Obsah. Paměťové karty Druhy pamì ových médií Když karta nestaèí... 44

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Paměťové karty... 41 Druhy pamì ových médií... 42 Když karta nestaèí... 44"

Transkript

1

2

3

4

5 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie? Jak vzniká digitální fotografie? Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky Rozlišení Co je to vlastnì rozlišení? Citlivost prvku Clona a závìrka Výběr digitálního fotoaparátu Rozdìlení podle druhù Jak postupovat pøi výbìru digitálního fotoaparátu Další možnosti digitálních fotoaparátù Ukázky technických specifikací fotoaparátù Optika digitálního fotoaparátu Ohnisková vzdálenost Objektivy s pevnou a promìnnou ohniskovou vzdáleností Vlastnosti objektivù Digitální zoom Ostøení Malý krok pro lidstvo, velký pro retušéra èistý objektiv Paměťové karty Druhy pamì ových médií Když karta nestaèí Energetické zdroje Baterie, akumulátory a další øešení Datové formáty a volba komprimace Pøehled nejpoužívanìjších formátù Komprimovat nebo nekomprimovat? Příslušenství Filtry Pøedsádky a pøídavné objektivy

6 Obsah Sluneèní clony Pouzdro Stativ Expozice Jak se dívá fotoaparát Expozièní mìøení Jak pracuje mikroprocesor Pøehled druhù mìøení Volba expozièních programù Clonové èíslo a rychlosti závìrky Nastavení citlivosti ekvivalentní ISO Histogram a kontrola expozice Barevná kalibrace Obecná pravidla kompozice Kompozice Citlivý bod Zlatý øez Lineární øešení Tonální øešení První a druhý plán Speciální režimy Praktické příklady Jak fotografovat portrét Jak fotografovat svatbu Jak fotit makrozábìry Krajina Nìco málo o horách Hory v zimì Sport motorismus Panoramatická fotografie Fotografie architektury Fotografie skla Závěr Příloha Rejstřík

7 Úvod Úvod 7

8 Úvod Úvod Vážení ètenáøi, pokud držíte v rukou knihu s názvem: Zaèínáme fotografovat digitálnì, zøejmì to s digitální fotografií myslíte vážnì. Myslet to vážnì mùže znamenat intenzivní fotografování na dovolené, stejnì jako vytváøení umìleckých aktù. Myslet to vážnì mùže znamenat i chu poznávat technické pozadí digitálního fotografování. Následující kapitoly vám pomohou zjistit, kde se ono vážnì ve vašem pøípadì nachází. Publikace nepokrývá celou problematiku práce s digitální fotografií, ani není univerzálním lexikonem digitálního fotografa. Poskytne vám základní informace, díky kterým budete schopni použít fotoaparát v bìžných fotografických situacích. Jelikož fotografie je kombinací techniky a umìní, nemohl jsem se vyhnout pasážím, jež se vám budou možná zdát nepodstatné, nebo je v nich spousta teoretizování, a navíc technického. Nebojte se jich! Buïte trpìliví a uvidíte, že se vám vaše trpìlivost vyplatí. 8

9 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Jak vzniká klasická fotografie? Jak vzniká digitální fotografie? Něco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky Rozlišení Co je to vlastně rozlišení? Citlivost prvku Clona a závěrka 9

10 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Dozvíte se: jaký je základní rozdíl mezi klasickou a digitální fotografií co to je a jak pracuje svìtlocitlivý snímaè co je to rozlišení co je citlivost udávaná v ISO o funkci clony a závìrky u digitálního fotoaparátu Možná budete pøekvapeni tím, jak blízké jsou si oba dva druhy fotografie klasická i digitální. Na první pohled to tak jistì nevypadá. Digitální fotoaparáty mají oproti klasickým pøehršel rùzných tlaèítek, páèek, obrazovek a kdoví èeho ještì. Ovšem princip zachycení obrázku je opravdu velice podobný. Nevìøíte? Pojïme se tedy na rozdíly mezi obìma technologiemi podívat podrobnìji. Jak vzniká klasická fotografie? Klasický fotoaparát používá k zachycení obrázku políèko filmu, jež je pokryto vrstvou zrnek halogenidu støíbrného, který je citlivý na svìtlo. Jak krásnì a jednoduše vyznívá pøedcházející vìta! Jak složitý a dlouhý byl proces, který se o jednoduchost zasloužil, o tom by mohli, kdyby byli naživu, dlouho vyprávìt pánové Niepce a Daguerre, kterým je objev fotografického média pøipisován. Jistì tušíte, že pouhým položením filmu na parapet okna v pravé poledne žádný obrázek nevznikne. Svìtlo dopadající na film je nutné nìjakým zpùsobem regulovat, ovlivòovat. A to je také základním principem fotografie, bez ohledu na to, jaký fotoaparát momentálnì používáte. K tomu, aby fotograf mìl svìtlo plnì pod kontrolou, slouží objektiv, clona a expozièní èas, což jsou také nejdùležitìjší prvky fotoaparátu krabièky, která nám umožòuje mít všechno dùležité pohromadì. Tyto prvky jsou opravdu velice dùležité, nejen jako regulátory svìtla, ale zároveò pomáhají i pøi tvùrèích fotografických zámìrech. Dobøe si je zapamatujte, budou vás doprovázet po celý zbytek knihy. Jak již bylo øeèeno, halogenidy reagují na svìtlo a tím uchovávají na políèku filmu informaci, obrázek v latentní neboli neviditelné formì. Fotografie vznikne zhmotnìním reakce halogenidu chemickou cestou, ve vývojce negativního nebo inverzního filmu. To je první èást procesu. Chce-li se autor fotografií pochlubit, vìtšinou dojde k pøenesení obrázku z negativu na pozitiv, tedy papírovou podložku, pro kterou se používá termín fotografie. Z inverzního materiálu je pochopitelnì možné pozitiv také získat, ale tento postup se pøíliš nevyužívá. 10

11 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Asi málokdo z vás se ještì dnes zavírá do temné komory, aby tam vyvolával barevný negativ a z nìho potom vytváøel barevné fotografie pomocí zvìtšovacího pøístroje. Negativ vìtšina fotografù odnese do minilabu nebo laboratoøe a zpìt se jim vrátí hotové fotografie. Jde o velice pohodlnou cestu, jež má ovšem své slabiny. Obsluha minilabu vyvolá fotografie pomocí korekcí tak, aby se obrázky líbily. V pøípadì, že minilab nemá možnost manuálního ovládání, jsou hodnoty nastaveny na prùmìr. Na tom jistì není nic špatného, ovšem pouze do okamžiku kdy chcete s fotografií pracovat více a vìnujete vìtší množství námahy regulaci svìtla, pracujete s podexpozicí, pøeexpozicí nebo s korekèními filtry. Jestliže používáte pokroèilejší techniky, chcete, aby vaše fotografie byly líbivé i z jiného dùvodu než ty ostatní pro autorský nápad nebo neobvyklost. V takovém pøípadì je minilabová optimalizace a zmiòovaná líbivost spíše na škodu. Tvùrèí zámìry jsou pouze vaše a také by mìly zùstat plnì pod vaší kontrolou. Doporučení Když pracuji s klasickým fotoaparátem, nechávám si vyvolat pouze negativ, který potom skenuji a fotografie upravuji na poèítaèi. Jedná se o tzv. digitálnì-analogovou neboli hybridní cestu. Pøátelùm, kteøí fotografují klasikou, potom doporuèuji nechat si v konkrétních pøípadech vyvolat film bez korekcí, tzn. bez zásahu obsluhy minilabu. Je-li nìkterý snímek špatnì exponován a stojí-li za vylepšení, není nic jednoduššího, než se zastavit v provozovnì s minilabem ještì jednou a požádat o zesvìtlení nebo ztmavení snímku. Jak vzniká digitální fotografie? Vysvìtlení je velice jednoduché. Pøedstavte si místo filmového políèka snímací prvek CCD (Charge Coupled Device) nebo CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor), o kterých se èasto mluví i jako o èipech. Místo zrnek halogenidu mají tyto (vìtšinou obdélníkové) prvky mikroskopické buòky reagující na svìtlo. V závislosti na intenzitì svìtla produkují buòky elektrický náboj, jenž je opìt, po patøièné úpravì, latentní formou fotografie. Zatímco u klasiky zùstává fotografie schovaná na jednom políèku filmu a exponuje se na políèko další, èip zùstává stále na stejném místì. Je tedy nutné obrázek uložit nìkam jinam. Elektrický náboj se v útrobách fotoaparátu transformuje na shluk nul a jednièek, který se nazývá datový soubor, a tento datový soubor je uložen na pamì ové médium, nejèastìji na pamì ovou kartu. Pøedstavíte-li si tedy místo políèka filmu CCD nebo prvek CMOS a místo kazety na kinofilm pamì ovou kartu, jste u cíle první etapy. Víte, jaký je základní rozdíl pøi fotografování klasickým a digitálním fotoaparátem. 11

12 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše V souèasné dobì existují dva druhy snímaèù CCD a CMOS. Snímaè CMOS byl dlouho ve stínu svého CCD bratra, což se mùže jevit vzhledem k jeho nižší výrobní cenì jako paradox. Pravda je ovšem taková, že až do nedávné doby na tom byl CMOS kvalitativnì špatnì, fotografie postrádaly brilantnost vlastní prvku CCD a pøipomínaly kvalitou spíše zastavený a zvìtšený videozáznam. Dnes je situace zcela jiná, technologie CMOS dosáhla znaèného pokroku a tento prvek lze nalézt napøíklad u profesionálního Canonu 10D, se kterým dennì pracuji. Troufám si tvrdit, že rozdíl mezi technologií CCD a CMOS už není v souèasné dobì okem rozpoznatelný. Cenový rozdíl ovšem poznáte velice rychle. 12 Něco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky Nyní už víte, jakým zpùsobem digitální fotoaparát zaznamenává obrázek, ale aby fotograf dokázal využít výhody a eliminovat nevýhody digitální fotografie, mìl by znát z technické abecedy digitální fotografie pøece jenom o nìco více. Zøejmì budete pøekvapeni tím, že svìtlocitlivý prvek, a už se jedná o CCD nebo CMOS, je sám o sobì barvoslepý. Ano, je tomu skuteènì tak a jedná se o chorobu, již nelze léèit. Jak je ale možné, že vznikají barevné digitální fotografie? Jsou snad uprostøed každého digitálního fotoaparátu ukryti trpaslíci s pastelkami? Nikoli. Každá jednotlivá buòka prvku má pøed sebou umístìn barevný filtr v základní kombinaci Red, Green, Blue. Nejèastìji se takový filtr nazývá filtrem primárním. V praxi to znamená, že napøíklad první mikroskopická buòka má pøed sebou èervený filtr a zaznamenává èervenou èást spektra, druhá buòka zelenou, tøetí modrou èást. Barevný prostor, tak jak ho vnímá snímací prvek fotoaparátu, je tedy rozdìlen na tøi složky èervenou (Red), zelenou (Green) a modrou (Blue). Každá z tìchto složek, aè se jedná o složky barevné, je tvoøena urèitým poètem odstínù šedi, které jsou mìøitelné ve 256 stupních. Jednotlivé barvy se už mimo snímací prvek nakonec poskládají a tím poskytnou plnobarevnou informaci. Na výsledném obrázku jsou tedy v èíselných hodnotách slouèené všechny tøi barevné složky. Schéma zmiòovaného vztahu mùžete vidìt také v barevné pøíloze na obrázku 1. Matematicky to lze vyjádøit Obr. 1.1: Mikroskopické barevné filtry pøed buòkami svìtlocitlivého prvku vytváøejí zajímavou mozaiku. velice jednoduše. Složením jednotlivých barevných složek, pøesnìji stupòù šedi dojdeme k èíslu 16,7 milionu, a to je také poèet odstínù, které je schopno rozeznat lidské oko.

13 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Díky této základní matematické definici je u vìtšiny digitálních fotoaparátù k dispozici histogram. Jedná se o graf zobrazovaný na LCD panelu pøístroje, podle kterého poznáte, zda je snímek pøeexponován, to znamená pøíliš svìtlý, nebo podexponován pøíliš tmavý. Nemusíte se obávat, existuje i správná expozice a té dosáhnete díky vlastnostem digitálních fotoaparátù v 80 procentech snímkù. Celá dolní pøímka zobrazuje dynamický rozsah schopnost zachytit jemné odstíny èerné a bílé barvy. Dynamickému rozsahu se vìtšinou nevìnuje pøíliš pozornosti, ale tento faktor má výrazný vliv na to, jak budou vypadat vaše fotografie z dovolené u moøe, jak si váš fotoaparát poradí s jasným nebem v pravé poledne, pøípadnì èernými plavkami vašeho partnera vyfotografovaného na pláži. Pøesnìji øeèeno, jedná se o schopnost èipu zachytit co nejvíce detailù v tmavých a svìtlých èástech fotografie. S histogramem se také pracuje pøi složitìjších úpravách snímkù na poèítaèi. Obr. 1.2: Histogram vypùjèený z Photoshopu indikuje zastoupení vìtšího poètu tmavých barevných tónù. Není se co divit, jedná se o noèní fotografii s efektovým filtrem. 13

14 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše Rozlišení Rozlišení je termín, jenž je v oblasti digitální fotografie skloòován ve všech pádech. Pùsobí jako zaklínadlo a v mnoha pøípadech i jako milosrdná rouška pøekrývající drobné nedokonalosti nìkterých pøístrojù. Termín rozlišení používaný nìkterými obchodníky se mùže stát i nebezpeènou zbraní, o tabulkách, urèujících jaké rozlišení potøebujete pro konkrétní velikost fotografie, ani nemluvì. Následující øádky ètìte proto velice pozornì. Dostateènì se zorientujete, a navíc získáte imunitu proti výše zmiòovanému nebezpeèí. Co je to vlastně rozlišení? 14 Svìtlocitlivý prvek èip digitálního fotoaparátu nahrazující políèko klasického filmu má sice podobný obdélníkový tvar, ale chemická zrnka jsou, jak již bylo øeèeno, nahrazena mikroskopickými buòkami, jejichž velikost se u CCD a CMOS jednotlivých výrobcù liší. Poèet tìchto vedle sebe ležících bunìk je maximální poèet obrazových bodù neboli rozlišení digitálního fotoaparátu. V souèasné dobì se nejèastìji setkáte se dvìma formami vyjádøení tohoto vztahu. S poètem bodù na každé stranì snímacího prvku, napø obrazových bodù. Vynásobením tìchto hodnot získáte hodnotu bodù, pøibližnì 3,2 milionu obrazových bodù neboli pixelù a tím se dostáváme k druhému vyjádøení, které je dnes bìžné 3,2 megapixelu, pøípadnì 3,2Mp nebo jednoduše 3,2M. Jak sami vidíte, jedná se o velice jednoduchou záležitost. Ve skuteènosti má celá vìc jeden malý, nicménì dùležitý, háèek. Rozlišení v pøípadì digitálního fotoaparátu udává fyzický poèet svìtlocitlivých prvkù optického snímaèe. Jak víte, každý z tìchto bodù vidí jinou barvu. Jinak a pøesnìji øeèeno, jen každý tøetí pixel vidí stejnou barvu. Ovšem každý obrazový bod, který následnì vidíme na LCD panelu fotoaparátu pøi kontrole snímku nebo pøi vytištìní fotografie, se skládá ze tøí barevných hodnot a vy možná už tušíte, kam míøím. Tøi barevné hodnoty tøí barevných bunìk snímaèe fotoaparátu je tøeba seèíst do jedné buòky výsledného obrázku. Ano, uhádli jste. Poskládáním barevných informací by se ono rozlišení zmenšilo o tøetinu podívejte se opìt na obrázek 1 barevné pøílohy. Pokud se ovšem v nìjakém obrazovém editoru podíváte na rozlišení obrázku, poèet bodù odpovídá poètu bunìk snímacího prvku. Jak je to možné? Aby se dosáhlo kýženého poètu bodù, barevná informace se dopoèítává, celá operace se nazývá interpolací. Èervená buòka, pøesnìji funkce, která zpracovává její signál, jednoduše odhadne barevné hodnoty èervené barvy mezi ní a dalšími èervenými buòkami v nejbližším okolí. Totéž se dìje i v pøípadì bunìk zelených a modrých. Pøi psaní tìchto øádkù jsem si vìdom toho, že se digitální fotografii vìnujete krátce, pøípadnì jste úplnými zaèáteèníky. Vysvìtlení je tedy opravdu velice zjednodušené, ve skuteènosti existuje nìkolik druhù èipù s rùznými tvary bunìk a výrobci

15 + 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše pøicházejí s øešeními, pøi kterých není matice RGB otrocky dodržována. Na faktu, že rozlišení je v tomto pøípadì relativní, rozdíly v technologii nic nemìní. Èím více bunìk pixelù digitální fotoaparát má, tím lépe. Poètem bodù se zvìtšuje i velikost obrázku a tím i šíøe jeho následného využití. Množství bunìk snímacího prvku prostì urèuje, do jaké míry budou digitální fotografie použitelné. Nikoho z vás by jistì neuspokojovalo, kdyby si své fotografie mohl prohlížet pouze na LCD panelu fotoaparátu. Nìkterým fotografùm nemusí staèit ani fakt, že si mohou obrázky prohlížet na poèítaèi. Chtìjí si je na monitoru zvìtšit nebo vytisknout na tiskárnì a to jsou okamžiky, pøi kterých stoupají požadavky na poèet bodù závratným zpùsobem. Nìkteré systémy profesionální studiové fotografie pracují tak, že barevná informace je dodávána optickému prvku postupnì nejdøíve snímá celý prvek èervené, pak zelené a nakonec modré èásti spektra a hodnoty se nakonec seètou. Zde je tedy pomìr fyzického poètu bodù snímacího prvku fotoaparátu a výsledného obrazu skuteènì 1:1. Pro zajímavost dodávám, že rozlišení má i filmový materiál a stejnì jako u fotografie digitální se jedná o schopnost zachytit skuteènost co nejjemnìji. Jistì jste si všimli, že existují filmy v rùzných cenových relacích, od stokoruny po nìkolik set korun. Ty dražší jsou urèeny pøedevším pro profesionály, jejich zrno je extrémnì jemné a tudíž se jednotlivých zrnek na prostor filmového políèka vejde více. Tento druh materiálu je urèen pro tvorbu zvìtšenin urèených pro výstavní úèely. I když se jedná o fakt zcela opomíjený, své rozlišení má i objektiv. Konkrétnì se jedná o hodnoty urèující jemnost vybroušení tvaru èoèek objektivu. Vidíte, jak blízko k sobì klasická a digitální fotografie má Citlivost prvku Dalším dùležitým faktorem, urèujícím kvalitu digitální fotografie, je citlivost snímacího prvku. Je definována jednotkami ISO a urèuje, jak je prvek citlivý na svìtlo. Jednoduše øeèeno, kolik svìtla mu musíte dodat, aby expozice byla správná. Èím je citlivost nižší, tím více svìtla prvek potøebuje. (Jak regulovat množství svìtla, se dozvíte v osmé kapitole.) Nejnižší hodnotou, se kterou jsem se u digitálního fotoaparátu setkal, byla ISO 25, což je extrémnì nízká citlivost. Nejèastìji používanou citlivostí je, podle vzoru klasické fotografie, citlivost ISO 100. U nìkterých digitálních fotoaparátù se mùžeme setkat s citlivostí až ISO 1200 a extrémním ISO Ti z vás, kteøí mají zkušenosti s klasickou fotografií ví, že se jedná o ekvivalent k fotochemickému materiálu. Zatímco u klasického filmu je hodnota citlivosti stejná, u digitální fotografie tomu tak není. CCD a CMOS prvky rùzných výrobkù sice 15

16 1. Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše používají stejných hodnot ISO, ale reálnì se liší od filmu i od sebe navzájem. U vìtšiny fotoaparátù, se kterými jsem mìl možnost delší dobu pracovat, jsem získal dojem, že udávaná citlivost je ve skuteènosti o nìco nižší. Teï to nejdùležitìjší. Hodnotu ISO lze u digitálního fotoaparátu mìnit. Jak jste už jistì pochopili, zmìnou citlivosti snímacího prvku mùže fotograf pružnì reagovat na okamžitou svìtelnou situaci. To je ohromná výhoda digitální technologie. Pokud chcete podobného efektu docílit u klasického fotoaparátu, musíte vymìnit kazetu s filmem, i když není zcela exponovaný. Ovšem, nic není dokonalé a používání vysoké citlivosti CCD nebo CMOS má i svá mínus. Pøi vysokých citlivostech vzniká na snímacím prvku šum, jenž se poté negativnì projevuje na samotné fotografii jako rušivé zrno. Tento stav lze opìt porovnat s klasikou. Pøi použití velice citlivého filmu, který má hrubší zrno, je rušivý efekt patrný už pøi malém zvìtšení. Obr. 1.3: Zvyšováním citlivosti prvku CCD nebo CMOS mùže dojít k viditelné degradaci kvality fotografie. 16

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19

Obsah. Výběr digitálního fotoaparátu... 19 Obsah Obsah Úvod... 7 Digitální fotoaparát aneb cesta do hlubin digitální duše... 9 Jak vzniká klasická fotografie?... 10 Jak vzniká digitální fotografie?... 11 Nìco více o snímacím prvku aneb trocha matematiky...

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 5 0 U k á z k a k n i h

Více

Fotografujeme digit lnï I. Roman Soukup ISBN 80-247-1087-0. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2060.

Fotografujeme digit lnï I. Roman Soukup ISBN 80-247-1087-0. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2060. 3 Grada Publishing 4 Fotografujeme digit lnï I. Roman Soukup Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 2060. publikaci Odpovědná redaktorka Helena Krischke Počet stran 88 První vydání,

Více

DIANA F+ Návod k obsluze

DIANA F+ Návod k obsluze DIANA F+ Návod k obsluze VYDRŽTE CHVILKU Mùžeme si jen pøedstavovat intenzivní vzrušení, které vás svírá. Kdo sakra chce èíst nìjaký návod, když pøitažlivé plastové køivky Diany F vzývají vaše jméno? Zkuste

Více

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo

Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo Digitální fotoaparáty vycházejí z principu klasického fotoaparátu na kinofilm. Hlavní rozdíl je ve snímacím prvku. U klasického fotoaparátu světlo dopadá na světlocitlivý film. Světlocitlivý film je proužek

Více

FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA

FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA Stránka č. 1 z 6 FUJIFILM ČESKÁ REPUBLIKA Digitální fotoaparáty Home Produkty > Digitální fotoaparáty > Digitální fotoaparáty Hlavní vlastnosti Fujifilm FinePix S1600/S1800/S2 5 00HD: V ultra-zoomech společnosti

Více

Digitální fotografie

Digitální fotografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální fotografie Autor: Magdaléna Kršňáková, Štěpán Holubec Editor: Zdeněk Rytíř Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 02 Základy fotografování_i

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 02 Základy fotografování_i Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 02 Základy fotografování_i Třída: 6. Učivo: Základy fotografování Obsah inovativní výuky: Naučit se používat základní funkce fotoaparátu Žáci se nejdříve teoreticky

Více

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19

OBSAH. Úvod do digitální fotografie 11. Fotografujeme digitálním fotoaparátem 19 OBSAH Úvod do digitální fotografie 11 Digitální fotografie žád ná fikce, ale skutečnost 12 Digitální = bez filmu 12 Digi kontra klasika 13 Prvotní investice 13 Bez filmu = zadarmo 14 Svět jedniček a nul

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127

Upravujeme barevnost snímku 100. Převod barevných fotografií na černobílé 119. Duplex 124 Efekty nabídky Filtr 127 Úvod do digitální fotografie 9 Digitální fotografie žádná fikce ale skutečnost 9 Digitální = bez filmu 10 Digi kontra klasika 11 Prvotní investice 11 Bez filmu = zadarmo 12 Svět jedniček a nul 13 Rychlost

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

AvantGuard. nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard. nová dimenze antikorozní ochrany AvantGuard nová dimenze antikorozní ochrany AvantGuard nová dimenze antikorozní ochrany Společnost Hempel představuje AvantGuard, zcela novou antikorozní technologii na bázi aktivovaného zinku, která je

Více

Fotoaparát a digitální fotografie

Fotoaparát a digitální fotografie STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO Fotoaparát a digitální fotografie Mgr. David Čížek Brno 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Fotografie součást počítačové grafiky, součást

Více

Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím

Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím Dodávka termovizních kamer s příslušenstvím Název veřejné zakázky: část 1 - Dodávka termovizních kamer pro laboratoř zpracování obrazu a pro výuku stavební diagnostiky část 2 - Dodávka termovizní kamery

Více

OPTICKÉ PŘÍSTROJE FOTOAPARÁT

OPTICKÉ PŘÍSTROJE FOTOAPARÁT OPTICKÉ PŘÍSTROJE FOTOAPARÁT Seminární práce z fyziky Vypracoval: Vít Ondrák, Matěj Jankovský, Tomáš Hubáček, Tomáš Havran, Václav Holler Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova

Více

Rubikon. camera obscura. verze 1.2.5 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica

Rubikon. camera obscura. verze 1.2.5 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica Rubikon camera obscura verze 1.2.5 papírová vystřihovánka autor Jaroslav Juřica rubikon camera obscura / papírová vystřihovánka Před tiskem si, prosím, přečtěte návod! Úvod Rubikon je vystřihovánka, která

Více

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii) Na první pohled se může zdát, že malé dalekohledy s převracející hranolovou soustavou, tzv. triedry, nejsou pro astronomická pozorování příliš vhodné. Čas od času

Více

Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie

Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie Makrofotografie Makrofotografie se používá k zachycení malých předmětů nebo detailů na předmětech větších. Charakteristickou vlastností makrooptiky je

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze Voděodolný tloušťkoměr MG-411 Návod k obsluze Obsah: 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-411... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Zapínání a vypínání přístroje... 4 5. Příprava na

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 4 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6067-4 Publishing, verze verze) formátu a.s. 2011 PDF) 4 Fotografujeme digit lnï

Více

Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 JAK NA FILTRY 38 STATIVY K UDRŽENÍ STABILITY 50 SVĚT BLESKŮ 60

Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 JAK NA FILTRY 38 STATIVY K UDRŽENÍ STABILITY 50 SVĚT BLESKŮ 60 Obsah ÚVOD 10 VÝBĚR OBJEKTIVU 12 Objektiv určuje různé optické parametry výsledného snímku, včetně ostrosti, čistoty barev a barevného podání. Často se říká, že kvalita snímku je dána zejména počtem megapixelů,

Více

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál.

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál. Uživatelský manuál POZN.: Produkty Korg jsou vyrobeny s dodržením přísných specifikací a dodržením požadavků napětí ve vaší zemi. Tyto produkty jsou chráněny Zárukou distributora KORG jen ve vaší zemi.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 0 8 U k á z k a k n i h

Více

4 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

4 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Obsah ÚVOD 10 KAPITOLA 1: DESET NEJUŽITEČNĚJŠÍCH TIPŮ PRO CANON EOS 550D 13 Deset tipů pro lepší snímky ihned po vybalení fotoaparátu z krabice Seznámení s fotoaparátem 14 1. Nabijte si baterii 16 2. Vypněte

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc.

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/2016. 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace snímače foto p. 2q. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Obrazová analýza je proces velice starý vyplývající automaticky z

Více

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0

Školní knihovna pro Windows. Verze 2.0 Školní knihovna pro Windows Verze 2.0 Uživatelská pøíruèka 1999 1 Copyright 1999 Ing. Radomír Kadlec 2 Školní knihovna pro Windows Obsah Úvod... 5 Instalace a spuštìní programu... 7 Požadavky na technické

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Návod na použití kamerového systému do přívěsu Návod na použití kamerového systému do přívěsu Obj. č: 33275 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez povolení nebo schválení. Jsme

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Odbornì zpùsobilá osoba (OZO) dle 11 zákona è. 76/2002 Sb. o integrované prevenci P Ø Í R U È K A pro poradce sítì zemìdìlského poradenství Mze ÈR pro vyplòování

Více

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky.

primární tlačítko (obvykle levé). Klepnutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Říjen Myš Pokud na něco myší ukážeme, e, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážeme na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky. Takzvaná

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Fotoaparát na stativu. (Obr.1)

Fotoaparát na stativu. (Obr.1) Základy fotografování 3. část příslušenství Základy fotografování 3. část příslušenství...1 1. Úvod...1 2. Příslušenství...1 2.1 Stativ...1 2.2 Objektivy...3 2.3 Předsádky, filtry...5 2.4 Blesk...6 2.5

Více

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5. prvky rámového regálového systému. povrchová úprava. (materiál) základní rozmìry (cm) délka L. výška. šíøka.

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5. prvky rámového regálového systému. povrchová úprava. (materiál) základní rozmìry (cm) délka L. výška. šíøka. RÁMOÝ REGÁOÝ SYSTÉM SU5 / stojina, / podpìra stojiny, / výplò, / stojina pøední RR stojina 80x0mm uzavøený profil s oboustranným standardním dìrováním 60,0 00600 0 80,0 00800 0 00,0 00000 0 0,0 0000 0

Více

Skenery princip, parametry, typy

Skenery princip, parametry, typy Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Skenery princip, parametry, typy Autor: Pavla Šmejkalová, Rostislav Šprinc Editor: Jan Novák Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení

INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení INFORMATIKA počítačová grafika- rozdělení Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům Inteligentní elektroinstalace Klasické systémy elektroinstalace jsou v posledních letech stále častěji nahrazovány elektroinstalacemi v

Více

Kamera Sony Action Cam nositelná na těle a. s možností připojení přes Wi-Fi: objevte v sobě. smysl pro dobrodružství

Kamera Sony Action Cam nositelná na těle a. s možností připojení přes Wi-Fi: objevte v sobě. smysl pro dobrodružství osokuna Tisková zpráva IFA, Berlín 29. srpna 2012 Kamera Sony Action Cam nositelná na těle a s možností připojení přes Wi-Fi: objevte v sobě smysl pro dobrodružství Ultrakompaktní Full HD videokamera pro

Více

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady: 010204 .2.5 Reálná čísla I Předpoklady: 00204 Značíme R. Reálná čísla jsou čísla, kterými se vyjadřují délky úseček, čísla jim opačná a 0. Každé reálné číslo je na číselné ose znázorněno právě jedním bodem. Každý

Více

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ

Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty. Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ TISKOVÁ INFORMACE Nejvýkonnější zoom na světě mezi kompaktními fotoaparáty Foťte a sdílejte své snímky s Olympus SP-800 UZ a SP-600 UZ Hamburk, 2. února 2010 Společnost Olympus s hrdostí představuje nejnovější

Více

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie

Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Digitální fotoaparáty, základy digitální fotografie Obsah Obsah...1 Digitální fotoaparáty...3 Základní rozdělení...3

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Kalendář "Rodinné album" Romana Pavlicová školní rok: 2007/2011 obor: třída: 26-41-M/002 Elektrotechnika E4.B Tímto bych ráda poděkovala svému konzultantovi Mgr. Janě Janebové,

Více

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011 KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ SNÍMÁNÍ OBRAZU Petr Schmid listopad 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je

Více

Geometrie 16-ti teèek

Geometrie 16-ti teèek I. st. Geometrie 16-ti teèek OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Klíèové pojmy: V hodinách matematiky pro rozvíjení geometrické pøedstavivosti. Smìøujeme ke kompetencím - orientovat se ve schématu, vytváøet

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list) Označení: EU-Inovace-Inf-6-01 Předmět: Informatika Cílová

Více

Tisková zpráva Edinburgh, 9. září 2008

Tisková zpráva Edinburgh, 9. září 2008 Tisková zpráva Edinburgh, 9. září 2008 Sony představuje α900 První full-frame digitální zrcadlovku na světě s rozlišením 24,6 megapixelů: α900 nabízí nepřekonatelnou obrazovou kvalitu, kreativní možnosti

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio Program Photo Studio je špičkový produkt pro kompletní práci s digitálními fotografiemi od importu a editace přes správu, organizaci až po publikaci. Podívejme se nyní na základní práci

Více

Popis programu. Ovládání programu

Popis programu. Ovládání programu Popis programu Program pro mìøení a evidenci výøezù na pilnici shromažïuje, dále zpracovává, zobrazuje a archivuje data o všech výøezech, které projedou mìøícím zaøízením. Zpracovaná data, jako jsou prùmìr

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY UNIVERZÁLNÍ NÍZKOENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ TYP BUDOVY Podlahové vytápění a chlazení HeatUp! je švédský systém s dlouholetou

Více

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková hykovter@fel.cvut.cz Zadání Cílem projektu je nalézt řešení, které by umožnilo nevidomým dívkám a ženám interpretovat výsledek těhotenského testu v soukromí

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci

Více

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X90 HND kamera pro Váš automobil Noční vidění, HDMI, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více

http://www.sony.cz/product/dsc-w-series/dsc-w530

http://www.sony.cz/product/dsc-w-series/dsc-w530 Stránka č. 1 z 5 W530 Digitální kompaktní fotoaparát Lehký, kompaktní fotoaparát Cybershot s jednoduchým ovládáním 14,1 megapixelu, 4x optický zoom / ohnisková vzdálenost od 26 mm, 6,7cm displej LCD, panoramatický

Více

3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty

3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty 3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty Většina systémových konverzí je shodná nebo analogická jako u vektorových dat. změna formátu uložení dat změny rozlišení převzorkování

Více

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace Informační a komunikační technologie 1.4 Data, informace, komprimace Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 Data Informace uložená v souboru určená pro zpracování pomocí počítačového programu.

Více

Kopírovací stroj D 2350

Kopírovací stroj D 2350 Kopírovací stroj D 235 Kompaktní kopírovací stroj s pevným osvitovým sklem a zajímavou nabídkou systémového příslušenství Rychlost kopírování 23 stran za minutu Velikost originálu i kopií až do formátu

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Obsah. Předmluva 6. Úvod 8. Jídelníček zdravého batolete 10. Na co si musíme dát pozor 12. Rodina a zdravý životní styl 14.

Obsah. Předmluva 6. Úvod 8. Jídelníček zdravého batolete 10. Na co si musíme dát pozor 12. Rodina a zdravý životní styl 14. Obsah Předmluva 6 Úvod 8 Jídelníček zdravého batolete 10 Na co si musíme dát pozor 12 Rodina a zdravý životní styl 14 Praktické rady 16 Dezerty a svačiny 18 Každé dítě je jiné 20 Jak používat tuto knížku

Více

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o.

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Tel : 553 607 521 MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Obchodní evidenci, tj. Nabídky, Objednávky. Skladovou evidenci, nákup materiálu. Technologickou přípravu výroby. Řízení a plánování

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Logo dvouřádková varianta Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo společnosti. Logo je snadno zapamatovatelné a i bez slovního označení dostatečně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_29-19 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

Vodárna. 1.875 VA, 150 W (cosø = 0,4)#.

Vodárna. 1.875 VA, 150 W (cosø = 0,4)#. Vodárna Řídicí elektronika pro domácí vodárnu. Zajišťuje spínání čerpadla studny na základě údajů ze snímače výšky hladiny vody, tlaku v soustavě a požadavků na minimální čas mezi zapnutím čerpadla. Řídí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp.

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp. Základy výpočetní techniky 1.2. Základy informatiky Základní pojmy a jednotky informatiky 2 15 min 1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků,

Více

Abeceda elektronického podpisu

Abeceda elektronického podpisu Abeceda elektronického podpisu A. Alena se rozhodla, že bude elektronicky podepisovat datové zprávy, které předává Petrovi. B. Petr může být její kolega, přítel, ale může být i osobou, která provozuje

Více

Šicí stroje NX-400 NX-200

Šicí stroje NX-400 NX-200 Šicí stroje NX-400 Brother NX-400/200 NX-400/ Elektronické šicí stroje řady NX vynikají velmi snadnou obsluhou, širokou nabídkou stehů a množstvím komfortních funkcí NX-400 Vždy na vaší straně NX-400 S

Více

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl

Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl Grafický manuál TEREZA z.ú. jednotný vizuální styl 1 1 / Logotyp 1.1. Specifikace barevnosti hlavní barva / doplňková barva 1.2. Ukázka použití loga v negativu 1.2. Konstrukce a síťový rozkres loga 1.3.

Více

Katalog produktů 2012 www.pujcovna-lodi-na-vltave.xf.cz

Katalog produktů 2012 www.pujcovna-lodi-na-vltave.xf.cz Katalog produktů 2012!POZOR AKCE! Poštovné je u všech výrobků ZDARMA! FM transmitter s USB a čtečkou karet SD Popis: Barva: černo-stříbrná, dle obrázku Slot na SD karty MMC, podpora 128MB, 256MB, 512MB,

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. jednající prostřednictvím své organizační složky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady a ING Fondy (dále jen Reklamační

Více

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp Obsah 1. Grafický manuál firmy... 9 2. Podklady grafického manuálu... 10 3. Varianty loga... 11 3.1. Hlavní varianta... 11 3.2. Černobílá varianta... 11 4. Logo a logotyp... 12 4.1. Návrh loga... 12 4.2.

Více

Světlo. barevné spektrum

Světlo. barevné spektrum Světlo Světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce 400 700 nm. Šíří se přímočaře a ve vakuu je jeho rychlost 300 000 km/s. Může být tělesy vyzařováno, odráženo, nebo pohlcováno. Těleso, které vyzařuje

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 8 2 U k á z k a k n i h

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha 1 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT INTELIGENTNÍ DŮM Zdeněk Kolář, Viktor Daněk Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, 110 00 Praha

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE teorie a praxe Dita Chlupová upravil: Martin Dosedla část 1. TYPY DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ DIGITÁLNÍ KOMPAKT Digitálními kompakty rozumíme jednoduché fotoaparáty malých rozměrů. Dle

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady T3S Návod k obsluze Zubová čerpadla řady T3S 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady T3S s vnějším šikmým ozubením jsou pro svojí jednoduchou

Více

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia.

Cvièení uvedené v této uèebnici je souèástí školícího kursu CADKONu-K, který je možné absolvovat v uèebnì AB Studia. ÚVOD Uèebnice CADKONu-K CADKON je nadstavba AutoCADu zamìøená na kreslení stavebních a profesních výkresù s možností vytváøení prostorových fotorealistických modelù staveb. CADKON je svojí rozsáhlou nabídkou

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Počítačová grafika 2. Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty.

Počítačová grafika 2. Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty. Počítačová grafika 2 Opakování. Úprava barev a tónů. Retuše a efekty. Opakování Jaké jsou rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou? Vysvětlete pojmy: pixel, palec, rozlišení, barevná hloubka. Víme,

Více