Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová"

Transkript

1 NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová 2006

2 ISBN

3 Obsah OBSAH str. 0 Úvod 9 1 Definice vybraných pojmů 11 2 Normalizované formáty papíru 15 3 Psaní velkých písmen Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů Jména osob a názvy živých bytostí Jména zeměpisná a jména místní Názvy institucí a regionů Přídavná jména Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmenem Psaní velkých písmen v závorkách Oslovení v dopisech Časté chyby v psaní velkých písmen 22 4 Členicí (interpunkční) znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Tři tečky (výpustek) Spojovací čárka (spojovník), pomlčka Spojovník Pomlčka Závorky a uvozovky Závorky Uvozovky Odsuvník 26 5 Zkratky Zkratky často se opakujících slov Názvy měst a obcí Rodná (křestní) jména Akademické tituly, vědecké a vojenské hodnosti Zkratky právního označení firem Iniciálové zkratky Zkratková slova Doporučené odkazy 31 6 Značky Značky fyzikálních veličin Značky jednotek Úhlový stupeň, minuta a vteřina 38 Normalizovaná úprava dokumentů 3

4 Obsah 6.4 Exponenty, indexy Značky měn Matematické značky Zlomky Obyčejné zlomky Desetinné zlomky Procento, promile Rozměry a tolerance Měřítko Průměr Paragraf Značka & (et) Značka # (číslo) Stejnítka 41 7 Čísla a číslice Arabské číslice Římské číslice Desetinná čísla, členění čísel Peněžní částky Sestavy čísel Kalendářní data Časové údaje Telefonní a faxová čísla Ostatní čísla Spojení čísel se slovy nebo s písmeny 44 8 Zvýrazňování textu Umístění na samostatný řádek Změna řezu písma Podtržení Změna velikosti nebo druhu písma Psaní velkými písmeny (verzálkami) Proložení písma Vložení do uvozovek Vložení do rámečku 46 9 Členění textů a označování jejich částí Odstavce Výčty Označování částí textu Číselné označování částí textů Abecedně-číselné označování částí textu 48 4 Normalizovaná úprava dokumentů

5 Obsah 9.4 Úprava nadpisů Textový sloupec Papír a formáty papíru Okraje textového sloupce a řádkové rozteče Velikosti a druhy písma Nahrazování znaků, které nejsou obsaženy přímo na klávesnici Mezery mezi znaky (shrnutí pravidel o mezerách) Poznámky pod čarou Číslování tabulek a obrázků Číslování stránek Psaní slov přejatých Počeštěná podoba psaní některých hlásek nebo skupin hlásek Psaní s a z v přejatých slovech Označování délky samohlásek Další podoby převzatých slov Psaní osobních jmen Psaní zeměpisných jmen Slova pociťovaná v českém jazyce jako cizí Vybrané pravopisné a terminologické problémy Přídavná jména utvořená příponou -cí (icí, ící) Přídavná jména s příponou -ální Podmiňovací způsob Číslovky dva, oba, tři, čtyři Dvacáté a jednadvacáté století Expertiza Evropská měnová jednotka Image Internet Je pravda Ustavit a ustanovit Zůstat a zúčastnit se Platnost a účinnost právního předpisu Vlastní jména ve třetím pádě Výjimka Přídavná jména s příponou -ní Nesprávné používání některých termínů Bibliografické citace Citační analýza a stanovení impakt faktoru Zdroje údajů bibliografické citace Odkazy 71 Normalizovaná úprava dokumentů 5

6 Obsah Vztah mezi citacemi a odkazy v textu Odkazy metodou číselných citací Odkazy metodou průběžných poznámek Odkazy metodou uvádění prvního prvku a data Struktura bibliografických citací Obecná pravidla Zkratky Psaní velkých písmen Interpunkce Dodatky a opravy Specifikace jednotlivých prvků bibliografické citace Primární odpovědnost Název Podřízená odpovědnost Vydání Údaje o vydávání (seriálová publikace) Nakladatelské údaje Rozsah Edice Ostatní informace Standardní číslo Dílčí část Prvky citace patentových dokumentů Citace právních předpisů a technických norem Soupis bibliografických citací Korektury textů a dokumentů Adresy Rozměry adres adresátů Umístění adres na obálkách Adresy na dopisnicích a pohlednicích Adresy na dopisech Obsah adres odesílatele Adresa adresáta Označení adresáta Místní údaje Úprava adres Přepravní údaje Obchodní a úřední dopisy Záhlaví (hlavička) dopisu Adresa adresáta Normalizovaná úprava dokumentů

7 Obsah 16.3 Odvolací údaje Sloupcové odvolací údaje Řádkové odvolací údaje Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů Datum Věc Oslovení Text dopisu Pozdrav Razítko Podpis Parafování Přílohy Rozdělovník Doplňující údaje Vícestránkové dopisy Utajované dokumenty Osobní dopisy vedoucích pracovníků Dopisy do zahraničí Adresy zásilek do zahraničí Úprava dopisů do zahraničí Dopisy fyzických osob právnickým osobám Faxové zprávy ová obchodní sdělení Elektronická pošta Úprava ového obchodního sdělení Harmonizace a regulace elektronického obchodu a elektronického obchodního styku v rámci společného vnitrního trhu Evropské unie Úprava v evropském a národním právu Obchodní sdělení Šíření obchodních sdělení Šíření obchodních sdělení v oblastech regulovaných činností Novela občanského zákoníku Sankce Závěr Revize ČSN Normalizovaná úprava dokumentů v zahraničí Seznam platných technických norem věcně souvisejících s touto příručkou Několik rad autorům dokumentů 122 Normalizovaná úprava dokumentů 7

8 Obsah 21 Přílohy Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vpravo Vzor obchodního dopisu s předtištěnými řádkovými odvolacími údaji Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v zápatí Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví Vzor osobního dopisu vedoucího pracovníka Vzor dopisu fyzické osoby právnické osobě Korekturní značky Normalizovaná úprava dokumentů

9 0 Úvod 0 Úvod S výkonem celé řady technických a dalších odborných profesí je neodmyslitelně spojena tvorba a psaní dokumentů nejrůznějšího charakteru a obsahu. Vedle věcně odborné správnosti a odpovídající stylizace (ve vazbě na typ dokumentu, např. technická dokumentace, závěrečná zpráva, recenze, odborná esej, původní teoretická stať) je základním požadavkem při tvorbě a psaní dokumentů jejich terminologická, jazyková a grafická správnost. Každý dokument vypovídá o úrovni instituce, podniku nebo osoby, která jej vyhotovila. Je také dokladem vztahu autora k jazyku, v němž je dokument vytvořen. Terminologická, pravopisná, gramatická a grafická správnost textu zvyšuje jeho čitelnost a umožňuje čtenáři soustředit se především na obsah. Tato příručka se zabývá pravidly pro grafickou úpravu dokumentů zpracovaných na počítači a zásadami jejich formálního uspořádání. Vychází přitom z ustanovení souvisejících právních předpisů a platných českých technických norem, kterými jsou zejména: ČSN :2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (nahradila ČSN :1997); ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek ( ); ČSN ISO 690:1996 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura, které podrobněji komentuje a vysvětluje. Další relevantní technické normy jsou uvedeny v kap Pravopisná úprava dokumentů se řídí současnými Pravidly českého pravopisu. Pravopis, neboli ortografie, představuje souhrn pravidel o používání písmen a diakritických znamének při písemném zaznamenávání spisovných jazykových projevů; vystihuje vzájemný poměr psaného a mluveného jazyka. Český pravopis je kodifikován Pravidly českého pravopisu. Poznámka: Žádný právní předpis závaznost Pravidel českého pravopisu přímo nestanoví. Pravopisná zvyklost češtiny je ustalována a sjednocována především Ústavem pro jazyk český a školskou soustavou. Ústav pro jazyk český vydává doporučující publikace (například Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Akademický slovník cizích slov) a provozuje jazykovou poradnu pro veřejnost. Příslušné státní ministerstvo (nyní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) je obvykle schvaluje pro užívání ke školní výuce češtiny, případně závazně vyžaduje respektování těchto zásad při výuce češtiny ve školách. Pravidla doporučovaná Ústavem pro jazyk český jsou obecně považována za oficiální. Poslední kodifikace českého pravopisu byla provedena v roce V roce 1994 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dodatek k Pravidlům českého pravopisu, který zpracoval Ústav pro jazyk český AV ČR. Dodatek se vrátil u psaní přejatých slov k předchozím Pravidlům z roku 1958 a jejich reedicím (psaní s a z, psaní dlouhých a krátkých samohlásek). Normalizovaná úprava dokumentů 9

10 0 Úvod Terminologická slovní zásoba oboru nebo oblasti (odborné názvosloví), definovaná v terminologické databázi nebo ve výkladovém slovníku, musí odpovídat pojmovému systému daného oboru nebo oblasti. Musí být přesná, jednoznačná ve výkladu pojmů a musí vést ke zvyšování jasnosti komunikace. Ze současných výkladových technických slovníků lze především doporučit: a) základní stavební výkladový slovník: DOS M Slovník pojmů ve výstavbě. Obecná část, vydalo IC ČKAIT 2000 (připravuje se druhé aktualizované vydání) b) stavební slovníky speciální: DOS M ZEM Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby, vydalo IC ČKAIT 2001 DOS M BVT Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie, vydalo IC ČKAIT 2004 DOS M GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, vydalo IC ČKAIT 2006 c) obecný technický slovník: Technický slovník naučný, část 1 8, vydal Encyklopedický dům Praha 2001 až 2005 Poznámka: Definice v zákonech a předpisech mají tendenci být spíše interpretační než definující ( Pro účely tohoto zákona, se rozumí, že ). Pak je možné, že stejný pojem je v různých právních předpisech definován odlišně. Definice v terminologických normách, v terminologických databázích či ve výkladových slovnících by měly být spíše definující než interpretační. Obecné terminologické principy a metodologický přístup k přípravě a uspořádání výkladových slovníků, tezaurů (řízených slovníků databází), klasifikačních systémů apod. řeší řada technických norem, zejména: ČSN (ISO 10241) Terminologické normy Příprava a uspořádání, 1996 ČSN ISO 704 ( ) Terminologická práce Principy a metody, 2004 K preferovaným formám definic patří klasická definice (termín je zařazen do obecnější třídy a odlišen od ostatních členů dané třídy; např. stavba je umělá hmotná struktura, pevně spojená se zemí ; nebo liniová stavba je stavba, jejíž délka je významně větší než ostatní rozměry ) a deskriptivní definice (je založena na popisu objektu nebo jevu). Za vadné (nepřípustné definice) se podle terminologických norem považuje definice kruhem (např. stavba je stavební dílo ), negativní definice ( inženýrské stavby jsou všechny stavby, které nejsou budovami ) a neúplná definice. V omezené míře by se měla používat definice výčtem ( pozemní stavby jsou budovy, stožáry, komíny ). Tato příručka se zaměřuje na normalizovanou úpravu a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači. Lze ji přiměřeně použít také pro úpravu dokumentů psaných na psacím stroji. Věnuje pozornost rovněž vybraným problémům pravopisných pravidel a vybraným terminologickým problémům, s nimiž se autoři technických dokumentů často setkávají. 10 Normalizovaná úprava dokumentů

11 1 Definice vybraných pojmů 1 Definice vybraných pojmů Abstrakt krátké shrnutí obsahu dokumentu bez výkladu nebo kritiky. Adresové pásmo obdélníkové pásmo v adresovém poli, určující maximální plochu, do které lze napsat poštovní adresu. Adresové pole pole vyhrazené na formulářích pro umístění poštovní adresy. Adresový blok adresa se standardními údaji psaná od levé svislice, obsahující maximálně šest řádků v jednoduchém řádkování (řádkování 1). Autor osoba nebo korporativní orgán se zodpovědností za intelektuální nebo umělecký obsah dokumentu. Autorský arch 20 normalizovaných stran. Bibliografie 1. zaznamenávání a popis knižních a časopiseckých prací; 2. soupis tištěných literárních pramenů (knih, časopisů, novin, článků, příspěvků, zpráv), zpracovaný podle určitých zásad a hledisek. Bibliografická citace normalizovaná úprava soupisu tištěných literárních pramenů obsahující požadované údaje v určitém pořadí, uspořádaná v souladu s ČSN ISO 690; způsob uvádění odkazů na jednotlivé prameny. Bloková úprava dopisů psaní všech nebo většiny údajů od levé svislice. Copyright doložka zajištující ochranu autorských a vydavatelských práv k literárnímu, hudebnímu aj. dílu opatřenému značkou se jménem autora a nakladatelství a s vyznačením prvního roku uveřejnění. Dvojité řádkování řádková rozteč 2. Edice 1. vydání (slovesných nebo hudebních děl) 2. řada (série) knih, vydávaných v typické grafické úpravě a s určitým obsahovým zaměřením (knižnice) 3. přetisk pramenů literárních děl pro vědecké účely. Ediční vydavatelský. Editor vydavatel; redaktor; vedoucí autorského kolektivu; ve výpočetní technice program pro vytváření a úpravu textu, jeho editaci (textový editor). elektronická pošta, zkráceně (nebo ); způsob odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím elektronických komunikačních systémů. Font typ počítačového písma. K nejčastěji používaným fontům patří Times Roman (patkové písmo) a Arial (bezpatkové písmo). Formátování textu stránková úprava textového sloupce s automatickým nastavením jednotlivých parametrů v textovém editoru. Hlavička dokumentu začátek dokumentu, horní část první stránky dokumentu; v hlavičce se uvádí název instituce a další zpřesňující údaje o instituci, která dokument vyhotovila. Impakt faktor (faktor vlivu) index označující míru významnosti informačního zdroje; u odborných časopisů mezinárodně uznávaný citační index, udávající Normalizovaná úprava dokumentů 11

12 1 Definice vybraných pojmů míru citovanosti článků odborného časopisu v jiných časopisech, sledovaných v citačních databázích. Iniciála první písmeno kapitoly, odstavce, o několik bodů větší než základní text. ISBN mezinárodní standardní číslo knihy. ISSN mezinárodní standardní číslo periodické publikace (časopisu). Jazykové styly (podle funkce) 1. styl prostě sdělovací (vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, zápis, protokol, smlouva); 2. odborný styl (přednáška, úvaha, esej, kritika, recenze, glosa kritická poznámka); 3. administrativní styl (úřední dopis, žádost, objednávka, plná moc, životopis); 4. publicistický styl (zpravodajství, úvodník, publicistický článek, kritická úvaha, komentář, slupek, referát, reportáž, fejeton, rozhovor, odborná diskuze) 5. umělecký styl Jednoduché řádkování řádková rozteč 1. Kapitálky písmena velké abecedy ve velikosti střední výšky písma; používají se k vyznačování. Kapitola číslovaná anebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vztahu k částem, které ji předcházejí anebo po ní následují. Klíčový název název zaváděný pro seriálovou publikaci v rámci Mezinárodního systému údajů o seriálech (ISDS). Korektura kontrola správnosti textu spojená s vyznačením chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí a technických nedostatků. Opravy se provádějí korekturními značkami. Korekturní znaménko grafická značka označující chybu v textu a způsob její opravy. Kurziva vyznačovací písmo s typickou kresbou mírně šikmou doprava; užívá se pro odlišení části textu (zejména pro citace). Lámání (zlom, zalomení) v typografii stránková úprava textu a obrázků dokumentu. Mezera vzdálenost mezi slovy textu (prázdná mezera), případně mezi znaky písmen (mezery normální, rozšířené nebo zúžené). Minusky (minuskule) malá písmena abecedy. Monografická publikace neperiodická bibliografická popisná jednotka, tj. popisná jednotka skládající se buď z jednoho svazku, nebo z konečného počtu (existujících nebo očekávaných) oddělených svazků. Nakladatel, nakladatelství osoba nebo organizace odpovědná za výrobu a rozšiřování dokumentu. Název slovo nebo slovní spojení obvykle se objevující v dokumentu, kterými je možno na něj odkázat, které lze použít k jeho identifikaci a které ho často (ale ne vždy) odlišuje od jiných dokumentů. 12 Normalizovaná úprava dokumentů

13 1 Definice vybraných pojmů Normalizovaná stránka stránka obsahující 30 řádků po 60 úhozech; tj znaků včetně mezer. Obchodní sdělení všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby; za obchodní sdělení se považuje také reklama. Odrážka znak, uvozující jednotlivé položky (řádky) automaticky vytvářeného seznamu v textu. Odsazení prázdné místo na začátku nebo na konci řádku textu. Řádek (odstavec, text) je odsazen o určitou vzdálenost od levého okraje textu směrem doprava nebo od pravého okraje textu směrem doleva. Odstavec část textu, začínající vždy na novém řádku. Nejčastějším způsobem členění textu na odstavce je vložení prázdného řádku mezi odstavce, odsazení nebo předsazení prvního řádku odstavce. Patentový dokument oficiálně publikovaná specifikace definující vynález, používaná k získání nebo uplatnění patentových práv. Patentové dokumenty zahrnují autorské osvědčení, užitné vzory nebo osvědčení k nim, zveřejnění přihlášky atd. Patitul název publikace (někdy zkrácený) umístěný na lícní straně listu, předcházejícího vlastní titulní straně. Patitulní strana lícní strana patitulního listu, tj. listu, který předchází titulní straně. Parafa podpisová značka, zkrácený podpis. Pevná mezera mezera o konstantní šířce, která se vkládá do pevných spojení při práci s textovým editorem. Podnázev slovo nebo slovní spojení, doplňující vlastní název dokumentu, uvedené na titulním listu nebo jeho ekvivalentu. Předsazení první řádek je posunut o zápornou hodnotu, tedy doleva. Předsádka první a poslední dva spojené listy v knize, spojují knižní blok s deskami knihy. Předsádka může být prázdná nebo potištěná. Příspěvek samostatný text tvořící část publikace. Publikace dokument obvykle vydávaný ve větším počtu výtisků, určený pro všeobecné rozšiřování. Řádková rozteč vzdálenost mezi základnami dvou za sebou následujících řádků. Řádkování 1 řádková rozteč 1 jednoduché řádkování. Řádkování 1,5 řádková rozteč 1,5. Řez písma podle řezu písma se rozlišuje písmo standardní (stojaté, obyčejné), kurziva (písmo s kresbou skloněnou doprava), tučné standardní, tučná kurziva. Seriálová publikace publikace v tištěné nebo rozmnožené formě, vydávaná v částech následujících po sobě, obvykle navazujících číselně nebo chronolo- Normalizovaná úprava dokumentů 13

14 1 Definice vybraných pojmů gicky, se záměrem stálého pokračování nezávisle na periodicitě. Seriálové publikace zahrnují časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických prací. Stylistika nauka o slohu; pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (testů), o způsobech zpracování obsahu a využití jazykových prostředků. Stylizace sestavení, formulace jazykového vyjádření, textu; osobitý způsob zpracování slovesného díla podle určitého formálního a obsahového hlediska. Štítek mikrofiše bez zvětšování čitelný zápis umístěný na horním okraji mikrofiše, sloužící k identifikaci jejího obsahu. Terminologie 1. nauka o termínech a jejich místě ve struktuře poznání určitého oboru; 2. soubor termínů z určitého oboru (v tomto významu se také používá český termín názvosloví, resp. odborné názvosloví); 3. tvorba termínů a jejich pořádání ve formě terminologických slovníků nebo databází (= terminografie). Textový editor aplikační programové vybavení počítače umožňující vytváření, ukládání, změny a tisk textových dokumentů. Textový sloupec plocha papíru popsaná nebo potištěná písmem. Tiráž údaje uváděné obvykle na konci publikace nebo např. na rubu titulního listu obsahující informace o jejím vydání nebo vytištění a zpravidla také bibliografické informace. Typografie grafická úprava tiskovin, nauka o písmu, pravidlech jeho správného užití (sazba, výtvarná typografie), nebo také práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech. Typografický bod jednotka pro stanovení velikosti písma (1 bod = 0,376 cm). Vakát prázdná stránka v knize záměrně nepotištěná, neměla by se vyskytnout na pravé (liché) stránce. Velikost písma udává se v bodech (b.). Verzálky (majuskule) velká písmena abecedy. Vydání úplný soubor výtisků dokumentu vyrobený z jedné sazby, nebo z jednoho exempláře použitého jako matrice. Vydavatel, vydavatelství viz nakladatel, nakladatelství. Záhlaví a zápatí prostor nad a pod textovým sloupcem, kam lze vkládat text, obrázky, čísla stránek apod. Při psaní textového sloupce se na obrazovce tento vložený text zobrazuje potlačeně, šedou barvou. Zarážka místo nastavení tabulátoru na řádku textu. Zdrojový dokument dokument obsahující příspěvky nebo samostatně identifikovatelné složky, které jsou fyzicky nebo bibliograficky propojené. Znaková rozteč vzdálenost středů dvou sousedních napsaných znaků. 14 Normalizovaná úprava dokumentů

15 2 Normalizované formáty papíru 2 Normalizované formáty papíru Standardní systém velikostí papíru definuje ČSN EN ISO 216:2002 ( ). Psací papír a některé druhy tiskovin Čisté formáty Řady A a B. Norma vysvětluje také princip řad A, B a C. Následující tabulka zobrazuje šířku a výšku všech řad papírů ISO A a B, včetně obálkové řady C. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Formáty řady A Formáty řady B Formáty řady C 4A x A x A0 841 x B x C0 917 x A1 594 x 841 B1 707 x C1 648 x 917 A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57 A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40 Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy, jak uvádí následující tabulka: A0 čtyřnásobný arch A3 půlarch A6 půllist A1 dvojnásobný arch A4 čtvrtka (4 ) A7 čtvrtlist A2 arch A5 osmerka (8 ), list A8 osmina listu Povolené odchylky jsou ±1,5 mm pro rozměry do 150 mm, ±2 mm pro rozměry od 150 mm do 600 mm a ±3 mm pro rozměry nad 600 mm. Některé národní adaptace ISO 216 specifikují menší toleranci. Kromě doplňkových řad B a C existuje ještě doplňková řada D, která se příliš nepoužívá: Formáty řady D D0 771 x D3 272 x 385 D6 96 x 136 D1 545 x 771 D4 192 x 272 D7 68 x 96 D2 385 x 545 D5 136 x 192 D8 48 x 68 Normalizovaná úprava dokumentů 15

16 2 Normalizované formáty papíru Příklady použití Standard ISO pokrývá široký rozsah formátů, ale ne všechny se v praxi užívají. Nejdůležitějším formátem je A4, který je denně užíván v kancelářích. Základní užití nejpopulárnějších formátů je shrnuto v následující tabulce: A0, A1 technické kresby, plakáty A2, A3 kresby, diagramy, velké tabulky A4 dopisy, časopisy, formuláře, katalogy, výstupy z laserových tiskáren a kopírek A5 zápisníky, sešity A6 pohlednice B5, A5, B6, A6 knihy C4, C5, C6 obálky pro papíry A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6) B4, A3 noviny, podporováno i většinou kopírek Občas je třeba pro samolepky, vstupenky a další účely nutné použít papír s jiným rozměrem. Ten by měl být odvozen dělením standardních řad na 3, 4 nebo 8 shodných dílů, rovnoběžně s kratší stranou, tak aby poměr mezi kratší a delší stranou byl větší než odmocnina dvou. Následuje několik příkladů: 1/3 A4 99 x 210 1/8 A4 37 x 210 1/3 A5 70 x 148 1/4 A4 74 x 210 1/4 A3 105 x 297 Všechny popsané formáty jsou uvedeny po oříznutí, jsou to rozměry určené k distribuci uživateli nebo čtenářům. Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Archy či listy budou na čistý A formát oříznuty po zpracování vazby. ISO RA0 formát má plochu 1,05 m 2 a ISO SRA0 1,15 m 2. I tyto formáty dodržují poměr druhé odmocniny, ale rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující: RA Series Formats SRA Series Formats RA0 860 x SRA0 900 x RA1 610 x 860 SRA1 640 x 900 RA2 430 x 610 SRA2 450 x 640 RA3 305 x 430 SRA3 320 x 450 RA4 215 x 305 SRA4 225 x Normalizovaná úprava dokumentů

17 3 Psaní velkých písmen 3 Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen se řídí Pravidly českého pravopisu. V této příručce chceme připomenout některé zásady psaní velkých písmen v českém jazyce a upozornit na nejčastější chyby v dokumentech. Velká písmena se píšou: na úplném začátku psaného textu; po tečce, otazníku a vykřičníku, označují-li konec předchozí věty; po dvojtečce, která uvozuje přímou řeč nebo výčet a jednotlivé položky výčtu končí tečkou. Kromě toho se velká písmena používají v dále uvedených případech a souvislostech. Při psaní na počítači lze automaticky nastavit v menu Nástroje Automatické opravy psaní velkého písmene na začátku věty (automaticky se opraví malé písmeno na velké, pokud mu předchází tečka), psaní velkého písmene na začátku textu v buňce tabulky. 3.1 Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů Velké písmeno se píše na začátku vlastních jmen jednoslovných. Jana, Vyšehrad, Austrálie Výjimku tvoří slova cizího původu, v nichž respektujeme původní způsob psaní. d Artagnan, McCarthy, O Connor V názvu utvořeném z několika jmen obecných se píše velké začáteční písmeno jen u prvního slova. Národní divadlo, Výzkumný ústav pozemních staveb, Liga mistrů, Český rozhlas relace Dobré jitro Pokud je součástí tohoto slovního spojení další vlastní jméno, píše se také s velkým písmenem. Kralický Sněžník, Vysoké Tatry, Žďár nad Sázavou, Rokytnice v Orlických horách, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky V zeměpisných názvech obsahujících jméno druhové (moře, ostrov, poloostrov, hory, kraj, ulice, třída, náměstí, most) se pokládá za vlastní název rozlišující přívlastek shodný nebo neshodný, který se proto píše s počátečním velkým písmenem, ať stojí na kterémkoli místě. Jaderské moře i moře Jaderské, Pyrenejský poloostrov, ale i poloostrov Pyrenejský V několikaslovných názvech obcí a jejich částí (jména místní) se píší velkým počátečním písmenem všechna slova, s výjimkou předložek. Frýdek-Místek, Pec pod Sněžkou, Hora Svatého Šebestiána, Veselí nad Lužnicí, Malá Strana, Zahradní Město, Slezské Předměstí Normalizovaná úprava dokumentů 17

18 3 Psaní velkých písmen 3.2 Jména osob a názvy živých bytostí Velké počáteční písmeno se kromě křestního jména a příjmení osob píše u jmen uměleckých a historických. Karel Havlíček Borovský, Eliška Přemyslovna dále u nejrůznějších přízvisek a přezdívek. Jan Ámos Komenský byl Učitelem národů, Johanka z Arku se nazývá Panna orleánská (nikoli panna Orleánská); básník, prozaik a esejista Ivan Martin Jirous, laureát Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2006, je známý pod přezdívkou Magor. S velkým písmenem píšeme i přezdívky osob, jejichž totožnost nám není známa. Mistr vyšebrodský, Mistr litoměřického oltáře, Mistr sázavský K vlastním jménům psaným s velkým písmenem se řadí i označení národnosti, kmenové či rodinné příslušnosti. Češi, Lužičtí Srbové, Pražané, Brňané, Přemyslovci, Lucemburkové, Slavníkovci Malá písmena se používají pro označení příslušnosti k antropologické skupině, k církvi či k jinému kolektivu. katolík, protestant, ruchovec, lumírovec, sparťan, slávista, baníkovec, běloch, černoch S velkým počátečním písmenem se píší také jména zvířecí. Rek (pes), Šemík (kůň) Velké písmeno se píše u postav pohádkových, náboženských, mytologických či alegorických. Červená karkulka, pták Ohnivák, kačer Donald, Matka příroda, socha Svobody ale vodník, rusalka; název opery je ovšem Rusalka. S velkým písmenem se píšou i slova jako Bůh nebo Pán ve významu náboženském. Stvořitel, Mesiáš, Duch svatý, Panna Maria, Matka boží, Buddha, Alláh, Prorok (Mohamed), Písmo svaté, modlitba Otčenáš Pokud je řeč například o bozích na Olympu a toto označení se nevztahuje na konkrétní bytost, ale na skupinu, píše se slovo bůh s malým písmenem. Stejně postupujeme i v případě, kdy se výraz bůh používá ve významu přeneseném (hrál jako bůh). 3.3 Jména zeměpisná a jména místní K zeměpisným jménům patří jména dílů světa, jejich částí, zemí, krajů, ostrovů, hor, nížin, moří, jezer, řek aj. Balkán, Středomoří, Dálný východ, Polabí, Český ráj, Černá Hora (země), ale Černá hora (v Krkonoších), Kanárské ostrovy, Lysá hora, Orlická přehrada, Dukelský průsmyk, Divoká Orlice, Slapské jezero, Boubínský prales 18 Normalizovaná úprava dokumentů

19 3 Psaní velkých písmen Velké písmeno se píše také v názvech astronomických. Země, Měsíc, Slunce, Jupiter, Velký vůz, Mléčná dráha, Andromeda Slova jako Měsíc", Slunce" či Země" píšeme s velkým písmenem jen tehdy, mluvíme-li o nich jako o astronomických termínech. Ve spojeních typu měsíc zářil na obloze", stát oběma nohama na zemi" nebo slunce pálí" píšeme počáteční písmeno malé. Ve jménech místních, tj. v názvech měst a obcí a jejich částí, ve jménech domů a významných staveb, polních a lesních tratí, se píše velké písmeno ve všech slovech, vyjma předložek. Staré Město, Spišská Nová Ves, Uherský Brod, Frýdek-Místek, Čtyři Dvory, Václavské náměstí, náměstí Svobody, Riegrovy sady, Seminářská zahrada, Pražský hrad (Hrad, na Hradě), Svatovítský chrám, Týnský chrám, Prašná brána, Špilberk, Sídliště Míru, Ho Či Minovo Město Často vlastnímu jménu předchází obecný výraz, který není přímo součástí oficiálního označení. V takovém případě píšeme obecný název s malým písmenem. ulice Dukelských hrdinů, sídliště Letňany, třída T. G. Masaryka, hotel Imperiál, letohrádek Hvězda Určit, zda obecný výraz je nebo není součástí oficiálního označení, je někdy obtížné. V takovém případě je třeba vycházet z místní tradice a zavedeného úzu. Začíná-li bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem nejen samotná předložka, ale i slovo následující. dům U Dvou slunců, ulice Za Papírnou, restaurace U Nováků Pokud použití dané předložky automaticky vyplývá ze stavby věty, píše se s malým počátečním písmenem. V tomto případě použijeme v podstatě zkrácené označení, k němuž můžeme dosadit i jinou předložku. najedli jsme se u Sedmi křížů, zajeli jsme si k Sedmi křížům 3.4 Názvy institucí a regionů S velkým písmenem se píšou názvy významných mezinárodních institucí, organizací a jejich orgánů, názvy států. Organizace spojených národů nebo Spojené národy zkratka OSN, Rada bezpečnosti, Evropská unie, Československá republika nebo Republika československá, bývalé Československo, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Společenství nezávislých států Podobně názvy orgánů států, oblastí a měst. Parlament České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky; názvy politických stran a společenských organizací. Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Odborový svaz pracovníků ve stavebnictví, Český svaz ochránců přírody, Česká obec sokolská (Sokol), Pěvecké sdružení moravských učitelů. Normalizovaná úprava dokumentů 19

20 3 Psaní velkých písmen S velkým písmenem se píšou oficiální názvy vědeckých, vzdělávacích, kulturních a tělovýchovných institucí. Akademie věd České republiky, Karlova univerzita i Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Janáčkova akademie múzických umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. U názvů institucí je třeba rozlišovat, zda se jedná či nejedná o oficiální název. Píše se například: Ministerstvo financí ČR, ale české ministerstvo financí. Podobná úprava platí i v případě správních oblastí. Je tedy: Středočeský kraj, kraj Vysočina, okres Praha-východ, ale západní Čechy, severní Morava, jižní Itálie. Komplikovaná situace nastává ve složených názvech institucí, v nichž se vyskytuje několik vlastních jmen. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. 3.5 Přídavná jména S velkým písmenem se píšou také přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen osobních s příponami -ův, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino. Petrova, Aniččin, Američanovo, Nerudovo dílo, Libušin zpěv, příběh Viktorčin V ostatních přídavných jménech odvozených od vlastních jmen příponou -ský, -ovský se píše počáteční písmeno malé, pokud se ovšem nejedná o oficiální název. sokolský slet, čapkovský humor, švejkovský přístup; pijeme plzeňské pivo, moravské či francouzské víno, reprezentují nás čeští sportovci; čteme sice Hrabalovy romány, ale setkáváme se v nich s hrabalovskými hrdiny a hrabalovskými paradoxy 3.6 Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmem K dalším jménům, psaným velkým počátečním písmem, patří: názvy publikací (knih, učebnic, časopisů, novin), článků, rozhlasových a televizních relací, divadelních, hudebních, výtvarných a filmových děl. Zapadlí vlastenci, Bylo nás pět, Bible kralická i Kralická bible, Smetanova Prodaná nevěsta, Má vlast, hymna Kde domov můj, Mánesův orloj, Mladá fronta Dnes, Naše řeč, Hospodářské noviny, S mikrofonem za hokejem, Listina základních práv a svobod, Rukopis královédvorský; jména nebo značky výrobků, plodů a rostlin. automobil Škoda Octavia ale koupil si octavii, hodinky Prim, hodinky Omega, zubní pasta Colgate, minerální voda Vincentka, jablko Rubín; 20 Normalizovaná úprava dokumentů

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnosti Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnosti POLYGRAFICKÁ VÝROBA GRAFICKÉ A KRESLIČSKÉ PRÁCE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EKONOMICKÁ FAKULTA TECHNIKA ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ing. Marie Bunešová, Ph.D. prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc. České Budějovice 2008 ÚVOD

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více