Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček Informační technologie, správce informačních systémů Vedoucí práce: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha červen, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Lázních Toušeni dne: Jiří Nováček

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat panu doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc. za odborné vedení a pomoc při vypracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Milanu Flutkovi z firmy Kancelářské stroje s.r.o a panu Miroslavu Sládkovi z firmy BitServis s.r.o, oběma za poskytnutí konzultace a cenných informací a poznatků k praktické aplikaci systémové integrace v řízení a podmínkách servisní firmy.

4 Anotace práce Cílem je seznámení čtenářů s problematikou systémové integrace z pohledu úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku. Nejprve se věnuji tomu, co nás vede k využívání systémové integrace. Poté se zmiňuji o tom, co je důležité při přípravě projektu systémové integrace a jaké jsou kritéria při volbě systémového integrátora. V závěru práce se zabývám praktickým uplatněním systémové integrace a zdrojům informací dostupným v České republice. Annotation The objective of this work is to acquaint readers with problems of system integration from the perspective of successful implementation in a company. At first, I attend to things that lead us to exploitation of system integration. Then I mention things that are important during preparation of project of system integration and what criterions are during selection of system integrator. In the conclusion, I deal with practical use of system integration and sources of information reachable in the Czech Republic.

5 Obsah práce Obsah práce... 5 Úvod Důvody zavádění systémové integrace Počátky systémové integrace Účel a základ systémové integrace Důsledky systémové integrace na chod firmy Problémy systémové integrace Stupně systémové integrace Datová integrace Integrace aplikací Integrace informačních technologií pro podporu činnosti podniku Integrace způsobu ovládání aplikací Integrace metodická Integrace hardwarová a technologická Úrovně systémové integrace Způsoby řešení vlastního IS/IT Systémový integrátor Důvody pro využití služeb systémového integrátora Faktory pro výběr systémového integrátora Úlohy plněné systémovým integrátorem Personální zajištění systémového integrátora Výběr systémového integrátora Metody systémové integrace Úvod Metodika MDIS Možnosti přístupu k řešení IS/IT Druhy pohledů ze strany uživatelů na IS/IT Přístupy řešitelů k IS/IT Dimenze první skupiny Dimenze druhé skupiny Vytvoření konceptuálního schématu pomocí MDIS Konceptuální schéma MDIS Úprava metodiky MDIS na určitý projekt Důvody pro úpravu metodiky na určitý projekt Vytváření prototypů při práci na projektech IS/IT Přírůstkový přístup k tvorbě IS/IT Modelový podnik a SI Vývoj vnitropodnikového informačního systému Shrnutí Systémová integrace v ČR Jak na výběr systémového integrátora Internet a systémová integrace Kvalita informačních zdrojů Použití zprostředkované informace Používání firemních webových informací Veřejné seznamy a ankety Informace z tisku a internetových médií Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Cílem mé práce bylo přehledně popsat problematiku systémové integrace z pohledu zavádění IS/IT v podniku Systémová integrace prošla hlavně v průběhu posledních dvou desetiletí významným rozvojem. Cílem této práce je ukázat problematiku systémové integrace v celé její současné šíři a vysvětlit, proč je její správné provádění jednou z důležitých podmínek nejenom pro úspěšné zavádění podnikového IT, ale i fungování podniku samotného. Rozvoj informatiky v podnikové sféře byl úzce svázán s rozvojem nástrojů pro ekonomické řízení. Jedna z možností, jak si udržet konkurenceschopnost na trhu a optimalizovat ekonomické výsledky, je optimalizace, efektivní využívání a řízení rozvoje vlastních zdrojů podniku. Je to právě rozvoj metod a nástrojů pro ekonomické řízení, kterým informatika dává do ruky potřebné nástroje. Zároveň je však informatika jako součást podnikového portfolia zdrojů sama subjektem ekonomického řízení a řadou charakteristik a požadavků podobných jiným oblastem. Cílem systémové integrace je zajistit ekonomické, ale přitom efektivní nasazení, provozování a rozvoj prostředků informatiky v podnikovém prostředí. Systémová integrace přitom má značnou šíři záběru (technické prostředky, lidské zdroje, portfolio služeb) a značnou provázanost do všech klíčových oblastí činností moderního podniku. V průběhu času se v jejím rámci vyvinuly a využívají různé metody, od obecně zaměřených až po speciální. Z historického pohledu se původní, vyhraněně technický záběr systémové integrace, začal postupně rozšiřovat i do oblasti optimalizace služeb. Spolu s tím postupovala podpora efektivního řízení vnitropodnikových procesů a následně i procesů obchodních. V řadě oblastí nyní systémová integrace zasahuje i za rámec vnitropodnikové sféry. V souladu s hlavním cílem této práce, tj. seznámením s problematikou systémové integrace a její provázanosti s úspěšným zaváděním informačních systémů a technologií v podniku, je obsah zpracován v několika navazujících částech. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny kořeny a obsah systémové integrace, následují vysvětlení aspektů důležitých při přípravě projektu systémové integrace a volbě systémového integrátora. Navazuje popis kritérií pro výběr vhodné metody, určené při projektech systémové integraci, s podrobným popisem metody MDIS. V závěrečných částech shrnuji praktické poznatky a přínosy ze zpracování práce. 6

7 Literární rešerše Při zpracování bakalářské práci jsem vycházel jednak z přednášek předmětu Organizační a informační strategie Doc. Ing. B. Minibergera, CSc., jednak z doporučené literatury k těmto přednáškám. Jedná se o publikaci Prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc. jejíž přesný název je uveden v seznamu literatury na konci této práce. Dále jsem použil elektronické monografie, včetně firemních, opět s řádnou citací. Pokud byly převzaty části zdrojů beze zbytku, jsou uvedeny kurzívou a označeny uvozovkami. Jinak jsem texty upravil podle svého uvážení, abych sjednotil tyto části s celkovou koncepcí bakalářské práce. 7

8 Volba metodologie Při zpracování bakalářské práce jsem postupoval podle Metodických pokynů Bankovního institutu vysoká škola, které jsou dostupné na informačním systému BIVŠ na adrese https://is.bivs.cz/auth/dok/fmgr.pl?ag=do;furl=/do/6110/general/so-jk/51297/;info=. Věcnou náplň bakalářské práce jsem uspořádal podle metodiky MDIS (Multidimenzionální vývoj informačních systémů), která byla vyvinuta na katedře informačních technologií VŠE Praha, i když se v mém případě nejedná o projekt vývoje IS, ale pouze o jeho verbální popis. Vzhledem k zaměření této práce jsem nepokládal za vhodné používat formální modelovací jazyky typu UML (Unified Modelling Language), nebo jazyk ARIS Profesora Scheera 1, či jiných, které jsou v systémovém inženýrství obvyklé. 1 ARIS Platform - Špičkové technologie pro řízení podnikových procesů [on/line][cit ]. Dostupný z: 8

9 1. Důvody zavádění systémové integrace V současné době je pro naprostou většinu podniků nezbytností mít a využívat kvalitní informační systém. Význam informačního systému bývá úzce spojen nejen s charakterem činnosti podniku, ale bývá i úměrný jeho velikosti. Stává se podmínkou správného fungování podniku jako celku. Pro podnik přináší správně navržený a užívaný informační systém vždy i určitou konkurenční výhodu. Proces správné přípravy a návrhu informačního systému však není jednoduchou záležitostí a vyžaduje vynaložení nemalých finančních prostředků. To však sebou nese nutnost řešit celou řadu požadavků a souvisejících problémů. K tomu abychom předešli zbytečnému vynakládání prostředků na informační technologie a snížili rizika chybných rozhodnutí, nám slouží metody systémová integrace. Na systémovou integraci a hlavně na její metody můžeme pohlížet jako na určitý soubor návodů, který nám říká, jakým směrem bychom se měli ubírat a jak následně udržovat IS/IT. 1.1 Počátky systémové integrace Počátky systémové integrace jsou datovány na konec osmdesátých let. V té době začali podniky nasazovat ve velkém počítače. Souběžně s nasazováním se ale začaly objevovat první problémy, vzhledem k ceně výpočetní techniky často velmi významné. Spousta projektů z tohoto období měla nedostatečně určené cíle, nejasný cílový efekt a byly na ně vynakládány neúměrně vysoké prostředky. Odrazem této skutečnosti byl vznik nové disciplíny Softwarové inženýrství. 2 Od roku 1991 začaly i na trhu v České republice nabízet první dodavatelské firmy služby systémových integrátorů. V tomto období to byly hlavně pobočky větších zahraničních firem, které již měly z této oblasti zkušenosti ze zahraničních trhů. V roce 1993 se uskutečnila první konference s tématem systémové integrace. O jeden rok později, v roce 1994, vznikla Česká společnost pro systémovou integraci (oficiální 2 Softwarové inženýrství je činnost zahrnující inženýrství, informatiku a management. [on-line][ ], dostupné z 9

10 internetové stránky jsou na adrese Tato společnost funguje dodnes. Vedle pořádání seminářů a konferencí vydává i specializovaný časopis Systémová integrace. Systémová integrace je neustálý proces. Neustále se vyskytují nové problémy a nápady, jak je řešit, nebo co by se mohlo dělat jinak a lépe. Nelze tak jednoznačně vymezit její hranice, ani co přesně by měla systémová integrace obsahovat a jakým směrem by se měla ubírat. Právě proto, že ji ovlivňuje každodenní dění. 1.2 Účel a základ systémové integrace Účelem systémové integrace je co nejefektivněji vytvořit, následně udržovat a řízeně rozvíjet informační systém. To vše tak, aby mohl co nejlépe sloužit k podpoře podnikových požadavků. Informační systém přitom nevzniká na jednom počítači, ale snaží se propojit různé technické, softwarové vybavení a služby v podniku tak, aby navzájem spolupracovaly. Požadavky na vývoj IS/IT při využívání systémové integrace podle (1): 1. Vlastnosti informačního systému, především požadavky na poskytované služby, jsou specifikovány dle požadavků firmy. 2. Informační systém musí být funkčním celkem, i když vzniká propojením různých částí od mnoha výrobců jak technického, tak i softwarového vybavení. V tomto smyslu lze za hlavní části informačního systému považovat: počítače a další periferie lokální sítě a sítě WAN základní software (ZSW), technologicky orientovaný typový software (TESW), aplikační software (ASW) úložiště dat. 3. Komplexní pohled na zavedení informačního systému jako celku (měli bychom mít rozmyšlené vše, od návrhu, proškolení zaměstnanců až po jeho budoucí vývoj). 4. Nezávislost na úzce specifických standardech a normách. Neměly bychom se orientovat na normy jednoho výrobce. Tady vzniká velké riziko. Pokud přijmeme a užíváme obecně uznávané normy a standardy, nemáme tak velké problémy přejít v případě potřeby k jinému dodavateli. Ale pokud to budou normy pouze toho jednoho konkrétního výrobce tak 10

11 se nám v případě přechodu může tento přechod výrazně prodražit. A může se stát i to, že celý informační systém budeme stavět znovu. 5. Vytyčená a srozumitelná strategie rozvoje informačního systému. Ten by měl být rozvíjen jednotnou cestou a uživatelé i řešitelé by jí měli rozumět. 6. Stanovení jednotných pravidel pro užívání informačního systému a dohled nad dodržováním těchto pravidel. 1.3 Důsledky systémové integrace na chod firmy Dobře postavený informační systém nám usnadní a zpřehlední fungování firmy. Konkrétní výhody záleží na typu firmy. Některé z výhod, které může přinést: aktualizace dat v reálném čase (např. finanční situace, přehled skladových zásob, výroby), propojení jednotlivých poboček prostřednictvím informačního systému nám může přinést aktuální přehled o zaměstnancích a pracovním vytížení, pokud zaměstnanci budou plnit pokyny k manipulaci s informačním systémem, nemělo by docházet např. k nahrávání stejných souborů (duplikování), nebo sdělování stejných firemních informací několikrát, dynamickou komunikací s obchodními partnery můžeme sledovat, vyhodnocovat a hlavně reagovat na situaci na trhu. 1.4 Problémy systémové integrace Systémovou integraci můžeme provádět na různých úrovních a různými metodami. Ne všechny modely ale musí vždy vyhovovat, Vždy musíme volit s ohledem na charakter podnikání a zvažovat případná rizika. Pokud se například rozhodneme pro zavedení a údržbu informačního systému jinou firmou (outsourcing), tak se na ni stáváme plně závislými. Musíme spoléhat na její seriózní jednání. Další problém by mohl nastat s komplexností informačního systému tedy že se každý zaměstnanec nebude schopen orientovat v našem IS. Musíme brát ohled, na to že informační systém nebudou používat jen vyškolení IT odborníci, ale i obyčejní lidé bez hlubších znalostí výpočetní techniky. 11

12 Výše uvedené jsou jen hrubé příklady některých problémů, která nás mohou potkat. V žádném případě to nejsou problémy, které by se nedaly řešit. Pouze to sebou přináší další nároky, které budeme řešit. 12

13 2. Stupně systémové integrace 2.1 Datová integrace Už v 80. letech se vyskytly problémy se souběžným zpracováním informací na více počítačích. Dříve se data zpracovávala na každém počítači zvlášť. Jeden výrobek tak třeba mohl být veden pod více značeními na několika počítačích stejné firmy. Proto byla snaha propojit data jednotlivých počítačů/aplikací tedy provést datovou integraci. 2.2 Integrace aplikací Jedná se o synchronizaci funkcí za předpokladu použití více specializovaných aplikací, které by měly dílčím způsobem spolupracovat, případně i nad sdílenými daty. Nejlépe je to patrné na příkladu, kdy máme dvě aplikace. První aplikace je Stav zásob, druhá se jmenuje Objednávka. Pokud aplikace Stav zásob zjistí, že je nedostatek nějakého typu zboží tak zkontaktuje aplikaci Objednávka, která zajistí objednání zboží. Požadavky této integrace podle (1): Musíme určit pořadí operací, dále jaké funkce budou mít přednost při zpracování a specifikovat o jaké funkce z jakých aplikací jde. Programy musí být schopny se navzájem oslovit. V případě, že dojde zboží ve skladu, musí být aplikace Stav zásob schopna oslovit aplikaci Objednávka, aby se zboží doobjednalo. Aplikace musí sdílet společné záznamy (v tomto případě o zboží). V případě, že dojde nějaký typ zboží tak aplikace Stav zásob musí předat údaje o zboží (název, počet kusů), které je potřeba objednat aplikaci Objednávka. 2.3 Integrace informačních technologií pro podporu činnosti podniku Tento druh integrace ukazuje, do jaké míry jsou informační technologie spjaty s činnostmi prováděnými v podniku. Jsou tři možné situace podle (1): 13

14 docházka), činností), činnosti jsou provozovány nezávisle (samostatné aplikace - např. kniha jízd, činnosti jsou částečně integrovány (pouze se vyhodnocují závěry z pobíhajících současně. činnosti jsou plně integrovány (IT je nedílnou součásti té činnosti). Je celkem běžný stav, že se v podniku používají aplikace s různým stupněm integrace 2.4 Integrace způsobu ovládání aplikací Tento problém se začal řešit už v 80. letech. Na trh se vedle jednoúčelových informačních systémů (např. sklad) začalo dostávat větší množství aplikací, pokrývajících širší spektrum uživatelských funkcí (textové editory, tabulkové procesory, grafické programy), pocházející od více nezávislých výrobců. Uživatelé tak začali používat ke své práci více aplikací najednou. To znamenalo větší nároky na uživatele z hlediska ovládání jednotlivých aplikací. Aplikace se poměrně značně odlišovaly ve způsobu komunikace s uživatelem. To ve svém důsledku znamenalo pro uživatele ztrátu času, protože se museli přeorientovat na nové prostředí. Aby se tento problém vyřešil, byla snaha sjednotit komunikaci mezi aplikací a uživatelem. Sjednocovaly se například funkce kláves, které slouží k ovládání programů (funkční klávesy) a dbalo se, aby výrobci používali stejná označení pro stejné objekty a funkce ve svých programech. V uživatelské oblasti je v současné době asi nejvíce patrná snaha k integraci ovládání graficky orientovaných víceúlohových operačních systémů (tlustý klient). Silný rozvoj stále probíhá v oblasti tvorby rozhraní pro internetové systémy (tenký klient). Standardy specifické pro grafická prostředí jsou většinou přímo poskytované a doporučované jejich tvůrci. Při vývoji rozhraní pro podnikové prostředí se z nich prakticky vždy vychází, pouze se vhodně omezují nebo doplňují. Aplikační rozhraní ale nemusí tvořit pouze rozhraní uživatelská. Mnoho aplikací používá současně (nebo i výhradně) rozhraní vůči jiným aplikacím. Zde došlo k mohutnému vývoji od prostého předávání vstupních a výstupních dat na nosiči (tisky, páska, disk) až po současná automatizovaná rozhraní pro dynamická poskytování/výměnu dat pomocí webových služeb a XML datových formátů. 14

15 2.5 Integrace metodická Jde o způsob jednotného přístupu k tvorbě, záznamu a rozvoje IS/IT. Je to posun od individuální práce k týmové. Výhodou použití osvědčených metodik je jednak to, že představují již prověřené postupy, vedoucí k požadovanému cíli, poskytují základní nástroje a při správném užívání zajišťují i efektivní komunikaci uvnitř týmů. K většině trhem akceptovaných a rozšířených metodik jsou k dispozici i softwarové nástroje, které dále pomáhají nejen formalizovat, ale i dále udržovat a rozvíjet příslušné činnosti. Patří sem podle (9) například metodiky (příp. rámce): SSADM (Structured System Analysis and Design Methodology), SDM (System Development Methodology), MDIS (Multidimensional Development of Information System), praktik ITIL (Information Technology Infrastructure Library), knihovna nejlepších COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), RUP (Rational Unified Process), Select Perspective. Celkem běžně dochází k situacím, kdy se využívá více metodik. Jsou metodiky vyvinuté speciálně pro určitý účel. Některé metodiky řešící shodnou oblast mohou být z nějakých důvodů výhodnější než jiné (třeba aktuální znalost metodiky v řešitelském týmu) Největší snahou při použití různých metodik je dnes to, aby výsledky dosažené různými metodikami šli navzájem použít. Toto má velký význam a využití hlavně v oblasti vývoje aplikačního software. 2.6 Integrace hardwarová a technologická Tato integrace má opět svůj počátek již v 80. letech. Původní model plně centralizovaného zpracování informací začal být narušován ze dvou směrů. Prvním byla vzrůstající přenositelnost software mezi centrálními počítači (mainframe) a druhým bylo to, že se ve velkém začaly nasazovat a používat osobní počítače. Důležitým faktorem bylo ale 15

16 vytvoření průmyslového vzoru osobního počítače firmou IBM, který zajišťoval, že aplikační software byl schopen prakticky bez úprav pracovat na počítačích různých dodavatelů. Tato změna sebou přinesla i změnu na straně výrobců hardware i software. Ti se začali orientovat na výrobu jednotlivých komponent namísto toho, aby dodávali všechny komponenty do informačního systému sami. To zapříčinilo vznik nových problémů podle (1): Nyní už nebylo většinou možné a většinou ani finančně výhodné postavit informační systém na komponentech jednoho výrobce, který tak zaručoval kompatibilitu komponent. Na trhu se začalo objevovat mnoho komponent. A naskytla se tak možnost vybírat komponenty podle našich požadavků a specifikací. I přesto, že byla snaha vytvořit určité standardy na výrobu komponent a tím zaručit jejich kompatibilitu, vznikaly ale při stavbě informačních systémů s komponentami od různých výrobců velké problémy. S tím, jak se začala data zpracovávat na jednotlivých počítačích, vznikl problém jak zajistit, že data na nich jsou správná a aktuální. Jednotlivé počítače neměly o sobě navzájem přehled, propojení pomocí počítačových sítí a technologie na zajištění synchronizace dat se pomalu rozvíjely. Na počítačích se používaly programy se stejným účelem, ale od různých výrobců. Lišily se např. formáty ukládání souborů. To znamenalo velký problém např. při přenesení uložených dat na jiný počítač, protože tam bez příslušného programu od stejného výrobce se nedala použít. To znamenalo většinou náklady navíc v podobě koupení další licence na jiný počítač. Mohlo se stát, že programy pro podobný účel a s podobnými funkce, byly koupeny vícekrát na stejný počítač. Řešení všech těchto technických i ekonomických problému přiřklo systémové integraci velký význam. A stala se z ní samostatná a svébytně se rozvíjející oblast informatiky. Nejprve se začalo řešit propojování jednotlivých komponent tak, aby je bylo možné vzájemně propojit v rámci jedné podnikové počítačové sítě. Na straně výrobců byla snaha standardizovat rozhraní komponent, byly navrženy a připraveny síťové operační systémy. Dále se však vyskytovaly problémy, se kterými si nedokázali správci IT ve firmách poradit. Nebyla stanovena metodika a jednotné postupy vedoucí k nalezení chyb. Většinou se pracovalo způsobem pokus a omyl. Zkoušely se například měnit komponenty, nastavení apod. 16

17 V dnešní době hardwarová integrace už není tak aktuálním tématem. Kompatibilita, spolehlivost a hlavně standardizace komponent se mnohonásobně zvýšila. Když se do podnikových počítačových sítí připojovaly další hardwarové komponenty tak to sebou přineslo další problémy, které souvisely především s používáním software. Týkalo se to zejména údajů uložených v databázích, uživatelských rozhraní, základního i aplikačního softwaru. Těmto problémům se začala věnovat technologická integrace. Ta řeší hlavně efektivní zpracování dat. Důsledně využívá propojení na úrovni počítačové sítě, zároveň řeší i propojení aplikací na úrovni jednoho počítači. 17

18 3. Úrovně systémové integrace V druhé polovině 90. let přešla snaha od technologické integrace ke snaze propojit jednotlivé stávající metody systémové integrace mezi sebou a propojení s požadavky obchodních procesů firmy. Mělo to směřovat hlavně ke snaze, aby se nasazení informatiky sladilo se záměry a cíli celého podniku. Základem je sjednocení podnikové a informační strategie. Nejdříve se stanoví podniková strategie, která vytyčí cíle firmy. Informační strategie slouží jako podpůrný prostředek. Sjednocování obou strategií probíhá v několika fázích, které se starají o to, aby podnikové cíle šly v souladu s technickou podporou. Součástí fáze sjednocení jsou podle (1): sjednocení představy na IS/IT, partnery, nastavení informačního systému pro komunikaci se zákazníky, obchodními nalezení vazeb a možnost reakce na měnící se požadavky trhu, sjednocení vnitřních procesů ve firmě, komponent. vyřešení problémů, které vzniknou při propojování různých hardwarových Pokud využíváme při vývoji IS/IT více přístupů a některé z nich bychom potřebovali sjednotit, je vhodné použít metodickou integraci. Ta se zabývá sjednocováním různých přístupů k vývoji IS/IT do jedné ucelené metodiky. Pro úspěšné zavedení metodik a sjednocení představy na IS/IT je kriticky nutné, aby se s nimi identifikovali zaměstnanci na vedoucích pozicích. Na úrovni vedení a vedoucích zaměstnanců musí být jasná vize cílů IS/IT a přijata koncepce jak těchto cílů dosáhnout. Může to řešit například otázky podle (1): jakým způsobem nám IS/IT pomůže při podpoře konkurenčního boje co budeme očekávat od IS/IT (jaké funkce bude plnit) jak bude zajišťována technika pro provoz IS/IT (vlastní, outsourcing, ) 18

19 jak bude vybírán a zajišťován software pro IS/IT (nákup, pronájem ) kdo bude zajišťovat správu IS/IT kolik nás to bude stát Ředitel pro informatiku (CIO chief information officer) Ředitel oddělení informatiky by měl být členem výkonného vedení (exekutivy) podniku. Hlavním důvodem je zejména to, že informatické procesy jsou nyní prakticky bezprostředně spjaté s fungováním celé firmy. Zároveň je informatika jednou z oblastí, která spoluvytváří tržní konkurenceschopnost firmy a umožňuje i bezprostředně reagovat na změny tržních podmínek. Vedle toho je i důležitým nástrojem vnitropodnikového řízení. Ředitel oddělení informatiky by tak měl rozumět celkovému kontextu a klíčovým požadavkům, vycházejícím z podniku vůči oddělení informatiky. Zároveň by měl být tím, kdo v souladu s těmito cíli přináší do vedení návrhy nového a efektivnějšího využívání informatiky. Brainstorming Pro sjednocení myšlenky společného postupu je doporučenou a vhodnou cestou uspořádání brainstormingové jednání. Na toto jednání se mohou vedle členů vrcholového vedení a vlastních specialistů pozvat i zástupci firem, které poskytují řešení IS/IT. A každý interpretuje své názory. A snaží se nalézt společnou cestu. Metodika BPR Sjednocení vnitřních procesů spočívá v jejich provázání a zefektivnění. Např. se snažíme o jejich zrychlení (rychlejší aktualizace skladových zásob), lepší podporu nabízených výrobků a služeb, a aby jejich provoz byl co nejméně nákladný. S tím nám může pomoci metodika BPR (Business Process Re-engineering). Je to postup, který se zabývá efektivním řešením postupů ve firmě s využitím informačního systému. Technologická integrace Na posledním místě řešíme technologickou integraci. Pomocí této úrovně integrace řešíme například: sdílené úložiště dat, 19

20 kompatibilitu hardwarových komponent v jedné počítačové síti, synchronizaci programů, jednotné ovládání programů. 20

21 4. Způsoby řešení vlastního IS/IT Můžeme se rozhodnout, zda celé IS/IT zrealizujeme z vlastních zdrojů, nebo použijeme služby externích dodavatelů. První možnost, že celé IS/IT zrealizujeme z vlastních zdrojů, je v dnešní době celkem nereálná. A jen málo firem si tuto možnost může dovolit. Pokud nemá naše firma s touto oblastí zkušenosti, tak se nám tato možnost oproti možnosti druhé zcela určitě prodraží, protože bychom museli celý vývoj zaplatit sami. Znamenalo by to kromě jiného najmout spoustu odborníků, kteří by měli veliký záběr znalostí, průběžně jim platit školení, aby zůstali jejich znalosti aktuální. Rovněž bychom museli řešit vysoké požadavky na počet lidí v týmu v úvodních fázích řešení oproti následné fázi pouhého provozování a dílčího rozvoje systému. Je třeba mít finanční prostředky na poměrně vysokou vstupní investici. Vytvořit tento tým lidí pro malou nebo střední firmu by bylo ekonomicky velice nevýhodné. Na druhé straně pokud použijeme na vše externího dodavatele s úplným outsourcingem služeb, tak můžeme mít o IS/IT nulové znalosti. O všechno se nám postarají externí dodavatelé. Z hlediska finančního lze celý systém hradit formou plateb za služby, pořízení bude rychlejší a levnější. Problém ale může nastat v tom, že nenajdeme nabídku služeb či produkty přesně odpovídající našim požadavkům. V praxi se IS/IT řeší často kombinovaným přístupem. Případy, které mohou nastat podle (1): 1. Budeme starat sami o vývoj IASW (individuální software), zavedeme ho vlastními silami, obstaráme si sami i komponenty. Výhody: perfektní znalost, neznalost konkurence našeho IS/IT, IS/IT přesně odpovídá potřebám firmy. Nevýhody: vysoká cena, 21

22 dlouhá doba trvání realizace IS/IT, kvůli tomu, že si jdeme vlastní cestou, tak v případě řešení problémů nemáme tolik možností odkud čerpat znalosti jako v případě, že bychom používali světové a ověřené standardy. 2. IASW si objednáme od jiné firmy, zavedeme ho vlastními silami, obstaráme si sami komponenty. Výhody: IS/IT přesně odpovídá potřebám firmy, konkurence nazná náš IS/IT, nemusíme se spoléhat jen na znalosti našich pracovníků, ale můžeme využit i znalosti externích pracovníků. Nevýhody: vysoká cena (většinou vyšší než u předchozího postupu), případě), dlouhá doba trvání realizace IS/IT (nicméně kratší doba než v předchozím musíme se spoléhat na firmu, která dodává řešení, že je spolehlivá (bude nakládat s našimi firemními informacemi) protože hrozí únik citlivých informací. 3. Nakoupíme všechny hardwarové i softwarové části od různých výrobců. Zavedeme vlastními silami. V této variantě se používá TASW (typový aplikační software je to v podstatě SW v krabici). Výhody: kratší doba realizace, rychlejší než v předcházejících dvou případech, kupujeme za nejnižší cenu (možnost výběru), vybíráme z prověřených výrobků. Nevýhody: požadavky podniku na IS/IT se musí přizpůsobit softwaru, 22

23 vzájemné nekompatibility. při koupi hardwarových a softwarových částí od různých výrobců je jisté riziko 4. Celé IS/IT koupíme od jednoho dodavatele. Využijeme služeb systémového integrátora. Výhody: nejrychlejší způsob realizace, za kompatibilitu komponent, realizaci softwarových částí a řízení projektu většinou plně odpovídá integrátor, řešení na úrovni, dodavatel má zkušenosti, nejlevnější ze všech možností. Nevýhody: požadavky podniku na IS/IT se musí přizpůsobit softwaru musíme se spoléhat na firmu, která dodává řešení, že je spolehlivá (bude nakládat s našimi firemními informacemi) protože hrozí únik citlivých informací jsme plně závislí na dodavateli 5. Celé IS/IT koupíme od jednoho dodavatele. Využijeme služeb systémového integrátora. Požadavky na údržbu IS/IT kompletně nebo jen částečně převedeme na jinou firmu. Využijeme tzv. outsourcing. Výhody: shodují se s variantou 4, dále k nim přibude: odpadá nutnost vysoké kvalifikace pracovníků na IS/IT v naší firmě, pokud vybraná firma udržuje IS/IT ještě pro někoho jiného, může nás to vyjít levněji než v předchozí variantě (provádí správu efektivněji), systémový integrátor nám může dát k dispozici svoje nejnovější technologie. 23

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Martin Navrkal : Ing. Tomáš Brabec : Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

Workflow firemních dokumentů

Workflow firemních dokumentů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Workflow firemních dokumentů Bakalářská práce Autor: Tomáš Martíšek, DiS. Informační technologie, Správce

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více