Ošetřování pacienta jiného etnika (klient židovského vyznání) Mgr. Pavla Kudlová, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ošetřování pacienta jiného etnika (klient židovského vyznání) Mgr. Pavla Kudlová, PhD."

Transkript

1 Ošetřování pacienta jiného etnika (klient židovského vyznání) Mgr. Pavla Kudlová, PhD.

2 Judaismus se řadí spolu s křesťanstvím a islámem ke třem velkým monoteistickým náboženstvím Dějiny judaismu jsou zároveň dějinami židovského náboženství i národa

3 POČTY VĚŘÍCÍCH Celkový počet: 13 milionů Izrael: 5,3 milionu USA: 5,8 milionu Evropa: 2,3 milionu ve městech: 1. New York: 1,75 milionu 2. Miami: 0,53 milionu 3. Los Angeles: 0,49 milionu 4. Jeruzalém: 0,42 milionu (data z roku 2000

4 Ortodoxní judaismus Uznávají na 1. místě ve svém životě Tóru. Obsahuje slovo Boží a to je nezvratné a nezměnitelné. Jsou povinni dodržovat všech 613 micvot (přikázání) Tóry. Každý den studovat Tóru Modlit se 3 denně, dodržovat přesně pravidla rituálů. Bohoslužby v synagogách probíhají odděleně, tzn. že ženy sedí buď za zdíči plentou, nebo v patře na galerii. Podle přísných pravidel dodržují šabat. Striktně se drží košer stravování % Židů. Uctívají rabína jako učitele a vykladače Tóry. Z většíčásti jsou ortodoxní Židé sionisté a jsou zastánci státu Izraele a tradiční víry.

5 Reformní (liberální) judaismus Liberální judaismus není tak přísný jako ortodoxní. Kázání probíhá v místních jazycích a bohoslužby jsou zkráceny. Liberální vyznavači judaismu nepovažují zákony Tóry za svaté, a proto si je dovolili zkrátit a svobodně interpretovat Liberální judaismus umožňuje ženám stát se rabínkami.

6 Konzervativní směr Vznikl na sklonku 19. století. Většině evropských Židů se nelíbily radikální změny, které provedl reformní judaismus. Klade se důraz na hebrejštinu a kulturu, která je jednotícím poutem mezi Židy. Z náboženské tradice je třeba zachovat co nejvíce a náboženský zákon zaručuje soudržnost judaismu. Konzervativní směr je středem judaismu. Nejvíce příznivců konzervativního směru žije v USA.

7 Posvátné spisy Každé náboženství má své učení a sbírky zákonů, které jsou zaznamenány v různých knihách. Nejznámější z nich je Bible. U judaismu je toto učení zaznamenáno v Tóře Je složená z 5 knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Deuteronomium), je to první část hebrejské Bible. a Talmudu (Ústní zákon, Mišnovo učení).

8 Židovský kalendář, svátky, šabat Judaismus má vlastní kalendář, který se velmi liší od nejrozšířenějšího křesťanského kalendáře. Odlišuje se jednak letopočtem, ale také v pojmenování měsíců a jiným pracovním týdnem. Židovský kalendář je lunární, má dní. Letopočet se počítá od 1. tišri, pořadí měsíců se ovšem počítá od měsíce nisan (nisan je první měsíc, ijar druhý atd.). Podmínkou je, aby měsíc nisan připadl vždy na začátek jara.

9 Židé v Českých zemích První zmínky v českých zemích pocházejí z období raného středověku. Pravděpodobně přicestovali s karavanami jako kupci. Trvalý pobyt Židů na územíčech se předpokládá od 10. stol. V Československu hráli Židé výraznou roli v hospodářství i kultuře. Počet židovských obyvatel cca r. 1941, nastalo hromadné, systematické vyvražďování Židů. Zemřelo československých Židů. Další vlna antisemitismu nastala v roce 1952 za vlády komunismu. V době politického uvolnění v roce 1968 spousta Židů emigrovala státem uznaná Federace židovských obcí v Praze

10 Federace židovských obcí (FŽO) v čele všech židovských skupin sdružuje 10 právně samostatných českých a moravských obcí po roce 1989 se k FŽO hlásily 3000členů V současnosti je to cca 1600 tisíc členů FŽO založila nakladatelství Sefer a provozuje Židovské muzeum v Praze Polovinu příslušníků tvoří členové Židovské obce v Praze ŽOP vydává vlastní měsíčník Roš Chodeš. Společně s Lauderovou nadací provozuje mateřskou školu, ZŠ Gur Arje a gymnázium Or Chadaš. ŽOP provozuje Českou unii židovské mládeže, sportovní a kulturní organizace. Kromě jednotlivých obcí pod FŽO patří sportovní klub Makkabi a Terezínská iniciativa. Bohoslužby se konají ve Staronové a Jubilejní synagoze v Praze.

11 Ve FŽO působířada rabínů zastupujících různé směry judaismu Za ortodoxní judaismus je to rabín Karol Efraim Sidon a za ortodoxní skupinu Chabad rabín Manis Barash. Konzervativní směr reprezentuje spolek Bejt Praha v čele s americkým rabínem Ronaldem Hoffbergem. Liberální judaismus neformálně vede Sylvie Wittmannová.

12 Jazyky, vzdělání, rodina Většina Židů ovládá nejméně tři jazyky, kterými je čeština, angličtina a hebrejština. Jsou velice vzdělaní. Rodina se uvádí jako základní jednotka judaismu a základ židovského života. Manželské soužití v judaismu je považováno za ideální stav, neboť osamocený člověk není šťastný a jeho život je nenaplněný, neúplný. Sňatkem je také splněn jeden z hlavních příkazů Tóry:,,Ploďte a množte se.

13 Motlitba První modlitba začíná ráno po probuzení. Ranní modlitbu (šacharit) - muži, ženy zproštěny - péče o domácnost a děti. Muži starší 13let se modlí 3 denně a při ranní modlitbě používají modlitebnířemínky. Modlitba odpolední (mincha) a večerní (ma ariv) obsahuje zkrácenou verzi ranní modlitby. Nejdůležitější z modliteb je Šema, ve které je vyznávána židovská víra, Amida, která zahrnuje osmnáct požehnání a tvoří jádro židovské bohoslužby. Modlitba Aleina blahořečí Boha, modlí se za svět a Izrael. Modlitba za svatost a za zemřelé se nazývá Kadiš. požehnání (berachot) např. nad jídlem Pokud Židé jedí chléb, musí si před samotným jídlem umýt rituálním způsobem ruce. Po jídle se pronáší modlitba Birkat ha mazon.

14 Modlitební rituál doprovází modlitební pomůcky: jarmulka (kipa), je znamením pokory a úcty k Bohu modlitební plášť (talit) modlitebnířemínky (tefilin) jsou vytvořené z kůže košer zvířat a obsahují dvě malé krabičky, ve kterých jsou určité pasáže z Tóry. Prvnířemínek se přikládá na hlavu zhruba tam, kde končí vlasy a druhý se přikládá obvykle na levou ruku, na které se sedmkrát omotá okolo předloktí

15 Stravování Žid nikdy nejí v jiném domově než židovském a ve svém domě nestrpí jídlo ani různé věci, které nejsou košer (rituální čistota). Židé ochotně poskytují stravu a přístřeší svým přátelům i náhodným cizincům. To se považuje za významný projev laskavosti, vstřícnosti a lásky.

16 Stravovací omezení- košer (správný, náležitý) Židé se řídí tzv. rituální způsobilostí KAŠRUT bible předepisuje, které živé tvory je dovoleno jíst a které ne. Podle tohoto zvyku se pokrmy dělí na: rituálněčisté povolené a nečisté zakázané dále pak na masité, mléčné a neutrální Potraviny musí být označeny pro vegetariány a maso musí být označeno KOŠER. zákaz konzumace masa obsahujícího krev zákaz konzumace vepřového masa (Židé se obávali o své zdraví, nebot' vepřové maso může být zdrojem trichinózy) zákaz pojídání zdechlin, tuku ovcí a volů podle tradice se nesmí jíst dohromady maso a mléko

17 Stravovací omezení- košer (správný, náležitý) Hlavním pravidlem kašrutu je: přísné oddělení mléčné a masité stravy, proto bývají v kuchyni dvě oddělené sady nádobí. přísný zákaz požívání krve (povolená zvířata musí být absolutně zdravá a být zabita předepsaným způsobem šchita, jedním řezem. Všechna krev musí být z masa odstraněna. Kašrutem se řídí všichni ortodoxní židé, ale ostatní již spoustu těchto zákazů a nařízení nedodržují.

18 Židé se řídí tzv. rituální způsobilostí KAŠRUT bible předepisuje, které živé tvory je dovoleno jíst a které ne. Znaky povolených savců jsou zcela rozpolcená kopyta a přežvykování potravy (hovězí dobytek, ovce, kozy ). Ryby smí pouze ty, které mají i ploutve i šupiny. Nesmí jíst vepře, velbloudy, koně, osly a hlodavce (králík), masožravce, tlustokožce, vodní savce a dravce. Nesmí plody moře, úhoře, rejnoky, korýše, plaze a měkkýše.

19 Hygiena Omytí rukou je povinné po probuzení ze spánku či po toaletě (musí si sundat i prsteny). V období menstruace a po menstruaci je žena,,nečistá (nido). Menstruující ženy mají přísně zakázaný pohlavní styk 12 hodin před menstruací a 7 dní po ní. Spí odděleně. Soulož se ženou, která se neočistí v MIKVE je těžký náboženský přečin (menší výskyt rakoviny děložního čípku u židovských žen). MIKVE je v překladu do češtiny shromáždění vody, v níž je možno nabýt rituálníčistoty. Mikve by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a musí být dost hluboká, aby se v ní dalo ponořit. Mikve se používá před svatbou, po menstruaci a po porodu.

20 Dodržování hygienických zásad, které jsou součástí náboženských zvyklostí: postupy před zahájením šabatu, kdy je zvykem provést celkovou koupel a hygienu těla, vyčistit nehty a oholit se O svátcích Pesach a sederové večeře, při které se rituálně omývají ruce na Jom Kipur je Židům zakázáno se umývat, muži se nesmějí holit, ženy malovat i jinak zkrášlovat, používat parfémy ani různé deodoranty. V soudný den musí stát člověk před svým soudcem bez veškerých zbytečností. Nesmí se nosit kožená obuv a je zakázán pohlavní styk

21 Příprava operačního místa dospělý zbožný Žid se drží příkazu pro úpravu vousů a vlasů:,,nebudete si přistřihovat na hlavě vlasy dokola, nezohavíš si okraj plnovousu Ultraortodoxní Židé nechávají své vousy a vlasy volně růst a nikdy by se jich nedotkli břitvou nebo žiletkou. Je dovoleno zastřihovat vousy a vlasy nůžkami. V současné době běžně používají ortodoxní Židé elektrické holicí strojky..

22 Obřízka Po porodu je zákaz oslav až do 8. dne, kdy je chlapci uděleno jméno při obřízce (brit mila) a dívce o prvním šabatu. Oslavy jsou zakázány z důvodu obav o život dítěte a matky. Pro Izraelity je obřízka od pradávna nevyvratitelným znamením abrahámovského svazku mezi Bohem a jeho lidem. U novorozenců mužského pohlaví se u ortodoxních a konzervativních židů vykonává 8. den života obřízka. Pokud je medicínsky kontraindikovaná, je možné ji odložit. Může se jí zúčastnit rabín i mužštíčlenové synagogy; vlastní obřízku vykonává židovský lékař nazývaný mohel (rituální obřezávač, obeznámený s židovským zákonem a s hygienickými medicínskými technikami). na obřad je potřeba speciální příprava a souhlas ošetřujícího. U dívek obřízka není; udělení jména se děje v synagoze většinou první sobotu po narození.

23 Podávání transfuzí, vakcinace, transplantace Židé mohou přijímat transfuzi, vakcíny, léky a může být u nich provedena biopsie i amputace. U ortodoxních Židů je nutné zajistit navrácení amputované končetiny nebo odebraného orgánu nemocnému, protože tělo musí být pohřbeno do země kompletně. Z tohoto důvodu je také pro ortodoxní Židy nepřijatelné dárcovství orgánů. Liberální a konzervativní judaismus souhlasí s pitvou, ale pouze s podmínkou, že nebudou odebrány žádné orgány ani části těla

24 Interrupce Terapeuticky přerušené těhotenství je dovolené při ohrození fyzického či psychického zdraví ženy. Potraty na požádání ženy se nepřipouštějí. Není povolená ani vasektomie. Sexuální vztahy jsou zakázány mimo manželství. Není dovoleno používat antikoncepci, výjimku tvoří pouze zdravotní problémy, válka nebo hladomor. Není povolena vasektomie.

25 Transplantace Někteří ortodoxní židé věří, že celé Bohem dané tělo se musí vrátit do země, vyžadují tedy pochování jakéhokoliv tělesného orgánu. Pro ortodoxní židy je tedy dárcovství transplantátů nepřijatelné. Sestra musí zabezpečit, aby amputované končetiny či orgány byly odevzdané ortodoxním židovským rodinám, aby je mohli pochovat.

26 Židovské svátky a jejich význam Šabat Roš ha-šana (Nový rok 1. tišri) Jóm kipur (den smíření) Sukot Simchat Tóra Chanuka

27 Šabat Sedmý den židovského týdne (sobota), den odpočinku, zasvěcený Bohu Židé mají v tento den studovat Tóru a radovat se Nejstarší příkaz o pracovním klidu sedmého dne byl upřesňován konkrétními zákazy. Ty jsou zachyceny v Mišně (39 zakázaných prací) Ortodoxní židé a konzervativní ctí sabat (sobotu) od pátkového večera až po sobotní západ slunce. V tomto čase anebo přes hlavní židovské svátky mohou odmítnout hospitalizaci anebo se podrobit lékařskému zákroku, pokud to není nevyhnutelné na záchranu života.

28 Jóm kipur (den smíření) Je o 10 dní později (po Roš ha-šana). Je to největší židovský svátek, který vyznačuje konec času určeného na rozjímání nad životem. (Kozierová, Erbová, Olivieriová, 1995, s. 781) Tento den představuje šabat všech šabatů Vše je zaměřeno na pokání, materiální záležitosti jsou redukovány jen na to nejnutnější Postí se všichni Židé Půst se týká: Jídla a pití Mytí Parfémování a kosmetiky Kožené obuvi Pohlavního styku

29 Od půstu jsou osvobozeni: Nemocný člověk, jehož zdravotní stav by se mohl postem zhoršit, může sníst malé množství jídla, ale jen na radu lékaře a po rozmluvě s rabínem! Totéž platí i pro ženu, která právě porodila (tři dny po porodu je pro ni půst přísně zakázán!) Čtvrtý až sedmý den po porodu může žena jíst nebo se postit vždy podle názoru ošetřujícího lékaře. Těhotné a kojící se musí postit po celou dobu Jóm kipur. Děti jsou osvobozeni až do věku náboženské plnoletosti (chlapci do 13 a dívky do 12 let) od postu osvobozeny, i když je chvályhodné, zkusí-li se postit alespoň několik hodin.

30 Nemoc a smrt Judaismus učí, že člověk v nemoci a ve smrti nesmí zůstat opuštěn. Pečují o něj kroměčlenů rodiny i členové tzv. pohřebního bratrstva chevra kadiša, kteří také pomáhají pozůstalým, vdovám, sirotkům a chudým. Především se však starají o poslední věci člověka spojené s rituální očistou mrtvého a samotným pohřbem. K jejich dalším aktivitám patří vybírání peněz či milodarů cdaka, které podle nutnosti rozdělují mezi potřebné. Židé si velmi váží zdraví, vychází zdravotníkům vstříc. Pouze při šabatu (od pátečního do sobotního západu slunce) a v době hlavních židovských svátků mohou odmítnout hospitalizaci a lékařské zákroky, pokud nejsou nezbytné pro záchranu života.

31 V době umírání a smrti nesmíčlověk zůstat sám. Potřebuje u sebe mít ty nejbližší, obvykle rodinu. Umírající se má vyzpovídat, vyznat ze svých hříchů (v hebrejštině viduj) a opustit svět se slovy šma Jizra el (slyš, Izraeli). V současné době se to podaří jen málokomu. Žid se má připravit na smrt v plném vědomí. O duchovní potřeby umírajícího se stará pohřební bratrstvo (v hebrejštině chevra kadiša) - skupina zbožných a čestných mužů a žen. Židé odmítají pohřeb žehem, vyžadují pohřeb do země. Pohřeb má být zpravidla uskutečněn ještě v den úmrtí nebo druhý den po smrti. Výjimku tvoří následují šabat nebo jiný svátek.

32 Pohřební zvyky U židů se o pohřbívání stará (nebo starala) organizace Chevra kadiša (v překladu Svaté bratrstvo), jejichž náplní existence byla rovněž péče o pozůstalé. Byla založena v Praze (rabim Jehudou Löwem ben Becalelem ) v 17. století, zanikla však v důsledku druhé světové války. Stykem s mrtvolou je člověk na sedm dní znečištěn, takže nemůže navštěvovat modlitebnu. Očištění těla (rituál se jmenuje TAHARA) probíhá v místnosti, kde je zapálena svíce, tělo leží nohama směrem ke dveřím. Při obřadu je zakázáno jíst, pít a kouřit, účastnící se smí bavit pouze o věcech, souvisejících s taharou. Všechny náplasti mohou být odstraněny pouze tehdy, pokud tělu nehrozí sebemenší poškození. Pakliže je tělo přece jen poškozeno, zemřelý je požádán o odpuštění. Tělo je omyto vodou s mýdlem stejným způsobem, jako u muslimů. Tělo je však zakryto celé a zvedá se pouze látka nad omývanou částí. Tělo se nikdy nesmí otočit na břicho. Očištěná těla mužů se noří do rituální lázně. Zemřelý je obléknut do pohřebního rubáše. Ten je bílý, bez kapes a ozdob. Pod hlavu je nebožtíkovi vložen sáček s izraelskou zeminou. Nakonec je tělo zavinuto do prostěradla a uloženo do prosté dřevěné rakve (rovněž bez ozdob). Rakev je uložena do hrobu, který je vyhlouben tak, aby nohy směřovaly k Izraeli. Nejpozději k ročnímu výročí úmrtí je nad hrobem vztyčen náhrobek. K němu se nepokládají květiny, ale na jeho horní obrubu se pokládají kamínky. Smuteční hosté házejí do hrobu po třech lopatkách hlíny. Lopatka se nepředává z ruky do ruky, ale pokládá se na zem, aby každý svým sehnutím vzdal zemřelému úctu.

33 Péče o tyto klienty v nemocnici Žid nesmí být v době nemoci a smrti opuštěn. Židé vyhledávají kvalifikovanou zdravotnickou péči a většinou vycházejí zdravotníkům vstříc. Mohou v období svátku a o sabatu odmítnout hospitalizaci nebo lékařský zákrok. Souhlasí jen v případě ohrožení života Mohou přijímat transfuzi, vakcíny, léky a může být u nich provedena biopsie i amputace. U ortodoxních Židů je nutné zajistit navrácení amputované končetiny nebo odebraného orgánu nemocnému, protože tělo musí být pohřbeno do země kompletně. Pro ortodoxní Židy je nepřijatelné dárcovství orgánů. Liberální a konzervativní judaismus souhlasí s pitvou za podmínky, že nebudou odebrány žádné orgány a části těla. Židé odmítají pohřeb žehem, preferují pohřbívání do země.

34 Židé většinou mluvířečí té země, ve které žijí. Styl oblékání a úprava zevnějšku (vousy, vlasy) - ortodoxní Na 1.místo ve svém životě staví rodinu a zdraví. Žid není nikdy sám díky modlitbě, která je pro něj oporou a spojením s Bohem. Pouze tehdy, pokud svůj stav již psychicky nezvládá, přichází na řadu opora z rodiny, ŽOP apod. Modlitby vykonávají zpravidla muži, ale i ženy, záleží na směru judaismu. Modlí se 3 denně, z toho je nedůležitější ranní modlitba, při které používají modlitební řemínky a další pomůcky jarmulku a talit. Běžné úkony života provázejí kromě modliteb také požehnání, která se pronášejí nejčastěji nad jídlem. Jsou kulturně velmi přizpůsobiví, ale svou kulturu si dokáží uchovat a uchránit uvnitř rodiny, obce Židé neuznávají pojem rasa. Důležité znát židovské svátky a zvyklosti Židé mají jiný kalendář a kalendářní rok.

35 Zdraví je pro klienta důležité, o svoje zdraví pečují a o svůj zdravotní stav se zajímají, v případě ohrožení života je porušení Tóry nutností Jsou velmi vzdělaní a výchova a vzdělání je pro Židy velmi důležitá Nutno respektovat stud a soukromí klienta Nutno respektovat odlišnosti v oblasti hygieny mikve, zejména u žen po menstruaci a po porodu Nutno respektovat pravidla kašrutu pravidla košer stravování, kontaktovat ŽOP a spolupracovat s ní, v případě potřeby (košer strava pro klienta, pohřeb apod.) Zoufalství a sebevražedné jednání není v souladu s vírou Největší sociální oporou klienta je rodina, následuje rabín a Židovská obec Nutno respektovat odlišnosti v souvislosti s umíráním a smrtí klienta Židovského vyznání Nutno znát zásady péče o mrtvé tělo K/P židovského vyznání pohřební bratrstvo (zajišťuje Židovská obec) tělo musí být co nejdříve pohřbeno a musí být celé, nesmí chybět žádný orgán ani končetina

36 Zdroj literatury: JÍLKOVÁ, V. Specifika ošetřovatelské péče u klientů židovského vyznání. Diplomová práce, 2009, JU v Českých Budějovicích. Vedoucí Nováková, D. Judaismus [online]. [cit ] Dostupné z www: Co by měl každý vědět o židovství, Praha, Vyšehrad, Judaismus a zvířata (online), 2004 (cit ). Dostupné z Judaismus. Časopis 100+1, číslo vydání 18/2000 ze dne 31. srpen Judaismus & křesťanství ve zkratce (online), 2004, (c) Xpress (cit ). Dostupné z KOZIEROVÁ B., ERBOVÁ G. Ošetrovateĺstvo 1 a 2. Martin: Osveta, str ISBN: KUNETKA, František. "Budeš se radovat před hospodinem, svým Bohem" (DT 16,11) - židovský rok a jeho svátky. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, STEMBERGER, Günter. Talmud a midraš - úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, STRNADEL, Z. Pohřební zvyky napříč monoteistickými náboženstvími: křesťanství, judaismus a islám (online). c 2004, (cit ). Dostupné z VOJTÍŠEK, Z. Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, s. ISBN: UMLAUF, V. Historie judaismu (online). c 2004 (cit ). Dostupné z

37 Děkuji za pozornost

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Judaismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Judaismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa Izraele.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I.

Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I. Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I. Str. 19 Kpt. 1 - Ranní vstávaní Str. 23 Kpt. 2 - Ranní mytí rukou Str. 27 Kpt. 3 - Cudnost, uměřenost oděvu Str. 30 Kpt. 4 - Použití záchodu Str. 32 Kpt. 5 - Čistota

Více

JUDAISMUS. B. Trojanová

JUDAISMUS. B. Trojanová JUDAISMUS B. Trojanová Judaismus a české zdravotnictví Nejstarší monoteistické náboţenství Člověk a Bůh byli spojenci Dějiny ţid. národa začínají 4000let př.n.l. v Uru v Mezopotámii Izraelité v čele s

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 letní semestr zpráva ze zúčastněného pozorování společná pozorování (5 ze 7), Berger, prezentace 12. 3. kabalat šabat ve společenství Masorti 13. 3. návštěva vietnamského

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 7. ročník Se zvýšeným zájmem občanská

Více

Islám v České republice. Jana Virágová

Islám v České republice. Jana Virágová Islám v České republice Jana Virágová http://www.dailymail.co.uk/news/article-1351251/number-british-muslims-double-5-5m-20-years.html Islám v českých zemích, ČSR, ČSSR nezprostředkované zkušenosti Rakousko-Uhersko:

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Psychologické aspekty provázející práci členů Traumateamu ČR. Bc. Lenka Slavíková, DiS.

Psychologické aspekty provázející práci členů Traumateamu ČR. Bc. Lenka Slavíková, DiS. Psychologické aspekty provázející práci členů Traumateamu ČR Bc. Lenka Slavíková, DiS. Traumateam České republiky předsunutá zdravotnická jednotka zasahující v bezprostřední blízkosti mimořádné události,

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Specifika multikulturní péče

Specifika multikulturní péče Specifika multikulturní péče Hradec Králové úterý 20.11.2007 MUDr. Zdeněk Schwarz Transkulturní přístup základní fakta Migrace je jedním z nejzávažnějších celosvětových problémů Zdravotní stav migrantů

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

KOŠER JÍDELNA. Klíčové otázky:

KOŠER JÍDELNA. Klíčové otázky: KOŠER JÍDELNA Každý má volnost provádět úkony spojené s jakýmkoli náboženským vyznáním nebo bezvyznáním. Výkon tohoto práva však nesmí být v neshodě s veřejným pořádkem ani dobrými mravy. Ústava ze dne

Více

Vznik islámu, dnešní situace

Vznik islámu, dnešní situace ISLÁM Judaismus, křesťanství a islám monoteistické náboženství Bůh seslal lidstvu proroka Muhammada (Mohameda), aby šířil víru Svatá kniha Korán autentické slovo Boží Vznik islámu, dnešní situace Asi r.

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Jeden den v Maharalově životě

Jeden den v Maharalově životě Jeden den v Maharalově životě Jak asi vypadal 23. únor 1592 od okamžiku, kdy Maharal otevřel ráno oči do chvíle, kdy je večer vyčerpáním zase zavřel. 6:00 Maharal spí a sní 6:00 Maharal spí a sní Kolem

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal

18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal 18 Soudní a medicínsko-právní aspekty Forensic and Medicolegal Cílem kapitoly je shrnout základní zásady manipulace s dokumentací zraněných, připomenout získávání souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD.

Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Ošetřování pacienta jiného etnika (muslim) Autor příspěvku: Mgr. Pavla KUDLOVÁ, PhD. Islám Je jedno ze tří nejrozšířenějších náboženství na světě. Hovoří se až o 1 miliardě vyznavačů (za buddhismem a křesťanstvím).

Více

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí. Mgr. Helena Škrabová Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s umíráním a smrtí Srpen 2010 Mgr. Helena Škrabová KULTURNÍ ZVYKY A RITUÁLY V SOUVISLOSTI SE SMRTÍ Islámské zvyky Praktiky při umírání : U umírajícího muslima

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty Denní péče o dítě Děti od útlého věku vedeme a učíme samostatnosti v denních aktivitách.vedeme je k osvojování a ztotožňováním se standardem hygienických a společenských návyků. Pečovatelé spolu s dětmi

Více

Otázka: Filozofie - její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství

Otázka: Filozofie - její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství Otázka: Filozofie - její vznik, význam, základní pojmy, judaismus, křesťanství Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Katka 1.A FILOZOFIE, JEJÍ VZNIK, VÝZNAM, VZTAH K OSTATNÍM VĚDÁM, ZÁKL. POJMY

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s narozením. Mgr. Helena Škrabová

Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s narozením. Mgr. Helena Škrabová Kulturní a náboženské zvyky v souvislosti s narozením Říjen 2010 Mgr. Helena Škrabová Kulturní zvyky při zrození Příběh z klinické praxe Mladá Afričanka přišla do porodnice s břichem opásaným šňůrou s

Více

I. Vnitřní řád školní jídelny

I. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Květná Květná 92, 572 01 telefon: 731449286 Odloučené pracoviště: Školní jídelna, Květná 108 I. Vnitřní řád školní jídelny Školní stravování vyplývá ze zákona č. 561/2004

Více

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór

Č1 c) nevyznává žádného Boha. Č2 c) chór 10. OTÁZKY Judaismus - židovské náboženství 1) Judaismus je nejstarší náboženství, které vyznává jediného Boha. Je tedy a) monoteistické b) polyteistické Č1 c) nevyznává žádného Boha 2) Židé stále čekají

Více

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II.

SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Pracovní list 02-04 SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ II. Úkol č. 1: Otázky 1. Které ze světových náboženství je nábožensko filozofickým systémem? 2. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, buddhismus, taoismus -

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE , ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE Provoz a režim školní jídelny Provozní řád kuchyně školního stravování Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Komunitní péče Domácí péče Historie a současnost domácí péče PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Vlastní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list

Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list Právo jako norma, právo jako vztah Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - právo a morálka, funkce práva, hierarchie práva námět na domácí přípravu nebo práci s internetem - křesťanské desatero,

Více

Dotazník pro žadatele a jejich blízké

Dotazník pro žadatele a jejich blízké Určeno pro: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Dotazník pro žadatele a jejich blízké Cílem tohoto dotazníku je získání informací o důležitých denních zvyklostech klienta, které budou využity

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: ŽIDOVSKÁ OBEC BRNO Třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno IČO: 49465473 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka Sefer Tóry Osoba pověřená výkonem

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA

Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA Poznáváme naši Zemi IZRAEL ZEMĚ JEŽÍŠOVA Ahoj kluci a holky! Blíží se Velikonoce a tak se v našem putování vydáme do Svaté země, do Izraele. Tato země má 5 328 000 obyvatel a má rozlohu asi jako naše Morava.

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Domov Maják, o.p.s., domov se zvláštním režimem Brodská 140, 261 01 Příbram IČO 242 55 874 + 420 734 899 025 (výkonný ředitel) + 420 733 588 982 (soc. pracovnice) info@domov-majak.cz

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Terezie Martinů. Péče o židovské pacienty. Care for Jewish patients. Ústav ošetřovatelství. Bakalářská práce

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Terezie Martinů. Péče o židovské pacienty. Care for Jewish patients. Ústav ošetřovatelství. Bakalářská práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství Terezie Martinů Péče o židovské pacienty Care for Jewish patients Bakalářská práce Praha, červen 2015 Autor práce: Terezie Martinů Studijní

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby

ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Ústav sociální péče Brdy, z.ú. Sluneční náměstí 2583/11, 158 00 Praha 5, IČO: 04251806 Provozovna Domov Čenkov, Čenkov 169, 262 23 Jince www.domovcenkov.cz ŽÁDOST o poskytnutí sociální služby Jméno a příjmení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce 2014 Monika Zelenková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Judaismus a křesťanství tradice a zvyky Monika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Lukavice 56 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZSMSL/1-9/2010 Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010, ředitel školy, ředitel školy Směrnice

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

PRAKTICKÝ JUDAISMUS. Rav Jisra el Me ir Lau

PRAKTICKÝ JUDAISMUS. Rav Jisra el Me ir Lau PRAKTICKÝ JUDAISMUS Rav Jisra el Me ir Lau Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PRAKTICKÝ JUDAISMUS Rav Jisra el Me ir Lau Nakladatelství P3K Praha 2012 Kniha byla vydána s laskavou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče

Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče Vzorová smlouva o poskytování sociálních služeb asistentem sociální péče (asistentem sociální péče může být osoba z Vašeho okolí, která nevykonává péči jako podnikatel a není Vaší osobou blízkou tzn. nejedná

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba

Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba Centrum Kociánka Kociánka 2 612 47 Brno Pravidla pro provádění úhrad za poskytované služby - Odlehčovací služba V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění a vyhl. 505/2006

Více

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN

TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN TÁBOROVÝ ŘÁD SPOLEČNOSTI HRŮZŮV MLÝN ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Pojmy Pro účely tohoto řádu se rozumí a) táborníkem - dětský účastník tábora, b) vedoucím - kterýkoliv dospělý pracovník tábora. ČÁST PRVNÍ

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Připomeňte základní události příběhu o Mojžíšovi

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět

4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět 4.2.2.. Poznávej světová náboženství doporučená vzdělávací oblast, předmět cíl aktivity rozvíjená klíčová kompetence pomůcky doba trvání aktivity organizace základy společenských věd, soudobý svět, člověk

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Diplomová práce TRADICE A ZVYKY VE SVÁTEČNÍM OKRUHU JUDAISMU A KŘESŤANSTVÍ: KOMPARAČNÍ ANALÝZA Bc. Andrej Janík Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola, Baška, p.o. Vnitřní řád školní jídelny Čj: ZŠB/376/2016 Směrnice nabývá platnosti dne: 9. 6. 2016 Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2016 Počet příloh 0 Změny směrnice

Více