Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: J. Ryšavý, P. Dvořák Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 Navržená úprava rozpočtu se týká obou kapitol příjmů i výdajů. V kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů v kapitole dotace obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o částku Kč, dále přijetí dotace od úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací ve výši Kč, zvýšení příjmu v kapitole vodohospodářská zařízení (nájem hrazený provozovatelem) ve výši Kč, přijetí částky Kč od pojišťovny plnění za pojistnou událost zničení 3 ks kontejnerů na tříděný odpad a přijetí částky Kč náhrada za změnu územního plánu, kterou uhradil nový majitel pozemku na Kvašťově za původního vlastníka. Úprava rozpočtu č. 8 se v příjmové části týká celkové částky Kč. Ve výdajích se úprava týká čerpání dotace od úřadu práce na zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací ve výši Kč a dále se jedná o přesuny mezi položkami. Vzhledem k tomu, že spoluúčast města k dotaci od MF ČR, která bude čerpána z kapitoly Výstavba ul. Šánovická Sedlec, je ve výši 1,2 mil. Kč, navrhuje rada města přesunout z této kapitoly částku 1 milion korun, a to do kapitoly bytové hospodářství Kč, do kapitoly údržba majetku města Kč, do kapitoly tříděné odpady Kč a do kapitoly údržba zeleně také Kč. Zbývající částka Kč bude přesunuta do kapitoly údržba komunikací. Částka Kč, kterou navrhla rada přesunout do bytového hospodářství, bude využita na celkovou rekonstrukci rozvodů vody, el. energie, odpadů a topení v čp. 90 v Prčici, kde také dojde k celkové opravě bytu v I. poschodí (viz bod č. 11 dnešního jednání). Celkem se úprava výdajové části rozpočtu týká zvýšeného čerpání o Kč. V rámci navržené úpravy dochází také ke změně zatřídění položky dotace na JPO II změna na položku 4122, s UZ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a v kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč.

2 Zastupitelstvo zároveň schvaluje navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 a bere na vědomí změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. 2. Prodej částí pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice Na Město Sedlec-Prčice se obrátili vlastníci pozemků sousedících s pozemkem města pč. 750 v k. ú. Jetřichovice se žádostí o koupi části uvedeného pozemku, který tvoří nájezd k jejich nemovitostem. a) žádost manželů Králových, Sedlec-Prčice, vlastníci pozemku stpč. 3 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750, žadatelé se zavázali uhradit odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem odměřeného pozemku v KN. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel b) žádost Karla Pištěka, Jetřichovice, vlastník pozemku stpč. 2 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a podmínku, že kupující uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. 3. Žádost JUDr. Popelky o prodej pozemku pč. 308/4, k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic JUDr. Popelka je vlastníkem objektu na stpč. 53 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic. K tomuto objektu vede komunikace ve vlastnictví města pč. 308/4 o výměře 92 m 2, vedená v KN jako trvalý travní porost. Vzhledem k tomu, že část pozemku podél cesty (pozemek pč. 308/1 k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) vykupuje JUDr. Popelka od p. Bečváře a obecní cesta tak bude sloužit jako přístup pouze k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, doporučila rada záměr prodeje řádně zveřejnit a zastupitelstvu jej doporučuje ke schválení s podmínkou, že prodej se uskuteční po vyřešení vztahů mezi p. Bečvářem a JUDr. Popelkou. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit prodejní cenu ve výši 90 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti v KN.

3 Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m 2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou 4. Stavební úprava bytu v DPS bezbariérový byt Vzhledem k tomu, že jeden z obyvatelů domu s pečovatelskou službou v Sedlci-Prčici je v současné době ve vážném zdravotním stavu, kdy je nutné vyřešit bezbariérový vstup do jeho bytu, navrhla rada města zřízení bezbariérové bytové jednotky v objektu DPS. Po vyhodnocení možností byla zvolena varianta úpravy prostor v přízemí přemístění zázemí pečovatelek do nevyužívaného prostoru klubovny a změna stávajícího prostoru (bytové jednotky) na bezbariérový byt vhodný pro osoby na vozíku. Tato změna zároveň zajistí přístup bočním vchodem bez nutnosti využívání výtahu. Celkové náklady jsou Kč s tím, že Město požádalo o přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje ve výši 50% nákladů. Výdaje města by v případě schválení dotace byly Kč. V případě, že dotace nebude přiznána a město by hradilo celkové náklady, navrhuje rada zapojení vyššího přebytku z let minulých do rozpočtu na rok Rekonstrukce v případě schválení návrhu zastupitelstvem by byla zahájena v září Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje provedení stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a zároveň schvaluje čerpání prostředků z rozpočtu města na uvedené úpravy v objektu do celkové výše Kč. O tuto částku bude navýšeno zapojení přebytků z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 úprava rozpočtu na rok 2012 č. 9. V případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje bude zapojení přebytku sníženo o částku přidělených finančních prostředků. 5. Žádost o odkoupení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích Nemovitost čp. 6, vedenou v KN jako jiná stavba (zemědělská stavba) v Chotěticích, zakoupilo město na základě rozhodnutí zastupitelstva města v dražbě za částku Kč. Stavba v současném stavu nesplňuje požadavky na bytovou jednotku. Na město se obrátil syn původního vlastníka čp. 6 v Chotěticích se žádostí o odkoupení nemovitosti. Žadatel je nezletilý a jednají za něj zákonní zástupci rodiče. Ti však stavbu nemohou vykoupit vzhledem ke svým závazkům týkajícím se insolventního

4 řízení. Za žadatele by v tomto případě musel jednat jiný zástupce, který by byl určen na základě soudního řízení opatrovnický soud. Dle předloženého návrhu na odkoupení nemovitosti by určený opatrovník složil Městu Sedlec-Prčice zálohu na odkoupení ve výši až Kč a dle rozhodnutí zastupitelstva by zbývající část určené ceny splatil do cca 4 let. Předpokladem je prodejní cena nemovitosti cca Kč. Rada města předjednala žádost o odkoupení s jedním z rodičů žadatele, s p. Markem Vaníkem, který byl upozorněn na skutečnost, že v roce 2014 se konají volby do zastupitelstva města a není záměrem současného vedení přesunout dořešení této otázky na nové představitele města. Proto by, v případě schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem, muselo dojít k celkové úhradě v průběhu let (říjen). Zároveň byl p. Vaník upozorněn na skutečnost, že objekt není určený k bydlení a tudíž není možné ze strany města tento prostor k tomuto účelu pronajímat. Dle původního rozhodnutí rady mělo dojít k vyklizení nemovitosti do Vyklizení nemovitosti bylo následně posunuto do rozhodnutí zastupitelstva města na nejbližším zasedání. P. Vaník informoval radu o tom, že jeho syn Ondřej (žadatel o odprodej nemovitosti) ukončí v roce 2013 základní vzdělání a vzhledem k tomu, že se na jeho výsledcích může negativně projevit změna školy, přivítal by možnost setrvání v čp. 6. Vzhledem k této situaci navrhla rada města p. Vaníkovi předložit žádost o městský byt, čímž by se tato otázka vyřešila. O toto řešení neprojevil p. Vaník zájem. Zastupitelé diskutovali o možnosti budoucího využití objektu a zvažovali případné dopady při odkoupení nemovitosti se spekulativním záměrem. Následně starostka po doplnění informací ze strany ing. Hlaváčka přednesla návrh usnesení s tím, že v případě jeho schválení by byl záměr prodeje v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a o samotném prodeji by rozhodovalo zastupitelstvo na některém z dalších jednání. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Vzhledem k výsledku hlasování bylo projednáváno další užívání uvedené nemovitosti rodinou Vaníkových. Starostka předložila návrh na prodloužení termínu vyklizení nemovitosti až do s tím, že schvalování případného prodeje nemovitosti a vyřízení všech souvisejících agend je otázkou několika měsíců. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích současným uživatelem do Otázka úhrady za užívání nemovitosti bude řešena radou města na nejbližším zasedání. 6. Dobrovolný svazek obcí Sdružení region Votice

5 a) Město Sedlec-Prčice jako člen svazku obcí Sdružení region Votice musí vzít na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok Hospodaření svazku obcí přezkoumali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech a se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň proběhla kontrola zabezpečení dokumentů Svazku ze strany Okresního archivu v Benešově, který nemá námitky proti uložení dokumentů ve spisovně MěÚ Votice. Dokumenty jsou vedeny v souladu se zákonem a schváleným spisovým řádem MěÚ Votice. Součástí informací o hospodaření SDO Sdružení region Votice je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je sestaven v souladu s požadavky na výkaznictví. Dle tohoto dokumentu byly v roce 2011 rozpočtové příjmy sdružení Kč, po úpravách pak činily Kč. Rozpočtové výdaje byly původně stanoveny na částku Kč. Po rozpočtových změnách, které souvisely s přípravou na ukončení činnosti svazku, došlo k převedení finančních prostředků ze zůstatku hospodaření na jednotlivé členy a výdaje za rok 2011 byly Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011, bere na vědomí zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu SDO za rok 2011 a schválilo zabezpečení dokumentů svazku obcí v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice. b) Výmaz DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob. Na základě rozhodnutí členských obcí Sdružení region Votice o ukončení činnosti svazku předložila předsedkyně sdružení a zároveň určená likvidátorka svazku obcí paní Jana Kocurová návrh na výmaz sdružení Krajskému úřadu Středočeského kraje. Rozhodnutím reg. č. 6/2002/BN ze dne byl v souladu se zákonem proveden výmaz DSO Sdružení region Votice, IČ: z rejstříku zájmových sdružení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice vzalo informace na vědomí 7. Výkup části pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic ul. Jetřichovická V souvislosti s přípravou výstavby chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci se město obrátilo na majitele pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic se žádostí o odprodej části uvedeného pozemku o výměře 62 m 2 dle zpracovaného geometrického plánu č /2011 je tato část pozemku označená jako nové pč. 214/5. Po projednání žádosti města došlo k dohodě, že majitelé pozemku paní Jana Šmejkalová (zastoupená paní Růženou Šmejkalovou) a Ing. Miroslav Šmejkal městu požadovanou část odprodají za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že nově odměřený pozemek bude následně rozdělen na dvě části veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace vše v majetku Města Sedlec-Prčice. Zároveň město uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky.

6 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje koupi části pozemku pč. 214/1 (dle nového geometrického plánu č /2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Zastupitelstvo zároveň schvaluje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace. 8. Bezúplatný převod pozemku ze Středočeského kraje na město Sedlec-Prčice Na základě žádosti města o bezúplatný převod pozemků pro výstavbu budoucího chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci-Prčici, rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o bezúplatném převodu pozemků prostřednictvím darovací smlouvy. Návrh smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva byl předložen k podpisu Městu Sedlec-Prčice s podmínkou, že podpis darovací smlouvy o bezúplatném převodu schválí zastupitelstvo města. Rada doporučuje schválit bezúplatné přijetí pozemků dle geometrického plánu č /2011: Z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2, celkem 850m 2 s tím, že náklady na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí obdarovaný, to je Město Sedlec-Prčice. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/ 4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný. 9. Revokace usnesení č. 01/2012 ze dne ve věci směny pozemků mezi Městem Sedlec--Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem a přijetí nového usnesení v dané věci Zastupitelstvo města usnesením č. 01/2012 ze dne schválilo směnu a výkup částí pozemků: část pozemku p.č ve vlastnictví města o výměře cca 550 m2 směnit za stejný rozsah a dále výkup částí pozemků p.č. 54/1, 65, 597/2 a PK 597/1, vše k.ú. Vrchotice do celkové výměry 820 m 2 od pana Jaroslava Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s podmínkou, že náklady na odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitost hradí Město Sedlec- Prčice. Směna byla řádně vyvěšena (ve větším rozsahu) a následně bylo zadáno zaměření pozemků geometrický plán. Geometrickým plánem č /2011 došlo k upřesnění rozsahu směny v následujících intencích: Pozemky ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka, katastrální území Vrchotice: díl o 15 m 2 (odměřeno z ppč. 54/1) díl p 120 m 2 (odměřeno z ppč. 65)

7 díl t 242 m 2 (odměřeno z ppč. 65) díl u 481 m 2 (odměřeno z PK 597/1) díly v+w 349 m 2 (odměřeno z ppč. 597/2) Celkem od pana Sedláka Městu Sedlec-Prčice pozemky v rozsahu 1207 m 2. Pozemky ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, katastrální území Vrchotice: díl b 55 m 2 (odměřeno z ppč. 1161) díly e+f 57 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) díl k 519 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) Celkem od Města Sedlec-Prčice panu Sedlákovi pozemky v rozsahu 843 m 2. Rozdíl mezi výměrami činí 364 m 2, což při schválené ceně 45 Kč/m 2 činí doplatek p. Sedlákovi od Města Sedlec-Prčice ve výši Kč. Směnou a výkupem v tomto rozsahu bude zajištěn pozemek pro cestu nejen k vodnímu zdroji, ale i dalším pozemkům ve Vrchoticích. Rada města Sedlec-Prčice doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení 01/2012 z a schválit upřesněný rozsah směny a výkupu pozemků dle výše uvedeného mezi Městem Sedlec--Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Zastupitelstvo zároveň schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/ m 2 dle geometrického plánu č /2011 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec--Prčice stejně jako náklady na převod vlastnického práva k nemovitostem v KN. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0zdržel se 10. Revokace usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k.ú. Vrchotice od Zemědělské společnosti Přestavlky, a.s., a následné schválení přijetí daru ve větším rozsahu Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 01/2012 ze dne přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 od ZS Přestavlky, a.s. Po zpracování odměřovacího geometrického plánu č /2011 došlo k upřesnění výměry a celková plocha darovaného pozemku je 460 m 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., a následně schválit přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., část pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice dle geometrického plánu č /2001 označeného jako část x o výměře 460 m 2 s tím, že náklady na odměřovací GP a vklad vlastnického práva do KN uhradí obdarovaný. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje usnesení č. 01/2012 ze dne týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2.

8 Zastupitelstvo města následně na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m 2 od ZS Přestavlky, a.s., s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 11. Rekonstrukce bytového domu čp. 90 v Prčici schválení podpisu smlouvy o dílo Rada města Sedlec-Prčice projednávala záměr rekonstrukce městského bytového domu čp. 90 v Prčici na Vítkově náměstí s tím, že rozsah prací je následující: celková rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, elektřiny a topení ve všech bytech a společných prostorách, včetně zednických a obkladačských prací a oprava bytové jednotky v I. poschodí. Na základě rozpočtu a provedené poptávky doporučila rada města zadat práce spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu s termínem zhotovení prací od do Vzhledem k aktuálním informacím, které se týkají rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci smluv o dílo na opravy nemovitostí ve vlastnictví obcí, kterými dochází k nabytí vlastnictví ke zhotovenému dílu, rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 v Prčici za celkovou cenu ,96 Kč mezi Městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. Návrh rady se opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten vycházel z ustanovení 85 písm. a) zákona o obcích, dle kterého rozhoduje zastupitelstvo o nabytí nemovitých věcí, a tím schvaluje také smlouvy o dílo, např. na opravy nemovitostí. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla od do Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 12. Různé, diskuse a) Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice probíhají dokončovací práce na přístavbě instalace vybavení, terénní úpravy, přístupový chodníček Dne proběhne přejímka stavby a následně kolaudační řízení. V polovině července byla předložena Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o proplacení první části nákladů, byly doloženy požadované dokumenty a dle vyjádření pracovníků úřadu regionální rady by mělo cca do 14 dnů dojít k proplacení první části dotace. Druhá žádost o platbu bude předložena po kolaudačním řízení a doúčtování celé akce. b) Rekonstrukce místních komunikací byly dokončeny všechny práce související s výměnou vodovodního řadu a přípojek, osazeny nové vpusti dešťové kanalizace, obrubníky, položena dlažba na vjezdech k nemovitostem a na chodníku v ul. Táborská. V současné době je projednávána na RR regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o změnu projektu, která se týká změny bezpečnostních prvků místo silničních svodidel instalace kamenných patníků a

9 kovového zábradlí ošetřeného nátěrem - tzv. kovářskou černí. V další etapě prací pak dojde k odstranění poškozených asfaltů, přípravě podloží pro komunikaci a následně k položení nového asfaltového koberce. Práce budou dle smlouvy se zhotovitelskou firmou ukončeny do Ing. V. Hlaváček vyslovil připomínku k neodbornému a nevhodnému osazení kamenných patníků a upozornil v této souvislosti na zásadní selhání prováděcí firmy i investora (dozorování prací). c) Výstavba víceúčelového hřiště v současné době jsou provedeny elektrikářské práce, připraveny všechny plochy pro dláždění, bylo provedeno vyasfaltování přístupové komunikace, připraven povrch víceúčelového hřiště pro pokládku umělého povrchu, který od dnešního dne provádí odborná firma, pokračují práce na dětském hřišti byly zakotveny herní prvky, upravuje se podloží pro osazení dopadových ploch z pryžové dlažby, byla zadána výroba oplocení víceúčelového hřiště a dalších částí areálu včetně vrat a branek Předání stavby je naplánováno na konec srpna s tím, že kolaudační řízení proběhne Ing. Z. Kobliha upozornil na několik poškozených obrubníků u nové komunikace. Starostka informovala, že byla s prováděcí firmou dohodnuta jejich výměna. d) Rekonstrukce komunikací dotace z MF ČR na základě rozhodnutí ministerstva financí o přidělení mimořádné dotace ve výši 5 mil. Kč, byly zahájeny práce na rekonstrukci vybraných komunikací. Je dokončena místní komunikace v Mrákoticích, provádějí se dokončovací práce ve Starých Mitrovicích-Vísce, kde došlo k problémům se zvýšením povrchu komunikace a tím k omezení vjezdů k nemovitostem. Zvýšení povrchu však nešlo zabránit, protože by muselo dojít k odstranění původního povrchu včetně části podkladních vrstev a následně k úpravě tzv. kufru silnice. Tím by se stavba zásadně prodražila. Situace se již částečně vyřešila instalací přejezdných roštů a v současné době je v řešení úprava odvodňovacího žlabu na odbočce k nemovitostem manželů Klejblových a Dohnalových. Prováděcí firma přislíbila dořešení v co nejkratší době. Zároveň bude před přejímkou překontrolován celý povrch komunikace, protože v několika místech došlo při asfaltování k zaválcování rostlinného materiálu (větvičky, pecky ). Po něm zůstaly drobné otvory, kterými by docházelo k zatékání vody do povrchu komunikace a jejímu poškozování. Tato místa budou po dohodě s firmou Strabag ošetřena asfaltovým nátěrem. V rámci této akce se v současné době pracuje na komunikacích v ul. Šánovická, kde je řešen problém s vedením optického kabelu ve vlastnictví Telefonica O2. Vlastník požaduje zabezpečení, které by znamenalo zvýšení nákladů ve čtvrtek proběhne osobní jednání se zástupcem O2 o navrženém řešení ing. Tichovský, dopravní inženýr navrhl zúžení komunikace z původních 5,5 m na 5 metrů s tím, že kabely O2 by zůstaly dle požadavku správce sítí v zeleném pásu. Tato úprava splňuje požadavky na průjezd a šíře komunikace, která je v obytné zástavbě, slepá a kratší než 100 bm. Po provedení přípravných prací v Šánovické ul. (obrubníky, podkladní vrstvy komunikace ) budou zahájeny práce v osadě Nové Dvory a ve dnech bude uzavřena komunikace Nové Dvory Nedrahovice pro položení nového asfaltového povrchu. Povolení

10 celkové uzavírky bylo vydáno MěÚ Sedlčany, odborem dopravy stejně jako povolení dočasného dopravního značení objízdné trasy. Zastupitelé prodiskutovali uvedené informace a následně bylo předáno slovo řediteli školského zařízení Mgr. J. Muškovi, který přítomné seznámil s provedenou údržbou školy v průběhu prázdnin a informoval o přípravách na zahájení školního roku. Ing. V. Hlaváček pochválil práci ředitele školského zařízení Mgr. J. Mušky v otázkách spolupráce s ORP Sedlčany. Ze strany zastupitelů byl vznesen požadavek na účast ředitele školského zařízení Základní umělecké školy p. Karla Račka na zasedání zastupitelstva. V rámci diskuse vystoupil p. Pavel Janda z Měšetic, který informoval o plánované návštěvě delegace ze spřáteleného anglického městečka Sutton Bridge. Zároveň vyzval širší veřejnost k účasti nejen na přípravě programu návštěvy v září 2012, ale i v budoucnu, kdy by mělo dojít k navázání vztahů např. mezi sportovními organizacemi, hasičskými spolky, školou Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 4/2012 Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne Schválilo: program čtvrtého zasedání zastupitelstva města předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN a prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou záměr stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu zapojení zvýšeného přebytku hospodaření z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 do celkové výše Kč jako úpravu rozpočtu č. 9 za účelem provedení stavebních úprav bytu v DPS pro osoby s omezenou možností pohybu, kdy tato částka bude v případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje snížena o přidělené finanční prostředky zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích

11 prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích do zabezpečení dokumentů svazku obcí Sdružení region Votice v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice koupi části pozemku pč. 214/1, k.ú. Sedlec u Votic, (dle geometrického plánu č / 2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN dohodu mezi kupujícím a prodávajícím při koupi části pozemku pč. 214/1, k.ú. Sedlec u Votic, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec-Prčice a náklady na vklad vlastnického práva do KN hradí strana kupující. na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m2 s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla do Revokovalo: své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012, ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 Vzalo na vědomí: změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. v rámci úpravy č. 8 rozpočtu města na rok 2012 zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011 zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011 zprávu o výmazu DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob a o zániku této organizace informace starostky o projektech: Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice, Rekonstrukce místních komunikací z ROP Stř. Čechy, Výstavba víceúčelového hřiště, Rekonstrukce komunikací z dotace z MF ČR.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Začal nový školní rok

Začal nový školní rok M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Začal nový školní rok V pondělí 3. září začal pro většinu dětí nový školní rok. Dva prázdninové měsíce, během kterých se mohly dosyta nabažit všech

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 11 Omluveni: Mgr. T. Míka, Fr. Hrma, MUDr.

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: Fr. Hrma, Ing. V. Hlaváček,

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Úvodem tohoto zasedání všichni přítomní na výzvu starostky města uctili

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne 24. 5. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 4 / 2015, které se konalo dne 29. 4. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: T. Seidel, V. Pilík Připomínky k zápisu ze dne 4. 11. 2014: bez připomínek Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného ve čtvrtek 18. 12. 2014 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.11.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 15.10.2015, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 27. srpna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 14.1.2013 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2009 konaného dne 16. 7. 2009 od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2009 konaného dne 16. 7. 2009 od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2009 konaného dne 16. 7. 2009 od 18.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení 11 členů po schválení programu se dostavil 1 člen

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více