NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 IČ: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 LONDON : DUBLIN : PRAGUE : MIDDLE EAST NOVÉ MSTĚTICE Stavebník : Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 IČ: STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29 Projektant : HKR Prague s.r.o. Ovocný trh 1096/8, Praha 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zodpovědný projektant profese : Ing.David Nechanický Stupeň dokumentace : ÚZEMNÍ STUDIE Číslo projektu : Číslo přílohy : 2019P US Číslo paré: Revize : Datum : - 3/2011

2 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 1 Obsah Identifikační údaje... 1 Úvod... 2 Území řešených ploch (stanovené plochy k výstavbě a změně kultur)... 2 Současný stav v bioregionu s přihlédnutím k situaci v lokalitě... 5 Současný stav krajiny a ochrana přírody... 6 Průzkum stávajícího stavu zeleně... 7 Závěry průzkumu ploch v řešeném území na kat.území obce Mstětice Řešení ploch zeleně v návrhu územní studie a jejich členění... 9 Popis jednotlivých ploch navržené zeleně...10 Závěr...13 Tabulka navržené zeleně k výsadbě do jednotlivých ploch...14 Identifikační údaje Stavba: Investor: Objednatel: NOVÉ MSTĚTICE Územní studie Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 HKR Prague s.r.o., Na příkopě 1096/19, Praha 1 Zhotovitel: Ing. David Nechanický, autorizovaný architekt ZKT KPZ, Mgr.Michael Pondělíček Plzeňská 659/ Beroun IČ: Tel:

3 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 2 Úvod V roce 2008 byla zpracována a schválena Změna územního plánu č.2 (ing.arch.m.korner, ing.l.pacáková) obce Zeleneč pro část Mstětice tak, že byly akceptovány podmínky pro obytnou výstavbu v území obce Mstětice a byly rozvrženy nově plochy pro ÚSES (ing.mackovič) a také navrženy koridory zeleně a nových obslužných komunikací. Na základě požadavku ze změny územního plánu č.2 na zpracování územní studie zeleně pro k.ú.mstětice (západní část) pro územní plán obce Zeleneč, část Mstětice a jeho změnu byl proveden v dubnu až květnu 2010 orientační průzkum stanovených ploch zeleně (vzhledem k rozsahu biotopů), definovaných v terénu. Jedná se o plochy jdoucí prakticky od železniční trati a ž.st. Mstětice okolo obce Mstětice (západně) a s hranicí tvořenou vodním tokem - severně položeným levostranným přítokem Labe (Zelenečský potok). Navržené plochy se nacházejí cca 15 km východně od okraje hl.m. Prahy (cca 4 km severně od dálnice D11 exit Jirny) a mezi obcemi Zeleneč a Mstětice ve správě pověřené obce III.st. Brandýs nad Labem, okres Praha Východ, Středočeský kraj. Obecně se jedná o plochy v nížinné rovině, mírně ukloněné k Jihu a za lesním remízem (nepřirozený lesní porost) na horizontu (uprostřed území) pak k severu. Pravděpodobně jde o pozůstatek plochy jedné z původních Labských teras. Z hlediska rozvržení ploch se cca 3/5 plochy řešeného území v současnosti nachází na trvale obdělávané orné půdě (původně intenzivně obdělávané zemědělské plochy), zbytek je tvořen plochami komunikací do obce Mstětice, železniční stanicí a tělesem dráhy (včetně přilehlého okolí a ploch zpustlého sadu) a doprovodných ploch zeleně podle dvou potoků a cest. Jedinými většími ekologicky stabilnějšími plochami v celé lokalitě jsou - lesní remíz listnatých stromů (cca ve středu území) a zpustlý sad a doprovodné porosty u nádraží spojené s náletovou zelení kolem potoka. Plochy jsou udržovány velmi různě, např. v jižní části ploch u nádraží je zpustlý neudržovaný sad, doprovodné porosty podle cest nejsou prořezány, lesní remíz je neudržován a postupně pustne, jinde navazuje uvnitř výsadba stejnověkých vzrostlých stromů nebo podle cest aleje s doprovodnou výsadbou bez podsadby. Severovýchodně od obce Mstětice je v plochách bývalých polí realizováno funkční golfové hřiště. V řešených plochách nejsou zaznamenány významnější prvky krajiny důležité z hlediska ochrany krajiny nebo přírody viz. dále v textu. Území řešených ploch (stanovené plochy k výstavbě a změně kultur) Územním plánem je dán celkový rozsah řešených ploch. Investor územní studií zeleně zpracoval rozsah větší.

4 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 3 Z hlediska biogeografického se řešené plochy v k.ú.mstětice nacházejí v bioregionu 1.5 Českobrodském, dříve sosiekoregion I/3 Polabské tabule. Geologickou stavbu území bioregionu Českobrodského vyznačuje poloha na okraji české křídové pánve, z jejíhož podloží směrem k jihu vystupují horniny starších útvarů. Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až k severovýchodu. Plochý povrch zpestřují četná malá, výrazně zaříznutá, ale jen m hluboká údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi, tj. zhruba k severu. Údolí mají asymetrický profil, ploché svahy orientované k východu a jsou většinou kryté spraší, svahy se západní orientací jsou strmé, někdy i skalnaté. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí m, při okrajích vrchovin na jihu má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí m. Naprostá většina území leží ve výškách 200 m n.m., sledovaná lokalita se nachází ve výšce mezi m n.m. Dle Quitta leží převážná část území v teplé oblasti T 2, pouze při hranicích s vrchovinami na jihu je území náležející mírně teplé oblasti MT 10, což se okrajově dotýká i sledované řešených ploch na okraji Pražské plošiny. Bioregion leží na návětrné straně vrchoviny. Průměrné teploty klesají s rostoucí výškou k jihu z 9 C na 8 C, zatímco srážky stoupají z 500 mm na s everozápadě směrem k jihu i k východu, kde se pohybují mm (Č. Brod 564 mm). V okolí řešených ploch odhadnuté průměrné roční srážky cca 570 mm a průměrná roční teplota cca 8,4 oc Celá oblast je vystavena převládajícímu západnímu proudění, v údolních zářezech se projevují mírné teplotní inverze i expoziční klima. Z hlediska půd na spraších převažují černozemě, na západě karbonátové, na východě hnědozemní, které jižněji jdoucí do hnědozemí. Ostrůvkovitě na vápnitých horninách křídy jsou zastoupeny pararendziny, rendziny, na pískovcích a štěrkopíscích se lokálně vyvinuly chudé kambizemě. Bioregion se rozkládá zčásti v termofytiku, zčásti v mezofytiku, lokalita náleží okrajově do mezofytika. Větší část bioregionu je součástí fytogeografického okresu 10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a Jenštejnská plošina). Vegetační stupně (Skalický): kolinní až suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion (v okolí řešených ploch dle geobotanické rekonstrukční mapy typické), a to zejména Melampyro nemorosi-carpinetum, na těžších podmáčených půdách charakteristický i Tilio-Betuletum. Okrajově sem zasahovaly i acidofilní doubravy (Genisto germanicae-quercion) a méně náročné typy teplomilných doubrav (Potentilo albae- Quercetum. Podél vodních toků byly luhy, zastoupené nejspíše asociacemi Pruno- Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-fraxinetum. Bažinné olšiny (Carici

5 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 4 elongatae-alnetum a Carici acutiformisalnetum) byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených místech skalisek bylo snad maloplošné přirozené bezlesí. Přirozená náhradní vegetace je především reprezentována travinobylinnými porosty. Na vlhkých stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion, výjimečně snad i Caricion davallianae a možná i Caricion fuscae, na něž navazovaly zřejmě i fragmenty svazu Violion caninae. Na suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion pinnati, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy (vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion spinosae. Flóra bioregionu (zachovaná) je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Běžnou hájovou flóru reprezentuje např. sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides). Charakteristické jsou druhy těžších půd, zčásti i kontinentálně laděné, např. srpice barvířská (Serratula tinctoria), mochna bílá (Potentilla alba), ostřice stinná (Carex umbrosa), přeslička obrovská (Equisetum telmateia), v minulosti nezřídka hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Mezi termofilními druhy jsou vzácné typy se západní tendencí, jako bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hojnější s tendencí kontinentální, např. koniklec luční (Pulsatilla pratensis), křivatec český (Gagea bohemica), kostřava walliská (Festuca valesiaca), oman německý (Inula germanica), kavyl Ivanův (Stipa joannis), k. vláskovitý (S. capillata) a zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris). Výjimečný je výskyt mezofilních druhů, mezi nimiž jsou prvky subatlantské, jako prha chlumní (Arnica montana), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), i druhy boreokontinentální. K nim v minulosti náležela ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), ost. Hartmanova (C. hartmanii), lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum), snad i rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pozoruhodný byl výskyt druhů, jako zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris), upolín evropský (Trollius altissimus) aj., dnes většinou rovněž vymizelých. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy - ježek západní, ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima. Převládá otevřená kulturní step (havran polní), do ni jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev (z měkkýšů např. trojzubka stepní). Do lesnatých stanovišť v mělkých údolích pronikají např. slimáček táhlý, břehovými porosty podél vod moudivláček lužní (Hrnčířské louky). Vodní toky bioregionu mají charakter potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. Zastoupeny jsou i stojaté vody rybníků a malých nádrží s typickou faunou.

6 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 5 Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: břehule říční (Riparia riparia, moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši: suchomilka obecná (Helicella obvia), s. rýhovaná (H. striata), trojzubka stepní (Chondrula tridens), slimáček táhlý (Semilimax semilimax). Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima. Současný stav v bioregionu s přihlédnutím k situaci v lokalitě V rámci bioregionu celkově byla dosud vyhlášena řada zvláště chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména na území hl.m.prahy. V širším okolí řešených ploch je to vzdálená přírodní rezervace Klánovický les (J cca 8 km od řešených ploch) a další, menší území severně od řešených ploch v nivě Labe. Nejbližším velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Český kras (cca 45 km jihozápadně). Řešené plochy nejsou součásti žádných velkoplošných nebo maloplošných chráněných území. a nejsou tu ani součástí prvků vyšších územních systémů ekologické stability - ÚSES (nejbližším je vzdálený a východně se nalézající navržený nadregionální biokoridor jdoucí k Labi). Z hlediska Evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000 se řešené plochy nacházejí dostatečně daleko od všech vyhlášených území (v blízkosti Káraného na druhé straně Labe) a nedotknou se jich ani nepřímo nebo přeneseně. Z hlediska místních územních systémů ekologické stability je přes řešené plochy veden středem navržený, nevymezený lokální biokoridor normální řady (č.23) od jihovýchodu k západu a je napojen na biocentrum funkční lesního typu (č.14) existující v místě malého stejnověkého lesa (cca 3,5 ha, včetně nově navržené rozlohy) ve středu navržené řešených ploch. Biokoridor pokračuje podle cesty (a doprovodných porostů) a vodní strouhy (malého občasného vodního toku) západním směrem na k.ú. Zeleneč, kde se napojuje na další navržený, částečně funkční biokoridor. Biokoridor je v části svého tahu územím veden v ochranném pásmu produktovodů. Tento severní biokoridor je navržen na přechodu z k.ú.zápy severozápadním směrem podle malého vodního toku tvořícího severní hranici řešených ploch je veden územím jako navržený nevymezený biokoridor (č.22) podle Zelenečského potoka. Podobně jako ve středu řešených ploch, tak i v jižní části řešených ploch přes pole od východu (jižně od Mstětic), pravděpodobně podle občasného vodního toku do místa sadu a doprovodných křovisek u trati je navržen záložní prvek ÚSES biokoridor nevymezený lokální normální-vlhké řady (č.13), směřující do navrženého nevymezeného lokálního

7 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 6 biocentra (č.15) přímo v místě zpustlého sadu (u nádraží) a dalších zelených ploch u nádraží (rozloha do 2 ha), odkud pokračuje opět jako nevymezený přes pole směrem na západ. Tento prvek ÚSES nebyl oproti generelu ÚSES akceptován v rámci změny ÚPD k.ú.mstětice č.2, proto pro něj byly ponechány plochy zeleně v rámci systému zeleně řešeného území. Tato zeleň může být kvalifikována jako funkční hlavně na plochách obecních a státních pozemků. Biokoridory navržené v zemědělské krajině jsou schematicky vymezeny, protože jde o krajinu s velmi nízkým stupněm ekologické stability, kde na sebe přírodní prvky krajiny nenavazují nebo mají návaznost velmi omezenou. Proto je nutné s jejich vedením v krajině počítat a případně je v trasách nově pevně vymezit podle jejich technických parametrů (viz dále). Trvanlivost prvků ÚSES a zeleně v takové krajině je dána kvalitou péče a množstvím vkládaných prostředků do údržby. Z hlediska zásahu do významných krajinných prvků je nutno konstatovat, že v řešených plochách nejsou registrované VKP (významné krajinné prvky) a jediným plnoprávným významným prvkem krajiny je les (proměnlivé kvality) ve středu řešených ploch a pak případně i malé vodní toky s doprovodnými porosty (Zelenečský potok). Do lesa nebude zasahováno v rámci sřešení zeleně, ale bude navržena jeho další kultivace na přírodě blízké plochy. Bylo by vhodné upravit koryto vodních toků v zájmu zdržení vody v krajině, protože jsou zahloubeny po provedených melioracích, trpí nízkou vodností a průtokem a jejich ekologické funkce je nutno obnovit. Současný stav krajiny a ochrana přírody Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen od neolitu. Bioregion byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy a rozloha lesů je i dnes velmi omezená. Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny druhotnými akátinami, na píscích kulturními bory. V bezlesí převládají agrikultury - pole, louky jsou jen ojedinělé, přibývá rozlohy zastavěných ploch. Travinobylinné porosty jsou častější pouze na prudších svazích. Travinný udržovaný porost v lokalitě je vzácnou výjimkou jen na malých plochách, jinak jsou zde již jen meze a doprovodné porosty dřevin podle areálů železnice, obce a také podle komunikací. Krajina z hlediska ekologické stability je hodnocena jako A, tedy území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur, převážně krajina zcela přeměněná antropogenní. Podle krajinářské ekologicko-estetické hodnoty lze krajinu v okolí řešených ploch začlenit mezi území s krajinářskou hodnotou narušenou biocentra většinou neexistují, nebo jen jako izolované ostrovy, často existenčně ohrožené.

8 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 7 Průzkum stávajícího stavu zeleně Rostlinný pokryv území tvoří z větší části orná půda s pokryvem jednoletých produkčních plodin, která z hlediska ekologické stability území je méně zajímavá. Území je z botanického hlediska velice chudé a postižené ruderalizací (vlivem dlouhodobého zemědělského využití) a náletem druhů rostlin. Jako vzdáleně polopřirozená a místy degradovaná společenstva lze posoudit v lokalitě 3 hlavní biotopy : Listnatý lesní remíz ve středu ploch a západně od Mstětic - tvořen směsí dřevin: javor mléč, habr obecný, lípa srdčitá, javor klen, jasan ztepilý, jilm drsný, třešeň domácí, jeřáb ptačí, dub letní, akát trnovník, bříza bradavičnatá, hrušeň obecná aj. - V podrostu jsou jako křoviny přítomny : bez černý, růže šípková, ostružiník křovištní, líska obecná, hloh obecný, krušina olšová, kustovnice cizí, ptačí zob obecný, pámelník poříční, slivoň trnka, brslen evropský, aj. - Z bylin lze v jarním aspektu jmenovat sasanku hajní, plicník lékařský a violka vonná, později jsou při okraji vystřídány kopřivou dvoudomou, netýkavkou nedůtklivou, kakostem, děhelem lesním, mrkví a dalšími. Travinná vegetace se vzrostlými křovinami a dřevinami podél malých toků a sad a křovinná plocha v jižní části území u železniční stanice - dřeviny a křoviny podle malých vodních toků jsou v lokalitě : vrba jíva, vrba křehká, vrba bílá, bříza bradavičnatá, hrušeň obecná, hloh obecný, topol osika, topol bílý, jeřáb ptačí, jabloň obecná, třešeň domácí, ořešák královský, jírovec maďal, javor klen, jasan ztepilý, bez černý, růže šípková, ostružiník maliník, ostružiník křovištní, slivoň trnka, slivoň (blíže neurčená), aj. - z bylin jsou to hlavně následující druhy : řebříček obecný, bršlice kozí noha, psineček výběžkatý, psárka kolénkatá, pilát lékařský, kerblík lesní, chundelka metlice, lopuch plstnatý, křen selský, ovsík vyvýšený, pelyněk černobýl, lebeda lesklá, měrnice černá, barborka obecná, šedivka šedá, dvouzubec černoplodý, sveřep kýlnatý, bodlák obecný, bodlák kadeřavý, chrpa luční, krabilice hlíznatá, krabilice mámivá, merlík bílý, čekanka obecná, pcháč oset, pcháč obecný, turanka kanadská, škarda dvouletá, srha laločnatá, mrkev obecná, štětka lesní, hadinec obecný, pýrovník psí, pýr plazivý, svízel bílý, svízel přítula, kuklík městský, locika kompasová, kopřiva dvoudomá, šanta kočičí, lnice květel, jílek vytrvalý, štírovník růžkatý, heřmánek terčovitý, heřmánek pravý, tolice dětelová, komonice bílá, mák vlčí, chrastice rákosovitá, bojínek luční,

9 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 8 jitrocel kopinatý, jitrocel větší, jitrocel prostřední, lipnice roční, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice obecná, mochna stříbřitá, mochna plazivá, šťovík klubkatý, šťovík tupolistý, čičorka pestrá, silenka obecná obecná, lilek potměchuť, celík kanadský, kostival lékařský, vratič obecný, jetel pochybný, jetel luční, jetel plazivý, heřmánkovec nevonnný, divizna černá, vikev ptačí Doprovodné porosty komunikací silně ovlivněné provozem a ruderalizací - dřeviny podle doprovodných komunikací jsou následující : jeřáb ptačí, jasan ztepilý, javor klen, jírovec maďal, lípa srdčitá, vrba křehká, vrba bílá, vrba jíva, hrušeň obecná, slivoň domácí, bez černý, růže šípková, ostružiník křovištní, slivoň trnka, křídlatka japonská. - Z bylin jsou v chudých porostech podle komunikací přítomny následující druhy : řebříček obecný, bršlice kozí noha, psineček výběžkatý, lopuch plstnatý, křen selský, ovsík vyvýšený, pelyněk černobýl, lebeda lesklá, dvouzubec černoplodý, bodlák obecný, bodlák kadeřavý, chrpa luční, merlík bílý, čekanka obecná, pcháč oset, srha laločnatá, mrkev obecná, kopřiva dvoudomá, kopřiva žahavka, pýr plazivý, svízel přítula, kuklík městský, lnice květel, jílek vytrvalý, štírovník růžkatý, heřmánek terčovitý, mák vlčí, bojínek luční, jitrocel kopinatý, lipnice roční, lipnice obecná, mochna plazivá, šťovík tupolistý, čičorka pestrá, silenka obecná obecná, celík kanadský, vratič obecný, jetel luční, jetel plazivý, heřmánkovec nevonnný, vikev ptačí, řebříček obecný, kokoška pastuší tobolka. Během průzkumu řešených ploch v jarním období roku 2010 byla zaznamenána větší část rostlinných a dřevinných druhů vyskytujících se ve zkoumaném území řešených ploch v k.ú.mstětice. Ve zkoumaném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Závěry průzkumu ploch v řešeném území na kat.území obce Mstětice. Pochůzkami, studiem literatury a pozorováním po celé ploše a okolí navrhované řešených ploch stavby areálu Nové Mstětice bylo zjištěno, že lokalita se nachází v zemědělské krajině bez výrazných přírodních prvků, kde je zeleň zastoupena jen v omezených segmentech. Navrhovaná případná výstavba dle změny ÚPD č.2, jak lze konstatovat na základě podkladů změny, neohrozí významně stávající přírodní prvky v krajině u Mstětic. Významné krajinné prvky jsou velmi omezené a prakticky se kryjí s prvky územního systému ekologické stability v navržené i změněné podobě. Vzhledem k tomu, že obě větší zelené

10 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 9 plochy jsou součástí ÚSES, tak bude nutno tyto plochy dále zachovat a revitalizovat s tím, že budou propojeny vymezenými biokoridory a dalšími plochami zeleně ve směru V-Z s dalšími prvky ÚSES mimo řešené území, tak aby kontinuita byla zachována. Propojení jednotlivých prvků zeleně a SES v území v odpovídajících technických parametrech ÚSES v celé ploše nebude problémem, jen si to vyžádá detailnější projekční řešení odpovídající obecným požadavkům SES a jeho zapracování do územní dokumentace. V lokalitě nebyly nalezeny žádné další faktické důvody pro omezení rozsahu nakládání se zelení nebo specielní výsadby záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny. Řešení ploch zeleně v návrhu územní studie a jejich členění Plochy v území původně zemědělské, intenzivně využité jsou plochami na okraji hl.města Prahy, které v současnosti nejsou výrazněji obhospodařovány a současně jsou nově zastavovány. Z hlediska kvality ovzduší, vody a půdy lze hovořit o zemědělsky pozměněném, ale dnes postupně zastavovaném a revitalizovaném území se sníženou biodiversitou a bez dopadu průmyslové výroby na krajinu. Veřejná zeleň v zpracovaném území bude odpovídat uliční struktuře, struktuře ploch zeleně a také účelu ke kterému je do navržených ploch veřejné zeleně dosazována. Preferována bude zejména krycí zeleň na protihlukovém valu (s nízkými nároky na údržbu), zeleň uliční v zástavbě, zejména pak širších ulic a pěších bulvárů a také zeleň doplňková parkového až lesoparkového charakteru. Jako vybrané dřeviny vhodné k výsadbě budou využívány zejména odolné a autochtonní přírodní druhy, jen ve vybraných místech uvnitř zástavby bude možnost využít některých vhodných kultivarů, např. s kulovou korunou atp. Mezi preferované druhy dřevin bude patřit lípa malolistá, javor mléč, javor babyka, hloh jednoděložný, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, dub letní, z křovin pak zejména ptačí zob obecný, líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, růže šípková. Územní studie pro území vymezené v rámci 2.změny územního plánu obce Zeleneč - část Mstětice obsahuje následující členění ploch (viz obrázek návrhů ploch v příloze, který je nedílnou součástí Územní studie zeleně) : 1) Plochy stávajících porostů a dřevin (nepůvodní, chudé, řídké) 2) Navržené plochy porostů a porostních skupin (sestavy vybraných dřevin v terénu) 3) Plochy trávníků k aktivní rekreaci (budou řešené v dalších stupních PD) 4) Květnaté louky (2x ročně kosené, výborně kvetoucí) 5) Přírodě blízké, až polopřirozené louky (1x ročně mechanicky kosené) 6) Soliterní stromy a křoviny a stromořadí

11 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 10 Výše uvedené kategorie jsou stanoveny z hlediska požadavků na využití zeleně v rámci rozvoje v řešených plochách a samozřejmě i s ohledem na nutnost vkladu do první investice při jejich zakládání a při jejich údržbě v budoucnosti. Je očekáváno, že k kultivaci obecních ploch bude využito grantů OPŽP a jiných zdrojů k financování výsadeb. Popis jednotlivých ploch navržené zeleně Plochy stávajících porostů a dřevin Plochy stávajících porostů a dřevin, jsou v daném území velmi málo rozšířeny, což je dáno tradičním zemědělským hospodařením (hovoří se o opotřebované krajině) v širším území Polabí a také nedostatečnou péčí o údržbu a případnou kultivaci, či zakládání ploch zeleně v minulosti (jde o zeleň zbytkovou). Posledním výrazným zásahem v oblasti zeleně byla výstavba VT centra v místě omezné kvalitní zeleně u ž.st. Mstětice. V současnosti stávající plochy zeleně, převážně popsané v textu výše, budou vhodné k úvodní podpoře ekologické stability a k dosadbám a rozšíření zeleně do jejich okolí a také k další kultivaci těchto ploch a jejich rozvoji. Úvodní kultivace všech těchto ploch je velmi vhodná i vzhledem k vlastnictví pozemků a nutnosti jejich údržby, též v rámci obecné péče o krajinnou zeleň, která podpoří možnosti další kvalitu výstavby navržené v řešeném území. Navržené plochy porostů a porostních skupin Jde převážně o plochy porostů navržených na doplnění k funkcím spojeným s ekologickou stabilitou, odprašněním území, ochranou proti větrné erozi, ochranou proti hlučnosti a s řadou dalších funkcí v krajině podle připravované realizace změny územního plánu č.2. Plochy se nacházejí na odhlučňovacím valu podél komunikace II.tř., po okrajích řešeného území, napříč směru větru, podle ploch ÚSES jako doprovodná zeleň, pak jako doplňková zeleň podle železniční trati a po okrajích řešeného území (u areálu SHZ, viz. Mapa řešeného území), do této kategorie patří i doprovodná zeleň komunikací a bulvárů navržených v zónách k osídlení. V širších komunikacích uvnitř zástavby je možno akceptovat i kultuvary s lepší údržbou koruny i plochy okolo. Tato navržená zeleň je finančně náročná a bude vyžadovat jednorázový finanční vklad do výsadby a pak další vklad do základní údržby zeleně alespoň po dobu let. Jako zásadní se jeví dobrý výběr skladby zeleně v této skupině a její rozmístění v rámci k.ú.mstětice. Neméně zásadním faktorem je pravidelná údržba a správná výsadba a dosadba obnova této zeleně v krajině alespoň ve výše uvedeném časové úseku. Náklady na údržbu uvedené zeleně budou každoročně klesat. Plochy trávníků k aktivní rekreaci

12 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 11 Jde o plochy navržených sídelních částí. Jejich umístění bude řešeno v dalších stupních PD. Tyto plochy mohou sloužit k řadě sportů a vyžadují po vysetí a zarovnání povrchu zaválcováním i intenzivní péči, včetně zalévání a hnojení, dokud se trávník nepodaří dostatečně stabilizovat. Základní údržba je pak nutná každoročně (6x kosení a kultivace, v letním období pak zálivka od července do září). Květnaté louky Jde o travnaté plochy na vhodných místech doplněné dřevinami a křovinami viz mapka. Tyto plochy by měly působit jako přirozené travní porosty tvořící krajinný rámec a podporovat prvky ÚSES a stávající zeleně. Jejich kombinace s vodními prvky a soliterami je maximálně vhodná. V náročnosti na údržbu jsou podstatně méně náročné, vyžadují pouze alespoň 2x ročně kosení na ploše oseté květnatou travní směsí vhodnou do suchých až výsušných poloh. Úvodní vklad je nutný při výsadbě a údržbě zalévání. Pasení je na těchto plochách principielně možné, je ovšem vhodné zvolit správný dobytek i způsob chovu a pastvy (pastevní hospodaření nebo kosení a pobyt ve stájích). Přírodě blízké, až polopřirozené louky Jde o travnaté plochy založené tak aby pokud možno navazovaly na stávající travnaté plochy a doplnily je na vhodných místech, zejména při okrajích ÚSES a dalších prvků krajiny. Po výsadbě jde o plochy nejméně náročné na údržbu a je nutné je alespoň jednou do roka pokosit mechanizací, případně i omezeně spásat (ovcemi, případně skotem v omezeném množství z důvodu eroze pozemků). Tyto plochy by měly tvořit základní kostru ekologické stability krajiny v území. Soliterní stromy a stromořadí Na vhodných místech mimo trasu a ochranné pásmo vedení vn a vvn a produktovody, případně jejich ochranná pásma lze vysazovat dřeviny a křoviny jako solitery i do komponovaných skupin (vždy je nutná výsadba zakůlovaných jedinců vzrůstu 1,2 m a více), složení doporučené dřevinné skladby je v příloze této dokumentace územní studie zeleně. Solitery by měly být vysazovány podle potřeby v dostatečném vzrůstu a s ochranou proti okusu zvěří a s dostatečným předstihem a ochranou. Stromořadí vysokokorunných stromů s podchozí resp. podjíznou výškou 2,5m resp. 4m budou vysazené podél vybraných komunikací jako doprovodná komunikační zeleň. Návrh ploch veřejné zeleně k dotační podpoře Jedná se plochy vyčleněné v rámci územní studie zeleně v k.ú.zeleneč tak aby bylo možno na nich realizovat různá opatření k zazelenění (trávníky, křoviny, lesoparkový porost, porosty

13 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 12 dřevin), kde cílové mají být zvýšené ekologicko stabilizační funkce nově zakládané zeleně v krajině. Tyto funkce jsou definovány souhrnně u daného druhu zeleně jako stabilizační zeleň v krajině, zeleň s půdoochrannou funkcí, bránící větrné nebo vodní erozi, zeleň zvyšující biodiverzitu v krajině a rozšiřující hnízdní možnosti, zeleň zadržující vodu v krajině, zeleň s velmi významnou estetickou funkcí, která v krajině funguje jako prvek zvyšující kvalitu života v okolních sídlech, zeleň splňující parametry původních významných krajinných prvků nebo interakčních prvků ÚSES. Výsadba a její hustota bude odpovídat jednotlivým prvkům zeleně na které bude případná dotace vázána. Uvedená zeleň bude realizována převážně obcí nebo dalšími subjekty z dotačních programů (zejména OPŽP) a za podpory obce a dalších subjektů. Další vhodné prvky v krajině : Protierozní opatření Na linii sever-jih je v rámci, zejména návětrné jižní části pozemků-ploch, velmi žádoucí vytvořit při okraji studovaného území nově vysázený větrolam nebo alespoň nižší ochrannou výsadbu křovin proti větrné erozi přítomné v dané oblasti výsušných půd stále silněji. Větrná eroze působí ve směru převažujících větrů, tedy na návětrné straně cca od jihozápadu až západu. Protierozní opatření jsou nutná protože bez nich dojde u pozemků k řadě negativních jevů odnos půdy, navazující vodní eroze, bahnotoky, zvýšená prašnost vně i uvnitř staveb a obnažování podloží. V samotném důsledku znamenají tyto opatření co nejrychlejší osetí pozemků travní směsí a kultivace trávníků pro zadržení vody v daném území. Vodní prvky Pro zvýšení estetického působení v krajině, zvýšení relativní vlhkosti a snížení sekundární prašnosti jsou v místě navrženy další retenční nádrže.u kterých by bylo vhodné dále pracovat s terénem a i s pobřežní zónou, tak aby vzniklo alespoň malé litorální pásmo zvyšující odpar a tvořící zónu pro vodní faunu i flóru. Etapizace zeleně: Jako 1.etapa výsadby zeleně připadá v úvahu: 1) ochranná a izolační zeleň (protihlukový val) v rozsahu nezbytném pro ochranu výstavby 1.etapy 2) adekvátní část boulevardu

14 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 13 Další fáze etapizace budou určeny adekvátně poměrům rozvojových ploch a měly by být realizovány v předstihu před započetím výstavby v dané rozvojové ploše. Jako samostatná fáze připadá v úvahu dotovaná zeleň z fondů EU ( vyznačena ve výkresové části). Tato zeleň je ve výkresové části označena jako plochy pro dotační zajištění nelesní krajinné zeleně. Plochy sportu (OS): Na veřejnou zeleň přímo navazují v území plochy určené pro rekreaci a pro sportovní aktivity. Na těchto plochách vymezených na okrajích zástavby a přímo navazujících na školu a školku mohou být dle úz. plánu umístěny krytá i otevřená sportoviště včetně odpovídajícího zázemí ( obslužné komunikace, dále pěší a cyklistické, odpovídající technická vybavenost včetně vybavenosti pro návštěvníky, provozy údržby a bydlení provozovatelů objektů a případně areálu ) Severní poloha ploch OS při zóně Z22 je vhodná pro rozvoj aktivit umístěných školských zařízení v rozvojové ploše Z9. Jižní poloha ploch OS při Z24 je více vhodná pro umisťování aktivit pro širokou veřejnost. Vzhledem k ochranným pásmům produktovodů je možno krytá a zastřešená sportoviště umisťovat do hranice 100 m od osy produktovodu. Do pásma 100 až 50 m lze umisťovat pouze venkovní sportoviště nezastřešená, např. tenisové kurty, fotbalové a basketbalové hřiště atd. Závěr Územní studie zeleně pro část k.ú. obce Mstětice byla zpracována v rozsahu překračujícím minimální požadovaný rozsah a akceptovala rozsah doporučený dle zadání územní studie lokality Zeleneč Mstětice 2. Územní studie zeleně pro část k.ú. obce Mstětice je koncipována tak, aby umožnila některé plochy zeleně financovat nejen z obecních, případně soukromých, ale i ze státních zdrojů, včetně některých prvků zeleně, jako např. vybraných pásů zeleně krycí s odhlučňovací a s protierozní funkcí. Výše uvedené odstupňovaně pojednané plochy zeleně (viz textová část, mapka v příloze) jsou zakresleny v souladu s požadavky projektantů Změny č.2 územního plánu řešeného území v k.ú. Mstětice a současně jsou zakresleny do plánu předběžné studie obytné výstavby v daném území obce Mstětice. Plán studie obsahuje zároveň systém komunikací,

15 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 14 navazujících jednak na komunikaci II.a III tř. jdoucí napříč územím a současně i na železniční trať, kde je uvažována optimalizace traťového úseku, bez větších zásahů do okolí. Zpracovali Praha Mgr. Michael Pondělíček Tabulka navržené zeleně k výsadbě do jednotlivých ploch

16 Tabulka navržené zelen do ploch v k.ú.mst tice, v etn managementu Druh plochy v ÚS zelen Stávající porosty zelen Plocha (ha) Doporu ené d eviny Doporu ené k oviny Konverze na dubohab iny a doubravy Babyka, hloh, líska, brslen, pta í zob, r že Navržená izola ní zele - protihlukový val Navržené porosty a skupiny Dub letní, habr obecný, lípa srd itá, javor mlé, je áb pta í, jasan ztepilý, hruška Dub letní, habr obecný, lípa srd itá, javor mlé, je áb pta í, jasan ztepilý, hruška Hloh, babyka, líska, brslen, pta í zob, r že Hloh, babyka, líska, brslen, pta í zob, r že Kv tnatá louka Solitery dub letní, lípa, hruška Solitery Prunus, r že, kloko, líska P írod blízká louka Soliterní d eviny a stromo adí --- Solitery Prunus, r že, kloko, líska Dub letní, habr obecný, Hloh, babyka, lípa srd itá, javor mlé, líska, brslen, pta í je áb pta í, jasan zob, r že ztepilý, hruška, jilm svraskalá, drsný, vrba k ehká, ešetlák, hlošina topol erný Podrost management Poznámka Bez podrostu, p ípadn pasený trávník Pro ezávka, zm na skladby d evin, dosadba místních druh, pasení bez podrostu Pro ezávka, dopln ní výsadby, kultivace d evin Vyžaduje lesního hospodá e a farmu v okolí Protihlukový val podél silnice II/101 trávník Pro ezávka, dopln ní výsadby, kosení podrostu,pasení, kultivace d evin Sm s na kv tnatý trávník, louku Sm s na kv tnatou louku Zálivka, kosení, další kultivace drnu Doprovodné porosty, p ípadn porosty v trolam, produk ní porosty Kyp ení p dy Kosení Na vlh ích p dách bez eroze trávníky Zálivka, p ihnojení v p ípad pot eby, ošet ení po zim, ochrana proti okusu, zak lování Rozsah podle vhodných ploch k výsadb, zejména u sídel

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík

Biologický komentář k návrhovým plochám. ÚP Provodov Šonov. Jan Losík Biologický komentář k návrhovým plochám ÚP Provodov Šonov Jan Losík srpen 2014 Zadavatel: EMPLA AG, spol. s. r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Zpracovatel: Mgr. Jan Losík, Ph.D. Schweitzerova

Více

Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí

Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí SEZNAM PŘÍLOH Obr. 4 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Zatravněné meziřadí Obr. 5 Výsečový graf počtu plevelů ve vinici Podkova na stanovišti Úhor Obr. 6 Výsečový graf počtu plevelů

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Rostlinné populace, rostlinná společenstva

Rostlinné populace, rostlinná společenstva Rostlinné populace, rostlinná společenstva Populace - soubor jedinců jednoho druhu, vyskytující se na určitém stanovišti a jsou stejného genetického původu ZNAKY POPULACE roste produkuje biomasu hustota

Více

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí

Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí Návrh Výsadba stromořadí v obci Podolí průvodní a technická zpráva Vypracovala: Ing. Sylva Holánová 15.5.2015 Cíl navrženého opatření Jednostranné stromořadí je navrženo severovýchodně od obce podél polní

Více

Pořadové číslo: NRBK K 21

Pořadové číslo: NRBK K 21 (nadregionální biokoridor K 21) Název: Oblík-Raná - Šebín-Pochválovská stráň Mapový list: 1: 5000 Louny 2-6, 2-7, 2-8 Pořadové číslo: NRBK K 21 3BD3, 3B3, 3AB3, 3B3, 4AB2, L - lokální v řešeném území délka

Více

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3

Biocentra. reprezentativní biocentrum lokálního významu v trase NRK STG 5 A 3 Územní systém ekologické stability (ÚSES) Nadregionální a regionální ÚSES Trasa nadregionálního a regionálního ÚSES byla převzata ze Zásad územního rozvoje kraje Vysočina (2008). Jižním okrajem katastru

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824

Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra. OK 2 Rychlebské hory Račí údolí (NC) NK 85 NK 86. RC 488 Hraničky RK 824 Odůvodnění ÚP: Tabulková část OG ÚSES okresu Jeseník - biocentra Výběr BC pro katastrální území obce (včetně BC navazujících na obec, propojených biokoridory s BC v obci apod.) a s úpravami BC navrženými

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea

LOUKY a PASTVINY. Jan HORNÍK. projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea LOUKY a PASTVINY Jan HORNÍK projekt Managementové centrum - občanská sdružení Daphne ČR a Centaurea Podpořeno grantem z islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního

Více

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou

Veselí nad Moravou Zelená infrastruktura Kollárova Blatnická. OBJEDNATEL : Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou 1.1 ÚVOD Studie Veselí nad Moravou zelená infrastruktura Kollárova Blatnická byla zpracována na základě objednávky uzavřené mezi Městem Veselí nad Moravou a zpracovatelem. 1.2 CÍL STUDIE Cílem studie je

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže. Tesařová 2009

Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže. Tesařová 2009 Tabulky územního systému ekologické stability Veltěže Tesařová 2009 1 Pořadové číslo: NRBK K21 (úsek v severní části k.ú. Veltěže) Název: Oblík-Raná Šebín-Pochválovská stráň 2BC3-4, Blšany Mapový list:

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Šířka ve dně. Navazující na přilehlé koryto Sklon svahů MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 02 (staničení 459-732 m) V současnosti je koryto zahloubené, napřímené, opevněné ve dně a březích kamennou dlažbou / rovnaninou. Břehy jsou pokryty travním porostem, v horní části úseku se nacházejí

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

INDEX QBR Datový list do terénu

INDEX QBR Datový list do terénu INDEX QBR Datový list do terénu Kvalita břehového biotopu Skóre pro jednotlivé části nemůţe být negativní, ani překročit 25 Celkový říční kryt Skóre 25 80 % břeţního krytu (kromě jednoletých rostlin) 50-80

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Prezentace projektu na vybraném biocentru.

Prezentace projektu na vybraném biocentru. Prezentace projektu na vybraném biocentru. Vracet krajině její původní charakter? Navracet lesu jeho původní funkci? Podporovat domácí druhy dřevin? Na takové a řadu souvisejících otázek lze dát bezpochyby

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

Poloha území obce Chvatěruby.

Poloha území obce Chvatěruby. Návrh změny místního územního systému ekologické stability v ÚPD pro k.ú. obce Chvatěruby rozšíření VKP a biocentra navazujícího v ploše nivy u železniční trati Praha Kralupy n.vlt. Poloha území obce Chvatěruby.

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 200) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 0 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ. říjen Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PODHRADÍ NAD DYJÍ říjen 2011 Zadání Změny č.2 územního plánu obce Podhradí nad Dyjí 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování),

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje

kromě výše popsaných červeně, modře a fialově šrafovaných ploch Plánu ÚSES obsahuje Vymezení ÚSES Ve všech výkresech červeně = základní vymezené plochy biocenter a biokoridorů modře = další zvažované plochy pro rozšíření biocenter a biokoridorů fialově = plochy biocenter a biokoridorů

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně

Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně Územní systém ekologické stability Zákon ČNR č. 114/92

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2

A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH : A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 A1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...2 A1.2. ÚDAJE O ŽADATELI...2 A1.3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA...2 B1. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 C1. ÚDAJE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ

INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ INVENTARIZACE DŘEVIN JAKO PODKLAD K ŽÁDOSTI O KÁCENÍ 09/2016 OBSAH LOKALIZACE... 2 ZHODNOCENÍ STAVU DŘEVIN... 2 PŘÍLOHY... 4 A) INVENTARIZAČNÍ TABULKY... 4 B) FOTODOKUMENTACE... 9 C) SITUČNÍ ZÁKRES DŘEVIN...

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. Částka 8 Sbírka zákonů č. 20 / 2016 Strana 169 20 VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SLAVĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN SLAVĚTICE ÚZEMNÍ PLÁN SLAVĚTICE Odůvodnění - textová část 2008 Obsah: II. Odůvodnění územního plánu (1) Textová část a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) (Zemědělská příloha) OBSAH: 1. Údaje o pozemcích dotčené

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Legislativa v oblasti ochrany krajiny

Legislativa v oblasti ochrany krajiny Legislativa v oblasti ochrany krajiny - Ochrana životního prostředí (složky = voda, půda, les, živá příroda, krajina, ovzduší a atmosféra, geologické prostředí, řeší též následky činnosti lidí - odpady)

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

Územní systém ekologické stability ÚSES

Územní systém ekologické stability ÚSES Územní systém ekologické stability ÚSES Hlavní cíle ÚSES 1. Uchování a zabezpečení nerušeného vývoje přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění. 2. Vytvoření optimálního

Více

Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Dostupné údaje z ÚPD 5.

Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Dostupné údaje z ÚPD 5. Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Dostupné údaje z ÚPD 5. Návrh řešení 1. Identifikační údaje Název akce: : STAROVICE - REKONSTRUKCE LBC

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny

Návrh Zadání změny č. 9. územního plánu obce Jirny Návrh Zadání změny č. 9 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: Určený zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Stanislav Skořepa Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 9: Ing. arch. Jiří Danda,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A pro stavební objekt SO 801 VÝSADBA DOPROVODNÉ ZELENĚ ( DSP ) OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3. Úvod 4. Obsah dokumentace 5. Charakteristika území 6. Popis technického

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Lesní RBC Předměstský les

Lesní RBC Předměstský les Lesní RBC Předměstský les č.: 83 Katastrální území: Uherský Ostroh, Polešovice Název vých. generelu: GMÚSES Ořechov, Poř. č. ve vých. gen : Polešovice, Zlechov, Vážany, Tučapy, St.Město Oddělení,dílec,porost:

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

2 Předmět ochrany Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou Strana 2004 Sbírka zákonů č. 205 / 2013 205 VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2013 o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis č.j.: MUPO 24695/2013 Ze dne: 9.10.2013 Č. j.: JMK 117100/2013 Sp. zn.: S-JMK 117100/2013 OŽP/Sme

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

SEZNAM PŘÍLOH. A. Úvodní údaje, identifikace. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace SEZNAM PŘÍLOH A. Úvodní údaje, identifikace B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace D.1 Přehledná situace M 1:10 000 D.2 Katastrální situace M 1:1000 D.3 Situace stavby

Více

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice"

Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice Vytvoření prvků ÚSES v k.ú. Boršice u Blatnice" Boršice u Blatnice Zpracoval: Ing. Petr Kvapil Obsah: Textová část Položkový rozpočet, včetně krycího listu Výkaz výměr Mapové přílohy Fotodokumentace Výpis

Více