Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 14. 8. 2012"

Transkript

1 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Fára, Fr. Hrma Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: J. Ryšavý, P. Dvořák Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 12 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 1. Úprava č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 Navržená úprava rozpočtu se týká obou kapitol příjmů i výdajů. V kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů v kapitole dotace obcí na žáky, kteří navštěvují ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice o částku Kč, dále přijetí dotace od úřadu práce na výkon veřejně prospěšných prací ve výši Kč, zvýšení příjmu v kapitole vodohospodářská zařízení (nájem hrazený provozovatelem) ve výši Kč, přijetí částky Kč od pojišťovny plnění za pojistnou událost zničení 3 ks kontejnerů na tříděný odpad a přijetí částky Kč náhrada za změnu územního plánu, kterou uhradil nový majitel pozemku na Kvašťově za původního vlastníka. Úprava rozpočtu č. 8 se v příjmové části týká celkové částky Kč. Ve výdajích se úprava týká čerpání dotace od úřadu práce na zaměstnance v rámci veřejně prospěšných prací ve výši Kč a dále se jedná o přesuny mezi položkami. Vzhledem k tomu, že spoluúčast města k dotaci od MF ČR, která bude čerpána z kapitoly Výstavba ul. Šánovická Sedlec, je ve výši 1,2 mil. Kč, navrhuje rada města přesunout z této kapitoly částku 1 milion korun, a to do kapitoly bytové hospodářství Kč, do kapitoly údržba majetku města Kč, do kapitoly tříděné odpady Kč a do kapitoly údržba zeleně také Kč. Zbývající částka Kč bude přesunuta do kapitoly údržba komunikací. Částka Kč, kterou navrhla rada přesunout do bytového hospodářství, bude využita na celkovou rekonstrukci rozvodů vody, el. energie, odpadů a topení v čp. 90 v Prčici, kde také dojde k celkové opravě bytu v I. poschodí (viz bod č. 11 dnešního jednání). Celkem se úprava výdajové části rozpočtu týká zvýšeného čerpání o Kč. V rámci navržené úpravy dochází také ke změně zatřídění položky dotace na JPO II změna na položku 4122, s UZ v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a v kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč.

2 Zastupitelstvo zároveň schvaluje navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 a bere na vědomí změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. 2. Prodej částí pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice Na Město Sedlec-Prčice se obrátili vlastníci pozemků sousedících s pozemkem města pč. 750 v k. ú. Jetřichovice se žádostí o koupi části uvedeného pozemku, který tvoří nájezd k jejich nemovitostem. a) žádost manželů Králových, Sedlec-Prčice, vlastníci pozemku stpč. 3 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750, žadatelé se zavázali uhradit odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem odměřeného pozemku v KN. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Hlasování: 12 pro, 0 proti, 1 se zdržel b) žádost Karla Pištěka, Jetřichovice, vlastník pozemku stpč. 2 v k. ú. Jetřichovice žádost se týká cca 60m 2 pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice. Rada doporučuje prodej zastupitelstvu schválit s tím, že záměr prodeje byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn. Rada zároveň navrhuje cenu 90 Kč/m 2 a podmínku, že kupující uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. 3. Žádost JUDr. Popelky o prodej pozemku pč. 308/4, k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic JUDr. Popelka je vlastníkem objektu na stpč. 53 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic. K tomuto objektu vede komunikace ve vlastnictví města pč. 308/4 o výměře 92 m 2, vedená v KN jako trvalý travní porost. Vzhledem k tomu, že část pozemku podél cesty (pozemek pč. 308/1 k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) vykupuje JUDr. Popelka od p. Bečváře a obecní cesta tak bude sloužit jako přístup pouze k nemovitostem ve vlastnictví žadatele, doporučila rada záměr prodeje řádně zveřejnit a zastupitelstvu jej doporučuje ke schválení s podmínkou, že prodej se uskuteční po vyřešení vztahů mezi p. Bečvářem a JUDr. Popelkou. Rada zároveň doporučuje zastupitelstvu schválit prodejní cenu ve výši 90 Kč/m 2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti v KN.

3 Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m 2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou 4. Stavební úprava bytu v DPS bezbariérový byt Vzhledem k tomu, že jeden z obyvatelů domu s pečovatelskou službou v Sedlci-Prčici je v současné době ve vážném zdravotním stavu, kdy je nutné vyřešit bezbariérový vstup do jeho bytu, navrhla rada města zřízení bezbariérové bytové jednotky v objektu DPS. Po vyhodnocení možností byla zvolena varianta úpravy prostor v přízemí přemístění zázemí pečovatelek do nevyužívaného prostoru klubovny a změna stávajícího prostoru (bytové jednotky) na bezbariérový byt vhodný pro osoby na vozíku. Tato změna zároveň zajistí přístup bočním vchodem bez nutnosti využívání výtahu. Celkové náklady jsou Kč s tím, že Město požádalo o přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje ve výši 50% nákladů. Výdaje města by v případě schválení dotace byly Kč. V případě, že dotace nebude přiznána a město by hradilo celkové náklady, navrhuje rada zapojení vyššího přebytku z let minulých do rozpočtu na rok Rekonstrukce v případě schválení návrhu zastupitelstvem by byla zahájena v září Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje provedení stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu a zároveň schvaluje čerpání prostředků z rozpočtu města na uvedené úpravy v objektu do celkové výše Kč. O tuto částku bude navýšeno zapojení přebytků z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 úprava rozpočtu na rok 2012 č. 9. V případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje bude zapojení přebytku sníženo o částku přidělených finančních prostředků. 5. Žádost o odkoupení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích Nemovitost čp. 6, vedenou v KN jako jiná stavba (zemědělská stavba) v Chotěticích, zakoupilo město na základě rozhodnutí zastupitelstva města v dražbě za částku Kč. Stavba v současném stavu nesplňuje požadavky na bytovou jednotku. Na město se obrátil syn původního vlastníka čp. 6 v Chotěticích se žádostí o odkoupení nemovitosti. Žadatel je nezletilý a jednají za něj zákonní zástupci rodiče. Ti však stavbu nemohou vykoupit vzhledem ke svým závazkům týkajícím se insolventního

4 řízení. Za žadatele by v tomto případě musel jednat jiný zástupce, který by byl určen na základě soudního řízení opatrovnický soud. Dle předloženého návrhu na odkoupení nemovitosti by určený opatrovník složil Městu Sedlec-Prčice zálohu na odkoupení ve výši až Kč a dle rozhodnutí zastupitelstva by zbývající část určené ceny splatil do cca 4 let. Předpokladem je prodejní cena nemovitosti cca Kč. Rada města předjednala žádost o odkoupení s jedním z rodičů žadatele, s p. Markem Vaníkem, který byl upozorněn na skutečnost, že v roce 2014 se konají volby do zastupitelstva města a není záměrem současného vedení přesunout dořešení této otázky na nové představitele města. Proto by, v případě schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem, muselo dojít k celkové úhradě v průběhu let (říjen). Zároveň byl p. Vaník upozorněn na skutečnost, že objekt není určený k bydlení a tudíž není možné ze strany města tento prostor k tomuto účelu pronajímat. Dle původního rozhodnutí rady mělo dojít k vyklizení nemovitosti do Vyklizení nemovitosti bylo následně posunuto do rozhodnutí zastupitelstva města na nejbližším zasedání. P. Vaník informoval radu o tom, že jeho syn Ondřej (žadatel o odprodej nemovitosti) ukončí v roce 2013 základní vzdělání a vzhledem k tomu, že se na jeho výsledcích může negativně projevit změna školy, přivítal by možnost setrvání v čp. 6. Vzhledem k této situaci navrhla rada města p. Vaníkovi předložit žádost o městský byt, čímž by se tato otázka vyřešila. O toto řešení neprojevil p. Vaník zájem. Zastupitelé diskutovali o možnosti budoucího využití objektu a zvažovali případné dopady při odkoupení nemovitosti se spekulativním záměrem. Následně starostka po doplnění informací ze strany ing. Hlaváčka přednesla návrh usnesení s tím, že v případě jeho schválení by byl záměr prodeje v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce a o samotném prodeji by rozhodovalo zastupitelstvo na některém z dalších jednání. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích. Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Vzhledem k výsledku hlasování bylo projednáváno další užívání uvedené nemovitosti rodinou Vaníkových. Starostka předložila návrh na prodloužení termínu vyklizení nemovitosti až do s tím, že schvalování případného prodeje nemovitosti a vyřízení všech souvisejících agend je otázkou několika měsíců. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích současným uživatelem do Otázka úhrady za užívání nemovitosti bude řešena radou města na nejbližším zasedání. 6. Dobrovolný svazek obcí Sdružení region Votice

5 a) Město Sedlec-Prčice jako člen svazku obcí Sdružení region Votice musí vzít na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok Hospodaření svazku obcí přezkoumali pracovníci Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech a se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zároveň proběhla kontrola zabezpečení dokumentů Svazku ze strany Okresního archivu v Benešově, který nemá námitky proti uložení dokumentů ve spisovně MěÚ Votice. Dokumenty jsou vedeny v souladu se zákonem a schváleným spisovým řádem MěÚ Votice. Součástí informací o hospodaření SDO Sdružení region Votice je výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, který je sestaven v souladu s požadavky na výkaznictví. Dle tohoto dokumentu byly v roce 2011 rozpočtové příjmy sdružení Kč, po úpravách pak činily Kč. Rozpočtové výdaje byly původně stanoveny na částku Kč. Po rozpočtových změnách, které souvisely s přípravou na ukončení činnosti svazku, došlo k převedení finančních prostředků ze zůstatku hospodaření na jednotlivé členy a výdaje za rok 2011 byly Kč. Nebyly vzneseny připomínky a dotazy. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011, bere na vědomí zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu SDO za rok 2011 a schválilo zabezpečení dokumentů svazku obcí v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice. b) Výmaz DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob. Na základě rozhodnutí členských obcí Sdružení region Votice o ukončení činnosti svazku předložila předsedkyně sdružení a zároveň určená likvidátorka svazku obcí paní Jana Kocurová návrh na výmaz sdružení Krajskému úřadu Středočeského kraje. Rozhodnutím reg. č. 6/2002/BN ze dne byl v souladu se zákonem proveden výmaz DSO Sdružení region Votice, IČ: z rejstříku zájmových sdružení. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice vzalo informace na vědomí 7. Výkup části pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic ul. Jetřichovická V souvislosti s přípravou výstavby chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci se město obrátilo na majitele pozemku pč. 214/1 v k. ú. Sedlec u Votic se žádostí o odprodej části uvedeného pozemku o výměře 62 m 2 dle zpracovaného geometrického plánu č /2011 je tato část pozemku označená jako nové pč. 214/5. Po projednání žádosti města došlo k dohodě, že majitelé pozemku paní Jana Šmejkalová (zastoupená paní Růženou Šmejkalovou) a Ing. Miroslav Šmejkal městu požadovanou část odprodají za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že nově odměřený pozemek bude následně rozdělen na dvě části veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace vše v majetku Města Sedlec-Prčice. Zároveň město uhradí geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Nebyly vzneseny připomínky.

6 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje koupi části pozemku pč. 214/1 (dle nového geometrického plánu č /2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN. Zastupitelstvo zároveň schvaluje dohodu mezi kupujícím a prodávajícím, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace. 8. Bezúplatný převod pozemku ze Středočeského kraje na město Sedlec-Prčice Na základě žádosti města o bezúplatný převod pozemků pro výstavbu budoucího chodníku v ul. Jetřichovická v Sedlci-Prčici, rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje o bezúplatném převodu pozemků prostřednictvím darovací smlouvy. Návrh smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva byl předložen k podpisu Městu Sedlec-Prčice s podmínkou, že podpis darovací smlouvy o bezúplatném převodu schválí zastupitelstvo města. Rada doporučuje schválit bezúplatné přijetí pozemků dle geometrického plánu č /2011: Z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2, celkem 850m 2 s tím, že náklady na vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí hradí obdarovaný, to je Město Sedlec-Prčice. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/ 4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný. 9. Revokace usnesení č. 01/2012 ze dne ve věci směny pozemků mezi Městem Sedlec--Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem a přijetí nového usnesení v dané věci Zastupitelstvo města usnesením č. 01/2012 ze dne schválilo směnu a výkup částí pozemků: část pozemku p.č ve vlastnictví města o výměře cca 550 m2 směnit za stejný rozsah a dále výkup částí pozemků p.č. 54/1, 65, 597/2 a PK 597/1, vše k.ú. Vrchotice do celkové výměry 820 m 2 od pana Jaroslava Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s podmínkou, že náklady na odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitost hradí Město Sedlec- Prčice. Směna byla řádně vyvěšena (ve větším rozsahu) a následně bylo zadáno zaměření pozemků geometrický plán. Geometrickým plánem č /2011 došlo k upřesnění rozsahu směny v následujících intencích: Pozemky ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka, katastrální území Vrchotice: díl o 15 m 2 (odměřeno z ppč. 54/1) díl p 120 m 2 (odměřeno z ppč. 65)

7 díl t 242 m 2 (odměřeno z ppč. 65) díl u 481 m 2 (odměřeno z PK 597/1) díly v+w 349 m 2 (odměřeno z ppč. 597/2) Celkem od pana Sedláka Městu Sedlec-Prčice pozemky v rozsahu 1207 m 2. Pozemky ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice, katastrální území Vrchotice: díl b 55 m 2 (odměřeno z ppč. 1161) díly e+f 57 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) díl k 519 m 2 (odměřeno z ppč. 1162) Celkem od Města Sedlec-Prčice panu Sedlákovi pozemky v rozsahu 843 m 2. Rozdíl mezi výměrami činí 364 m 2, což při schválené ceně 45 Kč/m 2 činí doplatek p. Sedlákovi od Města Sedlec-Prčice ve výši Kč. Směnou a výkupem v tomto rozsahu bude zajištěn pozemek pro cestu nejen k vodnímu zdroji, ale i dalším pozemkům ve Vrchoticích. Rada města Sedlec-Prčice doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení 01/2012 z a schválit upřesněný rozsah směny a výkupu pozemků dle výše uvedeného mezi Městem Sedlec--Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Nebyly vzneseny připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem. Zastupitelstvo zároveň schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/ m 2 dle geometrického plánu č /2011 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec--Prčice stejně jako náklady na převod vlastnického práva k nemovitostem v KN. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0zdržel se 10. Revokace usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k.ú. Vrchotice od Zemědělské společnosti Přestavlky, a.s., a následné schválení přijetí daru ve větším rozsahu Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 01/2012 ze dne přijetí daru části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 od ZS Přestavlky, a.s. Po zpracování odměřovacího geometrického plánu č /2011 došlo k upřesnění výměry a celková plocha darovaného pozemku je 460 m 2. Rada města doporučuje zastupitelstvu revokovat usnesení č. 01/2012 ve věci přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., a následně schválit přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., část pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice dle geometrického plánu č /2001 označeného jako část x o výměře 460 m 2 s tím, že náklady na odměřovací GP a vklad vlastnického práva do KN uhradí obdarovaný. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice revokuje usnesení č. 01/2012 ze dne týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2.

8 Zastupitelstvo města následně na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m 2 od ZS Přestavlky, a.s., s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný. Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 11. Rekonstrukce bytového domu čp. 90 v Prčici schválení podpisu smlouvy o dílo Rada města Sedlec-Prčice projednávala záměr rekonstrukce městského bytového domu čp. 90 v Prčici na Vítkově náměstí s tím, že rozsah prací je následující: celková rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, elektřiny a topení ve všech bytech a společných prostorách, včetně zednických a obkladačských prací a oprava bytové jednotky v I. poschodí. Na základě rozpočtu a provedené poptávky doporučila rada města zadat práce spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu s termínem zhotovení prací od do Vzhledem k aktuálním informacím, které se týkají rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci smluv o dílo na opravy nemovitostí ve vlastnictví obcí, kterými dochází k nabytí vlastnictví ke zhotovenému dílu, rada doporučuje zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 v Prčici za celkovou cenu ,96 Kč mezi Městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. Návrh rady se opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten vycházel z ustanovení 85 písm. a) zákona o obcích, dle kterého rozhoduje zastupitelstvo o nabytí nemovitých věcí, a tím schvaluje také smlouvy o dílo, např. na opravy nemovitostí. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla od do Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se 12. Různé, diskuse a) Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice probíhají dokončovací práce na přístavbě instalace vybavení, terénní úpravy, přístupový chodníček Dne proběhne přejímka stavby a následně kolaudační řízení. V polovině července byla předložena Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o proplacení první části nákladů, byly doloženy požadované dokumenty a dle vyjádření pracovníků úřadu regionální rady by mělo cca do 14 dnů dojít k proplacení první části dotace. Druhá žádost o platbu bude předložena po kolaudačním řízení a doúčtování celé akce. b) Rekonstrukce místních komunikací byly dokončeny všechny práce související s výměnou vodovodního řadu a přípojek, osazeny nové vpusti dešťové kanalizace, obrubníky, položena dlažba na vjezdech k nemovitostem a na chodníku v ul. Táborská. V současné době je projednávána na RR regionu soudržnosti Střední Čechy žádost o změnu projektu, která se týká změny bezpečnostních prvků místo silničních svodidel instalace kamenných patníků a

9 kovového zábradlí ošetřeného nátěrem - tzv. kovářskou černí. V další etapě prací pak dojde k odstranění poškozených asfaltů, přípravě podloží pro komunikaci a následně k položení nového asfaltového koberce. Práce budou dle smlouvy se zhotovitelskou firmou ukončeny do Ing. V. Hlaváček vyslovil připomínku k neodbornému a nevhodnému osazení kamenných patníků a upozornil v této souvislosti na zásadní selhání prováděcí firmy i investora (dozorování prací). c) Výstavba víceúčelového hřiště v současné době jsou provedeny elektrikářské práce, připraveny všechny plochy pro dláždění, bylo provedeno vyasfaltování přístupové komunikace, připraven povrch víceúčelového hřiště pro pokládku umělého povrchu, který od dnešního dne provádí odborná firma, pokračují práce na dětském hřišti byly zakotveny herní prvky, upravuje se podloží pro osazení dopadových ploch z pryžové dlažby, byla zadána výroba oplocení víceúčelového hřiště a dalších částí areálu včetně vrat a branek Předání stavby je naplánováno na konec srpna s tím, že kolaudační řízení proběhne Ing. Z. Kobliha upozornil na několik poškozených obrubníků u nové komunikace. Starostka informovala, že byla s prováděcí firmou dohodnuta jejich výměna. d) Rekonstrukce komunikací dotace z MF ČR na základě rozhodnutí ministerstva financí o přidělení mimořádné dotace ve výši 5 mil. Kč, byly zahájeny práce na rekonstrukci vybraných komunikací. Je dokončena místní komunikace v Mrákoticích, provádějí se dokončovací práce ve Starých Mitrovicích-Vísce, kde došlo k problémům se zvýšením povrchu komunikace a tím k omezení vjezdů k nemovitostem. Zvýšení povrchu však nešlo zabránit, protože by muselo dojít k odstranění původního povrchu včetně části podkladních vrstev a následně k úpravě tzv. kufru silnice. Tím by se stavba zásadně prodražila. Situace se již částečně vyřešila instalací přejezdných roštů a v současné době je v řešení úprava odvodňovacího žlabu na odbočce k nemovitostem manželů Klejblových a Dohnalových. Prováděcí firma přislíbila dořešení v co nejkratší době. Zároveň bude před přejímkou překontrolován celý povrch komunikace, protože v několika místech došlo při asfaltování k zaválcování rostlinného materiálu (větvičky, pecky ). Po něm zůstaly drobné otvory, kterými by docházelo k zatékání vody do povrchu komunikace a jejímu poškozování. Tato místa budou po dohodě s firmou Strabag ošetřena asfaltovým nátěrem. V rámci této akce se v současné době pracuje na komunikacích v ul. Šánovická, kde je řešen problém s vedením optického kabelu ve vlastnictví Telefonica O2. Vlastník požaduje zabezpečení, které by znamenalo zvýšení nákladů ve čtvrtek proběhne osobní jednání se zástupcem O2 o navrženém řešení ing. Tichovský, dopravní inženýr navrhl zúžení komunikace z původních 5,5 m na 5 metrů s tím, že kabely O2 by zůstaly dle požadavku správce sítí v zeleném pásu. Tato úprava splňuje požadavky na průjezd a šíře komunikace, která je v obytné zástavbě, slepá a kratší než 100 bm. Po provedení přípravných prací v Šánovické ul. (obrubníky, podkladní vrstvy komunikace ) budou zahájeny práce v osadě Nové Dvory a ve dnech bude uzavřena komunikace Nové Dvory Nedrahovice pro položení nového asfaltového povrchu. Povolení

10 celkové uzavírky bylo vydáno MěÚ Sedlčany, odborem dopravy stejně jako povolení dočasného dopravního značení objízdné trasy. Zastupitelé prodiskutovali uvedené informace a následně bylo předáno slovo řediteli školského zařízení Mgr. J. Muškovi, který přítomné seznámil s provedenou údržbou školy v průběhu prázdnin a informoval o přípravách na zahájení školního roku. Ing. V. Hlaváček pochválil práci ředitele školského zařízení Mgr. J. Mušky v otázkách spolupráce s ORP Sedlčany. Ze strany zastupitelů byl vznesen požadavek na účast ředitele školského zařízení Základní umělecké školy p. Karla Račka na zasedání zastupitelstva. V rámci diskuse vystoupil p. Pavel Janda z Měšetic, který informoval o plánované návštěvě delegace ze spřáteleného anglického městečka Sutton Bridge. Zároveň vyzval širší veřejnost k účasti nejen na přípravě programu návštěvy v září 2012, ale i v budoucnu, kdy by mělo dojít k navázání vztahů např. mezi sportovními organizacemi, hasičskými spolky, školou Zapsala Jana Typtová USNESENÍ č. 4/2012 Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne Schválilo: program čtvrtého zasedání zastupitelstva města předložený návrh úpravy č. 8 rozpočtu města Sedlec-Prčice na rok 2012 s tím, že v kapitole příjmy se jedná o zvýšení příjmů celkem o částku Kč a kapitole výdaje o zvýšení čerpání rozpočtu o celkovou částku Kč navržené přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu města na rok 2012 prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 manželům Královým, Sedlec, Komenského ul., za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN prodej části pozemku pč. 750 v k. ú. Jetřichovice o výměře cca 60 m 2 panu Karlu Pištěkovi, Jetřichovice, za cenu 90 Kč/m 2 s podmínkou, že kupující uhradí odměřovací geometrický plán a náklady spojené s převodem nemovitosti v KN prodej pozemku pč. 308/4 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic o výměře 92 m2 JUDr. Popelkovi za cenu 90 Kč/m 2 a s následujícími podmínkami: kupující uhradí náklady na převod nemovitosti v KN a prodej se uskuteční po vyřešení majetkových vztahů mezi p. Bečvářem (vlastník pozemku pč. 308/1 v k. ú. Nové Dvory u Kvasejovic) a JUDr. Popelkou záměr stavebních úprav v domě s pečovatelskou službou úpravy bytu v přízemí na bezbariérový byt pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu zapojení zvýšeného přebytku hospodaření z let minulých do rozpočtu města na rok 2012 do celkové výše Kč jako úpravu rozpočtu č. 9 za účelem provedení stavebních úprav bytu v DPS pro osoby s omezenou možností pohybu, kdy tato částka bude v případě přidělení dotace z Fondu hejtmanky Středočeského kraje snížena o přidělené finanční prostředky zveřejnění záměru prodeje nemovitosti čp. 6 v Chotěticích

11 prodloužení termínu vyklizení nemovitosti čp. 6 v Chotěticích do zabezpečení dokumentů svazku obcí Sdružení region Votice v souladu se zákonem o archivnictví a se Spisovým řádem MěÚ Votice ve spisovně MěÚ Votice koupi části pozemku pč. 214/1, k.ú. Sedlec u Votic, (dle geometrického plánu č / 2011 pozemek pč. 214/5) o výměře 62m 2 od Ing. Miroslava Šmejkala a p. Jany Šmejkalové za cenu 40 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán hradí kupující stejně jako náklady spojené s převodem nemovitosti v KN dohodu mezi kupujícím a prodávajícím při koupi části pozemku pč. 214/1, k.ú. Sedlec u Votic, že nově odměřený pozemek pč. 214/5, vše v k. ú. Sedlec u Votic, bude následně rozdělen na dva pozemky veřejná zeleň a ostatní plocha, ostatní komunikace přijetí pozemků (dle geometrického plánu č /2011 z pozemku pč. 751/1 odměřené pozemky pč. 751/4 o výměře 132 m 2, 751/5 o výměře 398 m 2 a pč. 751/6 o výměře 320 m 2 ) bezúplatným převodem na základě darovací smlouvy ze Středočeského kraje na Město Sedlec-Prčice s tím, že náklady na převod nemovitostí v KN uhradí obdarovaný směnu pozemků ve vlastnictví města o celkové výměře 843 m 2 za stejnou výměru ve vlastnictví p. Jaroslava Sedláka a výkup 364 m 2 od p. Sedláka za cenu 45 Kč/m 2 s tím, že geometrický plán uhradilo Město Sedlec-Prčice a náklady na vklad vlastnického práva do KN hradí strana kupující. na základě odměřovacího geometrického plánu č /2011 schvaluje přijetí daru části pozemku 600/1 v k. ú. Vrchotice, označeného jako díl x o výměře 460m2 s tím, že geometrický plán a náklady na převod nemovitosti uhradí obdarovaný uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu čp. 90 na Vítkově náměstí v Prčici mezi městem Sedlec-Prčice a spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., za celkovou cenu vč. DPH ,96 Kč s termínem zhotovení díla do Revokovalo: své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012, ve věci směny a výkupu pozemků mezi Městem Sedlec-Prčice a p. Jaroslavem Sedlákem své rozhodnutí ze dne , usnesení č. 01/2012 týkající se přijetí daru od ZS Přestavlky, a.s., části pozemku pč. 600/1 v k. ú. Vrchotice o výměře cca 350 m 2 Vzalo na vědomí: změnu zatřídění a UZ v kapitole dotace na JPO II. v rámci úpravy č. 8 rozpočtu města na rok 2012 zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011 zprávu o výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu svazku obcí Sdružení region Votice za rok 2011 zprávu o výmazu DSO Sdružení region Votice z registru zájmových sdružení právnických osob a o zániku této organizace informace starostky o projektech: Přístavba výtvarného ateliéru ZUŠ Sedlec-Prčice, Rekonstrukce místních komunikací z ROP Stř. Čechy, Výstavba víceúčelového hřiště, Rekonstrukce komunikací z dotace z MF ČR.

Začal nový školní rok

Začal nový školní rok M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Začal nový školní rok V pondělí 3. září začal pro většinu dětí nový školní rok. Dva prázdninové měsíce, během kterých se mohly dosyta nabažit všech

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem

Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 254 červen 2011 Hvězdou 46. ročníku pochodu Praha-Prčice byl kamenný škrpálek před infocentrem Je za námi další ročník dálkového pochodu

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Jaro je tady, čekáme čápy

Jaro je tady, čekáme čápy M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Jaro je tady, čekáme čápy Zřejmě je už definitivně po zimě, i když ta letošní byla v mnohém specifická. Asi bychom v paměti těžko hledali zimu podobně

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012

2. veřejné zasedání Zastupitelstva města 14.06.2012 Z á p i s 2. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 14.06.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného dne 8. listopadu 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více