DOTACE. Obsah: PŘÍLOHA č. 8/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTACE. Obsah: PŘÍLOHA č. 8/2012"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 8/2012 Ročník 65 (146) DOTACE Obsah: Podpora včelařství v roce Žádost 1.D. fyzické osoby (formulář) 7 Podklady pro statistiku 8 Žádost 1.D. právnické osoby (formulář) 9 Podklady pro statistiku 10 Plná moc k výplatě finančních prostředků (formulář) 11 Dopis Českomoravské společnosti chovatelů 13 Informační služba ústřední evidence 14 Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť (formulář) 16 Příloha Včelařství I 1

2 PODPORA VČELAŘSTVÍ V ROCE 2012 Účelem těchto Obecných pokynů je seznámit členy Českého svazu včelařů, o. s., s hlavními podmínkami poskytnutí národní dotace v roce ZÁSADY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe ) na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.252/197 Sb. ), v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 921 z 32. schůze konané dne 14. prosince 2011, vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zásady ). Ministerstvo zemědělství České republiky poskytuje dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jednotliví žadatelé mohou uplatňovat své požadavky dle Zásad i prostřednictvím uznaného chovatelského sdružení nebo oprávněné osoby na základě podané Žádosti včetně Čestného prohlášení podle uvedeného vzoru (viz str. DOTACE 7, DOTACE 9 této vnitřní přílohy časopisu Včelařství). ODPOVĚDNOST ŽADATELE PŘÍJEMCE DOTACE Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v Žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání Žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí ) dojde ke změnám, je žadatel povinen předložit zdokladované správné údaje. Po termínu ukončení přijímání Žádostí nemůže žadatel zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků. Příjemce dotace zodpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace, splnil nebo splní v rozsahu a do termínu uvedeném v Rozhodnutí. Změny, které nastanou oproti skutečnostem uvedeným v Rozhodnutí, je příjemce dotace povinen neprodleně oznámit Ministerstvu zemědělství ČR. Příjemce dotace odpovídá za poskytnutí pravdivých a úplných informací, které jsou podkladem pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace. UPOZORNĚNÍ Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v Rozhodnutí se nepovažuje za neplnění stanovených podmínek. Nezakládá však právo žadatele na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce. ZÁSADY Část B/1.D. Podpora včelařství ÚČEL: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. PŘEDMĚT DOTACE: včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. SUBJEKT: včelař chovající včely na území České republiky. Český svaz včelařů, o. s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace. FORMA DOTACE: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční). VÝŠE DOTACE: do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace. POZNÁMKA: zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů, o. s., a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce). Podmínkou pro poskytování dotace je umožnění komisionálního hodnocení poskytnutých údajů přímo na stanovišti včelstev pověřenými zástupci Českého svazu včelařů, o. s. 2 I Příloha Včelařství

3 Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, o. s., jejímž je členem, neorganizovaný včelař u základní organizace Českého svazu včelařů, o. s., na jejímž území má umístěna včelstva. Český svaz včelařů, o. s., vypracuje Vnitřní směrnici k administraci a kontrole dotace (viz str. DOTACE 3 této vnitřní přílohy časopisu Včelařství). ZÁSADY Část C/Vzory formulářů V originálu ministerského dokumentu, v části C Zásad jsou uvedeny formuláře, které vyplňuje pouze sekretariát republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. Proto je nepublikujeme. ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI: Doklad o vývoji stavu včelstev od roku 1990 (předkládá Český svaz včelařů, o. s.). PODROBNÉ INFORMACE: Celé znění Zásad, které vydalo Ministerstvo zemědělství České republiky pod č.j /2012-MZE je k dispozici na MZe ČR a je uveřejněno na webových stránkách Českého svazu včelařů, o. s. (www.vcelarstvi.cz, podpora včelařství). Zde najdete i podrobné informace. VNITŘNÍ SMĚRNICE K ADMINISTRACI DOTACE SMĚRNICE ČSV, o. s., O POSKYTNUTÍ DOTACE V ROCE 2012 Podmínky pro poskytnutí dotace a postup při podání Žádosti Podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro rok 2012 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v části B Dotační titul 1.D., vydává Český svaz včelařů, o. s., vnitřní směrnici k administraci dotace. PODÁNÍ ŽÁDOSTI Žadatel (včelař) podává Žádost na formuláři Příloha k žádosti dotačního programu 1.D., jehož součástí je i Čestné prohlášení. Pod písmenem A této přílohy jsou údaje, které vyplňuje fyzická osoba (FO). Pod písmenem B této přílohy jsou údaje, které vyplňuje právnická osoba (PO). V Žádosti pro fyzickou osobu je žadatel povinen vyplnit všechny požadované údaje, včetně rodného čísla. V Žádosti pro právnickou osobu musejí být vyplněny také všechny předepsané údaje, včetně identifikačního čísla. Do Žádosti vyplňte i registrační čísla chovatele a stanoviště. Včelař-člen ČSV, o. s., předává Žádost nebo ji zašle prostřednictvím České pošty v termínu do 15. září 2012 včetně (datum poštovního razítka) základní organizaci ČSV, o. s., jejímž je členem. Člen ČSV, o. s., jenž má včelstva umístěna v obvodu jiné ZO ČSV, o. s., než u které je členem, předkládá k Žádosti potvrzení této organizace o tom, že uvedený počet včelstev je u ní řádně hlášen a že u této ZO ČSV, o. s., nepodal uvedenou Žádost. Neorganizovaný včelař podává Žádost u té ZO ČSV, o. s., na jejímž území má umístěna včelstva. Žádost podá také v termínu do 15. září 2012 včetně. Není-li řádně vyplněná Žádost včetně Čestného prohlášení v této lhůtě doručena, dotace se neposkytne! Žádosti s Čestným prohlášením od žadatelů-včelařů zůstanou uloženy u ZO ČSV, o. s., po dobu 10 let. Základní organizace Českého svazu včelařů, o. s., musí na základě doručených Žádostí vypracovat Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2012, který připojí k Sumární žádosti o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2012 (všechny formuláře budou přílohou oběžníku ČSV, o. s.), a musí je zaslat nejpozději do 30. září 2012 včetně na sekretariát RV ČSV, o. s., (Křemencova 8, Praha 1). Tento Jmenný seznam slouží jako doklad k celkové žádosti o dotaci za Český svaz včelařů, o. s., pro Ministerstvo zemědělství České republiky. Proto vás žádáme o jejich pečlivé zpracování. Jmenný seznam je zpracován podle požadavků Ministerstva zemědělství ČR. Jmenný seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2012 musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení nebo obchodní jméno žadatele; datum narození a rodné číslo, u obchodního jména identifikační číslo (IČ); adresu včetně PSČ; počet včelstev (podle jednotlivých Žádostí od žadatelů-včelařů); dotace celkem (do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace). Celková výše dotace = počet včelstev x 180 Kč. Příloha Včelařství I 3

4 Tento Jmenný seznam (jedná se o seznam bez podpisů jednotlivých žadatelů) musí být opatřen datem i razítkem ZO ČSV, o. s., a podpisy oprávněných osob jednajících za ZO ČSV, o. s. Jmenný seznam se odesílá zároveň se Sumární žádostí a kopií dokladu o zřízení účtu (kopie bankovního výpisu předmětného účtu nebo kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu). Základní organizace ČSV, o. s., které používají účet OO ČSV, o. s., jen sdělí tuto skutečnost na Sumární žádosti. Příslušný OO ČSV, o. s., zašle na sekretariát RV ČSV, o. s., do 15. září 2012 včetně jednu kopii dokladu o zřízení bankovního účtu a písemné Oznámení bankovního spojení OO ČSV, o. s., s hlášením, která ZO ČSV, o. s., používá bankovní spojení OO ČSV (formulář bude přílohou oběžníku ČSV, o. s.) Nebude-li Sumární žádost o poskytnutí dotace 1.D. v roce 2012 s připojeným Jmenným seznamem včelařů žádajících o dotaci 1.D. v roce 2012 i s připojeným dokladem o zřízení bankovního účtu řádně vyplněna a ve stanoveném termínu doručena, dotace se neposkytne! Sekretariát RV ČSV, o. s., zpracuje přijaté Sumární žádosti s připojenými Jmennými seznamy od ZO ČSV, o. s., a podá je na Ministerstvo zemědělství České republiky nejpozději do 31. října Po poskytnutí finančních prostředků Ministerstvem zemědělství ČR zašle sekretariát RV ČSV, o. s., požadované obnosy na účet ZO ČSV, o. s. KONTROLA Základní organizace ČSV je oprávněna kontrolovat pravdivost údajů obsažených v podané žádosti, zejména počet a sílu včelstev žadatele na stanovišti včelstev. Žadatel je povinen provedení kontroly umožnit. V případě, že při kontrole budou zjištěny rozdíly, postupuje se podle ustanovení Zásad - část A/obecná část. V případě, že žadatel kontrolu neumožní, jedná se o porušení podmínky pro poskytnutí dotace podle ustanovení Zásad část B/1.D. Podpora včelařství Poznámka a dotace nebude přiznána. RNDr. Václav ŠVAMBERK v. r. předseda Ing. Rudolf PELEŠKA v. r. tajemník 4 I Příloha Včelařství

5 ORGANIZAČNÍ POKYNY K VÝPLATĚ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Až základní organizace Českého svazu včelařů, o. s., obdrží finanční prostředky na svůj účet, vyzve žadatele k jejich převzetí. Žadatel (včelař) musí převzetí vyplacené částky potvrdit podpisem v Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2012 (tento Seznam bude přílohou oběžníku ČSV, o. s.). Současně při výplatě finančních prostředků předá ZO ČSV, o. s., žadatelům i Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace 1.D. ( Sdělení o rozhodnutí o poskytnutí dotace budou přílohou oběžníku ČSV, o. s.). Pokud se žadatel nemůže dostavit k výplatě finančních prostředků osobně: může pověřit jinou osobu plnou mocí k převzetí dotace 1.D. (viz str. DOTACE 11 této vnitřní přílohy Včelařství) k převzetí požadované částky. Originály plných mocí přiloží ZO ČSV, o. s., k originálu Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce ZO ČSV, o. s., může požadovanou částku zaslat poštovní poukázkou nebo převodním příkazem. K originálu Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2012 přiloží kopii těchto dokladů. Platba musí být odeslána v plné výši na jedno zazimované včelstvo dotace 1.D. Základní organizace ČSV, o. s., z této platby nesmí odečíst poštovní poplatky či členské příspěvky na rok V případě zjištění porušení rozpočtové kázně podle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vrátí příjemce dotace neoprávněně čerpané nebo zadržené prostředky. ZO ČSV, o. s., si po výplatě dotace z podepsaného originálu Seznamu včelařů, jimž byla vyplacena dotace 1.D. v roce 2012 a plných mocí pořídí kopie. Tyto kopie společně s originály stvrzenek poštovních poukázek a převodních příkazů si ZO ČSV, o. s., ponechá a zůstanou u ní uloženy 10 let. V případě, že ZO ČSV, o. s., nevyplatí všem žádajícím včelařům celou výši požadované dotace, oznámí tuto skutečnost okamžitým zasláním Seznamu nevyplacené vrácené dotace 1.D. v roce 2012 za jednotlivé včelaře (tento Seznam bude přílohou oběžníku ČSV, o. s.). Získá-li dotaci příjemce, který uvedl v Žádosti nepravdivé údaje nebo nesplnil ustanovení Rozhodnutí, je povinen v souladu s 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, neprodleně poskytnutou dotaci odvést (vrátit zpět) do státního rozpočtu prostřednictvím ZO ČSV, o. s. Vrácené finanční prostředky odvede ZO ČSV, o. s., obratem na stanovený účet RV ČSV, o. s. Číslo účtu bude uvedeno v oběžníku ČSV, o. s. Za řádnou výplatu a vyúčtování dotace je odpovědný výbor ZO ČSV, o. s., který se společně s revizní komisí ZO ČSV, o. s., přesvědčí o správnosti nahlášeného počtu včelstev, na nějž jsou požadovány finanční prostředky. Základní organizaci ČSV, o. s., která nesplní podmínky Obecných pokynů, vyúčtování a vyplacení podpory včelařství a nevyplacené finanční prostředky nevrátí do 15. prosince 2012, nemusí být v roce 2013 dotace poskytnuta. ZDANĚNÍ DOTACE Dotace se daní tím, že se připočte k ostatním příjmům podle 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních. Podle 4 odst. 1 zákona č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších novel, jsou od daně z příjmů fyzických osob osvobozeny dotace ze státního rozpočtu pouze v případě jejich použití na pořízení hmotného investičního majetku nebo jeho technického zhodnocení. Od daně nejsou osvobozeny příjmy plynoucí z dotací do hospodářského výsledku. STATISTIKA Ke snadnějšímu zpracování Statistického výkazu o včelařství v ZO ČSV, o. s., za rok 2012 vyplní chovatel včel Podklady pro statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2012 a odevzdá je společně se Žádostí o dotaci na ZO ČSV, o. s. ŽÁDOST Žádáme všechny funkcionáře ZO a OO ČSV, o. s., o to, aby věnovali kontrole kvality a počtu včelstev, vyplněným Žádostem a následné výplatě dotací co nejvyšší pozornost a postupovali podle závazných směrnic a pokynů. RNDr. Václav ŠVAMBERK v. r. předseda Ing. Rudolf PELEŠKA v. r. tajemník Příloha Včelařství I 5

6 POKYNY OD ČESKOMORAVSKÉ SPOLEČNOSTI CHOVATELŮ K HLÁŠENÍ POČTU VČELSTEV Vážení chovatelé včel, blíží se termín každoročního povinného hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť do ústřední evidence. Ústřední evidenci vede Českomoravská společnost chovatelů, a. s. (zkráceně ČMSCH). Všichni chovatelé včel, kteří jsou u ČMSCH již registrováni, dostanou během první poloviny srpna předvyplněný formulář hlášení a průvodní dopis. V průvodním dopisu jsou pokyny k vyplnění formuláře. Průvodní dopis je otisknut na straně DOTACE 13 této vnitřní přílohy časopisu Včelařství. Hlášení, prosíme, doplňte podle pokynů v průvodním dopisu a jednu kopii pošlete zpět na adresu: Českomoravská společnost chovatelů, a. s. pracoviště ústřední evidence včel Hradišťko Hradišťko pod Medníkem Pokud nedostanete dopis a předvyplněný formulář hlášení do 21. srpna, obraťte se na informační službu ČMSCH. Jestliže jste začínající včelaři a nejste tedy ještě registrováni, můžete si prázdný formulář hlášení počtu včelstev stáhnout z internetové stránky či okopírovat přímo z platného znění vyhlášky č. 136/2004 Sb. nebo si jej vyžádat u pracovníků informační služby ČMSCH. Spojení na informační službu najdete na straně DOTACE 14 této vnitřní přílohy časopisu Včelařství. Upozorňujeme, že podle vyhlášky 136/2004 Sb. v platném znění chovatel včel do hlášení uvádí své rodné číslo a pouze v případě, že chovateli nebylo rodné číslo přiděleno, uvede své datum narození. V nezbytných případech je možno navštívit uvedené pracovníky na jejich pracovišti. Návštěvu je však nutné předem telefonicky dohodnout, protože v některých dnech jsou v terénu. Děkujeme za pochopení! Jan TUREK pracovník útvaru ústřední evidence Českomoravské společnosti chovatelů 6 I Příloha Včelařství

7 Ministerstvo zemědělství ČR Český svaz včelařů, o. s. Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře) A/ JE-LI ŽADATELEM O POSKYTNUTÍ DOTACE FYZICKÁ OSOBA 1. Základní údaje Příjmení: Datum narození: Registrační číslo chovatele:... Jméno, popř. jména:.... Rodné číslo:.... Registrační číslo stanoviště:... Registrační číslo stanoviště:... Adresa trvalého pobytu: PSČ: Telefon: Počet včelstev zazimovaných k 1. září 2012: Sazba dotace do 180 Kč Požadavek na dotaci celkem:..... Kč (180 Kč x počet včelstev) 2. Čestné prohlášení žadatele tvořící součást žádosti o poskytnutí dotace na zazimovaná včelstva: Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku. Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok Místo a datum:... Podpis žadatele:... Tuto přílohu předejte do 15. září 2012 včetně (případně zašlete poštou s datem poštovního razítka do uvedeného termínu) základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s., ve které jste členem. Neorganizovaný včelař předá tuto přílohu základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s., na jejímž území má umístěna včelstva. Příloha Včelařství I 7

8 1. Podklady pro Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2012 (FYZICKÁ OSOBA) Jméno a příjmení:... Datum narození:... Adresa:... PSČ a doručovací pošta: Produkce v roce 2012 Celkem Prodáno zpracovatelům Med.... Vosk.. Vychováno včelích matek 2. Přísuny včelstev v roce 2012 a kočovné zařízení Přisunuto K plodinám Do lesů Celkem Kočovných vozů Kočovných přívěsů Celkem přisunuto včelstev*) *) Uveďte celkový počet přísunů včelstva. Například 20 včelstev přisunutých dvakrát k plodinám = 40 přísunů. UPOZORNĚNÍ: Údaje o jednotlivých chovatelích včel zůstávají uloženy v ZO ČSV, o. s. Sekretariátu RV ČSV, o. s., bude zaslána pouze sumarizace za celou ZO ČSV, o. s., prostřednictvím příslušné OO ČSV, o. s. 8 I Příloha Včelařství

9 Ministerstvo zemědělství ČR Český svaz včelařů, o. s. 1. Základní údaje Příloha k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství (žádost včelaře) B/ JE-LI ŽADATELEM O POSKYTNUTÍ DOTACE PRÁVNICKÁ OSOBA Obchodní fi rma nebo název: Identifi kační číslo: Sídlo: PSČ: Telefon:.... Registrační číslo chovatele:... Registrační číslo stanoviště:... Registrační číslo stanoviště:... Počet včelstev zazimovaných k 1. září 2012:..... Sazba dotace do 180 Kč Požadavek na dotaci celkem:.... Kč (180 Kč x počet včelstev) 2. Čestné prohlášení žadatele tvořící součást žádosti o poskytnutí dotace na zazimovaná včelstva: Prohlašuji, že všechny informace uvedené v žádosti jsou úplné a pravdivé, že jsem neobdržel v příslušném roce na činnost nebo na předmět, pro který je požadována dotace, úvěr s podporou PGRLF nebo dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku. Jsem si vědom právních následků, které v důsledku nepravdivých a neúplných informací mohou nastat. Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok Místo a datum: Jméno (popř. jména) a příjmení statutárního orgánu žadatele: Podpis(y) statutárního(ích) orgánu(ů) žadatele:... Otisk razítka žadatele (dle výpisu z OR):..... Tuto přílohu předejte do 15. září 2012 včetně (případně zašlete poštou s datem poštovního razítka do uvedeného termínu) základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s., ve které jste členem. Neorganizovaný včelař předá tuto přílohu základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s., na jejímž území má umístěna včelstva. Příloha Včelařství I 9

10 1. Podklady pro Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2012 (PRÁVNICKÁ OSOBA) Obchodní název: Identifi kační číslo:..... Sídlo:... PSČ a doručovací pošta: Produkce v roce 2012 Celkem Prodáno zpracovatelům Med Vosk.. Vychováno včelích matek 2. Přísuny včelstev v roce 2012 a kočovné zařízení Přisunuto K plodinám Celkem přisunuto včelstev*).... Do lesů Celkem Kočovných vozů Kočovných přívěsů *) Uveďte celkový počet přísunů včelstva. Například 20 včelstev přisunutých dvakrát k plodinám = 40 přísunů. UPOZORNĚNÍ: Údaje o jednotlivých chovatelích včel zůstávají uloženy v ZO ČSV, o. s. Sekretariátu RV ČSV, o. s., bude zaslána pouze sumarizace za celou ZO ČSV, o. s., prostřednictvím příslušné OO ČSV, o. s. 10 I Příloha Včelařství

11 PLNÁ MOC K VÝPLATĚ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Pokud se žadatel/žadatelka nemůže z vážných důvodů dostavit k výplatě finančních prostředků (např. z důvodu nemoci), pověří jinou osobu plnou mocí k převzetí požadované hotovosti. Plná moc Zplnomocňuji přítele/přítelkyni:... bytem:... rodné číslo:... k převzetí DOTACE 1.D. v roce 2012 v celkové výši:... Kč (slovy:... korun) Žadatel/žadatelka:.... bytem:..... rodné číslo:... V dne 2012 s adatele/žadatelky ž podpi Plnou moc přijímám dne: 2012 Podpis zmocněnce (toho, kdo přejímá plnou moc):. Plná moc náleží v Seznamu včelařů k řádku č.:... Základní organizace ČSV, o. s.:... Příloha Včelařství I 11

12 12 I Příloha Včelařství

13 Vážený příteli, zasíláme Vám kopii provedené registrace na základě Vašeho posledního hlášení do ústřední evidence, vedené u ČMSCH, a. s., podle zákona č. 154/2000 Sb. Prosíme o kontrolu registrovaných údajů. Pokud je některý z údajů uveden nepřesně nebo se změnil, vytištěný údaj škrtněte a do vyhrazeného prostoru čitelně vepište údaj správný. Pro údaje o chovateli jsou vyhrazeným prostorem tečkované řádky vlevo od údajů vytištěných. Pro údaje o umístění včelstev prázdné řádky pod vytištěnými. Totéž se týká poštovního směrovacího čísla. Rodné číslo, popřípadě IČO, nebylo dříve vyžadováno, proto prosím, tento údaj opravte vždy. Pokud jsou údaje správné, nevpisujte žádné údaje (stává se, že chovatelé vypisují údaje stejné jako jsou uvedeny). Uvádějte též telefonní spojení. Ministerstvo zemědělství letos do hlášení přidalo možnost zadávání čísla parcely, kde je stanoviště včelstev umístěno. Má to umožnit přesnější lokalizaci jednotlivých stanovišť včelstev při vymezení ochranných pásem při provádění postřiků. Proto Vás žádáme o vyplnění čísla parcely, na které jsou Vaše včelstva umístěna. Číslo parcely můžete získat na obecním úřadě (každý obecní úřad má k dispozici katastrální mapu svého území s vyznačeným obvodem obce a čísly parcel) nebo se dá vyhledat na internetu na adrese cuzk.cz/. Při vyplňování parcelních čísel postupujte následovně: Parcely se rozlišují na parcely pozemkové a stavební. Do kolonky Typ parcely napište P pro pozemkovou, S pro stavební. Jestliže parcelní číslo neobsahuje lomítko, zapište parcelní číslo do kolonky Kmenové číslo. Pokud se parcelní číslo skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem, do kolonky Kmenové číslo napište číslo před lomítkem, do kolonky Poddělení napište číslo za lomítkem Touto kontrolou provedené registrace zároveň plníte hlášení předepsané vyhláškou č. 136/2004 Sb. s termínem plnění do 15. září. Proto, prosíme, čitelně zapište skutečný počet včelstev, které jste na jednotlivých stanovištích měli ke dni 1. září Tento údaj nemáte v jinak předvyplněném registračním lístku vyplněn, a proto ho vyplňte vždy. Nová stanoviště včelstev, prosíme, připište, již nepoužívaná stanoviště přeškrtněte. Pokud již včely nechováte, prosíme, vraťte obdržený formulář s poznámkou nevčelařím. Jednu kopii zkontrolovaného a doplněného potvrzení o registraci zašlete, prosíme, zpět přímo na níže uvedenou adresu. V jakémkoli dalším styku s ústřední evidencí včel, používejte, prosíme, přidělené registrační číslo chovatele a přidělená registrační čísla jednotlivých stanovišť. V případě jakékoli nejasnosti se obraťte, prosíme, na zodpovědnou pracovnici ČMSCH Evu Zelenkovou (tel.: ) nebo pište na ovou adresu Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Pracoviště ústřední evidence včel Hradišťko Hradišťko Příloha Včelařství I 13

14 ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ Informační služba ústřední evidence (stav ke dni 1. června 2012) Pracoviště/sídlo kanceláře Přímá linka Mobil Fax Ústřední evidence včel Hradišťko Zelenková Informační služba Hradišťko Braná Kropáčková Schejbalová Praha Ing. Hefferová (pracoviště ČMSCH v Praze) Pod výtopnou 367/ Praha 8 - Karlín Pelhřimov Ing. Vondruška (plemenářské středisko Reprogenu, a. s.) (úterý až čtvrtek) Nádražní Pelhřimov Chýnov Ing. Vondruška (zemědělský výkup, pondělí a pátek) Plzeň Ing. Šelmátová K Cihelnám Plzeň-Černice Hradec Králové Knajfl ová (budova Chovservisu, a. s.) Zemědělská Hradec Králové Brno Dohnalová Popelova Brno-Tuřany Opava Ing. Nováková (budova společnosti Kupra) Slavkovská ul. 39 Opava-Jaktař Opava Přerov Mgr. Dorňáková Přerov-Kopaniny (výstaviště) knajfl I Příloha Včelařství

15 Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť 01 REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ k 1. září kalendářního roku. 1. Údaje o chovateli CHOVATEL Jméno, případně jména Příjmení nebo název Rodné číslo IČ PSČ Telefon Fax Trvalé bydliště nebo sídlo Ulice č.p. (č.ev.)/ č. or. Obec Městský obvod Část obce Městská část Okres Kontaktní údaje Adresa Telefon Fax 2. Počet včelstev a umístění stanovišť Umístění jednotlivých stanovišť včelstev ČÍSELNÝ KÓD KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ PARCELNÍ ČÍSLO KMENOVÉ PODDĚ- LENÍ TYP PARCELY* OBEC/ČÁST OBCE NEBO ÚPLNÁ ADRESA (JE-LI ZNÁMÁ) UMÍSTĚNÍ VČELSTEV Počet včelstev CELKEM VČELSTEV ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *Typ parcely: P = pozemková, S = stavební V... Dne:. Podpis:..... Příloha Včelařství I 15

16 16 I Příloha Včelařství

Část B / 1.D. Podpora včelařství ÚČEL: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných

Část B / 1.D. Podpora včelařství ÚČEL: zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných PODPORA VČELAŘSTVÍ V ROCE 2015 Účelem těchto Obecných pokynů je seznámit členy Českého svazu včelařů, o. s., s hlavními podmínkami poskytnutí národní dotace v roce 2015. ZÁSADY, kterými se stanovují podmínky

Více

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.

OBĚŽNÍK č. 3/2014. Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1. tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi. OBĚŽNÍK č. 3/2014 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 206, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 18. 8. 2014 Určeno: Všem organizačním složkám Českého

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000

Část A. Obecné podmínky. č.j.: 38175/2010 17000 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 38175/2010 17000 Část A. Obecné podmínky

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112

Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 40396/2013-MZE- 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro opatření I.3.3 Předčasné

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA )

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 27600/2008 10000 PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007-2013 (DÁLE JEN PRAVIDLA ) Ministerstvo

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE OPATŘENÍ LESNICTVÍ (Platné znění k 8.2. 2005) OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA... 3 3 ZÁKLADNÍ SPOLEČNÉ PODMÍNKY... 4 4 SPECIFICKÉ PODMÍNKY PODOPATŘENÍ - ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených povodněmi v květnu a červnu roku 2010 č.j.: 25439/2010-10000 Část A. Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5

Číslo vydání/ aktualizace: 8/5 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu ICT v Číslo projektu

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více