Ošetřování pacienta jiného etnika (klient židovského vyznání) Mgr. Pavla Kudlová, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošetřování pacienta jiného etnika (klient židovského vyznání) Mgr. Pavla Kudlová, PhD."

Transkript

1 Ošetřování pacienta jiného etnika (klient židovského vyznání) Mgr. Pavla Kudlová, PhD.

2 Judaismus se řadí spolu s křesťanstvím a islámem ke třem velkým monoteistickým náboženstvím Dějiny judaismu jsou zároveň dějinami židovského náboženství i národa

3 POČTY VĚŘÍCÍCH Celkový počet: 13 milionů Izrael: 5,3 milionu USA: 5,8 milionu Evropa: 2,3 milionu ve městech: 1. New York: 1,75 milionu 2. Miami: 0,53 milionu 3. Los Angeles: 0,49 milionu 4. Jeruzalém: 0,42 milionu (data z roku 2000

4 Ortodoxní judaismus Uznávají na 1. místě ve svém životě Tóru. Obsahuje slovo Boží a to je nezvratné a nezměnitelné. Jsou povinni dodržovat všech 613 micvot (přikázání) Tóry. Každý den studovat Tóru Modlit se 3 denně, dodržovat přesně pravidla rituálů. Bohoslužby v synagogách probíhají odděleně, tzn. že ženy sedí buď za zdíči plentou, nebo v patře na galerii. Podle přísných pravidel dodržují šabat. Striktně se drží košer stravování % Židů. Uctívají rabína jako učitele a vykladače Tóry. Z většíčásti jsou ortodoxní Židé sionisté a jsou zastánci státu Izraele a tradiční víry.

5 Reformní (liberální) judaismus Liberální judaismus není tak přísný jako ortodoxní. Kázání probíhá v místních jazycích a bohoslužby jsou zkráceny. Liberální vyznavači judaismu nepovažují zákony Tóry za svaté, a proto si je dovolili zkrátit a svobodně interpretovat Liberální judaismus umožňuje ženám stát se rabínkami.

6 Konzervativní směr Vznikl na sklonku 19. století. Většině evropských Židů se nelíbily radikální změny, které provedl reformní judaismus. Klade se důraz na hebrejštinu a kulturu, která je jednotícím poutem mezi Židy. Z náboženské tradice je třeba zachovat co nejvíce a náboženský zákon zaručuje soudržnost judaismu. Konzervativní směr je středem judaismu. Nejvíce příznivců konzervativního směru žije v USA.

7 Posvátné spisy Každé náboženství má své učení a sbírky zákonů, které jsou zaznamenány v různých knihách. Nejznámější z nich je Bible. U judaismu je toto učení zaznamenáno v Tóře Je složená z 5 knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Deuteronomium), je to první část hebrejské Bible. a Talmudu (Ústní zákon, Mišnovo učení).

8 Židovský kalendář, svátky, šabat Judaismus má vlastní kalendář, který se velmi liší od nejrozšířenějšího křesťanského kalendáře. Odlišuje se jednak letopočtem, ale také v pojmenování měsíců a jiným pracovním týdnem. Židovský kalendář je lunární, má dní. Letopočet se počítá od 1. tišri, pořadí měsíců se ovšem počítá od měsíce nisan (nisan je první měsíc, ijar druhý atd.). Podmínkou je, aby měsíc nisan připadl vždy na začátek jara.

9 Židé v Českých zemích První zmínky v českých zemích pocházejí z období raného středověku. Pravděpodobně přicestovali s karavanami jako kupci. Trvalý pobyt Židů na územíčech se předpokládá od 10. stol. V Československu hráli Židé výraznou roli v hospodářství i kultuře. Počet židovských obyvatel cca r. 1941, nastalo hromadné, systematické vyvražďování Židů. Zemřelo československých Židů. Další vlna antisemitismu nastala v roce 1952 za vlády komunismu. V době politického uvolnění v roce 1968 spousta Židů emigrovala státem uznaná Federace židovských obcí v Praze

10 Federace židovských obcí (FŽO) v čele všech židovských skupin sdružuje 10 právně samostatných českých a moravských obcí po roce 1989 se k FŽO hlásily 3000členů V současnosti je to cca 1600 tisíc členů FŽO založila nakladatelství Sefer a provozuje Židovské muzeum v Praze Polovinu příslušníků tvoří členové Židovské obce v Praze ŽOP vydává vlastní měsíčník Roš Chodeš. Společně s Lauderovou nadací provozuje mateřskou školu, ZŠ Gur Arje a gymnázium Or Chadaš. ŽOP provozuje Českou unii židovské mládeže, sportovní a kulturní organizace. Kromě jednotlivých obcí pod FŽO patří sportovní klub Makkabi a Terezínská iniciativa. Bohoslužby se konají ve Staronové a Jubilejní synagoze v Praze.

11 Ve FŽO působířada rabínů zastupujících různé směry judaismu Za ortodoxní judaismus je to rabín Karol Efraim Sidon a za ortodoxní skupinu Chabad rabín Manis Barash. Konzervativní směr reprezentuje spolek Bejt Praha v čele s americkým rabínem Ronaldem Hoffbergem. Liberální judaismus neformálně vede Sylvie Wittmannová.

12 Jazyky, vzdělání, rodina Většina Židů ovládá nejméně tři jazyky, kterými je čeština, angličtina a hebrejština. Jsou velice vzdělaní. Rodina se uvádí jako základní jednotka judaismu a základ židovského života. Manželské soužití v judaismu je považováno za ideální stav, neboť osamocený člověk není šťastný a jeho život je nenaplněný, neúplný. Sňatkem je také splněn jeden z hlavních příkazů Tóry:,,Ploďte a množte se.

13 Motlitba První modlitba začíná ráno po probuzení. Ranní modlitbu (šacharit) - muži, ženy zproštěny - péče o domácnost a děti. Muži starší 13let se modlí 3 denně a při ranní modlitbě používají modlitebnířemínky. Modlitba odpolední (mincha) a večerní (ma ariv) obsahuje zkrácenou verzi ranní modlitby. Nejdůležitější z modliteb je Šema, ve které je vyznávána židovská víra, Amida, která zahrnuje osmnáct požehnání a tvoří jádro židovské bohoslužby. Modlitba Aleina blahořečí Boha, modlí se za svět a Izrael. Modlitba za svatost a za zemřelé se nazývá Kadiš. požehnání (berachot) např. nad jídlem Pokud Židé jedí chléb, musí si před samotným jídlem umýt rituálním způsobem ruce. Po jídle se pronáší modlitba Birkat ha mazon.

14 Modlitební rituál doprovází modlitební pomůcky: jarmulka (kipa), je znamením pokory a úcty k Bohu modlitební plášť (talit) modlitebnířemínky (tefilin) jsou vytvořené z kůže košer zvířat a obsahují dvě malé krabičky, ve kterých jsou určité pasáže z Tóry. Prvnířemínek se přikládá na hlavu zhruba tam, kde končí vlasy a druhý se přikládá obvykle na levou ruku, na které se sedmkrát omotá okolo předloktí

15 Stravování Žid nikdy nejí v jiném domově než židovském a ve svém domě nestrpí jídlo ani různé věci, které nejsou košer (rituální čistota). Židé ochotně poskytují stravu a přístřeší svým přátelům i náhodným cizincům. To se považuje za významný projev laskavosti, vstřícnosti a lásky.

16 Stravovací omezení- košer (správný, náležitý) Židé se řídí tzv. rituální způsobilostí KAŠRUT bible předepisuje, které živé tvory je dovoleno jíst a které ne. Podle tohoto zvyku se pokrmy dělí na: rituálněčisté povolené a nečisté zakázané dále pak na masité, mléčné a neutrální Potraviny musí být označeny pro vegetariány a maso musí být označeno KOŠER. zákaz konzumace masa obsahujícího krev zákaz konzumace vepřového masa (Židé se obávali o své zdraví, nebot' vepřové maso může být zdrojem trichinózy) zákaz pojídání zdechlin, tuku ovcí a volů podle tradice se nesmí jíst dohromady maso a mléko

17 Stravovací omezení- košer (správný, náležitý) Hlavním pravidlem kašrutu je: přísné oddělení mléčné a masité stravy, proto bývají v kuchyni dvě oddělené sady nádobí. přísný zákaz požívání krve (povolená zvířata musí být absolutně zdravá a být zabita předepsaným způsobem šchita, jedním řezem. Všechna krev musí být z masa odstraněna. Kašrutem se řídí všichni ortodoxní židé, ale ostatní již spoustu těchto zákazů a nařízení nedodržují.

18 Židé se řídí tzv. rituální způsobilostí KAŠRUT bible předepisuje, které živé tvory je dovoleno jíst a které ne. Znaky povolených savců jsou zcela rozpolcená kopyta a přežvykování potravy (hovězí dobytek, ovce, kozy ). Ryby smí pouze ty, které mají i ploutve i šupiny. Nesmí jíst vepře, velbloudy, koně, osly a hlodavce (králík), masožravce, tlustokožce, vodní savce a dravce. Nesmí plody moře, úhoře, rejnoky, korýše, plaze a měkkýše.

19 Hygiena Omytí rukou je povinné po probuzení ze spánku či po toaletě (musí si sundat i prsteny). V období menstruace a po menstruaci je žena,,nečistá (nido). Menstruující ženy mají přísně zakázaný pohlavní styk 12 hodin před menstruací a 7 dní po ní. Spí odděleně. Soulož se ženou, která se neočistí v MIKVE je těžký náboženský přečin (menší výskyt rakoviny děložního čípku u židovských žen). MIKVE je v překladu do češtiny shromáždění vody, v níž je možno nabýt rituálníčistoty. Mikve by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a musí být dost hluboká, aby se v ní dalo ponořit. Mikve se používá před svatbou, po menstruaci a po porodu.

20 Dodržování hygienických zásad, které jsou součástí náboženských zvyklostí: postupy před zahájením šabatu, kdy je zvykem provést celkovou koupel a hygienu těla, vyčistit nehty a oholit se O svátcích Pesach a sederové večeře, při které se rituálně omývají ruce na Jom Kipur je Židům zakázáno se umývat, muži se nesmějí holit, ženy malovat i jinak zkrášlovat, používat parfémy ani různé deodoranty. V soudný den musí stát člověk před svým soudcem bez veškerých zbytečností. Nesmí se nosit kožená obuv a je zakázán pohlavní styk

21 Příprava operačního místa dospělý zbožný Žid se drží příkazu pro úpravu vousů a vlasů:,,nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu Ultraortodoxní Židé nechávají své vousy a vlasy volně růst a nikdy by se jich nedotkli břitvou nebo žiletkou. Je dovoleno zastřihovat vousy a vlasy nůžkami. V současné době běžně používají ortodoxní Židé elektrické holicí strojky..

22 Obřízka Po porodu je zákaz oslav až do 8. dne, kdy je chlapci uděleno jméno při obřízce (brit mila) a dívce o prvním šabatu. Oslavy jsou zakázány z důvodu obav o život dítěte a matky. Pro Izraelity je obřízka od pradávna nevyvratitelným znamením abrahámovského svazku mezi Bohem a jeho lidem. U novorozenců mužského pohlaví se u ortodoxních a konzervativních židů vykonává 8. den života obřízka. Pokud je medicínsky kontraindikovaná, je možné ji odložit. Může se jí zúčastnit rabín i mužštíčlenové synagogy; vlastní obřízku vykonává židovský lékař nazývaný mohel (rituální obřezávač, obeznámený s židovským zákonem a s hygienickými medicínskými technikami). na obřad je potřeba speciální příprava a souhlas ošetřujícího. U dívek obřízka není; udělení jména se děje v synagoze většinou první sobotu po narození.

23 Podávání transfuzí, vakcinace, transplantace Židé mohou přijímat transfuzi, vakcíny, léky a může být u nich provedena biopsie i amputace. U ortodoxních Židů je nutné zajistit navrácení amputované končetiny nebo odebraného orgánu nemocnému, protože tělo musí být pohřbeno do země kompletně. Z tohoto důvodu je také pro ortodoxní Židy nepřijatelné dárcovství orgánů. Liberální a konzervativní judaismus souhlasí s pitvou, ale pouze s podmínkou, že nebudou odebrány žádné orgány ani části těla

24 Interrupce Terapeuticky přerušené těhotenství je dovolené při ohrození fyzického či psychického zdraví ženy. Potraty na požádání ženy se nepřipouštějí. Není povolená ani vasektomie. Sexuální vztahy jsou zakázány mimo manželství. Není dovoleno používat antikoncepci, výjimku tvoří pouze zdravotní problémy, válka nebo hladomor. Není povolena vasektomie.

25 Transplantace Někteří ortodoxní židé věří, že celé Bohem dané tělo se musí vrátit do země, vyžadují tedy pochování jakéhokoliv tělesného orgánu. Pro ortodoxní židy je tedy dárcovství transplantátů nepřijatelné. Sestra musí zabezpečit, aby amputované končetiny či orgány byly odevzdané ortodoxním židovským rodinám, aby je mohli pochovat.

26 Židovské svátky a jejich význam Šabat Roš ha-šana (Nový rok 1. tišri) Jóm kipur (den smíření) Sukot Simchat Tóra Chanuka

27 Šabat Sedmý den židovského týdne (sobota), den odpočinku, zasvěcený Bohu Židé mají v tento den studovat Tóru a radovat se Nejstarší příkaz o pracovním klidu sedmého dne byl upřesňován konkrétními zákazy. Ty jsou zachyceny v Mišně (39 zakázaných prací) Ortodoxní židé a konzervativní ctí sabat (sobotu) od pátkového večera až po sobotní západ slunce. V tomto čase anebo přes hlavní židovské svátky mohou odmítnout hospitalizaci anebo se podrobit lékařskému zákroku, pokud to není nevyhnutelné na záchranu života.

28 Jóm kipur (den smíření) Je o 10 dní později (po Roš ha-šana). Je to největší židovský svátek, který vyznačuje konec času určeného na rozjímání nad životem. (Kozierová, Erbová, Olivieriová, 1995, s. 781) Tento den představuje šabat všech šabatů Vše je zaměřeno na pokání, materiální záležitosti jsou redukovány jen na to nejnutnější Postí se všichni Židé Půst se týká: Jídla a pití Mytí Parfémování a kosmetiky Kožené obuvi Pohlavního styku

29 Od půstu jsou osvobozeni: Nemocný člověk, jehož zdravotní stav by se mohl postem zhoršit, může sníst malé množství jídla, ale jen na radu lékaře a po rozmluvě s rabínem! Totéž platí i pro ženu, která právě porodila (tři dny po porodu je pro ni půst přísně zakázán!) Čtvrtý až sedmý den po porodu může žena jíst nebo se postit vždy podle názoru ošetřujícího lékaře. Těhotné a kojící se musí postit po celou dobu Jóm kipur. Děti jsou osvobozeni až do věku náboženské plnoletosti (chlapci do 13 a dívky do 12 let) od postu osvobozeny, i když je chvályhodné, zkusí-li se postit alespoň několik hodin.

30 Nemoc a smrt Judaismus učí, že člověk v nemoci a ve smrti nesmí zůstat opuštěn. Pečují o něj kroměčlenů rodiny i členové tzv. pohřebního bratrstva chevra kadiša, kteří také pomáhají pozůstalým, vdovám, sirotkům a chudým. Především se však starají o poslední věci člověka spojené s rituální očistou mrtvého a samotným pohřbem. K jejich dalším aktivitám patří vybírání peněz či milodarů cdaka, které podle nutnosti rozdělují mezi potřebné. Židé si velmi váží zdraví, vychází zdravotníkům vstříc. Pouze při šabatu (od pátečního do sobotního západu slunce) a v době hlavních židovských svátků mohou odmítnout hospitalizaci a lékařské zákroky, pokud nejsou nezbytné pro záchranu života.

31 V době umírání a smrti nesmíčlověk zůstat sám. Potřebuje u sebe mít ty nejbližší, obvykle rodinu. Umírající se má vyzpovídat, vyznat ze svých hříchů (v hebrejštině viduj) a opustit svět se slovy šma Jizra el (slyš, Izraeli). V současné době se to podaří jen málokomu. Žid se má připravit na smrt v plném vědomí. O duchovní potřeby umírajícího se stará pohřební bratrstvo (v hebrejštině chevra kadiša) - skupina zbožných a čestných mužů a žen. Židé odmítají pohřeb žehem, vyžadují pohřeb do země. Pohřeb má být zpravidla uskutečněn ještě v den úmrtí nebo druhý den po smrti. Výjimku tvoří následují šabat nebo jiný svátek.

32 Pohřební zvyky U židů se o pohřbívání stará (nebo starala) organizace Chevra kadiša (v překladu Svaté bratrstvo), jejichž náplní existence byla rovněž péče o pozůstalé. Byla založena v Praze (rabim Jehudou Löwem ben Becalelem ) v 17. století, zanikla však v důsledku druhé světové války. Stykem s mrtvolou je člověk na sedm dní znečištěn, takže nemůže navštěvovat modlitebnu. Očištění těla (rituál se jmenuje TAHARA) probíhá v místnosti, kde je zapálena svíce, tělo leží nohama směrem ke dveřím. Při obřadu je zakázáno jíst, pít a kouřit, účastnící se smí bavit pouze o věcech, souvisejících s taharou. Všechny náplasti mohou být odstraněny pouze tehdy, pokud tělu nehrozí sebemenší poškození. Pakliže je tělo přece jen poškozeno, zemřelý je požádán o odpuštění. Tělo je omyto vodou s mýdlem stejným způsobem, jako u muslimů. Tělo je však zakryto celé a zvedá se pouze látka nad omývanou částí. Tělo se nikdy nesmí otočit na břicho. Očištěná těla mužů se noří do rituální lázně. Zemřelý je obléknut do pohřebního rubáše. Ten je bílý, bez kapes a ozdob. Pod hlavu je nebožtíkovi vložen sáček s izraelskou zeminou. Nakonec je tělo zavinuto do prostěradla a uloženo do prosté dřevěné rakve (rovněž bez ozdob). Rakev je uložena do hrobu, který je vyhlouben tak, aby nohy směřovaly k Izraeli. Nejpozději k ročnímu výročí úmrtí je nad hrobem vztyčen náhrobek. K němu se nepokládají květiny, ale na jeho horní obrubu se pokládají kamínky. Smuteční hosté házejí do hrobu po třech lopatkách hlíny. Lopatka se nepředává z ruky do ruky, ale pokládá se na zem, aby každý svým sehnutím vzdal zemřelému úctu.

33 Péče o tyto klienty v nemocnici Žid nesmí být v době nemoci a smrti opuštěn. Židé vyhledávají kvalifikovanou zdravotnickou péči a většinou vycházejí zdravotníkům vstříc. Mohou v období svátku a o sabatu odmítnout hospitalizaci nebo lékařský zákrok. Souhlasí jen v případě ohrožení života Mohou přijímat transfuzi, vakcíny, léky a může být u nich provedena biopsie i amputace. U ortodoxních Židů je nutné zajistit navrácení amputované končetiny nebo odebraného orgánu nemocnému, protože tělo musí být pohřbeno do země kompletně. Pro ortodoxní Židy je nepřijatelné dárcovství orgánů. Liberální a konzervativní judaismus souhlasí s pitvou za podmínky, že nebudou odebrány žádné orgány a části těla. Židé odmítají pohřeb žehem, preferují pohřbívání do země.

34 Židé většinou mluvířečí té země, ve které žijí. Styl oblékání a úprava zevnějšku (vousy, vlasy) - ortodoxní Na 1.místo ve svém životě staví rodinu a zdraví. Žid není nikdy sám díky modlitbě, která je pro něj oporou a spojením s Bohem. Pouze tehdy, pokud svůj stav již psychicky nezvládá, přichází na řadu opora z rodiny, ŽOP apod. Modlitby vykonávají zpravidla muži, ale i ženy, záleží na směru judaismu. Modlí se 3 denně, z toho je nedůležitější ranní modlitba, při které používají modlitební řemínky a další pomůcky jarmulku a talit. Běžné úkony života provázejí kromě modliteb také požehnání, která se pronášejí nejčastěji nad jídlem. Jsou kulturně velmi přizpůsobiví, ale svou kulturu si dokáží uchovat a uchránit uvnitř rodiny, obce Židé neuznávají pojem rasa. Důležité znát židovské svátky a zvyklosti Židé mají jiný kalendář a kalendářní rok.

35 Zdraví je pro klienta důležité, o svoje zdraví pečují a o svůj zdravotní stav se zajímají, v případě ohrožení života je porušení Tóry nutností Jsou velmi vzdělaní a výchova a vzdělání je pro Židy velmi důležitá Nutno respektovat stud a soukromí klienta Nutno respektovat odlišnosti v oblasti hygieny mikve, zejména u žen po menstruaci a po porodu Nutno respektovat pravidla kašrutu pravidla košer stravování, kontaktovat ŽOP a spolupracovat s ní, v případě potřeby (košer strava pro klienta, pohřeb apod.) Zoufalství a sebevražedné jednání není v souladu s vírou Největší sociální oporou klienta je rodina, následuje rabín a Židovská obec Nutno respektovat odlišnosti v souvislosti s umíráním a smrtí klienta Židovského vyznání Nutno znát zásady péče o mrtvé tělo K/P židovského vyznání pohřební bratrstvo (zajišťuje Židovská obec) tělo musí být co nejdříve pohřbeno a musí být celé, nesmí chybět žádný orgán ani končetina

36 Zdroj literatury: JÍLKOVÁ, V. Specifika ošetřovatelské péče u klientů židovského vyznání. Diplomová práce, 2009, JU v Českých Budějovicích. Vedoucí Nováková, D. Judaismus [online]. [cit ] Dostupné z www: Co by měl každý vědět o židovství, Praha, Vyšehrad, Judaismus a zvířata (online), 2004 (cit ). Dostupné z Judaismus. Časopis 100+1, číslo vydání 18/2000 ze dne 31. srpen Judaismus & křesťanství ve zkratce (online), 2004, (c) Xpress (cit ). Dostupné z KOZIEROVÁ B., ERBOVÁ G. Ošetrovateĺstvo 1 a 2. Martin: Osveta, str ISBN: KUNETKA, František. "Budeš se radovat před hospodinem, svým Bohem" (DT 16,11) - židovský rok a jeho svátky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, STEMBERGER, Günter. Talmud a midraš - úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, STRNADEL, Z. Pohřební zvyky napříč monoteistickými náboženstvími: křesťanství, judaismus a islám (online). c 2004, (cit ). Dostupné z VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, s. ISBN: UMLAUF, V. Historie judaismu (online). c 2004 (cit ). Dostupné z

37 Děkuji za pozornost

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Specifika multikulturní péče

Specifika multikulturní péče Specifika multikulturní péče Hradec Králové úterý 20.11.2007 MUDr. Zdeněk Schwarz Transkulturní přístup základní fakta Migrace je jedním z nejzávažnějších celosvětových problémů Zdravotní stav migrantů

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD.

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Islám Je jedno ze tří nejrozšířenějších náboženství na světě. Hovoří se až o 1 miliardě vyznavačů (za buddhismem a křesťanstvím).

Více

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí Srpen 2010 Mgr. Helena Škrabová KULTURNÍ ZVYKY A RITUÁLY V SOUVISLOSTI SE SMRTÍ Islámské zvyky Praktiky při umírání : U umírajícího muslima

Více

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór 10. OTÁZKY Judaismus - židovské náboženství 1) Judaismus je nejstarší náboženství, které vyznává jediného Boha. Je tedy a) monoteistické b) polyteistické Č1 c) nevyznává žádného Boha 2) Židé stále čekají

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 -

Světová náboženství: Hinduismus: Buddhismus: Konfucianismus: Taoismus: Judaismus: Křesťanství: Islám: - 1 - Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.31 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Specifika ošetřovatelské péče o pacienta židovského vyznání. Jana Zábojníková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Specifika ošetřovatelské péče o pacienta židovského vyznání. Jana Zábojníková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Specifika ošetřovatelské péče o pacienta židovského vyznání Jana Zábojníková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

dobami, jednou slaví postní měsíc ramadán v létě, jednou v zimě (k posunu o celý solární rok dochází jednou za, roku). Křesťanům naopak neustále

dobami, jednou slaví postní měsíc ramadán v létě, jednou v zimě (k posunu o celý solární rok dochází jednou za, roku). Křesťanům naopak neustále Kalendář Zůstaneme-li u v předmluvě uvedené představy archeologie, narazíme při pátrání po kořenech židovského kalendáře na základní text judaismu Tóru. Z ní vyplývá, že židovský kalendář má respektovat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Vnitřní řád pobytové sociální služby

Vnitřní řád pobytové sociální služby Vnitřní řád pobytové sociální služby Posláním pobytové sociální služby v Nemocnici Valašské Meziříčí a. s. je zajistit uživatelům odbornou péči a podporu v jejich nečekané, nepříznivé zdravotní a sociální

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1

Domácí řád. Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Domácí řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 1 Řád Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni upravuje základní podmínky soužití obyvatelek domova a je závazný pro všechny obyvatelky,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel

Pravidla chování žáků školy, práva a povinnosti žáků. Příloha č. 4 školního řádu. 2. třídní učitel Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 25122690, IZO:110007701 Tel/Fax:251 621 744, Tel.:251 627 089, e-mail: sosstodulky@seznam.cz Firma zapsána dne 21.4.1997

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Náboženské a etnické zvláštnosti ve výživě. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Náboženské a etnické zvláštnosti ve výživě. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Náboženské a etnické zvláštnosti ve výživě Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Proč je to tak důležité? V současné době stále častěji ošetřujeme nemocné Různých náboženství Etnických skupin Tato

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Občanská nauka, 4. ročník, SŠ Přílohy. Bez příloh. Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád je dokument určený pro pacienty, kteří využijí služby tohoto zdravotnického zařízení. Snahou týmu zdravotnického i pomocného personálu je vytvořit

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č.: 516435691 Vnitřní směrnice: PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ KUCHYNĚ Obsah: 1. Požadavky na zdravotní stav pracovníků a osobní hygiena

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Židovská představa o Bohu

Židovská představa o Bohu Judaismus Dějiny Židů Dějiny Izraele začátek starověku (oblast zhruba dnešního Izraele, Palestiny, částečně Egypta). Genesis stvoření, patriarchové (Abrahám, Izák, Jákob (Izrael), Josef, Mojžíš). Centrum

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18

OBSAH. Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 OBSAH Slovo editora (Mgr. Jaroslav Šejvl) 17 Cech hrobnický a SŠT Zelený pruh 18 Úvod (prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.) 19 1 Hřbitovy a hřbitovnictví (David Stejskal, Mgr. Jaroslav Šejvl) 1.1

Více

Mediální komunikace v oblasti církevní turistiky

Mediální komunikace v oblasti církevní turistiky Mediální komunikace v oblasti církevní turistiky Využití nových pohledů na tradiční židovskou gastronomii a ubytování při propagaci hotelových zařízení s restaurací Diplomová práce Bc. Ivan Blažek Vysoká

Více

Dagmar Seidlová, Alena Tobiášová

Dagmar Seidlová, Alena Tobiášová Dagmar Seidlová, Alena Tobiášová Fakultní nemocnice Brno dseidlova@fnbrno.cz Bronislav Stibor ICU, Landesklinikum Baden, Austria Plán péče o pacienta odmítajícího krevní transfúzi Pacient odmítající krevní

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty.

Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, sekty. Otázka: Kultura, víra a náboženství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dominika Bělová Kultura, dělení kultury, masová kultura, víra, náboženství dělení, judaismus, křesťanství, islám, hinduismus,

Více

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Náboženský radikalismus a konflikty JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. Zimní semestr Čtvrtek: 16:20-17:50, učebna K229. Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem náboženského fundamentalismu

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov Horská 160 541 02 Odloučené pracoviště při nemocnici Školní řád Mateřské školy Článek 1. Úkol školy Mateřská škola při nemocnici poskytuje speciální

Více

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Standard kvality v přímé péči č. 31 Ochrana práv obyvatele ( zjednodušená forma předpokládající součinnost

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků

Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků (kód: 69-012-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Pracovník pro

Více

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2015 Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny

Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Obsah Předmluva Zrození, život a smrt Úvod do principů tibetské medicíny Povaha šťáv a organických složek těla Druhy šťáv Pět druhů větru Pět druhů žluči Pět druhů hlenu Šest hlavních charakteristických

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

4. Židé. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002

4. Židé. projekt Varianty, Člověk v tísni, společnost při ČT, o.p.s., 2002 4. Židé 287 Obsah 289 CÍLE 290 POČÁTKY ŽIDOVSKÉHO NÁBOŽENSTVÍ 293 ÚVOD DO JUDAISMU 294 INTERPRETACE TEXTU Z TORY 298 ŽIDOVSKÁ TRADICE 301 ŽIDOVSKÝ KALENDÁŘ A SVÁTKY 309 ŽIDÉ VE STŘEDOVĚKU 311 ŽIDÉ VE STŘEDOVĚKÉ

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více