Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM."

Transkript

1 ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Osmnácté zasedání zastupitelstva města bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Starosta požádal zastupitele o vypnutí mobilních telefonů, aby bylo umožněno zvukové nahrávání jednání zastupitelstva. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (22). Během jednání ZM se počet přítomných členů zastupitelstva zvýšil na 23. bylo schopné se právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Mgr. Martina Vrchotová a skrutátorem Bc. Miluše Šímová. Zápis z minulého jednání byl ověřen panem Bohumilem Matuškou a paní Mgr. Annou Kohoutovou. Průběh a záznam diskuse je zaznamenán na CD s audio nahrávkou. Je k dispozici na webových stránkách města na a je zároveň založen na CD v kanceláři starosty. Omluven: doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., PaedDr. Jan Váňa Program 1. Zahájení, schválení programu, volba volební komise, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. 3. Rozpočtová opatření provedená radou města v období od do Volba člena finančního výboru. 5. Vyhlášení záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o. 6. Rozpočtové opatření č Daň z příjmu právnických osob za obce. 7. Rozpočtové opatření č Daňové příjmy, příspěvek na opravy pro IKS. 8. Rozpočtové opatření č Přesun mezi položkami. 9. Záměr - směna podílů na pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16, p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24, p. č. KN 27/40, vše v k. ú. Branná. 10. Záměr - směna (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m 2 za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m 2 vše v k. ú. Třeboň. 11. Směna pozemku p. č. KN 1897/172 o výměře 681 m 2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 44 m 2 za pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře 1552 m 2 a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m 2 vše v obci a k. ú. Třeboň. 12. Záměr prodeje pozemků v ul. Ke Hřišti v Břilicích. 13. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Třeboň. 14. Záměr prodeje bytové jednotky č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň. 15. Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě Blíže k internetu v Třeboni. 16. Prodej pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m 2, p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m 2, p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m 2, části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 793 m 2, pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m 2, pozemku p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m 2 a pozemku p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m 2 v k. ú. Třeboň. 17. Záměr - nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m 2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m 2 a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m 2, vše v k. ú. Stará Hlína. 18. Přijetí daru od manželů Františka a Jaroslavy Hrubých. 19. Přijetí daru od manž. Jiřího Chába a Martiny Chábové, manž. Pavla a Jany Leštinových, p. Františka Kocandy, pí Ilony Dudáčkové a pí Vladimíry Bačové. 20. Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 90/1 o výměře 307 m 2 v k. ú. Třeboň a p. č. KN 1939/12 o výměře m 2, v k. ú. Břilice do vlastnictví města Třeboně. 21. Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1903/34 o výměře m 2 v k. ú. Břilice od ÚZSVM. 22. Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 204 m 2 v k. ú. Třeboň na město Třeboň od ÚZSVM. Zápis z 18. jednání ZM

2 23. Zrušení usnesení - prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m 2 včetně porostu, v k. ú. Břilice. 24. Neuplatnění předkupního práva k pozemkům p. č. KN 1897/205 o výměře 231 m 2, p. č. KN 1897/206 o výměře 48 m 2 a p. č. KN 1897/142 o výměře 702 m 2, vše v k. ú. Třeboň. 25. Souhlas se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. 4285/5 a p. č. 4285/6 v k. ú. Branná. 26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II Holičky u St. Hlíny. 27. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a společností Asijské centrum servis, s. r. o., IČ (Na Kopečku 242, Třeboň). 28. Realizace výstavby Sportovního areálu Hliník v Třeboni v období let Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt Golfový a střelecký simulátor Beseda, schválení realizace a zajištění financování projektu Golfový a střelecký simulátor Beseda, předkládaného do 23. výzvy ROP. 30. Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň, schválení realizace a zajištění financování projektu Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň předkládaného do 23. výzvy ROP. 31. Přehled o plnění rozpočtu k Rozpočtový výhled města Třeboně na období Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. 34. Závěr. Program (Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0) Návrh na ověřovatele zápisu: - Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Milan Hlásek Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Návrh na složení návrhové komise: - Mgr. Anna Kohoutová, PhDr. Jaroslav Psík, Petr Kohout Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Návrh na složení volební komise: - Mgr. Marie Florianová, Vladimír Janíček, Stanislav Louvar Pro: 19 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Usnesení ZM č. 121/ : a) program jednání. b) ověřovatele zápisu: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Milan Hlásek. c) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Anna Kohoutová, PhDr. Jaroslav Psík, Petr Kohout. d) volební komisi ve složení: Mgr. Marie Florianová, Vladimír Janíček, Stanislav Louvar. k bodu 2 Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - útvar tajemníka předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města (viz příloha). Zpráva o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva dne byla zastupitelům zaslána dne Usnesení ZM č. 122/ I. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města (20.06., , , ) a zastupitelstva města (25.06.). II. bere na vědomí zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne , která byla zaslána dne Zápis z 18. jednání ZM

3 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 3 Rozpočtová opatření provedená radou města v období od do rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení ZM č. 252/ ze dne k projednání přehled rozpočtových opatření provedených dle zmocnění v období od do Usnesení ZM č. 123/ I. bere na vědomí rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od do Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 4 Volba člena finančního výboru. - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání zvolení člena finančního výboru. Na jednání zastupitelstva města dne odstoupil člen finančního výboru PaedDr. Jan Váňa. Finanční výbor je 5 členný, proto je nutné zvolit člena finančního výboru. Volební komise zahájila své jednání a v úvodu si ze svého středu zvolila za předsedu paní Mgr. Marii Florianovou. Předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele k předložení návrhu způsob volby člena finančního výboru. Návrh: způsob volby aklamací. Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 2 Poté předsedkyně vyzvala zastupitele k předložení návrhu jména kandidáta na člena finančního výboru. - návrhy: MUDr. Antonín Doležal navrhl Ing. Martina Blažka, který byl přítomen jednání ZM a vyjádřil svůj souhlas s přijetím členství. - Usnesení ZM č. 124/ I. volí člena finančního výboru Ing. Martina Blažka. Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 4 k bodu 5 Vyhlášení záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 461/ ze dne k projednání prodej Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o. Z důvodu, že došlo k nákupu obchodních podílů spol. ATC ve výši 15 % a tím se město stalo 100% vlastníkem podílů ATC, předkládá OFM ve spolupráci s JUDr. Hájkem tyto varianty řešení prodeje: 1) Prodej nemovitostí města Třeboně a spol. Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., (dále jen ATC) vč. movitého majetku ATC Výhoda řešení: Pravděpodobné snazší nalezení kupce na nemovitosti ATC než kupce na koupi obchodního podílu, ve kterém jsou zjednodušeně řečeno i nemovitosti ATC. Koupě nemovitostí oproti koupi obchodního podílu má pro kupujícího méně rizik (příp. kontroly finančního úřadu, doměření daní apod., nebo jiné závazky ATC). Nevýhoda řešení: Daňové zatížení prodeje nemovitostí ATC bude příjmem ATC podléhající dani z příjmu právnických osob a při logické následující likvidaci ATC odvedení asi 15% daň z příjmu Zápis z 18. jednání ZM

4 likvidačního zůstatku městem Třeboň (pokud si před tím nevyplatí příjem z prodeje jako zisk podléhající stejnému dalšímu zdanění). 2) Prodej nemovitostí města Třeboně a prodej 100 % obchodního podílu města v ATC Výhoda řešení: Okamžité zbavení účasti ve spol. ATC a inkasování celé částky ceny kupní jako příjem města. Nevýhoda řešení: Popsáno v bodě č. 1) 3) Je možné postupovat i takovou cestou, že město bude nabízet obě varianty prodeje, buď a nebo. Problematika prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o., byla konzultována s daňovým poradcem Ing. Jiřím Kutou. Ten zpracoval varianty prodeje majetku: - Prodej pozemků a prodej majetku nabytého darem od ATC (před prodejem by společnost ATC darovala veškerý majetek společnosti městu Třeboň) - Prodej pozemků a prodej majetku ATC Obě varianty řešení s vyčíslením daňového zatížení jsou přílohou podkladového materiálu. Otázkou darování nemovitostí a movitých věcí spol. Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., ve prospěch města Třeboně se zabýval i po právní stránce právník města JUDr. Hájek. Jeho vyjádření tvoří přílohu podkladového materiálu, ze které vyplývá, že prodej navrhovaný na jednání finančního výboru a zpracovaný Ing. Kutou je z důvodu výkladu zákona nerealizovatelný. Rekapitulace cen nemovitostí: rok 2012: LV 286, město Třeboň: - pozemky v celkové hodnotě ,00 Kč (cena 500,00 Kč/m 2 k datu 04/2012). LV 291, Autokemp Třeboňský ráj: nemovitosti v celkové hodnotě ,00 Kč (cena k datu 04/2012), movité věci v celkové hodnotě ,00 Kč (cena k datu ). Celková cena všech nemovitých a movitých věcí činí ,00 Kč. V rozpočtu města na rok 2012 je příjem z prodeje Autokempu Třeboňský ráj plánován ve výši ,00 Kč. rok 2011: LV 286, město Třeboň: - pozemky v celkové hodnotě ,00 Kč (cena k datu ). pozn.: V roce 2011 zjistil Katastrální úřad při kontrole údajů katastru nemovitostí, prováděné v souvislosti se zavedením digitální katastrální mapy v katastrálním území Domanín u Třeboně, že není soulad souboru popisných informací (SPI) se souborem geodetických informací. Došlo ke změnám výměry pozemků. Toto již řeší nový znalecký posudek z roku LV 291, Autokemp Třeboňský ráj: nemovitosti v celkové hodnotě ,00 Kč (cena k datu ), movité věci v celkové hodnotě ,00 Kč (cena k datu ). Celková cena všech nemovitých a movitých věcí činila ,00 Kč. Usnesením RM č. 461/ ze dne : Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit revokaci usnesení ZM č. 72/2007 ze dne a usnesení ZM č. 43/2008 ze dne I a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje: - pozemků p. č. KN st. 169 o výměře 24 m 2, p. č. KN st. 170 o výměře 185 m 2, p. č. KN st. 171 o výměře 145 m 2, p. č. KN st. 172 o výměře 428 m 2, p. č. KN st. 276 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 277 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 278 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 279 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 280 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 281 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 282 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 283 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 284 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 285 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 326 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 327 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 328 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 329 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 330 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 331 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 332 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 333 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 334 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 335 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 336 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 337 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 338 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 339 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 340 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 341 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 342 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 343 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 344 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 345 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 346 o výměře 19 m 2, p. č. KN st. 347 o výměře 61m 2, p. č. KN 491/1 o výměře m 2, vše v k. ú. Domanín u Třeboně, formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit Kč/ kdy minimální nabídková cena bude cena tržní určená znaleckým posudkem v době prodeje. II a doporučuje zastupitelstvu města schválit, aby město Třeboň nabízelo prodej obchodního podílu ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., třetí osobě formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit Kč/ kdy minimální nabídková Zápis z 18. jednání ZM

5 cena bude cena tržní určená znaleckým posudkem v době prodeje a za podmínky, že zájemce současně koupí a zaplatí nemovitosti města uvedené v bodě II. návrhu na usnesení za cenu Kč. IV. schvaluje ukončení Zprostředkovatelské smlouvy mezi městem Třeboň, Autokempem Třeboňský ráj, s. r. o., (Autokemp 285, Třeboň) a Mgr. Jiřinou Kolářovou (1. Třeboňská realitní kancelář, Husova 69/I, Třeboň) výpovědí dle odst. 4 smlouvy nebo dohodou s dřívějším termínem ukončení smlouvy, pokud by s tím druhá strana souhlasila. V. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání ZM dne Přehled přijatých usnesení: Dne přijalo zastupitelstvo města usnesení č. 72/2007: záměr prodeje obchodního podílu města ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o. (společnosti). I v případě nesouhlasu ostatních společníků společnosti s prodejem obchodního podílu města ve společnosti záměr prodeje movitého a nemovitého majetku společnosti a její následnou likvidaci. II záměr prodeje pozemků p. č. St. 169, St. 170, St. 171, St. 172, St. 276, St. 277, St. 278, St. 279, St. 280, St. 281, St. 282, St. 283, St. 284, St. 285, St. 326, St. 327, St. 328, St. 329, St. 330, St. 331, St. 332, St. 333, St. 334, St. 335, St. 336, St. 337, St. 338, St. 339, St. 340, St. 341, St. 342, St. 343, St. 344, St. 345, St. 346, St. 347, pozemkové 491/1. IV. schvaluje prodej obálkovou metodou, přičemž nejnižší možnou nabídkou bude cena stanovená odhadem. V. ukládá místostarostce ve spolupráci s auditorem zajistit plnění usnesení. Dále zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 43/2008 ze dne : I. bere na vědomí průběh a výsledek realizace záměru prodeje areálu Autokemp Třeboňský ráj. místostarostce města provést výběr vhodné realitní kanceláře za účelem prodeje areálu Autokemp Třeboňský ráj. I místostarostce města, jako jednatelce společnosti AUTOKEMP Třeboňský ráj, s. r. o., aby na Valné hromadě společnosti zajistila výběr vhodného provozovatele areálu na sezónu diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., p. Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Mgr. Anna Kohoutová, Ing. Jiří Houdek Usnesení ZM č. 125/ revokaci usnesení ZM č. 72/2007 ze dne a usnesení ZM č. 43/2008 ze dne I zveřejnění záměru prodeje: - pozemků p. č. KN st. 169 o výměře 24 m 2, p. č. KN st. 170 o výměře 185 m 2, p. č. KN st. 171 o výměře 145 m 2, p. č. KN st. 172 o výměře 428 m 2, p. č. KN st. 276 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 277 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 278 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 279 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 280 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 281 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 282 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 283 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 284 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 285 o výměře 14 m 2, p. č. KN st. 326 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 327 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 328 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 329 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 330 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 331 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 332 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 333 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 334 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 335 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 336 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 337 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 338 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 339 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 340 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 341 o výměře 20 m 2, p. č. KN st. 342 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 343 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 344 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 345 o výměře 15 m 2, p. č. KN st. 346 o výměře 19 m 2, p. č. KN st. 347 o výměře 61m 2, p. č. KN 491/1 o výměře m 2, vše v k. ú. Domanín u Třeboně, formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit ,00 Kč. Zápis z 18. jednání ZM

6 II aby město Třeboň nabízelo prodej obchodního podílu ve společnosti Autokemp Třeboňský ráj, s. r. o., třetí osobě formou obálkové metody, kdy minimální nabídková cena bude činit ,00 Kč za podmínky, že zájemce současně koupí a zaplatí nemovitosti města uvedené v bodě II. usnesení za cenu ,00 Kč, to je celkem ,00 Kč. IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 18 Proti: 0 Zdrželi se: 4 k bodu 6 Rozpočtové opatření č Daň z příjmu právnických osob za obce. - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 60, které spočívá v navýšení rozpočtových příjmů na položce 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce o částku ,00 Kč a současně navýšení rozpočtových výdajů na položce 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec o částku ,00 Kč. Popis situace: Podle daňového přiznání za rok 2011 vyplynula pro město povinnost k dani z příjmů placené obcí ve výši ,00 Kč, což je o ,00 Kč více, než předpokládal rozpočet na tento rok. Jelikož je město současně i příjemcem této daně, je tato operace z hlediska rozpočtu neutrální, neboť o stejnou částku se současně navyšují i daňové příjmy. K jejímu rozpočtovému pokrytí je proto předkládán ke schválení tento návrh rozpočtového opatření. Rada města přijala v této věci následující usnesení: Usnesení RM č. 532/ ze dne : Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 60, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec, 6399, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM dne Tento předkládaný návrh má dopad na schválený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 60. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - Usnesení ZM č. 126/ rozpočtové opatření č. 60, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce, 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5362 Daň z příjmu práv. osob - obec, 6399, ORJ 0800, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , , , ,65 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): , , , ,65 odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Zápis z 18. jednání ZM

7 Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 7 Rozpočtové opatření č Daňové příjmy, příspěvek na opravy pro IKS. - rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 70, které spočívá v navýšení rozpočtových příjmů na položce 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o částku ,00 Kč a současně navýšení rozpočtových výdajů na položce 5331 IKS - přísp. na opr. - čp. 2/II a 349/II - čp. 1, 2,110 o částku ,00 Kč. Popis situace: V roce 2012 byla zařazena mezi sdílené daně, jejichž výnos rozděluje státní rozpočet stanoveným podílem mezi obecní rozpočty položka 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií, která je tímto návrhem zapojována v odhadované výši do rozpočtu města. Tento zdroj bude použit na opravu nátěru parketové podlahy ve velkém sále KKC Roháč, spočívající v kompletním zbroušení laku a lajn středového hřiště s opětovným nátěrem a udržovací přebroušení s nátěrem zbývající plochy parketové podlahy. Schválením tohoto rozpočtového opatření dojde ke změně schváleného závazného ukazatele neinvestiční položky. Rada města přijala v této věci následující usnesení: Usnesení rady města č. 542/ ze dne : Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 70, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií, 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5331 IKS - přísp. na opr. - čp. 2/II a 349/II - čp. 1, 2, 110, 3329, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,00 0, ,00 180,00 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): ,00 230, ,00 410,00 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit rozpočtové opatření na jednání ZM dne Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 70. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - Usnesení ZM č. 127/ provedení rozpočtového opatření č. 70, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií, 0, ORJ 0800, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5331 IKS - přísp. na opr. - čp. 2/II a 349/II - čp. 1, 2,110, 3329, ORJ 0750, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO ,00 0, ,00 180,00 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): ,00 230, ,00 410,00 Zápis z 18. jednání ZM

8 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 8 Rozpočtové opatření č Přesun mezi položkami. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 637/ ze dne k projednání rozpočtové opatření č. 83, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z položky 6121 Rekonstrukce ulice Na Kopečku, 2212, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč do položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače), 2212, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč. Popis situace: Zadáním pro odbor rozvoje a investic je obnovit dříve zrušený přechod pro chodce z hráze rybníka Svět u Šustova pomníku směrem k Novohradské bráně. Při projednání možného řešení vznesla Policie ČR, dopravní inspektorát, požadavek na celkovou úpravu stávající křižovatky komunikace II/154 s místní komunikací k Novohradské bráně za účelem vytvoření řádné nástupní plochy pro přechod pro chodce. Tímto požadavkem došlo k značnému zvýšení bezpečnosti chodců a zároveň k nárůstu nákladů dle kontrolního rozpočtu projektanta o ,00 Kč oproti původně předpokládané částce. Dále budou rozpočtovou změnou pokryty náklady na naši část projektu Bezpečný přechod. Tento projekt bude realizován Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Účast obce je vyžadována na části přechodů pro chodce, které se nachází na pozemcích města Třeboně. Příslušná obec je povinna se písemně zavázat k realizaci těchto úprav na svém majetku. Předpokládané náklady úprav na majetku města Třeboně činí ,00 Kč. Jedná se o projekt stavebních úprav přechodů na komunikaci I/34 Daskabát, I/24 STK a I/24 OD Trefa, kterým budou přechody uvedeny do souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Pro zajištění pokrytí výše uvedených nákladů navrhuje OFM použít finanční prostředky z položky Rekonstrukce ulice Na Kopečku, kde byla vysoutěžena výrazně nižší částka, oproti částce schválené v rozpočtu města. Rada města přijala v této věci následující usnesení: Usnesení RM č. 637/ : Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu schválit provedení rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 Rekonstrukce ulice Na Kopečku, 2212, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače), 2212, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , , , , , , , ,00 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit podklad na jednání zastupitelstva města Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením č. 83. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH): cena je uvedena včetně DPH. - Zápis z 18. jednání ZM

9 Usnesení ZM č. 128/ provedení rozpočtového opatření č. 83, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 6121 Rekonstrukce ulice Na Kopečku, 2212, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč, - do položky 6121 Místa pro přecházení (ostrůvky, radary, blikače), 2212, ORJ 0750, ORG v částce ,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO , , , , , , , ,00 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 9 Záměr - směna podílů na pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16, p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24, p. č. KN 27/40, vše v k. ú. Branná - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 498/ ze dne a č. 582/ ze dne k projednání žádost pana Mgr. Jana Moudrého (Kalabisova 160/V, Jindřichův Hradec), paní Stanislavy Moudré (Nad Rybníkem 218, Štěpánovice), paní Marie Moudré (Kubatova 1238/10, České Budějovice), paní Marty Bílkové (Branná 46, Třeboň), paní Marie Pavelcové (Majdalena 107, Majdalena), pana Lukáše Caháka (Branná 121, Třeboň) a pana Ing. Josefa Kroupy (Na Třešňovce 520/22, Rudolfov). Žadatelé žádají o směnu podílů na pozemcích p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/16, p, č. KN 27/17, p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/24 a p. č. KN 27/40 v k. ú. Branná. Město Třeboň je podílovým spoluvlastníkem ½ na uvedených pozemcích, výše jmenovaní celkem také ½. Celková výměra pozemků činí m 2, podíl města o velikosti ½ odpovídá 1 548,50 m 2 (nikoliv 1 542,50 m 2, jak uvádějí žadatelé. Tato výměra byla platná při projednávání jejich první žádosti v r tj. před pozemkovými úpravami). Žadatelé souhlasí se směnou podílů, když by výše doplatku činila 100,00 Kč/m 2. V žádosti požadují vyfakturovat výši doplatku panu Ing. Kroupovi, ostatní žadatelé se s ním poté finančně vyrovnají. Právník města JUDr. Hájek uvádí, že jejich požadavek je možný, toto ustanovení lze zapracovat do smlouvy. Při osobním jednání na MěÚ zástupce žadatelů upřesnil žádost, kdy by podíly byly směněny takto: 1) pozemek p. č. KN 27/18 o výměře 585 m 2 v k. ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví paní Marty Bílkové, paní Marie Pavelcové, pana Lukáše Caháka, 2) pozemek p. č. KN 27/17 o výměře 618 m 2 v k. ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví pana Mgr. Jana Moudrého, paní Marie Moudré a paní Stanislavy Moudré, 3) pozemek p. č. KN 27/16 o výměře 609 m 2 v k.ú. Branná bude převeden do výlučného vlastnictví pana Ing. Josefa Kroupy. Pro informaci: Tento případ již byl projednáván v orgánech obce v r Odbor finanční a majetkový navrhoval směnu podílů pozemků, nikoliv jejich odprodej, jak původně požadovali podíloví spoluvlastníci pozemků. Po směně by bylo město vlastníkem p. č. KN 27/15, p. č. KN 27/14, p. č. KN 27/40, p. č. KN 27/24 a pozemky p. č. KN 27/18, p. č. KN 27/17, p. č. KN 27/16 by byly v podílovém vlastnictví žadatelů dle jejich žádosti. Z důvodu, že město má v současné době ½ podílu na všech pozemcích (což odpovídá 1 548,50 m 2 ) a žadatelé by po směně měli pozemky o výměře m 2, šlo by o směnu s doplatkem za rozdílnou výměru pozemku (tj. za 263,50 m 2 = m ,50 m 2 ). Stanovení výše doplatku je v kompetenci orgánů obce. V r byl radě města předložen návrh na schválení směny podílů, když by výše doplatku činila 100,00 Kč/m 2, usnesením rady města č. 122/2009 ze dne rada města schválila a doporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru směny podílů, když výše doplatku by činila 400,00 Kč/m 2. Zastupitelstvo města usnesením č. 46/2009 ze dne neschválilo zveřejnění záměru směny podílů. Dne se uskutečnilo jednání podílových spoluvlastníků se zástupci města Třeboně, kdy spoluvlastníci společně konstatovali, že nesouhlasí s doplatkem ve výši 400,00 Kč/m 2, respektovali by cenu doplatku 100,00 Kč/m 2. Zápis z 18. jednání ZM

10 Rada města svým usnesením č. 122/2009 ze dne : a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru směny podílů pozemků a to tak, že pozemky p. č. 27/15 o výměře 600 m 2, p. č. 27/14 o výměře 183 m 2, p. č. 27/40 o výměře 390 m 2, p. č. 27/24 o výměře 94 m 2, vše v k. ú. Branná budou převedeny do výlučného vlastnictví města Třeboně a pozemek p. č. 27/18 o výměře 588 m 2 v k.ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví paní Marty Bílkové, paní Marie Pavelcové, pana Jana Tetíka, p. č. 27/17 o výměře 621 m 2 v k. ú. Branná bude převedena do podílového spoluvlastnictví pana Mgr. Jana Moudrého, paní Marie Moudré a paní Stanislavy Moudré, p. č. 27/16 o výměře 609 m 2 v k. ú. Branná bude ve výlučném vlastnictví pana Ing. Josefa Kroupy, s doplatkem ve výši 400,00 Kč/m 2. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1. odboru finančnímu a majetkovému předložit na zasedání zastupitelstva města dne Zastupitelstvo města svým usnesením č. 46/2009 ze dne : I. neschvaluje zveřejnění záměru směny podílů pozemků a to tak, že pozemky p. č. 27/15 o výměře 600 m 2, p. č. 27/14 o výměře 183 m 2, p. č. 27/40 o výměře 390 m 2, p. č. 27/24 o výměře 94 m 2, vše v k. ú. Branná budou převedeny do výlučného vlastnictví města Třeboně a pozemek p. č. 27/18 o výměře 588 m 2 v k. ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví paní Marty Bílkové, paní Marie Pavelcové, pana Jana Tetíka, p. č. 27/17 o výměře 621 m 2 v k. ú. Branná bude převedena do podílového spoluvlastnictví pana Mgr. Jana Moudrého, paní Marie Moudré a paní Stanislavy Moudré, p. č. 27/16 o výměře 609 m 2 v k. ú. Branná bude ve výlučném vlastnictví pana Ing. Josefa Kroupy, s doplatkem ve výši 400,00 Kč/m 2. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Odbor územního plánování a st. řádu nemá z hlediska odboru ke směně podílů připomínky. Odbor rozvoje a investic souhlasí s rozdělením pozemků na ideální poloviny. Ing. Vaclík uvádí, že se jedná o stavební pozemky, kde město v minulosti vysokým nákladem vybudovalo infrastrukturu včetně kanalizace a ČOV. Následně byly tyto pozemky předmětem restitučního řízení. Držet podíl nemá smysl. Bylo by výhodnější rozdělit si prostor tak, aby mělo město jednu polovinu zájmové výměry, rovněž tak skupina spoluvlastníků by měla ½. Pro ně je velké plus již samostatné vybudování infrastruktury na náklady bývalého MěNV, což jim pozemky výrazným způsobem zhodnotilo. Osadní výbor obce Branná souhlasí, aby město Třeboň projednalo pozemky rodiny Moudrých a jejich příbuzných, kdy se jedná o směnu a vyrovnání za pozemky. Rada města svým usnesením č. 498/ ze dne : revokaci usnesení rady města č. 122/2009 ze dne I a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru směny podílů pozemků a to tak, že pozemky p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, p. č. KN 27/15 o výměře 608 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2, p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná budou převedeny do výlučného vlastnictví města Třeboně a pozemek p. č. KN 27/18 o výměře 585 m 2 v k. ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví paní Marty Bílkové, paní Marie Pavelcové, pana Lukáše Caháka, pozemek p. č. KN 27/17 o výměře 618 m 2 v k. ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví pana Mgr. Jana Moudrého, paní Marie Moudré a paní Stanislavy Moudré, pozemek p. č. KN 27/16 o výměře 609 m 2 v k. ú. Branná bude ve výlučném vlastnictví pana Ing. Josefa Kroupy, s doplatkem ve výši 250,00 Kč/m 2. Doplatek za 263,50 m 2 bude činit ,00 Kč. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1. I odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Na základě podnětu osadního výboru obce Branná ze dne byl radě města předložen návrh na revokaci části usnesení č. 498/ ze dne bodu II, kdy OV žádal o změnu výše doplatku na částku 100,00 Kč/m 2. (Celková výše doplatku by činila ,00 Kč). Rada města svým usnesením č. 582/ ze dne schválila revokaci části usnesení ve finanční částce. Takto je formulován i návrh na usnesení zastupitelstva města. Rada města svým usnesením č. 582/ ze dne : revokaci části usnesení č. 498/ ze dne v bodě II, kdy se věta s doplatkem ve výši 250,00 Kč/m 2. Doplatek za 263,50 m 2 bude činit ,00 Kč. nahrazuje větou s doplatkem ve výši 100,00 Kč/m 2. Doplatek za 263,50 m 2 bude činit ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pozn: Pokud nedojde k vypořádání podílů a pozemky zůstanou nadále v podílovém spoluvlastnictví, nelze s nimi nijak nakládat. Po směně podílů by se město stalo výlučným vlastníkem čtyř pozemků, které by mohly být rozděleny na dvě stavební parcely a prodány. Zápis z 18. jednání ZM

11 - Usnesení ZM č. 129/ zveřejnění záměru směny podílů pozemků a to tak, že pozemky p. č. KN 27/14 o výměře 168 m 2, p. č. KN 27/15 o výměře 608 m 2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m 2, p. č. KN 27/40 o výměře 392 m 2, vše v k. ú. Branná budou převedeny do výlučného vlastnictví města Třeboně a pozemek p. č. KN 27/18 o výměře 585 m 2 v k. ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví paní Marty Bílkové, paní Marie Pavelcové, pana Lukáše Caháka, pozemek p. č. KN 27/17 o výměře 618 m 2 v k. ú. Branná bude převeden do podílového spoluvlastnictví pana Mgr. Jana Moudrého, paní Marie Moudré a paní Stanislavy Moudré, pozemek p. č. KN 27/16 o výměře 609 m 2 v k. ú. Branná bude ve výlučném vlastnictví pana Ing. Josefa Kroupy, s doplatkem ve výši 100,00 Kč/m 2. Doplatek za 263,50 m 2 bude činit ,00 Kč. Náklady spojené se směnou budou hrazeny v poměru 1:1. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 21 Proti: 1 Zdrželi se: 0 k bodu 10 Záměr - směna (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m 2 za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m 2 vše v k. ú. Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 576/ ze dne k projednání žádost manželů Petra a Jany Duchkových (Vodárenská 1256, Třeboň) o směnu části pozemku p. č. KN 357/2 o velikosti cca 48 m 2, který je v majetku manželů Duchkových za část pozemku p. č. KN 357/14 o velikosti cca 40 m 2, který je ve vlastnictví města Třeboň, vše v k. ú. Třeboň. Důvodem jejich žádosti je oplocení rodinného domu. Na výše uvedeném pozemku p. č. KN 357/2 se nachází nadzemní vedení VN. Orientačním geometrickým zákresem došlo ke zpřesnění výměry směnovaných částí pozemků. V případě, že orgány města schválí záměr směny, tak by předmětem byla část p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m 2 ve vlastnictví manželů Petra a Jany Duchkových (Vodárenská 1256, Třeboň) za část p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m 2 (v majetku města Třeboň), vše v k. ú. Třeboň. Takto je formulován i návrh na usnesení. OFM požádal o vyjádření spol. E.ON Česká republika, s. r. o., a vlastníka sousedních pozemků p. č. KN 361/2 a p. č. KN 361/3 pí Kateřinu Winklerovou (Krčínova 1102/18, Č. Budějovice). Pí Winklerová sdělila, že s výše uvedenou směnou souhlasí. Spol. E.ON Česká republika, s. r. o., uvedla, že k navrhované směně nemá připomínky v případě dodržení podmínek stanovených v předchozím stanovisku Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) v provozování E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne Dle tohoto vyjádření má p. Duchek povinnost zajistit spol. E.ON přístup k vedení 22 kv např. dostatečně velkou vstupní branou pro vjezd těžké mechanizace. Tento závazek se vztahuje pouze k manželům Duchkovým. Odbor úz. plánu a st. řádu sdělil, že přístup do garáží na sousedních pozemcích bude po směně sice možný, příjezd však nikoliv (příliš úzký pozemek před garážemi). Otáčení vozidel u bytového domu navržené řešení také nikterak nezlepší. Navrženou směnou se tudíž toho moc neřeší. Odbor rozvoje a investic uvedl, že s upraveným návrhem směny a s vyjasněním ostatních vztahů a závazků (viz zápis z místního šetření) souhlasí. Ing. Vaclík uvedl, že pozemek je možné směnit (zjistit sítě) při respektování podmínek spol. E.ON, která požaduje ve svém vyjádření možný příjezd těžkou mechanizací. Patrně po pruhu, který je předmětem směny ze strany manželů Duchkových. Při existenci vjezdů do pozemků p. č. KN 361/2 s 361/3 by měly být při přesném návrhu směny zachovány technické parametry k vjíždění vozidel. OFM (pí Filípková, Mgr. Pechová) s Ing. Hajnou a Ing. Vaclíkem provedli za přítomnosti p. Duchka místní šetření za účelem vyřešení směny pozemků. P. Duchek uvedl, že důvodem směny je posunutí hranice jeho pozemku za účelem umožnění přístupu spol. E.ON. V případě směny bude i nadále přístup pro spol. E.ON zajištěn po jeho pozemku. Vzhledem k tomu, že na pozemku p. č. KN 357/14 v k. ú. Třeboň dochází k otáčení vozidla TS při svozu komunálního odpadu, byl p. Duchek seznámen s možností, že by část pozemku p. č. KN 357/14, která bude předmětem směny, nebyla podél hranice pozemku p. č. KN 357/5 oplocena. Dle jeho vyjádření tuto část pozemku stejně oplocovat nebude a se směnou by souhlasil i za této podmínky. Společnost Technické služby Třeboň, s. r. o., ve svém vyjádření uvedla, že zřízení věcného břemene na otáčení vozidel je potřeba z důvodu obslužnosti této ulice při svozu komunálního odpadu, ale také v zimní a letní údržbě komunikací z důvodu slepé ulice. Zápis z 18. jednání ZM

12 Odbor finanční a majetkový předložil RM na zvážení dvě varianty řešení a to: Varianta A/ - směna dle žádosti manž. Duchkových Usnesení RM č.: Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru směny (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví manželů Petra a Jany Duchkových (Vodárenská 1256, Třeboň) za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví města Třeboně, vše v k. ú. Třeboň, za dodržení podmínek: dle vyjádření spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne , do doby vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze směněné části pozemku p. č. KN 357/2 v k. ú. Třeboň. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny 1:1. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Varianta B/ - směna dle stanoviska dotčených odborů MěÚ a společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. Usnesení RM č.: Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru směny (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví manželů Petra a Jany Duchkových (Vodárenská 1256, Třeboň) za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví města Třeboně, vše v k. ú. Třeboň, za dodržení podmínek: dle vyjádření spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne , část pozemku p. č. KN 357/14 podél hranice pozemku p. č. KN 357/5 vše v k. ú. Třeboň nebude oplocena, zřízení věcného břemene na směněné části pozemku ve prospěch spol. Technické služby Třeboň, s. r. o., v právu otáčení vozidel, do doby vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze směněné části pozemku p. č. KN 357/2 v k. ú. Třeboň. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny 1:1. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Rada města schválila variantu B/ - směnu dle stanoviska odboru MěÚ a společnosti Technické služby Třeboň, s. r. o. Rada města svým usnesením č. 576/ ze dne : a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru směny (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví manželů Petra a Jany Duchkových (Vodárenská 1256, Třeboň) za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví města Třeboně, vše v k. ú. Třeboň, za dodržení podmínek: dle vyjádření spol. E.ON Česká republika, s. r. o. ze dne , část pozemku p. č. KN 357/14 podél hranice pozemku p. č. KN 357/5 vše v k. ú. Třeboň nebude oplocena, zřízení věcného břemene na směněné části pozemku ve prospěch spol. Technické služby Třeboň, s. r. o., v právu otáčení vozidel, do doby vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze směněné části pozemku p. č. KN 357/2 v k. ú. Třeboň. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny 1:1. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení ZM č. 130/ zveřejnění záměru směny (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví manželů Petra a Jany Duchkových (Vodárenská 1256, Třeboň) za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m 2 (když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem) ve vlastnictví města Třeboně, vše v k. ú. Třeboň, za dodržení podmínek: dle vyjádření spol. E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne , část pozemku p. č. KN 357/14 podél hranice pozemku p. č. KN 357/5 vše v k. ú. Třeboň nebude oplocena, zřízení věcného břemene na směněné části pozemku ve prospěch spol. Technické služby Třeboň, s. r. o., v právu otáčení vozidel, Zápis z 18. jednání ZM

13 do doby vkladu směnné smlouvy do katastru nemovitostí dojde k výmazu zástavního práva ze směněné části pozemku p. č. KN 357/2 v k. ú. Třeboň. Veškeré náklady spojené se směnou budou hrazeny 1:1. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 11 Směna pozemku p. č. KN 1897/172 o výměře 681 m 2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 44 m 2 za pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře 1552 m 2 a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m 2 vše v obci a k. ú. Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 462/ ze dne k projednání směnu pozemku p. č. KN 1897/172 o výměře 681 m 2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 44 m 2 (dle geometrického plánu č /2012 pozemek p. č. KN 1897/172 o výměře 725 m 2 ) ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře 1552 m 2 a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m 2 ve vlastnictví manželů Stanislava a Marie Maškových (Jablonského 475, Třeboň) vše v obci a k. ú. Třeboň, s doplatkem. Na základě usnesení ZM č. 53/ ze dne došlo ve dnech až ke zveřejnění záměru směny výše uvedených pozemků. V době zveřejnění potvrdili žadatelé (manž. Maškovi) svůj zájem o směnu pozemků za podmínek uvedených v usnesení ZM. Připomínky, námitky nebyly podány. Manželé Maškovi vlastní pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře m 2 (orná půda) a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m 2 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v k. ú. Třeboň. Celková výměra pozemků je m 2. Územní plán města Třeboně řeší přes tyto pozemky plochu bydlení (část) a veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Město Třeboň učinilo manželům Maškovým nabídku, kdy za výše uvedené pozemky nabídlo pozemek v budoucím ZTV Břilice II. etapa, s doplatkem. Manželé Maškovi měli zájem o pozemek p. č. 1897/172 o výměře 827 m 2 (původní výměra pozemku). Jelikož na tomto pozemku došlo k posunutí hranice (směna pozemků s panem Jarošem) a tím k jeho zmenšení na výměru 681 m 2, přistoupili ke směně pozemku za předpokladu, že bude zvětšen na výměru 724,5 m 2 a jeho hranice budou upraveny dle návrhu Ing. arch. Valdera viz příloha podkladového materiálu. Na základě toho byl vypracován geometrický plán č /2012, kterým došlo k oddělení části pozemku p. č. KN 1897/219 (původně pozemek p. č. KN 1897/81* poznámka) o výměře 44 m 2 a sloučení s pozemkem p. č. 1897/172 o výměře 681 m 2. Tím vznikl pozemek p. č. 1897/172 o výměře 725 m 2, který je předmětem směny. * poznámka: Pozemek p. č. KN 1897/81 byl pozemkovou úpravou Katastrálního úřadu Třeboň přečíslován na pozemek p. č. KN 1897/219. Tato skutečnost byla uvedena v oznámení o záměru směny pozemků v souladu se zákonem o obcích ( 39) oznámení (sdělení o přečíslování pozemku) bylo zveřejněno ve lhůtě 15 dnů, tj. v období od Informace k výpočtu výše doplatku: Návrh výpočtu doplatku je totožný jako u případu směny pozemků mezi městem Třeboň a panem Zdeňkem Jarošem přijato usnesení ZM č. 256/ ze dne Doplatek byl vypočítán tak, že pozemky manželů Maškových jsou ohodnoceny v částce 400,00 Kč/m 2, pozemky města jsou ohodnoceny v částce Kč/m 2 (1.100 Kč/m 2 předpokládané náklady spojené s výstavbou infrastruktury, 400 Kč/m 2 - hodnota pozemku). Manž. Maškovi směňují pozemky o celkové výměře m 2 v hodnotě 400,00 Kč/m 2, tj. v částce ,00 Kč. Město Třeboň směňuje pozemky o celkové výměře 725 m 2 (681 m 2 výměra pozemku p. č. KN 1897/172, 44 m 2 výměra pozemku p. č. KN 1897/219) v hodnotě Kč/m 2 (1.100 Kč/m 2 předpokládané náklady spojené s výstavbou infrastruktury, 400 Kč/m 2 - hodnota pozemku), tj. v částce ,00 Kč. Z tohoto vyplývá, že doplatek ze strany manželů Maškových bude činit ,00 Kč. S doplatkem manželé Maškovi souhlasí a požadují poskytnutí dvou splátek s tím, že první splátka by byla zaplacena v I. polovině roku 2012 a druhá splátka v II. polovině roku RM v návrhu na usnesení uvedla úhradu 1. splátky do 30 dnů ode dne podpisu směnné smlouvy, 2. splátku do Odbor územního plánování a stavebního řádu nemá ke směně připomínek. Odbor rozvoje a investic souhlasí se směnou. Ing. Vaclík uvádí, že pokud existuje požadavek směny, není důvod Maškovým nevyhovět, sousední parcela se zvětšením zájmové parcely na požadovanou výměru nijak zásadně neomezí, neboť zůstane v dostatečné výměře. Zápis z 18. jednání ZM

14 Usnesením RM č. 462/ ze dne : Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p. č. KN 1897/172 o výměře 681 m 2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 44 m 2 (dle geometrického plánu č /2012 pozemek p. č. KN 1897/172 o výměře 725 m 2 ) ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře 1552 m 2 a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m 2 ve vlastnictví manželů Stanislava a Marie Maškových (Jablonského 475, Třeboň) vše v obci a k. ú. Třeboň, s doplatkem ve výši ,00 Kč ze strany manželů Maškových. Doplatek bude uhrazen ve 2 splátkách, a to tak, že 1. splátka ve výši ,00 Kč bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy směnné, k podpisu směnné smlouvy dojde do 30 dnů ode dne rozhodnutí ZM o směně pozemků, 2. splátka ve výši ,00 Kč bude uhrazena do Náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit podklad na jednání zastupitelstva města dne paní Kahounová příchod počet 23 Usnesení ZM č. 131/ směnu pozemku p. č. KN 1897/172 o výměře 681 m 2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 44 m 2 (dle geometrického plánu č /2012 pozemek p. č. KN 1897/172 o výměře 725 m 2 ) ve vlastnictví města Třeboně za pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře 1552 m 2 a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m 2 ve vlastnictví manželů Stanislava a Marie Maškových (Jablonského 475, Třeboň) vše v obci a k. ú. Třeboň, s doplatkem ve výši ,00 Kč ze strany manželů Maškových. Doplatek bude uhrazen ve 2 splátkách, a to tak, že 1. splátka ve výši ,00 Kč bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy směnné, k podpisu směnné smlouvy dojde do 30 dnů ode dne rozhodnutí ZM o směně pozemků, 2. splátka ve výši ,00 Kč bude uhrazena do Náklady spojené se směnou pozemků budou hrazeny v poměru 1:1. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 1 k bodu 12 Záměr prodeje pozemků v ul. Ke Hřišti v Břilicích. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 573/ ze dne k projednání žádosti manž. Floriánových, pí Bambulové, p. Dušáka, pí Vochoskové, Mgr. Tlačila a p. Jiráčka o prodej předzahrádek, příp. vjezdů, v ul. Ke Hřišti v Břilicích, do jejich vlastnictví. Odbor finanční a majetkový učinil v dubnu letošního roku místní šetření v ul. Ke Hřišti v Břilicích. Bylo zjištěno, že někteří vlastníci nemovitostí v této ulici užívají bez právního důvodu městské pozemky (předzahrádky). OFM je vyzval, aby si podali žádost o prodej, příp. pronájem, užívaných pozemků, které slouží jako předzahrádky. Zároveň byly nabídnuty i části pozemků sloužící jako vjezd do jejich nemovitostí. Dle právníka města JUDr. Hájka mají vlastníci nemovitostí ze zákona zaručen přístup do svých nemovitostí z veřejné komunikace, město je nemůže nutit k odkoupení vjezdů. Byla jim však nabídnuta možnost jejich odkoupení, čímž by došlo ke vzniku uceleného tvaru pozemku, který by byl tvořen vjezdem a předzahrádkou. Pozemky jako předzahrádku užívají: 1) p. č. KN 1637/18 manž. Floriánovi 2) p. č. KN 1637/22 a p. č. KN 1637/23 pí Bambulová 3) p. č. KN 1637/25 a p. č. KN 1638/28 p. Jiráček 4) p. č. KN 1639/6 a p. č. KN 1639/7 - p. Tlačil a pí Vochosková. 5) p. č. KN 1634/2, část pozemku p. č. KN 1634/3 slouží jako předzahrádka, část jako vjezd p. Dušák. Části pozemků p. č. KN 1637/31 nebo p. č. KN 1639/20 užívají jako vjezd do svých nemovitostí: pí Bambulová, pí Hamrová a Davidová, p. Jiráček, pí Štěrbová, p. Tlačil a pí Vochosková. Jako vjezd do nemovitosti slouží i p. č. KN 1634/9 a část p. č. KN 1634/3 (vlastník přilehlé nemovitosti p. Dušák). Zápis z 18. jednání ZM

15 Paní Štěrbová, pí Hamrová a pí Davidová nemají zájem o odkup vjezdu do své nemovitosti z důvodu vysokých nákladů spojených s odprodejem pozemku (poplatek za vklad KN, za sepsání kupní smlouvy, za vyhotovení geom. plánu atd.). Žádost o prodej podali tito žadatelé: 1) manž. Tomáš a Renáta Floriánovi (Dunajovická 120, Břilice, Třeboň) požádali dne o prodej pozemku p. č. KN 1637/18 o výměře 69 m 2 v k. ú. Břilice. Ve svém ovém stanovisku ze dne uvádějí, pozemek je řadu let připlocen, nemovitost čp. 120 koupili v roce 2008 a dle původních majitelů, oplocení pozemku je starší než 25 let. Z toho usuzovali, že pozemek je v jejich vlastnictví. To, že tomu tak není, zjistili až po výzvě odboru finančního a majetkového. Pro informaci uvádíme, že na p. č. KN 1637/18 je zřízeno věcné břemeno pro firmu E.ON Distribuce, a. s. Jeho rozsah je vymezen geom. plánem č /2005, 2) paní Boleslava Bambulová (Ke Hřišti 129, Břilice, Třeboň) žádá o prodej pozemků p. č. KN 1637/22 o výměře 8 m 2, p. č. KN 1637/23 o výměře 17 m 2 a části p. č. KN 1637/31 o výměře cca 10 m 2, vše v k. ú. Břilice, 3) pan Karel Dušák (Třebízského 575, Třeboň) žádá o prodej pozemku p. č. KN 1634/2 o výměře 51 m 2, p. č. KN 1634/3 o výměře 42 m 2, p. č. KN 1634/9 o výměře 16 m 2, vše v k. ú. Břilice, 4) paní Marie Vochosková (Dunajovická 83, Břilice, Třeboň) a Mgr. Jan Tlačil (U Nádrže 257, Břilice, Třeboň) podíloví spoluvlastníci budovy čp. 137 vč. pozemku pod budovou - žádají o odprodej pozemku p. č. KN 1639/6 o výměře 14 m 2, p. č. KN 1639/7 o výměře 10 m 2 a části p. č. KN 1639/20 o výměře cca 10 m 2, vše v k. ú. Břilice, 5) pan Miroslav Jiráček (Ke Hřišti 131, Břilice, Třeboň) žádá o prodej pozemku p. č. KN 1637/25 o výměře 11 m 2, p. č. KN 1638/28 o výměře 73 m 2 a části p. č. KN 1639/20 o výměře cca 14 m 2, vše v k. ú. Břilice. Odbor územního plánování a st. řádu uvádí, že pokud jsou uvedené pozemky již dlouhodobě zaploceny, není k převodu z hlediska odboru připomínek a to vč. vjezdů. Odbor rozvoje a investic s prodejem souhlasí. Ing. Vaclík doporučuje postupovat jako v předcházejících případech, ponechávat vjezdy do nemovitostí nemá žádný smysl, zpevněný kryt vozovky do nich stejně nezasahuje. Osadní výbor obce Břilice souhlasí s odprodejem pozemků (předzahrádek) včetně vjezdů vlastníkům přilehlých nemovitostí za navrženou prodejní cenu 100,00 Kč/m 2, kdy za tuto cenu se v dané lokalitě realizovaly prodeje předzahrádek již v minulosti. Pro informaci: 1) v r město Třeboň písemně oslovilo vlastníky nemovitostí v katastru města Třeboně, aby si zkontrolovali vlastnictví svých nemovitostí a v případě, že užívají městské pozemky, požádali o jejich odprodej, příp. pronájem. V ul. Ke Hřišti došlo k odprodeji pozemků např. p. Matějkovi, p. Papáčkovi, pí Kozové atd. Z důvodu, že se jednalo o odprodej pozemků o malé ploše, prodej byl realizován za cenu 100,00 Kč/m 2. Byly odprodány předzahrádky včetně vjezdů do přilehlých nemovitostí, 2) p. č. KN 1638/26 slouží jako odtoková stoka dešťových vod do nádrže. O odkoupení tohoto pozemku požádal v r pan Matějka. Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje, na základě usnesení rady města byla s žadatelem uzavřena pouze smlouva o výpůjčce na část tohoto pozemku. Rada města svým usnesením č. 573/ ze dne : a doporučuje zastupitelstvu města schválit a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1637/18 o výměře 69 m 2 v k. ú. Břilice, vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN st. 131, za cenu 100,00 Kč/m 2, b) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1637/22 o výměře 8 m 2 a p. č. KN 1637/23 o výměře 17 m 2, vše v k. ú. Břilice, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN st. 139, za cenu 100,00 Kč/m 2, c) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1634/2 o výměře 51 m 2, p. č. KN 1634/3 o výměře 42 m 2, p. č. KN 1634/9 o výměře 16 m 2, vše v k. ú. Břilice, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN st. 99, za cenu 100,00 Kč/m 2, d) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1639/6 o výměře 14 m 2 a p. č. KN 1639/7 o výměře 10 m 2, vše v k. ú. Břilice, do podílového spoluvlastnictví vlastníků sousedního pozemku p. č. KN st. 145, za cenu 100,00 Kč/m 2, e) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1637/25 o výměře 11 m 2 a p. č. KN 1638/28 o výměře 73 m 2, vše v k. ú. Břilice, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN st. 141, za cenu 100,00 Kč/m 2. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne V případě žádosti pí Bambulové, pí Vochoskové + Mgr. Tlačila a p. Jiráčka rada města svým usnesením schválila a doporučila ZM schválit zveřejnění záměru prodeje pouze pozemků sloužících jako předzahrádky, nikoliv vjezdů. Záměr prodeje zahrádek včetně vjezdu byl schválen v případě žádosti p. Dušáka a manž. Floriánových z důvodu, že Floriánovi mají celý pozemek připlocen ke své nemovitosti a p. Dušák by za zaměření vjezdu geometrickým plánem vynaložil vyšší finanční prostředky než za pozemek tvořící vjezd. - Zápis z 18. jednání ZM

16 Usnesení ZM č. 132/ a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1637/18 o výměře 69 m 2 v k. ú. Břilice, vlastníkům sousedního pozemku p. č. KN st. 131, za cenu 100,00 Kč/m 2, b) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1637/22 o výměře 8 m 2 a p. č. KN 1637/23 o výměře 17 m 2, vše v k. ú. Břilice, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN st. 139, za cenu 100,00 Kč/m 2, c) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1634/2 o výměře 51 m 2, p. č. KN 1634/3 o výměře 42 m 2, p. č. KN 1634/9 o výměře 16 m 2, vše v k. ú. Břilice, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN st. 99, za cenu 100,00 Kč/m 2, d) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1639/6 o výměře 14 m 2 a p. č. KN 1639/7 o výměře 10 m 2, vše v k. ú. Břilice, do podílového spoluvlastnictví vlastníků sousedního pozemku p. č. KN st. 145, za cenu 100,00 Kč/m 2, e) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. KN 1637/25 o výměře 11 m 2 a p. č. KN 1638/28 o výměře 73 m 2, vše v k. ú. Břilice, vlastníku sousedního pozemku p. č. KN st. 141, za cenu 100,00 Kč/m 2. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 13 Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 574/ ze dne k projednání žádost manželů Jana a Renaty Piklových (Sokolská 219, Třeboň) o prodej části pozemku p. č. KN 623/1 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Třeboň. Pozemek sousedí s jejich pozemkem p. č. KN 619/1 v k. ú. Třeboň. Zájmovou část pozemku by využili na zvětšení svého dvorku. OFM pro informaci uvádí, že na pozemku p. č. KN 623/1 je postaven Dům s pečovatelskou službou č. p. 2. Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že se jedná o pozemek ve značně zahuštěné zástavbě města. Další zmenšování pozemku proto není dle názoru stavebního úřadu vhodné. Odbor rozvoje a investic uvedl, že z hlediska investic města nesouhlasí s prodejem. Ing. Vaclík uvedl, že k prodeji by mělo být směrodatné vyjádření správce objektu DPS. Případně mohou existovat technické souvislosti, kvůli kterým by nebylo vhodné pozemek prodat (sítě, apod.). Jinak pozemek takového rozměru by mohl být prodán. OFM provedl místní šetření a s prodejem části pozemku p. č. KN 623/1 v k. ú. Třeboň nesouhlasí z důvodu zachování veřejného prostranství pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Prodejem pozemku by došlo k znehodnocení bytových jednotek nacházejících se v přízemí DPS (zastínění). Dále OFM sděluje, že na zájmové části pozemku se nachází kanál. viz fotografie. Rada města svým usnesením č. 574/ ze dne : I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 o výměře cca 25 m² v k. ú. Třeboň, za cenu Kč/m 2. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne odchody a příchody: 18:54 Korda odchod počet 22 Usnesení ZM č. 133/ zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu Kč/m 2. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 3 Proti: 17 Zdrželi se: 2 NE Zápis z 18. jednání ZM

17 k bodu 14 Záměr prodeje bytové jednotky č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 551/ ze dne k projednání prodej bytové jednoty č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m 2 ), ulice Táboritská, Třeboň. Původní nájemníci manželé Šámalovi vrátili dne byt městu Třeboň, z důvodu přidělení jiného městského bytu v Rožmberské ulici. Jedná se o BJ nacházející se v 2. nadzemním podlaží zděného bytového domu č. p. 644/II, Třeboň. Bytový dům je situován v severní části zastavěného území obce Třeboň. Bytový dům č. p. 644/II je součástí společenství vlastníků bytových jednotek č. p. 644 a 1046, ulice Táboritská, Třeboň. V bytovém domě č. p. 644/II se nachází celkem 12 BJ, z nichž 4 BJ jsou ve vlastnictví města Třeboně. Jedná se o 1 BJ o velikosti 2+1, která je předmětem výše uvedeného záměru a 3 BJ o velikosti 2+0 (půdní nástavby vybudované se spoluúčastí státu, podmínka ponechání 20 let ve vlastnictví města Třeboně, tj. do roku 2016). Zbylých 8 BJ vlastní fyzické osoby. Dle znaleckého posudku č /12 je cena v čase a místě obvyklá za bytovou jednotku č. 644/5 v obytném domě č. p. 644/II, Táboritská ulice, Třeboň stanovena ve výši ,00 Kč. Rada města svým usnesením č. 551/ ze dne : a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m 2 ) v č. p. 644/II v ulici Táboritská, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 564/13531 na společných částech budovy, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení ZM č. 134/ zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 644/5 o velikosti 2+1 (56,4 m 2 ) v č. p. 644/II v ulici Táboritská, Třeboň včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 564/13531 na společných částech budovy, formou obálkové metody, když minimální nabídková cena je dle platného znaleckého posudku v době zveřejnění záměru prodeje ,00 Kč. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 22 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 15 Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě Blíže k internetu v Třeboni. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 550/ ze dne k projednání schválení zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě Blíže k internetu v Třeboni. Jedná se o optickou metropolitní FTTB síť v majetku města Třeboně propojující panelové domy na sídlištích Hliník, Svobody a Vrchlického v Třeboni. Síť se skládá z centrály a koncových bodů v jednotlivých panelových domech. Propojení centrály s koncovými body je hvězdicově tak, aby jednotlivé koncové body byly funkčně na sobě nezávislé. Prodej sítě může komplikovat skutečnost, že centrála sítě je umístěna na obytném domě čp. 836/II sídl. Hliník. Sdružení vlastníků tohoto domu nechce již pouštět další poskytovatele telekomunikačních služeb na střechu objektu. To by v případě, že síť koupí jiný subjekt, než společnost SkyNet, a. s., která po síti FTTB v současné době poskytuje služby (připojení k internetu), znamenalo značné komplikace, neboť by si musel umístit centrálu sítě na jiný objekt v dané lokalitě a síť upravit. Zároveň by nastaly komplikace s umístěním zařízení na jednotlivých domech. Nový vlastník by musel znovu jednat s některými sdruženími vlastníků jednotek. S ohledem na skutečnost, že v současné době je situace na trhu poskytovatelů internetu jiná než při budování této sítě, je zde možnost, že nemusí dojít k dohodě. Tato situace byla projednána na poradě s vedením města. Výsledkem projednání bylo, že odbor rozvoje a investic zajistí stanovení ceny obvyklé prodávané FTTB sítě a prodej bude realizován přímým prodejem předem vybranému zájemci - současnému nájemci společnosti SkyNet, a. s. Na základě tohoto rozhodnutí vyhledal odbor rozvoje a investic na internetu soudního znalce v daném oboru a oslovil Ing. Vlastimila Trávníka, kterému předal i potřebné podklady. Znalecký posudek byl doručen dne Znalec zvolil metodu stanovení obvyklé ceny na základě reálných nabídek Zápis z 18. jednání ZM

18 oslovených zájemců. Oslovil při ní 13 zájemců, z nichž podali nabídku 2 zájemci. Společnost SkyNet, a. s., nabídku ve výši ,00 Kč bez DPH a společnost Netdatacomm, s. r. o., s nabídkou ve výši ,00 Kč bez DPH. Společnosti STARNET, s. r. o., a TERMS, a. s., projevily zájem při přímém jednání se zástupci města Třeboně. Po doručení tohoto znaleckého posudku jsme konzultovali další postup s JUDr. Hájkem. Dne byl doručen na MěÚ Třeboň dopis společnosti Cznet.cz, Pod Vodárenskou věží 2, Praha 8, podepsaný jednatelem p. Jiřím Doležalem, ve kterém kromě jiného vyjádřil zájem o koupi FTTB internetové sítě. Výše uvedené podklady a nejvhodnější způsob prodeje jsme konzultovali dne s JUDr. Hájkem. Závěrem je, že nejvhodnější je prodej obálkovou metodou s tím, že kupující koupí internetovou síť jak stojí a leží, tj. včetně určité právní nejistoty vyplývající z umístění zařízení v obytných domech pouze na základě souhlasu bez smluvního vztahu. Rozpočet města uvažuje s příjmem z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,00 Kč. Roční příjem z pronájmu části kapacity sítě je cca ,00 Kč. Z výše uvedených důvodů, především z důvodu určité právní nejistoty ORI navrhuje, aby nejnižší nabídková cena byla ,00 Kč. V oznámení prodeje jsou zahrnuty ještě další podmínky týkající se povinnosti nabyvatele zachovat platnost smlouvy se stávajícím uživatelem společností SkyNet, a. s., (minimálně po dobu 12 měsíců, aby byla zajištěna právní jistota současného uživatele sítě) a ustanovení, že součástí prodeje nejsou 4 optická vlákna propojující stávající centrálu sítě v domě čp. 836/II Sídliště Hliník s objektem MěÚ čp. 46/II Palackého nám., Třeboň. Tato vlákna zůstávají v majetku města Třeboně. Dále závazek nabyvatele zajistit v případě potřeby zdarma šíření televizního IPTV vysílání městských programů a to jak unicastem, tak multicastem v plném rozlišení a poskytnout přenosové okruhy pro kamerový systém města Třeboně po dobu minimálně deseti let. Usnesení RM č. 550/ : Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě Blíže k internetu v Třeboni formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit ,00 Kč a znění Oznámení. odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Ing. Jan Ďoubal, Ing. Milan Hlásek, paní Anna Kahounová - odchody a příchody: 19:04 Korda příchod počet 23 Usnesení ZM č. 135/ zveřejnění záměru prodeje optické metropolitní FTTB sítě Blíže k internetu v Třeboni formou obálkové metody, když minimální nabídková cena bude činit ,00 Kč a znění Oznámení. odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi se: 2 k bodu 16 Prodej pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m 2, p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m 2, p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m 2, části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 793 m 2, pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m 2, pozemku p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m 2 a pozemku p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m 2 v k. ú. Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě usnesení č. 499/ ze dne a na základě usnesení č. 580/ ze dne k projednání prodej pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m 2, pozemku p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m 2, pozemku p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m 2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 793 m 2, pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m 2, pozemku p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m 2 a pozemku p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m 2, vše v obci a k. ú. Třeboň ZTV Břilice. Na základě usnesení ZM č. 82/ ze dne došlo dne ke zveřejnění záměru prodeje pozemků: a) pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 1 ) v k. ú. Třeboň, b) pozemku p. č. KN 1897/168 o výměře 840 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 2 ) v k. ú. Třeboň, c) pozemku p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 3 ) v k. ú. Třeboň, Zápis z 18. jednání ZM

19 d) pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 4 ) v k. ú. Třeboň, e) pozemků p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m 2 a p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 5 ) v k. ú. Třeboň, f) pozemku p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 6 ) v k. ú. Třeboň, g) části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře cca 790 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 7 ) v k. ú. Třeboň, když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, h) pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m 2 a p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 8 ) v k. ú. Třeboň, Nabídková cena pro jednotlivé parcely byla stanovena obálkovou metodou, když minimální nabídková cena byla ve výši 1.500,00 Kč/m 2. Cena se skládala z ceny za budovanou infrastrukturu, a to ve výši 1.100,00 Kč/m 2 vč. DPH a z minimální ceny za pozemek ve výši 400,00 Kč/m 2. Kupní cena bude uhrazena nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy kupujícím. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemku. V době zveřejnění byla podána žádost od: Označení Žadatelé Nabídková Celková pozemku cena cena v Kč 1 manž. Jiří a Marie Trachtovi, Svobody 1020, Třeboň 1.505,00 Kč/m ,00 2 nebyla učiněna nabídka 3 Luděk Čábela, Táboritská 1049, Třeboň 1.651,00 Kč/m ,00 4 Ing. Jan Mužík, Litvínovická 1639/93, Č. Budějovice Dne odstoupil od své nabídky ,00 Kč/m ,00 Pavel a Monika Duškovi, Krokova 436, Třeboň 1.702,00 Kč/m ,00 Karel a Gabriela Kolmanovi,U Francouzů 1127,Třeboň 1.670,00 Kč/m ,00 Ing. Eliška Pešlová, Hliník 836, Třeboň 1.606,00 Kč/m ,00 Luděk Čábela, Táboritská 1049, Třeboň 1.651,00 Kč/m ,00 5 Luděk Čabála, Táboritská 1049, Třeboň Učinil zpětvzetí nabídky v souladu s obč. zákoníkem 6 Ing. Jan Mužík, Litvínovická 1639/93, Č. Budějovice 1.665,00 Kč/m ,00 Mgr. Ondřej Jurák, J.K. Tyla 602, Suchdol nad Luž ,00 Kč/m ,00 Ing. Eliška Pešlová, Hliník 836, Třeboň 1.606,00 Kč/m ,00 7 Ondřej Jablončík, Vrchlického 937, Třeboň 1.651,00 Kč/m ,00 8 nebyla učiněna nabídka Pozn. pořadí uchazečů u jednotlivých parcel je dle data a hod. podání nabídky, vítězná nabídka je zvýrazněna. V době zveřejnění nebyla podána žádná připomínka, námitka. Dne se konalo otevírání a hodnocení nabídek. Protokoly přikládáme v příloze podkladového materiálu. Při otevírání a hodnocení nabídek byla u pozemku č. 5 podána žádost pana Čábely, jediného uchazeče o pozemek č. 5, který učinil dle 43 a odst. 3. občanského zákoníku zpětvzetí nabídky (před otevřením nabídky). Důvodem byla i skutečnost, že podal nejvyšší nabídku na pozemek č. 3 (p. č. KN 1897/170). Nabídka nebyla otevřena, byla žadateli vrácena. Na základě konzultace s JUDr. Hájkem navrhl OFM RM vrátit panu Čábelovi kauci ve výši ,00 Kč z důvodu zpětvzetí nabídky. (pozn.: 45 a odst. 3: Dokud nebyla smlouva uzavřena, může být návrh odvolán, jestliže odvolání dojde osobě, které je určeno, dříve, než tato osoba odeslala přijetí návrhu. ) Dne podal Ing. Jan Mužík, žadatel o pozemek č. 4 a 6, žádost o odstoupení od nabídky na odkoupení pozemku č. 4 (p. č. KN 1897/167). Důvodem uvádí skutečnost, že u pozemku č. 6 podal nejvyšší nabídku. Na tento pozemek chce uzavřít kupní smlouvu. Z tohoto důvodu navrhl OFM RM opětovné zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 4 (p. č. 1897/167). Vrácení kauce i v tomto případě konzultoval OFM s JUDr. Hájkem. JUDr. Hájek uvádí, že nabídka byla učiněna a dle zásad zastupitelstva města pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví města Třeboně v případě neuzavření smlouvy z důvodu na straně kupujícího (s vybraným zájemcem), složená kauce se nevrací. Usnesením RM č. 499/ ze dne : Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m 2 v k. ú. Třeboň manželům Jiřímu a Marii Trachtovým, bytem Svobody 1020/II, Třeboň, za cenu 1.505,00 Kč/m 2 a za podmínky, že k úhradě kupní ceny dojde do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemků. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb. Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. Zápis z 18. jednání ZM

20 I a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m 2 v k. ú. Třeboň panu Luďkovi Čábelovi, Táboritská 1049, Třeboň, za cenu 1.651,00 Kč/m 2 a za podmínky, že k úhradě kupní ceny dojde do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemků. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb. Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. II a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m 2 v k. ú. Třeboň Ing. Janu Mužíkovi, Litvínovická 1639/93, České Budějovice, za cenu 1.665,00 Kč/m 2 a za podmínky, že k úhradě kupní ceny dojde do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemků. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb. Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. IV. schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 793 m 2 (dle geometrického plánu č /2012 pozemek p. č. KN 1897/221) v k. ú. Třeboň panu Ondřejovi Jablončíkovi, Vrchlického 937, Třeboň, za cenu 1.651,00 Kč/m 2 a za podmínky, že k úhradě kupní ceny dojde do 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva bude podepsána do 20 dnů ode dne rozhodnutí ZM o prodeji pozemků. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právních služeb. Veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím. Daň z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. V. schvaluje vrácení kauce ve výši ,00 Kč panu Luďkovi Čábelovi, Táboritská 1049, Třeboň, který učinil zpětvzetí nabídky na pozemek p. č. 1897/171 o výměře 726 m 2 a pozemek p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m 2 v k. ú. Třeboň v souladu s 43 a odst. 3 občanského zákoníku. V zveřejnění záměru 2. kola prodeje pozemků p. č. KN 1897/168 o výměře 840 m 2 (ozn. jako pozemek č. 2 ), p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m 2 (ozn. jako pozemek 4 ), p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m 2 a p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m 2 (ozn. jako pozemek č. 5 ) a p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m 2 a pozemek p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m 2 (ozn. jako pozemek č. 8 ), v k. ú. Třeboň a znění oznámení o záměru 2. kola prodeje pozemků v lokalitě ZTV Břilice. V odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání ZM dne Dne byla na MěÚ Třeboň, odbor finanční a majetkový, doručena žádost pana Luďka Čábely, Táboritská 1049, Třeboň, o možnost doplnění manželky jako druhého kupujícího pozemku p. č. KN 1897/170 v k. ú. Třeboň. Dne přijala RM usnesení č. 499/ , bod č. II, kterým schvaluje a doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m 2 v k. ú. Třeboň panu Luďkovi Čábelovi, Táboritská 1049 Třeboň za cenu 1.651,00 Kč. RM předkládá ZM doplnění usnesení výše citovaného usnesení o manželku paní Andreu Čábelovou. Na základě usnesení ZM č. 82/ ze dne a na základě usnesení RM č. 499/2012 ze dne došlo dne ke zveřejnění záměru 2. kola prodeje pozemků: a) pozemku p. č. KN 1897/168 o výměře 840 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 2 ) v k. ú. Třeboň, b) pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 4 ) v k. ú. Třeboň, c) pozemků p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m 2 a p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 5 ) v k. ú. Třeboň, h) pozemků p. č. KN 1897/143 o výměře 407 m 2 a p. č. KN 1897/66 o výměře 336 m 2 (v přiložené mapě označeno jako č. 8 ) v k. ú. Třeboň, V době zveřejnění byla podána žádost od: Označení Žadatelé pozemku 2 nebyla učiněna nabídka 4 Bc. Karel a Gabriela Kolmanovi, U Francouzů 1127, Třeboň Nabídková cena Celková cena v Kč 1.997,00 Kč/m ,00 Josef Medek, Okružní 1194, Třeboň 1.656,00 Kč/m ,00 Ing. Eliška Pešlová, Hliník 836, Třeboň 1.759,00 Kč/m ,00 5 Jan a Věra Kolmanovi, Sluneční 20, Jihlava 1.621,00 Kč/m ,00 Ing. Eliška Pešlová, Hliník 836, Třeboň 1.515,00 Kč/m ,00 8 nebyla učiněna nabídka Pozn. pořadí uchazečů u jednotlivých parcel je dle data a hod. podání nabídky, vítězná nabídka je zvýrazněna. Zápis z 18. jednání ZM

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. ZÁPIS Z 26. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24.06.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:04 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1

Usnesení z 32. jednání ZM dne 17.03.2014 1 USNESENÍ Z 32. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 17.03.2014 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 26/2014-32 2. Zpráva o plnění usnesení rady města

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 67/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 2. 5. 2005 Usnesení číslo: 226/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. PK 429 díl 2 o výměře

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. ZÁPIS Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 06.05.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 25 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:03 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha

Zápis č.30. Omluveni: Mgr. Pavel Fencl, MUDr. Jan Kocourek, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Ivan Říha Zápis č.30 z 30. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.9.2005, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Jan Beran, Ing.

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 40/2004 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 19. 04. 2004 Usnesení číslo : 151/2004 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 7/5 o výměře cca

Více

Z á P is. v restauraci v Libkově.

Z á P is. v restauraci v Libkově. Obec Libkov 34506 Kdyně Z á P is ze zasedání zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 28.12.2015 v 19:00 hodin v restauraci v Libkově. Přítomni: Bc. Černý Vladimír, Pf1anzer Jan, Černá Barbora, Tauscherová

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012

ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Začátek: ZÁPIS ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Čížová konaného dne 1. listopadu 2012 Počet členů ZO: 15 Přítomni: Omluveni: Program : 18, 00 hod. Korejs, Pešek, Roušal, Vaněk, Duda, Horažďovský, Suková,

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání Stránka č. 1 z 8 Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. Přítomno:

Více

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014

https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S které se konalo dne 29.9.2014 Page 1 of 22 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 29.9.2014 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni:

Více

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 5 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 19. 02. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod.

Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva se koná dne 9.12.2015 od 18:00 hod. Z á P is z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva Města Libušín konaného dne 9. prosince 2015 v 18:00 hod. v budově Základní školy Libušin, Komenského 237 Starosta města přivítal všechny přítomné na 6. veřejném

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014

Město Pohořelice. Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Město Pohořelice Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26.3.2014 Účast zastupitelů: 18 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014

USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 USNESENÍ ZE 115. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.06.2014 Program: 1. Zahájení 2. č. 52 grant JK neinvestiční řízení přetlakového ventilátoru pro JSDH Branná Usnesení RM č. 445/2014-115 3. č. 53 finanční

Více

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 Přítomni : Mgr. Ladislav Ambrož starosta Alena Matějíčková - místostarostka Ing. Martina

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24. 6. 2014 v 17,00 hodin

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24. 6. 2014 v 17,00 hodin Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 24. 6. 2014 v 17,00 hodin Usnesení č. 51-73/2014 Zasedání Zastupitelstva města Netolice bylo zahájeno

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Ověřitelé: R. Veverka, Ing. J. Mrázek Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne 26.4.2010

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 22/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 10. 2004 1. Zastupitelstvo města schválilo: - program jednání podle návrhu doplněného o body 5b) a 9b). - návrhovou komisi

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2014 ze dne 15. 9. 2014

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 4.5.2005 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 11. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 10.12.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Usnesení z 11. jednání ZM dne

Usnesení z 11. jednání ZM dne USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25.01.2016 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 1/2016-11 2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /, v čase 18:20 odešel p. Mádle Omluveni : pan

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 14.03.2016 Sp. zn.: METR_S 720/2016 Program: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 15/2016-12 2.

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07.10.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. A. Doležal, Josef Neužil, Ing.

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012

Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Přijatá usnesení z 3. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 25. ledna 2012 Usnesení 03/01/12R: RM doporučuje ZM schválit projekt III. etapy regenerace panelového sídliště a souhlasí s podáním žádosti

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 50. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 02.06.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII

Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII Rada města Brna Illl IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lil 11IIII MMB2015000000396 É9 ZMilOJSY Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 Název: Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 1522/4

Více