Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: J. Ryšavý, P. Dvořák Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 Navržená úprava rozpočtu se týká obou kapitol příjmů i výdajů. V kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů v kapitole dotace obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o částku Kč, dále přijetí dotace od úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací ve výši Kč, zvýšení příjmu v kapitole vodohospodářská zařízení (nájem hrazený provozovatelem) ve výši Kč, přijetí částky Kč od pojišťovny plnění za pojistnou událost zničení 3 ks kontejnerů na tříděný odpad a přijetí částky Kč náhrada za změnu územního plánu, kterou uhradil nový majitel pozemku na Kvašťově za původního vlastníka. Úprava rozpočtu č. 8 se v příjmové části týká celkové částky Kč. Ve výdajích se úprava týká čerpání dotace od úřadu práce na zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací ve výši Kč a dále se jedná o přesuny mezi položkami. Vzhledem k tomu, že spoluúčast města k dotaci od MF ČR, která bude čerpána z kapitoly Výstavba ul. Šánovická Sedlec, je ve výši 1,2 mil. Kč, navrhuje rada města přesunout z této kapitoly částku 1 milion korun, a to do kapitoly bytové hospodářství Kč, do kapitoly údržba majetku města Kč, do kapitoly tříděné odpady Kč a do kapitoly údržba zeleně také Kč. Zbývající částka Kč bude přesunuta do kapitoly údržba komunikací. Částka Kč, kterou navrhla rada přesunout do bytového hospodářství, bude využita na celkovou rekonstrukci rozvodů vody, el. energie, odpadů a topení v čp. 90 v Prčici, kde také dojde k celkové opravě bytu v I. poschodí (viz bod č. 11 dnešního jednání). Celkem se úprava výdajové části rozpočtu týká zvýšeného čerpání o Kč. V rámci navržené úpravy dochází také ke změně zatřídění položky dotace na JPO II změna na položku 4122, s UZ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a v kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč.

2 Zastupitelstvo zároveň schvaluje navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 a bere na vědomí změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. 2. Prodej částí pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice Na Město Sedlec-Prčice se obrátili vlastníci pozemků sousedících s pozemkem města pč. 750 v k. ú. Jetřichovice se žádostí o koupi části uvedeného pozemku, který tvoří nájezd k jejich nemovitostem. a) žádost manželů Králových, Sedlec-Prčice, vlastníci pozemku stpč. 3 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750, žadatelé se zavázali uhradit odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem odměřeného pozemku v KN. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel b) žádost Karla Pištěka, Jetřichovice, vlastník pozemku stpč. 2 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a podmínku, že kupující uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. 3. Žádost JUDr. Popelky o prodej pozemku pč. 308/4, k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic JUDr. Popelka je vlastníkem objektu na stpč. 53 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic. K tomuto objektu vede komunikace ve vlastnictví města pč. 308/4 o výměře 92 m 2, vedená v KN jako trvalý travní porost. Vzhledem k tomu, že část pozemku podél cesty (pozemek pč. 308/1 k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) vykupuje JUDr. Popelka od p. Bečváře a obecní cesta tak bude sloužit jako přístup pouze k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, doporučila rada záměr prodeje řádně zveřejnit a zastupitelstvu jej doporučuje ke schválení s podmínkou, že prodej se uskuteční po vyřešení vztahů mezi p. Bečvářem a JUDr. Popelkou. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit prodejní cenu ve výši 90 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti v KN.

3 Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m 2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou 4. Stavební úprava bytu v DPS bezbariérový byt Vzhledem k tomu, že jeden z obyvatelů domu s pečovatelskou službou v Sedlci-Prčici je v současné době ve vážném zdravotním stavu, kdy je nutné vyřešit bezbariérový vstup do jeho bytu, navrhla rada města zřízení bezbariérové bytové jednotky v objektu DPS. Po vyhodnocení možností byla zvolena varianta úpravy prostor v přízemí přemístění zázemí pečovatelek do nevyužívaného prostoru klubovny a změna stávajícího prostoru (bytové jednotky) na bezbariérový byt vhodný pro osoby na vozíku. Tato změna zároveň zajistí přístup bočním vchodem bez nutnosti využívání výtahu. Celkové náklady jsou Kč s tím, že Město požádalo o přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje ve výši 50% nákladů. Výdaje města by v případě schválení dotace byly Kč. V případě, že dotace nebude přiznána a město by hradilo celkové náklady, navrhuje rada zapojení vyššího přebytku z let minulých do rozpočtu na rok Rekonstrukce v případě schválení návrhu zastupitelstvem by byla zahájena v září Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje provedení stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a zároveň schvaluje čerpání prostředků z rozpočtu města na uvedené úpravy v objektu do celkové výše Kč. O tuto částku bude navýšeno zapojení přebytků z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 úprava rozpočtu na rok 2012 č. 9. V případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje bude zapojení přebytku sníženo o částku přidělených finančních prostředků. 5. Žádost o odkoupení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích Nemovitost čp. 6, vedenou v KN jako jiná stavba (zemědělská stavba) v Chotěticích, zakoupilo město na základě rozhodnutí zastupitelstva města v dražbě za částku Kč. Stavba v současném stavu nesplňuje požadavky na bytovou jednotku. Na město se obrátil syn původního vlastníka čp. 6 v Chotěticích se žádostí o odkoupení nemovitosti. Žadatel je nezletilý a jednají za něj zákonní zástupci rodiče. Ti však stavbu nemohou vykoupit vzhledem ke svým závazkům týkajícím se insolventního

4 řízení. Za žadatele by v tomto případě musel jednat jiný zástupce, který by byl určen na základě soudního řízení opatrovnický soud. Dle předloženého návrhu na odkoupení nemovitosti by určený opatrovník složil Městu Sedlec-Prčice zálohu na odkoupení ve výši až Kč a dle rozhodnutí zastupitelstva by zbývající část určené ceny splatil do cca 4 let. Předpokladem je prodejní cena nemovitosti cca Kč. Rada města předjednala žádost o odkoupení s jedním z rodičů žadatele, s p. Markem Vaníkem, který byl upozorněn na skutečnost, že v roce 2014 se konají volby do zastupitelstva města a není záměrem současného vedení přesunout dořešení této otázky na nové představitele města. Proto by, v případě schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem, muselo dojít k celkové úhradě v průběhu let (říjen). Zároveň byl p. Vaník upozorněn na skutečnost, že objekt není určený k bydlení a tudíž není možné ze strany města tento prostor k tomuto účelu pronajímat. Dle původního rozhodnutí rady mělo dojít k vyklizení nemovitosti do Vyklizení nemovitosti bylo následně posunuto do rozhodnutí zastupitelstva města na nejbližším zasedání. P. Vaník informoval radu o tom, že jeho syn Ondřej (žadatel o odprodej nemovitosti) ukončí v roce 2013 základní vzdělání a vzhledem k tomu, že se na jeho výsledcích může negativně projevit změna školy, přivítal by možnost setrvání v čp. 6. Vzhledem k této situaci navrhla rada města p. Vaníkovi předložit žádost o městský byt, čímž by se tato otázka vyřešila. O toto řešení neprojevil p. Vaník zájem. Zastupitelé diskutovali o možnosti budoucího využití objektu a zvažovali případné dopady při odkoupení nemovitosti se spekulativním záměrem. Následně starostka po doplnění informací ze strany ing. Hlaváčka přednesla návrh usnesení s tím, že v případě jeho schválení by byl záměr prodeje v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a o samotném prodeji by rozhodovalo zastupitelstvo na některém z dalších jednání. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Vzhledem k výsledku hlasování bylo projednáváno další užívání uvedené nemovitosti rodinou Vaníkových. Starostka předložila návrh na prodloužení termínu vyklizení nemovitosti až do s tím, že schvalování případného prodeje nemovitosti a vyřízení všech souvisejících agend je otázkou několika měsíců. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích současným uživatelem do Otázka úhrady za užívání nemovitosti bude řešena radou města na nejbližším zasedání. 6. Dobrovolný svazek obcí Sdružení region Votice

5 a) Město Sedlec-Prčice jako člen svazku obcí Sdružení region Votice musí vzít na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok Hospodaření svazku obcí přezkoumali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech a se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň proběhla kontrola zabezpečení dokumentů Svazku ze strany Okresního archivu v Benešově, který nemá námitky proti uložení dokumentů ve spisovně MěÚ Votice. Dokumenty jsou vedeny v souladu se zákonem a schváleným spisovým řádem MěÚ Votice. Součástí informací o hospodaření SDO Sdružení region Votice je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je sestaven v souladu s požadavky na výkaznictví. Dle tohoto dokumentu byly v roce 2011 rozpočtové příjmy sdružení Kč, po úpravách pak činily Kč. Rozpočtové výdaje byly původně stanoveny na částku Kč. Po rozpočtových změnách, které souvisely s přípravou na ukončení činnosti svazku, došlo k převedení finančních prostředků ze zůstatku hospodaření na jednotlivé členy a výdaje za rok 2011 byly Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011, bere na vědomí zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu SDO za rok 2011 a schválilo zabezpečení dokumentů svazku obcí v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice. b) Výmaz DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob. Na základě rozhodnutí členských obcí Sdružení region Votice o ukončení činnosti svazku předložila předsedkyně sdružení a zároveň určená likvidátorka svazku obcí paní Jana Kocurová návrh na výmaz sdružení Krajskému úřadu Středočeského kraje. Rozhodnutím reg. č. 6/2002/BN ze dne byl v souladu se zákonem proveden výmaz DSO Sdružení region Votice, IČ: z rejstříku zájmových sdružení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice vzalo informace na vědomí 7. Výkup části pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic ul. Jetřichovická V souvislosti s přípravou výstavby chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci se město obrátilo na majitele pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic se žádostí o odprodej části uvedeného pozemku o výměře 62 m 2 dle zpracovaného geometrického plánu č /2011 je tato část pozemku označená jako nové pč. 214/5. Po projednání žádosti města došlo k dohodě, že majitelé pozemku paní Jana Šmejkalová (zastoupená paní Růženou Šmejkalovou) a Ing. Miroslav Šmejkal městu požadovanou část odprodají za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že nově odměřený pozemek bude následně rozdělen na dvě části veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace vše v majetku Města Sedlec-Prčice. Zároveň město uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky.

6 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje koupi části pozemku pč. 214/1 (dle nového geometrického plánu č /2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Zastupitelstvo zároveň schvaluje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace. 8. Bezúplatný převod pozemku ze Středočeského kraje na město Sedlec-Prčice Na základě žádosti města o bezúplatný převod pozemků pro výstavbu budoucího chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci-Prčici, rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o bezúplatném převodu pozemků prostřednictvím darovací smlouvy. Návrh smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva byl předložen k podpisu Městu Sedlec-Prčice s podmínkou, že podpis darovací smlouvy o bezúplatném převodu schválí zastupitelstvo města. Rada doporučuje schválit bezúplatné přijetí pozemků dle geometrického plánu č /2011: Z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2, celkem 850m 2 s tím, že náklady na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí obdarovaný, to je Město Sedlec-Prčice. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/ 4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný. 9. Revokace usnesení č. 01/2012 ze dne ve věci směny pozemků mezi Městem Sedlec--Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem a přijetí nového usnesení v dané věci Zastupitelstvo města usnesením č. 01/2012 ze dne schválilo směnu a výkup částí pozemků: část pozemku p.č ve vlastnictví města o výměře cca 550 m2 směnit za stejný rozsah a dále výkup částí pozemků p.č. 54/1, 65, 597/2 a PK 597/1, vše k.ú. Vrchotice do celkové výměry 820 m 2 od pana Jaroslava Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s podmínkou, že náklady na odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitost hradí Město Sedlec- Prčice. Směna byla řádně vyvěšena (ve větším rozsahu) a následně bylo zadáno zaměření pozemků geometrický plán. Geometrickým plánem č /2011 došlo k upřesnění rozsahu směny v následujících intencích: Pozemky ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka, katastrální území Vrchotice: díl o 15 m 2 (odměřeno z ppč. 54/1) díl p 120 m 2 (odměřeno z ppč. 65)

7 díl t 242 m 2 (odměřeno z ppč. 65) díl u 481 m 2 (odměřeno z PK 597/1) díly v+w 349 m 2 (odměřeno z ppč. 597/2) Celkem od pana Sedláka Městu Sedlec-Prčice pozemky v rozsahu 1207 m 2. Pozemky ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, katastrální území Vrchotice: díl b 55 m 2 (odměřeno z ppč. 1161) díly e+f 57 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) díl k 519 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) Celkem od Města Sedlec-Prčice panu Sedlákovi pozemky v rozsahu 843 m 2. Rozdíl mezi výměrami činí 364 m 2, což při schválené ceně 45 Kč/m 2 činí doplatek p. Sedlákovi od Města Sedlec-Prčice ve výši Kč. Směnou a výkupem v tomto rozsahu bude zajištěn pozemek pro cestu nejen k vodnímu zdroji, ale i dalším pozemkům ve Vrchoticích. Rada města Sedlec-Prčice doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení 01/2012 z a schválit upřesněný rozsah směny a výkupu pozemků dle výše uvedeného mezi Městem Sedlec--Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Zastupitelstvo zároveň schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/ m 2 dle geometrického plánu č /2011 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec--Prčice stejně jako náklady na převod vlastnického práva k nemovitostem v KN. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0zdržel se 10. Revokace usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k.ú. Vrchotice od Zemědělské společnosti Přestavlky, a.s., a následné schválení přijetí daru ve větším rozsahu Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 01/2012 ze dne přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 od ZS Přestavlky, a.s. Po zpracování odměřovacího geometrického plánu č /2011 došlo k upřesnění výměry a celková plocha darovaného pozemku je 460 m 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., a následně schválit přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., část pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice dle geometrického plánu č /2001 označeného jako část x o výměře 460 m 2 s tím, že náklady na odměřovací GP a vklad vlastnického práva do KN uhradí obdarovaný. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje usnesení č. 01/2012 ze dne týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2.

8 Zastupitelstvo města následně na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m 2 od ZS Přestavlky, a.s., s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 11. Rekonstrukce bytového domu čp. 90 v Prčici schválení podpisu smlouvy o dílo Rada města Sedlec-Prčice projednávala záměr rekonstrukce městského bytového domu čp. 90 v Prčici na Vítkově náměstí s tím, že rozsah prací je následující: celková rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, elektřiny a topení ve všech bytech a společných prostorách, včetně zednických a obkladačských prací a oprava bytové jednotky v I. poschodí. Na základě rozpočtu a provedené poptávky doporučila rada města zadat práce spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu s termínem zhotovení prací od do Vzhledem k aktuálním informacím, které se týkají rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci smluv o dílo na opravy nemovitostí ve vlastnictví obcí, kterými dochází k nabytí vlastnictví ke zhotovenému dílu, rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 v Prčici za celkovou cenu ,96 Kč mezi Městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. Návrh rady se opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten vycházel z ustanovení 85 písm. a) zákona o obcích, dle kterého rozhoduje zastupitelstvo o nabytí nemovitých věcí, a tím schvaluje také smlouvy o dílo, např. na opravy nemovitostí. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla od do Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 12. Různé, diskuse a) Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice probíhají dokončovací práce na přístavbě instalace vybavení, terénní úpravy, přístupový chodníček Dne proběhne přejímka stavby a následně kolaudační řízení. V polovině července byla předložena Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o proplacení první části nákladů, byly doloženy požadované dokumenty a dle vyjádření pracovníků úřadu regionální rady by mělo cca do 14 dnů dojít k proplacení první části dotace. Druhá žádost o platbu bude předložena po kolaudačním řízení a doúčtování celé akce. b) Rekonstrukce místních komunikací byly dokončeny všechny práce související s výměnou vodovodního řadu a přípojek, osazeny nové vpusti dešťové kanalizace, obrubníky, položena dlažba na vjezdech k nemovitostem a na chodníku v ul. Táborská. V současné době je projednávána na RR regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o změnu projektu, která se týká změny bezpečnostních prvků místo silničních svodidel instalace kamenných patníků a

9 kovového zábradlí ošetřeného nátěrem - tzv. kovářskou černí. V další etapě prací pak dojde k odstranění poškozených asfaltů, přípravě podloží pro komunikaci a následně k položení nového asfaltového koberce. Práce budou dle smlouvy se zhotovitelskou firmou ukončeny do Ing. V. Hlaváček vyslovil připomínku k neodbornému a nevhodnému osazení kamenných patníků a upozornil v této souvislosti na zásadní selhání prováděcí firmy i investora (dozorování prací). c) Výstavba víceúčelového hřiště v současné době jsou provedeny elektrikářské práce, připraveny všechny plochy pro dláždění, bylo provedeno vyasfaltování přístupové komunikace, připraven povrch víceúčelového hřiště pro pokládku umělého povrchu, který od dnešního dne provádí odborná firma, pokračují práce na dětském hřišti byly zakotveny herní prvky, upravuje se podloží pro osazení dopadových ploch z pryžové dlažby, byla zadána výroba oplocení víceúčelového hřiště a dalších částí areálu včetně vrat a branek Předání stavby je naplánováno na konec srpna s tím, že kolaudační řízení proběhne Ing. Z. Kobliha upozornil na několik poškozených obrubníků u nové komunikace. Starostka informovala, že byla s prováděcí firmou dohodnuta jejich výměna. d) Rekonstrukce komunikací dotace z MF ČR na základě rozhodnutí ministerstva financí o přidělení mimořádné dotace ve výši 5 mil. Kč, byly zahájeny práce na rekonstrukci vybraných komunikací. Je dokončena místní komunikace v Mrákoticích, provádějí se dokončovací práce ve Starých Mitrovicích-Vísce, kde došlo k problémům se zvýšením povrchu komunikace a tím k omezení vjezdů k nemovitostem. Zvýšení povrchu však nešlo zabránit, protože by muselo dojít k odstranění původního povrchu včetně části podkladních vrstev a následně k úpravě tzv. kufru silnice. Tím by se stavba zásadně prodražila. Situace se již částečně vyřešila instalací přejezdných roštů a v současné době je v řešení úprava odvodňovacího žlabu na odbočce k nemovitostem manželů Klejblových a Dohnalových. Prováděcí firma přislíbila dořešení v co nejkratší době. Zároveň bude před přejímkou překontrolován celý povrch komunikace, protože v několika místech došlo při asfaltování k zaválcování rostlinného materiálu (větvičky, pecky ). Po něm zůstaly drobné otvory, kterými by docházelo k zatékání vody do povrchu komunikace a jejímu poškozování. Tato místa budou po dohodě s firmou Strabag ošetřena asfaltovým nátěrem. V rámci této akce se v současné době pracuje na komunikacích v ul. Šánovická, kde je řešen problém s vedením optického kabelu ve vlastnictví Telefonica O2. Vlastník požaduje zabezpečení, které by znamenalo zvýšení nákladů ve čtvrtek proběhne osobní jednání se zástupcem O2 o navrženém řešení ing. Tichovský, dopravní inženýr navrhl zúžení komunikace z původních 5,5 m na 5 metrů s tím, že kabely O2 by zůstaly dle požadavku správce sítí v zeleném pásu. Tato úprava splňuje požadavky na průjezd a šíře komunikace, která je v obytné zástavbě, slepá a kratší než 100 bm. Po provedení přípravných prací v Šánovické ul. (obrubníky, podkladní vrstvy komunikace ) budou zahájeny práce v osadě Nové Dvory a ve dnech bude uzavřena komunikace Nové Dvory Nedrahovice pro položení nového asfaltového povrchu. Povolení

10 celkové uzavírky bylo vydáno MěÚ Sedlčany, odborem dopravy stejně jako povolení dočasného dopravního značení objízdné trasy. Zastupitelé prodiskutovali uvedené informace a následně bylo předáno slovo řediteli školského zařízení Mgr. J. Muškovi, který přítomné seznámil s provedenou údržbou školy v průběhu prázdnin a informoval o přípravách na zahájení školního roku. Ing. V. Hlaváček pochválil práci ředitele školského zařízení Mgr. J. Mušky v otázkách spolupráce s ORP Sedlčany. Ze strany zastupitelů byl vznesen požadavek na účast ředitele školského zařízení Základní umělecké školy p. Karla Račka na zasedání zastupitelstva. V rámci diskuse vystoupil p. Pavel Janda z Měšetic, který informoval o plánované návštěvě delegace ze spřáteleného anglického městečka Sutton Bridge. Zároveň vyzval širší veřejnost k účasti nejen na přípravě programu návštěvy v září 2012, ale i v budoucnu, kdy by mělo dojít k navázání vztahů např. mezi sportovními organizacemi, hasičskými spolky, školou Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 4/2012 Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne Schválilo: program čtvrtého zasedání zastupitelstva města předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN a prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou záměr stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu zapojení zvýšeného přebytku hospodaření z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 do celkové výše Kč jako úpravu rozpočtu č. 9 za účelem provedení stavebních úprav bytu v DPS pro osoby s omezenou možností pohybu, kdy tato částka bude v případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje snížena o přidělené finanční prostředky zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích

11 prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích do zabezpečení dokumentů svazku obcí Sdružení region Votice v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice koupi části pozemku pč. 214/1, k.ú. Sedlec u Votic, (dle geometrického plánu č / 2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN dohodu mezi kupujícím a prodávajícím při koupi části pozemku pč. 214/1, k.ú. Sedlec u Votic, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec-Prčice a náklady na vklad vlastnického práva do KN hradí strana kupující. na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m2 s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla do Revokovalo: své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012, ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 Vzalo na vědomí: změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. v rámci úpravy č. 8 rozpočtu města na rok 2012 zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011 zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011 zprávu o výmazu DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob a o zániku této organizace informace starostky o projektech: Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice, Rekonstrukce místních komunikací z ROP Stř. Čechy, Výstavba víceúčelového hřiště, Rekonstrukce komunikací z dotace z MF ČR.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 9. 10. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: T. Míka, T. Seidel, Bc. P. Milčínský, V. Pilík, Fr. Hrma Připomínky k zápisu

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 25. 4. 2013 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 11 Omluveni: Mgr. T. Míka, Fr. Hrma, MUDr.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného dne 16. 9. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: Fr. Hrma, Ing. V. Hlaváček,

Více

Začal nový školní rok

Začal nový školní rok M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Začal nový školní rok V pondělí 3. září začal pro většinu dětí nový školní rok. Dva prázdninové měsíce, během kterých se mohly dosyta nabažit všech

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 28. 2. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Úvodem tohoto zasedání všichni přítomní na výzvu starostky města uctili

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. března 2016 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová

p. Sýkora, p. Peroutka, p. Forst, p. Němec, p. Vašák, p. Matějka, p. Hodina, pí Johánková, JUDr. Vrbecká, Ing. Uzlová Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 14. června 2010 od 18:00 hodin na Městském úřadě Mirošov --------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Zápis z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 17.12.2008 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: B.Lacinová, J.Blinka, Mgr. J. Bělina, RNDr. J. Dobroruková, A.Forman, B.Fleček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016 Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 28. 4. 2016 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 4/2016 Místo konání: Kancelář OÚ

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice

Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne od 18 hodin v MŠ Štěchovice Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konané dne 16. 12. 2013 od 18 hodin v MŠ Štěchovice Přítomni: M. Čapek, P. Zeman, J. Marková, J. Andrle, RNDr. J. Malý, A. Sládeček, P. Bechyně, S. Žemlička,

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek

Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne 24. 5. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni:

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.03. 2014 v 19 hodin Termín: pondělí 24.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Boru Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014: Program

Více

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou:

Pozemek ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou: Důvodová zpráva 1. a) přijetí daru části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1852 o výměře 858 m2 a části p.p.č. 1852, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 1720/39 o výměře 122 m2

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Ing. Jarmila Kopáčková. Program:

Ing. Jarmila Kopáčková. Program: Strana 1 (celkem 5) Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravský Písek konaného dne 28.06.2013 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 12. 12. 2012 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Procházka J., Řepa O., Pachovská M., Vildová V. Ederová D. Omluveni: Neomluveni: Čapek

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 9. 2011 1. prodej bytové jednotky ve Štětí nájemcům Na základě podané žádostí RM dne 26. 5. 2011 schválila

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 09. 03. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 5/2011 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora,

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Výpis ze zápisu a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 6/2013 ze dne 14. 6. 2013 1) Určení ověřovatelů zápisu (dle 95 odst. 1 zákona o obcích)

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více