NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 IČ: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ MSTĚTICE STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29. Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 IČ: 27890104 PRŮVODNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 LONDON : DUBLIN : PRAGUE : MIDDLE EAST NOVÉ MSTĚTICE Stavebník : Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 IČ: STUDIE VEŘEJNÉ ZELENĚ NA PLOCHÁCH Z21-Z29 Projektant : HKR Prague s.r.o. Ovocný trh 1096/8, Praha 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zodpovědný projektant profese : Ing.David Nechanický Stupeň dokumentace : ÚZEMNÍ STUDIE Číslo projektu : Číslo přílohy : 2019P US Číslo paré: Revize : Datum : - 3/2011

2 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 1 Obsah Identifikační údaje... 1 Úvod... 2 Území řešených ploch (stanovené plochy k výstavbě a změně kultur)... 2 Současný stav v bioregionu s přihlédnutím k situaci v lokalitě... 5 Současný stav krajiny a ochrana přírody... 6 Průzkum stávajícího stavu zeleně... 7 Závěry průzkumu ploch v řešeném území na kat.území obce Mstětice Řešení ploch zeleně v návrhu územní studie a jejich členění... 9 Popis jednotlivých ploch navržené zeleně...10 Závěr...13 Tabulka navržené zeleně k výsadbě do jednotlivých ploch...14 Identifikační údaje Stavba: Investor: Objednatel: NOVÉ MSTĚTICE Územní studie Nuka Estates s.r.o. Bucharova 2641/14, Praha 5 HKR Prague s.r.o., Na příkopě 1096/19, Praha 1 Zhotovitel: Ing. David Nechanický, autorizovaný architekt ZKT KPZ, Mgr.Michael Pondělíček Plzeňská 659/ Beroun IČ: Tel:

3 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 2 Úvod V roce 2008 byla zpracována a schválena Změna územního plánu č.2 (ing.arch.m.korner, ing.l.pacáková) obce Zeleneč pro část Mstětice tak, že byly akceptovány podmínky pro obytnou výstavbu v území obce Mstětice a byly rozvrženy nově plochy pro ÚSES (ing.mackovič) a také navrženy koridory zeleně a nových obslužných komunikací. Na základě požadavku ze změny územního plánu č.2 na zpracování územní studie zeleně pro k.ú.mstětice (západní část) pro územní plán obce Zeleneč, část Mstětice a jeho změnu byl proveden v dubnu až květnu 2010 orientační průzkum stanovených ploch zeleně (vzhledem k rozsahu biotopů), definovaných v terénu. Jedná se o plochy jdoucí prakticky od železniční trati a ž.st. Mstětice okolo obce Mstětice (západně) a s hranicí tvořenou vodním tokem - severně položeným levostranným přítokem Labe (Zelenečský potok). Navržené plochy se nacházejí cca 15 km východně od okraje hl.m. Prahy (cca 4 km severně od dálnice D11 exit Jirny) a mezi obcemi Zeleneč a Mstětice ve správě pověřené obce III.st. Brandýs nad Labem, okres Praha Východ, Středočeský kraj. Obecně se jedná o plochy v nížinné rovině, mírně ukloněné k Jihu a za lesním remízem (nepřirozený lesní porost) na horizontu (uprostřed území) pak k severu. Pravděpodobně jde o pozůstatek plochy jedné z původních Labských teras. Z hlediska rozvržení ploch se cca 3/5 plochy řešeného území v současnosti nachází na trvale obdělávané orné půdě (původně intenzivně obdělávané zemědělské plochy), zbytek je tvořen plochami komunikací do obce Mstětice, železniční stanicí a tělesem dráhy (včetně přilehlého okolí a ploch zpustlého sadu) a doprovodných ploch zeleně podle dvou potoků a cest. Jedinými většími ekologicky stabilnějšími plochami v celé lokalitě jsou - lesní remíz listnatých stromů (cca ve středu území) a zpustlý sad a doprovodné porosty u nádraží spojené s náletovou zelení kolem potoka. Plochy jsou udržovány velmi různě, např. v jižní části ploch u nádraží je zpustlý neudržovaný sad, doprovodné porosty podle cest nejsou prořezány, lesní remíz je neudržován a postupně pustne, jinde navazuje uvnitř výsadba stejnověkých vzrostlých stromů nebo podle cest aleje s doprovodnou výsadbou bez podsadby. Severovýchodně od obce Mstětice je v plochách bývalých polí realizováno funkční golfové hřiště. V řešených plochách nejsou zaznamenány významnější prvky krajiny důležité z hlediska ochrany krajiny nebo přírody viz. dále v textu. Území řešených ploch (stanovené plochy k výstavbě a změně kultur) Územním plánem je dán celkový rozsah řešených ploch. Investor územní studií zeleně zpracoval rozsah větší.

4 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 3 Z hlediska biogeografického se řešené plochy v k.ú.mstětice nacházejí v bioregionu 1.5 Českobrodském, dříve sosiekoregion I/3 Polabské tabule. Geologickou stavbu území bioregionu Českobrodského vyznačuje poloha na okraji české křídové pánve, z jejíhož podloží směrem k jihu vystupují horniny starších útvarů. Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severozápadu až k severovýchodu. Plochý povrch zpestřují četná malá, výrazně zaříznutá, ale jen m hluboká údolí, směřující z vyšší pahorkatiny směrem k Vltavě a Labi, tj. zhruba k severu. Údolí mají asymetrický profil, ploché svahy orientované k východu a jsou většinou kryté spraší, svahy se západní orientací jsou strmé, někdy i skalnaté. Reliéf má ráz ploché pahorkatiny s výškovou členitostí m, při okrajích vrchovin na jihu má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí m. Naprostá většina území leží ve výškách 200 m n.m., sledovaná lokalita se nachází ve výšce mezi m n.m. Dle Quitta leží převážná část území v teplé oblasti T 2, pouze při hranicích s vrchovinami na jihu je území náležející mírně teplé oblasti MT 10, což se okrajově dotýká i sledované řešených ploch na okraji Pražské plošiny. Bioregion leží na návětrné straně vrchoviny. Průměrné teploty klesají s rostoucí výškou k jihu z 9 C na 8 C, zatímco srážky stoupají z 500 mm na s everozápadě směrem k jihu i k východu, kde se pohybují mm (Č. Brod 564 mm). V okolí řešených ploch odhadnuté průměrné roční srážky cca 570 mm a průměrná roční teplota cca 8,4 oc Celá oblast je vystavena převládajícímu západnímu proudění, v údolních zářezech se projevují mírné teplotní inverze i expoziční klima. Z hlediska půd na spraších převažují černozemě, na západě karbonátové, na východě hnědozemní, které jižněji jdoucí do hnědozemí. Ostrůvkovitě na vápnitých horninách křídy jsou zastoupeny pararendziny, rendziny, na pískovcích a štěrkopíscích se lokálně vyvinuly chudé kambizemě. Bioregion se rozkládá zčásti v termofytiku, zčásti v mezofytiku, lokalita náleží okrajově do mezofytika. Větší část bioregionu je součástí fytogeografického okresu 10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a Jenštejnská plošina). Vegetační stupně (Skalický): kolinní až suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion (v okolí řešených ploch dle geobotanické rekonstrukční mapy typické), a to zejména Melampyro nemorosi-carpinetum, na těžších podmáčených půdách charakteristický i Tilio-Betuletum. Okrajově sem zasahovaly i acidofilní doubravy (Genisto germanicae-quercion) a méně náročné typy teplomilných doubrav (Potentilo albae- Quercetum. Podél vodních toků byly luhy, zastoupené nejspíše asociacemi Pruno- Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-fraxinetum. Bažinné olšiny (Carici

5 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 4 elongatae-alnetum a Carici acutiformisalnetum) byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených místech skalisek bylo snad maloplošné přirozené bezlesí. Přirozená náhradní vegetace je především reprezentována travinobylinnými porosty. Na vlhkých stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion, výjimečně snad i Caricion davallianae a možná i Caricion fuscae, na něž navazovaly zřejmě i fragmenty svazu Violion caninae. Na suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion pinnati, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy (vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion spinosae. Flóra bioregionu (zachovaná) je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Běžnou hájovou flóru reprezentuje např. sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides). Charakteristické jsou druhy těžších půd, zčásti i kontinentálně laděné, např. srpice barvířská (Serratula tinctoria), mochna bílá (Potentilla alba), ostřice stinná (Carex umbrosa), přeslička obrovská (Equisetum telmateia), v minulosti nezřídka hvozdík pyšný (Dianthus superbus). Mezi termofilními druhy jsou vzácné typy se západní tendencí, jako bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hojnější s tendencí kontinentální, např. koniklec luční (Pulsatilla pratensis), křivatec český (Gagea bohemica), kostřava walliská (Festuca valesiaca), oman německý (Inula germanica), kavyl Ivanův (Stipa joannis), k. vláskovitý (S. capillata) a zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris). Výjimečný je výskyt mezofilních druhů, mezi nimiž jsou prvky subatlantské, jako prha chlumní (Arnica montana), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), i druhy boreokontinentální. K nim v minulosti náležela ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), ost. Hartmanova (C. hartmanii), lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum), snad i rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pozoruhodný byl výskyt druhů, jako zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris), upolín evropský (Trollius altissimus) aj., dnes většinou rovněž vymizelých. Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se západními vlivy - ježek západní, ropucha krátkonohá, kobylka Leptophyes punctatissima. Převládá otevřená kulturní step (havran polní), do ni jsou vmezeřeny nepatrné zbytky xerotermních společenstev (z měkkýšů např. trojzubka stepní). Do lesnatých stanovišť v mělkých údolích pronikají např. slimáček táhlý, břehovými porosty podél vod moudivláček lužní (Hrnčířské louky). Vodní toky bioregionu mají charakter potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. Zastoupeny jsou i stojaté vody rybníků a malých nádrží s typickou faunou.

6 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 5 Významné druhy - Savci: ježek západní (Erinaceus europaeus). Ptáci: břehule říční (Riparia riparia, moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus). Obojživelníci: ropucha krátkonohá (Bufo calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Měkkýši: suchomilka obecná (Helicella obvia), s. rýhovaná (H. striata), trojzubka stepní (Chondrula tridens), slimáček táhlý (Semilimax semilimax). Hmyz: kobylka Leptophyes punctatissima. Současný stav v bioregionu s přihlédnutím k situaci v lokalitě V rámci bioregionu celkově byla dosud vyhlášena řada zvláště chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny, zejména na území hl.m.prahy. V širším okolí řešených ploch je to vzdálená přírodní rezervace Klánovický les (J cca 8 km od řešených ploch) a další, menší území severně od řešených ploch v nivě Labe. Nejbližším velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Český kras (cca 45 km jihozápadně). Řešené plochy nejsou součásti žádných velkoplošných nebo maloplošných chráněných území. a nejsou tu ani součástí prvků vyšších územních systémů ekologické stability - ÚSES (nejbližším je vzdálený a východně se nalézající navržený nadregionální biokoridor jdoucí k Labi). Z hlediska Evropské soustavy ochrany přírody Natura 2000 se řešené plochy nacházejí dostatečně daleko od všech vyhlášených území (v blízkosti Káraného na druhé straně Labe) a nedotknou se jich ani nepřímo nebo přeneseně. Z hlediska místních územních systémů ekologické stability je přes řešené plochy veden středem navržený, nevymezený lokální biokoridor normální řady (č.23) od jihovýchodu k západu a je napojen na biocentrum funkční lesního typu (č.14) existující v místě malého stejnověkého lesa (cca 3,5 ha, včetně nově navržené rozlohy) ve středu navržené řešených ploch. Biokoridor pokračuje podle cesty (a doprovodných porostů) a vodní strouhy (malého občasného vodního toku) západním směrem na k.ú. Zeleneč, kde se napojuje na další navržený, částečně funkční biokoridor. Biokoridor je v části svého tahu územím veden v ochranném pásmu produktovodů. Tento severní biokoridor je navržen na přechodu z k.ú.zápy severozápadním směrem podle malého vodního toku tvořícího severní hranici řešených ploch je veden územím jako navržený nevymezený biokoridor (č.22) podle Zelenečského potoka. Podobně jako ve středu řešených ploch, tak i v jižní části řešených ploch přes pole od východu (jižně od Mstětic), pravděpodobně podle občasného vodního toku do místa sadu a doprovodných křovisek u trati je navržen záložní prvek ÚSES biokoridor nevymezený lokální normální-vlhké řady (č.13), směřující do navrženého nevymezeného lokálního

7 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 6 biocentra (č.15) přímo v místě zpustlého sadu (u nádraží) a dalších zelených ploch u nádraží (rozloha do 2 ha), odkud pokračuje opět jako nevymezený přes pole směrem na západ. Tento prvek ÚSES nebyl oproti generelu ÚSES akceptován v rámci změny ÚPD k.ú.mstětice č.2, proto pro něj byly ponechány plochy zeleně v rámci systému zeleně řešeného území. Tato zeleň může být kvalifikována jako funkční hlavně na plochách obecních a státních pozemků. Biokoridory navržené v zemědělské krajině jsou schematicky vymezeny, protože jde o krajinu s velmi nízkým stupněm ekologické stability, kde na sebe přírodní prvky krajiny nenavazují nebo mají návaznost velmi omezenou. Proto je nutné s jejich vedením v krajině počítat a případně je v trasách nově pevně vymezit podle jejich technických parametrů (viz dále). Trvanlivost prvků ÚSES a zeleně v takové krajině je dána kvalitou péče a množstvím vkládaných prostředků do údržby. Z hlediska zásahu do významných krajinných prvků je nutno konstatovat, že v řešených plochách nejsou registrované VKP (významné krajinné prvky) a jediným plnoprávným významným prvkem krajiny je les (proměnlivé kvality) ve středu řešených ploch a pak případně i malé vodní toky s doprovodnými porosty (Zelenečský potok). Do lesa nebude zasahováno v rámci sřešení zeleně, ale bude navržena jeho další kultivace na přírodě blízké plochy. Bylo by vhodné upravit koryto vodních toků v zájmu zdržení vody v krajině, protože jsou zahloubeny po provedených melioracích, trpí nízkou vodností a průtokem a jejich ekologické funkce je nutno obnovit. Současný stav krajiny a ochrana přírody Bioregion patří k velmi starým sídelním oblastem, trvale byl osídlen od neolitu. Bioregion byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy a rozloha lesů je i dnes velmi omezená. Přirozené lesní porosty jsou často nahrazeny druhotnými akátinami, na píscích kulturními bory. V bezlesí převládají agrikultury - pole, louky jsou jen ojedinělé, přibývá rozlohy zastavěných ploch. Travinobylinné porosty jsou častější pouze na prudších svazích. Travinný udržovaný porost v lokalitě je vzácnou výjimkou jen na malých plochách, jinak jsou zde již jen meze a doprovodné porosty dřevin podle areálů železnice, obce a také podle komunikací. Krajina z hlediska ekologické stability je hodnocena jako A, tedy území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením přírodních struktur, převážně krajina zcela přeměněná antropogenní. Podle krajinářské ekologicko-estetické hodnoty lze krajinu v okolí řešených ploch začlenit mezi území s krajinářskou hodnotou narušenou biocentra většinou neexistují, nebo jen jako izolované ostrovy, často existenčně ohrožené.

8 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 7 Průzkum stávajícího stavu zeleně Rostlinný pokryv území tvoří z větší části orná půda s pokryvem jednoletých produkčních plodin, která z hlediska ekologické stability území je méně zajímavá. Území je z botanického hlediska velice chudé a postižené ruderalizací (vlivem dlouhodobého zemědělského využití) a náletem druhů rostlin. Jako vzdáleně polopřirozená a místy degradovaná společenstva lze posoudit v lokalitě 3 hlavní biotopy : Listnatý lesní remíz ve středu ploch a západně od Mstětic - tvořen směsí dřevin: javor mléč, habr obecný, lípa srdčitá, javor klen, jasan ztepilý, jilm drsný, třešeň domácí, jeřáb ptačí, dub letní, akát trnovník, bříza bradavičnatá, hrušeň obecná aj. - V podrostu jsou jako křoviny přítomny : bez černý, růže šípková, ostružiník křovištní, líska obecná, hloh obecný, krušina olšová, kustovnice cizí, ptačí zob obecný, pámelník poříční, slivoň trnka, brslen evropský, aj. - Z bylin lze v jarním aspektu jmenovat sasanku hajní, plicník lékařský a violka vonná, později jsou při okraji vystřídány kopřivou dvoudomou, netýkavkou nedůtklivou, kakostem, děhelem lesním, mrkví a dalšími. Travinná vegetace se vzrostlými křovinami a dřevinami podél malých toků a sad a křovinná plocha v jižní části území u železniční stanice - dřeviny a křoviny podle malých vodních toků jsou v lokalitě : vrba jíva, vrba křehká, vrba bílá, bříza bradavičnatá, hrušeň obecná, hloh obecný, topol osika, topol bílý, jeřáb ptačí, jabloň obecná, třešeň domácí, ořešák královský, jírovec maďal, javor klen, jasan ztepilý, bez černý, růže šípková, ostružiník maliník, ostružiník křovištní, slivoň trnka, slivoň (blíže neurčená), aj. - z bylin jsou to hlavně následující druhy : řebříček obecný, bršlice kozí noha, psineček výběžkatý, psárka kolénkatá, pilát lékařský, kerblík lesní, chundelka metlice, lopuch plstnatý, křen selský, ovsík vyvýšený, pelyněk černobýl, lebeda lesklá, měrnice černá, barborka obecná, šedivka šedá, dvouzubec černoplodý, sveřep kýlnatý, bodlák obecný, bodlák kadeřavý, chrpa luční, krabilice hlíznatá, krabilice mámivá, merlík bílý, čekanka obecná, pcháč oset, pcháč obecný, turanka kanadská, škarda dvouletá, srha laločnatá, mrkev obecná, štětka lesní, hadinec obecný, pýrovník psí, pýr plazivý, svízel bílý, svízel přítula, kuklík městský, locika kompasová, kopřiva dvoudomá, šanta kočičí, lnice květel, jílek vytrvalý, štírovník růžkatý, heřmánek terčovitý, heřmánek pravý, tolice dětelová, komonice bílá, mák vlčí, chrastice rákosovitá, bojínek luční,

9 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 8 jitrocel kopinatý, jitrocel větší, jitrocel prostřední, lipnice roční, lipnice hajní, lipnice luční, lipnice obecná, mochna stříbřitá, mochna plazivá, šťovík klubkatý, šťovík tupolistý, čičorka pestrá, silenka obecná obecná, lilek potměchuť, celík kanadský, kostival lékařský, vratič obecný, jetel pochybný, jetel luční, jetel plazivý, heřmánkovec nevonnný, divizna černá, vikev ptačí Doprovodné porosty komunikací silně ovlivněné provozem a ruderalizací - dřeviny podle doprovodných komunikací jsou následující : jeřáb ptačí, jasan ztepilý, javor klen, jírovec maďal, lípa srdčitá, vrba křehká, vrba bílá, vrba jíva, hrušeň obecná, slivoň domácí, bez černý, růže šípková, ostružiník křovištní, slivoň trnka, křídlatka japonská. - Z bylin jsou v chudých porostech podle komunikací přítomny následující druhy : řebříček obecný, bršlice kozí noha, psineček výběžkatý, lopuch plstnatý, křen selský, ovsík vyvýšený, pelyněk černobýl, lebeda lesklá, dvouzubec černoplodý, bodlák obecný, bodlák kadeřavý, chrpa luční, merlík bílý, čekanka obecná, pcháč oset, srha laločnatá, mrkev obecná, kopřiva dvoudomá, kopřiva žahavka, pýr plazivý, svízel přítula, kuklík městský, lnice květel, jílek vytrvalý, štírovník růžkatý, heřmánek terčovitý, mák vlčí, bojínek luční, jitrocel kopinatý, lipnice roční, lipnice obecná, mochna plazivá, šťovík tupolistý, čičorka pestrá, silenka obecná obecná, celík kanadský, vratič obecný, jetel luční, jetel plazivý, heřmánkovec nevonnný, vikev ptačí, řebříček obecný, kokoška pastuší tobolka. Během průzkumu řešených ploch v jarním období roku 2010 byla zaznamenána větší část rostlinných a dřevinných druhů vyskytujících se ve zkoumaném území řešených ploch v k.ú.mstětice. Ve zkoumaném území nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný rostlinný druh uvedený v příloze III. vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Závěry průzkumu ploch v řešeném území na kat.území obce Mstětice. Pochůzkami, studiem literatury a pozorováním po celé ploše a okolí navrhované řešených ploch stavby areálu Nové Mstětice bylo zjištěno, že lokalita se nachází v zemědělské krajině bez výrazných přírodních prvků, kde je zeleň zastoupena jen v omezených segmentech. Navrhovaná případná výstavba dle změny ÚPD č.2, jak lze konstatovat na základě podkladů změny, neohrozí významně stávající přírodní prvky v krajině u Mstětic. Významné krajinné prvky jsou velmi omezené a prakticky se kryjí s prvky územního systému ekologické stability v navržené i změněné podobě. Vzhledem k tomu, že obě větší zelené

10 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 9 plochy jsou součástí ÚSES, tak bude nutno tyto plochy dále zachovat a revitalizovat s tím, že budou propojeny vymezenými biokoridory a dalšími plochami zeleně ve směru V-Z s dalšími prvky ÚSES mimo řešené území, tak aby kontinuita byla zachována. Propojení jednotlivých prvků zeleně a SES v území v odpovídajících technických parametrech ÚSES v celé ploše nebude problémem, jen si to vyžádá detailnější projekční řešení odpovídající obecným požadavkům SES a jeho zapracování do územní dokumentace. V lokalitě nebyly nalezeny žádné další faktické důvody pro omezení rozsahu nakládání se zelení nebo specielní výsadby záměru z hlediska ochrany přírody a krajiny. Řešení ploch zeleně v návrhu územní studie a jejich členění Plochy v území původně zemědělské, intenzivně využité jsou plochami na okraji hl.města Prahy, které v současnosti nejsou výrazněji obhospodařovány a současně jsou nově zastavovány. Z hlediska kvality ovzduší, vody a půdy lze hovořit o zemědělsky pozměněném, ale dnes postupně zastavovaném a revitalizovaném území se sníženou biodiversitou a bez dopadu průmyslové výroby na krajinu. Veřejná zeleň v zpracovaném území bude odpovídat uliční struktuře, struktuře ploch zeleně a také účelu ke kterému je do navržených ploch veřejné zeleně dosazována. Preferována bude zejména krycí zeleň na protihlukovém valu (s nízkými nároky na údržbu), zeleň uliční v zástavbě, zejména pak širších ulic a pěších bulvárů a také zeleň doplňková parkového až lesoparkového charakteru. Jako vybrané dřeviny vhodné k výsadbě budou využívány zejména odolné a autochtonní přírodní druhy, jen ve vybraných místech uvnitř zástavby bude možnost využít některých vhodných kultivarů, např. s kulovou korunou atp. Mezi preferované druhy dřevin bude patřit lípa malolistá, javor mléč, javor babyka, hloh jednoděložný, jeřáb ptačí, jasan ztepilý, dub letní, z křovin pak zejména ptačí zob obecný, líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, růže šípková. Územní studie pro území vymezené v rámci 2.změny územního plánu obce Zeleneč - část Mstětice obsahuje následující členění ploch (viz obrázek návrhů ploch v příloze, který je nedílnou součástí Územní studie zeleně) : 1) Plochy stávajících porostů a dřevin (nepůvodní, chudé, řídké) 2) Navržené plochy porostů a porostních skupin (sestavy vybraných dřevin v terénu) 3) Plochy trávníků k aktivní rekreaci (budou řešené v dalších stupních PD) 4) Květnaté louky (2x ročně kosené, výborně kvetoucí) 5) Přírodě blízké, až polopřirozené louky (1x ročně mechanicky kosené) 6) Soliterní stromy a křoviny a stromořadí

11 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 10 Výše uvedené kategorie jsou stanoveny z hlediska požadavků na využití zeleně v rámci rozvoje v řešených plochách a samozřejmě i s ohledem na nutnost vkladu do první investice při jejich zakládání a při jejich údržbě v budoucnosti. Je očekáváno, že k kultivaci obecních ploch bude využito grantů OPŽP a jiných zdrojů k financování výsadeb. Popis jednotlivých ploch navržené zeleně Plochy stávajících porostů a dřevin Plochy stávajících porostů a dřevin, jsou v daném území velmi málo rozšířeny, což je dáno tradičním zemědělským hospodařením (hovoří se o opotřebované krajině) v širším území Polabí a také nedostatečnou péčí o údržbu a případnou kultivaci, či zakládání ploch zeleně v minulosti (jde o zeleň zbytkovou). Posledním výrazným zásahem v oblasti zeleně byla výstavba VT centra v místě omezné kvalitní zeleně u ž.st. Mstětice. V současnosti stávající plochy zeleně, převážně popsané v textu výše, budou vhodné k úvodní podpoře ekologické stability a k dosadbám a rozšíření zeleně do jejich okolí a také k další kultivaci těchto ploch a jejich rozvoji. Úvodní kultivace všech těchto ploch je velmi vhodná i vzhledem k vlastnictví pozemků a nutnosti jejich údržby, též v rámci obecné péče o krajinnou zeleň, která podpoří možnosti další kvalitu výstavby navržené v řešeném území. Navržené plochy porostů a porostních skupin Jde převážně o plochy porostů navržených na doplnění k funkcím spojeným s ekologickou stabilitou, odprašněním území, ochranou proti větrné erozi, ochranou proti hlučnosti a s řadou dalších funkcí v krajině podle připravované realizace změny územního plánu č.2. Plochy se nacházejí na odhlučňovacím valu podél komunikace II.tř., po okrajích řešeného území, napříč směru větru, podle ploch ÚSES jako doprovodná zeleň, pak jako doplňková zeleň podle železniční trati a po okrajích řešeného území (u areálu SHZ, viz. Mapa řešeného území), do této kategorie patří i doprovodná zeleň komunikací a bulvárů navržených v zónách k osídlení. V širších komunikacích uvnitř zástavby je možno akceptovat i kultuvary s lepší údržbou koruny i plochy okolo. Tato navržená zeleň je finančně náročná a bude vyžadovat jednorázový finanční vklad do výsadby a pak další vklad do základní údržby zeleně alespoň po dobu let. Jako zásadní se jeví dobrý výběr skladby zeleně v této skupině a její rozmístění v rámci k.ú.mstětice. Neméně zásadním faktorem je pravidelná údržba a správná výsadba a dosadba obnova této zeleně v krajině alespoň ve výše uvedeném časové úseku. Náklady na údržbu uvedené zeleně budou každoročně klesat. Plochy trávníků k aktivní rekreaci

12 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 11 Jde o plochy navržených sídelních částí. Jejich umístění bude řešeno v dalších stupních PD. Tyto plochy mohou sloužit k řadě sportů a vyžadují po vysetí a zarovnání povrchu zaválcováním i intenzivní péči, včetně zalévání a hnojení, dokud se trávník nepodaří dostatečně stabilizovat. Základní údržba je pak nutná každoročně (6x kosení a kultivace, v letním období pak zálivka od července do září). Květnaté louky Jde o travnaté plochy na vhodných místech doplněné dřevinami a křovinami viz mapka. Tyto plochy by měly působit jako přirozené travní porosty tvořící krajinný rámec a podporovat prvky ÚSES a stávající zeleně. Jejich kombinace s vodními prvky a soliterami je maximálně vhodná. V náročnosti na údržbu jsou podstatně méně náročné, vyžadují pouze alespoň 2x ročně kosení na ploše oseté květnatou travní směsí vhodnou do suchých až výsušných poloh. Úvodní vklad je nutný při výsadbě a údržbě zalévání. Pasení je na těchto plochách principielně možné, je ovšem vhodné zvolit správný dobytek i způsob chovu a pastvy (pastevní hospodaření nebo kosení a pobyt ve stájích). Přírodě blízké, až polopřirozené louky Jde o travnaté plochy založené tak aby pokud možno navazovaly na stávající travnaté plochy a doplnily je na vhodných místech, zejména při okrajích ÚSES a dalších prvků krajiny. Po výsadbě jde o plochy nejméně náročné na údržbu a je nutné je alespoň jednou do roka pokosit mechanizací, případně i omezeně spásat (ovcemi, případně skotem v omezeném množství z důvodu eroze pozemků). Tyto plochy by měly tvořit základní kostru ekologické stability krajiny v území. Soliterní stromy a stromořadí Na vhodných místech mimo trasu a ochranné pásmo vedení vn a vvn a produktovody, případně jejich ochranná pásma lze vysazovat dřeviny a křoviny jako solitery i do komponovaných skupin (vždy je nutná výsadba zakůlovaných jedinců vzrůstu 1,2 m a více), složení doporučené dřevinné skladby je v příloze této dokumentace územní studie zeleně. Solitery by měly být vysazovány podle potřeby v dostatečném vzrůstu a s ochranou proti okusu zvěří a s dostatečným předstihem a ochranou. Stromořadí vysokokorunných stromů s podchozí resp. podjíznou výškou 2,5m resp. 4m budou vysazené podél vybraných komunikací jako doprovodná komunikační zeleň. Návrh ploch veřejné zeleně k dotační podpoře Jedná se plochy vyčleněné v rámci územní studie zeleně v k.ú.zeleneč tak aby bylo možno na nich realizovat různá opatření k zazelenění (trávníky, křoviny, lesoparkový porost, porosty

13 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 12 dřevin), kde cílové mají být zvýšené ekologicko stabilizační funkce nově zakládané zeleně v krajině. Tyto funkce jsou definovány souhrnně u daného druhu zeleně jako stabilizační zeleň v krajině, zeleň s půdoochrannou funkcí, bránící větrné nebo vodní erozi, zeleň zvyšující biodiverzitu v krajině a rozšiřující hnízdní možnosti, zeleň zadržující vodu v krajině, zeleň s velmi významnou estetickou funkcí, která v krajině funguje jako prvek zvyšující kvalitu života v okolních sídlech, zeleň splňující parametry původních významných krajinných prvků nebo interakčních prvků ÚSES. Výsadba a její hustota bude odpovídat jednotlivým prvkům zeleně na které bude případná dotace vázána. Uvedená zeleň bude realizována převážně obcí nebo dalšími subjekty z dotačních programů (zejména OPŽP) a za podpory obce a dalších subjektů. Další vhodné prvky v krajině : Protierozní opatření Na linii sever-jih je v rámci, zejména návětrné jižní části pozemků-ploch, velmi žádoucí vytvořit při okraji studovaného území nově vysázený větrolam nebo alespoň nižší ochrannou výsadbu křovin proti větrné erozi přítomné v dané oblasti výsušných půd stále silněji. Větrná eroze působí ve směru převažujících větrů, tedy na návětrné straně cca od jihozápadu až západu. Protierozní opatření jsou nutná protože bez nich dojde u pozemků k řadě negativních jevů odnos půdy, navazující vodní eroze, bahnotoky, zvýšená prašnost vně i uvnitř staveb a obnažování podloží. V samotném důsledku znamenají tyto opatření co nejrychlejší osetí pozemků travní směsí a kultivace trávníků pro zadržení vody v daném území. Vodní prvky Pro zvýšení estetického působení v krajině, zvýšení relativní vlhkosti a snížení sekundární prašnosti jsou v místě navrženy další retenční nádrže.u kterých by bylo vhodné dále pracovat s terénem a i s pobřežní zónou, tak aby vzniklo alespoň malé litorální pásmo zvyšující odpar a tvořící zónu pro vodní faunu i flóru. Etapizace zeleně: Jako 1.etapa výsadby zeleně připadá v úvahu: 1) ochranná a izolační zeleň (protihlukový val) v rozsahu nezbytném pro ochranu výstavby 1.etapy 2) adekvátní část boulevardu

14 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 13 Další fáze etapizace budou určeny adekvátně poměrům rozvojových ploch a měly by být realizovány v předstihu před započetím výstavby v dané rozvojové ploše. Jako samostatná fáze připadá v úvahu dotovaná zeleň z fondů EU ( vyznačena ve výkresové části). Tato zeleň je ve výkresové části označena jako plochy pro dotační zajištění nelesní krajinné zeleně. Plochy sportu (OS): Na veřejnou zeleň přímo navazují v území plochy určené pro rekreaci a pro sportovní aktivity. Na těchto plochách vymezených na okrajích zástavby a přímo navazujících na školu a školku mohou být dle úz. plánu umístěny krytá i otevřená sportoviště včetně odpovídajícího zázemí ( obslužné komunikace, dále pěší a cyklistické, odpovídající technická vybavenost včetně vybavenosti pro návštěvníky, provozy údržby a bydlení provozovatelů objektů a případně areálu ) Severní poloha ploch OS při zóně Z22 je vhodná pro rozvoj aktivit umístěných školských zařízení v rozvojové ploše Z9. Jižní poloha ploch OS při Z24 je více vhodná pro umisťování aktivit pro širokou veřejnost. Vzhledem k ochranným pásmům produktovodů je možno krytá a zastřešená sportoviště umisťovat do hranice 100 m od osy produktovodu. Do pásma 100 až 50 m lze umisťovat pouze venkovní sportoviště nezastřešená, např. tenisové kurty, fotbalové a basketbalové hřiště atd. Závěr Územní studie zeleně pro část k.ú. obce Mstětice byla zpracována v rozsahu překračujícím minimální požadovaný rozsah a akceptovala rozsah doporučený dle zadání územní studie lokality Zeleneč Mstětice 2. Územní studie zeleně pro část k.ú. obce Mstětice je koncipována tak, aby umožnila některé plochy zeleně financovat nejen z obecních, případně soukromých, ale i ze státních zdrojů, včetně některých prvků zeleně, jako např. vybraných pásů zeleně krycí s odhlučňovací a s protierozní funkcí. Výše uvedené odstupňovaně pojednané plochy zeleně (viz textová část, mapka v příloze) jsou zakresleny v souladu s požadavky projektantů Změny č.2 územního plánu řešeného území v k.ú. Mstětice a současně jsou zakresleny do plánu předběžné studie obytné výstavby v daném území obce Mstětice. Plán studie obsahuje zároveň systém komunikací,

15 Číslo projektu 2019P Technická zpráva 14 navazujících jednak na komunikaci II.a III tř. jdoucí napříč územím a současně i na železniční trať, kde je uvažována optimalizace traťového úseku, bez větších zásahů do okolí. Zpracovali Praha Mgr. Michael Pondělíček Tabulka navržené zeleně k výsadbě do jednotlivých ploch

16 Tabulka navržené zelen do ploch v k.ú.mst tice, v etn managementu Druh plochy v ÚS zelen Stávající porosty zelen Plocha (ha) Doporu ené d eviny Doporu ené k oviny Konverze na dubohab iny a doubravy Babyka, hloh, líska, brslen, pta í zob, r že Navržená izola ní zele - protihlukový val Navržené porosty a skupiny Dub letní, habr obecný, lípa srd itá, javor mlé, je áb pta í, jasan ztepilý, hruška Dub letní, habr obecný, lípa srd itá, javor mlé, je áb pta í, jasan ztepilý, hruška Hloh, babyka, líska, brslen, pta í zob, r že Hloh, babyka, líska, brslen, pta í zob, r že Kv tnatá louka Solitery dub letní, lípa, hruška Solitery Prunus, r že, kloko, líska P írod blízká louka Soliterní d eviny a stromo adí --- Solitery Prunus, r že, kloko, líska Dub letní, habr obecný, Hloh, babyka, lípa srd itá, javor mlé, líska, brslen, pta í je áb pta í, jasan zob, r že ztepilý, hruška, jilm svraskalá, drsný, vrba k ehká, ešetlák, hlošina topol erný Podrost management Poznámka Bez podrostu, p ípadn pasený trávník Pro ezávka, zm na skladby d evin, dosadba místních druh, pasení bez podrostu Pro ezávka, dopln ní výsadby, kultivace d evin Vyžaduje lesního hospodá e a farmu v okolí Protihlukový val podél silnice II/101 trávník Pro ezávka, dopln ní výsadby, kosení podrostu,pasení, kultivace d evin Sm s na kv tnatý trávník, louku Sm s na kv tnatou louku Zálivka, kosení, další kultivace drnu Doprovodné porosty, p ípadn porosty v trolam, produk ní porosty Kyp ení p dy Kosení Na vlh ích p dách bez eroze trávníky Zálivka, p ihnojení v p ípad pot eby, ošet ení po zim, ochrana proti okusu, zak lování Rozsah podle vhodných ploch k výsadb, zejména u sídel

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003

Tabulky prvků územního systému ekologické stability. zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Tabulky prvků územního systému ekologické stability zpracovala RNDr. Tesařová v r. 2003 Pořadové číslo: LC 1, Hříškov Název: Remízek u vodojemu V koutě Mapový list: 1:10000 12-12-14 1: 5000 Louny 1-7 Katastrální

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov

Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Katalog významných krajinných prvků SO ORP Prostějov Příloha č. 1 k bakalářské práci z geografie na téma chráněná území Prostějovska Autor: Jiří Havela Obsah Arboretum v Kostelci... 2 Brus - okolí... 3

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 3.2.08.19 Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání - člověk nahradil lesní společenstva loukami a pastvinami /hnojí, kosí, hospodářská zvířata ji spásají - rozmanitý ekosystém /liší se obsahem

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE projektu Zemní, terénní a arboristické práce v lesoparku Na Sluneční realizované v rámci projektu LESOPARK NA SLUNEČNÍ, CZ.3.22/3.3.01/13.03849 a/ identifikační údaje Název projektu:

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Plánování a význam zeleně v malých městech. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Plánování a význam zeleně v malých městech Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla,

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody

EU V/2 1/Z34. Česká republika. rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody EU V/2 1/Z34 Česká republika rostlinstvo a živočišstvo, ochrana přírody Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 8. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální geografie České republiky

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY

PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY Příloha 1 PRACOVNÍ LIST Č. 1 K PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY 1. Krajina kolem města Jevíčko a v něm samotném je příkladem narušené (degradované krajiny, krajiny obdělávané, krajiny příměstské a městské krajiny.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě

Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejpočetnější skupina rostlin - zhruba 250 000 druhů - vytvářejí pravé květy a plody - dělí se na dvě skupiny: dvouděložné a jednoděložné rostliny - tyto skupiny

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY

DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY DATABÁZE NOVĚ ZALOŽENÝCH PRVKŮ ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ STABILITY Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče

Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území omezené možnosti následné péče Motto: Okolí nádraží nepotřebují mnoho bez udržovací péče není možno zachovat žádný historický odkaz Východiska návrhu: Nezpochybnitelný historický potenciál genius loci soudobé požadavky na využití území

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy

Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy Příklad projektu zalesnění zemědělské půdy I. Identifikace žadatele Vlastník pozemku: Petr Šust Datum narození: 2.8.1963 Adresa: Na Horánku 275, 384 11 Netolice Kontakt: 605 356 147 II. Identifikace zpracovatele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Datum 24.2.2012 Brno Autor školícího materiálu: Ing. Josef Palas PP8: Mendelova univerzita v Brně OSNOVA PŘEDNÁŠKY

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (ÚSES) Realizace skladebných částí územních systémů ekologické stability (ÚSES) Doporučená literatura: Löw J. a kol.: Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability, Brno 1995 Maděra P. et

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELNÍ HLAVNO ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav odbor územního rozvoje a památkové péče PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 5. OSTATNÍ EKOSYSTÉMY... 2 5.1. EKOSYSTÉMY PŘIROZENÝCH (PŘÍRODNÍCH, PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH) STANOVIŠŤ - SVAHY, SKÁLY,... 2 5.1.1. Přístupy a východiska... 2 5.1.2. Řešení... 2 5.1.3. Podklady, literatura,

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem

Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem Nezvaní hosté naší flóry vážné nebezpečí nebo. Petr Bauer, AOPK ČR, SCHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem .jen strašák??? aneb zkušenosti z Labských pískovců Invaze a expanze rostlinných druhů Invaze

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu.

Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Enviromentální přínos nízkého a středního lesa v Českém krasu. Lesy zaujímají 38% rozlohy CHKO Český kras. Údolí Berounky u Srbska. Vlevo NPR Koda, vpravo NPR Karlštejn. Jeřáb krasový (Sorbus eximia) Jeřáb

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A S O K O L N I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y V E N K O V A 2 OBSAH DOKUMENTACE 1. ÚVOD 2. CHARAKTERISTIKA OBCE 3. ZAMĚŘENÍ V OBLASTI OSVĚTOVÉ A KULTURNÍ 4. ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ 5. OBNOVA A UDRŽOVÁNÍ

Více

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková

Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny. 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Územní plán a jeho důležitá úloha v ochraně přírody a krajiny 23. 11. 2011 Ing. Hana Kašpaříková Inteligentní a kulturní lidi, včetně úředníků, nemusí do ochrany přírody a krajiny nutit právní předpis.

Více

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM:

JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: JOSEFOVSKÉ ÚDOLÍ DATUM: Josefovské údolí je národní přírodní rezervací, která se rozprostírá na svazích po obou stranách Křtinského potoka. Její celková rozloha je přibližně 110 ha. Ukázkové foto vybrané

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Územní plán VERUŠIČKY Návrh

Územní plán VERUŠIČKY Návrh Územní plán VERUŠIČKY Návrh projektant: Ing.arch. A. Kasková datum: březen 2015 I. Textová část Název: Územní plán Verušičky Stupeň: Úprava návrhu ÚP před řízením Obec: Obec Verušičky IČ: 00255131 Určený

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004

Nemojany. studánka. ostatní poznámky mapovatel(é) M. Zouharová, D. Zouharová, P. Tomanová dne6. 8. 2004 1 studánka evidenční číslo 25 typ lokality: studánka místní název: U Trati zaměření N 49 14 34,6 EO 16 54 46,0 277 m n.m. katastr Nemojany lokalizace - v obci Nemojany, u zahrádek cca 200 m J od obecního

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY

ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY ŘEŠENÉ DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2008/2009 KATEDRA EKOLOGIE KRAJINY Název práce a školitel Šíření a regenerace vybraných lesních dřevin doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. Analýza historického využití

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2

Basgas Energia Czech, s.r.o. 120 00 Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ČESKÝ KRAS 267 18 Karlštejn 85 telefon: 311 681 713 311 681 023 ceskras@nature.cz ID DS: ffydyjp Basgas Energia Czech,

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty

Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Stromy navržené k výsadbě v historickém centru obce Tuklaty Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM PLENA - výška 8-12m, zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně

Více

LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR

LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR STUDIO B&M PROJEKTOVÁNÍ, OCHRANA KRAJINY LETŇANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU LETŃANY SEVER OBYTNÝ SOUBOR, BYTOVÉ A POLYFUNKČNÍ DOMY V K.Ú. LETŇANY NA KRAJINNÝ RÁZ VESELSKÁ 17 591 01 ŽĎÁR

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Katalog biotopů České republiky

Katalog biotopů České republiky Katalog biotopů České republiky Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich, Pavel Lustyk (editoři) AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Katalog biotopů České republiky Druhé vydání

Více

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature

Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu. Projekt LIFE-Nature Obnova teplomilných stanovišť v Moravském krasu Projekt LIFE-Nature 1 ÚVOD Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek Hády v roce 2004 získala jako první organizace v České republice

Více

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP

Historie ochrany přírody a krajiny. Přednáška UOZP Historie ochrany přírody a krajiny Přednáška UOZP Počátky První právní akty z 12.-14. století -ochrana lesů, lesních a vodních živočichů, lovených jako zvěř a ryby před pytláctvím Kníže Konrád Ota (1189)

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová

Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová ZAHRADA - PARK - KRAJINA Idea Změny v krajině v průběhu roku ve fotografiích Jana Kolková Rydvalová Jana Kolková Rydvalová, DiS. Zabývá se projekcí zahrad a současně pracuje jako externista pro o.p.s.

Více