Program minimální prevence sociálně patologických jevů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program minimální prevence sociálně patologických jevů"

Transkript

1 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ , tel.: , fax: Ředitelka: Mgr. Romana Studýnková Telefon ředitelství: Zástupce ředitele pro GJB: Mgr. Pavla Kadaníková, tel Metodik prevence pro GJB: Mgr. Alena Chmelová, tel Telefon GJB: (kancelář školy) Zástupce ředitele pro SPgŠ: Mgr. Lenka Kreplová, tel Metodik prevence pro SPgŠ: Mgr. Jaroslav Svoboda, tel Program minimální prevence sociálně patologických jevů Gymnázium sídlí v budově na ulici Generála Štefánika 10. Střední pedagogická škola na ulici Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola se skládá ze dvou částí gymnázia a pedagogické školy. Minimální preventivní program má napomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu a směrování studentů ke zdravému ţivotnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy, v neposlední řadě pak i pomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů. Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na studenty, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových chvílích ţivota přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Cílem tedy je ve spolupráci s rodinou vychovat člověka schopného samostatných rozhodnutí, zodpovědného, prosociálního, člověka, který si přeje dobro lidí kolem sebe, integrovaného, schopného vstupovat do pevných ţivotních a rodinných vztahů.

2 1. Výchozí dokumenty - Vyhláška o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe, č.j.: 20006/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/ Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízeních, č.j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané, č.j.: 25884/ Národní strategie protidrogové politiky na období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období Atmosféra školy - Vytváření prostředí zaloţeného na vzájemné důvěře a úctě mezi studenty a vyučujícími. - Posilování sebevědomí studentů, vytvářet liberální atmosféru ve třídě - Odmítavý postoj pedagogů k drogám. - Studenti budou prostřednictvím třídních učitelů seznámeni se svými právy a povinnostmi, zakotvenými ve školním řádu. - Studentský parlament nástroj studentů slouţící k rovnoprávné komunikaci s vedením školy a k prosazování oprávněných poţadavků studentů. - Metodik prevence má pro studenty stanovené konzultační hodiny, vyučující budou studenty po předchozí domluvě na konzultace uvolňovat z výuky. Studenti si mohou domluvit i jiný termín. Pomoci metodika mohou vyuţít i vyučující, rodiče. - Studenti jsou v rámci hodin OV, ZSV informování o moţnosti pomoci v tíţivých ţivotních situacích, na škole je informační nástěnka. Informace o moţnosti odborné pomoci budou zveřejněny i na stránkách školního intranetu. - Zveřejňování informačních materiálů na nástěnce pro učitele. 3. Zaměření minimálního preventivního programu - Uplatňování protidrogové strategie uţ od primy, respektovat přitom věk i osobní zvláštnosti studentů - Věnovat pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení - Individuální péče studentům s výchovnými problémy i studentům talentovaným - Vychovávat ke zdravému ţivotnímu stylu, učit základy etické i právní výchovy - Být informování o poradenských moţnostech na škole i mimo školu, konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce - Aktuálně řešit jednotlivé případy problémového jednání ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy, rodiči - Pravidelně spolupracovat s odborníky

3 - Vyuţívat literaturu a videokazety - Znát postup po zjištění uţívání návykových látek 4. Vědomosti - Studenti by v rámci výuky měli získat základní znalosti, aby si mohli vytvářet vlastní postoje. - Je vhodné, aby vyučující do výuky zapojovali i diskusi, aby si studenti zvykli utvářet vlastní názory, aby pasivně nepřejímali to, co je jim předkládáno, a aby přijatá rozhodnutí byla jejich osobní volbou. - Škola zprostředkuje solidní základy vědecky orientovaného vzdělání a snaţí se ve své výchovné funkci o všestranný rozvoj osobnosti. Je přípravou na studium na všech typech vysokých škol. 5. Studenti si mohou vybrat z těchto volitelných předmětů: - Konverzace v jazyce anglickém - Konverzace v jazyce německém - Francouzský jazyk - Španělský jazyk - Latina - Ruský jazyk - Základy administrativy - Seminář ze zeměpisu - Seminář z dějepisu - Společenskovědní seminář - Informatika a výpočetní technika - Seminář a cvičení z fyziky - Seminář a cvičení z matematiky - Přírodovědný seminář - Deskriptivní geometrie - Teorie sportovní přípravy (jen obor tělesná výchova) - Pěvecký sbor - Klavírní doprovod písní (nepovinný předmět) - Základy hry na hudební nástroj (nepovinný předmět) 6. Seznam kroužků pro školní rok 2008/2009 Škola se snaţí nabídnout studentům dostatečně širokou škálu aktivit pro volný čas. V letošním roce mohou studenti navštěvovat následující krouţky a přípravy na soutěţe: - Debatní liga - Mgr. Michael Tesař - Příprava na sportovní soutěţe - Mgr. Pavel Kolomazník - Volejbalový krouţek PaedDr. Rostislav Krátký - Matematický krouţek Mgr. Michal Koníček - Sportovní hry Mgr. Michal Koníček - Francouzský jazyk I. Mgr. Lucie Charvátová - Francouzský jazyk II. Mgr. Lucie Charvátová

4 - Latina Mgr. Pavla Kadaníková - Biologický krouţek Ing. Jarmila Kačírková - Základy administrativy Ing. Jarmila Kačírková - Chemické praktikum RNDr. Mária Havlíková - Polský jazyk Mgr. Jana Sivková - Ruský jazyk Mgr. Marie Nakládalová - Sportovní hry-futsal- Mgr. Petr Zbořil - Sportovní hry- basketbal- Mgr. Tomáš Pleva 7. Adresář institucí zabývajících se sociálně patologickými jevy - Krizové a kontaktní centrum Kappa, Přerov, Kosmákova 44, tel Klinická psychologie, PhDr. Brundová, Přerov, Komenského 27, tel Psychosociální centrum, Přerov, Přerovského povstání 4, , Poradna pro rodinu, manţelské a mezilidské vztahy, Přerov, Velká Dláţka 44, tel Linka důvěry, Přerov, tel Předměty nejvíce se podílející na prevenci: Jednotlivá témata se budou po celý školní rok průběţně prolínat všemi předměty a všemi ročníky. Činnost se orientuje na to, aby si studenti osvojili dovednosti přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku. Výchova k občanství Cíl preventivního působení: rozvíjení zdravé sebedůvěry, zvládání zátěţových situací ve škole i v rodině, získávání návyků zdravého ţivotního stylu Prima: - Naše škola, vzájemné poznávání, vztahy, kamarádství, - Rodina, vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, komunikace, zvládání stresových situací v rodině, - Domov, pocit bezpečí, okolí domova. - Obec, vlast, národ, národnostní menšiny, vztah k nim. Občanská výchova Cíl preventivního působení: uvědomit si svoji právní odpovědnost, znát svá základní práva a povinnosti, být schopen posoudit důsledky svého chování Sekunda - Národy ČR, etnické skupiny, vzájemné vztahy, tolerance, multikulturní vzájemnost - Otázka ţivotních hodnot, hodnoty materiální versus hodnoty duchovní, schopnost čelit sociálnímu tlaku - Člověk a lidská práva, respekt ke svobodě a soukromí člověka - Člověk v dospívání, asertivita a agresivita ve vztazích, dbát přiměřeně o svůj zevnějšek Tercie - Člověk jako osobnost, rozvíjení zdravé sebedůvěry, sebepoznání - Člověk a citový ţivot, zodpovědnost v situacích souvisejících s partnerskými vztahy - Komunikace, zásady slušného chování, zvládání dovedností odmítání - Člověk a právo, trestní odpovědnost dětí a mládeţe - Člověk a rodinný ţivot, volba budoucího partnera, rodina a její funkce, sexuální výchova

5 Kvarta - Národy a národnostní menšiny, respektování názoru druhých, odpor ke xenofobii - Lidská práva, všeobecná deklarace lidských práv - Globální problémy lidstva, ochrana ţivotního prostředí, civilizační choroby, narkomanie, AIDS - Ţivotní perspektivy, plánování ţivota, jevy ohroţující ţivot, drogy, poruchy příjmu potravy - Víra, náboţenství, sekty, odpor proti náboţenské nesnášenlivosti Základy společenských věd Cíl preventivního působení: uvědomit si důleţitost lidské společnosti pro člověka, znát svá základní práva a povinnosti, získávání návyků zdravého ţivotního stylu, rozvíjení schopností čelit sociálnímu tlaku, získat pozitivní ţivotní motivaci, uvědomit si rizika uţívání alkoholu, uklidňujících prášků a jiných návykových látek, mravní rozhodování, svědomí 1. ročník, kvinta - Podmíněnost lidské psychiky. - Emoce. - Zaměřenost osobnosti a její poruchy. - Komunikace. - Základy psychohygieny. 2. ročník, sexta - Ţivotní prostředí. - Normální a patologické jevy ve společnosti, společenské normy, sociální deviace a patologie, drogy, kriminalita, zločinnost atp. 3. ročník, septima - Demokracie, tolerance. - Právo, základní právní normy, trestné činy, tresty, lidská práva 4. ročník, oktáva - Etika, morálka, svědomí, dobro a zlo, zodpovědnost, základní etické problémy v současné společnosti, pomoc druhým, péče o nemocné Poznámka: Vybraná témata, např. komunikace a nácvik komunikačních dovedností se prohlubují ve společenskovědním semináři. Biologie Cíl preventivního působení: význam ochrany ţivotního prostředí pro zdraví, zdravá výţiva, vitamíny, prevence uţívání návykových látek Tercie - Biologie člověka zdravý ţivotní styl, péče o zdraví, vliv návykových látek na vývoj jedince - Bezpečný sex

6 1.ročník, kvinta - Biologie člověka, zdravý ţivotní styl, péče o zdraví, vliv návykových látek na vývoj jedince, genetiku - Civilizační choroby - Bezpečný sex - Důsledky zvyšování počtu obyvatel, rovnost ras, globální problémy lidstva Chemie Cíl preventivního působení: chemie ve společností, osobní bezpečí, chemizace, léčiva, jaderná energie, odpady, drogy, jedovaté látky Kvarta, septima, 3. ročník - Přehled drog, jejich sloţení - Uţívání léků - Ochrana před nepříznivým působením znečištěného ţivotního prostředí Český jazyk a literatura Cíl preventivního působení: vyuţívání textů v boji proti negativním jevům ve společnosti, při budovaní vztahů k rodině, rodnému kraji, vlasti, uvědomit si nebezpečí návykových látek, prohlubovat mezilidské vztahy, naučit se spoluţití s handicapovanými lidmi Mluvnice (všechny třídy) - Rozvoj komunikačních schopností - Jazykové rozbory, vyuţití textů týkajících se patologických jevů - Diktáty, vyuţití textů s tematikou sociálně patologických jevů Sloh (všechny třídy) - Diskuze a slohové práce na témata související se sociálně patologickými jevy a jejich prevencí - Charakteristika, vystiţení povahy člověka - Dopis, pomoc v problematické ţivotní situaci - Úvaha, úcta k lidem, drogy, xenofobie Literatura (všechny třídy) - Práce s vhodnými texty z oblasti krásné literatury - Vybraní autoři a skupiny, např. beatnici, surrealisté, a jejich ţivotní styl Cizí jazyky Cíl preventivního působení: vhodný výběr knih a filmů, vztah k domovu, význam přátelství, vztah k ţivotnímu prostředí, úcta k lidem respektování tradic a zvyků, - Zvl. v konverzaci témata typu rodina, aktivní trávení volného času, výţiva, zdraví a nemoc, přátelé, škola, problémy mladých lidí, můj denní program, oslavy, jídlo a pití, cestování rozdíly mezi generacemi, sport, práce, studium, apod.

7 Tělesná výchova Cíl preventivního působení: zdravý a harmonický vývoj jedince, reţim sportovce, otuţování organismu, vytváření kolektivu, dodrţování pravidel fair play, vyrovnávání se s poráţkou, - Testy výkonnosti, aktivní trávení volného času všechny třídy. - Lyţařský výcvikový kurs 1. ročník, kvinta. - Cykloturistický kurs 3. ročník, septima. Informatika a výpočetní technika Cíl preventivního působení: pravidla k bezpečnému uţívání internetu - Vyhledávání informací a odborné pomoci na internetu. - Pornografie, dětská pornografie. - Počítačové hry. Výtvarná výchova Cíl preventivního působení: prostor pro seberealizaci studentů, vyjádření vlastních názorů, přijímání a vytváření duchovní kultury, multikulturní znalosti - Např. autoportrét, portrét kamaráda, kresba pocitů, lidských vlastností, vztah ke zvířatům, ochrana ţivotního prostředí Hudební výchova Cíl preventivního působení: vhodné trávení volného času, hudba jako pojítko národů, hlasová hygiena Dějepis Cíl preventivního působení: rozšiřování všeobecného kulturního obzoru, pěstování vzájemné tolerance, multikulturní vzájemnost, pěstování evropské sounáleţitosti, odpor proti válce a násilí, protináboţenské nesnášenlivosti, proti totalitě a nespravedlivosti - Různé výklady vzniku a vývoje světa a člověka - Rasismus, antisemitismus, xenofobie - Historická vzájemnost - Vzájemná spolupráce - Formování moderní občanské společnosti - Nebezpečné ideologie 9. Spolupráce mezi vyučujícími Vyučující mohou případné problémy konzultovat s metodikem prevence a výchovným poradcem. U metodika si mohou zapůjčit odbornou literaturu, videokazety. Metodik je bude v případě potřeby informovat na pedagogických poradách, formou nástěnky nebo elektronické pošty.

8 10. Spolupráce s rodiči Na prvních třídních schůzkách budou rodiče seznámeni s moţností konzultací u školního poradce, zapůjčení odborné literatury, zprostředkování odborné pomoci. Budou jim sdělena důleţitá telefonní čísla, např. číslo OPPP Přerov, Kappa centra v Přerově a Hranicích, Psychosociálního centra atp. 11. Přehled preventivních aktivit: Dlouhodobé aktivity - dodatek k tematickému plánu MPP: Témata týkající se prevence sociálně patologických jevů (kladen důraz na pěstování vzájemných vztahů v kolektivu, ve skupině, schopnost empatie, důraz na citovou výchovu, na schopnost samostatně myslet, argumentovat, na tvořivost, otázky rasové nenávisti, xenofobie, šikany, záškoláctví...) odevzdají vyučující jako dodatek k tematickému plánu. Plány jsou k nahlédnutí u zástupkyně školy. - stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence (aktuální rozpis konzultačních hodin je uveden na dveřích metodika prevence) - zabezpečení propagace problematiky prevence (nástěnka školního metodika prevence, její aktualizace) - moţnost vyuţití schránky důvěry (umístěna u vchodu do šaten) - zajišťování literatury, časopisů (odběr Bulletin Národní protidrogové centrály, Závislosti a my), videozáznamů, DVD záznamů - spolupráce třídních učitelů, rodičů se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů a zdravého ţivotního stylu - konkrétní přístupy k problémovým ţákům - individuální pohovory se ţáky, spolupráce s krizovými centry a OPPP 12. Další aktivity - Zapojení do primárně preventivního programu města Přerova. - Návštěva přerovského Kappa centra a beseda s jeho pracovníky (kvarta, 1. ročník). - Návštěva divadelních představení (dle moţností všechny třídy). - Vyuţití aktuálních nabídek. - Sportovní aktivity, např. sportovní den pro nové studenty, sportovní utkání v kolektivních sportech studenti versus kantoři - Zapojení do projektů Adopce na dálku. 13. Jednorázové akce pro pedagogickou školu Trestní odpovědnost dětí a mládeţe (přednáška preventivní skupiny Městské policie Přerov) Účastníci: studenti prvních ročníků Proţitkový seminář pořádaný olomouckým Sdruţením D Účastníci: studenti druhých ročníků Šikana proţitková lekce pořádaná olomouckým Sdruţením D Účastníci: studenti třetích ročníků

9 Exkurze a beseda na pracovištích KCC Kappa Přerov Účastníci: studenti čtvrtých ročníků. 14. Plánované krátkodobé aktivity pro gymnázium Září: Den mobility Olomouc, pro seminář SVS 4. ročníky Říjen: Radek John v cyklu Lidské křiţovatky, všechny třetí ročníky, Beseda s příslušníky Policie ČR Šikana, sekunda, Listopad: Přednáška MuDr. Radima Uzla sexuální výchova, 1. ročníky a kvinta, Leden: Beseda s kurátorkami OSPOD, pro studenty tercie, Březen: Přednáška MuDr. Jiřího Presla návykové látky, studenti 1. ročníků a kvinty Duben: Beseda s příslušníky Městské policie Přerov, Jak se chovat v určitých situacích,prima Trestní odpovědnost mladistvých, kvarta Květen: Exkurze na Okresní soud v Přerově, studenti třetích ročníků 15. Další jednorázové akce jsou tyto: - uspořádání zájezdů (Praha, Vídeň...) - kulturní akce pořádané školou (Jarní koncert, Vánoční jarmark...) - návštěva specializovaných zařízení v rámci pedagogické praxe - uspořádání sportovního dne - nacvičení divadelního představení pro MŠ - účast na celostátních charitativních akcích (Bílá pastelka apod.) - účast na akcích pořádaných DDM Atlas v Přerově Minimální preventivní program je prezentován kolegům formou moţného nahlédnutí u zástupkyně školy a dále je jim pak rozeslán elektronickou poštou. Taktéţ rodiče a ţáci mohou na poţádání do tohoto programu nahlédnout. V Přerově ředitelka školy: Mgr. Romana Studýnková školní metodik prevence: Mgr. Alena Chmelová Mgr. Jaroslav Svoboda

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka: Mgr. Romana Studýnková

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Program primární prevence rizikového chování

Program primární prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Program primární prevence rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Minimální preventivní program (MPP) vychází z pokynu MŠMT, č. j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu, kouření,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program Gymnázia a SOŠ Rokycany 2016/2017

Minimální preventivní program Gymnázia a SOŠ Rokycany 2016/2017 Minimální preventivní program Gymnázia a SOŠ Rokycany 2016/2017 Cílem MPP je 1. zvýšení odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům, 2. snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc

Minimální preventivní program. ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc 2015/2016 Minimální preventivní program ZŠ Moravský Beroun, okres Olomouc Školní rok: 2015/2016 Garant programu: Mgr. Verona Konariková 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY DOTAZNÍK PRO EVALUACI PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Škola : OU KŘENOVICE, KŘENOVICE 8, 752 01 KOJETÍN Ředitel školy: Mgr. JOSEF PLESNÍK ŠMP : Bc. DAGMAR LUXOVÁ Školní rok : 2015/2016 Počet žáků : 119 1.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Minimální preventivní program na školní rok 2014 2015 1. Seznámení ředitele školy s minimálním preventivním programem - proběhne v září 2014. 2. Seznámení

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Jiřího Wolkera, Kolárova 3, Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracoval: Mgr. Jaroslav Vašíček Rok: 2016/2017 Gymnázium Jiřího Wolkera je střední škola s všeobecným zaměřením na vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více