Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19"

Transkript

1

2

3

4

5 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie? Jak vzniká digitální fotografie? Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky Rozlišení Co je to vlastnì rozlišení? Citlivost prvku Clona a závìrka Výběr digitálního fotoaparátu Rozdìlení podle druhù Jak postupovat pøi výbìru digitálního fotoaparátu Další možnosti digitálních fotoaparátù Ukázky technických specifikací fotoaparátù Optika digitálního fotoaparátu Ohnisková vzdálenost Objektivy s pevnou a promìnnou ohniskovou vzdáleností Vlastnosti objektivù Digitální zoom Ostøení Malý krok pro lidstvo, velký pro retušéra èistý objektiv Paměťové karty Druhy pamì ových médií Když karta nestaèí Energetické zdroje Baterie, akumulátory a další øešení Datové formáty a volba komprimace Pøehled nejpoužívanìjších formátù Komprimovat nebo nekomprimovat? Příslušenství Filtry Pøedsádky a pøídavné objektivy

6 Obsah Sluneèní clony Pouzdro Stativ Expozice Jak se dívá fotoaparát Expozièní mìøení Jak pracuje mikroprocesor Pøehled druhù mìøení Volba expozièních programù Clonové èíslo a rychlosti závìrky Nastavení citlivosti ekvivalentní ISO Histogram a kontrola expozice Barevná kalibrace Obecná pravidla kompozice Kompozice Citlivý bod Zlatý øez Lineární øešení Tonální øešení První a druhý plán Speciální režimy Praktické příklady Jak fotografovat portrét Jak fotografovat svatbu Jak fotit makrozábìry Krajina Nìco málo o horách Hory v zimì Sport motorismus Panoramatická fotografie Fotografie architektury Fotografie skla Závěr Příloha Rejstřík

7 Úvod Úvod 7

8 Úvod Úvod Vážení ètenáøi, pokud držíte v rukou knihu s názvem: Zaèínáme fotografovat digitálnì, zøejmì to s digitální fotografií myslíte vážnì. Myslet to vážnì mùže znamenat intenzivní fotografování na dovolené, stejnì jako vytváøení umìleckých aktù. Myslet to vážnì mùže znamenat i chu poznávat technické pozadí digitálního fotografování. Následující kapitoly vám pomohou zjistit, kde se ono vážnì ve vašem pøípadì nachází. Publikace nepokrývá celou problematiku práce s digitální fotografií, ani není univerzálním lexikonem digitálního fotografa. Poskytne vám základní informace, díky kterým budete schopni použít fotoaparát v bìžných fotografických situacích. Jelikož fotografie je kombinací techniky a umìní, nemohl jsem se vyhnout pasážím, jež se vám budou možná zdát nepodstatné, nebo je v nich spousta teoretizování, a navíc technického. Nebojte se jich! Buïte trpìliví a uvidíte, že se vám vaše trpìlivost vyplatí. 8

9 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Jak vzniká klasická fotografie? Jak vzniká digitální fotografie? Něco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky Rozlišení Co je to vlastně rozlišení? Citlivost prvku Clona a závěrka 9

10 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Dozvíte se: jaký je základní rozdíl mezi klasickou a digitální fotografií co to je a jak pracuje svìtlocitlivý snímaè co je to rozlišení co je citlivost udávaná v ISO o funkci clony a závìrky u digitálního fotoaparátu Možná budete pøekvapeni tím, jak blízké jsou si oba dva druhy fotografie klasická i digitální. Na první pohled to tak jistì nevypadá. Digitální fotoaparáty mají oproti klasickým pøehršel rùzných tlaèítek, páèek, obrazovek a kdoví èeho ještì. Ovšem princip zachycení obrázku je opravdu velice podobný. Nevìøíte? Pojïme se tedy na rozdíly mezi obìma technologiemi podívat podrobnìji. Jak vzniká klasická fotografie? Klasický fotoaparát používá k zachycení obrázku políèko filmu, jež je pokryto vrstvou zrnek halogenidu støíbrného, který je citlivý na svìtlo. Jak krásnì a jednoduše vyznívá pøedcházející vìta! Jak složitý a dlouhý byl proces, který se o jednoduchost zasloužil, o tom by mohli, kdyby byli naživu, dlouho vyprávìt pánové Niepce a Daguerre, kterým je objev fotografického média pøipisován. Jistì tušíte, že pouhým položením filmu na parapet okna v pravé poledne žádný obrázek nevznikne. Svìtlo dopadající na film je nutné nìjakým zpùsobem regulovat, ovlivòovat. A to je také základním principem fotografie, bez ohledu na to, jaký fotoaparát momentálnì používáte. K tomu, aby fotograf mìl svìtlo plnì pod kontrolou, slouží objektiv, clona a expozièní èas, což jsou také nejdùležitìjší prvky fotoaparátu krabièky, která nám umožòuje mít všechno dùležité pohromadì. Tyto prvky jsou opravdu velice dùležité, nejen jako regulátory svìtla, ale zároveò pomáhají i pøi tvùrèích fotografických zámìrech. Dobøe si je zapamatujte, budou vás doprovázet po celý zbytek knihy. Jak již bylo øeèeno, halogenidy reagují na svìtlo a tím uchovávají na políèku filmu informaci, obrázek v latentní neboli neviditelné formì. Fotografie vznikne zhmotnìním reakce halogenidu chemickou cestou, ve vývojce negativního nebo inverzního filmu. To je první èást procesu. Chce-li se autor fotografií pochlubit, vìtšinou dojde k pøenesení obrázku z negativu na pozitiv, tedy papírovou podložku, pro kterou se používá termín fotografie. Z inverzního materiálu je pochopitelnì možné pozitiv také získat, ale tento postup se pøíliš nevyužívá. 10

11 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Asi málokdo z vás se ještì dnes zavírá do temné komory, aby tam vyvolával barevný negativ a z nìho potom vytváøel barevné fotografie pomocí zvìtšovacího pøístroje. Negativ vìtšina fotografù odnese do minilabu nebo laboratoøe a zpìt se jim vrátí hotové fotografie. Jde o velice pohodlnou cestu, jež má ovšem své slabiny. Obsluha minilabu vyvolá fotografie pomocí korekcí tak, aby se obrázky líbily. V pøípadì, že minilab nemá možnost manuálního ovládání, jsou hodnoty nastaveny na prùmìr. Na tom jistì není nic špatného, ovšem pouze do okamžiku kdy chcete s fotografií pracovat více a vìnujete vìtší množství námahy regulaci svìtla, pracujete s podexpozicí, pøeexpozicí nebo s korekèními filtry. Jestliže používáte pokroèilejší techniky, chcete, aby vaše fotografie byly líbivé i z jiného dùvodu než ty ostatní pro autorský nápad nebo neobvyklost. V takovém pøípadì je minilabová optimalizace a zmiòovaná líbivost spíše na škodu. Tvùrèí zámìry jsou pouze vaše a také by mìly zùstat plnì pod vaší kontrolou. Doporučení Když pracuji s klasickým fotoaparátem, nechávám si vyvolat pouze negativ, který potom skenuji a fotografie upravuji na poèítaèi. Jedná se o tzv. digitálnì-analogovou neboli hybridní cestu. Pøátelùm, kteøí fotografují klasikou, potom doporuèuji nechat si v konkrétních pøípadech vyvolat film bez korekcí, tzn. bez zásahu obsluhy minilabu. Je-li nìkterý snímek špatnì exponován a stojí-li za vylepšení, není nic jednoduššího, než se zastavit v provozovnì s minilabem ještì jednou a požádat o zesvìtlení nebo ztmavení snímku. Jak vzniká digitální fotografie? Vysvìtlení je velice jednoduché. Pøedstavte si místo filmového políèka snímací prvek CCD (Charge Coupled Device) nebo CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), o kterých se èasto mluví i jako o èipech. Místo zrnek halogenidu mají tyto (vìtšinou obdélníkové) prvky mikroskopické buòky reagující na svìtlo. V závislosti na intenzitì svìtla produkují buòky elektrický náboj, jenž je opìt, po patøièné úpravì, latentní formou fotografie. Zatímco u klasiky zùstává fotografie schovaná na jednom políèku filmu a exponuje se na políèko další, èip zùstává stále na stejném místì. Je tedy nutné obrázek uložit nìkam jinam. Elektrický náboj se v útrobách fotoaparátu transformuje na shluk nul a jednièek, který se nazývá datový soubor, a tento datový soubor je uložen na pamì ové médium, nejèastìji na pamì ovou kartu. Pøedstavíte-li si tedy místo políèka filmu CCD nebo prvek CMOS a místo kazety na kinofilm pamì ovou kartu, jste u cíle první etapy. Víte, jaký je základní rozdíl pøi fotografování klasickým a digitálním fotoaparátem. 11

12 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše V souèasné dobì existují dva druhy snímaèù CCD a CMOS. Snímaè CMOS byl dlouho ve stínu svého CCD bratra, což se mùže jevit vzhledem k jeho nižší výrobní cenì jako paradox. Pravda je ovšem taková, že až do nedávné doby na tom byl CMOS kvalitativnì špatnì, fotografie postrádaly brilantnost vlastní prvku CCD a pøipomínaly kvalitou spíše zastavený a zvìtšený videozáznam. Dnes je situace zcela jiná, technologie CMOS dosáhla znaèného pokroku a tento prvek lze nalézt napøíklad u profesionálního Canonu 10D, se kterým dennì pracuji. Troufám si tvrdit, že rozdíl mezi technologií CCD a CMOS už není v souèasné dobì okem rozpoznatelný. Cenový rozdíl ovšem poznáte velice rychle. 12 Něco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky Nyní už víte, jakým zpùsobem digitální fotoaparát zaznamenává obrázek, ale aby fotograf dokázal využít výhody a eliminovat nevýhody digitální fotografie, mìl by znát z technické abecedy digitální fotografie pøece jenom o nìco více. Zøejmì budete pøekvapeni tím, že svìtlocitlivý prvek, a už se jedná o CCD nebo CMOS, je sám o sobì barvoslepý. Ano, je tomu skuteènì tak a jedná se o chorobu, již nelze léèit. Jak je ale možné, že vznikají barevné digitální fotografie? Jsou snad uprostøed každého digitálního fotoaparátu ukryti trpaslíci s pastelkami? Nikoli. Každá jednotlivá buòka prvku má pøed sebou umístìn barevný filtr v základní kombinaci Red, Green, Blue. Nejèastìji se takový filtr nazývá filtrem primárním. V praxi to znamená, že napøíklad první mikroskopická buòka má pøed sebou èervený filtr a zaznamenává èervenou èást spektra, druhá buòka zelenou, tøetí modrou èást. Barevný prostor, tak jak ho vnímá snímací prvek fotoaparátu, je tedy rozdìlen na tøi složky èervenou (Red), zelenou (Green) a modrou (Blue). Každá z tìchto složek, aè se jedná o složky barevné, je tvoøena urèitým poètem odstínù šedi, které jsou mìøitelné ve 256 stupních. Jednotlivé barvy se už mimo snímací prvek nakonec poskládají a tím poskytnou plnobarevnou informaci. Na výsledném obrázku jsou tedy v èíselných hodnotách slouèené všechny tøi barevné složky. Schéma zmiòovaného vztahu mùžete vidìt také v barevné pøíloze na obrázku 1. Matematicky to lze vyjádøit Obr. 1.1: Mikroskopické barevné filtry pøed buòkami svìtlocitlivého prvku vytváøejí zajímavou mozaiku. velice jednoduše. Složením jednotlivých barevných složek, pøesnìji stupòù šedi dojdeme k èíslu 16,7 milionu, a to je také poèet odstínù, které je schopno rozeznat lidské oko.

13 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Díky této základní matematické definici je u vìtšiny digitálních fotoaparátù k dispozici histogram. Jedná se o graf zobrazovaný na LCD panelu pøístroje, podle kterého poznáte, zda je snímek pøeexponován, to znamená pøíliš svìtlý, nebo podexponován pøíliš tmavý. Nemusíte se obávat, existuje i správná expozice a té dosáhnete díky vlastnostem digitálních fotoaparátù v 80 procentech snímkù. Celá dolní pøímka zobrazuje dynamický rozsah schopnost zachytit jemné odstíny èerné a bílé barvy. Dynamickému rozsahu se vìtšinou nevìnuje pøíliš pozornosti, ale tento faktor má výrazný vliv na to, jak budou vypadat vaše fotografie z dovolené u moøe, jak si váš fotoaparát poradí s jasným nebem v pravé poledne, pøípadnì èernými plavkami vašeho partnera vyfotografovaného na pláži. Pøesnìji øeèeno, jedná se o schopnost èipu zachytit co nejvíce detailù v tmavých a svìtlých èástech fotografie. S histogramem se také pracuje pøi složitìjších úpravách snímkù na poèítaèi. Obr. 1.2: Histogram vypùjèený z Photoshopu indikuje zastoupení vìtšího poètu tmavých barevných tónù. Není se co divit, jedná se o noèní fotografii s efektovým filtrem. 13

14 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Rozlišení Rozlišení je termín, jenž je v oblasti digitální fotografie skloòován ve všech pádech. Pùsobí jako zaklínadlo a v mnoha pøípadech i jako milosrdná rouška pøekrývající drobné nedokonalosti nìkterých pøístrojù. Termín rozlišení používaný nìkterými obchodníky se mùže stát i nebezpeènou zbraní, o tabulkách, urèujících jaké rozlišení potøebujete pro konkrétní velikost fotografie, ani nemluvì. Následující øádky ètìte proto velice pozornì. Dostateènì se zorientujete, a navíc získáte imunitu proti výše zmiòovanému nebezpeèí. Co je to vlastně rozlišení? 14 Svìtlocitlivý prvek èip digitálního fotoaparátu nahrazující políèko klasického filmu má sice podobný obdélníkový tvar, ale chemická zrnka jsou, jak již bylo øeèeno, nahrazena mikroskopickými buòkami, jejichž velikost se u CCD a CMOS jednotlivých výrobcù liší. Poèet tìchto vedle sebe ležících bunìk je maximální poèet obrazových bodù neboli rozlišení digitálního fotoaparátu. V souèasné dobì se nejèastìji setkáte se dvìma formami vyjádøení tohoto vztahu. S poètem bodù na každé stranì snímacího prvku, napø obrazových bodù. Vynásobením tìchto hodnot získáte hodnotu bodù, pøibližnì 3,2 milionu obrazových bodù neboli pixelù a tím se dostáváme k druhému vyjádøení, které je dnes bìžné 3,2 megapixelu, pøípadnì 3,2Mp nebo jednoduše 3,2M. Jak sami vidíte, jedná se o velice jednoduchou záležitost. Ve skuteènosti má celá vìc jeden malý, nicménì dùležitý, háèek. Rozlišení v pøípadì digitálního fotoaparátu udává fyzický poèet svìtlocitlivých prvkù optického snímaèe. Jak víte, každý z tìchto bodù vidí jinou barvu. Jinak a pøesnìji øeèeno, jen každý tøetí pixel vidí stejnou barvu. Ovšem každý obrazový bod, který následnì vidíme na LCD panelu fotoaparátu pøi kontrole snímku nebo pøi vytištìní fotografie, se skládá ze tøí barevných hodnot a vy možná už tušíte, kam míøím. Tøi barevné hodnoty tøí barevných bunìk snímaèe fotoaparátu je tøeba seèíst do jedné buòky výsledného obrázku. Ano, uhádli jste. Poskládáním barevných informací by se ono rozlišení zmenšilo o tøetinu podívejte se opìt na obrázek 1 barevné pøílohy. Pokud se ovšem v nìjakém obrazovém editoru podíváte na rozlišení obrázku, poèet bodù odpovídá poètu bunìk snímacího prvku. Jak je to možné? Aby se dosáhlo kýženého poètu bodù, barevná informace se dopoèítává, celá operace se nazývá interpolací. Èervená buòka, pøesnìji funkce, která zpracovává její signál, jednoduše odhadne barevné hodnoty èervené barvy mezi ní a dalšími èervenými buòkami v nejbližším okolí. Totéž se dìje i v pøípadì bunìk zelených a modrých. Pøi psaní tìchto øádkù jsem si vìdom toho, že se digitální fotografii vìnujete krátce, pøípadnì jste úplnými zaèáteèníky. Vysvìtlení je tedy opravdu velice zjednodušené, ve skuteènosti existuje nìkolik druhù èipù s rùznými tvary bunìk a výrobci

15 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše pøicházejí s øešeními, pøi kterých není matice RGB otrocky dodržována. Na faktu, že rozlišení je v tomto pøípadì relativní, rozdíly v technologii nic nemìní. Èím více bunìk pixelù digitální fotoaparát má, tím lépe. Poètem bodù se zvìtšuje i velikost obrázku a tím i šíøe jeho následného využití. Množství bunìk snímacího prvku prostì urèuje, do jaké míry budou digitální fotografie použitelné. Nikoho z vás by jistì neuspokojovalo, kdyby si své fotografie mohl prohlížet pouze na LCD panelu fotoaparátu. Nìkterým fotografùm nemusí staèit ani fakt, že si mohou obrázky prohlížet na poèítaèi. Chtìjí si je na monitoru zvìtšit nebo vytisknout na tiskárnì a to jsou okamžiky, pøi kterých stoupají požadavky na poèet bodù závratným zpùsobem. Nìkteré systémy profesionální studiové fotografie pracují tak, že barevná informace je dodávána optickému prvku postupnì nejdøíve snímá celý prvek èervené, pak zelené a nakonec modré èásti spektra a hodnoty se nakonec seètou. Zde je tedy pomìr fyzického poètu bodù snímacího prvku fotoaparátu a výsledného obrazu skuteènì 1:1. Pro zajímavost dodávám, že rozlišení má i filmový materiál a stejnì jako u fotografie digitální se jedná o schopnost zachytit skuteènost co nejjemnìji. Jistì jste si všimli, že existují filmy v rùzných cenových relacích, od stokoruny po nìkolik set korun. Ty dražší jsou urèeny pøedevším pro profesionály, jejich zrno je extrémnì jemné a tudíž se jednotlivých zrnek na prostor filmového políèka vejde více. Tento druh materiálu je urèen pro tvorbu zvìtšenin urèených pro výstavní úèely. I když se jedná o fakt zcela opomíjený, své rozlišení má i objektiv. Konkrétnì se jedná o hodnoty urèující jemnost vybroušení tvaru èoèek objektivu. Vidíte, jak blízko k sobì klasická a digitální fotografie má Citlivost prvku Dalším dùležitým faktorem, urèujícím kvalitu digitální fotografie, je citlivost snímacího prvku. Je definována jednotkami ISO a urèuje, jak je prvek citlivý na svìtlo. Jednoduše øeèeno, kolik svìtla mu musíte dodat, aby expozice byla správná. Èím je citlivost nižší, tím více svìtla prvek potøebuje. (Jak regulovat množství svìtla, se dozvíte v osmé kapitole.) Nejnižší hodnotou, se kterou jsem se u digitálního fotoaparátu setkal, byla ISO 25, což je extrémnì nízká citlivost. Nejèastìji používanou citlivostí je, podle vzoru klasické fotografie, citlivost ISO 100. U nìkterých digitálních fotoaparátù se mùžeme setkat s citlivostí až ISO 1200 a extrémním ISO Ti z vás, kteøí mají zkušenosti s klasickou fotografií ví, že se jedná o ekvivalent k fotochemickému materiálu. Zatímco u klasického filmu je hodnota citlivosti stejná, u digitální fotografie tomu tak není. CCD a CMOS prvky rùzných výrobkù sice 15

16 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše používají stejných hodnot ISO, ale reálnì se liší od filmu i od sebe navzájem. U vìtšiny fotoaparátù, se kterými jsem mìl možnost delší dobu pracovat, jsem získal dojem, že udávaná citlivost je ve skuteènosti o nìco nižší. Teï to nejdùležitìjší. Hodnotu ISO lze u digitálního fotoaparátu mìnit. Jak jste už jistì pochopili, zmìnou citlivosti snímacího prvku mùže fotograf pružnì reagovat na okamžitou svìtelnou situaci. To je ohromná výhoda digitální technologie. Pokud chcete podobného efektu docílit u klasického fotoaparátu, musíte vymìnit kazetu s filmem, i když není zcela exponovaný. Ovšem, nic není dokonalé a používání vysoké citlivosti CCD nebo CMOS má i svá mínus. Pøi vysokých citlivostech vzniká na snímacím prvku šum, jenž se poté negativnì projevuje na samotné fotografii jako rušivé zrno. Tento stav lze opìt porovnat s klasikou. Pøi použití velice citlivého filmu, který má hrubší zrno, je rušivý efekt patrný už pøi malém zvìtšení. Obr. 1.3: Zvyšováním citlivosti prvku CCD nebo CMOS mùže dojít k viditelné degradaci kvality fotografie. 16

17 Doporučení 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Možnost mìnit citlivost filmu je velice lákavá. Jestliže svìtelné podmínky fotografování pøíliš nepøejí, nastaví fotograf vyšší hodnoty citlivosti snímacího prvku a pak mùže zkrátit èas závìrky nebo použít vyšší clonové èíslo a hned se mu fotografuje lépe. Uspokojení funkcí zmìny ISO pak ovšem mùže vést k tomu, že je na pøístroji nastaveno vyšší ISO pro jistotu stále. Na první pohled a pøi kvalitním èipu digitální šum nezaznamenáme, ale pøi úpravách v poèítaèi a následném zvìtšení pøi tisku by se takový postup nemusel vyplatit. Používejte proto vždy co nejnižší možnou hodnotu ISO. Pøi troše fotografické zruènosti a dostateèné výbavì, jakou je napøíklad stativ, je možné pracovat v bezpeèném rozmezí 100 až 400 ISO. Clona a závěrka Clona a závìrka jsou prvky, jež už pøímo nesouvisí s èipem fotoaparátu, ale jsou stejnì dùležité jako on. Spolurozhodují o svìtelných hodnotách, jež na CCD nebo CMOS dopadnou a tím pádem i o tom, jak bude vaše fotografie vypadat. Snímací prvek sice dokáže veliké vìci, ale nepøesnou expozici prostì nevylepší. Jistì, dost chyb se dá napravit pozdìji v nìkterém z grafických editorù, ale vìøte mi, èím více èasu trávím u poèítaèe úpravami fotografií, tím více se vìnuji samotné expozici a vyplatí se to. Clona Clonou, respektive clonovým èíslem, rozumíme velikost otvoru, kterým proudí svìtlo skrze objektiv na svìtlocitlivý prvek. Pøedstavte si hradní bránu. Když je otevøena málo, poddaní mohou proudit dovnitø pouze po malých skupinkách, když je otevøena dokoøán, nádvoøí se zaplní bìhem okamžiku. Clonovému èíslu se budu podrobnìji vìnovat na jiném místì knihy, protože jeho velikost má vliv i na hloubku ostrosti. Díky clonovému èíslu totiž mùžeme docílit stavu, pøi kterém má na obrázku hlava vašeho Alíka ostrý nejen èenich, ale i slechy a v nìkterých pøípadech je ostrý i ocas. Clonové èíslo se udává v hodnotách f/8, f/16 apod. a jednoduše lze øíci, že èím více clonových èísel váš fotoaparát má, tím více si mùžete s každou expozicí pohrát. 17

18 * 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Závěrka Závìrka je èástí fotoaparátu, jež urèuje jak dlouhou dobu bude svìtlo, jehož množství je už regulováno clonou, na prvek dopadat. Pro pochopení funkce závìrky použiji opìt pøímìr s hradní branou. Po dobu, po kterou je otevøena (a je jedno jestli hodnì nebo málo), mohou poddaní dovnitø. V pøípadì, že je uzavøena, musí pìknì poèkat v podhradí. Rychlost závìrky se udává v setinách vteøiny, napøíklad 1/2000 je jedna dvoutisícina vteøiny. Existují samozøejmì i delší expozièní èasy, které jsou vhodné pro noèní fotografování, pak se jedná o nìkolik vteøin až minut. Mechanická závìrka klasických fotoaparátù je u nìkterých digitálních fotoaparátù nahrazena závìrkou elektronickou. Prvek je jednoduše, na potøebnou dobu, elektronicky aktivován, v tìle fotoaparátu se nepohybují žádné lamely a tento drobný detail má pozitivní vliv na otøesy fotoaparátu, které se mohou vymstít neostrostí fotografie, napøíklad pøi fotografování noèních scén. O tom, jaký má rychlost závìrky vliv na expozici fotografie a jak ji lze využít pøi tvùrèím procesu, se podrobnìji dozvíte v další èásti knihy. Obr. 1.4: Pøed tím, než svìtelný paprsek dosáhne svého cíle, musí absolvovat celkem strastiplnou cestu. 18

19 2. Výběr digitálního fotoaparátu Výběr digitálního fotoaparátu Rozdělení podle druhů Jak postupovat při výběru digitálního fotoaparátu Další možnosti digitálních fotoaparátů Ukázky technických specifikací fotoaparátů 19

20 2. Výběr digitálního fotoaparátu 2. Výběr digitálního fotoaparátu Dozvíte se: jak lze rozdìlit digitální fotoaparáty podle konstrukce jak postupovat pøi výbìru jak si poradit se specifikacemi digitálních fotoaparátù Rozdělení podle druhů Nyní konèí cesta do hlubin digitálního fotoaparátu a je èas si pøístroj prohlédnout zvenèí. Opìt si troufám tvrdit, že až na malé výjimky se digitální fotoaparáty od klasických vnìjškem a ovládacími prvky pøíliš neliší. V souèasné dobì panuje v rozdìlení digitálních fotoaparátù zmatek, nebo každý výrobce, každý publicista, zkrátka každý, kdo vidìl digitální fotoaparát více než jednou, používá jiné termíny. Následující pøehled si neklade za cíl zaškatulkování jednotlivých typù pøístrojù, ale jedná se o struèný popis, jenž by vám mìl pomoci zorientovat se ve znaèném množství nabízených digitálních fotoaparátù. Pro pøesnost dodávám, že mimo popsané typy existují i studiové digitální fotoaparáty, ale ty zùstanou, vzhledem ke své cenì, ještì nìjakou dobu mimo váš zájem. Digitální kompaktní fotoaparáty typu namiø a zmáèkni, jsou velice podobné kompaktùm kinofilmovým, vìtšinou se jedná o pøístroje, které za vás udìlají témìø všechno, tedy o pøístroje plnì automatické. V pøípadì, že se jedná z hlediska obsluhy o pøístroje nároènìjší, režimy, ve kterých mùžete ovládat clonu nebo závìrku, se nastavují pomocí LCD panelu fotoaparátu. Používají vestavìné pevné objektivy nebo objektivy s promìnnou ohniskovou vzdáleností. Kompakty disponují optickým prùhledovým hledáèkem, to znamená, že se pøi práci s takovýmto hledáèkem nedíváte pohledem objektivu. Aby bylo možné pohled objektivu a pohled váš sjednotit, je k dispozici video režim multifunkèního LCD, jenž pracuje se signálem snímacího prvku. Digitální fotoaparáty, pro které se používá termín SLR-like (podobné zrcadlovce). Jejich design a hlavnì vlastnosti objektivu jsou na vyšší technologické úrovni než u typù namiø a zmáèkni. Objektivy tìchto pøístrojù nejsou výmìnné. Obraz scény prochází skrze objektiv a odtud putuje ve video režimu èipu, buï do hledáèku, nebo na LCD pøístroje. Poskytují mnohem více prostoru pro tvùrèí fotografii než pøedešlá kategorie. 20

Obsah. Paměťové karty... 41 Druhy pamì ových médií... 42 Když karta nestaèí... 44

Obsah. Paměťové karty... 41 Druhy pamì ových médií... 42 Když karta nestaèí... 44 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie?... 10 Jak vzniká digitální fotografie?... 11 Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky...

Více

Fotografujeme digit lnï I. Roman Soukup ISBN 80-247-1087-0. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2060.

Fotografujeme digit lnï I. Roman Soukup ISBN 80-247-1087-0. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2060. 3 Grada Publishing 4 Fotografujeme digit lnï I. Roman Soukup Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2060. publikaci Odpovědná redaktorka Helena Krischke Počet stran 88 První vydání,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

Fotoaparát a digitální fotografie

Fotoaparát a digitální fotografie STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Fotoaparát a digitální fotografie Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Fotografie součást počítačové grafiky, součást

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT K1587.indd 11 27.10.2008 12:00:20 Ovládněme svůj fotoaparát Vybíráme fotoaparát Přestože na trhu existuje nespočetná řada digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek, musíme

Více

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC

TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC TVORBA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V PC ALEŠ OUJEZDSKÝ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO PRIORITNÍ OSY: 7.1 ČÍSLO OBLASTI

Více

Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 JAK NA FILTRY 38 STATIVY K UDRŽENÍ STABILITY 50 SVĚT BLESKŮ 60

Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 JAK NA FILTRY 38 STATIVY K UDRŽENÍ STABILITY 50 SVĚT BLESKŮ 60 Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 Objektiv určuje různé optické parametry výsledného snímku, včetně ostrosti, čistoty barev a barevného podání. Často se říká, že kvalita snímku je dána zejména počtem megapixelů,

Více

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace snímače foto p. 2q. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Obrazová analýza je proces velice starý vyplývající automaticky z

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jak udělat dobrou fotografii

Jak udělat dobrou fotografii Jak udělat dobrou fotografii Michal Fic Úvod Expozice Manuální expozice Trojúhelník expozice Clona Rychlost závěrky (doba expozice) ISO citlivost Expozimetr Proč se zamýšlet nad různými kombinacemi času

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 FOTOGRAFOVÁNÍ Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 1. OBSAH 1. ÚVOD 3 2. FOTOGRAFICKÁ VÝBAVA 4 2.1. FOTOAPARÁT 4 2.2. OBJEKTIVY 5 2.3. BLESKY 6 2.4. OSTATNÍ VÝBAVA

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie Zhotovení a úprava fotografií 01 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní

Více

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz JSEM TVÉ OKO iamnikon.cz Dívejte se jinýma očima Osobnost každého fotografa je jedinečná. Ať již jsou však vaše nápady, zkušenosti nebo tvůrčí vize jakékoli, vždy naleznete vhodný objektiv NIKKOR pro podporu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 OBSAH Kapitola 1 ÚVOD 11 Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 Co je to architektura 14 Stručný úvod do problému 14 Prehistorická architektura 14 Egyptská a sumerská architektura

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Fakulta elektrotechnická,

Více

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ TISKOVÁ INFORMACE Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ Hamburk, 2. února 2010 Společnost Olympus s hrdostí představuje nejnovější

Více

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čas letí velice rychle a i mne tak trochu dostihl. Před časem jsem vám slíbil pokračování fotoškoly a nyní se už radši ani nechci

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE MATERIÁL PRO VÝUKU V KURZU U3V. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE MATERIÁL PRO VÝUKU V KURZU U3V. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D. DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE MATERIÁL PRO VÝUKU V KURZU U3V Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D. Digitální fotografie 3 OBSAH Proč pořídit digitální fotoaparát?... 5 Záznamové médium a jeho vliv na rozlišovací

Více

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům 9 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní kompozice PŘEMÝŠLEJTE O KOMPOZICI A VYLEPŠETE SVOJE SNÍMKY Krásné snímky nejsou jen o správném nastavení

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Kluci a holky fotografují

Kluci a holky fotografují 1 Napoleon III. a císařovna Evženie se nechali vyfotografovat při výstupu na Mont Blank v r. 1860 bratry Bissonovými. Ti nesli dvě obrovské kamery, k tomu stejně velké desky, chemikálie, lampy na rozehřívání

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK

Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK Příloha č.3 k Výzvě k podání nabídky Specifikace položek nabídky k veřejné zakázce: Dodávka multimediální techniky OPVK - Multimediální technika projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0036 REGION - Program environmentální

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom TG 870 Vodotěsný do 15m**, nárazuvzdorný ze 2.1m***, tlakuvzdorný do 100kg**** a mrazuvzdorný do -10 C 16 Megapixelů backlit CMOS Výklopný 3" LCD displej s 920.000 obrazovými body Hybridní (posun objektivu

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

DIANA F+ Návod k obsluze

DIANA F+ Návod k obsluze DIANA F+ Návod k obsluze VYDRŽTE CHVILKU Mùžeme si jen pøedstavovat intenzivní vzrušení, které vás svírá. Kdo sakra chce èíst nìjaký návod, když pøitažlivé plastové køivky Diany F vzývají vaše jméno? Zkuste

Více

Praktická geometrická optika

Praktická geometrická optika Praktická geometrická optika Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

Fotoaparát na stativu. (Obr.1)

Fotoaparát na stativu. (Obr.1) Základy fotografování 3. část příslušenství Základy fotografování 3. část příslušenství...1 1. Úvod...1 2. Příslušenství...1 2.1 Stativ...1 2.2 Objektivy...3 2.3 Předsádky, filtry...5 2.4 Blesk...6 2.5

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf architektury a krajiny (kód: 34-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Digitální fotografie Mgr. Jaromír Basler jaromir.basler@upol.cz Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci Katedra technické a informační výchovy Digitální fotografie Zachycení obrazu za pomocí

Více

21 Fotografování skrze sklo bez reflexů Používání polarizačního filtru

21 Fotografování skrze sklo bez reflexů Používání polarizačního filtru Zeslabit odlesky na hladkých površích je možné pomocí polarizačního filtru. Stačí filtrem jednoduše otáčet, dokud nedosáhnete požadovaného efektu. FOTOGRAFIE: ELIN RANTAKRANS 21 Fotografování skrze sklo

Více

Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: CO JE DSLR VIDEO? 13 Proč je DSLR video tak populární? 18 Co je na DSLR videu skvělého? 19 Estetické výhody 19 Technické výhody 21 Co na DSLR videu už není tak skvělé? 22 Práce

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu. www.visionx.cz

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu. www.visionx.cz ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu www.visionx.cz Co ovlivňuje kvalitu obrazu? Velikost snímače Použitá technologie Rozlišení Velikost pixelu Rozlišení

Více

Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku

Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku osokuna Tisková zpráva Londýn, 15. srpna 2012 Asociace EISA udělila značce Sony 5 titulů Nejlepší produkt roku Evropská zrcadlovka roku 2012-2013: α SLT-A57 Evropský pokročilý kompaktní fotoaparát roku

Více

JSEM PRŮVODCE SVĚTEM OBJEKTIVŮ 1 NIKKOR

JSEM PRŮVODCE SVĚTEM OBJEKTIVŮ 1 NIKKOR JSEM PRŮVODCE SVĚTEM OBJEKTIVŮ JSEM VIZUÁLNÍ DOKONALOST Fotoaparáty systému Nikon 1 představují vynikající nástroje pro zachycování rychle ubíhajících životních událostí. Tyto přístroje s výměnnými objektivy

Více

SÍTOTISK A FOTOGRAFIE JAKO GRAFICKÉ TECHNIKY. David Hroník

SÍTOTISK A FOTOGRAFIE JAKO GRAFICKÉ TECHNIKY. David Hroník SÍTOTISK A FOTOGRAFIE JAKO GRAFICKÉ TECHNIKY David Hroník obsah HISTORICKÝ VÝVOJ SÍTOTISKU 5 PŘEHLED ORIGINÁLNÍCH TECHNIK 10 PŘÍMÉ TECHNIKY 10 VYKRÝVANÁ ŠABLONA 10 VYMÝVANÁ ŠABLONA 12 Malba litografickou

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny.

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 35 Photoshop Fotografování - Krajina Třída: 9. Učivo: Naučit se základním zásadám při pořizování fotografie krajiny. Obsah inovativní výuky: Žáci se seznámí se základními

Více

Hloubka ostrosti trochu jinak

Hloubka ostrosti trochu jinak Hloubka ostrosti trochu jinak Jan Dostál rev. 1.1 U ideálního objektivu platí: 1. paprsek procházející středem objektivu se neláme, 2. paprsek rovnoběžný s optickou osou se láme do ohniska, 3. všechny

Více

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011 KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ SNÍMÁNÍ OBRAZU Petr Schmid listopad 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je

Více

POWER TO YOUR NEXT STEP Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma

POWER TO YOUR NEXT STEP Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma POWER TO YOUR NEXT STEP Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma you can Zrcadlovka, kterou nikdy nebudete chtít nechat doma Uchovejte si vzpomínky v maximální kvalitě na fotografiích i videozáběrech.

Více

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000

Kurz digitální fotografie. blok 2 fototechnika/nikon D3000 Kurz digitální fotografie blok 2 fototechnika/nikon D3000 Fototechnika (Ne)důležitost technického zázemí Poučka říká: Fotografii tvoří z 50 % světlo, z 40 % fotograf a z 10 % technické vybavení Dodatek:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony

Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Tisková zpráva 18. února 2010 Skvělé fotografie při každém počasí: Přináší je superštíhlý fotoaparát Cyber-shot TX5, který je prvním vodovzdorným digitálem značky Sony Je odolný proti vodě, prachu, nárazu

Více

Kompaktní digitální fotoaparáty. Podzim/Zima 2008

Kompaktní digitální fotoaparáty. Podzim/Zima 2008 Kompaktní digitální fotoaparáty Podzim/Zima 2008 Důvtip skrytý za každým snímkem. Každý snímek pořízený kompaktním digitálním fotoaparátem Nikon COOLPIX v sobě skrývá zkušenost více než 60 let produkce

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ Efektivní pixely Celkem pixelů EOS-1D Mark III Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr Vestavěný/fixní se samočisticí jednotkou

Více

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor E P1 14-42 mm Sada Umělecké Filtry, Vícenásobná expozice, Více formátů s různými poměry stran pro větší kreativitu Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Monitorování efektů v reálném čase Funkce

Více

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání

E-450 14-42 mm Sada. Specifikace. Typ. Hledáček. Obrazový senzor. Procesor. Filtr. bezdrátové řízení blesků. MOS senzor Výjimečně snadné ovládání E-450 14-42 mm Sada Umělecké filtry 100% D-SLR kvalita TruePic III procesor pro ideální reprodukci barev a nízkou hladinu šumu Komfortní LV díky vysoce rychlému AF senzoru Vestavěný blesk a bezdrátové

Více

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm Stránka č. 1 z 6 XZ-1 - Specifikace Zpět Detaily Specifikace Obsah balení Příslušenství Ocenění Aktualizace firmwaru Vytisknout XZ-1 Materiál těla Hliník / Plastický Ke stažení Kde nakoupit Online pomoc

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

POWER TO YOUR NEXT STEP Využijte každou příležitost

POWER TO YOUR NEXT STEP Využijte každou příležitost POWER TO YOUR NEXT STEP Využijte každou příležitost you can 2 Naše cesta začíná Jdeme surfovat! Hurá do surfařské školy! Výhody jednooké digitální zrcadlovky Vyměňte objektiv a změníte úhel pohledu S výměnnými

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 1 0 U k á z k a k n i h

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Fotografie základní kurz

Fotografie základní kurz Fotografie základní kurz Petr Březina 2015, NICOM, a. s. Obsah Co je fotografie a jak vzniká.... 1 Fotoaparát.... 2 Analogový a digitální fotoaparát.... 2 Rozdělení digitálních fotoaparátů.... 2 Kompaktní

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

Úvod do digitální fotografie

Úvod do digitální fotografie Úvod do digitální fotografie Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Fotografování digitálním fotoaparátem Digitální fotoaparát (digitál) je dnes zcela běžným zařízením a ve specializovaných prodejnách můžeme

Více

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotograf základy fotografování (kód: 34-037-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

Fotografické vybavení do terénu. Mgr. Zbyněk Buřival

Fotografické vybavení do terénu. Mgr. Zbyněk Buřival Fotografické vybavení do terénu Mgr. Zbyněk Buřival Co vlastně potřebuji Co chci fotografovat? V jakých podmínkách budu pracovat? Budu potřebovat filtry, externí blesk a další příslušenství? Jaké mám cenové

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršnáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Poloprutský Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie

Více

Nikon F-80. Michal Kupsa

Nikon F-80. Michal Kupsa Michal Kupsa Nikon F-80 je klasická kino-filmová AF zrcadlovka, určená zejména pro náročnější amatéry. Na našem trhu se začala prodávat v roce 2000. Částečně vychází z modelu F-100, ze kterého přebírá

Více

Obsah. Úvod...9. Co můžete očekávat od editace...11. Obrazové soubory...15. Rotace a ořez...19. Výběr a transformace...29

Obsah. Úvod...9. Co můžete očekávat od editace...11. Obrazové soubory...15. Rotace a ořez...19. Výběr a transformace...29 Obsah Úvod...9 Jak pracovat s touto publikací... 9 Používané konvence... 10 Co můžete očekávat od editace...11 1.1 Jak rozdělit editaci... 12 Funkce pro ořez, výběr a různé plošné transformace...12 Funkce

Více

Technické údajedsc-hx200v

Technické údajedsc-hx200v Technické údajedsc-hx200v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp

DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp DUM 15 téma: Filtry v prostředí Gimp ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127 Úvod do digitální fotografie 9 Digitální fotografie žádná fikce ale skutečnost 9 Digitální = bez filmu 10 Digi kontra klasika 11 Prvotní investice 11 Bez filmu = zadarmo 12 Svět jedniček a nul 13 Rychlost

Více

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19 OBSAH Úvod do digitální fotografie 11 Digitální fotografie žád ná fikce, ale skutečnost 12 Digitální = bez filmu 12 Digi kontra klasika 13 Prvotní investice 13 Bez filmu = zadarmo 14 Svět jedniček a nul

Více

Vaše dobrodružství s fotoaparáty EOS začíná zde. you can

Vaše dobrodružství s fotoaparáty EOS začíná zde. you can Vaše dobrodružství s fotoaparáty EOS začíná zde you can Pozoruhodná kvalita obrazu Fotoaparát EOS 600D poskytuje snímky a filmy, které jsou plné detailů a bohaté na barvy a tóny, zásluhou 18megapixelového

Více

PŘEDNOSTI. 96.5mm. 129 mm. 70cm. PenTec s.r.o., Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.cz

PŘEDNOSTI. 96.5mm. 129 mm. 70cm. PenTec s.r.o., Veleslavínská 19/30, 162 00 Praha 6, tel.: 220610753, 235364664, www.pentax.cz Rozměry 129 x 96.5 x 70mm Hmotnost (tělo) 590g DIGITÁLNÍ SLR 129 mm 70cm 96.5mm model obj. č. čárový kód K-50 black tělo 10882 0027075233102 K-50 Black + DAL 18-55WR 10893 0027075233218 K-50 Black + DAL

Více

Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV Optika v počítačovém vidění MPOV Rozvrh přednášky: 1. osvětlení 2. objektivy 3. senzory 4. další související zařízení Princip pořízení a zpracování obrazu Shoda mezi výsledkem a realitou? Pořízení obrazu

Více

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery

Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O3 Makroskopická obrazová analýza pomocí digitální kamery 0 1 Úvod: Cílem této laboratorní úlohy je vyzkoušení základních postupů snímání makroskopických

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 4 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršňáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Rytíř Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 2. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství SOUČÁSTI FOŤÁKU

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reportážní fotograf (kód: 34-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotoreportér

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_04 Sada: Digitální fotografie Téma: Další parametry snímku Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená

Více

1. Digitální fotoaparát

1. Digitální fotoaparát 1. Digitální fotoaparát Jak funguje digitální fotoaparát Digitální fotoaparát se od obyčejného liší tím, že místo filmu obsahuje elektronický snímací prvek (nejčastěji snímač CCD) a paměť nebo spíše paměťovou

Více

TOP5. Kameru lze snadno připojit k Full HD nebo HD ready monitoru nebo TV příslušné velikosti.

TOP5. Kameru lze snadno připojit k Full HD nebo HD ready monitoru nebo TV příslušné velikosti. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz ESD Full HD kamera FreeSight W30x-HD OP-209 015 Obj. číslo: 106001776 TOP5 Výrobce: Optilia Popis Full HD optická kamera v ESD provedení. S výkonným 30x

Více

Analogová fotografie

Analogová fotografie Analogová fotografie V rámci semestrální práce předmětu Kartografická polygrafie a reprografie vypracovaly: Kristýna Pokorná Martina Růžičková ČVUT v Praze 2008 Analogová fotografie Postup, kterým získáváme

Více

Obsah. Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11. 2. Z jakých částí se skládá kamera 19

Obsah. Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11. 2. Z jakých částí se skládá kamera 19 Obsah Předmluva 9 1. Potřebné vybavení 11 Videokamera 12 Počítač 12 Střihové a grafické karty 14 Software pro zpracování videa 16 Něco málo o existujících videosystémech 16 Co rozumíme pojmem videosystém?

Více

Vaše uživatelský manuál NIKON SB-600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1849638

Vaše uživatelský manuál NIKON SB-600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1849638 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu.

SLR Digital Camera. Návod k použití. Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. SLR Digital Camera Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX x. Prosíme

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více