Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček Informační technologie, správce informačních systémů Vedoucí práce: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc. Praha červen, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Lázních Toušeni dne: Jiří Nováček

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat panu doc. Ing. Bohumilu Minibergerovi, CSc. za odborné vedení a pomoc při vypracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat panu Milanu Flutkovi z firmy Kancelářské stroje s.r.o a panu Miroslavu Sládkovi z firmy BitServis s.r.o, oběma za poskytnutí konzultace a cenných informací a poznatků k praktické aplikaci systémové integrace v řízení a podmínkách servisní firmy.

4 Anotace práce Cílem je seznámení čtenářů s problematikou systémové integrace z pohledu úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku. Nejprve se věnuji tomu, co nás vede k využívání systémové integrace. Poté se zmiňuji o tom, co je důležité při přípravě projektu systémové integrace a jaké jsou kritéria při volbě systémového integrátora. V závěru práce se zabývám praktickým uplatněním systémové integrace a zdrojům informací dostupným v České republice. Annotation The objective of this work is to acquaint readers with problems of system integration from the perspective of successful implementation in a company. At first, I attend to things that lead us to exploitation of system integration. Then I mention things that are important during preparation of project of system integration and what criterions are during selection of system integrator. In the conclusion, I deal with practical use of system integration and sources of information reachable in the Czech Republic.

5 Obsah práce Obsah práce... 5 Úvod Důvody zavádění systémové integrace Počátky systémové integrace Účel a základ systémové integrace Důsledky systémové integrace na chod firmy Problémy systémové integrace Stupně systémové integrace Datová integrace Integrace aplikací Integrace informačních technologií pro podporu činnosti podniku Integrace způsobu ovládání aplikací Integrace metodická Integrace hardwarová a technologická Úrovně systémové integrace Způsoby řešení vlastního IS/IT Systémový integrátor Důvody pro využití služeb systémového integrátora Faktory pro výběr systémového integrátora Úlohy plněné systémovým integrátorem Personální zajištění systémového integrátora Výběr systémového integrátora Metody systémové integrace Úvod Metodika MDIS Možnosti přístupu k řešení IS/IT Druhy pohledů ze strany uživatelů na IS/IT Přístupy řešitelů k IS/IT Dimenze první skupiny Dimenze druhé skupiny Vytvoření konceptuálního schématu pomocí MDIS Konceptuální schéma MDIS Úprava metodiky MDIS na určitý projekt Důvody pro úpravu metodiky na určitý projekt Vytváření prototypů při práci na projektech IS/IT Přírůstkový přístup k tvorbě IS/IT Modelový podnik a SI Vývoj vnitropodnikového informačního systému Shrnutí Systémová integrace v ČR Jak na výběr systémového integrátora Internet a systémová integrace Kvalita informačních zdrojů Použití zprostředkované informace Používání firemních webových informací Veřejné seznamy a ankety Informace z tisku a internetových médií Závěr Seznam použité literatury

6 Úvod Cílem mé práce bylo přehledně popsat problematiku systémové integrace z pohledu zavádění IS/IT v podniku Systémová integrace prošla hlavně v průběhu posledních dvou desetiletí významným rozvojem. Cílem této práce je ukázat problematiku systémové integrace v celé její současné šíři a vysvětlit, proč je její správné provádění jednou z důležitých podmínek nejenom pro úspěšné zavádění podnikového IT, ale i fungování podniku samotného. Rozvoj informatiky v podnikové sféře byl úzce svázán s rozvojem nástrojů pro ekonomické řízení. Jedna z možností, jak si udržet konkurenceschopnost na trhu a optimalizovat ekonomické výsledky, je optimalizace, efektivní využívání a řízení rozvoje vlastních zdrojů podniku. Je to právě rozvoj metod a nástrojů pro ekonomické řízení, kterým informatika dává do ruky potřebné nástroje. Zároveň je však informatika jako součást podnikového portfolia zdrojů sama subjektem ekonomického řízení a řadou charakteristik a požadavků podobných jiným oblastem. Cílem systémové integrace je zajistit ekonomické, ale přitom efektivní nasazení, provozování a rozvoj prostředků informatiky v podnikovém prostředí. Systémová integrace přitom má značnou šíři záběru (technické prostředky, lidské zdroje, portfolio služeb) a značnou provázanost do všech klíčových oblastí činností moderního podniku. V průběhu času se v jejím rámci vyvinuly a využívají různé metody, od obecně zaměřených až po speciální. Z historického pohledu se původní, vyhraněně technický záběr systémové integrace, začal postupně rozšiřovat i do oblasti optimalizace služeb. Spolu s tím postupovala podpora efektivního řízení vnitropodnikových procesů a následně i procesů obchodních. V řadě oblastí nyní systémová integrace zasahuje i za rámec vnitropodnikové sféry. V souladu s hlavním cílem této práce, tj. seznámením s problematikou systémové integrace a její provázanosti s úspěšným zaváděním informačních systémů a technologií v podniku, je obsah zpracován v několika navazujících částech. V úvodních kapitolách jsou vysvětleny kořeny a obsah systémové integrace, následují vysvětlení aspektů důležitých při přípravě projektu systémové integrace a volbě systémového integrátora. Navazuje popis kritérií pro výběr vhodné metody, určené při projektech systémové integraci, s podrobným popisem metody MDIS. V závěrečných částech shrnuji praktické poznatky a přínosy ze zpracování práce. 6

7 Literární rešerše Při zpracování bakalářské práci jsem vycházel jednak z přednášek předmětu Organizační a informační strategie Doc. Ing. B. Minibergera, CSc., jednak z doporučené literatury k těmto přednáškám. Jedná se o publikaci Prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc. jejíž přesný název je uveden v seznamu literatury na konci této práce. Dále jsem použil elektronické monografie, včetně firemních, opět s řádnou citací. Pokud byly převzaty části zdrojů beze zbytku, jsou uvedeny kurzívou a označeny uvozovkami. Jinak jsem texty upravil podle svého uvážení, abych sjednotil tyto části s celkovou koncepcí bakalářské práce. 7

8 Volba metodologie Při zpracování bakalářské práce jsem postupoval podle Metodických pokynů Bankovního institutu vysoká škola, které jsou dostupné na informačním systému BIVŠ na adrese https://is.bivs.cz/auth/dok/fmgr.pl?ag=do;furl=/do/6110/general/so-jk/51297/;info=. Věcnou náplň bakalářské práce jsem uspořádal podle metodiky MDIS (Multidimenzionální vývoj informačních systémů), která byla vyvinuta na katedře informačních technologií VŠE Praha, i když se v mém případě nejedná o projekt vývoje IS, ale pouze o jeho verbální popis. Vzhledem k zaměření této práce jsem nepokládal za vhodné používat formální modelovací jazyky typu UML (Unified Modelling Language), nebo jazyk ARIS Profesora Scheera 1, či jiných, které jsou v systémovém inženýrství obvyklé. 1 ARIS Platform - Špičkové technologie pro řízení podnikových procesů [on/line][cit ]. Dostupný z: 8

9 1. Důvody zavádění systémové integrace V současné době je pro naprostou většinu podniků nezbytností mít a využívat kvalitní informační systém. Význam informačního systému bývá úzce spojen nejen s charakterem činnosti podniku, ale bývá i úměrný jeho velikosti. Stává se podmínkou správného fungování podniku jako celku. Pro podnik přináší správně navržený a užívaný informační systém vždy i určitou konkurenční výhodu. Proces správné přípravy a návrhu informačního systému však není jednoduchou záležitostí a vyžaduje vynaložení nemalých finančních prostředků. To však sebou nese nutnost řešit celou řadu požadavků a souvisejících problémů. K tomu abychom předešli zbytečnému vynakládání prostředků na informační technologie a snížili rizika chybných rozhodnutí, nám slouží metody systémová integrace. Na systémovou integraci a hlavně na její metody můžeme pohlížet jako na určitý soubor návodů, který nám říká, jakým směrem bychom se měli ubírat a jak následně udržovat IS/IT. 1.1 Počátky systémové integrace Počátky systémové integrace jsou datovány na konec osmdesátých let. V té době začali podniky nasazovat ve velkém počítače. Souběžně s nasazováním se ale začaly objevovat první problémy, vzhledem k ceně výpočetní techniky často velmi významné. Spousta projektů z tohoto období měla nedostatečně určené cíle, nejasný cílový efekt a byly na ně vynakládány neúměrně vysoké prostředky. Odrazem této skutečnosti byl vznik nové disciplíny Softwarové inženýrství. 2 Od roku 1991 začaly i na trhu v České republice nabízet první dodavatelské firmy služby systémových integrátorů. V tomto období to byly hlavně pobočky větších zahraničních firem, které již měly z této oblasti zkušenosti ze zahraničních trhů. V roce 1993 se uskutečnila první konference s tématem systémové integrace. O jeden rok později, v roce 1994, vznikla Česká společnost pro systémovou integraci (oficiální 2 Softwarové inženýrství je činnost zahrnující inženýrství, informatiku a management. [on-line][ ], dostupné z 9

10 internetové stránky jsou na adrese Tato společnost funguje dodnes. Vedle pořádání seminářů a konferencí vydává i specializovaný časopis Systémová integrace. Systémová integrace je neustálý proces. Neustále se vyskytují nové problémy a nápady, jak je řešit, nebo co by se mohlo dělat jinak a lépe. Nelze tak jednoznačně vymezit její hranice, ani co přesně by měla systémová integrace obsahovat a jakým směrem by se měla ubírat. Právě proto, že ji ovlivňuje každodenní dění. 1.2 Účel a základ systémové integrace Účelem systémové integrace je co nejefektivněji vytvořit, následně udržovat a řízeně rozvíjet informační systém. To vše tak, aby mohl co nejlépe sloužit k podpoře podnikových požadavků. Informační systém přitom nevzniká na jednom počítači, ale snaží se propojit různé technické, softwarové vybavení a služby v podniku tak, aby navzájem spolupracovaly. Požadavky na vývoj IS/IT při využívání systémové integrace podle (1): 1. Vlastnosti informačního systému, především požadavky na poskytované služby, jsou specifikovány dle požadavků firmy. 2. Informační systém musí být funkčním celkem, i když vzniká propojením různých částí od mnoha výrobců jak technického, tak i softwarového vybavení. V tomto smyslu lze za hlavní části informačního systému považovat: počítače a další periferie lokální sítě a sítě WAN základní software (ZSW), technologicky orientovaný typový software (TESW), aplikační software (ASW) úložiště dat. 3. Komplexní pohled na zavedení informačního systému jako celku (měli bychom mít rozmyšlené vše, od návrhu, proškolení zaměstnanců až po jeho budoucí vývoj). 4. Nezávislost na úzce specifických standardech a normách. Neměly bychom se orientovat na normy jednoho výrobce. Tady vzniká velké riziko. Pokud přijmeme a užíváme obecně uznávané normy a standardy, nemáme tak velké problémy přejít v případě potřeby k jinému dodavateli. Ale pokud to budou normy pouze toho jednoho konkrétního výrobce tak 10

11 se nám v případě přechodu může tento přechod výrazně prodražit. A může se stát i to, že celý informační systém budeme stavět znovu. 5. Vytyčená a srozumitelná strategie rozvoje informačního systému. Ten by měl být rozvíjen jednotnou cestou a uživatelé i řešitelé by jí měli rozumět. 6. Stanovení jednotných pravidel pro užívání informačního systému a dohled nad dodržováním těchto pravidel. 1.3 Důsledky systémové integrace na chod firmy Dobře postavený informační systém nám usnadní a zpřehlední fungování firmy. Konkrétní výhody záleží na typu firmy. Některé z výhod, které může přinést: aktualizace dat v reálném čase (např. finanční situace, přehled skladových zásob, výroby), propojení jednotlivých poboček prostřednictvím informačního systému nám může přinést aktuální přehled o zaměstnancích a pracovním vytížení, pokud zaměstnanci budou plnit pokyny k manipulaci s informačním systémem, nemělo by docházet např. k nahrávání stejných souborů (duplikování), nebo sdělování stejných firemních informací několikrát, dynamickou komunikací s obchodními partnery můžeme sledovat, vyhodnocovat a hlavně reagovat na situaci na trhu. 1.4 Problémy systémové integrace Systémovou integraci můžeme provádět na různých úrovních a různými metodami. Ne všechny modely ale musí vždy vyhovovat, Vždy musíme volit s ohledem na charakter podnikání a zvažovat případná rizika. Pokud se například rozhodneme pro zavedení a údržbu informačního systému jinou firmou (outsourcing), tak se na ni stáváme plně závislými. Musíme spoléhat na její seriózní jednání. Další problém by mohl nastat s komplexností informačního systému tedy že se každý zaměstnanec nebude schopen orientovat v našem IS. Musíme brát ohled, na to že informační systém nebudou používat jen vyškolení IT odborníci, ale i obyčejní lidé bez hlubších znalostí výpočetní techniky. 11

12 Výše uvedené jsou jen hrubé příklady některých problémů, která nás mohou potkat. V žádném případě to nejsou problémy, které by se nedaly řešit. Pouze to sebou přináší další nároky, které budeme řešit. 12

13 2. Stupně systémové integrace 2.1 Datová integrace Už v 80. letech se vyskytly problémy se souběžným zpracováním informací na více počítačích. Dříve se data zpracovávala na každém počítači zvlášť. Jeden výrobek tak třeba mohl být veden pod více značeními na několika počítačích stejné firmy. Proto byla snaha propojit data jednotlivých počítačů/aplikací tedy provést datovou integraci. 2.2 Integrace aplikací Jedná se o synchronizaci funkcí za předpokladu použití více specializovaných aplikací, které by měly dílčím způsobem spolupracovat, případně i nad sdílenými daty. Nejlépe je to patrné na příkladu, kdy máme dvě aplikace. První aplikace je Stav zásob, druhá se jmenuje Objednávka. Pokud aplikace Stav zásob zjistí, že je nedostatek nějakého typu zboží tak zkontaktuje aplikaci Objednávka, která zajistí objednání zboží. Požadavky této integrace podle (1): Musíme určit pořadí operací, dále jaké funkce budou mít přednost při zpracování a specifikovat o jaké funkce z jakých aplikací jde. Programy musí být schopny se navzájem oslovit. V případě, že dojde zboží ve skladu, musí být aplikace Stav zásob schopna oslovit aplikaci Objednávka, aby se zboží doobjednalo. Aplikace musí sdílet společné záznamy (v tomto případě o zboží). V případě, že dojde nějaký typ zboží tak aplikace Stav zásob musí předat údaje o zboží (název, počet kusů), které je potřeba objednat aplikaci Objednávka. 2.3 Integrace informačních technologií pro podporu činnosti podniku Tento druh integrace ukazuje, do jaké míry jsou informační technologie spjaty s činnostmi prováděnými v podniku. Jsou tři možné situace podle (1): 13

14 docházka), činností), činnosti jsou provozovány nezávisle (samostatné aplikace - např. kniha jízd, činnosti jsou částečně integrovány (pouze se vyhodnocují závěry z pobíhajících současně. činnosti jsou plně integrovány (IT je nedílnou součásti té činnosti). Je celkem běžný stav, že se v podniku používají aplikace s různým stupněm integrace 2.4 Integrace způsobu ovládání aplikací Tento problém se začal řešit už v 80. letech. Na trh se vedle jednoúčelových informačních systémů (např. sklad) začalo dostávat větší množství aplikací, pokrývajících širší spektrum uživatelských funkcí (textové editory, tabulkové procesory, grafické programy), pocházející od více nezávislých výrobců. Uživatelé tak začali používat ke své práci více aplikací najednou. To znamenalo větší nároky na uživatele z hlediska ovládání jednotlivých aplikací. Aplikace se poměrně značně odlišovaly ve způsobu komunikace s uživatelem. To ve svém důsledku znamenalo pro uživatele ztrátu času, protože se museli přeorientovat na nové prostředí. Aby se tento problém vyřešil, byla snaha sjednotit komunikaci mezi aplikací a uživatelem. Sjednocovaly se například funkce kláves, které slouží k ovládání programů (funkční klávesy) a dbalo se, aby výrobci používali stejná označení pro stejné objekty a funkce ve svých programech. V uživatelské oblasti je v současné době asi nejvíce patrná snaha k integraci ovládání graficky orientovaných víceúlohových operačních systémů (tlustý klient). Silný rozvoj stále probíhá v oblasti tvorby rozhraní pro internetové systémy (tenký klient). Standardy specifické pro grafická prostředí jsou většinou přímo poskytované a doporučované jejich tvůrci. Při vývoji rozhraní pro podnikové prostředí se z nich prakticky vždy vychází, pouze se vhodně omezují nebo doplňují. Aplikační rozhraní ale nemusí tvořit pouze rozhraní uživatelská. Mnoho aplikací používá současně (nebo i výhradně) rozhraní vůči jiným aplikacím. Zde došlo k mohutnému vývoji od prostého předávání vstupních a výstupních dat na nosiči (tisky, páska, disk) až po současná automatizovaná rozhraní pro dynamická poskytování/výměnu dat pomocí webových služeb a XML datových formátů. 14

15 2.5 Integrace metodická Jde o způsob jednotného přístupu k tvorbě, záznamu a rozvoje IS/IT. Je to posun od individuální práce k týmové. Výhodou použití osvědčených metodik je jednak to, že představují již prověřené postupy, vedoucí k požadovanému cíli, poskytují základní nástroje a při správném užívání zajišťují i efektivní komunikaci uvnitř týmů. K většině trhem akceptovaných a rozšířených metodik jsou k dispozici i softwarové nástroje, které dále pomáhají nejen formalizovat, ale i dále udržovat a rozvíjet příslušné činnosti. Patří sem podle (9) například metodiky (příp. rámce): SSADM (Structured System Analysis and Design Methodology), SDM (System Development Methodology), MDIS (Multidimensional Development of Information System), praktik ITIL (Information Technology Infrastructure Library), knihovna nejlepších COBIT (Control Objectives for Information and related Technology), RUP (Rational Unified Process), Select Perspective. Celkem běžně dochází k situacím, kdy se využívá více metodik. Jsou metodiky vyvinuté speciálně pro určitý účel. Některé metodiky řešící shodnou oblast mohou být z nějakých důvodů výhodnější než jiné (třeba aktuální znalost metodiky v řešitelském týmu) Největší snahou při použití různých metodik je dnes to, aby výsledky dosažené různými metodikami šli navzájem použít. Toto má velký význam a využití hlavně v oblasti vývoje aplikačního software. 2.6 Integrace hardwarová a technologická Tato integrace má opět svůj počátek již v 80. letech. Původní model plně centralizovaného zpracování informací začal být narušován ze dvou směrů. Prvním byla vzrůstající přenositelnost software mezi centrálními počítači (mainframe) a druhým bylo to, že se ve velkém začaly nasazovat a používat osobní počítače. Důležitým faktorem bylo ale 15

16 vytvoření průmyslového vzoru osobního počítače firmou IBM, který zajišťoval, že aplikační software byl schopen prakticky bez úprav pracovat na počítačích různých dodavatelů. Tato změna sebou přinesla i změnu na straně výrobců hardware i software. Ti se začali orientovat na výrobu jednotlivých komponent namísto toho, aby dodávali všechny komponenty do informačního systému sami. To zapříčinilo vznik nových problémů podle (1): Nyní už nebylo většinou možné a většinou ani finančně výhodné postavit informační systém na komponentech jednoho výrobce, který tak zaručoval kompatibilitu komponent. Na trhu se začalo objevovat mnoho komponent. A naskytla se tak možnost vybírat komponenty podle našich požadavků a specifikací. I přesto, že byla snaha vytvořit určité standardy na výrobu komponent a tím zaručit jejich kompatibilitu, vznikaly ale při stavbě informačních systémů s komponentami od různých výrobců velké problémy. S tím, jak se začala data zpracovávat na jednotlivých počítačích, vznikl problém jak zajistit, že data na nich jsou správná a aktuální. Jednotlivé počítače neměly o sobě navzájem přehled, propojení pomocí počítačových sítí a technologie na zajištění synchronizace dat se pomalu rozvíjely. Na počítačích se používaly programy se stejným účelem, ale od různých výrobců. Lišily se např. formáty ukládání souborů. To znamenalo velký problém např. při přenesení uložených dat na jiný počítač, protože tam bez příslušného programu od stejného výrobce se nedala použít. To znamenalo většinou náklady navíc v podobě koupení další licence na jiný počítač. Mohlo se stát, že programy pro podobný účel a s podobnými funkce, byly koupeny vícekrát na stejný počítač. Řešení všech těchto technických i ekonomických problému přiřklo systémové integraci velký význam. A stala se z ní samostatná a svébytně se rozvíjející oblast informatiky. Nejprve se začalo řešit propojování jednotlivých komponent tak, aby je bylo možné vzájemně propojit v rámci jedné podnikové počítačové sítě. Na straně výrobců byla snaha standardizovat rozhraní komponent, byly navrženy a připraveny síťové operační systémy. Dále se však vyskytovaly problémy, se kterými si nedokázali správci IT ve firmách poradit. Nebyla stanovena metodika a jednotné postupy vedoucí k nalezení chyb. Většinou se pracovalo způsobem pokus a omyl. Zkoušely se například měnit komponenty, nastavení apod. 16

17 V dnešní době hardwarová integrace už není tak aktuálním tématem. Kompatibilita, spolehlivost a hlavně standardizace komponent se mnohonásobně zvýšila. Když se do podnikových počítačových sítí připojovaly další hardwarové komponenty tak to sebou přineslo další problémy, které souvisely především s používáním software. Týkalo se to zejména údajů uložených v databázích, uživatelských rozhraní, základního i aplikačního softwaru. Těmto problémům se začala věnovat technologická integrace. Ta řeší hlavně efektivní zpracování dat. Důsledně využívá propojení na úrovni počítačové sítě, zároveň řeší i propojení aplikací na úrovni jednoho počítači. 17

18 3. Úrovně systémové integrace V druhé polovině 90. let přešla snaha od technologické integrace ke snaze propojit jednotlivé stávající metody systémové integrace mezi sebou a propojení s požadavky obchodních procesů firmy. Mělo to směřovat hlavně ke snaze, aby se nasazení informatiky sladilo se záměry a cíli celého podniku. Základem je sjednocení podnikové a informační strategie. Nejdříve se stanoví podniková strategie, která vytyčí cíle firmy. Informační strategie slouží jako podpůrný prostředek. Sjednocování obou strategií probíhá v několika fázích, které se starají o to, aby podnikové cíle šly v souladu s technickou podporou. Součástí fáze sjednocení jsou podle (1): sjednocení představy na IS/IT, partnery, nastavení informačního systému pro komunikaci se zákazníky, obchodními nalezení vazeb a možnost reakce na měnící se požadavky trhu, sjednocení vnitřních procesů ve firmě, komponent. vyřešení problémů, které vzniknou při propojování různých hardwarových Pokud využíváme při vývoji IS/IT více přístupů a některé z nich bychom potřebovali sjednotit, je vhodné použít metodickou integraci. Ta se zabývá sjednocováním různých přístupů k vývoji IS/IT do jedné ucelené metodiky. Pro úspěšné zavedení metodik a sjednocení představy na IS/IT je kriticky nutné, aby se s nimi identifikovali zaměstnanci na vedoucích pozicích. Na úrovni vedení a vedoucích zaměstnanců musí být jasná vize cílů IS/IT a přijata koncepce jak těchto cílů dosáhnout. Může to řešit například otázky podle (1): jakým způsobem nám IS/IT pomůže při podpoře konkurenčního boje co budeme očekávat od IS/IT (jaké funkce bude plnit) jak bude zajišťována technika pro provoz IS/IT (vlastní, outsourcing, ) 18

19 jak bude vybírán a zajišťován software pro IS/IT (nákup, pronájem ) kdo bude zajišťovat správu IS/IT kolik nás to bude stát Ředitel pro informatiku (CIO chief information officer) Ředitel oddělení informatiky by měl být členem výkonného vedení (exekutivy) podniku. Hlavním důvodem je zejména to, že informatické procesy jsou nyní prakticky bezprostředně spjaté s fungováním celé firmy. Zároveň je informatika jednou z oblastí, která spoluvytváří tržní konkurenceschopnost firmy a umožňuje i bezprostředně reagovat na změny tržních podmínek. Vedle toho je i důležitým nástrojem vnitropodnikového řízení. Ředitel oddělení informatiky by tak měl rozumět celkovému kontextu a klíčovým požadavkům, vycházejícím z podniku vůči oddělení informatiky. Zároveň by měl být tím, kdo v souladu s těmito cíli přináší do vedení návrhy nového a efektivnějšího využívání informatiky. Brainstorming Pro sjednocení myšlenky společného postupu je doporučenou a vhodnou cestou uspořádání brainstormingové jednání. Na toto jednání se mohou vedle členů vrcholového vedení a vlastních specialistů pozvat i zástupci firem, které poskytují řešení IS/IT. A každý interpretuje své názory. A snaží se nalézt společnou cestu. Metodika BPR Sjednocení vnitřních procesů spočívá v jejich provázání a zefektivnění. Např. se snažíme o jejich zrychlení (rychlejší aktualizace skladových zásob), lepší podporu nabízených výrobků a služeb, a aby jejich provoz byl co nejméně nákladný. S tím nám může pomoci metodika BPR (Business Process Re-engineering). Je to postup, který se zabývá efektivním řešením postupů ve firmě s využitím informačního systému. Technologická integrace Na posledním místě řešíme technologickou integraci. Pomocí této úrovně integrace řešíme například: sdílené úložiště dat, 19

20 kompatibilitu hardwarových komponent v jedné počítačové síti, synchronizaci programů, jednotné ovládání programů. 20

21 4. Způsoby řešení vlastního IS/IT Můžeme se rozhodnout, zda celé IS/IT zrealizujeme z vlastních zdrojů, nebo použijeme služby externích dodavatelů. První možnost, že celé IS/IT zrealizujeme z vlastních zdrojů, je v dnešní době celkem nereálná. A jen málo firem si tuto možnost může dovolit. Pokud nemá naše firma s touto oblastí zkušenosti, tak se nám tato možnost oproti možnosti druhé zcela určitě prodraží, protože bychom museli celý vývoj zaplatit sami. Znamenalo by to kromě jiného najmout spoustu odborníků, kteří by měli veliký záběr znalostí, průběžně jim platit školení, aby zůstali jejich znalosti aktuální. Rovněž bychom museli řešit vysoké požadavky na počet lidí v týmu v úvodních fázích řešení oproti následné fázi pouhého provozování a dílčího rozvoje systému. Je třeba mít finanční prostředky na poměrně vysokou vstupní investici. Vytvořit tento tým lidí pro malou nebo střední firmu by bylo ekonomicky velice nevýhodné. Na druhé straně pokud použijeme na vše externího dodavatele s úplným outsourcingem služeb, tak můžeme mít o IS/IT nulové znalosti. O všechno se nám postarají externí dodavatelé. Z hlediska finančního lze celý systém hradit formou plateb za služby, pořízení bude rychlejší a levnější. Problém ale může nastat v tom, že nenajdeme nabídku služeb či produkty přesně odpovídající našim požadavkům. V praxi se IS/IT řeší často kombinovaným přístupem. Případy, které mohou nastat podle (1): 1. Budeme starat sami o vývoj IASW (individuální software), zavedeme ho vlastními silami, obstaráme si sami i komponenty. Výhody: perfektní znalost, neznalost konkurence našeho IS/IT, IS/IT přesně odpovídá potřebám firmy. Nevýhody: vysoká cena, 21

22 dlouhá doba trvání realizace IS/IT, kvůli tomu, že si jdeme vlastní cestou, tak v případě řešení problémů nemáme tolik možností odkud čerpat znalosti jako v případě, že bychom používali světové a ověřené standardy. 2. IASW si objednáme od jiné firmy, zavedeme ho vlastními silami, obstaráme si sami komponenty. Výhody: IS/IT přesně odpovídá potřebám firmy, konkurence nazná náš IS/IT, nemusíme se spoléhat jen na znalosti našich pracovníků, ale můžeme využit i znalosti externích pracovníků. Nevýhody: vysoká cena (většinou vyšší než u předchozího postupu), případě), dlouhá doba trvání realizace IS/IT (nicméně kratší doba než v předchozím musíme se spoléhat na firmu, která dodává řešení, že je spolehlivá (bude nakládat s našimi firemními informacemi) protože hrozí únik citlivých informací. 3. Nakoupíme všechny hardwarové i softwarové části od různých výrobců. Zavedeme vlastními silami. V této variantě se používá TASW (typový aplikační software je to v podstatě SW v krabici). Výhody: kratší doba realizace, rychlejší než v předcházejících dvou případech, kupujeme za nejnižší cenu (možnost výběru), vybíráme z prověřených výrobků. Nevýhody: požadavky podniku na IS/IT se musí přizpůsobit softwaru, 22

23 vzájemné nekompatibility. při koupi hardwarových a softwarových částí od různých výrobců je jisté riziko 4. Celé IS/IT koupíme od jednoho dodavatele. Využijeme služeb systémového integrátora. Výhody: nejrychlejší způsob realizace, za kompatibilitu komponent, realizaci softwarových částí a řízení projektu většinou plně odpovídá integrátor, řešení na úrovni, dodavatel má zkušenosti, nejlevnější ze všech možností. Nevýhody: požadavky podniku na IS/IT se musí přizpůsobit softwaru musíme se spoléhat na firmu, která dodává řešení, že je spolehlivá (bude nakládat s našimi firemními informacemi) protože hrozí únik citlivých informací jsme plně závislí na dodavateli 5. Celé IS/IT koupíme od jednoho dodavatele. Využijeme služeb systémového integrátora. Požadavky na údržbu IS/IT kompletně nebo jen částečně převedeme na jinou firmu. Využijeme tzv. outsourcing. Výhody: shodují se s variantou 4, dále k nim přibude: odpadá nutnost vysoké kvalifikace pracovníků na IS/IT v naší firmě, pokud vybraná firma udržuje IS/IT ještě pro někoho jiného, může nás to vyjít levněji než v předchozí variantě (provádí správu efektivněji), systémový integrátor nám může dát k dispozici svoje nejnovější technologie. 23

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora

Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Standardizace kartových systémů ve veřejné dopravě, legislativní podpora Integrované dopravní systémy Lázně Bohdaneč 17. 5. 2011 Ing. Jiří Matějec Manager pracovní skupiny Platby v dopravě SDT (ITS&S Czech

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT

STUDIE NÁVRATNOSTI PRO SAFETICA INSIGHT STUDE NÁVRATNOST PRO SAFETCA NSGHT 1 SHRNUTÍ Hlavní finanční výhoda spojená s používáním Safetica nsight je eliminace neefektivně vynaloženého pracovního času, který zaměstnanci tráví soukromými záležitostmi

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit metodické a algoritmické Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzaakáázzky podllee ussttaanoveeníí 156 zzáákonaa Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být Cílem zadavatele je vytvořit

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Analýza a modelování dat. Helena Palovská

Analýza a modelování dat. Helena Palovská Analýza a modelování dat Helena Palovská Analýza a modelování pro SW projekt Strukturovaný přístup Dynamická část (procesy, aktivity, funkce) Statická část (data) Objektově orientovaný přístup use case

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více