Tlumočení při jednání s uprchlíky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tlumočení při jednání s uprchlíky"

Transkript

1 Tlumočení při jednání s uprchlíky Training with UNHCR Školící příručka Červen

2 OBSAH Úvod 3 KAPITOLA 1 Pochopení souvislostí 5 Proč byl vytvořen úřad UNHCR? 6 Co je posláním úřadu UNHCR? 7 Kde a jak UNHCR působí 9 Jakou činnost UNHCR vykonává? 10 V čem spočívá ochranné poslání UNHCR? 11 Jak probíhá proces posuzování ţádostí? 12 KAPITOLA 2 Výběr typu tlumočení 14 Čtyři typy tlumočení (a jejich variace) 15 Typické situace pouţití různých typů tlumočení 17 KAPITOLA 3 Jak si delat poznámky při konsekutivním tlumočení 19 Jak vám mohou poznámky pomoci při konsekutivním tlumočení 20 Co by jste měli ve svých poznámkách najít 21 Čemu se vyhnout 22 Jak postupovat 22 Shrnutí 28 Moţnosti samostatného procvičování 29 KAPITOLA 4 Několik obecných rad 30 Několik obecných doporučení týkajících se kvality práce 31 Několik tipů pro správný výkon konsekutivního tlumočení 32 Jak dosáhnout přesnosti a neutrality projevu 34 Tlumočení při pohovorech s uprchlickými dětmi 36 Tlumočení při pohovorech s uprchlickými ţenami 37 Zásady profesionální tlumočnické etiky 38 2

3 Úvod Proč vznikla tato příručka? Poslání tlumočnické práce - překonávání jazykových bariér - hraje v mezinárodních otázkách klíčovou úlohu. Toto poslání získává ještě další rozměr při plnění úkolů, pro které byl úřad UNHCR vytvořen - při poskytování ochrany a pomoci uprchlíkům. Ze všech moţných situací, kdy jsou sluţby tlumočníka zapotřebí, je nejdůleţitější práce tlumočníka při pohovoru, v jehoţ průběhu jsou zjišťovány skutečnosti zásadní při přijímání rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka. Skutečnost, zda ţadateli bude přiznáno postavení uprchlíka či ne, má přímý dopad na ţivot a bezpečnostní situaci uprchlíka a jeho/její rodiny. Na tlumočníkových bedrech leţí břemeno velké zodpovědnosti. Je velice důleţité, aby vzájemná komunikace probíhala hladce a přesně; v tomto úkolu je realizována hlavní úloha tlumočníka. Osoby, které jsou poţádány o tlumočnické sluţby (zvláště ty osoby, které nemají předchozí zkušenosti z práce pro UNHCR) potřebují pomoc a radu, která jim umoţní vykonávat svou úlohu co nejefektivněji. Tato příručka má poskytnout potřebnou pomoc a pokyny širokému okruhu uţivatelů včetně těch osob, které nemají s poskytováním tlumočnických sluţeb velké zkušenosti. Co je obsahem této příručky a historie jejího vzniku Tato příručka se skládá z následujících čtyř kapitol: Pochopení souvislosti Výběr typu tlumočení Jak si dělat poznámky při konsekutivním tlumočení Několik obecných rad Příručka vznikla na základě informací získaných od různých osob i informací získaných z různých zdrojů, bud' v rámci UNHCR nebo od jiných organizací, včetně Mezinárodního katolického výboru pro migraci (International Catholic Migration Commission). Všichni autoři materiálů pouţitých v této příručce mají zkušenosti s prací prostřednictvím tlumočníka, zejména v procesu posuzování 3

4 ţádostí o přiznání postavení uprchlíka. Při přípravě této příručky byly vyuţity také zkušenosti profesionální tlumočnice, paní Kathy Bijleveld, které jsme velmi zavázáni za cenné rady a připomínky. Jak pouţívat tuto příručku Tato příručka je určena hlavně pro samostudium. Kaţdá kapitola začíná stručným shrnutím cílů výuky v dané kapitole; tyto cíle představují zároveň i osnovu textu. Všude, kde je to moţné, jsme pro rychlou a snadnou orientaci uţivatele příručky začlenili do textu rady a pokyny shrnuté do kontrolních otázek. Kromě toho jsou v kaţdé kapitole uvedeny odkazy na další vhodné výcvikové aktivity. Příručka můţe být vyuţívána také pracovníky úřadu UNHCR nebo pracovníky jeho partnerských organizací, kteří často vyuţívají tlumočnických sluţeb. Můţe být uţitečná pro lepší pochopení praktické úlohy a techniky tlumočení. Příručka můţe být vyuţita například i tehdy, rozhodne-li se některá z organizací uspořádat seminář či školení vlastních tlumočníků. V tomto případě můţe školící středisko ústředí UNHCR (Training Section) poskytnout i další vyučovací pomůcky. Z praktických důvodů je ve vzorových situacích a příkladech uváděných v příručce pouţíván anglický jazyk. Všechny vysvětlované principy však mohou být snadno přeneseny do ostatních světových jazyků. Poděkování Touto cestou chceme poděkovat organizaci Ford Foundation za finanční pomoc, kterou poskytla při přípravě této příručky. 4

5 Pochopení souvislostí V této kapitole naleznete: několik základních informací o instituci úřadu UNHCR definici pojmu uprchlík informace o postupu při posuzování ţádostí o přiznání postavení uprchlíka 5

6 Pro tlumočníka pracujícího s uprchlíky je důleţité, aby pochopil širší souvislosti této činnosti. To je cílem této kapitoly. Přestoţe informace zde uvedené jsou stručné, je třeba pozorně je pročíst a pochopit. V této kapitole naleznete odpověď na základní otázky týkající se funkce úřadu UNHCR, jeho místa v organizační struktuře Organizace Spojených národů, jeho historie a jeho práce, definici pojmu "uprchlík" i postup při posuzování ţádostí o přiznání postavení uprchlíka. Podrobnější informace můţete nalézt v obecné informační broţuře vydané úřadem UNHCR stejně jako v dalších školících příručkách jakými jsou např. Úvod do problematiky poskytování mezinárodní ochrany (RLD 1), Úřad UNHCR v rámci systému Organizace Spojených národů (OHC 2) a Proces posuzování ţádostí o přiznání postavení uprchlíka (RLD 2). Kopie všech těchto textů jsou k dispozici na jednotlivých pobočkách UNHCR nebo mohou být vyţádány u školícího střediska na ústředí UNHCR. Pochopení širších souvislostí práce organizace UNHCR vám můţe pomoci při efektivnějším výkonu povinnosti spojených s vaší prací. Toto platí zejména při vedení pohovoru, během kterého mají být zjištěny skutečnosti zásadní při posuzování ţádostí o přiznání postavení uprchlíka. Proč byl vytvořen úřad UNHCR? Myšlenka vzniku úřadu UNHCR byla plodem druhé světové války, doby, kdy se dodrţování lidských práv stalo vysoce aktuální otázkou programu mezinárodní spolupráce. Mandát bezprostředního předchůdce tohoto úřadu, Mezinárodní organizace pro uprchlíky (International Refugee Organization, IRO), která se soustředila zejména na přesídlování osob vyhnaných válkou ze svých domovů, vypršel na konci roku Ve světě však nadále zůstával více neţ jeden milión uprchlíků, z nich mnozí ţili v uprchlických táborech. Rozhodnutím Valného shromáţdění Organizace Spojených národů začala v roce 1951 pracovat nová humanitární organizace, Úřad vysokého komisaře Organizace Spojených národů pro uprchlíky. 6

7 V čele úřadu stojí vysoký komisař volený Valným shromáţděním Organizace Spojených národů a odpovědný přímo Radě hospodářských a sociálních záleţitostí. Politické směrnice úřadu stanovuje Valné shromáţdění. V souladu se svým statutem má činnost úřadu UNHCR čistě humanitární a nepolitický charakter. Prostudujte si prosím pozorně graf na následující straně, který vám dá jasnou představu a začlenění UNHCR do hierarchie systému Organizace Spojených národů. Co je posláním úřadu UNHCR? UNHCR má dvě základní funkce: poskytovat uprchlíkům mezinárodní ochranu; hledat trvalá řešení problémů uprchlíků. Hledaná řešení mohou být rozdělena do tří kategorií: dobrovolná repatriace: obvykle preferované řešení; lokální usídlení: poskytování pomoci uprchlíkům při jejich integraci ve společnosti; přesídlení: podpora vládních rozhodnutí nabízejících místa pro trvale přesídlení uprchlíků. Většinu svěřených úloh vykonává UNHCR prostřednictvím spolupracujících partnerských organizací. Těmito partnerskými organizacemi mohou být orgány místní nebo státní správy příslušné země, případně jiné organizace v rámci Organizace Spojených národů, nevládní organizace nebo technické společnosti soukromého sektoru. 7

8 - Main Committies - UNDOF - Standing Committies - UNFICYP - Subsidiary Organs - UNEF - UNMOGIP - UNTSO - Military Staff Committee - Disarmament Commission -Disarmament Commission - UNCTAD - UNICEF * IAEA - UNHCR - Regional Commissions * GATT - UNITAR - Functional Commissions * ILO - UNDP - Other Commissions * FAO - UNEP * UNESCO - UNU * WHO - UN Special Fund *IMF *IDA - World Food Council * IBRD - UNIDO * IFC - UNFAO * ICAO *UPU * ITU * WMO * IMCO * WIPO * specializované agentury a autonomní organizace OSN - jiné orgány OSN hlavní orgány OSN 8

9 Kde UNHCR působí? Ústředí UNHCR je v Ţenevě a pobočky této organizace se nacházejí po celém světě tak, jak je znázorněno na mapkách uvedených níţe. 9

10 Jakou činnost UNHCR vykonává? Rozsah a škála činnosti vykonávaných úřadem UNHCR doznala v průběhu let radikálních proměn. Počátkem 50-tých let se v západní Evropě pomalu vyprázdnily utečenecké tábory, obývané dosud uprchlíky z druhé světové války. Mnozí z nich nalezli svůj nový domov v Severní či Jiţní Americe nebo v Oceánii. Současně však začalo kaţdým rokem přicházet uprchlíků ze zemí východní Evropy. Prvním velkým povalečným přílivem uprchlíků byl příchod Maďarů utíkajících do zapadni Evropy v roce Pro všechny tyto lidi se podařilo najit řešení jejich situace. V roce 1959 se postavení a finanční situace UNHCR značně zlepšila vedením kampaně v rámci Světového roku uprchlíků. V následujících desetiletích se vsak situace uprchlíků postupně zhoršovala. Šedesátá léta zaznamenala zvýšený počet osvobozeneckých válek, vznik nových mocenských celků, propukaly občanské války. Proudy osob prchajících před konflikty rozdmýchávanými rivalskými vztahy Východ-Západ se mísily se statisíci uprchlíků přicházejících z Afriky. Během pouhých několika let se břemeno uprchlíků přesunulo z Evropy do zemi třetího světa. Léta sedmdesátá byla svědkem rozsáhlých populačních přesunů, počínaje 10 milióny obyvatel Bengálska prchajících ze své válkou zničené země. Následoval jeden exodus za druhým - Kambodţa, Etiopie, Laos, Jiţní Afrika, Súdán a Vietnam. Počet uprchlíků vzrostl bohem pouhých deseti let z 2.5 milionu na 8 milionu. Bylo stále těţší najit trvalá řešení sloţité situace těchto lidi. Pro mnoho z nich znamenalo postavení uprchlíka dlouhé roky nečinnosti strávení v uprchlickém táboře. Osmdesátá léta byla poznamenána přílivem pěti miliónů Afgánců do oblasti Pákistánu a Íránu. Objevily se nové hromadné exody osob ze zemi střední Ameriky a Afriky a stálý proud uprchlíků přicházel z Vietnamu. V průběhu tohoto desetiletí 10

11 se prudce zvýšil počet ţadatelů o azyl přicházejících z jiţních krajin do severských států. Na konci dekády poskytoval úřad UNHCR pomoc více neţ 16 miliónům uprchlíků po celém světě. Ani současná dekáda nevykazuje zřetelné známky poklesu počtu uprchlíků. V důsledku události, ke kterým došlo po skončení studené války, se stále rozšiřuje škála poţadavků na humanitární pomoc. Náhle přerušení mezinárodních vazeb způsobilo v počátečním stadiu přesuny uprchlíků nebývalé dimenze a komplexnosti. V Evropě se pro UNHCR stala bezprecedentním problémem situace v oblastech bývalé Jugoslávie. Po konfliktu v Perském zálivu uprchl více neţ jeden milión Iráčanů do Iránu a Turecka. I jinde ve světě, zvláště v Africe, závisí osud miliónu uprchlíků na pomoci a ochraně, kterou jim UNHCR poskytuje. V čem spočívá ochranné poslání UNHCR? Za normálních okolnosti můţe jednotlivec vyuţívat ochrany, kterou mu poskytuje stát, jehoţ je občanem. Uprchlici jsou ale, vzhledem k zvláštní povaze situace ve které se nacházejí, zbaveni moţnosti vyuţívat ochrany svých státních orgánů. Úřad UNHCR byl vytvořen mezinárodním společenstvím zejména proto, aby poskytoval těmto lidem potřebnou mezinárodni ochranu. Úmluva Organizace Spojeních národů o postaveni uprchlíků z roku 1951 (kterou do současně doby ratifikovalo více neţ 100 států) je doposud nejrozsáhlejším pokusem o kodifikaci a zajištění humanitárního přístupu k uprchlíkům. Mnohé z úkolů, které UNHCR vykonává, jsou úzce spjaty s ustanoveními teto důleţité mezinárodni úmluvy. Následující seznam není v ţádném případě seznamem vyčerpávajícím a úplným. Identifikuje pouze některé prioritní úkoly, které vám pomohou učinit si představu o rozsahu aktivit UNHCR na poli poskytování mezinárodní ochrany a pomohou vám lépe pochopit smysl ukrytý ve slově "uprchlík". Poskytování ochrany zahrnuje: zajištění povolení vstupu do země ţadateli o azyl, zejména v případě států, které mají tendenci neprodyšně uzavřít své hranice; sledování dodrţování principu non-refoulment, principu zabraňujícímu vyhoštění uprchlíka do země, kde by jeho/její ţivot nebo svoboda mohly být ohroţeny; zajišťování dodrţování určitých základních humanitárních norem při jednání s ţadateli o azyl. Povinnosti UNHCR je podporovat úsilí vlád při 11

12 přijímání potřebných legislativních opatřeni a právních norem a zajistit potřebnou aplikaci těchto právních uprav v praxi; zajištění přístupu uprchlíku k řádnému projednání jejich ţádosti o přiznání postavení uprchlíka (zde obzvláště důleţité); povinnost intervenovat v případě, ţe osobní bezpečnost uprchlíka, navrátilce nebo ţadatele o azyl je ohroţena vojenskými útoky, fyzickým násilím nebo násilným zadrţováním; podpora sloučení rozdělených rodin uprchlíků. Tato činnost je zvláště důleţité v případech, kdy členové rodiny zůstali v zemi původu nebo v zemi prvního azylu a snaţí se připojit se k hlavě rodiny v nové zemi. Jak probíhá proces posuzování ţádosti? Definice pojmu uprchlík, tak jak je uvedena v Úmluvě z roku 1951 i ve statutu UNHCR, stanoví, ţe ţadatel o přiznání postavení uprchlíka musí splňovat následující čtyři hlavní kriteria: 1. musí se nacházet mimo zemi svého původu, 2. jeho strach musí být opodstatněny, 3. musí mu hrozit pronásledování, 4. musí existovat důvody pro jeho pronásledování (příslušnost k určité rase, náboţenské či společenské skupině, nebo pronásledování na základě jeho politických názorů). Cílem pohovoru vedeného se ţadatelem o azyl je stanovit, zda ţadatel splňuje kriteria stanovená pro přiznání postavení uprchlíka. Zapojení UNHCR do tohoto procesu se liší v závislosti na situaci v jednotlivých zemích: úřad UNHCR můţe na základě svého Statutu sám přiznat postavení uprchlíka.tak je tomu v případě zemí, které nepřistoupily k Úmluvě z roku 1951 nebo k jiným mezinárodním dohodám. UNHCR má tuto pravomoc také v zemi, která sice podepsala nebo ratifikovala Úmluvu z roku 1951, ale nezavedla vnitrostátní legislativu realizující ustanovení Úmluvy v praxi; můţe vest administrativní proces posuzování ţádosti o přiznání postaveni uprchlíka namísto státních organu v těch zemích, které dávají přednost tomu, přenechat zodpovědnost v tomto procesu UNHCR; 12

13 můţe se zúčastňovat administrativního procesu posuzování ţádosti jako pozorovatel/poradce. Tento druh účasti se vyskytuje většinou v odvolací fázi řízení. kromě vlastního administrativního řízení můţe UNHCR přezkoumat případy zamítnutých ţádostí těch ţadatelů, které mají být vyhoštěni. Potřeba tlumočnických sluţeb se můţe objevit v průběhu kteréhokoliv z výše uvedených čtyř scénářů. Pracovník vedoucí pohovor by vás měl informovat, o kterou z výše uvedených situací se jedná a jaká je příslušná posloupnost úkonů. Povinnosti pracovníka vedoucího pohovor je také pozorně vyslechnout ţadatelův případ, pokládat otázky a na základě provedeného pohovoru stanovit, zda ţadatel/ka splňuje právní podmínky pro přiznání postavení uprchlíka. Vy jako tlumočník máte v tomto procesu za úkol zabezpečit fungování komunikačního kanálu. Kaţdá ze zúčastněných stran bude mluvit prostřednictvím vašeho hlasu. Tato úloha je velmi důleţitá a musí být plněna na vysoké profesionální úrovni. 13

14 Výběr typu tlumočení v této kapitole se dozvíte: jaké jsou čtyři typy tlumočení (a jejich variace) typické situace, ve kterých se daný typ tlumočení pouţívá 14

15 Jako tlumočník máte moţnost volby mezi různými typy tlumočení. Tyto typy jsou stručně popsány v teto kapitole. V praxi si v závislosti na okolnostech vyberete způsob tlumočení, ve kterém budete poskytovat své sluţby. Čtyři typy tlumočení (a jejich variace) 1. Konsekutivní tlumočení Tento typ tlumočení je zdaleka nejpouţívanějším druhem tlumočení při práci s uprchlíky, zejména v průběhu pohovoru zjišťujícího nárok ţadatele na přiznání postavení uprchlíka. Vyposlechněte si určitý úsek výpovědi a poté opakujete to, co jste právě slyšeli v řeči posluchače. Mluvčí potom dále pokračuje ve svém projevu a po chvíli se znovu odmlčí, aby umoţnil tlumočníkovi přeloţit to, co bylo právě řečeno. Tímto způsobem se střídá tlumočník a mluvčí (na rozdíl od simultánního překladu popsaného níţe). Délka vámi zapamatovaného textu, který tlumočíte posluchačům, závisí na sloţitosti a komplexnosti výroku mluvčího a na vaší zkušenosti. Začínající tlumočník potřebuje spíše kratší úseky (ne více neţ jednu či dvě věty). Zkušenější tlumočník si bude schopen zapamatovat i delší vetne úseky. V následujících kapitolách vám poradíme, jak si správně dělat poznámky a dozvíte se i další důleţité tipy týkající se správného rytmu a výrazu, které vám pomohou pracovat co nejprofesionálněji. 2. Přehledové tlumočení Přehledové tlumočení (sumarizace) je kondenzovanou formou konsekutivního tlumočení, vyţaduje ale značné zkušenosti a schopnosti. Tlumočník musí pozorně naslouchat dlouhému úseku řeči, dělat si poznámky a potom přetlumočit obsah toho, co bylo řečeno, v jazyce posluchačů. Tato metoda vyţaduje vyuţití vlastního úsudku při zvaţování toho, co všechno je třeba říci, je nutné stručně a výstiţně reformulovat řečená slova (je moţné i změnit pořadí jednotlivých bodů). 15

16 Tento druh tlumočení můţe být vyuţíván při diskuzi dvou nebo více lidí, které nemůţete přerušit (například na schůzi nebo na konferenci). Tato metoda je o mnoho méně přesná neţ konsekutivní tlumočení popsané výše. Proto se tato metoda nehodí pro tlumočení v průběhu vedení pohovoru s uprchlíkem, ani v případech, kdy je nezbytné získat podrobné informace. 3. Doslovné tlumočení Při tomto typu tlumočení je třeba tlumočit slovo od slova kaţdou vyslovenou větu nebo úsek. Tlumočník tedy poskytuje přesný překlad mluvčím pouţitých slov, nepřekládá pouze význam úseku projevu mluvčího. Tato metoda je vyuţívána nejčastěji při soudních přelíčeních. V rámci vedení pohovoru s uprchlíkem je doslovně tlumočení uţitečné při překladu přesných procedur a faktických poznámek. Příklad: doslovné tlumočení je vhodné například při přesném překladu definice pojmu "uprchlík". "Monitorováni" úzce souvisí s doslovným tlumočením, pracuje však s písemným materiálem. V tomto případě tlumočník simultánně překládá výrok předčítaný nahlas z písemného záznamu. Příklad: Pracovník vedoucí pohovor čte nahlas záznam projevu ţadatele. Tlumočník současně překládá z písemného záznamu slovo od slova, čímţ umoţní ţadateli překontrolovat si přesnost a úplnost zapsané výpovědi. Tento typ tlumočení se vyuţívá k tomu, aby se vyloučilo případné nedorozumění na kterékoliv straně. 16

17 4. Simultánní tlumočení U tohoto typu tlumočení naslouchá tlumočník mluvčímu a současně překládá mluvené slovo. Základním technickým vybavením pro tuto činnost je zvukotěsná kabina s mikrofonem a sluchátky napojenými na zvukovou soupravu s technickou obsluhou. Tento druh tlumočení je vyuţíván při vícejazyčných konferencích, jen zřídkakdy se vyskytuje v běţných podmínkách. "Whispering/šeptání" je jiným typem simultánního tlumočení, který nevyţaduje ţádné doplňkové technické vybavení. Tlumočník překládá mluvené slovo bez toho, ţe by řečník byl nucen přestat hovořit. Aby bylo moţné tento druh tlumočení technicky realizovat, musí tlumočník stát či sedět blízko posluchačova ucha a musí mluvit rovnoměrným tónem hlasem v niţší poloze, tzv. "sotto voce". Je zřejmé ţe šeptání je vhodné jen pro jednu nebo dvě naslouchající osoby. Příklad: Šeptání můţe být pouţito při slavnostních ceremoniálech, na veřejných shromáţděních nebo skupinových setkáních. Simultánní tlumočení představuje náročný druh tlumočení, který vyţaduje vysoký stupeň soustředění, dobrou krátkodobou paměť a vysokou úroveň jazykových znalostí. Pro zvládnutí teto techniky je zapotřebí zkušenost, intenzivní praxe a procvičování. Typické situace pouţití různých typů tlumočení Jak jiţ bylo uvedeno, vámi zvolený typ tlumočení bude záviset na konkrétních okolnostech. Následující tabulka vám nabízí stručnou rekapitulaci: 17

18 Typ tlumočení: Konsekutivní Přehledové Doslovný monitoring Simultánní šeptání Potřebný v situaci: Pohovor (uprchlický status) Méně podrobné informace Právní dokumenty Ceremoniály, jednání atd. V praxi se mohou vyskytnout situace, kdy je zapotřebí kombinovat dva různé typy tlumočení. Příklad: Ministr zdravotnictví přijel z hlavního města na setkání se skupinou vedoucích zástupců uprchlíků ve velkém uprchlickém táboře. Setkání bylo zorganizováno proto, aby ministr mohl vyslechnout stíţnosti a obavy zástupců uprchlíků. Po příjezdu přednese ministr krátký všeobecný projev, který na základě poznámek, které si děláte, konsekutivně překládáte. Ministr poté vyzve představitele uprchlíků, aby pronesli své stíţnosti. Jako tlumočník stojíte vedle ministra a simultánně mu šeptáte překlad různých prohlášení a otázek. Před odjezdem ze schůze ministr pronese závěrečné prohlášení. Vy jako tlumočník pouţijete znovu konsekutivní tlumočení a budete znovu postupně nahlas překládat časti ministrova projevu. v této příručce je poloţen důraz na konsekutivní tlumočení, protoţe je to nejvhodnější typ tlumočení při vedení pohovoru. Tento druh tlumočení však na druhé straně vyţaduje určitou zručnost při psaní poznámek, coţ je předmětem následující kapitoly. 18

19 Poznámky při tlumočení Chyba! V této kapitole se dozvíte: jak vám mohou poznámky pomoci při konsekutivním tlumočení co by jste měli ve svých poznámkách najít čemu se vyhnout jak postupovat (zejména při volbě jednotlivých značek) základní body k zapamatování 19

20 jak se zdokonalovat v rámci samostatné práce Jak jsme právě viděli, konsekutivní tlumočení je způsob tlumočení, který budete při práci s uprchlíky vyuţívat asi nejvíce. Tento druh tlumočení je vhodný v kterékoliv situaci výměny informací mezi dvěma stranami, zvláště při pohovoru. Aby byla práce tlumočníka efektivní, je nutné dělat si poznámky. To samo o sobě vyţaduje určitou zručnost. Jak vám mohou poznámky pomoci při konsekutivním tlumočení Je důleţité uvědomit si, ţe efektivní systém tvořeni poznámek v průběhu pohovoru nám pomůţe: zvýšit si pocit sebedůvěry. Spoléhat se pouze na svou vlastní paměť můţe být riskantní, zvláště jste-li jiţ unavený; lépe se soustředit na význam toho, co bylo řečeno, a nepřekládat pouze otrocky jednotlivá slova bez pochopeni významu; kaţdému z řečníků cítit se volněji bez soustavného přerušování řeči a čekání na překlad. Časté přerušování řeči a změna jazyků ruší volný tok myšlenek a narušuje i logickou stavbu a přehlednost vyjadřování. Useknuté věty nejsou dobrou vizitkou ani řečníka ani překladatele; věrně přeloţit posluchači všechny vyjádřené myšlenky ve stejném pořadí, v jakém byly vysloveny řečníkem v jeho původním projevu. Tím je zaručena souvislá a přesná komunikace mezi řečníkem a posluchačem; pracovník vedoucí pohovor si můţe podle vašeho překladu lépe dělat poznámky. V průběhu překladu můţete ukázat prstem na jména a čísla, která jste právě uvedli, a pracovník vedoucí pohovor tak má lepší vizuální kontrolu například těţko vyslovitelného jména, pravopisu apod.; zvýšit svoji věrohodnost u mluvčího, který dokáţe rozpoznat logiku a strukturu svých vět, kdyţ vás sleduje, jak si děláte poznámky; pracovník vedoucí pohovor můţe bezprostředně po ukončení pohovoru vyuţít vaše poznámky pro ověření informací získaných v průběhu pohovoru. 20

21 Co byste měli ve svých poznámkách najít Poznámky při konsekutivním tlumočeni představují velmi specifický způsob zaznamenávání a chápání toho, co bylo řečeno. Poznámky vám mají slouţit jako přídavná paměť. Jsou vizuální pomůckou, fotografickým záznamem toho, co pronesl řečník. Vaše poznámky musí obsahovat: jména a příjmení, data a číselné údaje; fakta, popisy a další podrobné informace, které si můţete okamţitě zpětně vybavit a interpretovat. Vaše poznámky jsou určeny k okamţitému vyuţití a budou se skládat ze slov, znaků a symbolů, které ve vaší mysli okamţitě vyvolají určité asociace ke konkrétní myšlence, bez nutnosti znalosti toho, v jakém jazyku má být obsah těchto asociaci vlastně vyjádřen. Pokyny a praktické návody, které vám mohou být nápomocny při osvojeni dobré kvality techniky zapisování poznámek při konsekutivním tlumočení, jsou uvedeny níţe. Je však důleţité uvědomit si, ţe pro dělání si poznámek neexistuje ţádný univerzálně platný systém. Stejně, jako se kaţdý z nás vyznačuje vlastním způsobem myšlení, vytváří si i kaţdý z nás různý systém zápisu poznámek. Zapisování poznámek při konsekutivním tlumočení je tedy vysoce individuální záleţitostí. Konečný výsledek však musí být u kaţdého stejný obsah přetlumočeného sdělení nesmí být zkreslený a musí v kaţdém ohledu odpovídat tomu, co řečník původně vyslovil. Smyslem pouţívání takového systému poznámek, který "padne do oka" a který je dobrou vizuální pomůckou pro zapamatování, je ten, aby dva účastníci pohovoru (v tomto případě ţadatel o azyl a pracovník vedoucí pohovor) zapomněli, ze spolu hovoří zprostředkovaně - za pomoci tlumočníka. Tlumočník tedy musí být schopen odezvat vyposlechnuté sděleni tak přirozené, jak je vyjádřil řečník, bez namáhavého luštění významu slov a bez ztráty času čtením přeloţených slov, zachovávaje přesný význam toho, co bylo řečeno. 21

22 Čemu se vyhnout Při konsekutivním tlumočení nikdy nepouţívejte těsnopisných poznámek Z následujících důvodů: několik řádků těsnopisného textu nemůţe být přečteno naráz; zpětné čtení těsnopisného záznamu zabere více času, jelikoţ reprodukuje slovo od slova řečníkovo sdělení; těsnopisné poznámky vám neumoţňují vloţit pruţně do poznámek další věty nebo myšlenky, které řečník vysloví dodatečně jako doplňující myšlenku k právě pronesenému textu. POZNÁMKY MUSÍ BÝT PLYNULE INTERPRETOVÁNY, NE ČTENY! Jak postupovat při tvorbě poznámek Vţdy si začnete dělat poznámky okamţitě, kdyţ mluvčí začne hovořit. Mluvčí častokrát slibuje pouze "několik stručných vět", a později jsme svědky několikaminutového projevu, ze kterého si dokáţete zapamatovat pouze menší část. Vţdy se snaţte o to, aby slova nebo znaky/symboly, které v poznámkách pouţíváte, byly snadno čitelné, aby jste je byli později schopni okamţitě rozeznat a vybavit si, co znamenají. Využití plochy stránky záznamu Vyslovené věty zaznamenávejte logickým způsobem, jednotlivé části stránky rezervujte specifickým částem vět, na obou okrajích stránky si nechávejte přiměřené místo tak, abyste mohli snadno a okamţitě okem zachytit určitý obrázek nebo symbol. 22

23 Časové určení Podmět Sloveso Předmět 1. přídavné jméno 2. přídavné jméno 3. přídavné jméno Příklad: "První den v měsíci si mí prarodiče vţdy připravovali tradiční národní jídlo ze syrových ryb, zeleniny a koření. " 1-ho / měsíci Mí prarod. -li varit Syr. ryba národní jíd. Z Zelen. Korení Tento způsob logického záznamu vám poskytne veškeré poţadované informace naráz a zároveň vám ponechává dostatek času na flexibilní vyjádření skutečností vašimi vlastními slovy. Jaký jazyk používat Poznámky si zapisujte v libovolném jazyku, který vás první napadne. Nejlepší však je, dokáţete-li si dělat poznámky v cílovém jazyku (v tom, jazyku, do kterého budete překládat vyslovená sdělení), takţe eventuální překladové problémy jsou vyřešeny ještě dříve, neţ začnete tlumočit. Pokud se vám hned nevybaví přesný překlad vyslechnutého textu nebo výrazu, zaznamenejte si sdělení doslovně a při překladu parafrázujte myšlenku řečníka vlastními slovy. Volba vámi používaných symbolů Je velmi důleţité vypracovat si takový systém poznámek, který bude 23

24 přizpůsobeny vašemu vlastnímu logickému způsobu myšlení. Při vytváření takovéhoto systému si budete muset vytvořit symboly a znaky, kde kaţdý z nich bude reprezentovat ucelený koncept něčeho, co můţe být snadno interpretováno v kterémkoliv jazyku (který posloucháte nebo do kterého překládáte). Uvádíme zde některé příklady symbolů pouţívaných mnohými západními tlumočníky, které vyjadřuji ucelené koncepty a pojmy: jednotlivec, osoba, člověk země svět mír rozhovor, přednáška, diskuze myšlenka, idea mít rád, uvítat dohoda, schválení peníze program Na základě těchto globálních konceptů si vypracujte vlastní, specifické koncepty tak, aby jste měli po ruce vţdy spolehlivé a snadno rozpoznatelné "asociace". Specifická zabarveni či údaje mohou být snadno znázorněny přidáním dalšího písmene nebo indexu ke globálnímu konceptu. osoba, jednotlivec uprchlík matka obyvatelstvo oběť voják země průmyslová země 24

25 rozvojová země země těţící ropu obyvatelstvo Kanady mnohé bohaté země Zaznamenáváni slovesných časů Vypracujte si vlastní precizní způsob zaznamenávání slovesného času pouţitého slovesa. Příklady: Mluvíme: - me Mluvili jsme: - li jsme Budeme mluvit: budeme Rád pracuje: on prac. Ţije ve spojených státech: ona zij. USA Překonávání problémů jazykové syntaxe Pro různá slova, která jsou více méně synonymní, lze pouţít jeden symbol, je však důleţité zavést si způsob značení symbolů určující zda se jedná o podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno nebo přívlastek. Znovu platí, ţe způsob značení závisí na individuálním přístupu a rozhodnuti kaţdého jednotlivce. Jednou z moţností je například zakrouţkovat slovo nebo symbol označující přídavné jméno, zatímco malá umístěná v pravém dolním rohu slova či symbolu můţe označovat sloveso v infinitivním tvaru. Příklady: jednat skutek, čin opatření aktivní aktivista aktivita akt. akt. ں. akt akt.v akt. akt-ta 25

26 Odlišení kladného a záporného významu slova Najděte si jasný způsob, jak rozlišovat negativní a pozitivní tvary slov. Příklad: Švýcarsko není velká země CH vel nebo CH ne nebo Ch ne vel. nebo Ch: mal. Vyjádření množství nebo intenzity Intenzitu, mnoţství nebo pocity vyjádříme různými způsoby podtrţení slov. Příklady: Vaše prohlášení je velmi důleţité. Vaše je v. dul. Můj bratr je trochu bohatý. M. λb = $$ Není vůbec šťastný. On Znázorňování pohybu Pomoci šipek a/nebo matematických symbolů znázorníme pohyby nahoru a dolů, změny, fluktuace, rostoucí nebo klesající mnoţství. Příklady: Francie je větší neţ Irsko. Hodnota dolaru klesla, ale hodnota jenu stoupla. FR>IR $ ale Yen Krátké vertikální linky jsou uţitečné při znázoňování výčtu věcí či událostí, přívlastků nebo jakékoliv jiné skutečnosti nebo konceptu, který jí předchází. Příklad: 26

27 Během roku stráveného ve vězení byl John mnohokrát napaden, krutě bit a často nedostal ţádnou stravu. Behem roku vez.john x-krát napad. bit čas. X jíd. Vazby a zakončení najděte vhodné vazby nebo způsob zaznamenávající posloupnost jednotlivých myšlenek či spojeni mezi po sobe následujícími myšlenkami. Naleznete rychlý způsob značení předloţkových vazeb "z těchto důvodů", "před tím", "ale", "protoţe", "přestoţe", atd. pouţívejte jasný znak pro označení konce věty (nepouţívejte tečku - jednak není dobře viditelná a jednak by měla být vyuţita pro jiné účely) - například krátkou vodorovnou čárku na levém okraji stránky. Krátká dvojitá čárka můţe slouţit ke znázornění konce komentáře k danému tématu a přechod k vyjádření nové myšlenky. Dlouhá vodorovná čára přes celou stránku můţe označovat konec celého sdělení. Přetlumočení otázky pokládá-li řečník otázku, je vhodné pouţívat španělské označení tázací věty (otazník umístěný vzhůru nohama) na začátku věty. Tím je připomenuta nutnost naznačit svým tónem, ze se jedna o otázku, nikoliv o oznamovací větu. Příklad: Ochutnala Mary vůbec někdy tropické ovoce, jako například durian, papaya nebo rambutan? Mary zkus. jíst ovoc. napr. durian papaya rambut 27

28 Užití interpunkce Snaţte se co nejlépe vyuţívat interpunkční znaménka, jako jsou čárky a závorky. Uvědomte si, ţe interpunkční znaménka nemusí odpovídat obvyklému účelu, ke kterému jsou vyuţívány v gramatice. Při tvorbě poznámek pro konsekutivní tlumočení není důleţitý pravopis ani kontrola gramatiky: pracujete pouze s ORÁLNÍM výrazem a je dovoleno vyuţívat libovolné prostředky, které vám pomáhají při přesném tlumočení, odráţejícím dokonale význam řečníkova sdělení (včetně napodobení jeho intonace, stylu, kulmy hlasového projevu atd.). Shrnutí Vaše písemné poznámky jsou určeny k okamţitému vyuţití, mají vám připomenout informace, které jste právě vyslechli a které jsou čerstvě uloţené ve vaší paměti. Neočekávejte, ţe budete schopni vyuţít své poznámky znovu za několik hodin nebo dokonce za několik dní po ukončení tlumočení (snad kromě dat, jmen a čísel). Snaţte se psát zřetelně a pouţívejte jen ty znaky, zkratky a symboly o kterých s jistotou víte, ţe je dokáţete okamţitě rozeznat a ţe budete schopni je bez potíţí znovu přečíst. Přestoţe by vámi interpretované sdělení mělo obsahovat všechny vyslovené informace, neměl by váš projev trvat déle, neţ původní sdělení řečníka. Přeškrtnete si šikmou čarou tu část projevu, jehoţ tlumočení jste právě ukončili. Kdyţ řečník přestane mluvit, vraťte se rychle k tomu listu, kde jste si začali dělat poznámky týkající se jeho posledního sdělení a začněte překládat bez toho, ţe byste zbytečně ztráceli čas hledáním ve vlastních poznámkách. Kromě krátkých pohledů do vašich poznámek se při tlumočení dívejte na osobu, ke které hovoříte. Vyjadřujte se přirozeně a přesvědčivě tak, abyste trvale upoutali pozornost vašeho posluchače. 28

29 Zlatým pravidlem platným v tlumočení je vţít se do postaveni osoby, jejíţ sdělení tlumočíte, a ztotoţnit se s jeho/její snahou o komunikaci a snahou být správně pochopen. Moţnosti samostatného procvičování Existuje celá řada metod, které vám mohou pomoci při zdokonalování tlumočnických návyků a při nácviku správných reakcí. Tyto metody jsou většinou velmi jednoduché a můţete je provádět bud' zcela samostatně nebo s pomocí přítele. Tyto metody jsou vyuţívány všemi profesionálními tlumočníky: Vyberte si krátké články z novin nebo z časopisu a pokuste se je přeloţit na první pohled - tím stimulujete schopnost mentálního "přepínání" z jednoho jazyka do druhého. Provádějte toto cvičení pravidelně, nahlas při něm sám pro sebe tlumočte (před zrcadlem) nebo překládejte svému příteli či kolegovi sedícímu proti vám. Vyberte si článek z novin nebo z časopisu, přečtěte jej nahlas a vzápětí se pokuste jej parafrázovat nebo přetlumočit věty v něm obsaţené pomocí jiných slov, která vsak zachovávají původní význam přečteného textu. Toto cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a zrychlit reflexy při hledání synonymních výrazu. Poţádejte někoho, aby vám nahlas přečetl nějaký text běţnou hovorovou rychlostí (začněte minutovým intervalem a postupně prodluţujte délku intervalu mluveného slova aţ na 3-4 minuty) a dělejte si přitom poznámky pro konsekutivní tlumočení. Potom podle svých poznámek pečlivě přepište celý vyslechnutý úsek textu a porovnejte jej s originálem, aby jste zjistili, kde a proč jste udělali chybu. Toto cvičení provádějte v jednom jazyku aţ do té doby, neţ získáte pocit sebedůvěry. Pote se snaţte přeloţit vyslechnutý text do jiného jazyka a zpět do jazyka původního (například z češtiny do češtiny nebo z angličtiny do angličtiny, později z češtiny do angličtiny a nakonec z angličtiny do češtiny). Máte-li k dispozici magnetofon nebo diktafon, nahrajte si krátké rozhlasové vysílání nebo namluvte do mikrofonu krátký projev v cizím jazyce. Potom si pozorně vyslechněte nahrávku a dělejte si poznámky. Za původní projev si nahrajte svůj překlad předneseného sdělení a porovnejte významové sdělení obou nahrávek. Toto cvičení vám pomůţe korigovat některé nedostatky vašeho hlasového projevu (nesprávnou intonaci, přednes, zvuky vyjadřující váhání nebo nerozhodnost, nervozitu). Je také důleţité naučit se mít rád zvuk vašeho vlastního hlasu, dodá vám to pocit jistoty, sebedůvěry a potěšení z práce. 29

30 Několik obecných rad v této kapitole naleznete: několik obecných doporučení týkající se kvality překladu tipy usnadňující správný výkon konsekutivního tlumočení rady, jak si udrţet přesnost a zachovat neutralitu ve vašem projevu rady, jak tlumočit v případě uprchlických dětí rady, jak tlumočit v případě uprchlických ţen jaké jsou zásady profesionální tlumočnické etiky 30

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

European Legal Interpreters and Translators Association

European Legal Interpreters and Translators Association European Legal Interpreters and Translators Association EVROPSKÁ ASOCIACE OBHÁJCŮ Od svého založení v roce 1997 je ECBA renomovaným nezávislým sdružením obhájců ze všech zemí Rady Evropy. Cílem ECBA je

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Migrace lidské společnosti

Migrace lidské společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Migrace lidské společnosti VY_32_ INOVACE _06_102 Projekt MŠMT EU peníze středním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Příručka s kritérii pro hodnocení. Ročníkové práce s prezentací

Příručka s kritérii pro hodnocení. Ročníkové práce s prezentací Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti Příručka s kritérii pro hodnocení Ročníkové práce s prezentací PRAKTICKÁ OBECNÁ PŘÍRUČKA PRO ŽÁKY VYŠŠÍHO STUPNĚ OSMILETÉHO A ŠESTILETÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor, mapy anglicky mluvících zemí, slovník, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk (ANJ) Výstupy odpovídající úrovni A2 podle SERRJ Kvarta 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, audio CD a DVD, počítačová učebna, dataprojektor,

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto:

Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se mění takto: VYHLÁŠKA č. 196 ze dne 19. května 2016, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA. č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách VYHLÁŠKA č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách ze dne 6. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 zákona

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 8. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - vymění si základní osobní informace; - utvoří zdvořilou žádost; - čte a sestaví pojednání o rodině (sestaví rodinný rodokmen); - zjistí a poskytne informace o rodině; - rozumí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více