NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 IČ: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 LONDON : DUBLIN : PRAGUE : MIDDLE EAST NOVÉ MSTĚTICE Stavebník : Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 IČ: STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29 Projektant : HKR Prague s.r.o. Ovocný trh 1096/8, Praha 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zodpovědný projektant profese : Ing.David Nechanický Stupeň dokumentace : ÚZEMNÍ STUDIE Číslo projektu : Číslo přílohy : 2019P US Číslo paré: Revize : Datum : - 3/2011

2 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 1 Obsah Identifikační údaje... 1 Úvod... 2 Území řešených ploch (stanovené plochy k výstavbě a změně kultur)... 2 Současný stav v bioregionu s přihlédnutím k situaci v lokalitě... 5 Současný stav krajiny a ochrana přírody... 6 Průzkum stávajícího stavu zeleně... 7 Závěry průzkumu ploch v řešeném území na kat.území obce Mstětice Řešení ploch zeleně v návrhu územní studie a jejich členění... 9 Popis jednotlivých ploch navržené zeleně...10 Závěr...13 Tabulka navržené zeleně k výsadbě do jednotlivých ploch...14 Identifikační údaje Stavba: Investor: Objednatel: NOVÉ MSTĚTICE Územní studie Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 HKR Prague s.r.o., Na příkopě 1096/19, Praha 1 Zhotovitel: Ing. David Nechanický, autorizovaný architekt ZKT KPZ, Mgr.Michael Pondělíček Plzeňská 659/ Beroun IČ: Tel:

3 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 2 Úvod V roce 2008 byla zpracována a schválena Změna územního plánu č.2 (ing.arch.m.korner, ing.l.pacáková) obce Zeleneč pro část Mstětice tak, že byly akceptovány podmínky pro obytnou výstavbu v území obce Mstětice a byly rozvrženy nově plochy pro ÚSES (ing.mackovič) a také navrženy koridory zeleně a nových obslužných komunikací. Na základě požadavku ze změny územního plánu č.2 na zpracování územní studie zeleně pro k.ú.mstětice (západní část) pro územní plán obce Zeleneč, část Mstětice a jeho změnu byl proveden v dubnu až květnu 2010 orientační průzkum stanovených ploch zeleně (vzhledem k rozsahu biotopů), definovaných v terénu. Jedná se o plochy jdoucí prakticky od železniční trati a ž.st. Mstětice okolo obce Mstětice (západně) a s hranicí tvořenou vodním tokem - severně položeným levostranným přítokem Labe (Zelenečský potok). Navržené plochy se nacházejí cca 15 km východně od okraje hl.m. Prahy (cca 4 km severně od dálnice D11 exit Jirny) a mezi obcemi Zeleneč a Mstětice ve správě pověřené obce III.st. Brandýs nad Labem, okres Praha Východ, Středočeský kraj. Obecně se jedná o plochy v nížinné rovině, mírně ukloněné k Jihu a za lesním remízem (nepřirozený lesní porost) na horizontu (uprostřed území) pak k severu. Pravděpodobně jde o pozůstatek plochy jedné z původních Labských teras. Z hlediska rozvržení ploch se cca 3/5 plochy řešeného území v současnosti nachází na trvale obdělávané orné půdě (původně intenzivně obdělávané zemědělské plochy), zbytek je tvořen plochami komunikací do obce Mstětice, železniční stanicí a tělesem dráhy (včetně přilehlého okolí a ploch zpustlého sadu) a doprovodných ploch zeleně podle dvou potoků a cest. Jedinými většími ekologicky stabilnějšími plochami v celé lokalitě jsou - lesní remíz listnatých stromů (cca ve středu území) a zpustlý sad a doprovodné porosty u nádraží spojené s náletovou zelení kolem potoka. Plochy jsou udržovány velmi různě, např. v jižní části ploch u nádraží je zpustlý neudržovaný sad, doprovodné porosty podle cest nejsou prořezány, lesní remíz je neudržován a postupně pustne, jinde navazuje uvnitř výsadba stejnověkých vzrostlých stromů nebo podle cest aleje s doprovodnou výsadbou bez podsadby. Severovýchodně od obce Mstětice je v plochách bývalých polí realizováno funkční golfové hřiště. V řešených plochách nejsou zaznamenány významnější prvky krajiny důležité z hlediska ochrany krajiny nebo přírody viz. dále v textu. Území řešených ploch (stanovené plochy k výstavbě a změně kultur) Územním plánem je dán celkový rozsah řešených ploch. Investor územní studií zeleně zpracoval rozsah větší.

4 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 3 Z hlediska biogeografického se řešené plochy v k.ú.mstětice nacházejí v bioregionu 1.5 Českobrodském, dříve sosiekoregion I/3 Polabské tabule. Geologickou stavbu území bioregionu Českobrodského vyznačuje poloha na okraji české křídové pánve, z jejíhož podloží směrem k jihu vystupují horniny starších útvarů. Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až k severovýchodu. Plochý povrch zpestřují četná malá, výrazně zaříznutá, ale jen m hluboká údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi, tj. zhruba k severu. Údolí mají asymetrický profil, ploché svahy orientované k východu a jsou většinou kryté spraší, svahy se západní orientací jsou strmé, někdy i skalnaté. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí m, při okrajích vrchovin na jihu má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí m. Naprostá většina území leží ve výškách 200 m n.m., sledovaná lokalita se nachází ve výšce mezi m n.m. Dle Quitta leží převážná část území v teplé oblasti T 2, pouze při hranicích s vrchovinami na jihu je území náležející mírně teplé oblasti MT 10, což se okrajově dotýká i sledované řešených ploch na okraji Pražské plošiny. Bioregion leží na návětrné straně vrchoviny. Průměrné teploty klesají s rostoucí výškou k jihu z 9 C na 8 C, zatímco srážky stoupají z 500 mm na s everozápadě směrem k jihu i k východu, kde se pohybují mm (Č. Brod 564 mm). V okolí řešených ploch odhadnuté průměrné roční srážky cca 570 mm a průměrná roční teplota cca 8,4 oc Celá oblast je vystavena převládajícímu západnímu proudění, v údolních zářezech se projevují mírné teplotní inverze i expoziční klima. Z hlediska půd na spraších převažují černozemě, na západě karbonátové, na východě hnědozemní, které jižněji jdoucí do hnědozemí. Ostrůvkovitě na vápnitých horninách křídy jsou zastoupeny pararendziny, rendziny, na pískovcích a štěrkopíscích se lokálně vyvinuly chudé kambizemě. Bioregion se rozkládá zčásti v termofytiku, zčásti v mezofytiku, lokalita náleží okrajově do mezofytika. Větší část bioregionu je součástí fytogeografického okresu 10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a Jenštejnská plošina). Vegetační stupně (Skalický): kolinní až suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion (v okolí řešených ploch dle geobotanické rekonstrukční mapy typické), a to zejména Melampyro nemorosi-carpinetum, na těžších podmáčených půdách charakteristický i Tilio-Betuletum. Okrajově sem zasahovaly i acidofilní doubravy (Genisto germanicae-quercion) a méně náročné typy teplomilných doubrav (Potentilo albae- Quercetum. Podél vodních toků byly luhy, zastoupené nejspíše asociacemi Pruno- Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-fraxinetum. Bažinné olšiny (Carici

5 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 4 elongatae-alnetum a Carici acutiformisalnetum) byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených místech skalisek bylo snad maloplošné přirozené bezlesí. Přirozená náhradní vegetace je především reprezentována travinobylinnými porosty. Na vlhkých stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion, výjimečně snad i Caricion davallianae a možná i Caricion fuscae, na něž navazovaly zřejmě i fragmenty svazu Violion caninae. Na suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion pinnati, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy (vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion spinosae. Flóra bioregionu (zachovaná) je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Běžnou hájovou flóru reprezentuje např. sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides). Charakteristické jsou druhy těžších půd, zčásti i kontinentálně laděné, např. srpice barvířská (Serratula tinctoria), mochna bílá (Potentilla alba), ostřice stinná (Carex umbrosa), přeslička obrovská (Equisetum telmateia), v minulosti nezřídka hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Mezi termofilními druhy jsou vzácné typy se západní tendencí, jako bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hojnější s tendencí kontinentální, např. koniklec luční (Pulsatilla pratensis), křivatec český (Gagea bohemica), kostřava walliská (Festuca valesiaca), oman německý (Inula germanica), kavyl Ivanův (Stipa joannis), k. vláskovitý (S. capillata) a zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris). Výjimečný je výskyt mezofilních druhů, mezi nimiž jsou prvky subatlantské, jako prha chlumní (Arnica montana), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), i druhy boreokontinentální. K nim v minulosti náležela ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), ost. Hartmanova (C. hartmanii), lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum), snad i rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pozoruhodný byl výskyt druhů, jako zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris), upolín evropský (Trollius altissimus) aj., dnes většinou rovněž vymizelých. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy - ježek západní, ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima. Převládá otevřená kulturní step (havran polní), do ni jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev (z měkkýšů např. trojzubka stepní). Do lesnatých stanovišť v mělkých údolích pronikají např. slimáček táhlý, břehovými porosty podél vod moudivláček lužní (Hrnčířské louky). Vodní toky bioregionu mají charakter potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. Zastoupeny jsou i stojaté vody rybníků a malých nádrží s typickou faunou.

6 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 5 Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: břehule říční (Riparia riparia, moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši: suchomilka obecná (Helicella obvia), s. rýhovaná (H. striata), trojzubka stepní (Chondrula tridens), slimáček táhlý (Semilimax semilimax). Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima. Současný stav v bioregionu s přihlédnutím k situaci v lokalitě V rámci bioregionu celkově byla dosud vyhlášena řada zvláště chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména na území hl.m.prahy. V širším okolí řešených ploch je to vzdálená přírodní rezervace Klánovický les (J cca 8 km od řešených ploch) a další, menší území severně od řešených ploch v nivě Labe. Nejbližším velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Český kras (cca 45 km jihozápadně). Řešené plochy nejsou součásti žádných velkoplošných nebo maloplošných chráněných území. a nejsou tu ani součástí prvků vyšších územních systémů ekologické stability - ÚSES (nejbližším je vzdálený a východně se nalézající navržený nadregionální biokoridor jdoucí k Labi). Z hlediska Evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000 se řešené plochy nacházejí dostatečně daleko od všech vyhlášených území (v blízkosti Káraného na druhé straně Labe) a nedotknou se jich ani nepřímo nebo přeneseně. Z hlediska místních územních systémů ekologické stability je přes řešené plochy veden středem navržený, nevymezený lokální biokoridor normální řady (č.23) od jihovýchodu k západu a je napojen na biocentrum funkční lesního typu (č.14) existující v místě malého stejnověkého lesa (cca 3,5 ha, včetně nově navržené rozlohy) ve středu navržené řešených ploch. Biokoridor pokračuje podle cesty (a doprovodných porostů) a vodní strouhy (malého občasného vodního toku) západním směrem na k.ú. Zeleneč, kde se napojuje na další navržený, částečně funkční biokoridor. Biokoridor je v části svého tahu územím veden v ochranném pásmu produktovodů. Tento severní biokoridor je navržen na přechodu z k.ú.zápy severozápadním směrem podle malého vodního toku tvořícího severní hranici řešených ploch je veden územím jako navržený nevymezený biokoridor (č.22) podle Zelenečského potoka. Podobně jako ve středu řešených ploch, tak i v jižní části řešených ploch přes pole od východu (jižně od Mstětic), pravděpodobně podle občasného vodního toku do místa sadu a doprovodných křovisek u trati je navržen záložní prvek ÚSES biokoridor nevymezený lokální normální-vlhké řady (č.13), směřující do navrženého nevymezeného lokálního

7 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 6 biocentra (č.15) přímo v místě zpustlého sadu (u nádraží) a dalších zelených ploch u nádraží (rozloha do 2 ha), odkud pokračuje opět jako nevymezený přes pole směrem na západ. Tento prvek ÚSES nebyl oproti generelu ÚSES akceptován v rámci změny ÚPD k.ú.mstětice č.2, proto pro něj byly ponechány plochy zeleně v rámci systému zeleně řešeného území. Tato zeleň může být kvalifikována jako funkční hlavně na plochách obecních a státních pozemků. Biokoridory navržené v zemědělské krajině jsou schematicky vymezeny, protože jde o krajinu s velmi nízkým stupněm ekologické stability, kde na sebe přírodní prvky krajiny nenavazují nebo mají návaznost velmi omezenou. Proto je nutné s jejich vedením v krajině počítat a případně je v trasách nově pevně vymezit podle jejich technických parametrů (viz dále). Trvanlivost prvků ÚSES a zeleně v takové krajině je dána kvalitou péče a množstvím vkládaných prostředků do údržby. Z hlediska zásahu do významných krajinných prvků je nutno konstatovat, že v řešených plochách nejsou registrované VKP (významné krajinné prvky) a jediným plnoprávným významným prvkem krajiny je les (proměnlivé kvality) ve středu řešených ploch a pak případně i malé vodní toky s doprovodnými porosty (Zelenečský potok). Do lesa nebude zasahováno v rámci sřešení zeleně, ale bude navržena jeho další kultivace na přírodě blízké plochy. Bylo by vhodné upravit koryto vodních toků v zájmu zdržení vody v krajině, protože jsou zahloubeny po provedených melioracích, trpí nízkou vodností a průtokem a jejich ekologické funkce je nutno obnovit. Současný stav krajiny a ochrana přírody Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen od neolitu. Bioregion byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy a rozloha lesů je i dnes velmi omezená. Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny druhotnými akátinami, na píscích kulturními bory. V bezlesí převládají agrikultury - pole, louky jsou jen ojedinělé, přibývá rozlohy zastavěných ploch. Travinobylinné porosty jsou častější pouze na prudších svazích. Travinný udržovaný porost v lokalitě je vzácnou výjimkou jen na malých plochách, jinak jsou zde již jen meze a doprovodné porosty dřevin podle areálů železnice, obce a také podle komunikací. Krajina z hlediska ekologické stability je hodnocena jako A, tedy území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur, převážně krajina zcela přeměněná antropogenní. Podle krajinářské ekologicko-estetické hodnoty lze krajinu v okolí řešených ploch začlenit mezi území s krajinářskou hodnotou narušenou biocentra většinou neexistují, nebo jen jako izolované ostrovy, často existenčně ohrožené.

8 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 7 Průzkum stávajícího stavu zeleně Rostlinný pokryv území tvoří z větší části orná půda s pokryvem jednoletých produkčních plodin, která z hlediska ekologické stability území je méně zajímavá. Území je z botanického hlediska velice chudé a postižené ruderalizací (vlivem dlouhodobého zemědělského využití) a náletem druhů rostlin. Jako vzdáleně polopřirozená a místy degradovaná společenstva lze posoudit v lokalitě 3 hlavní biotopy : Listnatý lesní remíz ve středu ploch a západně od Mstětic - tvořen směsí dřevin: javor mléč, habr obecný, lípa srdčitá, javor klen, jasan ztepilý, jilm drsný, třešeň domácí, jeřáb ptačí, dub letní, akát trnovník, bříza bradavičnatá, hrušeň obecná aj. - V podrostu jsou jako křoviny přítomny : bez černý, růže šípková, ostružiník křovištní, líska obecná, hloh obecný, krušina olšová, kustovnice cizí, ptačí zob obecný, pámelník poříční, slivoň trnka, brslen evropský, aj. - Z bylin lze v jarním aspektu jmenovat sasanku hajní, plicník lékařský a violka vonná, později jsou při okraji vystřídány kopřivou dvoudomou, netýkavkou nedůtklivou, kakostem, děhelem lesním, mrkví a dalšími. Travinná vegetace se vzrostlými křovinami a dřevinami podél malých toků a sad a křovinná plocha v jižní části území u železniční stanice - dřeviny a křoviny podle malých vodních toků jsou v lokalitě : vrba jíva, vrba křehká, vrba bílá, bříza bradavičnatá, hrušeň obecná, hloh obecný, topol osika, topol bílý, jeřáb ptačí, jabloň obecná, třešeň domácí, ořešák královský, jírovec maďal, javor klen, jasan ztepilý, bez černý, růže šípková, ostružiník maliník, ostružiník křovištní, slivoň trnka, slivoň (blíže neurčená), aj. - z bylin jsou to hlavně následující druhy : řebříček obecný, bršlice kozí noha, psineček výběžkatý, psárka kolénkatá, pilát lékařský, kerblík lesní, chundelka metlice, lopuch plstnatý, křen selský, ovsík vyvýšený, pelyněk černobýl, lebeda lesklá, měrnice černá, barborka obecná, šedivka šedá, dvouzubec černoplodý, sveřep kýlnatý, bodlák obecný, bodlák kadeřavý, chrpa luční, krabilice hlíznatá, krabilice mámivá, merlík bílý, čekanka obecná, pcháč oset, pcháč obecný, turanka kanadská, škarda dvouletá, srha laločnatá, mrkev obecná, štětka lesní, hadinec obecný, pýrovník psí, pýr plazivý, svízel bílý, svízel přítula, kuklík městský, locika kompasová, kopřiva dvoudomá, šanta kočičí, lnice květel, jílek vytrvalý, štírovník růžkatý, heřmánek terčovitý, heřmánek pravý, tolice dětelová, komonice bílá, mák vlčí, chrastice rákosovitá, bojínek luční,

9 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 8 jitrocel kopinatý, jitrocel větší, jitrocel prostřední, lipnice roční, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice obecná, mochna stříbřitá, mochna plazivá, šťovík klubkatý, šťovík tupolistý, čičorka pestrá, silenka obecná obecná, lilek potměchuť, celík kanadský, kostival lékařský, vratič obecný, jetel pochybný, jetel luční, jetel plazivý, heřmánkovec nevonnný, divizna černá, vikev ptačí Doprovodné porosty komunikací silně ovlivněné provozem a ruderalizací - dřeviny podle doprovodných komunikací jsou následující : jeřáb ptačí, jasan ztepilý, javor klen, jírovec maďal, lípa srdčitá, vrba křehká, vrba bílá, vrba jíva, hrušeň obecná, slivoň domácí, bez černý, růže šípková, ostružiník křovištní, slivoň trnka, křídlatka japonská. - Z bylin jsou v chudých porostech podle komunikací přítomny následující druhy : řebříček obecný, bršlice kozí noha, psineček výběžkatý, lopuch plstnatý, křen selský, ovsík vyvýšený, pelyněk černobýl, lebeda lesklá, dvouzubec černoplodý, bodlák obecný, bodlák kadeřavý, chrpa luční, merlík bílý, čekanka obecná, pcháč oset, srha laločnatá, mrkev obecná, kopřiva dvoudomá, kopřiva žahavka, pýr plazivý, svízel přítula, kuklík městský, lnice květel, jílek vytrvalý, štírovník růžkatý, heřmánek terčovitý, mák vlčí, bojínek luční, jitrocel kopinatý, lipnice roční, lipnice obecná, mochna plazivá, šťovík tupolistý, čičorka pestrá, silenka obecná obecná, celík kanadský, vratič obecný, jetel luční, jetel plazivý, heřmánkovec nevonnný, vikev ptačí, řebříček obecný, kokoška pastuší tobolka. Během průzkumu řešených ploch v jarním období roku 2010 byla zaznamenána větší část rostlinných a dřevinných druhů vyskytujících se ve zkoumaném území řešených ploch v k.ú.mstětice. Ve zkoumaném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Závěry průzkumu ploch v řešeném území na kat.území obce Mstětice. Pochůzkami, studiem literatury a pozorováním po celé ploše a okolí navrhované řešených ploch stavby areálu Nové Mstětice bylo zjištěno, že lokalita se nachází v zemědělské krajině bez výrazných přírodních prvků, kde je zeleň zastoupena jen v omezených segmentech. Navrhovaná případná výstavba dle změny ÚPD č.2, jak lze konstatovat na základě podkladů změny, neohrozí významně stávající přírodní prvky v krajině u Mstětic. Významné krajinné prvky jsou velmi omezené a prakticky se kryjí s prvky územního systému ekologické stability v navržené i změněné podobě. Vzhledem k tomu, že obě větší zelené

10 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 9 plochy jsou součástí ÚSES, tak bude nutno tyto plochy dále zachovat a revitalizovat s tím, že budou propojeny vymezenými biokoridory a dalšími plochami zeleně ve směru V-Z s dalšími prvky ÚSES mimo řešené území, tak aby kontinuita byla zachována. Propojení jednotlivých prvků zeleně a SES v území v odpovídajících technických parametrech ÚSES v celé ploše nebude problémem, jen si to vyžádá detailnější projekční řešení odpovídající obecným požadavkům SES a jeho zapracování do územní dokumentace. V lokalitě nebyly nalezeny žádné další faktické důvody pro omezení rozsahu nakládání se zelení nebo specielní výsadby záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny. Řešení ploch zeleně v návrhu územní studie a jejich členění Plochy v území původně zemědělské, intenzivně využité jsou plochami na okraji hl.města Prahy, které v současnosti nejsou výrazněji obhospodařovány a současně jsou nově zastavovány. Z hlediska kvality ovzduší, vody a půdy lze hovořit o zemědělsky pozměněném, ale dnes postupně zastavovaném a revitalizovaném území se sníženou biodiversitou a bez dopadu průmyslové výroby na krajinu. Veřejná zeleň v zpracovaném území bude odpovídat uliční struktuře, struktuře ploch zeleně a také účelu ke kterému je do navržených ploch veřejné zeleně dosazována. Preferována bude zejména krycí zeleň na protihlukovém valu (s nízkými nároky na údržbu), zeleň uliční v zástavbě, zejména pak širších ulic a pěších bulvárů a také zeleň doplňková parkového až lesoparkového charakteru. Jako vybrané dřeviny vhodné k výsadbě budou využívány zejména odolné a autochtonní přírodní druhy, jen ve vybraných místech uvnitř zástavby bude možnost využít některých vhodných kultivarů, např. s kulovou korunou atp. Mezi preferované druhy dřevin bude patřit lípa malolistá, javor mléč, javor babyka, hloh jednoděložný, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, dub letní, z křovin pak zejména ptačí zob obecný, líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, růže šípková. Územní studie pro území vymezené v rámci 2.změny územního plánu obce Zeleneč - část Mstětice obsahuje následující členění ploch (viz obrázek návrhů ploch v příloze, který je nedílnou součástí Územní studie zeleně) : 1) Plochy stávajících porostů a dřevin (nepůvodní, chudé, řídké) 2) Navržené plochy porostů a porostních skupin (sestavy vybraných dřevin v terénu) 3) Plochy trávníků k aktivní rekreaci (budou řešené v dalších stupních PD) 4) Květnaté louky (2x ročně kosené, výborně kvetoucí) 5) Přírodě blízké, až polopřirozené louky (1x ročně mechanicky kosené) 6) Soliterní stromy a křoviny a stromořadí

11 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 10 Výše uvedené kategorie jsou stanoveny z hlediska požadavků na využití zeleně v rámci rozvoje v řešených plochách a samozřejmě i s ohledem na nutnost vkladu do první investice při jejich zakládání a při jejich údržbě v budoucnosti. Je očekáváno, že k kultivaci obecních ploch bude využito grantů OPŽP a jiných zdrojů k financování výsadeb. Popis jednotlivých ploch navržené zeleně Plochy stávajících porostů a dřevin Plochy stávajících porostů a dřevin, jsou v daném území velmi málo rozšířeny, což je dáno tradičním zemědělským hospodařením (hovoří se o opotřebované krajině) v širším území Polabí a také nedostatečnou péčí o údržbu a případnou kultivaci, či zakládání ploch zeleně v minulosti (jde o zeleň zbytkovou). Posledním výrazným zásahem v oblasti zeleně byla výstavba VT centra v místě omezné kvalitní zeleně u ž.st. Mstětice. V současnosti stávající plochy zeleně, převážně popsané v textu výše, budou vhodné k úvodní podpoře ekologické stability a k dosadbám a rozšíření zeleně do jejich okolí a také k další kultivaci těchto ploch a jejich rozvoji. Úvodní kultivace všech těchto ploch je velmi vhodná i vzhledem k vlastnictví pozemků a nutnosti jejich údržby, též v rámci obecné péče o krajinnou zeleň, která podpoří možnosti další kvalitu výstavby navržené v řešeném území. Navržené plochy porostů a porostních skupin Jde převážně o plochy porostů navržených na doplnění k funkcím spojeným s ekologickou stabilitou, odprašněním území, ochranou proti větrné erozi, ochranou proti hlučnosti a s řadou dalších funkcí v krajině podle připravované realizace změny územního plánu č.2. Plochy se nacházejí na odhlučňovacím valu podél komunikace II.tř., po okrajích řešeného území, napříč směru větru, podle ploch ÚSES jako doprovodná zeleň, pak jako doplňková zeleň podle železniční trati a po okrajích řešeného území (u areálu SHZ, viz. Mapa řešeného území), do této kategorie patří i doprovodná zeleň komunikací a bulvárů navržených v zónách k osídlení. V širších komunikacích uvnitř zástavby je možno akceptovat i kultuvary s lepší údržbou koruny i plochy okolo. Tato navržená zeleň je finančně náročná a bude vyžadovat jednorázový finanční vklad do výsadby a pak další vklad do základní údržby zeleně alespoň po dobu let. Jako zásadní se jeví dobrý výběr skladby zeleně v této skupině a její rozmístění v rámci k.ú.mstětice. Neméně zásadním faktorem je pravidelná údržba a správná výsadba a dosadba obnova této zeleně v krajině alespoň ve výše uvedeném časové úseku. Náklady na údržbu uvedené zeleně budou každoročně klesat. Plochy trávníků k aktivní rekreaci

12 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 11 Jde o plochy navržených sídelních částí. Jejich umístění bude řešeno v dalších stupních PD. Tyto plochy mohou sloužit k řadě sportů a vyžadují po vysetí a zarovnání povrchu zaválcováním i intenzivní péči, včetně zalévání a hnojení, dokud se trávník nepodaří dostatečně stabilizovat. Základní údržba je pak nutná každoročně (6x kosení a kultivace, v letním období pak zálivka od července do září). Květnaté louky Jde o travnaté plochy na vhodných místech doplněné dřevinami a křovinami viz mapka. Tyto plochy by měly působit jako přirozené travní porosty tvořící krajinný rámec a podporovat prvky ÚSES a stávající zeleně. Jejich kombinace s vodními prvky a soliterami je maximálně vhodná. V náročnosti na údržbu jsou podstatně méně náročné, vyžadují pouze alespoň 2x ročně kosení na ploše oseté květnatou travní směsí vhodnou do suchých až výsušných poloh. Úvodní vklad je nutný při výsadbě a údržbě zalévání. Pasení je na těchto plochách principielně možné, je ovšem vhodné zvolit správný dobytek i způsob chovu a pastvy (pastevní hospodaření nebo kosení a pobyt ve stájích). Přírodě blízké, až polopřirozené louky Jde o travnaté plochy založené tak aby pokud možno navazovaly na stávající travnaté plochy a doplnily je na vhodných místech, zejména při okrajích ÚSES a dalších prvků krajiny. Po výsadbě jde o plochy nejméně náročné na údržbu a je nutné je alespoň jednou do roka pokosit mechanizací, případně i omezeně spásat (ovcemi, případně skotem v omezeném množství z důvodu eroze pozemků). Tyto plochy by měly tvořit základní kostru ekologické stability krajiny v území. Soliterní stromy a stromořadí Na vhodných místech mimo trasu a ochranné pásmo vedení vn a vvn a produktovody, případně jejich ochranná pásma lze vysazovat dřeviny a křoviny jako solitery i do komponovaných skupin (vždy je nutná výsadba zakůlovaných jedinců vzrůstu 1,2 m a více), složení doporučené dřevinné skladby je v příloze této dokumentace územní studie zeleně. Solitery by měly být vysazovány podle potřeby v dostatečném vzrůstu a s ochranou proti okusu zvěří a s dostatečným předstihem a ochranou. Stromořadí vysokokorunných stromů s podchozí resp. podjíznou výškou 2,5m resp. 4m budou vysazené podél vybraných komunikací jako doprovodná komunikační zeleň. Návrh ploch veřejné zeleně k dotační podpoře Jedná se plochy vyčleněné v rámci územní studie zeleně v k.ú.zeleneč tak aby bylo možno na nich realizovat různá opatření k zazelenění (trávníky, křoviny, lesoparkový porost, porosty

13 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 12 dřevin), kde cílové mají být zvýšené ekologicko stabilizační funkce nově zakládané zeleně v krajině. Tyto funkce jsou definovány souhrnně u daného druhu zeleně jako stabilizační zeleň v krajině, zeleň s půdoochrannou funkcí, bránící větrné nebo vodní erozi, zeleň zvyšující biodiverzitu v krajině a rozšiřující hnízdní možnosti, zeleň zadržující vodu v krajině, zeleň s velmi významnou estetickou funkcí, která v krajině funguje jako prvek zvyšující kvalitu života v okolních sídlech, zeleň splňující parametry původních významných krajinných prvků nebo interakčních prvků ÚSES. Výsadba a její hustota bude odpovídat jednotlivým prvkům zeleně na které bude případná dotace vázána. Uvedená zeleň bude realizována převážně obcí nebo dalšími subjekty z dotačních programů (zejména OPŽP) a za podpory obce a dalších subjektů. Další vhodné prvky v krajině : Protierozní opatření Na linii sever-jih je v rámci, zejména návětrné jižní části pozemků-ploch, velmi žádoucí vytvořit při okraji studovaného území nově vysázený větrolam nebo alespoň nižší ochrannou výsadbu křovin proti větrné erozi přítomné v dané oblasti výsušných půd stále silněji. Větrná eroze působí ve směru převažujících větrů, tedy na návětrné straně cca od jihozápadu až západu. Protierozní opatření jsou nutná protože bez nich dojde u pozemků k řadě negativních jevů odnos půdy, navazující vodní eroze, bahnotoky, zvýšená prašnost vně i uvnitř staveb a obnažování podloží. V samotném důsledku znamenají tyto opatření co nejrychlejší osetí pozemků travní směsí a kultivace trávníků pro zadržení vody v daném území. Vodní prvky Pro zvýšení estetického působení v krajině, zvýšení relativní vlhkosti a snížení sekundární prašnosti jsou v místě navrženy další retenční nádrže.u kterých by bylo vhodné dále pracovat s terénem a i s pobřežní zónou, tak aby vzniklo alespoň malé litorální pásmo zvyšující odpar a tvořící zónu pro vodní faunu i flóru. Etapizace zeleně: Jako 1.etapa výsadby zeleně připadá v úvahu: 1) ochranná a izolační zeleň (protihlukový val) v rozsahu nezbytném pro ochranu výstavby 1.etapy 2) adekvátní část boulevardu

14 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 13 Další fáze etapizace budou určeny adekvátně poměrům rozvojových ploch a měly by být realizovány v předstihu před započetím výstavby v dané rozvojové ploše. Jako samostatná fáze připadá v úvahu dotovaná zeleň z fondů EU ( vyznačena ve výkresové části). Tato zeleň je ve výkresové části označena jako plochy pro dotační zajištění nelesní krajinné zeleně. Plochy sportu (OS): Na veřejnou zeleň přímo navazují v území plochy určené pro rekreaci a pro sportovní aktivity. Na těchto plochách vymezených na okrajích zástavby a přímo navazujících na školu a školku mohou být dle úz. plánu umístěny krytá i otevřená sportoviště včetně odpovídajícího zázemí ( obslužné komunikace, dále pěší a cyklistické, odpovídající technická vybavenost včetně vybavenosti pro návštěvníky, provozy údržby a bydlení provozovatelů objektů a případně areálu ) Severní poloha ploch OS při zóně Z22 je vhodná pro rozvoj aktivit umístěných školských zařízení v rozvojové ploše Z9. Jižní poloha ploch OS při Z24 je více vhodná pro umisťování aktivit pro širokou veřejnost. Vzhledem k ochranným pásmům produktovodů je možno krytá a zastřešená sportoviště umisťovat do hranice 100 m od osy produktovodu. Do pásma 100 až 50 m lze umisťovat pouze venkovní sportoviště nezastřešená, např. tenisové kurty, fotbalové a basketbalové hřiště atd. Závěr Územní studie zeleně pro část k.ú. obce Mstětice byla zpracována v rozsahu překračujícím minimální požadovaný rozsah a akceptovala rozsah doporučený dle zadání územní studie lokality Zeleneč Mstětice 2. Územní studie zeleně pro část k.ú. obce Mstětice je koncipována tak, aby umožnila některé plochy zeleně financovat nejen z obecních, případně soukromých, ale i ze státních zdrojů, včetně některých prvků zeleně, jako např. vybraných pásů zeleně krycí s odhlučňovací a s protierozní funkcí. Výše uvedené odstupňovaně pojednané plochy zeleně (viz textová část, mapka v příloze) jsou zakresleny v souladu s požadavky projektantů Změny č.2 územního plánu řešeného území v k.ú. Mstětice a současně jsou zakresleny do plánu předběžné studie obytné výstavby v daném území obce Mstětice. Plán studie obsahuje zároveň systém komunikací,

15 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 14 navazujících jednak na komunikaci II.a III tř. jdoucí napříč územím a současně i na železniční trať, kde je uvažována optimalizace traťového úseku, bez větších zásahů do okolí. Zpracovali Praha Mgr. Michael Pondělíček Tabulka navržené zeleně k výsadbě do jednotlivých ploch

16 Tabulka navržené zelen do ploch v k.ú.mst tice, v etn managementu Druh plochy v ÚS zelen Stávající porosty zelen Plocha (ha) Doporu ené d eviny Doporu ené k oviny Konverze na dubohab iny a doubravy Babyka, hloh, líska, brslen, pta í zob, r že Navržená izola ní zele - protihlukový val Navržené porosty a skupiny Dub letní, habr obecný, lípa srd itá, javor mlé, je áb pta í, jasan ztepilý, hruška Dub letní, habr obecný, lípa srd itá, javor mlé, je áb pta í, jasan ztepilý, hruška Hloh, babyka, líska, brslen, pta í zob, r že Hloh, babyka, líska, brslen, pta í zob, r že Kv tnatá louka Solitery dub letní, lípa, hruška Solitery Prunus, r že, kloko, líska P írod blízká louka Soliterní d eviny a stromo adí --- Solitery Prunus, r že, kloko, líska Dub letní, habr obecný, Hloh, babyka, lípa srd itá, javor mlé, líska, brslen, pta í je áb pta í, jasan zob, r že ztepilý, hruška, jilm svraskalá, drsný, vrba k ehká, ešetlák, hlošina topol erný Podrost management Poznámka Bez podrostu, p ípadn pasený trávník Pro ezávka, zm na skladby d evin, dosadba místních druh, pasení bez podrostu Pro ezávka, dopln ní výsadby, kultivace d evin Vyžaduje lesního hospodá e a farmu v okolí Protihlukový val podél silnice II/101 trávník Pro ezávka, dopln ní výsadby, kosení podrostu,pasení, kultivace d evin Sm s na kv tnatý trávník, louku Sm s na kv tnatou louku Zálivka, kosení, další kultivace drnu Doprovodné porosty, p ípadn porosty v trolam, produk ní porosty Kyp ení p dy Kosení Na vlh ích p dách bez eroze trávníky Zálivka, p ihnojení v p ípad pot eby, ošet ení po zim, ochrana proti okusu, zak lování Rozsah podle vhodných ploch k výsadb, zejména u sídel

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A PŘÍKLADY REALIZACE PRVKŮ ÚSES Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH DOTAČNÍCH TITULŮ Ing. Simona ZEZULOVÁ Odbor péče o krajinu, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 100 00 Simona.Zezulova@mzp.cz

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Část ZPF byla zpracována pro potřeby ÚPO Svojanov v souladu se zákonem č. 334/1992 o ochraně ZPF a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/1994, kterou se upravují některé

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM Úsek 08 (staničení 2706-2847 m) Stávající úsek, opevněný betonovými panely, je částečně ve vzdutí dvou stupňů ve dně. Horní stupeň slouží k odběru vody do cukrovarského rybníka. Dolní stupeň, viz foto,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě.

BOTANIK. I. stupeň. Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. I. stupeň BOTANIK Pozná 50 základních rostlin. Dokáže je najít a poznat v přírodě. smrk obecný jedle bělokorá modřín opadavý borovice lesní lípa srdčitá bříza bělokorá olše lepkavá buk lesní dub letní

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 2010) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy I. Etapa: Podzimní řeka (září - říjen 200) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 0 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice

Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice Plán společných zařízení KPÚ Drahelčice-Hořelice 1. Technická zpráva 1.1.Úvod Katastrální území Drahelčice a Hořelice-část se nachází na západ od Prahy ve Středočeském kraji. Sousedí s katastry Úhonice,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA

8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA 8. EKOSYSTÉM LUŽNÍHO LESA Lužní lesy na Opavsku v minulosti zasahovaly mnohokrát větší území, než v současné době. I v případě lužního lesa kolem potoka Deštná se jedná jen o malý zbytek. Lužní les má

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

OBCE S E L O U T K Y

OBCE S E L O U T K Y ÚZEMNÍ PLÁN OBCE S E L O U T K Y A. TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení dopadu řešení ÚPn na ZPF a PUPFL půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa Pořizovatel: Obec Seloutky Zpracovatel: ing.arch.petr Malý

Více

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu)

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond (dle příl. č.3 k vyhlášce 13/1994 Sb. o ochraně půdního fondu) (Zemědělská příloha) OBSAH: 1. Údaje o pozemcích dotčené

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY

EKOSYSTÉMY LOUKY A PASTVINY Luční stanoviště - přirozeně zřejmě jen maloplošně (ale četně ve světlých lesích!) - větší souvislé plochy vytvořeny lidskou činností - obhospodařování: jednosečné či dvousečné louky - vliv podkladu a

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis č.j.: MUPO 24695/2013 Ze dne: 9.10.2013 Č. j.: JMK 117100/2013 Sp. zn.: S-JMK 117100/2013 OŽP/Sme

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín

Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Projekt na zdravotní ošetření stromů a výsadbu stromové aleje v lukách v obci Žerotín Investor Zadavatel Obec Žerotín Obec Žerotín Projekt a technická průvodní zpráva na zdravotní ošetření stromů a obnovení

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce. Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I.

Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce. Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I. Pořadové číslo: RBC 1510 Katastrální území: Levonice, Lišany u Žatce Mapový list: 1:10000 12-12-06, 12-12-01 Název: BAŽANTNICE I. 1 : 5000 Louny 6-3 L lokální Geobiocenologická typizace (veget. stupeň,

Více

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový

Více

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb

Územní plán PLEŠE. Záznam o účinnosti. Zpracovatel: vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše. číslo jednací: VÚP 24768/12/Pb Územní plán PLEŠE Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Pleše datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ivana Přibylová funkce: referent Městského úřadu

Více

Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Dostupné údaje z ÚPD 5.

Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Dostupné údaje z ÚPD 5. Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Stávající stav 4. Dostupné údaje z ÚPD 5. Návrh řešení 1. Identifikační údaje Název akce: : STAROVICE - REKONSTRUKCE LBC

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Územní plán Plzeň krajina ve městě

Územní plán Plzeň krajina ve městě Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Územní plán Plzeň krajina ve městě WORKSHOP 17. LEDNA 2013 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně Program workshopu 1. pohled na město a okolí 2. krajina ve městě 3.

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A T E C H N I C K Á Z P R Á V A pro stavební objekt SO 801 VÝSADBA DOPROVODNÉ ZELENĚ ( DSP ) OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Podklady 3. Úvod 4. Obsah dokumentace 5. Charakteristika území 6. Popis technického

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Les autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0002

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad 2 3 Protierozní opatření: = současně vodohospodářská opatření, zpomalující odtok vody z území = často přímo protipovodňová opatření, ochraňující obce, majetek

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

KRATONOHY II.A. Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice ETAPA

KRATONOHY II.A. Atelier AURUM s.r.o., Pardubice ETAPA ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍLOHA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KRATONOHY ZMĚNA č.1 ÚPO KRATOHONY II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ETAPA UPRAVENÝ NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ Atelier "AURUM"

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování

Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Objednatel: Obec Jestřebí (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh, Oddělení rozvoje a územního plánování Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Jestřebí Zpracovatel: Atelier AVM, s.r.o. Husova

Více

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Vělopolí za období 04/2010-4/2013

Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Vělopolí za období 04/2010-4/2013 Příloha č. 1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Vělopolí za období 04/2010-4/2013 Pozemek parc.č. 210/18, k.ú.vělopolí Parc. č. pozemku: 210/18 Výměra: 3537 m 2 Navrhovaná změna využití: stavební pozemek

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ČENKOV U BECHYNĚ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti: Vydávající orgán: Zastupitelstvo obce Čenkov u Bechyně Starosta: p. František Suchan Číslo usnesení: Datum vydání ÚP: Datum nabytí účinnosti

Více

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály

SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály SKALNÍ STANOVIŠTĚ Skály - výrazná závislost na typu skalního podloží (hornině) - málo příznivá stanoviště => pionýrské rostliny - řasy, lišejníky - štěrbinová veg.: kapradiny (sleziníky, osladič), rozchodníky,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN MŽANY Předmětem řešení je administrativní území obce Mžany. To se skládá ze tří místních částí (Mžany, Dub a Stračovská Lhota) a tří katastrálních území (Mžany, Dub u Mžan a Stračovská Lhota).

Více