Program minimální prevence sociálně patologických jevů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program minimální prevence sociálně patologických jevů"

Transkript

1 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ , tel.: , fax: Ředitelka: Mgr. Romana Studýnková Telefon ředitelství: Zástupce ředitele pro GJB: Mgr. Pavla Kadaníková, tel Metodik prevence pro GJB: Mgr. Alena Chmelová, tel Telefon GJB: (kancelář školy) Zástupce ředitele pro SPgŠ: Mgr. Lenka Kreplová, tel Metodik prevence pro SPgŠ: Mgr. Jaroslav Svoboda, tel Program minimální prevence sociálně patologických jevů Gymnázium sídlí v budově na ulici Generála Štefánika 10. Střední pedagogická škola na ulici Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola se skládá ze dvou částí gymnázia a pedagogické školy. Minimální preventivní program má napomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu a směrování studentů ke zdravému ţivotnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy, v neposlední řadě pak i pomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů. Výchovné úsilí školy má vést k takovému působení na studenty, aby v nich byly upevněny pozitivní vlastnosti a návyky, které jim pomohou v krizových chvílích ţivota přijmout nejvhodnější řešení nastalé situace. Cílem tedy je ve spolupráci s rodinou vychovat člověka schopného samostatných rozhodnutí, zodpovědného, prosociálního, člověka, který si přeje dobro lidí kolem sebe, integrovaného, schopného vstupovat do pevných ţivotních a rodinných vztahů.

2 1. Výchozí dokumenty - Vyhláška o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období Metodický pokyn ministra školství, mládeţe a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe, č.j.: 20006/ Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.: 14423/ Metodický pokyn ministra k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízeních, č.j.: 28275/ Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/ Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeţe a kriminality na dětech a mládeţi páchané, č.j.: 25884/ Národní strategie protidrogové politiky na období Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe v působnosti resortu MŠMT na období Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období Atmosféra školy - Vytváření prostředí zaloţeného na vzájemné důvěře a úctě mezi studenty a vyučujícími. - Posilování sebevědomí studentů, vytvářet liberální atmosféru ve třídě - Odmítavý postoj pedagogů k drogám. - Studenti budou prostřednictvím třídních učitelů seznámeni se svými právy a povinnostmi, zakotvenými ve školním řádu. - Studentský parlament nástroj studentů slouţící k rovnoprávné komunikaci s vedením školy a k prosazování oprávněných poţadavků studentů. - Metodik prevence má pro studenty stanovené konzultační hodiny, vyučující budou studenty po předchozí domluvě na konzultace uvolňovat z výuky. Studenti si mohou domluvit i jiný termín. Pomoci metodika mohou vyuţít i vyučující, rodiče. - Studenti jsou v rámci hodin OV, ZSV informování o moţnosti pomoci v tíţivých ţivotních situacích, na škole je informační nástěnka. Informace o moţnosti odborné pomoci budou zveřejněny i na stránkách školního intranetu. - Zveřejňování informačních materiálů na nástěnce pro učitele. 3. Zaměření minimálního preventivního programu - Uplatňování protidrogové strategie uţ od primy, respektovat přitom věk i osobní zvláštnosti studentů - Věnovat pozornost včasnému odhalování specifických poruch učení - Individuální péče studentům s výchovnými problémy i studentům talentovaným - Vychovávat ke zdravému ţivotnímu stylu, učit základy etické i právní výchovy - Být informování o poradenských moţnostech na škole i mimo školu, konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce - Aktuálně řešit jednotlivé případy problémového jednání ve spolupráci s výchovným poradcem, vedením školy, rodiči - Pravidelně spolupracovat s odborníky

3 - Vyuţívat literaturu a videokazety - Znát postup po zjištění uţívání návykových látek 4. Vědomosti - Studenti by v rámci výuky měli získat základní znalosti, aby si mohli vytvářet vlastní postoje. - Je vhodné, aby vyučující do výuky zapojovali i diskusi, aby si studenti zvykli utvářet vlastní názory, aby pasivně nepřejímali to, co je jim předkládáno, a aby přijatá rozhodnutí byla jejich osobní volbou. - Škola zprostředkuje solidní základy vědecky orientovaného vzdělání a snaţí se ve své výchovné funkci o všestranný rozvoj osobnosti. Je přípravou na studium na všech typech vysokých škol. 5. Studenti si mohou vybrat z těchto volitelných předmětů: - Konverzace v jazyce anglickém - Konverzace v jazyce německém - Francouzský jazyk - Španělský jazyk - Latina - Ruský jazyk - Základy administrativy - Seminář ze zeměpisu - Seminář z dějepisu - Společenskovědní seminář - Informatika a výpočetní technika - Seminář a cvičení z fyziky - Seminář a cvičení z matematiky - Přírodovědný seminář - Deskriptivní geometrie - Teorie sportovní přípravy (jen obor tělesná výchova) - Pěvecký sbor - Klavírní doprovod písní (nepovinný předmět) - Základy hry na hudební nástroj (nepovinný předmět) 6. Seznam kroužků pro školní rok 2008/2009 Škola se snaţí nabídnout studentům dostatečně širokou škálu aktivit pro volný čas. V letošním roce mohou studenti navštěvovat následující krouţky a přípravy na soutěţe: - Debatní liga - Mgr. Michael Tesař - Příprava na sportovní soutěţe - Mgr. Pavel Kolomazník - Volejbalový krouţek PaedDr. Rostislav Krátký - Matematický krouţek Mgr. Michal Koníček - Sportovní hry Mgr. Michal Koníček - Francouzský jazyk I. Mgr. Lucie Charvátová - Francouzský jazyk II. Mgr. Lucie Charvátová

4 - Latina Mgr. Pavla Kadaníková - Biologický krouţek Ing. Jarmila Kačírková - Základy administrativy Ing. Jarmila Kačírková - Chemické praktikum RNDr. Mária Havlíková - Polský jazyk Mgr. Jana Sivková - Ruský jazyk Mgr. Marie Nakládalová - Sportovní hry-futsal- Mgr. Petr Zbořil - Sportovní hry- basketbal- Mgr. Tomáš Pleva 7. Adresář institucí zabývajících se sociálně patologickými jevy - Krizové a kontaktní centrum Kappa, Přerov, Kosmákova 44, tel Klinická psychologie, PhDr. Brundová, Přerov, Komenského 27, tel Psychosociální centrum, Přerov, Přerovského povstání 4, , Poradna pro rodinu, manţelské a mezilidské vztahy, Přerov, Velká Dláţka 44, tel Linka důvěry, Přerov, tel Předměty nejvíce se podílející na prevenci: Jednotlivá témata se budou po celý školní rok průběţně prolínat všemi předměty a všemi ročníky. Činnost se orientuje na to, aby si studenti osvojili dovednosti přiměřené mezilidské komunikace a společenského styku. Výchova k občanství Cíl preventivního působení: rozvíjení zdravé sebedůvěry, zvládání zátěţových situací ve škole i v rodině, získávání návyků zdravého ţivotního stylu Prima: - Naše škola, vzájemné poznávání, vztahy, kamarádství, - Rodina, vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, komunikace, zvládání stresových situací v rodině, - Domov, pocit bezpečí, okolí domova. - Obec, vlast, národ, národnostní menšiny, vztah k nim. Občanská výchova Cíl preventivního působení: uvědomit si svoji právní odpovědnost, znát svá základní práva a povinnosti, být schopen posoudit důsledky svého chování Sekunda - Národy ČR, etnické skupiny, vzájemné vztahy, tolerance, multikulturní vzájemnost - Otázka ţivotních hodnot, hodnoty materiální versus hodnoty duchovní, schopnost čelit sociálnímu tlaku - Člověk a lidská práva, respekt ke svobodě a soukromí člověka - Člověk v dospívání, asertivita a agresivita ve vztazích, dbát přiměřeně o svůj zevnějšek Tercie - Člověk jako osobnost, rozvíjení zdravé sebedůvěry, sebepoznání - Člověk a citový ţivot, zodpovědnost v situacích souvisejících s partnerskými vztahy - Komunikace, zásady slušného chování, zvládání dovedností odmítání - Člověk a právo, trestní odpovědnost dětí a mládeţe - Člověk a rodinný ţivot, volba budoucího partnera, rodina a její funkce, sexuální výchova

5 Kvarta - Národy a národnostní menšiny, respektování názoru druhých, odpor ke xenofobii - Lidská práva, všeobecná deklarace lidských práv - Globální problémy lidstva, ochrana ţivotního prostředí, civilizační choroby, narkomanie, AIDS - Ţivotní perspektivy, plánování ţivota, jevy ohroţující ţivot, drogy, poruchy příjmu potravy - Víra, náboţenství, sekty, odpor proti náboţenské nesnášenlivosti Základy společenských věd Cíl preventivního působení: uvědomit si důleţitost lidské společnosti pro člověka, znát svá základní práva a povinnosti, získávání návyků zdravého ţivotního stylu, rozvíjení schopností čelit sociálnímu tlaku, získat pozitivní ţivotní motivaci, uvědomit si rizika uţívání alkoholu, uklidňujících prášků a jiných návykových látek, mravní rozhodování, svědomí 1. ročník, kvinta - Podmíněnost lidské psychiky. - Emoce. - Zaměřenost osobnosti a její poruchy. - Komunikace. - Základy psychohygieny. 2. ročník, sexta - Ţivotní prostředí. - Normální a patologické jevy ve společnosti, společenské normy, sociální deviace a patologie, drogy, kriminalita, zločinnost atp. 3. ročník, septima - Demokracie, tolerance. - Právo, základní právní normy, trestné činy, tresty, lidská práva 4. ročník, oktáva - Etika, morálka, svědomí, dobro a zlo, zodpovědnost, základní etické problémy v současné společnosti, pomoc druhým, péče o nemocné Poznámka: Vybraná témata, např. komunikace a nácvik komunikačních dovedností se prohlubují ve společenskovědním semináři. Biologie Cíl preventivního působení: význam ochrany ţivotního prostředí pro zdraví, zdravá výţiva, vitamíny, prevence uţívání návykových látek Tercie - Biologie člověka zdravý ţivotní styl, péče o zdraví, vliv návykových látek na vývoj jedince - Bezpečný sex

6 1.ročník, kvinta - Biologie člověka, zdravý ţivotní styl, péče o zdraví, vliv návykových látek na vývoj jedince, genetiku - Civilizační choroby - Bezpečný sex - Důsledky zvyšování počtu obyvatel, rovnost ras, globální problémy lidstva Chemie Cíl preventivního působení: chemie ve společností, osobní bezpečí, chemizace, léčiva, jaderná energie, odpady, drogy, jedovaté látky Kvarta, septima, 3. ročník - Přehled drog, jejich sloţení - Uţívání léků - Ochrana před nepříznivým působením znečištěného ţivotního prostředí Český jazyk a literatura Cíl preventivního působení: vyuţívání textů v boji proti negativním jevům ve společnosti, při budovaní vztahů k rodině, rodnému kraji, vlasti, uvědomit si nebezpečí návykových látek, prohlubovat mezilidské vztahy, naučit se spoluţití s handicapovanými lidmi Mluvnice (všechny třídy) - Rozvoj komunikačních schopností - Jazykové rozbory, vyuţití textů týkajících se patologických jevů - Diktáty, vyuţití textů s tematikou sociálně patologických jevů Sloh (všechny třídy) - Diskuze a slohové práce na témata související se sociálně patologickými jevy a jejich prevencí - Charakteristika, vystiţení povahy člověka - Dopis, pomoc v problematické ţivotní situaci - Úvaha, úcta k lidem, drogy, xenofobie Literatura (všechny třídy) - Práce s vhodnými texty z oblasti krásné literatury - Vybraní autoři a skupiny, např. beatnici, surrealisté, a jejich ţivotní styl Cizí jazyky Cíl preventivního působení: vhodný výběr knih a filmů, vztah k domovu, význam přátelství, vztah k ţivotnímu prostředí, úcta k lidem respektování tradic a zvyků, - Zvl. v konverzaci témata typu rodina, aktivní trávení volného času, výţiva, zdraví a nemoc, přátelé, škola, problémy mladých lidí, můj denní program, oslavy, jídlo a pití, cestování rozdíly mezi generacemi, sport, práce, studium, apod.

7 Tělesná výchova Cíl preventivního působení: zdravý a harmonický vývoj jedince, reţim sportovce, otuţování organismu, vytváření kolektivu, dodrţování pravidel fair play, vyrovnávání se s poráţkou, - Testy výkonnosti, aktivní trávení volného času všechny třídy. - Lyţařský výcvikový kurs 1. ročník, kvinta. - Cykloturistický kurs 3. ročník, septima. Informatika a výpočetní technika Cíl preventivního působení: pravidla k bezpečnému uţívání internetu - Vyhledávání informací a odborné pomoci na internetu. - Pornografie, dětská pornografie. - Počítačové hry. Výtvarná výchova Cíl preventivního působení: prostor pro seberealizaci studentů, vyjádření vlastních názorů, přijímání a vytváření duchovní kultury, multikulturní znalosti - Např. autoportrét, portrét kamaráda, kresba pocitů, lidských vlastností, vztah ke zvířatům, ochrana ţivotního prostředí Hudební výchova Cíl preventivního působení: vhodné trávení volného času, hudba jako pojítko národů, hlasová hygiena Dějepis Cíl preventivního působení: rozšiřování všeobecného kulturního obzoru, pěstování vzájemné tolerance, multikulturní vzájemnost, pěstování evropské sounáleţitosti, odpor proti válce a násilí, protináboţenské nesnášenlivosti, proti totalitě a nespravedlivosti - Různé výklady vzniku a vývoje světa a člověka - Rasismus, antisemitismus, xenofobie - Historická vzájemnost - Vzájemná spolupráce - Formování moderní občanské společnosti - Nebezpečné ideologie 9. Spolupráce mezi vyučujícími Vyučující mohou případné problémy konzultovat s metodikem prevence a výchovným poradcem. U metodika si mohou zapůjčit odbornou literaturu, videokazety. Metodik je bude v případě potřeby informovat na pedagogických poradách, formou nástěnky nebo elektronické pošty.

8 10. Spolupráce s rodiči Na prvních třídních schůzkách budou rodiče seznámeni s moţností konzultací u školního poradce, zapůjčení odborné literatury, zprostředkování odborné pomoci. Budou jim sdělena důleţitá telefonní čísla, např. číslo OPPP Přerov, Kappa centra v Přerově a Hranicích, Psychosociálního centra atp. 11. Přehled preventivních aktivit: Dlouhodobé aktivity - dodatek k tematickému plánu MPP: Témata týkající se prevence sociálně patologických jevů (kladen důraz na pěstování vzájemných vztahů v kolektivu, ve skupině, schopnost empatie, důraz na citovou výchovu, na schopnost samostatně myslet, argumentovat, na tvořivost, otázky rasové nenávisti, xenofobie, šikany, záškoláctví...) odevzdají vyučující jako dodatek k tematickému plánu. Plány jsou k nahlédnutí u zástupkyně školy. - stanovení konzultačních hodin školního metodika prevence (aktuální rozpis konzultačních hodin je uveden na dveřích metodika prevence) - zabezpečení propagace problematiky prevence (nástěnka školního metodika prevence, její aktualizace) - moţnost vyuţití schránky důvěry (umístěna u vchodu do šaten) - zajišťování literatury, časopisů (odběr Bulletin Národní protidrogové centrály, Závislosti a my), videozáznamů, DVD záznamů - spolupráce třídních učitelů, rodičů se školním metodikem prevence v oblasti sociálně patologických jevů a zdravého ţivotního stylu - konkrétní přístupy k problémovým ţákům - individuální pohovory se ţáky, spolupráce s krizovými centry a OPPP 12. Další aktivity - Zapojení do primárně preventivního programu města Přerova. - Návštěva přerovského Kappa centra a beseda s jeho pracovníky (kvarta, 1. ročník). - Návštěva divadelních představení (dle moţností všechny třídy). - Vyuţití aktuálních nabídek. - Sportovní aktivity, např. sportovní den pro nové studenty, sportovní utkání v kolektivních sportech studenti versus kantoři - Zapojení do projektů Adopce na dálku. 13. Jednorázové akce pro pedagogickou školu Trestní odpovědnost dětí a mládeţe (přednáška preventivní skupiny Městské policie Přerov) Účastníci: studenti prvních ročníků Proţitkový seminář pořádaný olomouckým Sdruţením D Účastníci: studenti druhých ročníků Šikana proţitková lekce pořádaná olomouckým Sdruţením D Účastníci: studenti třetích ročníků

9 Exkurze a beseda na pracovištích KCC Kappa Přerov Účastníci: studenti čtvrtých ročníků. 14. Plánované krátkodobé aktivity pro gymnázium Září: Den mobility Olomouc, pro seminář SVS 4. ročníky Říjen: Radek John v cyklu Lidské křiţovatky, všechny třetí ročníky, Beseda s příslušníky Policie ČR Šikana, sekunda, Listopad: Přednáška MuDr. Radima Uzla sexuální výchova, 1. ročníky a kvinta, Leden: Beseda s kurátorkami OSPOD, pro studenty tercie, Březen: Přednáška MuDr. Jiřího Presla návykové látky, studenti 1. ročníků a kvinty Duben: Beseda s příslušníky Městské policie Přerov, Jak se chovat v určitých situacích,prima Trestní odpovědnost mladistvých, kvarta Květen: Exkurze na Okresní soud v Přerově, studenti třetích ročníků 15. Další jednorázové akce jsou tyto: - uspořádání zájezdů (Praha, Vídeň...) - kulturní akce pořádané školou (Jarní koncert, Vánoční jarmark...) - návštěva specializovaných zařízení v rámci pedagogické praxe - uspořádání sportovního dne - nacvičení divadelního představení pro MŠ - účast na celostátních charitativních akcích (Bílá pastelka apod.) - účast na akcích pořádaných DDM Atlas v Přerově Minimální preventivní program je prezentován kolegům formou moţného nahlédnutí u zástupkyně školy a dále je jim pak rozeslán elektronickou poštou. Taktéţ rodiče a ţáci mohou na poţádání do tohoto programu nahlédnout. V Přerově ředitelka školy: Mgr. Romana Studýnková školní metodik prevence: Mgr. Alena Chmelová Mgr. Jaroslav Svoboda

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice

ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Základní škola Stříbrná Skalice Na Městečku 69, 281 67 Stříbrná Skalice IČO: 70925259, tel.: 321 693 103, 739 455 077 Preventivní program ZŠ Na Městečku 69, Stříbrná Skalice Školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ PŘI NEMOCNICI, KADAŇ Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Martina Smiljeková 1 1. Charakteristika Naše škola je menší základní školou. Celkový počet ţáků je v současnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola pro všechny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Zuzana Valová OBSAH Minimální preventivní program... 2 Charakteristika školy... 3 Cíle MPP... 4 Preventivní témata...

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014-2015 Minimální preventivní program je zpracován podle metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže (č.j: 20 006/2007-51

Více