BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos"

Transkript

1 Narovnání dotací pro producenty mléka Zajímavosti mezinárodního veletrhu BioFach Biovejce: informace pro spotřebitele Ekologičtí zemědělci obhospodařují zajímavé biotopy BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos V eletrh BioFach 2013 v Norimberku otevřel své brány od 13. do 16. února Během čtyř veletrţních dnů se odborná veřejnost seznamovala s ucelenou nabídkou ekologického zemědělství od biopotravin (suroviny, ovoce, zelenina, lahůdky, pečivo, maso, mléčné výrobky, atd.) přes bionápoje (limonády, pivo, víno) aţ po přírodní zboţí (hračky, dárky, doplňky do domácnosti). Nechyběli ani členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Kromě těch, kteří vystavovali, se do Německa vydali i ti, kdo jeli načerpat inspiraci. Zájezd organizovaný svazem se na výstaviště vypravil 14. února Spolu s ním dorazil na veletrh i vítěz soutěţe Česká biopotravina roku 2012, pro kterého BioFach, jako partner soutěţe, zajistil několikadenní pobyt. Česká národní expozice Na letošním BioFachu nechyběla ani česká národní expozice zastřešená Ministerstvem zemědělství ČR, umístěná v hale 5. Stánek číslo byl společnou expozicí, kde se prezentovalo celkem 10 firem. Dalších 9 společností přestavilo své výrobky v samostatných expozicích. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců měl svůj prostor právě ve společné expozici. Výrobky našich členů šlo nejen vidět, ale hlavně se daly ochutnat jako součást občerstvení. První den se uskutečnila Česká party, a to za přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a dalších organizací. Souběţně s veletrhem BioFach probíhal mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky Vivaness a světový kongres. Speciální pozornost byla letos věnována Rumunsku, které se stalo partnerskou zemí. Na veletrh přijelo letos odborných návštěvníků z 129 zemí (Mezinárodní podíl 43%). Mezi top pět zemí, ze kterých návštěvníci přijeli, patřily kromě Německa, Itálie, Rakousko, Francie a Nizozemsko. (syh)

2 Máte kalendář Výsevní dny? Napište nám, jak se vám s ním daří P RO-BIO Svaz ekologických zemědělců vydává kaţdoročně kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce - Výsevní dny. Na překladatele, pana Hradila, se obrátila ţena Nicolaie Schmidt-Rüdta, vnuka paní Thunové, ţe by do nových Výsevních dnů pro rok 2014 rádi přidali zprávy z různých zemí, zachycujících popisy vlastních zkušeností s prací s Výsevními dny. Jak se vám s kalendářem daří? Podělte se se zajímavými či pravidelně opakujícími se jevy ve vašem hospodářství. Telefonicky zaznívá mnoţství spokojených ohlasů, ale v písemné podobě zatím bohuţel nic, co bychom mohli potomkům paní Thunové poskytnout. Chceme vás touto cestou poprosit, abyste se podělili o své zkušenosti s pěstováním dle Výsevních dnů. Napište pár řádků na Obohatíte tak příští vydání kalendáře.

3 Dotace pro farmáře rozšířené na zpracování vlastní mléčné produkce V láda schválila návrh Ministerstva zemědělství, podle kterého bude mít nárok na zvláštní podporu podle článku 68 víc zemědělců. Nově totiţ dotace budou moci čerpat i farmáři, kteří sami zpracovávají svoji produkci na mléčné výrobky. Od 15. března narovnání Vládou schválený návrh Ministerstva zemědělství z poţadavků chovatelů dojnic. Ti dosud nemohli vyuţívat zvláštní dotace na mléko zpracované do vlastních mléčných výrobků. To se změní od 15. března letošního roku, kdy začne platit nové nařízení vlády. Návrh Ministerstva zemědělství umoţní, aby dotační prostředky podle článku 68 na podporu dojnic, dostali nejenom ti chovatelé, kteří mléko prodávají do mlékáren nebo formou přímého prodeje, ale i ti, kteří mléko od svých dojnic sami zpracují do mléčných výrobků, řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Rozšíření moţnosti pro zemědělce, jak tuto dotaci vyuţít, odpovídá snaze Ministerstva zemědělství podporovat farmáře, aby ve větší míře sami zpracovávali do výrobků suroviny, které vyprodukují. Formou zvláštních podpor se mezi zemědělce ročně rozdělí téměř 32 milionů eur. Poskytují se také na citlivé sektory chmele, brambor pro výrobu škrobu, telata masného typu a ovce a kozy pasené na travních porostech. Ţádosti o tento druh subvencí můţou farmáři podávat v rámci jednotné ţádosti do 15. května. Kateřina Böhmová ředitelka Odboru komunikace MZe Nezapomeňte si včas objednat: bioosivo ječmene jarního

4 BioFach 2013: Ekologičtí sedláci představili na mezinárodním veletrhu s biopotravinami své chuťovky S peciality podle originálních receptur v polovině února představili čeští ekologičtí sedláci mezinárodnímu publiku v Norimberku. Expozici Ministerstva zemědělství ČR a významných producentů biopotravin na veletrhu BioFach 2013 doplnila přehlídka s ochutnávkou práce členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Od roku 1998 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se nejvýznamnějšího veletrhu s bioprodukty účastní pravidelně od roku Kaţdoročně se pod hlavičkou svazu představují výrobky ekolo-

5 gických zemědělců, kteří vyrábí kvalitní a často jedinečné výrobky, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Biopotraviny z tuzemských farem ochutnali také účastníci české party, která se konala v den zahájení veletrhu, tedy 13. února 2013, od 16 hodin za účasti náměstka ministra zemědělství České republiky Jiřího Macha. České bio V letošním roce jsme přivezli široký výběr sýrů - jak kravských, tak kozích - z Abertam v Krušných horách, biofarmy Pavla Dobrovolného z Ratibořic u Jaroměřic nad Rokytnou nebo od manţelů Hrbkových z Hvozdu na Hané. Masné výrobky zastoupily bioklobásy a paštiky Josefa Sklenáře ze Sasova

6 a Bohumila Kusáka z Ostroţské Nové Vsi. K zakousnutí byl čerstvý chléb Josefa Jiráska z Královéhradeckého kraje, vyjmenovala manaţerka svazu Kateřina Nesrstová. Do centra dění se zájezdem Nutno dodat, ţe další pochutiny do Norimberku putovaly i z jiných míst České republiky. Například čaje a koření dodá společnost Sonnentor, kříţaly Ekofarma U Macků nebo extrakty a sirupy Leonard Taraba. Ovšem nejenom výrobky tuzemských ekologicky hospodařících zemědělců byly na prestiţním veletrhu přítomny. Do Norimberku se vypravilo hledat inspiraci na čtyři desítky samotných

7 farmářů, zpracovatelů a prodejců biopotravin. BioFach je jedinečná příleţitost, kdy jsou na jednom místě koncentrovány rozmanité certifikované výrobky v kvalitě bio. Členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců mají tak moţnost načerpat řadu nápadů, popřípadě najít vhodné obchodní partnery, a tak svou činnost posunout, uzavřela manaţerka svazu Kateřina Nesrstová. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců usiluje o zkvalitnění a rozšíření tuzemské bioprodukce. Účast na veletrhu BioFach 2013 je jednou z cest, jak udrţet krok se světovým děním na poli zpracování ekologicky vypěstovaných surovin. (syh)

8 BioFach obrazem: Nápadité expozice bioproducentů z různých koutů světa zaujaly

9 České biomléko otevřelo tuzemskému biochmelu cestu na německý trh P RO-BIO Svaz ekologických z e m ě d ě l c ů j e d n a l v Norimberku s německou organizací Gäa e.v. - Vereinigung ökologischer Landbau (GÄA) o prohloubení vzájemné spolupráce. Vyjednávání se týkalo především oblasti certifikace českých ekologicky vyprodukovaných komodit, ale také sdílení informací a know-how. Po biomléku, jehoţ vývoz do Německa byl úspěšně zahájen v minulém roce, se rýsuje i moţnost odbytu tuzemského chmele či sladu v kvalitě bio. České produkty ekologického zemědělství vyváţené do Německa musí splňovat tamní standardy. Je našim společným cílem, aby práce českých ekologicky hospodařících mlékařů byla co nejefe k ti v něj ší. Do ho d l i j s me se s Christianem Peinem, představitelem GÄA, ţe vzájemně budeme ještě více sdílet zkušenosti. Zároveň usilujeme o časové sladění kontrol s našimi řádnými kontrolami, sdělila Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Vzájemná jednání potvrdila, ţe se Německo stane stabilním partnerem, neboť zájem o české biomléko trvá. Zároveň se zde otevírají další moţnosti spolupráce, a to například v oboru pivovarnictví. V Německu se slibně rozvíjí produkce biopiva. V České republice bylo zahájeno pěstování chmele v ekologickém reţimu. Biopivo Ţateckého pivovaru bylo uvedeno na trh koncem minulého roku a německé partnery velmi zaujalo. Je zde šance certifikovat chmel a slad dle standardů GÄA, podobně jako je tomu u mléka, aby i tyto typicky české suroviny mohly být vyuţívány německými pivovarníky, uvedla Kateřina Nesrstová. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá GÄA jako velmi kvalitního partnera a má v úmyslu spolupráci rozšířit i v dalších oblastech. Chceme vyuţít všech moţností, jak společně zvyšovat znalosti a utuţovat kontakty ekologických zemědělců na obou stranách hranice. Navzájem si můţeme mnoho znalostí předat, a to nejlépe přímo v praxi, uzavřela Kateřina Nesrstová. Nastíněná spolupráce se týká třeba vyuţívání homeopatik v ekologickém zemědělství pro léčbu zvířat nebo zlepšování kvality porostů, či nadstandardů veterinárních kontrol. Jednání se uskutečnila u příleţitosti kongresu ekologického zemědělství v rámci veletrhu BioFach 2013, který v sobotu skončil v Norimberku. Potvrdilo se tak i letos, ţe je i místem navazování efektivní spolupráce na mezinárodní úrovni. (syh)

10 Bonbonky z BioFachu Velikonoční zajíček aneb nejzelenější čaj N a letošním BioFachu nechyběl ani Velikonoční zajíček - nešlo však o mas o p u s t n í p ř í s p ě v e k v biokvalitě, jak by se v polovině února dalo očekávat, ale o nejnovější sadu jarních bylinných čajů od čejkovického výrobce Sonnentor. Byliny v kvalitě bio do něj dodali také čeští ekologičtí sedláci ze Svazu PRO-BIO. Bříško sáčku sypaného Velikonočního zajíčka tvoří například celý květ měsíčku lékařského, který mohl vyrůst na pozemku u pana Podstavka, ale také třeba u paní Pojezné, pana Pospíšila, Štěrby či Janíčka. Kopřiva můţe být od pana Maleňáka, chrpa od pana Klementa, nebo to vše od jiných českých pěstitelů. To jsou sedláci, jejichţ byliny v čajových směsích lze koupit třeba aţ v Tokiu. Sice ne všechny byliny ve Velikonočním zajíčku jsou tuzemské, záleţí na konkrétní šarţi výrobku, jestli obsahuje českou surovinu nebo ne. My jsme velmi pyšní na to, ţe můţeme spolupracovat s českými biopěstiteli, jejich bylinky zpracovat do našich výrobků. Protoţe však naši pěstitelé nejsou schopni dodat nám veškeré mnoţství bylinek, potřebné pro naši produkci čajů, musíme tyto dokupovat v ostatních zemích světa. S pěstiteli máme kaţdý rok smlouvu na vykupované mnoţství, ale bylinky jsou ţivé organismy a nikdy není na 100% zaručena dobrá úroda, vysvětlila Miroslava Kubáčková, manaţerka kvality čejkovického Sonnentoru. Bylinný čaj Velikonoční zajíček se usadí na pultech obchodů uţ 1. března. Chcete vědět, jak se dělá bylinný biočaj? Výrobnu v Čejkovicích je moţné po domluvě navštívit a podívat se mimo jiné, jak vypadá sociální přístup k zaměstnanosti v praxi ruční vkládání do dárkových sad dává práci tuctu lidí po celý rok. (syh)

11 Slepice potvrzují: Být mobilní je in M obilní je dnes snad uţ úplně všechno. Od záchodů aţ po opravnu vrtulníků Mi-171 spojeneckých armád NATO. Někde mezi tím jsou mobilní kurníky malé německé firmy, které představila na letošním BioFachu. Nápad vyuţívá čím dál více ekologických zemědělců, kteří chovají nosnice ve výbězích. Výhody mobilhomu pro kury pochopíme, kdyţ si uvědomíme, ţe všechny slepice jsou hrabavé a nevzdalují se příliš daleko od svého domova. V důsledku toho je po krátké době jejich okolí zcela vyčerpané a zničené. Aby se škodám předešlo, stačí slepice včas zahnat na hřad, zapřáhnout traktor a popojet o kus dál. (Dovoluji si některé muţe upozornit, ţe stále mluvím o kuru domácím!). Mobilní kurníky jsou k dostání ve třech velikostech S, M a L. (syh)

12 Bonbonky z BioFachu Sežvýkat Buddhu S eţvýkat, pocumlat, podrtit v prstech či ústech anebo nechat nabobtnat do obřích rozměrů ve vodě. Je mnoho věcí, které jsme uměli dělat s ţelatinovými bonbony. U tradičních medvídků to nebyl problém. Člověk to medvídkům vţdycky natřel. S ţelatinovým Buddhou, který na BioFachu představila firma Mindsweets, se cítím trochu provinile takto se chovat k nejvyššímu z mistrů? Útěchou je, ţe Buddha je zcela bio Fukušimské panenky ţádná chemie, jen jednoduché cukry a přírodní barviva. A tedy ţádná hyperaktivita u dětí; moţná je to vlastně docela dobrý nápad, jak je zklidnit přírodním bioproduktem i duševním záţitkem. Tumáš, pocumlej si buddhu! Podle zdroje bio-life.cz sní kaţdý Čech ročně 1,5 kg gumových medvídků. Za kolik si můţete pochutnat na německých buddha-medvících? Od 2,75 euro v sáčku aţ po 75 euro v luxusní dárkové sadě. (ok) N ouze naučila Dalibora housti a znouzectnost můţe být také velmi inspirativní. Jedním z důsledků ničivého zemětřesení v Japonsku v roce 2011 bylo i to, ţe řada zemědělců uţ nemohla po následné tsunami pěstovat plodiny vhodné ke konzumaci. Nejvíc se to asi dotklo farmářů v blízkosti jaderné elektrárny ve Fukušimě. Nepřízní osudu se ale nedali odradit, zasadili ekologickou bavlnu a nyní z ní vyrábějí ekotrička a také drobné dekorační panenky. Jemná a milá záleţitost na letošním BioFachu. Zelený a ještě zelenější J e vaše firma zelená do posledního detailu, ehm pixelu? A jste si tím jistí? Co třeba barvy na vašem logu? Na letošním BioFachu vystavoval i český výrobce triček z ekologických materiálů, který mimo jiné představil také speciální ekopotisk. Tiskne férově a navíc barvami, certifikovanými podle mezinárodního BIO standardu GOTS. Novinku ocení zejména firmy, které si zakládají na vstřícném postoji k ţivotnímu prostředí. Jejich brand uţ můţe být zelený se vším všudy (ok)

13 Za Českou biopotravinu roku na BioFachu V 90. letetch zavřeli své obchody i hospody v Praze, zariskovali a odstěhovali se na Moravu, kde začali podle příručky Rádce mladého zemědělce ekologicky hospodařit na vlastní farmě. A naučili se to velmi dobře manţelé Hrbkovi získali loni za své kozí máslo v bio kvalitě cenu Česká biopotravina roku. Letos jim byl od partnera soutěţe, veletrhu BioFach, odměnou pobyt v Norimberku spojený s hledáním inspirace na BioFachu. Manţelé Hrbkovi si dnes své bohaté zkušenosti i kvalitu nenechávají pro sebe a šíří je dál - drobným sedlákům pomáhají zakládat malé mlékárny anebo radí jak dělat sýry v kvalitě bio. Příští rok se na BioFach budete moci za podpory veletrhu vypravit i vy. Stačí, přihlásit své výrobky do soutěţe Česká biopotravina roku 2012 a zvítězit. Manţelé Blanka a Ivan Hrbkovi vám potvrdí, ţe není třeba být velcí, sami mají dvě dojnice a stádečko koz, zato je třeba si věřit a mít dobré, kvalitní výrobky. O zahájení přijímání nominací do soutěţe vás budeme včas informovat, k vyhlášení výsledků dojde, jako vloni, na podzim, konkrétně v září Měsíci biopotravin. (syh, ok)

14 Evergreen velikonočního půstu: problém s biovejci, tentokrát německými B iovejce z Německa ať uţ z ekologického chovu, či nikoliv, lze poznat snadno. Stačí umět číst. Zprávy o podvodech s biovejci za našimi hranicemi je proto třeba filtrovat zdravým rozumem. Pro koupi biovajec z tuzemské produkce, zejména přímo od sedláka, neprohloupíte. Jak poznat vejce od vejce? Zákazník podle razítka na vejcích pozná, odkud je, tj. jestli je uvedeno na razítku DE, jde o vejce německé. Je-li na začátku 0, jedná se o biovejce. Pokud jde o vejce u nás balená, je na obalu značka česká CZ a číslo třídírny, to znamená, ţe za zdravotní nezávadnost zodpovídá tento subjekt, ale uvnitř balení mohou být vejce naše, polská, německá či jiná, a t o s a m o z ř e j m ě orazítkovaná dle původu. Podle Josefa Dubna, vedoucího odboru komunikace Státní veterinární správy, určitě nelze dovézt do České republiky bílá vejce a tady je nějak dooznačit. V případě, ţe by se v tuzemsku prokázalo falšování, horní hranice moţné pokuty jsou tři miliony. Takovou sankci lze uloţit, pokud jde o zdravotní ohroţení lidí. Situaci monitoruje i kontrolní organizace KEZ. Podle našeho zjištění naši klienti nedováţí na český trh německá biovejce. Nemohu však odpovědět za ostatní KO. V případě, ţe by byla biovajíčka do ČR dovezena s německým certifikátem není nikdo schopen v ČR posoudit, za jakých podmínek se chov nosnic v Německu prováděl a na základě certifikátu je musí uznat jako bio. Je to věc KO v Německu, aby si chov a prodané mnoţství řádně zkontrolovali, sdělil Milan Berka, ředitel KEZ. Odkud jsou vajíčka dovezena a z jakého chovu pochází, se dá poznat z označení na vejcích, hůře z krabiček u balených vajec, viz V případě, ţe bychom na něco takového přišli, nebyla by vejce certifikována, podali bychom na MZe návrh na správní řízení a nález oznámili ostatním KO. Více nemůţeme dělat. MZe by mělo takový případ nahlásit do Německa a na Komisi EU, vysvětlil Milan Berka. (syh) Vejce a Státní veterinární správa 1. Vejce třídy A, která jsou uváděna do oběhu, musí být označena kódem producenta, který se skládá z číslice, označující způsob chovu (0 = ekologické, 1 = volný výběh, 2 = haly, 3 = klece), dále z registračního kódu státu CZ, DE, PL, SK,přičemţ poslední číselná řada je identifikací hospodářství; 2. Označování vajec se uskutečňuje v produkčním místě nebo v první balírně/třídírně, do niţ jsou vejce dodána, vejce, která jsou dodávána do balírny/třídírny musí být na přepravním obalu označena v souladu s poţadavky čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (jméno a adresa producenta, kód producenta, počet vajec, anebo jejich hmotnost, datum nebo doba snášky, datum odeslání), tyto údaji musí být rovněţ obsaţeny v průvodních dokladech. Vejce, která mají být dodána do balírny/třídírny v jiném členském státě musí být před tím, neţ opustí produkční místo označena kódem producenta; 3. Pokud se jedná o chovatele nosnic pro produkci konzumních vajec, který uvádí vejce do oběhu, musí být jeho chov zaregistrován, je pod veterinárním dozorem a v souladu s poţadavky legislativy musí být zařazen do Programu tlumení salmonel v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec, kontroly ekologického hospodářství se řídí v souladu s poţadavky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství; 4. Chovatel nosnic pro produkci konzumních vajec, který uvádí vejce do oběhu musí dále splňovat poţadavky čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 589/2008, to znamená, ţe musí vést přesné záznamy o způsobu chovu, přičemţ u všech pouţívaných způsobů chovů zaznamenává: datum naskladnění, věk nosnic a počet nosnic, datum vyřazení a počet vyřazených nosnic, denní produkci vajec, počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem a jména a adresy odběratelů; 5. Co se týká sankcí, záleţí, o jaké porušení legislativy se jedná, u jakého subjektu (fyzická osoba, právní subjekt, ), obecně se postupuje podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon. (Výše uvedené informace poskytla SVS.)

15 Ekologičtí zemědělci při svém hospodaření pečují o zajímavé biotopy podmáčené louky a pastviny E kologické zemědělství ctí principy šetrného hospodaření v souladu s ochranou přírody. Ekologičtí sedláci velmi často obhospodařují méně úrodné lokality, které jsou však domovem řady rostlinných a ţivočišných druhů. Travní porosty, jeţ jsou díky své rozloze významným prvkem ekologického zemědělství v České republice, patří často k přirozeným či polopřirozeným biotopům. Šetrné zacházení si zaslouţí jak pastviny, tak i suché nebo podmáčené louky. Nevýhodné, ale nutné Travní porosty, na nichţ se vyskytují podmáčená místa, jsou obtíţněji obhospodařovatelné. Vyskytují se často v lokalitách s vysokou spodní vodou, tam, kde nikdy nebyla meliorace provedena nebo je jiţ nefunkční. Přesto se ekologičtí sedláci nesnaţí tyto části vysoušet, neboť dávají domov druhům, které dotváří přírodní rozmanitost dané oblasti, uvedl Milan Kouřil z PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců. A takových míst není málo. Podmáčené louky můţe zemědělec ošetřovat za pomoci mechanizace méně intenzivně, neţ ty běţné. Vyuţívání těchto ploch je pro sedláka ekonomicky nevýhodné, přesto nutné. Pastevní způsob hospodaření v systému ekologického zemědělství je přirozenou součástí našeho zemědělství. Šetrný přístup ke svěřené půdě, vodním zdrojům i rozmanitým druhům rostlin a ţivočichů je třeba podporovat. hnojivy. Tento proces je přirozený, i kdyţ ne tak,výkonný, jako konvenční zemědělství průmyslového charakteru, stále závislejší na průmyslových hnojivech, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Dodala, ţe by bylo velkou chybou zintenzivnit ekologické zemědělství. Snahy o zvýšení intenzity - počtu chovaných zvířat na jednom hektaru by se mohly negativně projevit třeba na poškození křehkých přírodních společenstev, ničení travních porostů či ohroţení kvality vod. Podle Veřejného registru půdy LPIS je vymezených podmáčených luk v České republice celkem 3.765,77 ha, přičemţ z toho se 2177,67 ha je vedeno v některém z ekologických reţimů. Z této plochy je dle Ministerstva zemědělství ČR rozloha podmáčených luk, podporovaných prostřednictvím Agroenvironmentálních opatření (AEO) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), celkem 1675 ha. 80% z toho připadá na některý z ekologických reţimů z pohledu LPIS. (syh) Intenzifikace by byla chyba Ekologičtí zemědělci se snaţí o dodrţení koloběhu organické hmoty na farmě, obdobně jak to dělali naši předci. Zvířata dostávají krmiva, vyprodukovaná často přímo na farmě, na pozemcích, hnojených statkovými a organickými

16 Pijme podle Huga Airan Lassi

17 Zázvorový sirup Sirup na svařené víno Žitný kvas

18 Nový systém vyhodnocování zakázaných pesticidů v České republice: vývoj metodiky pro kontrolu v EZ zahájen V e dnech ledna 2013 se konal ve švýcarském výzkumném ústavu FiBL Frick za účasti expertů ÚKZÚZ úvodní workshop mezinárodního projektu Vývoj metodiky pro vyuţívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)". Rozšíření ekologického zemědělství (EZ) a prodeje biopotravin v EU klade nové poţadavky na kontrolu tohoto způsobu hospodaření v celé Evropské unii. Výhodné dotace a vyšší výkupní ceny bioprodukce stále motivují nové zemědělce k přechodu na tento systém hospodaření. Tradiční kontrola je stále zaměřena na garanci a kontrolu procesů povolených v EZ, tedy celého produkčního postupu od pole aţ na stůl. Ani ekologickému zemědělství a prodeji biopotravin se bohuţel nevyhýbají podvody a nedodrţování pravidel. Spotřebitelé jsou zejména citliví na přítomnost nepovolených pesticidů v biopotravinách tedy látek, jejichţ nepouţívání je hlavním argumentem pro EZ a biopotraviny. Odhalení porušování pravidel To si uvědomuje i Evropská komise, která nabádá členské státy ke stéle častějšímu odběru vzorků a stanovování reziduálních látek v celém procesu produkce biopotravin pro odhalování porušování pravidel. Problém je v tom, ţe zatím není v EU jednotný výklad jak výsledky analýz vyhodnocovat a prokazovat zavinění ekologických zemědělců a potravinářů. Proto se ÚKZÚZ zapojil do mezinárodního projektu: Vývoj metodiky pro vyuţívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)", jehoţ cílem je vytvořit pro ČR jednotný výklad této problematiky. Pracovníci ÚKZÚZ se ve dnech ledna zúčastnili úvodního workshopu, který se konal ve výzkumném ústavu pro EZ FiBL ve švýcarském Fricku. Kromě exkurzí a seznámení se se zkušenostmi v této problematice ve Švýcarsku a v EU navrhli účastníci semináře podle návrhu FiBL metodu vyhodnocování rezidují v EZ pro ČR. Po novu už v květnu Princip navrţené metody spočívá ve stanovení limitů pro pesticidy v procesech EZ, který nesmí ani v nezaviněných případech překročit 10% z povolených limitů pro konvenční zemědělství. Součástí navrţené metody je přezkum, stanovování nápravných opatření a individuální posuzování. Metody vychází ze směrnice BNN a bude rozpracována i na rostlinný materiál a půdu v EZ. Přijetí nové metodiky ÚKZÚZ je plánováno na květen Ivana Kršková

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B

S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny stoupá stejně jako o ekologicky obhospodařenou půdu B Společenský večer Bioakademie Spotřeba biopotravin v ČR postupně roste Bioprodejnou roku jsou Freshbedýnky Krátké zprávy, či-li víte, že? S ekologickým zemědělstvím se musí počítat. Zájem o biopotraviny

Více

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým

Valná hromada: Nový PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se sloučil se starým Sloučení dle pravidel Sloučením obou svazů dojde ke zpřehlednění situace a sníţení administrativní zátěţe. Navíc Svaz producentů a zpracovatelů biopotravin PRO-BIO, z.s. jiţ ztratil funkci, kterou plnil

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza dopadu legislativy na hospodaření environmentálně orientovaného zemědělství.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza dopadu legislativy na hospodaření environmentálně orientovaného zemědělství. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza dopadu legislativy na hospodaření environmentálně orientovaného zemědělství Jana Sitová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti

SALIMA 2006. Vážení návštěvníci Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2006, dnes na brněnském výstavišti Číslo 3 Ročník VII 7. března 2006 Cena 16 Kč SALIMA 2006 BRNO 7. 3. 10. 3. 2006 Odškodnění s otazníkem Na tiskové konferenci s aktuálním tématem k ptačí chřipce se novináři ptali jak zástupce z a. s. Xaverov,

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Sklizeň roku 2012. září-prosinec 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU září-prosinec 2012 Sklizeň roku 2012 Vážení čtenáři, v dnešním čísle se zaměříme na téma PRO-BIO LIGY letošního roku, kterým byla potravinová suverenita a komunitou podporované zemědělství. Na straně 2

Více

Úvodní slovo ministra

Úvodní slovo ministra MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ číslo vydání 3 2015 Úvodní slovo ministra První týdny nového roku jsou každoročně ve znamení významných potravinářských veletrhů. Ať už to bylo lednové GrüneWoche v Berlíně, Gulfood

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky.

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky. LIST POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník VI 10. května 2005 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně

Více

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy

BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy BIOSPOTŘEBITEL bulletin pro-bio ligy Č.2/2007 Směsné biobrambory? Naši milí biospotřebitelé, členové PRO-BIO LIGY, jak jste jistě zaregistrovali do světa bio vtrhla nová vlna nákupních možností v podobě

Více

Do nového roku s úspěchem

Do nového roku s úspěchem Brambory jsou v našem jídelníčku již dvě stovky let Strany 20 21 Výzkum produkce biomasy z čiroku v podmínkách ČR Strany 24 25 Kypr: Snaha o vliv na finanční rámec EU v období 2014 2020 Strana 37 MIMOŘÁDNÁ

Více

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr.

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. BIOPRODEJNY PRO-BIO Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. Iva Buriánková Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Dovozy některých potravin jsou zbytečné Dovozy potravin do Česka vzrostly po vstupu země do Evropské unie až několikanásobně. Dováží se například stále více mléčných výrobků či

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z listopadu. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z listopadu Vinařský věstník 11 2013 Obsah: Zprávy Z EU 2 Z MZe ČR, Z AK ČR 6 Z PK ČR 10 Z Monitoringu EU europoslance Hynka Fajmona září 2013 15 Vinařství v Argentině

Více

Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12

Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12 Farmáři požadují celkové odstranění nerovností Strana 3 Exkluzivní průzkum trhu společnosti DEMA: mlékomaty Strana 12 Výhoda bioplynových stanic: provoz bez výkyvů Strana 29 Informační noviny Agrární komory

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z února. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z února Vinařský věstník 02 2015 Obsah: Návrhy opatření schválené představenstvem Svazu vinařů České republiky, které budou dále prosazovány v rámci aktivit proti

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

Vše dobré v roce 2011

Vše dobré v roce 2011 prosinec 2010 Vše dobré v roce 2011 Úvodem bych rád všem čtenářům našeho zpravodaje popřál příjemné prožití vánočních svátků a zejména vše dobré v nadcházejícím roce s dvěma jedničkami v letopočtu. Zimní

Více

Místní akční skupina Vyhlídka o.s.

Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Místní akční skupina Vyhlídka o.s. MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 26.6. a 28.6.2009 II. (studijní materiály) Vzdělávací program č. 08/005/3310a/452/001700 Kunštátský sekáč, který byl podpořen z EAFRD Evropský

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Jaká bude letošní sklizeň?

Jaká bude letošní sklizeň? Regionální potravina na agrosalonu Země živitelka Strana 12 Není bio jako bio aneb Podpora biopotravin Strana 28 Pro čerstvé mléko k hospodářům s bandaskou Příloha, strana X Informační noviny Agrární komory

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Mediální partner akce Studijní materiály ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 Datum:

Více