Světová konference UNESCO o vzdělávání dospělých v Brazílii 2009 od slov kčinům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Světová konference UNESCO o vzdělávání dospělých v Brazílii 2009 od slov kčinům"

Transkript

1 Světová konference UNESCO o vzdělávání dospělých v Brazílii 2009 od slov kčinům Doc. PhDr. Josef Malach, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Obsah CONFINTEA VI Průběh 2. Dokumenty Konference UNESCO o vzdělávání dospělých se konají každých let 1949 Dánsko 1960 Kanada 1972 Japonsko 1985 Francie 1997 Německo 2009 Brazílie, Belém Pořadatel konferencí: Institute for Lifelong Learning UNESCO, Hamburg, SRN Ředitel: Adama Ouane Spolupodílejí se i další vládní a nevládní organizace, privátní sektor CONFINTEA UNESCO CONFerence INTernational Education Adult CONFINTEA VI. Brazílie, Belém, Původní termín posunut z důvodů tzv. prasečí chřipky na

2 CONFINTEA VI Záměr: formulovat doporučení k aktivitám v oblasti učení a vzdělávání dospělých ve třech cílech: 1. Prosazovat uznání učení a vzdělávání dospělých jako faktoru napomáhajícímu celoživotnímu učení, jehož základem je gramotnost 2. Osvětlovat ústřední roli učení a vzdělávání dospělých pro realizaci platných mezinárodních dokumentů o vzdělávání a rozvoji (např. Vzdělávání pro všechny, Desetiletí OSN pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, atd.) Projednávaná témata: Politiky, struktury a financování učení a vzdělávání dospělých Inkluze a participace Kvalita učení a vzdělávání dospělých Gramotnost další klíčové kompetence Vymýcení chudoby Kritické občanství 3. Obnovit politickou energii a závazky a vytvořit nástroje pro implementaci, aby se přešlo od slov kčinům Účastníky konference přivítala ve státě Pará guvernérka Ana Júlia Carepa pozdravila nizozemská princezna Laurentin za národní nadaci pro gramotnost a současně zvláštní vyslanec UNESCO pro rozvoj gramotnosti Alpha Oumar Konaré, významný africký politik Česká delegace: Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Josef Malach, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Videozdravice zaslali také prezident Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva a generální sekretář OSN Ban Ki-moon a Jack Delors, vedoucí komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století ( ). Shodně oceňovali význam vzdělávání dospělých pro správné rozhodování se v životě, pro boj s chudobou, pro osvojování si klíčových kompetencí nebo pro získání stejných, spravedlivých šancí se uplatnit. Čtvrtý den jednání zahájil svým vystoupením prezident Mezinárodní rady pro vzdělávání dospělých (International Council for Adult Education sídlící v Uruguay ) a organizátor předcházející konference CONFINTEA V. Paul Bélanger z Kanady. Název jeho vystoupení Od slov kčinům ( From Rhetoric to Action )1) napovídá, že řada významných osobností dlouhodobě se angažujících ve vzdělávání dospělých pociťuje potřebu přejít rázněji od diskusí ke konkrétním činům v každodenním životě. Dnes již běžně užívanou dyádu pojmů celoživorní učení (lifelong learning) a všeživotní učení (nebo učení se v celé šíři života - lifewide leaning) rozšiřuje pojmem učení se pro život do hloubky (lifedeep lerning) na užitečnou triádu. Současnou finanční krizi vidí jako příležitost masivního investování vlád, nikoliv jen ministerstev přímo řídících systémy vzdělávání, do vzdělávání a výcviku svých občanů a zdůrazňuje, že není možné vyrábět a využívat nové technologie bez změn ve vzdělávání dospělých. Byly připraveny tři základní dokumenty: 1. Souhrnná zpráva o učení se a vzdělávání dospělých GRALE - The Global Report on Adult Learning and Education) 2. Žít a učit se pro uskutečnitelnou budoucnost. Význam vzdělávání dospělých. Anotovaný program jednání. Living and learning for a viable future. The power of adult learning. Anotated Agenda. 3. Využití širokých možností učení a vzdělávání dospělých pro uskutečnitelnou budoucnost (Belémský rámec pro aktivity). Harnessing the power and potential of adult learning and education for a viable future: Belém Framework for Action 2

3 Souhrnná zpráva o učení se a vzdělávání dospělých (GRALE) vychází z 5 syntetických regionálních zpráv ze 154 národních zpráv a dalších sekundárních pramenů hlavním smyslem je poskytnout přehled o trendech v učení se a vzdělávání dospělých a identifikovat klíčové výzvy zpráva využita jako konzultační dokument a nástroj prosazování určitých názorů v průběhu jednání konference 155 stran textu, tabulek i fotografií podává ucelenou informaci o vývoji a aktuálním stavu učení se a vzdělávání dospělých v celosvětovém pohledu celoživotního vzdělávání a jejích dalších dokumentů 1. kapitola Důvody pro učení se a vzdělávání dospělých Ekonomická krize, propuknuvší v létě 2008, poznamenává stav a vývoj všech procesů souvisejících s nadějemi vkládanými do vzdělávání dospělých. Akcentuje se požadavek aktivního a produktivního občanství jako základního sociálního aktiva, hovoří pro mobilitu bez hranic, která může poskytnout možnosti jedincům i komunitám získat zkušenosti a učit se o jiných lidech, kulturách a jazycích také pomocí informačních a komunikačních technologií. V propojeném světě jsou možnosti pro učení obrovské a rozmanité a vzdělávání dospělých poskytované ve formálním, neformálním a informálním prostředí podporuje tyto možnosti tím, že usnadňuje učení všem, bez ohledu na jejich umístění, dílčí potřeby a motivace. Oporou pro tato konstatování dokument spatřuje v rozvojových cílech nového milénia, v Delorsových pilířích, v teorii lidského kapitálu i v naplnění záměrů předchozí konference o vzdělávání dospělých v Hamburku r kapitola 2. kapitola Politické prostředí a řídící rámec pro vzdělávání dospělých Je připomenuto že hlavním zdrojem pro pochopení politiky, poskytování a řízení vzdělávání dospělých je uznání kontinua učení se mezi formálním, neformálním a informálním učením a jeho důsledků pro učení se v celé šíři a po celou dobu života. Poznání toho, kde a jak učení probíhá a uvědomění si celého spektra učebních procesů a výsledků, je základem pro rozvoj potenciálu vzdělávání dospělých. Poskytování vzdělávání dospělých Je zdůrazněno, že celkové chápání vzdělávání dospělých vyžaduje uznání plné rozmanitosti jeho poskytování, účelu a obsahu, která je pravděpodobně zahrnuta do významných definic. Vzdělávání dospělých je relevantní pro posílení postavení jedince ve společnosti, ekonomickou prosperitu, sociální soudržnost a společenský rozvoj. Národní zprávy poskytly podklad pro typologii poskytovaného vzdělání dospělým sestupně uspořádané podle procenta zemí uvádějících konkrétní druhy vzdělávání. Nejvíce uváděným druhem vzdělávání dospělých je vzdělávání ve všeobecných kompetencích (včetně gramotnosti) uvedlo 82% zemí, následuje profesní/technické/finance přinášející/zaměstnavatelem poskytované vzdělávání 76%, dále vzdělávání k získání životních dovedností, post-gramotnostní a zaměřené na zdravotní problematiku 48%, vzdělání generující znalosti a inovace (mj. i v oblasti ICT a cizích jazycích) 44%, vzdělávání k lidským právům a občanské vzdělávání 32% a další. 4. kapitola Účast a rovnost ve vzdělávání dospělých uvádí pro Českou republiku jeden jistě zajímavý údaj. Má obdobný HDP na jednoho obyvatele jako Nový Zéland, Slovinsko a Portugalsko, ale významně menší účast dospělých na vzdělávání oproti prvním dvěma zemím. všeobecně se však ukazuje, že mezi účastí dospělých na vzdělávání a ekonomickou úrovní zemí, vyjádřenou hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele, je pozitivní korelace!! porovnáním dat z národních zpráv bylo také zjištěno, že nespravedlnost v přístupu ke vzdělávání je patrná u žen, a to více na jihu než na severu planety, u obyvatel venkovských sídel, také více na jihu, a u osob starších 45 let. Zpráva také identifikovala tři podstatné druhy bariér bránících větší účasti na vzdělávání, a to: Institucionální bariéry zahrnují institucionální praktiky a procedury, které odrazují nebo brání účasti na vzdělávání. Jsou to např. nedostatek finančního zaopatření nebo příležitosti (na správném místě nebo ve správném čase), vysoké poplatky nebo vstupní kvalifikace. Tato bariéry se týkají hlavně chudých a později vzdělaných osob. Situační bariéry vycházejí z životních situací jedince v určitém bodu životního cyklu rodiny (např. péče o děti nebo rodiče) nebo pracovního života (dostatek času a zdrojů na studium). Bariéry spojené s rodinou se týkají hlavně mladých dospělých a žen. Situačními faktory jsou také místo bydlení nebo příslušnost k jazykové nebo etnické minoritě. Dispoziční bariéry se vztahují k psychologickým faktorům, které mohou překážet v rozhodování jedince přijmout účast na svém vzdělání (jde např. o předpoklad odměny nebo užitečnosti účasti), k sebepojetí a postojům. Tyto bariéry jsou zvláště obvyklé u chudých, nízce gramotných a starších jedinců. Pro ČR nejsou procenta osob bojujících s uvedenými bariérami uvedena, ale například vyspělé Finsko předpokládá, že situační bariéry překonává 62% dospělé populace, institucionální bariéry 54 % populace a dispoziční bariéry 49% populace. V uplynulém období osvědčily rozmanité nástroje podporující vzdělávací aktivity jedinců komunitní vzdělávání, učící se města či festivaly vzdělávání. 3

4 5. kapitola Kvalita ve vzdělávání dospělých Obrací se k problému zajišťování kvality vzdělávacích zkušeností a učebních výsledků. Potřebnost takto zaměřené veřejné politiky má základ ve třech základních imperativech: 1) souhrnné úrovně vzdělání a kvalifikací musí růst, aby vyhověly požadavkům ekonomického rozvoje; musí klesnout podíl osob s nedostatečným a nedokončeným vzděláním, 2) snižování veřejných výdajů, kombinované s rapidně nově vznikajícími potřebami vzdělávání v celém šíři života a v průběhu celého života přikazují využívat zdroje k potřebným cílům a efektivně, 3) růst deregulace a decentralizace při poskytování vzdělávání činí potřebným vytváření nových druhů monitoringu a evaluace systémů a procesů, tj. mechanismů zajišťování kvality. Publikovaný rámec (spíše model) chápání kvality vzdělávání pracuje s pěti základními proměnnými - charakteristikami učícího se jedince, výukou a učením se, s výsledky vzdělávání, kontextem a oprávněnými vstupy.- Za klíč k zajišťování kvality dokument považuje personál zajišťující vzdělávání dospělých. Uvádí úrovně jeho vstupního vzdělání a dalšího výcviku v různých zemích. 6. kapitola Financování vzdělávání dospělých Odkrývá vážný chronický nedostatek investic do vzdělávání dospělých ve většině zemí světa. Vzniká tak deprimující spirála, jelikož nedostatečné investice znamenají nízkou úroveň a profilování aktivit, které nenaplňují zájem potenciálních investorů. To obratem vede k nedostatečně dynamické politice a pokračuje nízké investování. Výzvou je přerušit tuto slepou uličku cestou přesvědčení vlády a rozmanitých vlastníků a zainteresovaných o závažnosti a důležitosti vzdělávání dospělých pro dosažení širších cílů a politik. Jedním z aktuálních jevů je zvyšování povinností soukromého sektoru vůči vzdělávání a výcviku dospělých po celou dobu pracovní kariéry. Pokrok ve financování bude v budoucnu záviset na tom, jak se podaří získat a využít znalostí o tom, co se stane na základě lepších dat o poskytování vzdělávání, většího počtu a lepších studií o návratnosti vložených prostředků do vzdělávání v ekonomických i sociologických kategoriích, lepšího partnerství a vyjasnění toho, kteří partneři jsou nejlépe schopni se na zajišťování zdrojů podílet. Využití širokých možností učení a vzdělávání dospělých pro uskutečnitelnou budoucnost (Belémský rámec pro aktivity). 1. Vzdělávání dospělých je základním lidským právem Vzdělávání dospělých je klíčovou komponentou celoživotního učení, která označuje celý komplex pokračujících procesů vzdělávání formálních i jiným, díky jimž lidé považovaní společností za dospělé, rozvíjejí své schopnosti, obohacují své znalosti a zlepšují svoje technické a profesionální kvalifikace a nebo jim přidávají novou orientaci v zájmu uspokojení svých potřeb a potřeb společnosti. 3. V epoše rostoucí globalizace a nových příležitostí a nových výzev existují také nové konflikty a bariéry. Současně se strukturálními sociálně-ekonomickými změnami a narůstáním neurčitosti v každodenní životě se objevuje znalostní ekonomika s jejím novými pracovním prostředím, novými formami sociální organizace, a komunikačními kanály, cožčiní ještě více potřebnými adaptaci a obnovování individuálních i kolektivních dovedností a kompetencí. Svět je nyní v bezprecedentní ekonomické a finanční krizi, která nastoluje otázky týkající se základů našich sociálních, ekonomických i vzdělávacích systémů a filozofií. 4. Učení a vzdělávání dospělých jsou schopny přinést lidem nezbytné možnosti, dovednosti a i kompetence k tomu, aby mohli uspokojovat a rozvíjet svá práva, být pány své budoucnosti, vnést svůj vklad do procesu spravedlnosti a inkluze, spolupodílet se na likvidaci bídy a budování spravedlivé, tolerantní a udržitelné společnosti. Doporučení a strategie v 7 oblastech 1. Vzdělávací politika a právní normy 2.Řízení 3. Financování 4. Participace, inkluze a spravedlnost 5. Gramotnost dospělých 6. Kvalita 7. Monitorování implementace Belémského rámce pro aktivity 1. Vzdělávací politika a právní normy Politiky a právní normy pro VD by měly být jednotné, inkluzivní a integrovány s celoživotním učením a učením v celé šíři, s gramotností jako bodem startu a založené na intersektorálních východiscích týkajících se a propojujících komponenty učení a vzdělávání. 1. Implementovat a integrovat vzdělávání dospělých a politiku do rámce celoživotního učení 2. Rozpracovat přesné a konkrétní plány činností v oblasti vzdělávání a učení dospělých z dalších dokumentů OSN a UNESCO 3. Zajistit, aby vzdělávání dospělých bylo zahrnuto do iniciativy JEDNA OSN (2007) 4. Nastavit odpovídající koordinační mechanismy, které by mohly zahrnout výbory pro monitoring s účastí všech zainteresovaných stran v učení a vzdělávání dospělých 5. Zajistit nebo zlepšit struktury a mechanismy pro přiznávání, certifikaci a akreditaci všech forem učení cestou vypracování takových rámců ekvivalence, jako např. rámců zahrnujících neformální i formální učení 2. Řízení Řízení by mělo být efektivní, transparentní, odpovědné a spravedlivé. 1. Vytvořit mechanismy vtažení veřejné správy na všech administrativních úrovních, občanských organizací, sociálních partnerů i privátní sféry a organizací vzdělávajících dospělé k rozpracování, implementaci a hodnocení politik a programů učení se a v zdělávání dospělých 2. Uskutečnit měření kapacit možných podporovat VD ze strany zainteresovaných 3. Podporovat a intersektorální a meziministerskou kooperaci 4

5 3. Financování VD je platnou investicí, která přináší sociální benefity prostřednictvím vytváření více demokratické, mírové, inkluzivní, produktivní, zdravé a udržitelné společnost. 1. Vynakládat 6% HDP na vzdělávání a zvyšovat alokaci zdrojů na učení a vzdělávání dospělých 2. Sjednocovat a využívat vzdělávací zdroje a rozpočty všech resortů k dosažení všech cílů integrované strategie učení a vzdělávání dospělých 3. Vytvořit stimuly pro hledání nových zdrojů financování, jako je privátní sektor, komunity, jedinci bez opuštění principů rovnosti a spravedlnosti, 4. Za prioritu považovat investice do vzdělávání žen a obyvatel venkovských oblastí 4. Participace, inkluze a spravedlnost Inkluzivní vzdělávání je základem dosažení lidského, sociálního a ekonomického rozvoje. 1. Podporovat a organizovat Týdny vzdělávání dospělých 2. Předvídat a identifikovat skupiny a nevýhodami zvl. v rané dospělosti 3. Rozpracovávat materiály a učební a vyučovací metody, které zajistí rozvoj vzdělávání dospělých v jejich v mateřském jazyce 4. Zlepšovat vzdělávání žen 5. Finančně podporovat znevýhodněné skupiny (migranti, lidé se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Kvalita 5. Gramotnost dospělých (za roky 2000 až 2006 se zvýšila, gramotnost na světě z 76% na 84%, stále je 774 milionů lidí negramotných, z toho 2/3 žen) 1. Mobilizovat interní a externí zdroje a experty k pomoci zemím s negramotností 2. Cílenou intervencí zvýšit dovednosti čtení, počítání, znalosti jazyků a ICT kompetence. Kvalita má multidisciplinární koncept, který vyžaduje trvalou pozornost. Zlepšování kultury a kvality VD vyžaduje aktualizaci obsahu, forem zajištění hodnocení potřeb učících se jedinců, dosažení mnoha nezbytných kvalit vzdělavatelů dospělých a obohacení učebního prostředí a rozšíření práv a možností lidí a komunit. 1. Rozpracovat kritéria kvality učebních programů, materiálů a metodiku vzdělávání v rámci programů vzdělávání s ohledem na očekávané výstupy vzdělávání 2. Zlepšovat přípravu vzdělavatelů dospělých, mj. i partnerstvím s vysokými školami 3. Prokázat širokou podporu systematickému interdisciplinárnímu výzkumu VD, doplňovat ji systémy znalostního managementu a sbírat a analyzovat data o dobré praxi. 7. Monitorování implementace Belémského rámce pro aktivity Je zbytné pro dosažení všech cílů VD. 1. Sběr a analýzy dat o participaci a pokroku v VD i k hodnocení dobré praxe, 2. Ustavit regulérní monitorovací mechanismus v každé zemi k hodnocení implementace závěrů CONFINTEA VI. 3. Zavádět i regionální monitorovací mechanismy. 4. Vytvářet národní reporty o plnění cílů konference Děkuji za pozornost 5

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc.

Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Zelená kniha ČR od informační politiky k strategii znalostní společnosti PhDr. Pavel Dvořák, CSc. Státní informační politika CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Základní vyjádření politické vůle vlády k uplatnění

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons)

Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Výzkumný projekt Pohled za současné obzory (Beyond Current Horizons) Cílem projektu bylo vypracovat soubor dlouhodobých scénářů pro budoucnost vzdělávání do roku 2025 a dál v kontextu očekávaných sociálních

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

14. 15. 16. 17. 18. 19.

14. 15. 16. 17. 18. 19. ČÁST I. - PREAMBULE 1. Uznáváme, že zlepšit lidská sídla, jejichž kvalita značně ovlivňuje každodenní život i celkovou pohodu a spokojenost našich národů, je naprosto nutné. Cítíme, že existuje velká příležitost

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

ČÁST III. - ZÁVAZKY 37.

ČÁST III. - ZÁVAZKY 37. ČÁST III. - ZÁVAZKY 37. V souladu s dříve uvedenými zásadami se my, jakožto státy zúčastněné na této konferenci, zavazujeme uvádět Agendu Habitat do praxe prostřednictvím místních, národních, subregionálních

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

ZÁHŘEBSKÁ DEKLARACE PRO ZDRAVÁ MĚSTA Zdraví a rovné příležitosti přístupu ke zdraví v místních politikách

ZÁHŘEBSKÁ DEKLARACE PRO ZDRAVÁ MĚSTA Zdraví a rovné příležitosti přístupu ke zdraví v místních politikách ZÁHŘEBSKÁ DEKLARACE PRO ZDRAVÁ MĚSTA Zdraví a rovné příležitosti přístupu ke zdraví v místních politikách Tato deklarace vyjadřuje jasný a pevný závazek politických reprezentací měst v Evropě posilovat

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více