KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP"

Transkript

1 KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UJEP ZÁPOČET ZE SEMINÁŘE: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU - Pedagogika VYUČUJÍCÍ: Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. TERMÍN SPLNĚNÍ: září 2011 DOCHÁZKA: minimálně 80 % POŢADOVANÉ KOMPETENCE: 1. Znalost základních témat z obecné a srovnávací pedagogiky, obecné didaktiky, sociální pedagogiky a speciální pedagogiky 2. Práce s odbornou literaturou. ZÁKLADNÍ LITERATURA: 1. CANGELOSI, J., S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, ISBN HOLT, J. Proč děti neprospívají. Praha: Strom, ISBN MAREŠ, J., A KOL. Učitelovo pojetí výuky. Brno: MU, ISBN X. 4. MÜLLEROVÁ, L. Vliv učebního stylu učitele na řízení učební činnosti. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: KONVOJ, ISBN PASCH, M., A KOL. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině.. Praha: Portál, ISBN ŠKODA, J. Současné trendy v přírodovědném vzdělávání. Ústí nad Labem: UJEP, ISBN X. 7. VYKOPALOVÁ, H. Sociální klima školní třídy a možnosti jeho ovlivňování. Olomouc: UP, ISBN MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, s. ISBN DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA: 1. KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele.. Praha: Portál, ISBN MAREŠ, J. Možnosti učitele reagovat na individuální styly učení u žáků. Pedagogika, 44, č. 4, MAREŠ, J. Učitelovo pojetí výuky jako determinanta jeho profesionálního rozvoje. In Sborník referátů ze VII. Celostátního pedeutologického semináře: Profesionální rozvíjení a seberozvíjení pedagogických pracovníků. Ostrava: KPÚ, MAREŠ, J. A KOL. Učitelé a jejich problémy. Pedagogika, 40, č. 3, NEZVALOVÁ, D. Pedagogika pro učitele. Část první - Kapitoly z obecné didaktiky. Olomouc: UP, ISBN POL, M., LAZAROVÁ, B. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy. Řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: Strom, ISBN VALIŠOVÁ, A. Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, ISBN WALTEROVÁ, E. Kurikulum proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU, ISBN

2 ZÁPOČET BUDE UDĚLEN ZA SPLNĚNÍ POŢADAVKŮ: 1. Docházka na semináře v poţadované výši. Tj. povoleny jsou maximálně 2 neomluvené absence. 2. Aktivní účast na seminářích (Plnění zadaných úkolů, příprava témat na seminář, aktivní zapojování do diskusí.) 3. Včasné odevzdání vypracované seminární práce podle dohodnutého zadání. KONTAKTY: Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. Tel: ICQ: Facebook: Jiří Škoda Skype: sirhakerley www: místo: České mládeţe 8, kancelář č. 210 Konzultační hodiny: Úterý (po předchozí domluvě na u nebo po ICQ) Čtvrtek (po předchozí domluvě na u nebo po ICQ) AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OBORU PEDAGOGIKA Kurz je zaměřen na procvičování otázek z pedagogiky ke státním závěrečným zkouškám z předmětu pedagogika a psychologie pro studenty učitelství 1. OTÁZKA A. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti. Srovnání starších a novějších pojetí výchovy. Vymezení obecných rysů výchovy. Socializace a personalizace. Funkcionální a intencionální působení. B. Charakterizujte některé významné směry výchovy (globální výchova, ekologická výchova, multikulturní výchova, výchova k evropanství apod.) 2. OTÁZKA A. Podmínky výchovy Rozvoj jedince jako výslednice vlivu různých podmínek (dědičnost, prostředí, výchova). Důsledky jednostranné preference vlivu určitých podmínek (pedagogický pesimismus, optimismus a realismus). B. Objasněte důsledky jednostranné preference vlivu určitých podmínek na konkrétních koncepcích výchovy Koncepce - Rousseau, Locke, Komenský, příp. další 3. OTÁZKA A. Cíl výchovy a jeho společenské proměny

3 Pojetí cíle výchovy jako faktoru odráţejícího společenské potřeby. Cíle individuální a sociální. Cíle obecné a konkrétní. B. Konkretizujete cíle výchovy Vztah podmínek, cílů a prostředků výchovy. Konkretizace cílů z hlediska sloţek výchovy a z hlediska věkových etap. 4. OTÁZKA A. Naše výchovně vzdělávací soustava Pojem a funkce školské soustavy. Struktura školského systému podle mezinárodní standardní klasifikace (ISCED 1997) Významné etapy vývoje a současné transformační tendence naší školy. B. Srovnejte strukturu našeho současného školského systému a jeho podoby před r Které zásadní změny nastaly? 5. OTÁZKA A. Vertikální školská soustava Pojem, funkce a charakteristika vertikální školské soustavy. Zhodnocení v historii školství a z hlediska současných potřeb vzdělávání. B. Srovnejte vybrané současné vertikální školské soustavy (Rakousko, SRN, Velká Británie, Skotsko apod. z hlediska délky povinné školní docházky, délky společné školní docházky, zaměření rozdílových typů sekundárního vzdělání, moţností diferenciace uvnitř jednotlivých škol). 6. OTÁZKA 7. OTÁZKA A. Horizontální školská soustava Pojem, funkce a charakteristika horizontální školského systému. Zhodnocení v historii a z hlediska současných vzdělávacích potřeb. Srovnání systému vnitřně jednotného (unifikovaného) a vnitřně diferencovaného. B. Srovnejte vybrané současné horizontální školské soustavy (Švédsko, USA, Japonsko, Francie apod. z hlediska délky povinné školní docházky, počátku diferenciace, způsobu diferenciace, návaznosti primárních a sekundárních škol) A. Výzkumný projekt Pojem výzkumného projektu, jeho komponenty. Formulace problému, druhy hypotéz, populace a způsoby výběru vzorku, operacionalizace hypotéz, výzkumné metody a kriteria jejich volby pro řešení problému. B. Zdůvodněte volbu a užití jednotlivých druhů hypotéz a jednotlivých způsobů výběru vzorku. 8. OTÁZKA A. Řízení učební činnosti žáků Osvojování si pojmových systémů. Osvojování si faktů, pojmů, generalizací.

4 Pojmová mapa jako východisko analýzy učiva. B. Vysvětlete, v čem je úzká souvislost mezi osvojováním nových vědomostí, opakování a jejich praktickým užívání. 9. OTÁZKA A. Výchovně vzdělávací cíle ve vyučování Funkce výchovně vzdělávacích cílů ve vyučování a jejich pojetí z hlediska součinnosti učitele a ţáků. Význam a uplatnění ve vyučovací hodině v práci učitele. Kognitivní, afektivní a psychomotorické cíle. Funkce cílů v činnosti ţáků, motivační uplatnění. Cíle vyučovací hodiny jako kriteria při hodnocení ţáků. B. Mezi individuálními cíli žáků a cíli kladenými školou mohou být rozpory. Navrhněte možnosti, jak osobní cíle sladit se školními cíli. 10. OTÁZKA A. Obsah vzdělání a jeho inovační tendence Obsah vzdělávání a obsah učiva. Teorie základního učiva. Kurikulární teorie. Problém koncepce vyučovacích předmětů (diferenciace a integrace). Snahy o humanizaci vzdělání. B. Jaké uspořádání poznatků ve školních dokumentech se užívá? (Různé moţnosti uspořádání učiva v učebních plánech a osnovách. Práce učitele s těmito dokumenty při přípravě na vyučování. Práce s učebnicí). 11. OTÁZKA A. Vyučovací metody jako prostředek řízení vyučovacího procesu Pojetí vyučovací metody. Systém vyučovacích metod. Kriteria pro volbu metod ve vyučovací hodině. Uplatňování činností a zkušeností ţáků prostřednictvím vyučovacích metod. B. Srovnejte metody monologické a dialogické a posuďte jejich možnosti ve vyučování a jejich potenciál z hlediska aktivity a rozvoje komunikace žáků. 12. OTÁZKA A. Problémové a projektové vyučování Problémové situace ve vyučování. Didaktická účinnost problémového vyučování, rozvoj tvořivosti ţáků. Integrace učebních celků v projektu. Moţnosti činnostního a zkušenostního vyučování pro řešení projektů. B. Vysvětlete, v čem spočívá náročnost učení řešením problémů a řešením projektů pro žáky a pro učitele. (V čem je náročnost a v čem jsou překážky častějšího užití). 13. OTÁZKA A. Vyučovací proces jako proces komunikace mezi učitelem a žáky Sociální a pedagogická komunikace. Interakce mezi učitelem a ţáky a její formy. Tvorba otázek a taxonomie otázek se zřetelem na účinnost a kvalitu vyučování. Komunikace v průběhu vyučovací hodiny. Tradiční a netradiční mode-

5 ly komunikace. B. Charakterizujte a zdůvodněte komunikační struktury při výkladu, dialogu, práci ve dvojicích a při skupinovém vyučování. 14. OTÁZKA A. Organizační formy vyučování Frontální, skupinové a kooperativní vyučování individualizované vyučování. Diferenciace ţáků ve vyučování. Utváření variabilního systému vyučování (tzv. otevřené vyučování). B. Vysvětlete, v čem spočívají možnosti a omezení při uplatňování samostatné práce žáků a skupinového vyučování. 15. OTÁZKA A. Školní diagnostika a hodnocení žáků Funkce školní diagnostiky. Zaměření diagnózy a metody jejího provádění. Funkce hodnocení. Jeho formy. Moţnosti a hranice klasifikace a slovního hodnocení. B. Vymezte nejčastější příčiny neprospěchu žáků a navrhněte možnosti jejich překonání či zmírnění 16. OTÁZKA A. Vytváření podmínek pro motivaci žáků k učení Funkce motivace učení, zdroje motivace učení, moţnosti učitele ovlivňovat motivaci učení ţáků v oblasti cílů, obsahu, metod a forem vyučování. B. Navrhněte, jak vytvořit u žáků potřebu a schopnost sebevzdělávání. 17. OTÁZKA A. Kooperace žáků ve vyučování a její formy Pojem kooperativní vyučování, vyuţívání sociálních vztahů ve vyučování. Moţnosti kooperace v rámci hromadného vyučování. Skupinové vyučování jako prostředek kooperace ţáků organizace a postup práce. B. Zhodnoťte možnosti a hranice hromadného a skupinového vyučování pro rozvoj kooperace žáků. 18. OTÁZKA A. Specifika práce se žáky s problémy v učení Práce se ţáky neprospívajícími v učení, práce s postiţenými ţáky, práce se ţáky s různými kulturním zázemím. Individuální plány výuky. B. Vymezte podmínky pro úspěšnou integraci postižených žáků do vyučování 19. OTÁZKA A. Předmět sociální pedagogiky

6 Společenský sociální charakter výchovy, vztah oboru k sociální psychologii a sociální práci, výchovné styly jejich charakteristika, přednosti a nebezpečí (liberální, demokratický, autoritativní), autorita ve výchově autoritativní a antiautoritativní výchova. B. Jaký výchovný styl by ve své práci měli upřednostňovat učitelé? Proč? 20. OTÁZKA A. Sociální skupina mládež a adolescenti Psychologické a sociální zvláštnosti dítěte staršího školního věku a adolescenta, charakteristiky dospívání, parta a její význam pro adolescenta, poruchy chování adolescentů, příčiny a strategie řešení konfliktů s mládeţí ve třídě i při mimoškolních aktivitách. B. Jakou funkci plní výchovný poradce na ZŠ a SŠ, jak může pomoci při řešení výchovných problémů školy, co víte o školním kmotrovi? 21. OTÁZKA A. Školní třída Specifická sociální skupina, sociální vztahy ve třídě a porozumění skupinové dynamice, zdravá/nezdravá skupina, vůdcovství. B. Jmenujte některé aspekty podporující soudržnost školní třídy. Jak se dají využít ve vyučování a jaké místo zaujímají v mimoškolních činnostech třídy? 22. OTÁZKA A. Šikana a agresivita dětí ve škole Rozpoznání šikany, její potírání, sociální prostředí podporující/zamezující šíření šikany, psychologické zvláštnosti agresora a oběti šikany, agresivita jako psychologický problém osobnosti. B. Jaká preventivní opatření byste přijal v roli ředitele a třídního učitele proti vzniku či šíření šikany? 23. OTÁZKA A. Multikulturní výchova a dětská práva Rasismus jako společenský fenomén, tolerance, předsudky a jejich odbourávání, boj proti rasismu, dětská práva jejich sepsání a dodrţování, aktuální situace v ČR, děti cizinci v české škole, děti uprchlíků, ţadatelé o azyl, azylový zákon, situace dětí v pobytových utečeneckých táborech, výchova k evropanství. B. Jmenujte některé oblasti nedodržování dětských práv v ČR. Charakterizujte vývoj počtu azylantů a žadatele o azyl v ČR od roku OTÁZKA A. Média a výchova Nová multimédia a jejich vliv na výchovu, jejich vyuţití ve vyučování, distanční vzdělávání, fenomén internet, televize a dětský divák, vliv médií na vytváření názorů. B. Charakterizujte pozitivní a negativní využití médií v předmětech Vaší aprobace.

7 25. OTÁZKA A. Romský žák ve vyučování Historie Rómů, romské etnikum a kultura, zvláštní školy a romští ţáci, romština a čeština, jazykový a sociální deficit romského ţáka, funkce romského asistenta, komunikace s romskými rodiči. B. Uveďte konkrétní opatření k odstraňování jazykového a sociálního deficitu romských žáků v české škole. Zaměřte se na Vaši aprobaci. 26. OTÁZKA A. Závislost mládeže na drogách Příčiny drogové závislosti, typologie konzumentů, postoj společnosti, rozdělení drog, prevence preventivní programy, sociální pomoc a léčba narkomana, závislé dítě ve škole příznaky a moţnosti řešení, spolupráce s rodiči a léčebnými institucemi. B. Jmenujte body širší protidrogové prevence, které byste chtěl/a ve Vaší budoucí učitelské profesi prosazovat. 27. OTÁZKA A. Utváření hodnotové orientace osobnosti mladistvých. Zvnitřnění hodnot a sebehodnoceni. Utváření postojů a jejich změna. B. Jaký vliv mají preferenční postoje učitelů na žákovo sebehodnoceni? 28. OTÁZKA A. Systém vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Moţnosti a podmínky integrace ţáka s postiţením do běţného typu školy, legislativa, tvorba individuálně vzdělávací ho programu. B. Školská poradenská zařízení a instituce. Uveďte konkrétní příklady poradenské pomoci těchto zařízení učiteli na běţném typu školy. Charakterizujte rozdíl v poslání speciálně pedagogických center a pedagogicko psychologických poraden. 29. OTÁZKA A. Specifické poruchy učení a chování Příčiny vzniku, stručná charakteristika, organizace a péče o ţáky se SPU. B. Uveďte specifika hodnocení a klasifikace žáků se SPU. 30. OTÁZKA A. Speciální pedagogika jako věda Předmět, obsah, cíle, dělení, základní teoretická východiska. Historické souvislosti paradigmat vztahů společnosti k lidem s postiţením. B. Charakterizujte speciálně pedagogické terapeutické metody, jejich odborné zaměření

8 UPOZORNĚNÍ: Vedoucí kurzu si vyhrazuje právo měnit rozvržení témat vzhledem k aktuálnímu stavu a potřebám!

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství)

Zkušební okruhy ke státním bakalářským zkouškám z psychologie (kombinované bakalářské studium Vychovatelství) Upozorňujeme autory bakalářských prací na povinnost odevzdat na katedře školní a sociální pedagogiky písemné zadání, které musí mj. obsahovat i překlad názvu práce do angličtiny. Dále upozorňujeme, že

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze

Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze Výchovně vzdělávací koncepce Základní školy při Českém vysokém učení technickém v Praze dne 25.8.2014 zpracovaly: Bc. Mgr. Martina Hovorková Mgr. Andrea Holá 1 Výchovně vzdělávací charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum

Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Školní vzdělávací program: Pedagogické lyceum Obor vzdělání: 78 42 M/03 Pedagogické lyceum Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) Kapitola II.B. 6. Základní vzdělávání

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) Kapitola II.B. 6. Základní vzdělávání Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) Kapitola II.B. 6. Základní vzdělávání Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní každé dítě

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA - PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Edice: Mimořádné formy studia Číslo: 60 TEORIE A PRAXE ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU - ŘÍZENÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Studijní opora Autor: doc.

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz pe agogika Vanda Hájková Iva Strnadová Inkluzivní vzdělávání zaměření na speciální vzdělávací potřeby kulturní, etnické, jazykové aj. aspekty ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více