BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos"

Transkript

1 Narovnání dotací pro producenty mléka Zajímavosti mezinárodního veletrhu BioFach Biovejce: informace pro spotřebitele Ekologičtí zemědělci obhospodařují zajímavé biotopy BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos V eletrh BioFach 2013 v Norimberku otevřel své brány od 13. do 16. února Během čtyř veletrţních dnů se odborná veřejnost seznamovala s ucelenou nabídkou ekologického zemědělství od biopotravin (suroviny, ovoce, zelenina, lahůdky, pečivo, maso, mléčné výrobky, atd.) přes bionápoje (limonády, pivo, víno) aţ po přírodní zboţí (hračky, dárky, doplňky do domácnosti). Nechyběli ani členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Kromě těch, kteří vystavovali, se do Německa vydali i ti, kdo jeli načerpat inspiraci. Zájezd organizovaný svazem se na výstaviště vypravil 14. února Spolu s ním dorazil na veletrh i vítěz soutěţe Česká biopotravina roku 2012, pro kterého BioFach, jako partner soutěţe, zajistil několikadenní pobyt. Česká národní expozice Na letošním BioFachu nechyběla ani česká národní expozice zastřešená Ministerstvem zemědělství ČR, umístěná v hale 5. Stánek číslo byl společnou expozicí, kde se prezentovalo celkem 10 firem. Dalších 9 společností přestavilo své výrobky v samostatných expozicích. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců měl svůj prostor právě ve společné expozici. Výrobky našich členů šlo nejen vidět, ale hlavně se daly ochutnat jako součást občerstvení. První den se uskutečnila Česká party, a to za přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a dalších organizací. Souběţně s veletrhem BioFach probíhal mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky Vivaness a světový kongres. Speciální pozornost byla letos věnována Rumunsku, které se stalo partnerskou zemí. Na veletrh přijelo letos odborných návštěvníků z 129 zemí (Mezinárodní podíl 43%). Mezi top pět zemí, ze kterých návštěvníci přijeli, patřily kromě Německa, Itálie, Rakousko, Francie a Nizozemsko. (syh)

2 Máte kalendář Výsevní dny? Napište nám, jak se vám s ním daří P RO-BIO Svaz ekologických zemědělců vydává kaţdoročně kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce - Výsevní dny. Na překladatele, pana Hradila, se obrátila ţena Nicolaie Schmidt-Rüdta, vnuka paní Thunové, ţe by do nových Výsevních dnů pro rok 2014 rádi přidali zprávy z různých zemí, zachycujících popisy vlastních zkušeností s prací s Výsevními dny. Jak se vám s kalendářem daří? Podělte se se zajímavými či pravidelně opakujícími se jevy ve vašem hospodářství. Telefonicky zaznívá mnoţství spokojených ohlasů, ale v písemné podobě zatím bohuţel nic, co bychom mohli potomkům paní Thunové poskytnout. Chceme vás touto cestou poprosit, abyste se podělili o své zkušenosti s pěstováním dle Výsevních dnů. Napište pár řádků na Obohatíte tak příští vydání kalendáře.

3 Dotace pro farmáře rozšířené na zpracování vlastní mléčné produkce V láda schválila návrh Ministerstva zemědělství, podle kterého bude mít nárok na zvláštní podporu podle článku 68 víc zemědělců. Nově totiţ dotace budou moci čerpat i farmáři, kteří sami zpracovávají svoji produkci na mléčné výrobky. Od 15. března narovnání Vládou schválený návrh Ministerstva zemědělství z poţadavků chovatelů dojnic. Ti dosud nemohli vyuţívat zvláštní dotace na mléko zpracované do vlastních mléčných výrobků. To se změní od 15. března letošního roku, kdy začne platit nové nařízení vlády. Návrh Ministerstva zemědělství umoţní, aby dotační prostředky podle článku 68 na podporu dojnic, dostali nejenom ti chovatelé, kteří mléko prodávají do mlékáren nebo formou přímého prodeje, ale i ti, kteří mléko od svých dojnic sami zpracují do mléčných výrobků, řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Rozšíření moţnosti pro zemědělce, jak tuto dotaci vyuţít, odpovídá snaze Ministerstva zemědělství podporovat farmáře, aby ve větší míře sami zpracovávali do výrobků suroviny, které vyprodukují. Formou zvláštních podpor se mezi zemědělce ročně rozdělí téměř 32 milionů eur. Poskytují se také na citlivé sektory chmele, brambor pro výrobu škrobu, telata masného typu a ovce a kozy pasené na travních porostech. Ţádosti o tento druh subvencí můţou farmáři podávat v rámci jednotné ţádosti do 15. května. Kateřina Böhmová ředitelka Odboru komunikace MZe Nezapomeňte si včas objednat: bioosivo ječmene jarního

4 BioFach 2013: Ekologičtí sedláci představili na mezinárodním veletrhu s biopotravinami své chuťovky S peciality podle originálních receptur v polovině února představili čeští ekologičtí sedláci mezinárodnímu publiku v Norimberku. Expozici Ministerstva zemědělství ČR a významných producentů biopotravin na veletrhu BioFach 2013 doplnila přehlídka s ochutnávkou práce členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Od roku 1998 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se nejvýznamnějšího veletrhu s bioprodukty účastní pravidelně od roku Kaţdoročně se pod hlavičkou svazu představují výrobky ekolo-

5 gických zemědělců, kteří vyrábí kvalitní a často jedinečné výrobky, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Biopotraviny z tuzemských farem ochutnali také účastníci české party, která se konala v den zahájení veletrhu, tedy 13. února 2013, od 16 hodin za účasti náměstka ministra zemědělství České republiky Jiřího Macha. České bio V letošním roce jsme přivezli široký výběr sýrů - jak kravských, tak kozích - z Abertam v Krušných horách, biofarmy Pavla Dobrovolného z Ratibořic u Jaroměřic nad Rokytnou nebo od manţelů Hrbkových z Hvozdu na Hané. Masné výrobky zastoupily bioklobásy a paštiky Josefa Sklenáře ze Sasova

6 a Bohumila Kusáka z Ostroţské Nové Vsi. K zakousnutí byl čerstvý chléb Josefa Jiráska z Královéhradeckého kraje, vyjmenovala manaţerka svazu Kateřina Nesrstová. Do centra dění se zájezdem Nutno dodat, ţe další pochutiny do Norimberku putovaly i z jiných míst České republiky. Například čaje a koření dodá společnost Sonnentor, kříţaly Ekofarma U Macků nebo extrakty a sirupy Leonard Taraba. Ovšem nejenom výrobky tuzemských ekologicky hospodařících zemědělců byly na prestiţním veletrhu přítomny. Do Norimberku se vypravilo hledat inspiraci na čtyři desítky samotných

7 farmářů, zpracovatelů a prodejců biopotravin. BioFach je jedinečná příleţitost, kdy jsou na jednom místě koncentrovány rozmanité certifikované výrobky v kvalitě bio. Členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců mají tak moţnost načerpat řadu nápadů, popřípadě najít vhodné obchodní partnery, a tak svou činnost posunout, uzavřela manaţerka svazu Kateřina Nesrstová. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců usiluje o zkvalitnění a rozšíření tuzemské bioprodukce. Účast na veletrhu BioFach 2013 je jednou z cest, jak udrţet krok se světovým děním na poli zpracování ekologicky vypěstovaných surovin. (syh)

8 BioFach obrazem: Nápadité expozice bioproducentů z různých koutů světa zaujaly

9 České biomléko otevřelo tuzemskému biochmelu cestu na německý trh P RO-BIO Svaz ekologických z e m ě d ě l c ů j e d n a l v Norimberku s německou organizací Gäa e.v. - Vereinigung ökologischer Landbau (GÄA) o prohloubení vzájemné spolupráce. Vyjednávání se týkalo především oblasti certifikace českých ekologicky vyprodukovaných komodit, ale také sdílení informací a know-how. Po biomléku, jehoţ vývoz do Německa byl úspěšně zahájen v minulém roce, se rýsuje i moţnost odbytu tuzemského chmele či sladu v kvalitě bio. České produkty ekologického zemědělství vyváţené do Německa musí splňovat tamní standardy. Je našim společným cílem, aby práce českých ekologicky hospodařících mlékařů byla co nejefe k ti v něj ší. Do ho d l i j s me se s Christianem Peinem, představitelem GÄA, ţe vzájemně budeme ještě více sdílet zkušenosti. Zároveň usilujeme o časové sladění kontrol s našimi řádnými kontrolami, sdělila Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Vzájemná jednání potvrdila, ţe se Německo stane stabilním partnerem, neboť zájem o české biomléko trvá. Zároveň se zde otevírají další moţnosti spolupráce, a to například v oboru pivovarnictví. V Německu se slibně rozvíjí produkce biopiva. V České republice bylo zahájeno pěstování chmele v ekologickém reţimu. Biopivo Ţateckého pivovaru bylo uvedeno na trh koncem minulého roku a německé partnery velmi zaujalo. Je zde šance certifikovat chmel a slad dle standardů GÄA, podobně jako je tomu u mléka, aby i tyto typicky české suroviny mohly být vyuţívány německými pivovarníky, uvedla Kateřina Nesrstová. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá GÄA jako velmi kvalitního partnera a má v úmyslu spolupráci rozšířit i v dalších oblastech. Chceme vyuţít všech moţností, jak společně zvyšovat znalosti a utuţovat kontakty ekologických zemědělců na obou stranách hranice. Navzájem si můţeme mnoho znalostí předat, a to nejlépe přímo v praxi, uzavřela Kateřina Nesrstová. Nastíněná spolupráce se týká třeba vyuţívání homeopatik v ekologickém zemědělství pro léčbu zvířat nebo zlepšování kvality porostů, či nadstandardů veterinárních kontrol. Jednání se uskutečnila u příleţitosti kongresu ekologického zemědělství v rámci veletrhu BioFach 2013, který v sobotu skončil v Norimberku. Potvrdilo se tak i letos, ţe je i místem navazování efektivní spolupráce na mezinárodní úrovni. (syh)

10 Bonbonky z BioFachu Velikonoční zajíček aneb nejzelenější čaj N a letošním BioFachu nechyběl ani Velikonoční zajíček - nešlo však o mas o p u s t n í p ř í s p ě v e k v biokvalitě, jak by se v polovině února dalo očekávat, ale o nejnovější sadu jarních bylinných čajů od čejkovického výrobce Sonnentor. Byliny v kvalitě bio do něj dodali také čeští ekologičtí sedláci ze Svazu PRO-BIO. Bříško sáčku sypaného Velikonočního zajíčka tvoří například celý květ měsíčku lékařského, který mohl vyrůst na pozemku u pana Podstavka, ale také třeba u paní Pojezné, pana Pospíšila, Štěrby či Janíčka. Kopřiva můţe být od pana Maleňáka, chrpa od pana Klementa, nebo to vše od jiných českých pěstitelů. To jsou sedláci, jejichţ byliny v čajových směsích lze koupit třeba aţ v Tokiu. Sice ne všechny byliny ve Velikonočním zajíčku jsou tuzemské, záleţí na konkrétní šarţi výrobku, jestli obsahuje českou surovinu nebo ne. My jsme velmi pyšní na to, ţe můţeme spolupracovat s českými biopěstiteli, jejich bylinky zpracovat do našich výrobků. Protoţe však naši pěstitelé nejsou schopni dodat nám veškeré mnoţství bylinek, potřebné pro naši produkci čajů, musíme tyto dokupovat v ostatních zemích světa. S pěstiteli máme kaţdý rok smlouvu na vykupované mnoţství, ale bylinky jsou ţivé organismy a nikdy není na 100% zaručena dobrá úroda, vysvětlila Miroslava Kubáčková, manaţerka kvality čejkovického Sonnentoru. Bylinný čaj Velikonoční zajíček se usadí na pultech obchodů uţ 1. března. Chcete vědět, jak se dělá bylinný biočaj? Výrobnu v Čejkovicích je moţné po domluvě navštívit a podívat se mimo jiné, jak vypadá sociální přístup k zaměstnanosti v praxi ruční vkládání do dárkových sad dává práci tuctu lidí po celý rok. (syh)

11 Slepice potvrzují: Být mobilní je in M obilní je dnes snad uţ úplně všechno. Od záchodů aţ po opravnu vrtulníků Mi-171 spojeneckých armád NATO. Někde mezi tím jsou mobilní kurníky malé německé firmy, které představila na letošním BioFachu. Nápad vyuţívá čím dál více ekologických zemědělců, kteří chovají nosnice ve výbězích. Výhody mobilhomu pro kury pochopíme, kdyţ si uvědomíme, ţe všechny slepice jsou hrabavé a nevzdalují se příliš daleko od svého domova. V důsledku toho je po krátké době jejich okolí zcela vyčerpané a zničené. Aby se škodám předešlo, stačí slepice včas zahnat na hřad, zapřáhnout traktor a popojet o kus dál. (Dovoluji si některé muţe upozornit, ţe stále mluvím o kuru domácím!). Mobilní kurníky jsou k dostání ve třech velikostech S, M a L. (syh)

12 Bonbonky z BioFachu Sežvýkat Buddhu S eţvýkat, pocumlat, podrtit v prstech či ústech anebo nechat nabobtnat do obřích rozměrů ve vodě. Je mnoho věcí, které jsme uměli dělat s ţelatinovými bonbony. U tradičních medvídků to nebyl problém. Člověk to medvídkům vţdycky natřel. S ţelatinovým Buddhou, který na BioFachu představila firma Mindsweets, se cítím trochu provinile takto se chovat k nejvyššímu z mistrů? Útěchou je, ţe Buddha je zcela bio Fukušimské panenky ţádná chemie, jen jednoduché cukry a přírodní barviva. A tedy ţádná hyperaktivita u dětí; moţná je to vlastně docela dobrý nápad, jak je zklidnit přírodním bioproduktem i duševním záţitkem. Tumáš, pocumlej si buddhu! Podle zdroje bio-life.cz sní kaţdý Čech ročně 1,5 kg gumových medvídků. Za kolik si můţete pochutnat na německých buddha-medvících? Od 2,75 euro v sáčku aţ po 75 euro v luxusní dárkové sadě. (ok) N ouze naučila Dalibora housti a znouzectnost můţe být také velmi inspirativní. Jedním z důsledků ničivého zemětřesení v Japonsku v roce 2011 bylo i to, ţe řada zemědělců uţ nemohla po následné tsunami pěstovat plodiny vhodné ke konzumaci. Nejvíc se to asi dotklo farmářů v blízkosti jaderné elektrárny ve Fukušimě. Nepřízní osudu se ale nedali odradit, zasadili ekologickou bavlnu a nyní z ní vyrábějí ekotrička a také drobné dekorační panenky. Jemná a milá záleţitost na letošním BioFachu. Zelený a ještě zelenější J e vaše firma zelená do posledního detailu, ehm pixelu? A jste si tím jistí? Co třeba barvy na vašem logu? Na letošním BioFachu vystavoval i český výrobce triček z ekologických materiálů, který mimo jiné představil také speciální ekopotisk. Tiskne férově a navíc barvami, certifikovanými podle mezinárodního BIO standardu GOTS. Novinku ocení zejména firmy, které si zakládají na vstřícném postoji k ţivotnímu prostředí. Jejich brand uţ můţe být zelený se vším všudy (ok)

13 Za Českou biopotravinu roku na BioFachu V 90. letetch zavřeli své obchody i hospody v Praze, zariskovali a odstěhovali se na Moravu, kde začali podle příručky Rádce mladého zemědělce ekologicky hospodařit na vlastní farmě. A naučili se to velmi dobře manţelé Hrbkovi získali loni za své kozí máslo v bio kvalitě cenu Česká biopotravina roku. Letos jim byl od partnera soutěţe, veletrhu BioFach, odměnou pobyt v Norimberku spojený s hledáním inspirace na BioFachu. Manţelé Hrbkovi si dnes své bohaté zkušenosti i kvalitu nenechávají pro sebe a šíří je dál - drobným sedlákům pomáhají zakládat malé mlékárny anebo radí jak dělat sýry v kvalitě bio. Příští rok se na BioFach budete moci za podpory veletrhu vypravit i vy. Stačí, přihlásit své výrobky do soutěţe Česká biopotravina roku 2012 a zvítězit. Manţelé Blanka a Ivan Hrbkovi vám potvrdí, ţe není třeba být velcí, sami mají dvě dojnice a stádečko koz, zato je třeba si věřit a mít dobré, kvalitní výrobky. O zahájení přijímání nominací do soutěţe vás budeme včas informovat, k vyhlášení výsledků dojde, jako vloni, na podzim, konkrétně v září Měsíci biopotravin. (syh, ok)

14 Evergreen velikonočního půstu: problém s biovejci, tentokrát německými B iovejce z Německa ať uţ z ekologického chovu, či nikoliv, lze poznat snadno. Stačí umět číst. Zprávy o podvodech s biovejci za našimi hranicemi je proto třeba filtrovat zdravým rozumem. Pro koupi biovajec z tuzemské produkce, zejména přímo od sedláka, neprohloupíte. Jak poznat vejce od vejce? Zákazník podle razítka na vejcích pozná, odkud je, tj. jestli je uvedeno na razítku DE, jde o vejce německé. Je-li na začátku 0, jedná se o biovejce. Pokud jde o vejce u nás balená, je na obalu značka česká CZ a číslo třídírny, to znamená, ţe za zdravotní nezávadnost zodpovídá tento subjekt, ale uvnitř balení mohou být vejce naše, polská, německá či jiná, a t o s a m o z ř e j m ě orazítkovaná dle původu. Podle Josefa Dubna, vedoucího odboru komunikace Státní veterinární správy, určitě nelze dovézt do České republiky bílá vejce a tady je nějak dooznačit. V případě, ţe by se v tuzemsku prokázalo falšování, horní hranice moţné pokuty jsou tři miliony. Takovou sankci lze uloţit, pokud jde o zdravotní ohroţení lidí. Situaci monitoruje i kontrolní organizace KEZ. Podle našeho zjištění naši klienti nedováţí na český trh německá biovejce. Nemohu však odpovědět za ostatní KO. V případě, ţe by byla biovajíčka do ČR dovezena s německým certifikátem není nikdo schopen v ČR posoudit, za jakých podmínek se chov nosnic v Německu prováděl a na základě certifikátu je musí uznat jako bio. Je to věc KO v Německu, aby si chov a prodané mnoţství řádně zkontrolovali, sdělil Milan Berka, ředitel KEZ. Odkud jsou vajíčka dovezena a z jakého chovu pochází, se dá poznat z označení na vejcích, hůře z krabiček u balených vajec, viz V případě, ţe bychom na něco takového přišli, nebyla by vejce certifikována, podali bychom na MZe návrh na správní řízení a nález oznámili ostatním KO. Více nemůţeme dělat. MZe by mělo takový případ nahlásit do Německa a na Komisi EU, vysvětlil Milan Berka. (syh) Vejce a Státní veterinární správa 1. Vejce třídy A, která jsou uváděna do oběhu, musí být označena kódem producenta, který se skládá z číslice, označující způsob chovu (0 = ekologické, 1 = volný výběh, 2 = haly, 3 = klece), dále z registračního kódu státu CZ, DE, PL, SK,přičemţ poslední číselná řada je identifikací hospodářství; 2. Označování vajec se uskutečňuje v produkčním místě nebo v první balírně/třídírně, do niţ jsou vejce dodána, vejce, která jsou dodávána do balírny/třídírny musí být na přepravním obalu označena v souladu s poţadavky čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (jméno a adresa producenta, kód producenta, počet vajec, anebo jejich hmotnost, datum nebo doba snášky, datum odeslání), tyto údaji musí být rovněţ obsaţeny v průvodních dokladech. Vejce, která mají být dodána do balírny/třídírny v jiném členském státě musí být před tím, neţ opustí produkční místo označena kódem producenta; 3. Pokud se jedná o chovatele nosnic pro produkci konzumních vajec, který uvádí vejce do oběhu, musí být jeho chov zaregistrován, je pod veterinárním dozorem a v souladu s poţadavky legislativy musí být zařazen do Programu tlumení salmonel v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec, kontroly ekologického hospodářství se řídí v souladu s poţadavky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství; 4. Chovatel nosnic pro produkci konzumních vajec, který uvádí vejce do oběhu musí dále splňovat poţadavky čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 589/2008, to znamená, ţe musí vést přesné záznamy o způsobu chovu, přičemţ u všech pouţívaných způsobů chovů zaznamenává: datum naskladnění, věk nosnic a počet nosnic, datum vyřazení a počet vyřazených nosnic, denní produkci vajec, počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem a jména a adresy odběratelů; 5. Co se týká sankcí, záleţí, o jaké porušení legislativy se jedná, u jakého subjektu (fyzická osoba, právní subjekt, ), obecně se postupuje podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon. (Výše uvedené informace poskytla SVS.)

15 Ekologičtí zemědělci při svém hospodaření pečují o zajímavé biotopy podmáčené louky a pastviny E kologické zemědělství ctí principy šetrného hospodaření v souladu s ochranou přírody. Ekologičtí sedláci velmi často obhospodařují méně úrodné lokality, které jsou však domovem řady rostlinných a ţivočišných druhů. Travní porosty, jeţ jsou díky své rozloze významným prvkem ekologického zemědělství v České republice, patří často k přirozeným či polopřirozeným biotopům. Šetrné zacházení si zaslouţí jak pastviny, tak i suché nebo podmáčené louky. Nevýhodné, ale nutné Travní porosty, na nichţ se vyskytují podmáčená místa, jsou obtíţněji obhospodařovatelné. Vyskytují se často v lokalitách s vysokou spodní vodou, tam, kde nikdy nebyla meliorace provedena nebo je jiţ nefunkční. Přesto se ekologičtí sedláci nesnaţí tyto části vysoušet, neboť dávají domov druhům, které dotváří přírodní rozmanitost dané oblasti, uvedl Milan Kouřil z PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců. A takových míst není málo. Podmáčené louky můţe zemědělec ošetřovat za pomoci mechanizace méně intenzivně, neţ ty běţné. Vyuţívání těchto ploch je pro sedláka ekonomicky nevýhodné, přesto nutné. Pastevní způsob hospodaření v systému ekologického zemědělství je přirozenou součástí našeho zemědělství. Šetrný přístup ke svěřené půdě, vodním zdrojům i rozmanitým druhům rostlin a ţivočichů je třeba podporovat. hnojivy. Tento proces je přirozený, i kdyţ ne tak,výkonný, jako konvenční zemědělství průmyslového charakteru, stále závislejší na průmyslových hnojivech, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Dodala, ţe by bylo velkou chybou zintenzivnit ekologické zemědělství. Snahy o zvýšení intenzity - počtu chovaných zvířat na jednom hektaru by se mohly negativně projevit třeba na poškození křehkých přírodních společenstev, ničení travních porostů či ohroţení kvality vod. Podle Veřejného registru půdy LPIS je vymezených podmáčených luk v České republice celkem 3.765,77 ha, přičemţ z toho se 2177,67 ha je vedeno v některém z ekologických reţimů. Z této plochy je dle Ministerstva zemědělství ČR rozloha podmáčených luk, podporovaných prostřednictvím Agroenvironmentálních opatření (AEO) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), celkem 1675 ha. 80% z toho připadá na některý z ekologických reţimů z pohledu LPIS. (syh) Intenzifikace by byla chyba Ekologičtí zemědělci se snaţí o dodrţení koloběhu organické hmoty na farmě, obdobně jak to dělali naši předci. Zvířata dostávají krmiva, vyprodukovaná často přímo na farmě, na pozemcích, hnojených statkovými a organickými

16 Pijme podle Huga Airan Lassi

17 Zázvorový sirup Sirup na svařené víno Žitný kvas

18 Nový systém vyhodnocování zakázaných pesticidů v České republice: vývoj metodiky pro kontrolu v EZ zahájen V e dnech ledna 2013 se konal ve švýcarském výzkumném ústavu FiBL Frick za účasti expertů ÚKZÚZ úvodní workshop mezinárodního projektu Vývoj metodiky pro vyuţívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)". Rozšíření ekologického zemědělství (EZ) a prodeje biopotravin v EU klade nové poţadavky na kontrolu tohoto způsobu hospodaření v celé Evropské unii. Výhodné dotace a vyšší výkupní ceny bioprodukce stále motivují nové zemědělce k přechodu na tento systém hospodaření. Tradiční kontrola je stále zaměřena na garanci a kontrolu procesů povolených v EZ, tedy celého produkčního postupu od pole aţ na stůl. Ani ekologickému zemědělství a prodeji biopotravin se bohuţel nevyhýbají podvody a nedodrţování pravidel. Spotřebitelé jsou zejména citliví na přítomnost nepovolených pesticidů v biopotravinách tedy látek, jejichţ nepouţívání je hlavním argumentem pro EZ a biopotraviny. Odhalení porušování pravidel To si uvědomuje i Evropská komise, která nabádá členské státy ke stéle častějšímu odběru vzorků a stanovování reziduálních látek v celém procesu produkce biopotravin pro odhalování porušování pravidel. Problém je v tom, ţe zatím není v EU jednotný výklad jak výsledky analýz vyhodnocovat a prokazovat zavinění ekologických zemědělců a potravinářů. Proto se ÚKZÚZ zapojil do mezinárodního projektu: Vývoj metodiky pro vyuţívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)", jehoţ cílem je vytvořit pro ČR jednotný výklad této problematiky. Pracovníci ÚKZÚZ se ve dnech ledna zúčastnili úvodního workshopu, který se konal ve výzkumném ústavu pro EZ FiBL ve švýcarském Fricku. Kromě exkurzí a seznámení se se zkušenostmi v této problematice ve Švýcarsku a v EU navrhli účastníci semináře podle návrhu FiBL metodu vyhodnocování rezidují v EZ pro ČR. Po novu už v květnu Princip navrţené metody spočívá ve stanovení limitů pro pesticidy v procesech EZ, který nesmí ani v nezaviněných případech překročit 10% z povolených limitů pro konvenční zemědělství. Součástí navrţené metody je přezkum, stanovování nápravných opatření a individuální posuzování. Metody vychází ze směrnice BNN a bude rozpracována i na rostlinný materiál a půdu v EZ. Přijetí nové metodiky ÚKZÚZ je plánováno na květen Ivana Kršková

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka

Analýza zpracovatelského sektoru biomléka EPOS Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Analýza zpracovatelského sektoru biomléka Pro veřejnou zakázku PODPORA ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ODBYTU BIOPOTRAVIN Autor: Mgr. Tomáš Václavík Sběr dat: říjen

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Léčivé rostliny v ekozemědělství

Léčivé rostliny v ekozemědělství Průkopníkem ekologického pěstování, výkupu, zpracování a prodeje léčivých rostlin v kvalitě BIO v České republice je ing. Tomáš Mitáček, spoluzakladatel a dlouholetý ředitel firmy Sluneční brána Čejkovice.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Veselá biofarma, z.s. Spolek přátel ekologického zemědělství, Velké Hostěrádky Úvodní slovo Zájmové sdružení přátel ekologického zemědělství začalo v podstatě se stejnými osobami,

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

Biopotraviny bez mýtů

Biopotraviny bez mýtů Ekologické zemědělství pohledem odborníků z praxe Názory odborníků včetně otázek a odpovědí Úvod Text na následujících stránkách shrnuje témata a otázky, která zazněla na panelových diskusích realizovaných

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace. Klíčová aktivita KA5 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Začínám zemědělskou činnost aneb zemědělství šetrně a kvalitně Začínáme

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

Metodický pokyn č. 4/2012

Metodický pokyn č. 4/2012 Metodický pokyn č. 4/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství na použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu Č. j.:

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz

ALBIO. Albio www.albiostyl.cz ALBIO s.r.o. ALBIO vznik 2002 Síť bioprodejen (dnes 3x v Praze, na Andělu provozujeme největší bioprodejnu v ČR) Jediná komplexní biorestaurace v ČR První tradiční biopekárna v Praze Plnohodnotný bio catering

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz

Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska. www.milko.cz Mlékárna na rozhraní Lužických hor a Českosaského Švýcarska www.milko.cz úvodem Vážení přátelé a příznivci kvalitních potravin, Mlékárna ve Varnsdorfu byla založena v nelehké době roku 1943 a její život

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Dozor nad výrobou a prodejem českých biopotravin. Ing. Milan Berka

Dozor nad výrobou a prodejem českých biopotravin. Ing. Milan Berka Dozor nad výrobou a prodejem českých biopotravin Ing. Milan Berka Platná legislativa Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů Nařízení Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací

Jednotná žádost 2009 NOVINKY V AEO 2009. SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000. Změna podmínek poskytnutí dotací Jednotná žádost 2009 SAPS, LFA, Top-Up, NATURA 2000 Změna podmínek poskytnutí dotací NOVINKY V AEO 2009 SAPS Jednotná platba na plochu * rozorání za účelem zúrodnění (obnova trav. porostů) novela zákona

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Josef Sklenář. Biofarma Sasov. Sasov 2, 586 01 Jihlava

Josef Sklenář. Biofarma Sasov. Sasov 2, 586 01 Jihlava Josef Sklenář Biofarma Sasov Sasov 2, 586 01 Jihlava květen 2011 Umístění Biofarmy Sasov Historie Josef Sklenář založil farmu v roce 1991 v areálu Školního statku Střední zemědělské školy v Jihlavě - od

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Petra TOMÁNKOVÁ POLITIKA EU V OBLASTI JAKOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Petra TOMÁNKOVÁ POLITIKA EU V OBLASTI JAKOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Petra TOMÁNKOVÁ POLITIKA EU V OBLASTI JAKOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Tatiana Mintálová, Ph.D.

Více

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V'

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V' MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.:, 3. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky, V' "MORAVSKE KRAVARSKO regionální produkt U STRAVOVACí A UBYTOVACí

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha

Význam zem lství pro kulturní krajinu v Krušných horách 1 P dní fond regionu Severozápad Tab.1 P ehled úhrnných hodnot druh pozemk R v ha Význam zemědělství pro kulturní krajinu v Krušných horách Zpracovala: Ing. Helena Součková, CSc. UJEP Ústí nad Labem 1 Půdní fond regionu Severozápad Budeme-li se zamýšlet nad kulturní krajinou a sledovat

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Německá společnost založená v roce 2002 Špička v oboru výstavby bioplynových stanic v Evropě Pobočky v 11 zemích Evropy, také v Číně, Turecku, Indii a USA Moravská společnost založená

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol

Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Povinnosti pěstitelů a odběratelů osiv podle Nařízení rady (ES) 834/2007 zkušenosti z kontrol Ing. Roman Rozsypal, CSc. NR 834/2007 čl.11 odst.1 písm. i) pro produkci jiných produktů než osiva a vegetativního

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Úvod do potravinářské legislativy Lekce 11: veterinární požadavky na výrobky a na hygienu potravin živočišného původu, dovozy a vývozy Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Více

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU ABSTRACT SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V EU CONSUMPTION OF BIOFOODS IN EU BROŽOVÁ Ivana, (ČR) KEY WORDS bio-production, bio-food, quality, consumption, turnover ÚVOD Spotřeba biopotravin má v posledních letech

Více

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny OBSAH Ekologické zemědělství Úvodní informace...4 Kdy a proč vzniklo ekologické zemědělství?...4 Jaké jsou hlavní přínosy ekologického

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Vedlejší aktivity svazu: Propagace ekologického zemědělství například i prostřednictvím umění

Vedlejší aktivity svazu: Propagace ekologického zemědělství například i prostřednictvím umění Vedlejší aktivity svazu: Propagace ekologického zemědělství například i prostřednictvím umění P RO BIO Svaz ekologických zemědělců nejen lobbuje, připomínkuje a vzdělává. Podporuje také propagaci ekologického

Více

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství 1 Úvod..................................................... 1 1. Současný stav ekologického zemědělství......................... 2 1.1. Vývoj ekologického zemědělství v ČR...............................

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

Pár poznámek k novele vinařského zákona.

Pár poznámek k novele vinařského zákona. Pár poznámek k novele vinařského zákona. Po dlouhodobé přípravě schválila 18. 1. 2016 vláda návrh MZe na novelizaci Zákona o vinohradnictví a vinařství. Dne 21. 1. 2016 bylo znění novely zveřejněno na

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Biojarmark. Závěrečná zpráva

Biojarmark. Závěrečná zpráva Biojarmark Závěrečná zpráva Září 2011 1 11. chrudimský biojarmark Pořadatel: Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim, Strojařů 846, 537 01 Chrudim Datum, čas a místo konání: Úterý 15. 9. 2011, 9:30-17 hodin,

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Dosavadní výsledky projektu Traditional and wild

Dosavadní výsledky projektu Traditional and wild Tento projekt je realizován v rámci Dosavadní výsledky projektu Traditional and wild Mendelova univerzita v Brně Regionální Agrární komora Jihomoravského kraje www.traditionalandwild.eu Gabriela Růžičková

Více

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro dosažení zlatého certifikátu Angažovanost a kultura stravování Z1 Ve spolupráci s dodavateli

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky

Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky Klobásky STEINEX nebo dorty ze Smetanové cukrárny: Na seznam kvalitních produktů KLASA přibyly další výrobky 5. srpna 2013, Praha Dalších 27 produktů od celkem třinácti výrobců získalo v červnu a červenci

Více

Zpracoval: kolektiv pracovníků KEZ o.p.s.

Zpracoval: kolektiv pracovníků KEZ o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KEZ o.p.s. za rok 2013 Zpracoval: kolektiv pracovníků KEZ o.p.s. KEZ o.p.s., PODĚBRADOVA 909, 537 01 CHRUDIM březen 2014 Výroční zpráva KEZ o.p.s. 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány společnosti

Více

Pomáháme českému zemědělství

Pomáháme českému zemědělství ZPR AVODA J Pomáháme českému zemědělství Vážené čtenářky a čtenáři, zima je definitivně za námi, velikonoční svátky uplynuly a jaro je v plném proudu. Čas zkrátka běží mílovými kroky. Mnoho významných

Více

Metodika pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v ekologickém zemědělství v České republice.

Metodika pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v ekologickém zemědělství v České republice. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZPRÁVAPORT Metodika pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v ekologickém zemědělství v České republice. Bernhard Speiser, Regula Bickel a Beate Huber (FiBL), Jiří Urban (FiBL / ÚKZÚZ)

Více

Oceněné výrobky ze soutěže

Oceněné výrobky ze soutěže Oceněné výrobky ze soutěže Regionální potravina Moravskoslezský kraj 2010 Tvaroh měkký Je zpracován z kvalitní suroviny z podhůří Beskyd a vyráběn klasickou ruční metodou v tvarohářských vanách. Má specifické

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA

Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA Farmářské tržiště Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen tržiště ), kde

Více

Certifikační orgán Biokont CZ, s.r.o. výrobní proces/výrobk. Číslo A 03506 CZ-BIO-003. Renata Kropáčková 75116570

Certifikační orgán Biokont CZ, s.r.o. výrobní proces/výrobk. Číslo A 03506 CZ-BIO-003. Renata Kropáčková 75116570 kont B10 Měřičkova 34, 62100 BRNO Certifikační orgán výrobní procesvýrobk Číslo A 03506 IČ RČ: Adresa: Certifikát 75116570 Nelepeč 3, Žernůvka, 666 01 Tišnov 1 platí od data vystavení do 31.07.2013 Tento

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly

Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce Ochrana životního prostředí a zdraví při nakládání s obaly Jana Dosoudilová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby,

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli. Veronika Fišerová veronika.fiserova@veronica.cz www.veronica.cz

Vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli. Veronika Fišerová veronika.fiserova@veronica.cz www.veronica.cz Vztahy mezi zemědělci a spotřebiteli Veronika Fišerová veronika.fiserova@veronica.cz www.veronica.cz co děláme v oblasti zemědělství a potravin: propagace ekozemědělství, místních potravin Brněnský Biojarmark

Více

II. Metodické vysvětlivky

II. Metodické vysvětlivky II. Metodické vysvětlivky Referenční období pro Strukturální šetření v zemědělství 2013 u ukazatelů stavového charakteru bylo vztaženo k datu 30. 9. 2013. Veličiny týkající se využití pracovní síly v zemědělství

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více