/ k bodu 40 Záměr pronájmu části pozemku p. č. KN 575 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Třeboň Souhlas s přejezdem pozemků p. č. KN 500, p. č. KN 575 v k. ú. Třeboň Usnesení RM č. 155/ k bodu 41 Jmenování a potvrzení delegace zástupců do asociací a sdružení jejichž je město Třeboň členem Předkladatel: Ing. P. Vejvar Usnesení RM č. 156/

8 k bodu 42 Komise města Třeboně a jejich složení pro volební období Předkladatel: Mgr. T. Jenisová Hlasování o přijetí usnesení:6/1/0 Usnesení RM č. 157/ k bodu 43 Smlouva o správě vodohospodářského majetku mezi městem Třeboň a DSO Vodovod Hamr Usnesení RM č. 158/ k bodu 44 Žádost o partnerství k projektu Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová Usnesení RM č. 159/ k bodu 45 Uzavření nájemní smlouvy Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová Usnesení RM č. 160/ k bodu 46 Rozpočtové opatření č. 126 Neinvestiční transfer pro ZŠ Třeboň, Sokolská 296 Předkladatel: Mgr. Terezie Jenisová Usnesení RM č. 160/ k bodu 47 NPÚ výpůjčka movitých kulturních památek Usnesení RM č. 162/ k bodu 48 Žádost o souhlas užití znaku města Třeboně v bakalářské práci Předkladatel: Ing. P. Vejvar Usnesení RM č. 163/

9 k bodu 49 Rozpočtové opatření č. 127 úroky z prodlení Předkladatel: Ing. P. Vejvar Usnesení RM č. 164/ k bodu 50 Různé Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. sdělil členům rady, že insolvenční řízení s firmou Indest Invest je v současné době u Krajského soud v Českých Budějovicích, které je třeba dotáhnout do konce, neboť od září 2014 ještě nebylo v této věci nařízeno líčení. Doporučuje uvedenou záležitost projednat s dr. Peškem. Jednání bylo ukončeno v 18:15 hodin. Mgr. Terezie Jenisová v. r. Ing. Josef Pindroch v. r. starostka místostarosta Zpracovala: Ing. Lucie Říhová Zápis byl vyhotoven dne Příloha zápisu: Usnesení 9

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení

1.Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytování služeb podpory k programovému vybavení - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 56. jednání Rady města

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Rada MČ Praha 10 2. zasedání ZMČ Praha 10 dne 26. 1. 2015 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 Důvod předložení: 94 odst. 1 a 70 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více