BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos"

Transkript

1 Narovnání dotací pro producenty mléka Zajímavosti mezinárodního veletrhu BioFach Biovejce: informace pro spotřebitele Ekologičtí zemědělci obhospodařují zajímavé biotopy BioFach stěžejní akce biobranže: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl v Norimberku ani letos V eletrh BioFach 2013 v Norimberku otevřel své brány od 13. do 16. února Během čtyř veletrţních dnů se odborná veřejnost seznamovala s ucelenou nabídkou ekologického zemědělství od biopotravin (suroviny, ovoce, zelenina, lahůdky, pečivo, maso, mléčné výrobky, atd.) přes bionápoje (limonády, pivo, víno) aţ po přírodní zboţí (hračky, dárky, doplňky do domácnosti). Nechyběli ani členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Kromě těch, kteří vystavovali, se do Německa vydali i ti, kdo jeli načerpat inspiraci. Zájezd organizovaný svazem se na výstaviště vypravil 14. února Spolu s ním dorazil na veletrh i vítěz soutěţe Česká biopotravina roku 2012, pro kterého BioFach, jako partner soutěţe, zajistil několikadenní pobyt. Česká národní expozice Na letošním BioFachu nechyběla ani česká národní expozice zastřešená Ministerstvem zemědělství ČR, umístěná v hale 5. Stánek číslo byl společnou expozicí, kde se prezentovalo celkem 10 firem. Dalších 9 společností přestavilo své výrobky v samostatných expozicích. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců měl svůj prostor právě ve společné expozici. Výrobky našich členů šlo nejen vidět, ale hlavně se daly ochutnat jako součást občerstvení. První den se uskutečnila Česká party, a to za přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství ČR a dalších organizací. Souběţně s veletrhem BioFach probíhal mezinárodní veletrh přírodní kosmetiky Vivaness a světový kongres. Speciální pozornost byla letos věnována Rumunsku, které se stalo partnerskou zemí. Na veletrh přijelo letos odborných návštěvníků z 129 zemí (Mezinárodní podíl 43%). Mezi top pět zemí, ze kterých návštěvníci přijeli, patřily kromě Německa, Itálie, Rakousko, Francie a Nizozemsko. (syh)

2 Máte kalendář Výsevní dny? Napište nám, jak se vám s ním daří P RO-BIO Svaz ekologických zemědělců vydává kaţdoročně kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce - Výsevní dny. Na překladatele, pana Hradila, se obrátila ţena Nicolaie Schmidt-Rüdta, vnuka paní Thunové, ţe by do nových Výsevních dnů pro rok 2014 rádi přidali zprávy z různých zemí, zachycujících popisy vlastních zkušeností s prací s Výsevními dny. Jak se vám s kalendářem daří? Podělte se se zajímavými či pravidelně opakujícími se jevy ve vašem hospodářství. Telefonicky zaznívá mnoţství spokojených ohlasů, ale v písemné podobě zatím bohuţel nic, co bychom mohli potomkům paní Thunové poskytnout. Chceme vás touto cestou poprosit, abyste se podělili o své zkušenosti s pěstováním dle Výsevních dnů. Napište pár řádků na Obohatíte tak příští vydání kalendáře.

3 Dotace pro farmáře rozšířené na zpracování vlastní mléčné produkce V láda schválila návrh Ministerstva zemědělství, podle kterého bude mít nárok na zvláštní podporu podle článku 68 víc zemědělců. Nově totiţ dotace budou moci čerpat i farmáři, kteří sami zpracovávají svoji produkci na mléčné výrobky. Od 15. března narovnání Vládou schválený návrh Ministerstva zemědělství z poţadavků chovatelů dojnic. Ti dosud nemohli vyuţívat zvláštní dotace na mléko zpracované do vlastních mléčných výrobků. To se změní od 15. března letošního roku, kdy začne platit nové nařízení vlády. Návrh Ministerstva zemědělství umoţní, aby dotační prostředky podle článku 68 na podporu dojnic, dostali nejenom ti chovatelé, kteří mléko prodávají do mlékáren nebo formou přímého prodeje, ale i ti, kteří mléko od svých dojnic sami zpracují do mléčných výrobků, řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Rozšíření moţnosti pro zemědělce, jak tuto dotaci vyuţít, odpovídá snaze Ministerstva zemědělství podporovat farmáře, aby ve větší míře sami zpracovávali do výrobků suroviny, které vyprodukují. Formou zvláštních podpor se mezi zemědělce ročně rozdělí téměř 32 milionů eur. Poskytují se také na citlivé sektory chmele, brambor pro výrobu škrobu, telata masného typu a ovce a kozy pasené na travních porostech. Ţádosti o tento druh subvencí můţou farmáři podávat v rámci jednotné ţádosti do 15. května. Kateřina Böhmová ředitelka Odboru komunikace MZe Nezapomeňte si včas objednat: bioosivo ječmene jarního

4 BioFach 2013: Ekologičtí sedláci představili na mezinárodním veletrhu s biopotravinami své chuťovky S peciality podle originálních receptur v polovině února představili čeští ekologičtí sedláci mezinárodnímu publiku v Norimberku. Expozici Ministerstva zemědělství ČR a významných producentů biopotravin na veletrhu BioFach 2013 doplnila přehlídka s ochutnávkou práce členů PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Od roku 1998 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců se nejvýznamnějšího veletrhu s bioprodukty účastní pravidelně od roku Kaţdoročně se pod hlavičkou svazu představují výrobky ekolo-

5 gických zemědělců, kteří vyrábí kvalitní a často jedinečné výrobky, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Biopotraviny z tuzemských farem ochutnali také účastníci české party, která se konala v den zahájení veletrhu, tedy 13. února 2013, od 16 hodin za účasti náměstka ministra zemědělství České republiky Jiřího Macha. České bio V letošním roce jsme přivezli široký výběr sýrů - jak kravských, tak kozích - z Abertam v Krušných horách, biofarmy Pavla Dobrovolného z Ratibořic u Jaroměřic nad Rokytnou nebo od manţelů Hrbkových z Hvozdu na Hané. Masné výrobky zastoupily bioklobásy a paštiky Josefa Sklenáře ze Sasova

6 a Bohumila Kusáka z Ostroţské Nové Vsi. K zakousnutí byl čerstvý chléb Josefa Jiráska z Královéhradeckého kraje, vyjmenovala manaţerka svazu Kateřina Nesrstová. Do centra dění se zájezdem Nutno dodat, ţe další pochutiny do Norimberku putovaly i z jiných míst České republiky. Například čaje a koření dodá společnost Sonnentor, kříţaly Ekofarma U Macků nebo extrakty a sirupy Leonard Taraba. Ovšem nejenom výrobky tuzemských ekologicky hospodařících zemědělců byly na prestiţním veletrhu přítomny. Do Norimberku se vypravilo hledat inspiraci na čtyři desítky samotných

7 farmářů, zpracovatelů a prodejců biopotravin. BioFach je jedinečná příleţitost, kdy jsou na jednom místě koncentrovány rozmanité certifikované výrobky v kvalitě bio. Členové PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců mají tak moţnost načerpat řadu nápadů, popřípadě najít vhodné obchodní partnery, a tak svou činnost posunout, uzavřela manaţerka svazu Kateřina Nesrstová. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců usiluje o zkvalitnění a rozšíření tuzemské bioprodukce. Účast na veletrhu BioFach 2013 je jednou z cest, jak udrţet krok se světovým děním na poli zpracování ekologicky vypěstovaných surovin. (syh)

8 BioFach obrazem: Nápadité expozice bioproducentů z různých koutů světa zaujaly

9 České biomléko otevřelo tuzemskému biochmelu cestu na německý trh P RO-BIO Svaz ekologických z e m ě d ě l c ů j e d n a l v Norimberku s německou organizací Gäa e.v. - Vereinigung ökologischer Landbau (GÄA) o prohloubení vzájemné spolupráce. Vyjednávání se týkalo především oblasti certifikace českých ekologicky vyprodukovaných komodit, ale také sdílení informací a know-how. Po biomléku, jehoţ vývoz do Německa byl úspěšně zahájen v minulém roce, se rýsuje i moţnost odbytu tuzemského chmele či sladu v kvalitě bio. České produkty ekologického zemědělství vyváţené do Německa musí splňovat tamní standardy. Je našim společným cílem, aby práce českých ekologicky hospodařících mlékařů byla co nejefe k ti v něj ší. Do ho d l i j s me se s Christianem Peinem, představitelem GÄA, ţe vzájemně budeme ještě více sdílet zkušenosti. Zároveň usilujeme o časové sladění kontrol s našimi řádnými kontrolami, sdělila Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Vzájemná jednání potvrdila, ţe se Německo stane stabilním partnerem, neboť zájem o české biomléko trvá. Zároveň se zde otevírají další moţnosti spolupráce, a to například v oboru pivovarnictví. V Německu se slibně rozvíjí produkce biopiva. V České republice bylo zahájeno pěstování chmele v ekologickém reţimu. Biopivo Ţateckého pivovaru bylo uvedeno na trh koncem minulého roku a německé partnery velmi zaujalo. Je zde šance certifikovat chmel a slad dle standardů GÄA, podobně jako je tomu u mléka, aby i tyto typicky české suroviny mohly být vyuţívány německými pivovarníky, uvedla Kateřina Nesrstová. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců vnímá GÄA jako velmi kvalitního partnera a má v úmyslu spolupráci rozšířit i v dalších oblastech. Chceme vyuţít všech moţností, jak společně zvyšovat znalosti a utuţovat kontakty ekologických zemědělců na obou stranách hranice. Navzájem si můţeme mnoho znalostí předat, a to nejlépe přímo v praxi, uzavřela Kateřina Nesrstová. Nastíněná spolupráce se týká třeba vyuţívání homeopatik v ekologickém zemědělství pro léčbu zvířat nebo zlepšování kvality porostů, či nadstandardů veterinárních kontrol. Jednání se uskutečnila u příleţitosti kongresu ekologického zemědělství v rámci veletrhu BioFach 2013, který v sobotu skončil v Norimberku. Potvrdilo se tak i letos, ţe je i místem navazování efektivní spolupráce na mezinárodní úrovni. (syh)

10 Bonbonky z BioFachu Velikonoční zajíček aneb nejzelenější čaj N a letošním BioFachu nechyběl ani Velikonoční zajíček - nešlo však o mas o p u s t n í p ř í s p ě v e k v biokvalitě, jak by se v polovině února dalo očekávat, ale o nejnovější sadu jarních bylinných čajů od čejkovického výrobce Sonnentor. Byliny v kvalitě bio do něj dodali také čeští ekologičtí sedláci ze Svazu PRO-BIO. Bříško sáčku sypaného Velikonočního zajíčka tvoří například celý květ měsíčku lékařského, který mohl vyrůst na pozemku u pana Podstavka, ale také třeba u paní Pojezné, pana Pospíšila, Štěrby či Janíčka. Kopřiva můţe být od pana Maleňáka, chrpa od pana Klementa, nebo to vše od jiných českých pěstitelů. To jsou sedláci, jejichţ byliny v čajových směsích lze koupit třeba aţ v Tokiu. Sice ne všechny byliny ve Velikonočním zajíčku jsou tuzemské, záleţí na konkrétní šarţi výrobku, jestli obsahuje českou surovinu nebo ne. My jsme velmi pyšní na to, ţe můţeme spolupracovat s českými biopěstiteli, jejich bylinky zpracovat do našich výrobků. Protoţe však naši pěstitelé nejsou schopni dodat nám veškeré mnoţství bylinek, potřebné pro naši produkci čajů, musíme tyto dokupovat v ostatních zemích světa. S pěstiteli máme kaţdý rok smlouvu na vykupované mnoţství, ale bylinky jsou ţivé organismy a nikdy není na 100% zaručena dobrá úroda, vysvětlila Miroslava Kubáčková, manaţerka kvality čejkovického Sonnentoru. Bylinný čaj Velikonoční zajíček se usadí na pultech obchodů uţ 1. března. Chcete vědět, jak se dělá bylinný biočaj? Výrobnu v Čejkovicích je moţné po domluvě navštívit a podívat se mimo jiné, jak vypadá sociální přístup k zaměstnanosti v praxi ruční vkládání do dárkových sad dává práci tuctu lidí po celý rok. (syh)

11 Slepice potvrzují: Být mobilní je in M obilní je dnes snad uţ úplně všechno. Od záchodů aţ po opravnu vrtulníků Mi-171 spojeneckých armád NATO. Někde mezi tím jsou mobilní kurníky malé německé firmy, které představila na letošním BioFachu. Nápad vyuţívá čím dál více ekologických zemědělců, kteří chovají nosnice ve výbězích. Výhody mobilhomu pro kury pochopíme, kdyţ si uvědomíme, ţe všechny slepice jsou hrabavé a nevzdalují se příliš daleko od svého domova. V důsledku toho je po krátké době jejich okolí zcela vyčerpané a zničené. Aby se škodám předešlo, stačí slepice včas zahnat na hřad, zapřáhnout traktor a popojet o kus dál. (Dovoluji si některé muţe upozornit, ţe stále mluvím o kuru domácím!). Mobilní kurníky jsou k dostání ve třech velikostech S, M a L. (syh)

12 Bonbonky z BioFachu Sežvýkat Buddhu S eţvýkat, pocumlat, podrtit v prstech či ústech anebo nechat nabobtnat do obřích rozměrů ve vodě. Je mnoho věcí, které jsme uměli dělat s ţelatinovými bonbony. U tradičních medvídků to nebyl problém. Člověk to medvídkům vţdycky natřel. S ţelatinovým Buddhou, který na BioFachu představila firma Mindsweets, se cítím trochu provinile takto se chovat k nejvyššímu z mistrů? Útěchou je, ţe Buddha je zcela bio Fukušimské panenky ţádná chemie, jen jednoduché cukry a přírodní barviva. A tedy ţádná hyperaktivita u dětí; moţná je to vlastně docela dobrý nápad, jak je zklidnit přírodním bioproduktem i duševním záţitkem. Tumáš, pocumlej si buddhu! Podle zdroje bio-life.cz sní kaţdý Čech ročně 1,5 kg gumových medvídků. Za kolik si můţete pochutnat na německých buddha-medvících? Od 2,75 euro v sáčku aţ po 75 euro v luxusní dárkové sadě. (ok) N ouze naučila Dalibora housti a znouzectnost můţe být také velmi inspirativní. Jedním z důsledků ničivého zemětřesení v Japonsku v roce 2011 bylo i to, ţe řada zemědělců uţ nemohla po následné tsunami pěstovat plodiny vhodné ke konzumaci. Nejvíc se to asi dotklo farmářů v blízkosti jaderné elektrárny ve Fukušimě. Nepřízní osudu se ale nedali odradit, zasadili ekologickou bavlnu a nyní z ní vyrábějí ekotrička a také drobné dekorační panenky. Jemná a milá záleţitost na letošním BioFachu. Zelený a ještě zelenější J e vaše firma zelená do posledního detailu, ehm pixelu? A jste si tím jistí? Co třeba barvy na vašem logu? Na letošním BioFachu vystavoval i český výrobce triček z ekologických materiálů, který mimo jiné představil také speciální ekopotisk. Tiskne férově a navíc barvami, certifikovanými podle mezinárodního BIO standardu GOTS. Novinku ocení zejména firmy, které si zakládají na vstřícném postoji k ţivotnímu prostředí. Jejich brand uţ můţe být zelený se vším všudy (ok)

13 Za Českou biopotravinu roku na BioFachu V 90. letetch zavřeli své obchody i hospody v Praze, zariskovali a odstěhovali se na Moravu, kde začali podle příručky Rádce mladého zemědělce ekologicky hospodařit na vlastní farmě. A naučili se to velmi dobře manţelé Hrbkovi získali loni za své kozí máslo v bio kvalitě cenu Česká biopotravina roku. Letos jim byl od partnera soutěţe, veletrhu BioFach, odměnou pobyt v Norimberku spojený s hledáním inspirace na BioFachu. Manţelé Hrbkovi si dnes své bohaté zkušenosti i kvalitu nenechávají pro sebe a šíří je dál - drobným sedlákům pomáhají zakládat malé mlékárny anebo radí jak dělat sýry v kvalitě bio. Příští rok se na BioFach budete moci za podpory veletrhu vypravit i vy. Stačí, přihlásit své výrobky do soutěţe Česká biopotravina roku 2012 a zvítězit. Manţelé Blanka a Ivan Hrbkovi vám potvrdí, ţe není třeba být velcí, sami mají dvě dojnice a stádečko koz, zato je třeba si věřit a mít dobré, kvalitní výrobky. O zahájení přijímání nominací do soutěţe vás budeme včas informovat, k vyhlášení výsledků dojde, jako vloni, na podzim, konkrétně v září Měsíci biopotravin. (syh, ok)

14 Evergreen velikonočního půstu: problém s biovejci, tentokrát německými B iovejce z Německa ať uţ z ekologického chovu, či nikoliv, lze poznat snadno. Stačí umět číst. Zprávy o podvodech s biovejci za našimi hranicemi je proto třeba filtrovat zdravým rozumem. Pro koupi biovajec z tuzemské produkce, zejména přímo od sedláka, neprohloupíte. Jak poznat vejce od vejce? Zákazník podle razítka na vejcích pozná, odkud je, tj. jestli je uvedeno na razítku DE, jde o vejce německé. Je-li na začátku 0, jedná se o biovejce. Pokud jde o vejce u nás balená, je na obalu značka česká CZ a číslo třídírny, to znamená, ţe za zdravotní nezávadnost zodpovídá tento subjekt, ale uvnitř balení mohou být vejce naše, polská, německá či jiná, a t o s a m o z ř e j m ě orazítkovaná dle původu. Podle Josefa Dubna, vedoucího odboru komunikace Státní veterinární správy, určitě nelze dovézt do České republiky bílá vejce a tady je nějak dooznačit. V případě, ţe by se v tuzemsku prokázalo falšování, horní hranice moţné pokuty jsou tři miliony. Takovou sankci lze uloţit, pokud jde o zdravotní ohroţení lidí. Situaci monitoruje i kontrolní organizace KEZ. Podle našeho zjištění naši klienti nedováţí na český trh německá biovejce. Nemohu však odpovědět za ostatní KO. V případě, ţe by byla biovajíčka do ČR dovezena s německým certifikátem není nikdo schopen v ČR posoudit, za jakých podmínek se chov nosnic v Německu prováděl a na základě certifikátu je musí uznat jako bio. Je to věc KO v Německu, aby si chov a prodané mnoţství řádně zkontrolovali, sdělil Milan Berka, ředitel KEZ. Odkud jsou vajíčka dovezena a z jakého chovu pochází, se dá poznat z označení na vejcích, hůře z krabiček u balených vajec, viz V případě, ţe bychom na něco takového přišli, nebyla by vejce certifikována, podali bychom na MZe návrh na správní řízení a nález oznámili ostatním KO. Více nemůţeme dělat. MZe by mělo takový případ nahlásit do Německa a na Komisi EU, vysvětlil Milan Berka. (syh) Vejce a Státní veterinární správa 1. Vejce třídy A, která jsou uváděna do oběhu, musí být označena kódem producenta, který se skládá z číslice, označující způsob chovu (0 = ekologické, 1 = volný výběh, 2 = haly, 3 = klece), dále z registračního kódu státu CZ, DE, PL, SK,přičemţ poslední číselná řada je identifikací hospodářství; 2. Označování vajec se uskutečňuje v produkčním místě nebo v první balírně/třídírně, do niţ jsou vejce dodána, vejce, která jsou dodávána do balírny/třídírny musí být na přepravním obalu označena v souladu s poţadavky čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 589/2008 (jméno a adresa producenta, kód producenta, počet vajec, anebo jejich hmotnost, datum nebo doba snášky, datum odeslání), tyto údaji musí být rovněţ obsaţeny v průvodních dokladech. Vejce, která mají být dodána do balírny/třídírny v jiném členském státě musí být před tím, neţ opustí produkční místo označena kódem producenta; 3. Pokud se jedná o chovatele nosnic pro produkci konzumních vajec, který uvádí vejce do oběhu, musí být jeho chov zaregistrován, je pod veterinárním dozorem a v souladu s poţadavky legislativy musí být zařazen do Programu tlumení salmonel v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec, kontroly ekologického hospodářství se řídí v souladu s poţadavky zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství; 4. Chovatel nosnic pro produkci konzumních vajec, který uvádí vejce do oběhu musí dále splňovat poţadavky čl. 20 nařízení Komise (ES) č. 589/2008, to znamená, ţe musí vést přesné záznamy o způsobu chovu, přičemţ u všech pouţívaných způsobů chovů zaznamenává: datum naskladnění, věk nosnic a počet nosnic, datum vyřazení a počet vyřazených nosnic, denní produkci vajec, počet a/nebo hmotnost vajec denně prodaných nebo denně dodaných jiným způsobem a jména a adresy odběratelů; 5. Co se týká sankcí, záleţí, o jaké porušení legislativy se jedná, u jakého subjektu (fyzická osoba, právní subjekt, ), obecně se postupuje podle zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon. (Výše uvedené informace poskytla SVS.)

15 Ekologičtí zemědělci při svém hospodaření pečují o zajímavé biotopy podmáčené louky a pastviny E kologické zemědělství ctí principy šetrného hospodaření v souladu s ochranou přírody. Ekologičtí sedláci velmi často obhospodařují méně úrodné lokality, které jsou však domovem řady rostlinných a ţivočišných druhů. Travní porosty, jeţ jsou díky své rozloze významným prvkem ekologického zemědělství v České republice, patří často k přirozeným či polopřirozeným biotopům. Šetrné zacházení si zaslouţí jak pastviny, tak i suché nebo podmáčené louky. Nevýhodné, ale nutné Travní porosty, na nichţ se vyskytují podmáčená místa, jsou obtíţněji obhospodařovatelné. Vyskytují se často v lokalitách s vysokou spodní vodou, tam, kde nikdy nebyla meliorace provedena nebo je jiţ nefunkční. Přesto se ekologičtí sedláci nesnaţí tyto části vysoušet, neboť dávají domov druhům, které dotváří přírodní rozmanitost dané oblasti, uvedl Milan Kouřil z PRO- BIO Svazu ekologických zemědělců. A takových míst není málo. Podmáčené louky můţe zemědělec ošetřovat za pomoci mechanizace méně intenzivně, neţ ty běţné. Vyuţívání těchto ploch je pro sedláka ekonomicky nevýhodné, přesto nutné. Pastevní způsob hospodaření v systému ekologického zemědělství je přirozenou součástí našeho zemědělství. Šetrný přístup ke svěřené půdě, vodním zdrojům i rozmanitým druhům rostlin a ţivočichů je třeba podporovat. hnojivy. Tento proces je přirozený, i kdyţ ne tak,výkonný, jako konvenční zemědělství průmyslového charakteru, stále závislejší na průmyslových hnojivech, uvedla Kateřina Nesrstová, manaţerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. Dodala, ţe by bylo velkou chybou zintenzivnit ekologické zemědělství. Snahy o zvýšení intenzity - počtu chovaných zvířat na jednom hektaru by se mohly negativně projevit třeba na poškození křehkých přírodních společenstev, ničení travních porostů či ohroţení kvality vod. Podle Veřejného registru půdy LPIS je vymezených podmáčených luk v České republice celkem 3.765,77 ha, přičemţ z toho se 2177,67 ha je vedeno v některém z ekologických reţimů. Z této plochy je dle Ministerstva zemědělství ČR rozloha podmáčených luk, podporovaných prostřednictvím Agroenvironmentálních opatření (AEO) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), celkem 1675 ha. 80% z toho připadá na některý z ekologických reţimů z pohledu LPIS. (syh) Intenzifikace by byla chyba Ekologičtí zemědělci se snaţí o dodrţení koloběhu organické hmoty na farmě, obdobně jak to dělali naši předci. Zvířata dostávají krmiva, vyprodukovaná často přímo na farmě, na pozemcích, hnojených statkovými a organickými

16 Pijme podle Huga Airan Lassi

17 Zázvorový sirup Sirup na svařené víno Žitný kvas

18 Nový systém vyhodnocování zakázaných pesticidů v České republice: vývoj metodiky pro kontrolu v EZ zahájen V e dnech ledna 2013 se konal ve švýcarském výzkumném ústavu FiBL Frick za účasti expertů ÚKZÚZ úvodní workshop mezinárodního projektu Vývoj metodiky pro vyuţívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)". Rozšíření ekologického zemědělství (EZ) a prodeje biopotravin v EU klade nové poţadavky na kontrolu tohoto způsobu hospodaření v celé Evropské unii. Výhodné dotace a vyšší výkupní ceny bioprodukce stále motivují nové zemědělce k přechodu na tento systém hospodaření. Tradiční kontrola je stále zaměřena na garanci a kontrolu procesů povolených v EZ, tedy celého produkčního postupu od pole aţ na stůl. Ani ekologickému zemědělství a prodeji biopotravin se bohuţel nevyhýbají podvody a nedodrţování pravidel. Spotřebitelé jsou zejména citliví na přítomnost nepovolených pesticidů v biopotravinách tedy látek, jejichţ nepouţívání je hlavním argumentem pro EZ a biopotraviny. Odhalení porušování pravidel To si uvědomuje i Evropská komise, která nabádá členské státy ke stéle častějšímu odběru vzorků a stanovování reziduálních látek v celém procesu produkce biopotravin pro odhalování porušování pravidel. Problém je v tom, ţe zatím není v EU jednotný výklad jak výsledky analýz vyhodnocovat a prokazovat zavinění ekologických zemědělců a potravinářů. Proto se ÚKZÚZ zapojil do mezinárodního projektu: Vývoj metodiky pro vyuţívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace)", jehoţ cílem je vytvořit pro ČR jednotný výklad této problematiky. Pracovníci ÚKZÚZ se ve dnech ledna zúčastnili úvodního workshopu, který se konal ve výzkumném ústavu pro EZ FiBL ve švýcarském Fricku. Kromě exkurzí a seznámení se se zkušenostmi v této problematice ve Švýcarsku a v EU navrhli účastníci semináře podle návrhu FiBL metodu vyhodnocování rezidují v EZ pro ČR. Po novu už v květnu Princip navrţené metody spočívá ve stanovení limitů pro pesticidy v procesech EZ, který nesmí ani v nezaviněných případech překročit 10% z povolených limitů pro konvenční zemědělství. Součástí navrţené metody je přezkum, stanovování nápravných opatření a individuální posuzování. Metody vychází ze směrnice BNN a bude rozpracována i na rostlinný materiál a půdu v EZ. Přijetí nové metodiky ÚKZÚZ je plánováno na květen Ivana Kršková

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Bio-kozí mléko je na trhu žádané

Bio-kozí mléko je na trhu žádané Bio-kozí mléko je na trhu žádané Autorem této stránky o komoditách v ekologickém zemědělství je ing. Jan Dvorský dlouholetý ředitel kontrolní organizace KEZ, nyní poradce a školitel v ekologickém zemědělství

Více

Biojarmark. Souhrnná zpráva

Biojarmark. Souhrnná zpráva Biojarmark Souhrnná zpráva Září 2012 1 12. chrudimský biojarmark Pořadatel: Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim, Strojařů 846, 537 01 Chrudim Datum, čas a místo konání: Úterý 18. 9. 2012, 9:30-17 hodin,

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád Určeno jen pro vnitřní potřebu. Kopie předané třetím osobám musí být označeny razítkem Pouze pro informaci a to pouze se souhlasem manažera jakosti. Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO Název OŘD:

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Mykotoxiny v biopotravinách. Výroba biosýrů na Salaši Ryžovna

Mykotoxiny v biopotravinách. Výroba biosýrů na Salaši Ryžovna Členové svazu uspěli v soutěži Česká biopotravina roku 2011 Představujeme nové členy PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Mykotoxiny v biopotravinách Kvalitní bioprodukty na českém trhu rychle přibývají

Více

Pracovní list, makety zboží

Pracovní list, makety zboží Šablona FG č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Číslo a početní operace Obchod/směnný obchod, druhy zboží Ročník

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Září - Měsíc biopotravin letos s mottem Držte se biokvality. Svaz PRO-BIO je jím řídil při výběru biopotraviny i sedláka roku K

Září - Měsíc biopotravin letos s mottem Držte se biokvality. Svaz PRO-BIO je jím řídil při výběru biopotraviny i sedláka roku K Nejlepší sedlák svazu za rok 2012 je Monika Menčíková Nejoblíbenější bioprodejnou se stala Bazalka v Hradci Králové Rozhovor s Josefem Košařem, sedlákem loňského roku Recept na buchty nejen pro účastníky

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Podzimní dny ve znamení proměn. Mění se podoba webových stránek, centrálu posílili noví pracovníci D

Podzimní dny ve znamení proměn. Mění se podoba webových stránek, centrálu posílili noví pracovníci D Výprava na Slovensko s Bioakademií 2012 Povolené vstupy do půdy v ekologickém zemědělství Otisk palce pro ověřování ekoprodukce Ekologické zemědělství přispívá k zmírnění změn klimatu Podzimní dny ve znamení

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE Systém inspekce EU Nařízení rady č. 2092/91 EHS v článku 9 ukládá členským státům povinnost zavést systém inspekce provozovaný jedním nebo několika inspekčními orgány

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) 27a (1) Chovatel může v malých množstvích a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ Jan Valeška v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Komunitou podporované zemědělství KPZ je systém

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

SBORNÍK EKOLOGICKÝCH AKTIVIT

SBORNÍK EKOLOGICKÝCH AKTIVIT SBORNÍK EKOLOGICKÝCH AKTIVIT Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Teprve, aţ pokácíte poslední strom, aţ otrávíte poslední řeku a aţ vylovíte poslední rybu, pak pochopíte, ţe peníze se nedají jíst. (proroctví

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Prezentace firmy Mediate, s. r. o.

Prezentace firmy Mediate, s. r. o. Prezentace firmy Mediate, s. r. o. 1 / 15 KDO jsme? založení společnosti MEDIATE v roce 1996 přední výrobce bylinných čajů a doplňků stravy více jak 60 interních zaměstnanců + externí spolupracovníci transparentní

Více

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti.

Káva, čaj, thein, kofein, kávoviny Prezentace pro výklad látky a opakování učiva téma maso a vnitřnosti. Název školy Odborné učiliště a Praktická škola, Plzeň, Vejprnická 56 Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZB59 Číslo materiálu 59 Autor Mgr.

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více