DIANA F+ Návod k obsluze

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIANA F+ Návod k obsluze"

Transkript

1 DIANA F+ Návod k obsluze

2 VYDRŽTE CHVILKU Mùžeme si jen pøedstavovat intenzivní vzrušení, které vás svírá. Kdo sakra chce èíst nìjaký návod, když pøitažlivé plastové køivky Diany F vzývají vaše jméno? Zkuste se prosím ovládnout a bojovat proti tomuto pokušení. Pøeètìte si celý tento manuál pøedtím, než zaènete. K dispozici jsou všechny zásadní informace. PØÍPRAVA A VOLBA FORMÁTU Diana F+ je zkonstruována pro 120 svitkový film. Pøed fotografováním je tøeba zvolit formát snímkù. K dispozici jsou 3 formáty. Nìkteré vyžadují plastovou masku a specifické nastavení. Specifikace formátù: 12 velkých ètvercových snímkù: (5.2x5.2cm) / bez masky / volba 12-shot 16 malých ètvercových snímkù: (4.2x4.2cm) / malá maska / volba 16-shot Panorama: (4.6x4.6cm) / malá maska / volba 16-shot Masky pro výbìr formátu jsou 2 malé plastové rámeèky pøibalené k fotoaparátu. Uvolnìte zámek zadního krytu (1) a otevøete zadní kryt (2). Uprostøed, ihned za objektivem, najdete místo pro uchycení masky (5). Masku zde jednoduše zacvaknìte. Pro 16 snímkù použijte malou masku, panoramatickou masku použijte pro panorama, pro 12 snímkù ponechejte fotoaparát bez masky. Pak je tøeba pøepnout pøepínaè volby formátu na zadním krytu do pozice 12 nebo 16 snímkù. Nyní je èas pro vložení filmu. VLOŽENÍ FILMU Sejmìte zadní kryt (2). Vložte nový 120 film do komory v levé èásti fotoaparátu. Otvory v cívce filmu musí zapadnout do unašeèù ve fotoaparátu. Film potáhnìte na pravou stranu k navíjecí cívce (3). Mìli byste film potáhnout jen kousek - asi pùl palce nebo dva centimetry. S odejmutým zadním krytem (2) lehce potoète pøevíjecím koleèkem (6) proti smìru hodinových ruèièek o 2 až 3 otáèky. Tím se ujistíte, že se film posunuje správnì. Pokud je film volný nebo se posunuje pod nesprávným úhlem, pøestaòte navíjet, vyjmìte cívku, zatáhnìte film kousek zpìt a založte film znova. Špatnì založený film se mùže poškrábat, pokrèit nebo roztrhnout. Jakmile je film založen správnì, vra te zpìt zadní kryt (2) a zajistìte jej zámkem (1). Vedle pøepínaèe formátù (4) je malé okénko, kterým lze sledovat poèet snímkù na filmu (na filmu jsou vytištìna èísla). Zaènìte navíjet film, nejprve uvidíte fragment slova Start a pak sekvenci symbolù (obvykle kruhy nebo èárky) které se opakují, až se objeví èíslo 1. Nyní mùžete fotografovat. NASTAVENÍ ZÁVÌRKY A CLONY Diana F+ je plnì manuální fotoaparát, který umožòuje ruèní nastavování èasu a clony. Rychlost závìrky - pøepínaè [8], který se nachází na horní stranì objektivu [11] má dvì nastavení: "N" a "B", "N" je pro bìžné denní zábìry, rychlost závìrky je pøibližnì 1/60 sekundy. "B" umožòuje, aby závìrka zùstala otevøena tak dlouho, jak potøebujete, což je skvìlé pro noèní zábìry a zábìry za nízké hladiny osvìtlení scény. Pro ostrý obraz musí být fotoaparát držen pevnì a bez hnutí.

3 Nejlepší zpùsob je pøišroubovat DianuF + na stativ - závit pro stativ [15]. V opaèném pøípadì se zkuste o nìco opøít a stát pøi fotografování nehybnì. Protože je formát snímkù ètverec, nezáleží na tom, zda držíte fotoaparát ve vodorovném smìru nebo svisle. Na spodní stranì objektivu [11] je nastavení clony [9]. K dispozici jsou ètyøi nastavení. Tøi z nich odpovídají venkovním podmínkám: slunce, èásteènì zataženo a zataženo. Ètvrtá je oznaèena jako "P", je pro funkci pinhole camera - dírková komora (viz dále). Použití filmu s citlivostí ISO 400 Za denního svìtla vyberte rychlost závìrky "N" a clonu nastavte dle aktuálních svìtelných podmínek (napøíklad pøi sluneèním svitu zvolte sun ). Pro interiérové fotografování vyberte rychlost závìrky "B" a clonu nastavte na oblaèno. Spouš držte pod dobu cca 1 sekundy nebo o nìco ménì. Pro fotografování v noci vyberte rychlost závìrky "B" a clonu nastavte na oblaèno. Jasnì osvìtlené mìstské ulice potøebují èas asi 20 sekund, a pro opravdu temné, mìsícem osvìtlené scény by mohla být rychlost závìrky kolem jedné minuty. Použití filmu s citlivostí ISO 100 Za denního svìtla vyberte rychlost závìrky "N" a clonu nastavte o jednu horší, než jsou aktuální podmínky (napøíklad pøi sluneèném dnu zvolte èásteènì zataženo). Prodlužte rychlost závìrky na dvojnásobek oproti ISO400 (napø. pro interiérové fotografování držte spouš cca 2 sekundy). ZAOSTØENÍ A FOTOGRAFOVÁNÍ Film máte pøevinut na èíslo 1, a èas s clonou jsou nastaveny. Vyberte kompozici zábìru, odhadnìte vzdálenost mezi vámi a snímaným objektem. Ostøící kroužek [10] se nachází na objektivu [11] a má tøi nastavení: 1-2 m, 2-4 m a 4 m až nekoneèno. Otáèením zaostøovacího kroužku [10] nastavte správnou vzdálenost. Tip: Posunuje li se pøi otáèení zaostøovací kroužek (10) smìrem k objektu, zaostøená vzdálenost se zmenšuje. K vytvoøení kompozice zábìru slouží hledáèek [13]. Zábìr, který vidíte v hledáèku je jen pøibližný a neodpovídá pøesnì exponovanému snímku. Pøi 16 snímkovém formátu je o nìco pøesnìjší než pro 12-ti snímkový formát. U 12-ti snímkového formátu je skuteèné zobrazení o nìco vìtší. Ale moc na to nemyslete - zkreslení hledáèku a kompozièní pøekvapení jsou právì podstatou fotografování s DianouF+. Stiskem spouštì (7) exponujte snímek. Pro denní "N" zábìry spouš stisknìte krátce a hned ji uvolnìte, pro delší B expozici spouš stisknìte a držte déle. Pøevíjecím koleèkem [6] posuòte film na další snímek. Pøi použití "B" èasu pro opravdu dlouhé expozice - jako noèní zábìry nebo dírkovou komoru - mùžete použít pøiložený zámek spouštì [14], aby závìrka zùstala otevøena. Zatlaète na spouš [7] a poté vložte zámek spouštì [14] pøímo do mezery u spouštì,

4 závìrka zùstane otevøena. Po ukonèení expozice vyjmìte zámek spouštì (14), závìrka se zavøe. Pro co nejostøejší snímky použijte stativ. Upozornìní! Pøi dlouhých expozièních èasech hrozí rozmazání snímkù. Pøi manipulaci se zámkem spouštì (14) postupujte opatrnì a jemnì. Držte fotoaparát pevnì a bez hnutí. Nemanipulujte s pøepínaèem rychlosti závìrky [7] pøi zmáèknuté spoušti [6]. Hrozí poškození fotoaparátu. Pøi zmáèknuté spoušti ruce pryè od pøepínaèe rychlosti závìrky. Samozøejmì, nemusíte pøevíjet film po každé expozici. Nebojte se zmáèknout spouš opakovanì a vytvoøte snímek s více expozicemi. Je velmi legraèní exponovat více zábìrù do jednoho snímku. Pozor ne pøeexponování. FOTOGRAFOVÁNÍ S BLESKEM Jak jste jistì vidìli, DianaF + obsahuje nádherný elektronický blesk (16) inspirovaný konstrukcí pùvodních zábleskových jednotek z 60. let. Otevøete kryt baterie blesku [19] a vložte jednu "AA" baterii. Pøipevnìte blesk k fotoaparátu pomocí kovové patice (17). Zapnìte napájení blesku [20] na "On". Kontrolka blesku [22] se rozsvítí èervenì, jakmile je blesk pøipraven k použití. K odpálení blesku dojde souèasnì se stiskem spouštì [7]. Efektivní dosah blesku pøi citlivosti filmu ISO 400 je pøibližnì 1-1.5m. Pro nejlepší výsledek je vhodné tuto vzdálenost dodržet a nastavit správnou hodnotu zaostøení. Chcete-li zvýšit dosah blesku, použijte citlivìjší film. Clonu [9] doporuèujeme nastavit na "zataženo". Po skonèení fotografování nezapomeòte blesk vypnout vypínaèem (20), aby se nevybíjela baterie. 1. Nastavte závìrku na N - pro typické fotografie s bleskem. Vhodné pøi denním svìtle, zatažené obloze, v protisvìtle a ve stínu. 2. Nastavte závìrku na "B" - pro noèní portrétování. Vhodné pro kombinaci blesku a dlouhé expozice k zachycení okolního svìtla scény. Blesk se odpálí po zmáèknutí spouštì, pøidržte pak spouš na nìkolik sekund, aby vyniklo pøirozené svìtlo pozadí. Mùžete pak mírnì pohnout fotoaparátem, vznikne dynamicky rozostøené pozadí. 3. Použijte nìkterý z pøibalených barevných gelových filtrù pro intenzivní tónování svìtla blesku. Vidíte malou kulatou bublinu nad prvkem blesku? Zasuòte filtr v levé èásti tak, aby dosedl hned za bublin a pøímo pøed prvek blesku. Tato technika mùže být obzvláštì zajímavá pøi denním svìtle s trvale zapnutým bleskem a v kombinaci s noèním "B èasem. Poznámka: èervený, fialový, nachový a zelený filtr absorbuje mnoho svìtla. Pøi použití v noci stùjte blíže k objektu nebo použijte citlivìjší film 800 nebo 1600 ISO. 4. S fotoaparátem je dodáván adaptér pro externí blesk [18] pro montáž blesku se standardní paticí (nìco jako Lomography Ringflash nebo Colorsplash Flash).

5 Adaptér lze také použít k uchycení elektronického blesku z Diany na jiný fotoaparát, napø. Lomo LC-A Zkuste svítit bleskem mimo fotoaparát. Nastavte závìrku "B" a držte ji otevøenou. Ovládejte blesk manuálnì pøepínaèem [21]. Mùžete mìnit úhel blesku (horní, boèní, spodní, atd.) pro všechny druhy zajímavých svìtelných efektù. 6. Urèitì vyzkoušejte vícenásobnou expozici s bleskem. Zkuste jednu expozici s bílým svìtlem a další s barevným. Zkuste "N" èas zkombinovat s "B". Zkuste fotografovat pøedmìt ve zcela temné místnosti (s èerným pozadím) a vytvoøte oldschool strobo efekt odpálením blesku ruènì nìkolikrát za sebou pøi souèasném pohybu subjektu pøi otevøené závìrce. VYJMUTÍ FILMU Po expozici posledního snímku není nutné pøevíjet film zpìt do kazety. U 120 filmu se film pøevíjíte bìhem fotografování. Po expozici posledního snímku (bez ohledu na 12 nebo 16 snímkový režim) je film pøevinut kompletnì do navíjecí kazety a je možné bezpeènì otevøít zadní kryt (2). Vyjmìte kazetu s filmem a utìsnìte ji malým papírovým kartonem na konci. Nìkteré znaèky mají samolepící papír, a nìkteré vyžadují, abyste papír navlhèili. A tak èi onak, v levé èástí fotoaparátu se nyní nachází prázdná plastová cívka do které se bude navíjet další film. Vyvolání filmu svìøte profesionální fotolaboratoøi. PINHOLE - DÍRKOVÁ KOMORA Dírková komora je návratem do poèátkù fotografie. Místo objektivem svìtlo prochází pøes malé otvory. Výsledný obraz má nìkolik speciálních vlastností: 1.Soft-focus, zasnìný pohled 2.Extrémnì široký úhel pohledu s rovnými èárami (žádné rybí oko zkreslení) 3. Zajímavé efekty pøi expozici dlouhým èasem za denního svìtla. Jelikož jsou otvory pøíliš malé, je tøeba pomìrnì dlouhé expozice pro prùchod dostateèného množství svìtla. S filmem o citlivosti ISO 400, budete potøebovat cca 2 sekundy v jasném sluneèním svìtle, 30 sekund ve stínu, 6-15 minut u osvìtlené vnitøní scény, a asi 1-2 hodin v noci. S ohledem na tyto dlouhé expozice mùže snadno dojít k rozmazání snímku. To mùže být velmi zajímavé pro denní zábìry lidí, aut apod. Urèitì jste si všimli, že zábìry poøízené v interiéru nebo v noci, mají silnìjší obrysy (ztmavnutí a rozmazání u okrajù) než snímky poøízené na slunci. Je to všechno souèástí nepøedvídatelné zábavy s dírkovou fotografií. Vaše DianaF + má dvì rùzná dírková nastavení: 1. True Pinhole: Nastavte clonu na "P" a závìrku na "B". Uchopte pøední èást objektivu s bajonetovým uzávìrem [12], který je souèástí tubusu objektivu v pøední èásti pøepínaèe rychlosti závìrky [8]. Pomalu a opatrnì jím otoète proti smìru hodinových ruèièek a sejmìte objektiv. Nyní jste pøipraveni fotografovat tradièní širokoúhlý dírkový zábìr.

6 Po skonèení upevnìte objektiv zpìt nasazením na ètyøi plastové úchyty a jeho otoèením ve smìru hodinových ruèièek. Slovo "Diana" na pøední èásti objektivu bude nejprve v pozici 10 hodin, po otoèení do správné polohy bude v pozici 12 hodin. 2. Magnum Pinhole: Stejnì jako v bodu 1, nastavte clonu na "P" a závìrku na "B." Ale tentokrát, nechte objektiv na místì. Výsledkem je o nìco ostøejší dírkový obraz s obvyklou ohniskovou vzdáleností. To je skvìlé pro zachycení zábìrù se super-dlouhou expozicí bez efektu širokoúhlé perspektivy. Chcete-li použít blesk, bude muset být opakovaný. Budete potøebovat asi 10 nebo 12 odpálení na velmi krátkou vzdálenost (cca 1 m), abyste získali slušnou expozici. Je tøeba si s tím trochu pohrát, je to všechno o experimentování. NEOMEZENÉ PANORAMA Jedna z nejúžasnìjších technik analogové fotografie je skládání panoramatické fotografie z jednotlivých zábìrù a vùbec nevadí, že nìkteré snímky pøesnì nenavazují. Délka panoramatické fotografie je libovolná. Nejprve je tøeba pøipevnit panoramatickou masku a nastavit pøepínaè formátù (4) na 16". S tímto nastavením minimalizujete nechtìné mezery mezi snímky. Nìkolik tipù pro panoramatickou fotografii. 1. Pokud chcete, aby se zamezilo pøekrývání snímkù, posuòte pøi pøevíjení film o malý kousek pøes pozici dalšího èísla snímku. Napøíklad Fuji filmy mají øadu bodù mezi èísly snímkù. Tyto ukazují pøi pøevíjení pøíchod dalšího èísla. Po expozici "1" pøeviòte film až na první teèku za "2", pak na druhou teèku za 3" atd. 2. Pokud fotografujete panoramatickou krajinu a chcete zamezit opakování èásti pøedchozího snímku, otoète fotoaparát vždy o Použijte stativ na rovné ploše, aby snímky byly ve zhruba stejné rovinì. 4. Samozøejmì mùžete hodit opatrnost za hlavu. Klidnì exponujte na jedno panorama všech 12 snímkù filmu. Vyzkoušejte rùzné vzdálenosti pøevinutí, vzájemné pøekrývání, atd. Udìlejte si originální panoramatický snímek, výsledky by mohly být úžasné!

7 Øešení problémù 1. Fotografie pøi denním svìtle jsou svìtlé a rozmazané! Zapomnìli jste pøepnout expozici z režimu B do režimu N. Pro denní svìtlo používejte vždy jen režim N. 2. Noèní fotografie jsou rozmazané! Pro ostré fotografie je nutné stát stabilnì a bez hnutí, držet fotoaparát pevnì jak je to jen možné. Pokud máte, použijte stativ nebo fotoaparát položte na nìco pevného, popøípadì zkuste bìhem expozice zadržet dech a fotoaparát pevnìji pøitisknout k tváøi. 3. Fotografie pøi denním svìtle jsou tmavé! Použijte citlivìjší film. Pøi použití filmu s citlivostí ISO 100 je nutné opravdu ostré sluneèní svìtlo. 4. Snímky se navzájem pøekrývají! Film po expozici není posunut dostateènì vpøed, otáèejte koleèkem pro posun až na správnou pozici. Také po pøepnutí formátu snímku dojde k èásteènému pøekrytí snímkù. V tomto pøípadì zakryjte objektiv a udìlejte jeden snímek na prázdno a pak posuòte film. 5. Snímky jsou úplnì èerné! Vypadá to, že jste zapomnìli sundat krytku z objektivu. 6. Zadní dvíøka nelze dobøe zavøít! Zkuste pohnout pøevíjecí cívkou vlevo a vpravo, aby se správnì srovnala s vloženým filmem. 7. Mohu mìnit formát snímku bìhem fotografování? Ano. Ale pøed zmìnou formátu nejdøíve stisknìte spouš. Pokud již máte film pøetoèen na další snímek, zakryjte objektiv a udìlejte prázdný snímek a pak pøepnìte formát. 8. U zdvojených snímkù je po zpracování v laboratoøi jeden svìtlý a druhý tmavý. Mùže se tak stát, protože pøi zpracování minilab mìøí prùmìrnou hodnotu jasu a tu pak použije i na další èást snímku. Jestliže je snímek tmavý, zesvìtlí jej a následný snímek je pak pøíliš svìtlý. Doporuèujeme domluvit ruèní zpracování. 9. Velmi miluji Dianu mini! Bohužel s tím se nedá nic dìlat, máme z toho dobrý pocit!

8 Péèe a údržba Drobná péèe udrží Dianu mini dlouho v dobré kondici. 1. Po skonèení fotografování zakryjte objektiv krytkou. 2. Pøi èištìní objektivu nepoužívejte agresivní chemikálie a rozpouštìdla. Použijte jen mìkký hadøík a èistiè na optiku. 3. Pøi manipulaci a pøevíjení nepoužívejte hrubou sílu, mùžete fotoaparát poškodit. Pokud jde film od zaèátku ztuha pøevíjet, radìji jej vyjmìte v tmavé místnosti ven zkuste jej založit znova a peèlivìji. 4. Pøi transportu nedávejte fotoaparát do tašky s tìžkými vìcmi. Mohou fotoaparát vyrobený z lehkých plastù poškodit. Záruka Na fotoaparát je poskytována dvouletá záruèní lhùta. Pøi problémech kontaktujte nejbližšího prodejce.

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Margherita Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Tato automatická praèka Margherita je spolehlivá a snadno se používá. Doporuèujeme Vám, abyste si tento návod pozornì pøeèetli. S praèkou

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX

Praèka. Návod k instalaci a použití WS 105 TX Praèka Návod k instalaci a použití WS 105 TX Struèný prùvodce Níže uvádíme 11 hlavních témat, která naleznete v tomto návodu k použití. Návod si peèlivì pøeètìte, abyste všemu porozumìli, a odhalili tak

Více

U ivatelské ovládání systému. (práce v re imech Hand a Auto)

U ivatelské ovládání systému. (práce v re imech Hand a Auto) U ivatelské ovládání systému (práce v re imech Hand a Auto) 6 Dálkové ovládání Dálkové ovládání Dálkové ovládání slou í k bezpeènému a pohodlnému ovládání jednotlivých agregátù. Lze jím pøímo ovládat podvodní

Více

Obsah. Paměťové karty... 41 Druhy pamì ových médií... 42 Když karta nestaèí... 44

Obsah. Paměťové karty... 41 Druhy pamì ových médií... 42 Když karta nestaèí... 44 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie?... 10 Jak vzniká digitální fotografie?... 11 Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky...

Více

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití

WD 125 T. Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití WD 125 T Praèka se sušièkou Návod k instalaci a použití CZ PL Praèka se sušièkou 1 Návod k instalaci a použití Pralka-suszarka 15 Instrukcja instalacji i obs³ugi BG HU Ïåðàëíÿ ñúñ ñóøèëíÿ 29 Èíñòðóêöèÿ

Více

Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650

Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650 Návod k použití CZ Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

12392_12396cz_#431-2005_03/05bt Montáž a návod pro obsluhu plynového grilu s lávovými kameny Èíslo výrobku 12392 & 12396 Pøed zprovoznìním tohoto vysoce kvalitního grilu si prosím peèlivì pøeètìte tento

Více

FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA

FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA Stránka č. 1 z 6 FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA Digitální fotoaparáty Home Produkty > Digitální fotoaparáty > Digitální fotoaparáty Hlavní vlastnosti Fujifilm FinePix S1600/S1800/S2 5 00HD: V ultra-zoomech společnosti

Více

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO. čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 autorizovaný distributor NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRO čistící pistole s tlakovou nádobou obj. č. AA 5000 rozprašovací čistící pistole obj. č. AA 3080 AA 5000 AA 3080 ATMOS Chrást, s.r.o.; Plzeňská 168;

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie

Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie Makrofotografie Makrofotografie se používá k zachycení malých předmětů nebo detailů na předmětech větších. Charakteristickou vlastností makrooptiky je

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX LAV41250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/614201 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX LAV41250. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku. Návod k obsluze. DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18. 2009 Sony Corporation

4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku. Návod k obsluze. DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18. 2009 Sony Corporation 4-149-563-02(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Návod k obsluze DT 50 mm F1.8 SAM SAL50F18 2009 Sony Corporation V tomto návodu najdete informace o používání tohoto objektivu. Poznámky k používání

Více

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Tento dokument popisuje nové funkce zahrnuté v této aktualizaci firmwaru a pøíslušné operace. Další informace obsahuje Návod k obsluze. 2011 Sony Corporation A-E1L-100-61(1) Zahrnuté

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

4 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

4 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: DESET NEJUŽITEČNĚJŠÍCH TIPŮ PRO CANON EOS 550D 13 Deset tipů pro lepší snímky ihned po vybalení fotoaparátu z krabice Seznámení s fotoaparátem 14 1. Nabijte si baterii 16 2. Vypněte

Více

DT 18-55 mm F3,5-5,6 SAM DT 55-200 mm F4-5,6 SAM

DT 18-55 mm F3,5-5,6 SAM DT 55-200 mm F4-5,6 SAM 4-136-086-03(1) Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Návod k obsluze DT 18-55 mm F3,5-5,6 SAM DT 55-200 mm F4-5,6 SAM SAL1855/SAL55200-2 2009 Sony Corporation 4-135-235-02(1) Objektiv pro digitální

Více

Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným

Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným Návod k obsluze Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným 1269 65/66/67 Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným 1270 65/66/67 Obsah Popis

Více

Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì

Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì Bulletin M 380/3-0 Baltimore Aircoil Chladící vìže Ultralite FCT Pokyny k provozu a údržbì Zaøízení Ultralite FCT spoleènosti Baltimore Aircoil Company bylo zkonstruováno tak, aby zaruèovalo za pøedpokladu

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny èernou barvou, rohové (díl è.) oznaèeny modrou barvou} jsou instalovány v zadním nárazníku.

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10)

PĜepínání (obr. 7) PĜepínání zpčtného chodu (obr. 8) ZmČna otáþek (obr. 9) Volba režimu þinnosti (obr. 10) 5. Dobíjení baterie pĝi poruše chladícího systému. Doba nabíjení takové baterie je delší než obvykle. Udržovací dobíjení Ponecháte-li aku þlánek v nabíjeþce, pĝepne se nabíjeþka do režimu udržovacího dobíjení,

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - 2 pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - Hlavní øídící jednotka (díl è.2) s displejem

Více

PRATIKO MAXI TROLLEY

PRATIKO MAXI TROLLEY Návod k obsluze Přenosná chladnička PRATIKO MAXI TROLLEY TK 53 Vysoké napětí! Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Použití ovladačů, nastavení nebo jiných postupů, jako jsou doporučované v tomto

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Stativ s dálkovým ovládáním

Stativ s dálkovým ovládáním 3-284-555-03(1) Stativ s dálkovým ovládáním Návod k obsluze VCT-80AV/VCT-60AV/VCT-50AV 2008 Sony Corporation A VCT-80AV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11 25 12 VCT-60AV/VCT-50AV

Více

Regulátor výkonu RV3-25/P

Regulátor výkonu RV3-25/P Regulátor výkonu RV3-25/P Tento návod obsahuje dùle ité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny následující

Více

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny Při vytváření návrhu v ArConu chcete určitě docílit co nejvíce reálnou (nebo někdy stylizovanou) vizualizaci. Na výsledek vizualizace mají kromě samotného architektonického

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze

Odsávač pár ZRW. Návod k obsluze Odsávač pár ZRW Návod k obsluze 1 Vážený zákazník Stali jste se uživatelem kuchyňského odsávače typu ZRW. Tento odsávač byl navržen a vyroben hlavně s novým vzhledem pro uspokojení vašich očekávání a určitě

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - 4 zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Uživatelská příručka - česky

Uživatelská příručka - česky Uživatelská příručka - česky 1 Pro Vaši bezpečnost Pozor! V žádném případě objektiv nerozebírejte. Dotekem lidského těla s vnitřními částmi fotoaparátu nebo objektivu existuje nebezpečí poranění. Opravy

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 02 Základy fotografování_i

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 02 Základy fotografování_i Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 02 Základy fotografování_i Třída: 6. Učivo: Základy fotografování Obsah inovativní výuky: Naučit se používat základní funkce fotoaparátu Žáci se nejdříve teoreticky

Více

Ruèní zametací stroj 2+2

Ruèní zametací stroj 2+2 R CZ Ruèní zametací stroj 2+2 Návod k obsluze Popis Vá ený zákazníku Chtìli bychom vám srdeènì poblahopøát k vašemu novému zametacímu stroji! Pro usnadnìní manipulace s pøístrojem si dovolujeme vám na

Více

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití

Pračka DYSM 712P3D. Návod k použití Pračka DYSM 712P3D Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ SVÌTELNÉ ZÁBRANY LB-3e, LB-3i, LB-5e, LB-5i DYNASIG Svìtelná zábrana LB - x s návìstidly D180 slouží jako pøenosné svìtelné signalizaèní zaøízení k ohrazení a vyznaèení pøekážek

Více

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití

Pračka EVOGT 14064D3. Návod k použití Pračka EVOGT 14064D3 Návod k použití 1 A VOLIČ PROGRAMŮ Použijte tento ovladač na výběr požadovaného pracího programu. Otočte voličem programů (lze jim otáčet do obou směrů) tak, aby byl program naproti

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

ALKOHOL TESTER. Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

ALKOHOL TESTER. Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. ALKOHOL TESTER Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. ALKOHOL TESTER JE URČEN POUZE PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ ALKOHOLU V KRVI!

Více

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům 9 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní kompozice PŘEMÝŠLEJTE O KOMPOZICI A VYLEPŠETE SVOJE SNÍMKY Krásné snímky nejsou jen o správném nastavení

Více

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green Automatické horizontální a vertikální vyrovnávání díky elektronickým senzorům a servo motorkům. Přesnost 1mm / 10m, samo-nivelační rozsah +/- 5. Zelený laserový paprsek

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Zvedák převodovky HGH500

Zvedák převodovky HGH500 Version 1.2 česky Zvedák převodovky HGH500 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 15235 Art.-Bez.: HGH500 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

21 Fotografování skrze sklo bez reflexů Používání polarizačního filtru

21 Fotografování skrze sklo bez reflexů Používání polarizačního filtru Zeslabit odlesky na hladkých površích je možné pomocí polarizačního filtru. Stačí filtrem jednoduše otáčet, dokud nedosáhnete požadovaného efektu. FOTOGRAFIE: ELIN RANTAKRANS 21 Fotografování skrze sklo

Více

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál.

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál. Uživatelský manuál POZN.: Produkty Korg jsou vyrobeny s dodržením přísných specifikací a dodržením požadavků napětí ve vaší zemi. Tyto produkty jsou chráněny Zárukou distributora KORG jen ve vaší zemi.

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

HAWAII 6. Hawaii 6. Ovládání pomocí øídící jednotky. Ovládání pomocí dálkového ovládání. Návod k obsluze [CZ] Dodatek - SET

HAWAII 6. Hawaii 6. Ovládání pomocí øídící jednotky. Ovládání pomocí dálkového ovládání. Návod k obsluze [CZ] Dodatek - SET Ovládání pomocí øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Ovládání pomocí dálkového ovládání HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù Hawaii 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Hawaii

Více

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY

CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY PH-SB30 CENTRÁLNÍ TLAÈÍTKO - VYSÍLAÈ PRO CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ PO ADOVANÉ TEPLOTY prvek systému PocketHome předává požadovanou teplotu vybraným prvkům na dobu od 30 minut do 24 hodin vhodné jako odchodové

Více

Acer Digital Camera CE-5330

Acer Digital Camera CE-5330 Acer Digital Camera CE-5330 Uživatelská příručka Prohlášení FCC Toto zařízení vyhovuje směrnicím FCC část 15. Zařízení můžete používat v případě, že vyhovuje následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení

Více

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti CDH-80MS Měřič vodivosti Rozbalování Vyjměte seznam zboží a ověřte si, že jste obdrželi následující celé zařízení (množství je uvedené v závorkách): 1 měkké přenosné pouzdro 1 alkalickou baterii 9V 1 ocelový

Více

Návod k obsluze montážního šroubováku

Návod k obsluze montážního šroubováku Návod k obsluze montážního šroubováku Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny 1. Popis přístroje (obr. 1) 1. Doraz hloubky šroubování 2. Kroužek pro nastavení

Více

Manuál. GHz. Věk: 14+

Manuál. GHz. Věk: 14+ Věk: 14+ Manuál GHz Děkujeme Vám za nákup modelu Dron (kvadrokoptéra) Fleg 2.4GHz TSMART. Přečtěte si tento manuál velmi pečlivě a uchovejte ho pro další použití. Upozornění: Tento produkt obsahuje gyroskop,

Více

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12

EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 EnOcean spínač - aktor 2 kanál 6A UPS230/12 Návod k použití CZ 1 Stručný návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho produktu 2 kanálového spínače aktoru s pokročilou možností programování

Více

Ltl Acorn Ltl-5210M Series

Ltl Acorn Ltl-5210M Series Ltl Acorn Ltl-5210M Series uživatelský manuál OBSAH Obecné informace 1.1 Úvod 1.2 Použití 1.3 fotografie fotopasti Rychlý START 2.1 Vložení SIM karty 2.2 Vložení baterií 2.3 Vložení SD karty 2.4 Vstup

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska

Technické údaje. Bezpeènostní pokyny. Ovládací prvky. Úhlová bruska 629050A EBU 13 A 6 3 5 14 2 1 2 7 4 12 8 9 7 10 11 14 13 15 Technické údaje CZ Bezpeènostní pokyny Úhlová bruska Typ EBU 13 A Pøíkon 1050 W Otáèky naprázdno 10 500 min 1 Brousící kotouè max. 125 mm Obvodová

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0

Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz. Verze 1.0 Uživatelský manuál pro práci se stránkami OMS a MS provozované portálem Myslivost.cz Verze 1.0 Obsah Základní nastavení stránek po vytvoření... 3 Prázdný web... 3 Přihlášení do administrace... 3 Rozložení

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ

Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Česky CEL-ST6CA2H0 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Canon Speedlite 90EX je kompaktní blesk určený pro fotoaparáty Canon EOS, který pracuje s automatickými zábleskovými

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

Větrná elektrárna GWL

Větrná elektrárna GWL Větrná elektrárna GWL GWT400, GWT600, GWT1000 Návod obsluze - 1 - 1. Popis Větrné elektrárny GWL jsou určené do každého počasí pro všechny geografické a klimatické podmínky. Vynikají malými rozměry, snadnou

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pastilky. Lidocaini hydrochloridum monohydricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pastilky. Lidocaini hydrochloridum monohydricum Sp.zn. sukls134657/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Trachisan 8 mg proti bolesti v krku, pastilky Lidocaini hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože

Více

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB152-16/24/24K. 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu 7746800029 08/2006 CZ (cs) Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzaèní kotel Logamax plus GB52-6/24/24K Pøed zahájením obsluhy pozornì proètìte Obsah Pøehled základní øídící jednotky Logamatic BC0...........................

Více

Servisní nastavení systému

Servisní nastavení systému Servisní nastavení systému 14 Servisní funkce jednotky Øídící jednotka HAWAII 6 obsahuje servisní funkce, které slou í pro správné nastavení jednotky. Servisní funkce jsou pøístupné pouze po aktivování

Více

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax

Všeobecně. Schéma použití. O zdroji POWERmax Všeobecně O zdroji POWERmax Schéma použití POWERmax je rezonanční invertor nové genarace a nahrazuje předchozí svařovací zdroje Powermax a Powermax 2. Je určen výhradně jako zdroj svařovacího proudu pro

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata Funkce PIR-910 je vysoce výkonný bezdrátový detektor pohybu PIR. Skládá se z digitálního infračerveného řídicího čipu s dvojím jádrem a fuzzy logikou a

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE CS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Upozorn ní 2. Instala ní pokyny 3. Specifikace

Více

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3

2 4 3 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 2 3 4 1 5 7 6 8 9 10 11 12 13 Aroma Decor 3 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám za zakoupení zařízení Aroma Decor značky LANAFORM. Difuzér esenciálních olejů Aroma Decor je spojení špičkové technologie, pohodlí

Více