Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová"

Transkript

1 NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová 2006

2 ISBN

3 Obsah OBSAH str. 0 Úvod 9 1 Definice vybraných pojmů 11 2 Normalizované formáty papíru 15 3 Psaní velkých písmen Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů Jména osob a názvy živých bytostí Jména zeměpisná a jména místní Názvy institucí a regionů Přídavná jména Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmenem Psaní velkých písmen v závorkách Oslovení v dopisech Časté chyby v psaní velkých písmen 22 4 Členicí (interpunkční) znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Tři tečky (výpustek) Spojovací čárka (spojovník), pomlčka Spojovník Pomlčka Závorky a uvozovky Závorky Uvozovky Odsuvník 26 5 Zkratky Zkratky často se opakujících slov Názvy měst a obcí Rodná (křestní) jména Akademické tituly, vědecké a vojenské hodnosti Zkratky právního označení firem Iniciálové zkratky Zkratková slova Doporučené odkazy 31 6 Značky Značky fyzikálních veličin Značky jednotek Úhlový stupeň, minuta a vteřina 38 Normalizovaná úprava dokumentů 3

4 Obsah 6.4 Exponenty, indexy Značky měn Matematické značky Zlomky Obyčejné zlomky Desetinné zlomky Procento, promile Rozměry a tolerance Měřítko Průměr Paragraf Značka & (et) Značka # (číslo) Stejnítka 41 7 Čísla a číslice Arabské číslice Římské číslice Desetinná čísla, členění čísel Peněžní částky Sestavy čísel Kalendářní data Časové údaje Telefonní a faxová čísla Ostatní čísla Spojení čísel se slovy nebo s písmeny 44 8 Zvýrazňování textu Umístění na samostatný řádek Změna řezu písma Podtržení Změna velikosti nebo druhu písma Psaní velkými písmeny (verzálkami) Proložení písma Vložení do uvozovek Vložení do rámečku 46 9 Členění textů a označování jejich částí Odstavce Výčty Označování částí textu Číselné označování částí textů Abecedně-číselné označování částí textu 48 4 Normalizovaná úprava dokumentů

5 Obsah 9.4 Úprava nadpisů Textový sloupec Papír a formáty papíru Okraje textového sloupce a řádkové rozteče Velikosti a druhy písma Nahrazování znaků, které nejsou obsaženy přímo na klávesnici Mezery mezi znaky (shrnutí pravidel o mezerách) Poznámky pod čarou Číslování tabulek a obrázků Číslování stránek Psaní slov přejatých Počeštěná podoba psaní některých hlásek nebo skupin hlásek Psaní s a z v přejatých slovech Označování délky samohlásek Další podoby převzatých slov Psaní osobních jmen Psaní zeměpisných jmen Slova pociťovaná v českém jazyce jako cizí Vybrané pravopisné a terminologické problémy Přídavná jména utvořená příponou -cí (icí, ící) Přídavná jména s příponou -ální Podmiňovací způsob Číslovky dva, oba, tři, čtyři Dvacáté a jednadvacáté století Expertiza Evropská měnová jednotka Image Internet Je pravda Ustavit a ustanovit Zůstat a zúčastnit se Platnost a účinnost právního předpisu Vlastní jména ve třetím pádě Výjimka Přídavná jména s příponou -ní Nesprávné používání některých termínů Bibliografické citace Citační analýza a stanovení impakt faktoru Zdroje údajů bibliografické citace Odkazy 71 Normalizovaná úprava dokumentů 5

6 Obsah Vztah mezi citacemi a odkazy v textu Odkazy metodou číselných citací Odkazy metodou průběžných poznámek Odkazy metodou uvádění prvního prvku a data Struktura bibliografických citací Obecná pravidla Zkratky Psaní velkých písmen Interpunkce Dodatky a opravy Specifikace jednotlivých prvků bibliografické citace Primární odpovědnost Název Podřízená odpovědnost Vydání Údaje o vydávání (seriálová publikace) Nakladatelské údaje Rozsah Edice Ostatní informace Standardní číslo Dílčí část Prvky citace patentových dokumentů Citace právních předpisů a technických norem Soupis bibliografických citací Korektury textů a dokumentů Adresy Rozměry adres adresátů Umístění adres na obálkách Adresy na dopisnicích a pohlednicích Adresy na dopisech Obsah adres odesílatele Adresa adresáta Označení adresáta Místní údaje Úprava adres Přepravní údaje Obchodní a úřední dopisy Záhlaví (hlavička) dopisu Adresa adresáta Normalizovaná úprava dokumentů

7 Obsah 16.3 Odvolací údaje Sloupcové odvolací údaje Řádkové odvolací údaje Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů Datum Věc Oslovení Text dopisu Pozdrav Razítko Podpis Parafování Přílohy Rozdělovník Doplňující údaje Vícestránkové dopisy Utajované dokumenty Osobní dopisy vedoucích pracovníků Dopisy do zahraničí Adresy zásilek do zahraničí Úprava dopisů do zahraničí Dopisy fyzických osob právnickým osobám Faxové zprávy ová obchodní sdělení Elektronická pošta Úprava ového obchodního sdělení Harmonizace a regulace elektronického obchodu a elektronického obchodního styku v rámci společného vnitrního trhu Evropské unie Úprava v evropském a národním právu Obchodní sdělení Šíření obchodních sdělení Šíření obchodních sdělení v oblastech regulovaných činností Novela občanského zákoníku Sankce Závěr Revize ČSN Normalizovaná úprava dokumentů v zahraničí Seznam platných technických norem věcně souvisejících s touto příručkou Několik rad autorům dokumentů 122 Normalizovaná úprava dokumentů 7

8 Obsah 21 Přílohy Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vpravo Vzor obchodního dopisu s předtištěnými řádkovými odvolacími údaji Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v zápatí Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví Vzor osobního dopisu vedoucího pracovníka Vzor dopisu fyzické osoby právnické osobě Korekturní značky Normalizovaná úprava dokumentů

9 0 Úvod 0 Úvod S výkonem celé řady technických a dalších odborných profesí je neodmyslitelně spojena tvorba a psaní dokumentů nejrůznějšího charakteru a obsahu. Vedle věcně odborné správnosti a odpovídající stylizace (ve vazbě na typ dokumentu, např. technická dokumentace, závěrečná zpráva, recenze, odborná esej, původní teoretická stať) je základním požadavkem při tvorbě a psaní dokumentů jejich terminologická, jazyková a grafická správnost. Každý dokument vypovídá o úrovni instituce, podniku nebo osoby, která jej vyhotovila. Je také dokladem vztahu autora k jazyku, v němž je dokument vytvořen. Terminologická, pravopisná, gramatická a grafická správnost textu zvyšuje jeho čitelnost a umožňuje čtenáři soustředit se především na obsah. Tato příručka se zabývá pravidly pro grafickou úpravu dokumentů zpracovaných na počítači a zásadami jejich formálního uspořádání. Vychází přitom z ustanovení souvisejících právních předpisů a platných českých technických norem, kterými jsou zejména: ČSN :2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (nahradila ČSN :1997); ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek ( ); ČSN ISO 690:1996 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura, které podrobněji komentuje a vysvětluje. Další relevantní technické normy jsou uvedeny v kap Pravopisná úprava dokumentů se řídí současnými Pravidly českého pravopisu. Pravopis, neboli ortografie, představuje souhrn pravidel o používání písmen a diakritických znamének při písemném zaznamenávání spisovných jazykových projevů; vystihuje vzájemný poměr psaného a mluveného jazyka. Český pravopis je kodifikován Pravidly českého pravopisu. Poznámka: Žádný právní předpis závaznost Pravidel českého pravopisu přímo nestanoví. Pravopisná zvyklost češtiny je ustalována a sjednocována především Ústavem pro jazyk český a školskou soustavou. Ústav pro jazyk český vydává doporučující publikace (například Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Akademický slovník cizích slov) a provozuje jazykovou poradnu pro veřejnost. Příslušné státní ministerstvo (nyní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) je obvykle schvaluje pro užívání ke školní výuce češtiny, případně závazně vyžaduje respektování těchto zásad při výuce češtiny ve školách. Pravidla doporučovaná Ústavem pro jazyk český jsou obecně považována za oficiální. Poslední kodifikace českého pravopisu byla provedena v roce V roce 1994 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dodatek k Pravidlům českého pravopisu, který zpracoval Ústav pro jazyk český AV ČR. Dodatek se vrátil u psaní přejatých slov k předchozím Pravidlům z roku 1958 a jejich reedicím (psaní s a z, psaní dlouhých a krátkých samohlásek). Normalizovaná úprava dokumentů 9

10 0 Úvod Terminologická slovní zásoba oboru nebo oblasti (odborné názvosloví), definovaná v terminologické databázi nebo ve výkladovém slovníku, musí odpovídat pojmovému systému daného oboru nebo oblasti. Musí být přesná, jednoznačná ve výkladu pojmů a musí vést ke zvyšování jasnosti komunikace. Ze současných výkladových technických slovníků lze především doporučit: a) základní stavební výkladový slovník: DOS M Slovník pojmů ve výstavbě. Obecná část, vydalo IC ČKAIT 2000 (připravuje se druhé aktualizované vydání) b) stavební slovníky speciální: DOS M ZEM Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby, vydalo IC ČKAIT 2001 DOS M BVT Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie, vydalo IC ČKAIT 2004 DOS M GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, vydalo IC ČKAIT 2006 c) obecný technický slovník: Technický slovník naučný, část 1 8, vydal Encyklopedický dům Praha 2001 až 2005 Poznámka: Definice v zákonech a předpisech mají tendenci být spíše interpretační než definující ( Pro účely tohoto zákona, se rozumí, že ). Pak je možné, že stejný pojem je v různých právních předpisech definován odlišně. Definice v terminologických normách, v terminologických databázích či ve výkladových slovnících by měly být spíše definující než interpretační. Obecné terminologické principy a metodologický přístup k přípravě a uspořádání výkladových slovníků, tezaurů (řízených slovníků databází), klasifikačních systémů apod. řeší řada technických norem, zejména: ČSN (ISO 10241) Terminologické normy Příprava a uspořádání, 1996 ČSN ISO 704 ( ) Terminologická práce Principy a metody, 2004 K preferovaným formám definic patří klasická definice (termín je zařazen do obecnější třídy a odlišen od ostatních členů dané třídy; např. stavba je umělá hmotná struktura, pevně spojená se zemí ; nebo liniová stavba je stavba, jejíž délka je významně větší než ostatní rozměry ) a deskriptivní definice (je založena na popisu objektu nebo jevu). Za vadné (nepřípustné definice) se podle terminologických norem považuje definice kruhem (např. stavba je stavební dílo ), negativní definice ( inženýrské stavby jsou všechny stavby, které nejsou budovami ) a neúplná definice. V omezené míře by se měla používat definice výčtem ( pozemní stavby jsou budovy, stožáry, komíny ). Tato příručka se zaměřuje na normalizovanou úpravu a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači. Lze ji přiměřeně použít také pro úpravu dokumentů psaných na psacím stroji. Věnuje pozornost rovněž vybraným problémům pravopisných pravidel a vybraným terminologickým problémům, s nimiž se autoři technických dokumentů často setkávají. 10 Normalizovaná úprava dokumentů

11 1 Definice vybraných pojmů 1 Definice vybraných pojmů Abstrakt krátké shrnutí obsahu dokumentu bez výkladu nebo kritiky. Adresové pásmo obdélníkové pásmo v adresovém poli, určující maximální plochu, do které lze napsat poštovní adresu. Adresové pole pole vyhrazené na formulářích pro umístění poštovní adresy. Adresový blok adresa se standardními údaji psaná od levé svislice, obsahující maximálně šest řádků v jednoduchém řádkování (řádkování 1). Autor osoba nebo korporativní orgán se zodpovědností za intelektuální nebo umělecký obsah dokumentu. Autorský arch 20 normalizovaných stran. Bibliografie 1. zaznamenávání a popis knižních a časopiseckých prací; 2. soupis tištěných literárních pramenů (knih, časopisů, novin, článků, příspěvků, zpráv), zpracovaný podle určitých zásad a hledisek. Bibliografická citace normalizovaná úprava soupisu tištěných literárních pramenů obsahující požadované údaje v určitém pořadí, uspořádaná v souladu s ČSN ISO 690; způsob uvádění odkazů na jednotlivé prameny. Bloková úprava dopisů psaní všech nebo většiny údajů od levé svislice. Copyright doložka zajištující ochranu autorských a vydavatelských práv k literárnímu, hudebnímu aj. dílu opatřenému značkou se jménem autora a nakladatelství a s vyznačením prvního roku uveřejnění. Dvojité řádkování řádková rozteč 2. Edice 1. vydání (slovesných nebo hudebních děl) 2. řada (série) knih, vydávaných v typické grafické úpravě a s určitým obsahovým zaměřením (knižnice) 3. přetisk pramenů literárních děl pro vědecké účely. Ediční vydavatelský. Editor vydavatel; redaktor; vedoucí autorského kolektivu; ve výpočetní technice program pro vytváření a úpravu textu, jeho editaci (textový editor). elektronická pošta, zkráceně (nebo ); způsob odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím elektronických komunikačních systémů. Font typ počítačového písma. K nejčastěji používaným fontům patří Times Roman (patkové písmo) a Arial (bezpatkové písmo). Formátování textu stránková úprava textového sloupce s automatickým nastavením jednotlivých parametrů v textovém editoru. Hlavička dokumentu začátek dokumentu, horní část první stránky dokumentu; v hlavičce se uvádí název instituce a další zpřesňující údaje o instituci, která dokument vyhotovila. Impakt faktor (faktor vlivu) index označující míru významnosti informačního zdroje; u odborných časopisů mezinárodně uznávaný citační index, udávající Normalizovaná úprava dokumentů 11

12 1 Definice vybraných pojmů míru citovanosti článků odborného časopisu v jiných časopisech, sledovaných v citačních databázích. Iniciála první písmeno kapitoly, odstavce, o několik bodů větší než základní text. ISBN mezinárodní standardní číslo knihy. ISSN mezinárodní standardní číslo periodické publikace (časopisu). Jazykové styly (podle funkce) 1. styl prostě sdělovací (vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, zápis, protokol, smlouva); 2. odborný styl (přednáška, úvaha, esej, kritika, recenze, glosa kritická poznámka); 3. administrativní styl (úřední dopis, žádost, objednávka, plná moc, životopis); 4. publicistický styl (zpravodajství, úvodník, publicistický článek, kritická úvaha, komentář, slupek, referát, reportáž, fejeton, rozhovor, odborná diskuze) 5. umělecký styl Jednoduché řádkování řádková rozteč 1. Kapitálky písmena velké abecedy ve velikosti střední výšky písma; používají se k vyznačování. Kapitola číslovaná anebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vztahu k částem, které ji předcházejí anebo po ní následují. Klíčový název název zaváděný pro seriálovou publikaci v rámci Mezinárodního systému údajů o seriálech (ISDS). Korektura kontrola správnosti textu spojená s vyznačením chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí a technických nedostatků. Opravy se provádějí korekturními značkami. Korekturní znaménko grafická značka označující chybu v textu a způsob její opravy. Kurziva vyznačovací písmo s typickou kresbou mírně šikmou doprava; užívá se pro odlišení části textu (zejména pro citace). Lámání (zlom, zalomení) v typografii stránková úprava textu a obrázků dokumentu. Mezera vzdálenost mezi slovy textu (prázdná mezera), případně mezi znaky písmen (mezery normální, rozšířené nebo zúžené). Minusky (minuskule) malá písmena abecedy. Monografická publikace neperiodická bibliografická popisná jednotka, tj. popisná jednotka skládající se buď z jednoho svazku, nebo z konečného počtu (existujících nebo očekávaných) oddělených svazků. Nakladatel, nakladatelství osoba nebo organizace odpovědná za výrobu a rozšiřování dokumentu. Název slovo nebo slovní spojení obvykle se objevující v dokumentu, kterými je možno na něj odkázat, které lze použít k jeho identifikaci a které ho často (ale ne vždy) odlišuje od jiných dokumentů. 12 Normalizovaná úprava dokumentů

13 1 Definice vybraných pojmů Normalizovaná stránka stránka obsahující 30 řádků po 60 úhozech; tj znaků včetně mezer. Obchodní sdělení všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby; za obchodní sdělení se považuje také reklama. Odrážka znak, uvozující jednotlivé položky (řádky) automaticky vytvářeného seznamu v textu. Odsazení prázdné místo na začátku nebo na konci řádku textu. Řádek (odstavec, text) je odsazen o určitou vzdálenost od levého okraje textu směrem doprava nebo od pravého okraje textu směrem doleva. Odstavec část textu, začínající vždy na novém řádku. Nejčastějším způsobem členění textu na odstavce je vložení prázdného řádku mezi odstavce, odsazení nebo předsazení prvního řádku odstavce. Patentový dokument oficiálně publikovaná specifikace definující vynález, používaná k získání nebo uplatnění patentových práv. Patentové dokumenty zahrnují autorské osvědčení, užitné vzory nebo osvědčení k nim, zveřejnění přihlášky atd. Patitul název publikace (někdy zkrácený) umístěný na lícní straně listu, předcházejícího vlastní titulní straně. Patitulní strana lícní strana patitulního listu, tj. listu, který předchází titulní straně. Parafa podpisová značka, zkrácený podpis. Pevná mezera mezera o konstantní šířce, která se vkládá do pevných spojení při práci s textovým editorem. Podnázev slovo nebo slovní spojení, doplňující vlastní název dokumentu, uvedené na titulním listu nebo jeho ekvivalentu. Předsazení první řádek je posunut o zápornou hodnotu, tedy doleva. Předsádka první a poslední dva spojené listy v knize, spojují knižní blok s deskami knihy. Předsádka může být prázdná nebo potištěná. Příspěvek samostatný text tvořící část publikace. Publikace dokument obvykle vydávaný ve větším počtu výtisků, určený pro všeobecné rozšiřování. Řádková rozteč vzdálenost mezi základnami dvou za sebou následujících řádků. Řádkování 1 řádková rozteč 1 jednoduché řádkování. Řádkování 1,5 řádková rozteč 1,5. Řez písma podle řezu písma se rozlišuje písmo standardní (stojaté, obyčejné), kurziva (písmo s kresbou skloněnou doprava), tučné standardní, tučná kurziva. Seriálová publikace publikace v tištěné nebo rozmnožené formě, vydávaná v částech následujících po sobě, obvykle navazujících číselně nebo chronolo- Normalizovaná úprava dokumentů 13

14 1 Definice vybraných pojmů gicky, se záměrem stálého pokračování nezávisle na periodicitě. Seriálové publikace zahrnují časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických prací. Stylistika nauka o slohu; pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (testů), o způsobech zpracování obsahu a využití jazykových prostředků. Stylizace sestavení, formulace jazykového vyjádření, textu; osobitý způsob zpracování slovesného díla podle určitého formálního a obsahového hlediska. Štítek mikrofiše bez zvětšování čitelný zápis umístěný na horním okraji mikrofiše, sloužící k identifikaci jejího obsahu. Terminologie 1. nauka o termínech a jejich místě ve struktuře poznání určitého oboru; 2. soubor termínů z určitého oboru (v tomto významu se také používá český termín názvosloví, resp. odborné názvosloví); 3. tvorba termínů a jejich pořádání ve formě terminologických slovníků nebo databází (= terminografie). Textový editor aplikační programové vybavení počítače umožňující vytváření, ukládání, změny a tisk textových dokumentů. Textový sloupec plocha papíru popsaná nebo potištěná písmem. Tiráž údaje uváděné obvykle na konci publikace nebo např. na rubu titulního listu obsahující informace o jejím vydání nebo vytištění a zpravidla také bibliografické informace. Typografie grafická úprava tiskovin, nauka o písmu, pravidlech jeho správného užití (sazba, výtvarná typografie), nebo také práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech. Typografický bod jednotka pro stanovení velikosti písma (1 bod = 0,376 cm). Vakát prázdná stránka v knize záměrně nepotištěná, neměla by se vyskytnout na pravé (liché) stránce. Velikost písma udává se v bodech (b.). Verzálky (majuskule) velká písmena abecedy. Vydání úplný soubor výtisků dokumentu vyrobený z jedné sazby, nebo z jednoho exempláře použitého jako matrice. Vydavatel, vydavatelství viz nakladatel, nakladatelství. Záhlaví a zápatí prostor nad a pod textovým sloupcem, kam lze vkládat text, obrázky, čísla stránek apod. Při psaní textového sloupce se na obrazovce tento vložený text zobrazuje potlačeně, šedou barvou. Zarážka místo nastavení tabulátoru na řádku textu. Zdrojový dokument dokument obsahující příspěvky nebo samostatně identifikovatelné složky, které jsou fyzicky nebo bibliograficky propojené. Znaková rozteč vzdálenost středů dvou sousedních napsaných znaků. 14 Normalizovaná úprava dokumentů

15 2 Normalizované formáty papíru 2 Normalizované formáty papíru Standardní systém velikostí papíru definuje ČSN EN ISO 216:2002 ( ). Psací papír a některé druhy tiskovin Čisté formáty Řady A a B. Norma vysvětluje také princip řad A, B a C. Následující tabulka zobrazuje šířku a výšku všech řad papírů ISO A a B, včetně obálkové řady C. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Formáty řady A Formáty řady B Formáty řady C 4A x A x A0 841 x B x C0 917 x A1 594 x 841 B1 707 x C1 648 x 917 A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57 A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40 Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy, jak uvádí následující tabulka: A0 čtyřnásobný arch A3 půlarch A6 půllist A1 dvojnásobný arch A4 čtvrtka (4 ) A7 čtvrtlist A2 arch A5 osmerka (8 ), list A8 osmina listu Povolené odchylky jsou ±1,5 mm pro rozměry do 150 mm, ±2 mm pro rozměry od 150 mm do 600 mm a ±3 mm pro rozměry nad 600 mm. Některé národní adaptace ISO 216 specifikují menší toleranci. Kromě doplňkových řad B a C existuje ještě doplňková řada D, která se příliš nepoužívá: Formáty řady D D0 771 x D3 272 x 385 D6 96 x 136 D1 545 x 771 D4 192 x 272 D7 68 x 96 D2 385 x 545 D5 136 x 192 D8 48 x 68 Normalizovaná úprava dokumentů 15

16 2 Normalizované formáty papíru Příklady použití Standard ISO pokrývá široký rozsah formátů, ale ne všechny se v praxi užívají. Nejdůležitějším formátem je A4, který je denně užíván v kancelářích. Základní užití nejpopulárnějších formátů je shrnuto v následující tabulce: A0, A1 technické kresby, plakáty A2, A3 kresby, diagramy, velké tabulky A4 dopisy, časopisy, formuláře, katalogy, výstupy z laserových tiskáren a kopírek A5 zápisníky, sešity A6 pohlednice B5, A5, B6, A6 knihy C4, C5, C6 obálky pro papíry A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6) B4, A3 noviny, podporováno i většinou kopírek Občas je třeba pro samolepky, vstupenky a další účely nutné použít papír s jiným rozměrem. Ten by měl být odvozen dělením standardních řad na 3, 4 nebo 8 shodných dílů, rovnoběžně s kratší stranou, tak aby poměr mezi kratší a delší stranou byl větší než odmocnina dvou. Následuje několik příkladů: 1/3 A4 99 x 210 1/8 A4 37 x 210 1/3 A5 70 x 148 1/4 A4 74 x 210 1/4 A3 105 x 297 Všechny popsané formáty jsou uvedeny po oříznutí, jsou to rozměry určené k distribuci uživateli nebo čtenářům. Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Archy či listy budou na čistý A formát oříznuty po zpracování vazby. ISO RA0 formát má plochu 1,05 m 2 a ISO SRA0 1,15 m 2. I tyto formáty dodržují poměr druhé odmocniny, ale rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující: RA Series Formats SRA Series Formats RA0 860 x SRA0 900 x RA1 610 x 860 SRA1 640 x 900 RA2 430 x 610 SRA2 450 x 640 RA3 305 x 430 SRA3 320 x 450 RA4 215 x 305 SRA4 225 x Normalizovaná úprava dokumentů

17 3 Psaní velkých písmen 3 Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen se řídí Pravidly českého pravopisu. V této příručce chceme připomenout některé zásady psaní velkých písmen v českém jazyce a upozornit na nejčastější chyby v dokumentech. Velká písmena se píšou: na úplném začátku psaného textu; po tečce, otazníku a vykřičníku, označují-li konec předchozí věty; po dvojtečce, která uvozuje přímou řeč nebo výčet a jednotlivé položky výčtu končí tečkou. Kromě toho se velká písmena používají v dále uvedených případech a souvislostech. Při psaní na počítači lze automaticky nastavit v menu Nástroje Automatické opravy psaní velkého písmene na začátku věty (automaticky se opraví malé písmeno na velké, pokud mu předchází tečka), psaní velkého písmene na začátku textu v buňce tabulky. 3.1 Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů Velké písmeno se píše na začátku vlastních jmen jednoslovných. Jana, Vyšehrad, Austrálie Výjimku tvoří slova cizího původu, v nichž respektujeme původní způsob psaní. d Artagnan, McCarthy, O Connor V názvu utvořeném z několika jmen obecných se píše velké začáteční písmeno jen u prvního slova. Národní divadlo, Výzkumný ústav pozemních staveb, Liga mistrů, Český rozhlas relace Dobré jitro Pokud je součástí tohoto slovního spojení další vlastní jméno, píše se také s velkým písmenem. Kralický Sněžník, Vysoké Tatry, Žďár nad Sázavou, Rokytnice v Orlických horách, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky V zeměpisných názvech obsahujících jméno druhové (moře, ostrov, poloostrov, hory, kraj, ulice, třída, náměstí, most) se pokládá za vlastní název rozlišující přívlastek shodný nebo neshodný, který se proto píše s počátečním velkým písmenem, ať stojí na kterémkoli místě. Jaderské moře i moře Jaderské, Pyrenejský poloostrov, ale i poloostrov Pyrenejský V několikaslovných názvech obcí a jejich částí (jména místní) se píší velkým počátečním písmenem všechna slova, s výjimkou předložek. Frýdek-Místek, Pec pod Sněžkou, Hora Svatého Šebestiána, Veselí nad Lužnicí, Malá Strana, Zahradní Město, Slezské Předměstí Normalizovaná úprava dokumentů 17

18 3 Psaní velkých písmen 3.2 Jména osob a názvy živých bytostí Velké počáteční písmeno se kromě křestního jména a příjmení osob píše u jmen uměleckých a historických. Karel Havlíček Borovský, Eliška Přemyslovna dále u nejrůznějších přízvisek a přezdívek. Jan Ámos Komenský byl Učitelem národů, Johanka z Arku se nazývá Panna orleánská (nikoli panna Orleánská); básník, prozaik a esejista Ivan Martin Jirous, laureát Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2006, je známý pod přezdívkou Magor. S velkým písmenem píšeme i přezdívky osob, jejichž totožnost nám není známa. Mistr vyšebrodský, Mistr litoměřického oltáře, Mistr sázavský K vlastním jménům psaným s velkým písmenem se řadí i označení národnosti, kmenové či rodinné příslušnosti. Češi, Lužičtí Srbové, Pražané, Brňané, Přemyslovci, Lucemburkové, Slavníkovci Malá písmena se používají pro označení příslušnosti k antropologické skupině, k církvi či k jinému kolektivu. katolík, protestant, ruchovec, lumírovec, sparťan, slávista, baníkovec, běloch, černoch S velkým počátečním písmenem se píší také jména zvířecí. Rek (pes), Šemík (kůň) Velké písmeno se píše u postav pohádkových, náboženských, mytologických či alegorických. Červená karkulka, pták Ohnivák, kačer Donald, Matka příroda, socha Svobody ale vodník, rusalka; název opery je ovšem Rusalka. S velkým písmenem se píšou i slova jako Bůh nebo Pán ve významu náboženském. Stvořitel, Mesiáš, Duch svatý, Panna Maria, Matka boží, Buddha, Alláh, Prorok (Mohamed), Písmo svaté, modlitba Otčenáš Pokud je řeč například o bozích na Olympu a toto označení se nevztahuje na konkrétní bytost, ale na skupinu, píše se slovo bůh s malým písmenem. Stejně postupujeme i v případě, kdy se výraz bůh používá ve významu přeneseném (hrál jako bůh). 3.3 Jména zeměpisná a jména místní K zeměpisným jménům patří jména dílů světa, jejich částí, zemí, krajů, ostrovů, hor, nížin, moří, jezer, řek aj. Balkán, Středomoří, Dálný východ, Polabí, Český ráj, Černá Hora (země), ale Černá hora (v Krkonoších), Kanárské ostrovy, Lysá hora, Orlická přehrada, Dukelský průsmyk, Divoká Orlice, Slapské jezero, Boubínský prales 18 Normalizovaná úprava dokumentů

19 3 Psaní velkých písmen Velké písmeno se píše také v názvech astronomických. Země, Měsíc, Slunce, Jupiter, Velký vůz, Mléčná dráha, Andromeda Slova jako Měsíc", Slunce" či Země" píšeme s velkým písmenem jen tehdy, mluvíme-li o nich jako o astronomických termínech. Ve spojeních typu měsíc zářil na obloze", stát oběma nohama na zemi" nebo slunce pálí" píšeme počáteční písmeno malé. Ve jménech místních, tj. v názvech měst a obcí a jejich částí, ve jménech domů a významných staveb, polních a lesních tratí, se píše velké písmeno ve všech slovech, vyjma předložek. Staré Město, Spišská Nová Ves, Uherský Brod, Frýdek-Místek, Čtyři Dvory, Václavské náměstí, náměstí Svobody, Riegrovy sady, Seminářská zahrada, Pražský hrad (Hrad, na Hradě), Svatovítský chrám, Týnský chrám, Prašná brána, Špilberk, Sídliště Míru, Ho Či Minovo Město Často vlastnímu jménu předchází obecný výraz, který není přímo součástí oficiálního označení. V takovém případě píšeme obecný název s malým písmenem. ulice Dukelských hrdinů, sídliště Letňany, třída T. G. Masaryka, hotel Imperiál, letohrádek Hvězda Určit, zda obecný výraz je nebo není součástí oficiálního označení, je někdy obtížné. V takovém případě je třeba vycházet z místní tradice a zavedeného úzu. Začíná-li bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem nejen samotná předložka, ale i slovo následující. dům U Dvou slunců, ulice Za Papírnou, restaurace U Nováků Pokud použití dané předložky automaticky vyplývá ze stavby věty, píše se s malým počátečním písmenem. V tomto případě použijeme v podstatě zkrácené označení, k němuž můžeme dosadit i jinou předložku. najedli jsme se u Sedmi křížů, zajeli jsme si k Sedmi křížům 3.4 Názvy institucí a regionů S velkým písmenem se píšou názvy významných mezinárodních institucí, organizací a jejich orgánů, názvy států. Organizace spojených národů nebo Spojené národy zkratka OSN, Rada bezpečnosti, Evropská unie, Československá republika nebo Republika československá, bývalé Československo, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Společenství nezávislých států Podobně názvy orgánů států, oblastí a měst. Parlament České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky; názvy politických stran a společenských organizací. Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Odborový svaz pracovníků ve stavebnictví, Český svaz ochránců přírody, Česká obec sokolská (Sokol), Pěvecké sdružení moravských učitelů. Normalizovaná úprava dokumentů 19

20 3 Psaní velkých písmen S velkým písmenem se píšou oficiální názvy vědeckých, vzdělávacích, kulturních a tělovýchovných institucí. Akademie věd České republiky, Karlova univerzita i Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Janáčkova akademie múzických umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. U názvů institucí je třeba rozlišovat, zda se jedná či nejedná o oficiální název. Píše se například: Ministerstvo financí ČR, ale české ministerstvo financí. Podobná úprava platí i v případě správních oblastí. Je tedy: Středočeský kraj, kraj Vysočina, okres Praha-východ, ale západní Čechy, severní Morava, jižní Itálie. Komplikovaná situace nastává ve složených názvech institucí, v nichž se vyskytuje několik vlastních jmen. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. 3.5 Přídavná jména S velkým písmenem se píšou také přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen osobních s příponami -ův, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino. Petrova, Aniččin, Američanovo, Nerudovo dílo, Libušin zpěv, příběh Viktorčin V ostatních přídavných jménech odvozených od vlastních jmen příponou -ský, -ovský se píše počáteční písmeno malé, pokud se ovšem nejedná o oficiální název. sokolský slet, čapkovský humor, švejkovský přístup; pijeme plzeňské pivo, moravské či francouzské víno, reprezentují nás čeští sportovci; čteme sice Hrabalovy romány, ale setkáváme se v nich s hrabalovskými hrdiny a hrabalovskými paradoxy 3.6 Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmem K dalším jménům, psaným velkým počátečním písmem, patří: názvy publikací (knih, učebnic, časopisů, novin), článků, rozhlasových a televizních relací, divadelních, hudebních, výtvarných a filmových děl. Zapadlí vlastenci, Bylo nás pět, Bible kralická i Kralická bible, Smetanova Prodaná nevěsta, Má vlast, hymna Kde domov můj, Mánesův orloj, Mladá fronta Dnes, Naše řeč, Hospodářské noviny, S mikrofonem za hokejem, Listina základních práv a svobod, Rukopis královédvorský; jména nebo značky výrobků, plodů a rostlin. automobil Škoda Octavia ale koupil si octavii, hodinky Prim, hodinky Omega, zubní pasta Colgate, minerální voda Vincentka, jablko Rubín; 20 Normalizovaná úprava dokumentů

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem ČSN 01 6910 Listopad Guidelines for Text Presentation and Typewriting Règles pour la présentation

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Členicí interpunkční znaménka

Členicí interpunkční znaménka Členicí (interpunkční) znaménka Členicí interpunkční znaménka tečka. čínská tečka čárka, dvojtečka : středník ; vykřičník! otazník? tři tečky... dvojité tři tečky spojovník - pomlčka dlouhá pomlčka závorky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer (Plzeň-sever, bude-li...).

Spojovník spojuje dvě části slova nebo dva výrazy bez mezer (Plzeň-sever, bude-li...). PSANÍ TEXTŮ A TECHNICKÝCH ZPRÁV Ing. Zdeněk FOLTA, Ph.D. Vysoká škola Báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra částí a mechanismů strojů - 347, 708 33 OSTRAVA-Poruba, ul. 17. listopadu

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Ve všech psaných dokumentech, tedy i v obchodních i jiných dopisech se používají

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Guidelines for text writing and layout of word processed documents. Nahrazení předchozích norem ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Červenec 2014 ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory Guidelines for text writing and layout of word processed documents Nahrazení předchozích

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 37 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_727_Velká písmena I._ pwp Střední odborná škola a Střední

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 3.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 3.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 OKRAJE Na nepředtištěných listech formátu A4 je levý i pravý

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Úprava obchodních dopisů na předtisk Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Reprodukce textových předloh

Reprodukce textových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Druhy sazby Podle technologie typografická sazba fotosazba počítačová sazba (DTP, DeskTop Publishing) Podle obsahu a účelu hladká (sazba převážně jedním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory Informační zdroje Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory http://wes.wyda.cz/pocitace/texty/uprava/obsah.htm http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/obsah.html

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK229 Název školy: Jméno autora: Třída/ročník:

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

ČSN Ing. Kateřina Tomšíková

ČSN Ing. Kateřina Tomšíková ČSN 01 6210 Ing. Kateřina Tomšíková 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Čalouníme nábytek. Chcete něco? Obraťte se na nás! 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

Položky diplomové práce

Položky diplomové práce Kompletace práce Položky diplomové práce Povinné položky ročníkové práce jsou uvedeny tučně: Přední strana desek Titulní strana (započítává se do číslování stran) Prohlášení o samostatném zpracování práce

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz

Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910. www.zlinskedumy.cz Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz Poštovní adresy (v rámci ČR) Obsah poštovních adres 1. Označení adresáta a) u právnických osob obchodní firma, název nebo oficiálně užívaná

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování 1, zarovnat na střed zápatí.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm. (Menu Soubor/Vzhled stránky) U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Mgr. Jana Votavová Klášterec nad Ohří, 2011 Doplněno: Ing. M. Hánová, 2016 1. OBSAH 1. OBSAH 2 1.

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková Tel:

Základy redakční práce. Eva Juláková   Tel: Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 ZÁKLADNÍ POPIS KNIHY desky (obálka) přebal záložka (text) předsádka patitul protititul titul anotační stránka první strana

Více

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan

Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Apostrof odsuvník neplést s jednoduchou uvozovkou Používá se pro vynechání části letopočtu: jaro 98. V cizích jazycích: d Artagnan. porovnejte tvar Řekl: V létě 89 zemřela. d Artagnan x Uvozovky Přisazují

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Obsah ETIKETa a NORMY V PÍsEMNÉM styku 0 Úvodem 1 Interpunkční znaménka 2 zkratky

Obsah ETIKETa a NORMY V PÍsEMNÉM styku 0 Úvodem 1 Interpunkční znaménka 2 zkratky Obsah ETIKETA A NORMY V PÍSEMNÉM STYKU 0 Úvodem 18 0.1 Proč norma? 18 0.2 Platnost norem 19 0.3 Vývoj norem od roku 1949 20 0.3.1 ČSN 1409:1949 20 0.3.2 ČSN 01 6910:1954 20 0.3.3 ČSN 01 6910:1977 20 0.3.4

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Psaní adres Označení materiálu: Datum vytvoření: 20. 09. 2013 Vzdělávací

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu

Novinky ve verzi Nastavení. Práce s textem a grafickými objekty. Vkládání textu. Vložte 2 strany latinského textu Novinky ve verzi 2010 Inovovaný pás karet práce s obsahem dokumentu Nový režim Backstage tlačítko Soubor o Práce s finálním dokumentem o Speciální rozhraní programu o Snadněji dostupné některé často používané

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla 1. část materiál pro 12IPG J. Blažej, 2012 Úvod Typografie se zabývá písmem, jeho vzhledem, uspořádáním a sazbou textu. umělecko-technický obor ne vždy jasná pravidla legislativa

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod.

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod. Typografické míry Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův 2. anglosaský Základní jednotka je typografický bod. E 1 b = 0.3759 mm cicero 12 b A 1 pt= 0.351 mm pica 12 pt 02 1 Měrné jednotky TEXu: pt pc

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Standard ročníkové práce

Standard ročníkové práce Standard ročníkové práce Formální úprava, pokyny k technickému zpracování odborné předměty Spedice, doprava vyučovací předměty a přeprava, Logistika, Firemní logistika, Dopravní zeměpis, Zbožíznalství,

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Pravopis v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC13

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více