Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová"

Transkript

1 NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová 2006

2 ISBN

3 Obsah OBSAH str. 0 Úvod 9 1 Definice vybraných pojmů 11 2 Normalizované formáty papíru 15 3 Psaní velkých písmen Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů Jména osob a názvy živých bytostí Jména zeměpisná a jména místní Názvy institucí a regionů Přídavná jména Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmenem Psaní velkých písmen v závorkách Oslovení v dopisech Časté chyby v psaní velkých písmen 22 4 Členicí (interpunkční) znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Tři tečky (výpustek) Spojovací čárka (spojovník), pomlčka Spojovník Pomlčka Závorky a uvozovky Závorky Uvozovky Odsuvník 26 5 Zkratky Zkratky často se opakujících slov Názvy měst a obcí Rodná (křestní) jména Akademické tituly, vědecké a vojenské hodnosti Zkratky právního označení firem Iniciálové zkratky Zkratková slova Doporučené odkazy 31 6 Značky Značky fyzikálních veličin Značky jednotek Úhlový stupeň, minuta a vteřina 38 Normalizovaná úprava dokumentů 3

4 Obsah 6.4 Exponenty, indexy Značky měn Matematické značky Zlomky Obyčejné zlomky Desetinné zlomky Procento, promile Rozměry a tolerance Měřítko Průměr Paragraf Značka & (et) Značka # (číslo) Stejnítka 41 7 Čísla a číslice Arabské číslice Římské číslice Desetinná čísla, členění čísel Peněžní částky Sestavy čísel Kalendářní data Časové údaje Telefonní a faxová čísla Ostatní čísla Spojení čísel se slovy nebo s písmeny 44 8 Zvýrazňování textu Umístění na samostatný řádek Změna řezu písma Podtržení Změna velikosti nebo druhu písma Psaní velkými písmeny (verzálkami) Proložení písma Vložení do uvozovek Vložení do rámečku 46 9 Členění textů a označování jejich částí Odstavce Výčty Označování částí textu Číselné označování částí textů Abecedně-číselné označování částí textu 48 4 Normalizovaná úprava dokumentů

5 Obsah 9.4 Úprava nadpisů Textový sloupec Papír a formáty papíru Okraje textového sloupce a řádkové rozteče Velikosti a druhy písma Nahrazování znaků, které nejsou obsaženy přímo na klávesnici Mezery mezi znaky (shrnutí pravidel o mezerách) Poznámky pod čarou Číslování tabulek a obrázků Číslování stránek Psaní slov přejatých Počeštěná podoba psaní některých hlásek nebo skupin hlásek Psaní s a z v přejatých slovech Označování délky samohlásek Další podoby převzatých slov Psaní osobních jmen Psaní zeměpisných jmen Slova pociťovaná v českém jazyce jako cizí Vybrané pravopisné a terminologické problémy Přídavná jména utvořená příponou -cí (icí, ící) Přídavná jména s příponou -ální Podmiňovací způsob Číslovky dva, oba, tři, čtyři Dvacáté a jednadvacáté století Expertiza Evropská měnová jednotka Image Internet Je pravda Ustavit a ustanovit Zůstat a zúčastnit se Platnost a účinnost právního předpisu Vlastní jména ve třetím pádě Výjimka Přídavná jména s příponou -ní Nesprávné používání některých termínů Bibliografické citace Citační analýza a stanovení impakt faktoru Zdroje údajů bibliografické citace Odkazy 71 Normalizovaná úprava dokumentů 5

6 Obsah Vztah mezi citacemi a odkazy v textu Odkazy metodou číselných citací Odkazy metodou průběžných poznámek Odkazy metodou uvádění prvního prvku a data Struktura bibliografických citací Obecná pravidla Zkratky Psaní velkých písmen Interpunkce Dodatky a opravy Specifikace jednotlivých prvků bibliografické citace Primární odpovědnost Název Podřízená odpovědnost Vydání Údaje o vydávání (seriálová publikace) Nakladatelské údaje Rozsah Edice Ostatní informace Standardní číslo Dílčí část Prvky citace patentových dokumentů Citace právních předpisů a technických norem Soupis bibliografických citací Korektury textů a dokumentů Adresy Rozměry adres adresátů Umístění adres na obálkách Adresy na dopisnicích a pohlednicích Adresy na dopisech Obsah adres odesílatele Adresa adresáta Označení adresáta Místní údaje Úprava adres Přepravní údaje Obchodní a úřední dopisy Záhlaví (hlavička) dopisu Adresa adresáta Normalizovaná úprava dokumentů

7 Obsah 16.3 Odvolací údaje Sloupcové odvolací údaje Řádkové odvolací údaje Dopisní papíry bez předtisku odvolacích údajů Datum Věc Oslovení Text dopisu Pozdrav Razítko Podpis Parafování Přílohy Rozdělovník Doplňující údaje Vícestránkové dopisy Utajované dokumenty Osobní dopisy vedoucích pracovníků Dopisy do zahraničí Adresy zásilek do zahraničí Úprava dopisů do zahraničí Dopisy fyzických osob právnickým osobám Faxové zprávy ová obchodní sdělení Elektronická pošta Úprava ového obchodního sdělení Harmonizace a regulace elektronického obchodu a elektronického obchodního styku v rámci společného vnitrního trhu Evropské unie Úprava v evropském a národním právu Obchodní sdělení Šíření obchodních sdělení Šíření obchodních sdělení v oblastech regulovaných činností Novela občanského zákoníku Sankce Závěr Revize ČSN Normalizovaná úprava dokumentů v zahraničí Seznam platných technických norem věcně souvisejících s touto příručkou Několik rad autorům dokumentů 122 Normalizovaná úprava dokumentů 7

8 Obsah 21 Přílohy Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vlevo Vzor obchodního dopisu se sloupcovými odvolacími údaji předtištěnými vpravo Vzor obchodního dopisu s předtištěnými řádkovými odvolacími údaji Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v zápatí Vzor obchodního dopisu bez předtisku, doplňující údaje v záhlaví Vzor osobního dopisu vedoucího pracovníka Vzor dopisu fyzické osoby právnické osobě Korekturní značky Normalizovaná úprava dokumentů

9 0 Úvod 0 Úvod S výkonem celé řady technických a dalších odborných profesí je neodmyslitelně spojena tvorba a psaní dokumentů nejrůznějšího charakteru a obsahu. Vedle věcně odborné správnosti a odpovídající stylizace (ve vazbě na typ dokumentu, např. technická dokumentace, závěrečná zpráva, recenze, odborná esej, původní teoretická stať) je základním požadavkem při tvorbě a psaní dokumentů jejich terminologická, jazyková a grafická správnost. Každý dokument vypovídá o úrovni instituce, podniku nebo osoby, která jej vyhotovila. Je také dokladem vztahu autora k jazyku, v němž je dokument vytvořen. Terminologická, pravopisná, gramatická a grafická správnost textu zvyšuje jeho čitelnost a umožňuje čtenáři soustředit se především na obsah. Tato příručka se zabývá pravidly pro grafickou úpravu dokumentů zpracovaných na počítači a zásadami jejich formálního uspořádání. Vychází přitom z ustanovení souvisejících právních předpisů a platných českých technických norem, kterými jsou zejména: ČSN :2002 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem (nahradila ČSN :1997); ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek ( ); ČSN ISO 690:1996 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura, které podrobněji komentuje a vysvětluje. Další relevantní technické normy jsou uvedeny v kap Pravopisná úprava dokumentů se řídí současnými Pravidly českého pravopisu. Pravopis, neboli ortografie, představuje souhrn pravidel o používání písmen a diakritických znamének při písemném zaznamenávání spisovných jazykových projevů; vystihuje vzájemný poměr psaného a mluveného jazyka. Český pravopis je kodifikován Pravidly českého pravopisu. Poznámka: Žádný právní předpis závaznost Pravidel českého pravopisu přímo nestanoví. Pravopisná zvyklost češtiny je ustalována a sjednocována především Ústavem pro jazyk český a školskou soustavou. Ústav pro jazyk český vydává doporučující publikace (například Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny, Akademický slovník cizích slov) a provozuje jazykovou poradnu pro veřejnost. Příslušné státní ministerstvo (nyní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) je obvykle schvaluje pro užívání ke školní výuce češtiny, případně závazně vyžaduje respektování těchto zásad při výuce češtiny ve školách. Pravidla doporučovaná Ústavem pro jazyk český jsou obecně považována za oficiální. Poslední kodifikace českého pravopisu byla provedena v roce V roce 1994 zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dodatek k Pravidlům českého pravopisu, který zpracoval Ústav pro jazyk český AV ČR. Dodatek se vrátil u psaní přejatých slov k předchozím Pravidlům z roku 1958 a jejich reedicím (psaní s a z, psaní dlouhých a krátkých samohlásek). Normalizovaná úprava dokumentů 9

10 0 Úvod Terminologická slovní zásoba oboru nebo oblasti (odborné názvosloví), definovaná v terminologické databázi nebo ve výkladovém slovníku, musí odpovídat pojmovému systému daného oboru nebo oblasti. Musí být přesná, jednoznačná ve výkladu pojmů a musí vést ke zvyšování jasnosti komunikace. Ze současných výkladových technických slovníků lze především doporučit: a) základní stavební výkladový slovník: DOS M Slovník pojmů ve výstavbě. Obecná část, vydalo IC ČKAIT 2000 (připravuje se druhé aktualizované vydání) b) stavební slovníky speciální: DOS M ZEM Slovník pojmů ve výstavbě. Zemědělské stavby, vydalo IC ČKAIT 2001 DOS M BVT Slovník pojmů ve výstavbě. Bezvýkopové technologie, vydalo IC ČKAIT 2004 DOS M GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, vydalo IC ČKAIT 2006 c) obecný technický slovník: Technický slovník naučný, část 1 8, vydal Encyklopedický dům Praha 2001 až 2005 Poznámka: Definice v zákonech a předpisech mají tendenci být spíše interpretační než definující ( Pro účely tohoto zákona, se rozumí, že ). Pak je možné, že stejný pojem je v různých právních předpisech definován odlišně. Definice v terminologických normách, v terminologických databázích či ve výkladových slovnících by měly být spíše definující než interpretační. Obecné terminologické principy a metodologický přístup k přípravě a uspořádání výkladových slovníků, tezaurů (řízených slovníků databází), klasifikačních systémů apod. řeší řada technických norem, zejména: ČSN (ISO 10241) Terminologické normy Příprava a uspořádání, 1996 ČSN ISO 704 ( ) Terminologická práce Principy a metody, 2004 K preferovaným formám definic patří klasická definice (termín je zařazen do obecnější třídy a odlišen od ostatních členů dané třídy; např. stavba je umělá hmotná struktura, pevně spojená se zemí ; nebo liniová stavba je stavba, jejíž délka je významně větší než ostatní rozměry ) a deskriptivní definice (je založena na popisu objektu nebo jevu). Za vadné (nepřípustné definice) se podle terminologických norem považuje definice kruhem (např. stavba je stavební dílo ), negativní definice ( inženýrské stavby jsou všechny stavby, které nejsou budovami ) a neúplná definice. V omezené míře by se měla používat definice výčtem ( pozemní stavby jsou budovy, stožáry, komíny ). Tato příručka se zaměřuje na normalizovanou úpravu a náležitosti dokumentů zpracovaných na počítači. Lze ji přiměřeně použít také pro úpravu dokumentů psaných na psacím stroji. Věnuje pozornost rovněž vybraným problémům pravopisných pravidel a vybraným terminologickým problémům, s nimiž se autoři technických dokumentů často setkávají. 10 Normalizovaná úprava dokumentů

11 1 Definice vybraných pojmů 1 Definice vybraných pojmů Abstrakt krátké shrnutí obsahu dokumentu bez výkladu nebo kritiky. Adresové pásmo obdélníkové pásmo v adresovém poli, určující maximální plochu, do které lze napsat poštovní adresu. Adresové pole pole vyhrazené na formulářích pro umístění poštovní adresy. Adresový blok adresa se standardními údaji psaná od levé svislice, obsahující maximálně šest řádků v jednoduchém řádkování (řádkování 1). Autor osoba nebo korporativní orgán se zodpovědností za intelektuální nebo umělecký obsah dokumentu. Autorský arch 20 normalizovaných stran. Bibliografie 1. zaznamenávání a popis knižních a časopiseckých prací; 2. soupis tištěných literárních pramenů (knih, časopisů, novin, článků, příspěvků, zpráv), zpracovaný podle určitých zásad a hledisek. Bibliografická citace normalizovaná úprava soupisu tištěných literárních pramenů obsahující požadované údaje v určitém pořadí, uspořádaná v souladu s ČSN ISO 690; způsob uvádění odkazů na jednotlivé prameny. Bloková úprava dopisů psaní všech nebo většiny údajů od levé svislice. Copyright doložka zajištující ochranu autorských a vydavatelských práv k literárnímu, hudebnímu aj. dílu opatřenému značkou se jménem autora a nakladatelství a s vyznačením prvního roku uveřejnění. Dvojité řádkování řádková rozteč 2. Edice 1. vydání (slovesných nebo hudebních děl) 2. řada (série) knih, vydávaných v typické grafické úpravě a s určitým obsahovým zaměřením (knižnice) 3. přetisk pramenů literárních děl pro vědecké účely. Ediční vydavatelský. Editor vydavatel; redaktor; vedoucí autorského kolektivu; ve výpočetní technice program pro vytváření a úpravu textu, jeho editaci (textový editor). elektronická pošta, zkráceně (nebo ); způsob odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím elektronických komunikačních systémů. Font typ počítačového písma. K nejčastěji používaným fontům patří Times Roman (patkové písmo) a Arial (bezpatkové písmo). Formátování textu stránková úprava textového sloupce s automatickým nastavením jednotlivých parametrů v textovém editoru. Hlavička dokumentu začátek dokumentu, horní část první stránky dokumentu; v hlavičce se uvádí název instituce a další zpřesňující údaje o instituci, která dokument vyhotovila. Impakt faktor (faktor vlivu) index označující míru významnosti informačního zdroje; u odborných časopisů mezinárodně uznávaný citační index, udávající Normalizovaná úprava dokumentů 11

12 1 Definice vybraných pojmů míru citovanosti článků odborného časopisu v jiných časopisech, sledovaných v citačních databázích. Iniciála první písmeno kapitoly, odstavce, o několik bodů větší než základní text. ISBN mezinárodní standardní číslo knihy. ISSN mezinárodní standardní číslo periodické publikace (časopisu). Jazykové styly (podle funkce) 1. styl prostě sdělovací (vyhláška, oznámení, zpráva, oběžník, zápis, protokol, smlouva); 2. odborný styl (přednáška, úvaha, esej, kritika, recenze, glosa kritická poznámka); 3. administrativní styl (úřední dopis, žádost, objednávka, plná moc, životopis); 4. publicistický styl (zpravodajství, úvodník, publicistický článek, kritická úvaha, komentář, slupek, referát, reportáž, fejeton, rozhovor, odborná diskuze) 5. umělecký styl Jednoduché řádkování řádková rozteč 1. Kapitálky písmena velké abecedy ve velikosti střední výšky písma; používají se k vyznačování. Kapitola číslovaná anebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vztahu k částem, které ji předcházejí anebo po ní následují. Klíčový název název zaváděný pro seriálovou publikaci v rámci Mezinárodního systému údajů o seriálech (ISDS). Korektura kontrola správnosti textu spojená s vyznačením chyb, nepřesností nebo nesrovnalostí a technických nedostatků. Opravy se provádějí korekturními značkami. Korekturní znaménko grafická značka označující chybu v textu a způsob její opravy. Kurziva vyznačovací písmo s typickou kresbou mírně šikmou doprava; užívá se pro odlišení části textu (zejména pro citace). Lámání (zlom, zalomení) v typografii stránková úprava textu a obrázků dokumentu. Mezera vzdálenost mezi slovy textu (prázdná mezera), případně mezi znaky písmen (mezery normální, rozšířené nebo zúžené). Minusky (minuskule) malá písmena abecedy. Monografická publikace neperiodická bibliografická popisná jednotka, tj. popisná jednotka skládající se buď z jednoho svazku, nebo z konečného počtu (existujících nebo očekávaných) oddělených svazků. Nakladatel, nakladatelství osoba nebo organizace odpovědná za výrobu a rozšiřování dokumentu. Název slovo nebo slovní spojení obvykle se objevující v dokumentu, kterými je možno na něj odkázat, které lze použít k jeho identifikaci a které ho často (ale ne vždy) odlišuje od jiných dokumentů. 12 Normalizovaná úprava dokumentů

13 1 Definice vybraných pojmů Normalizovaná stránka stránka obsahující 30 řádků po 60 úhozech; tj znaků včetně mezer. Obchodní sdělení všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby; za obchodní sdělení se považuje také reklama. Odrážka znak, uvozující jednotlivé položky (řádky) automaticky vytvářeného seznamu v textu. Odsazení prázdné místo na začátku nebo na konci řádku textu. Řádek (odstavec, text) je odsazen o určitou vzdálenost od levého okraje textu směrem doprava nebo od pravého okraje textu směrem doleva. Odstavec část textu, začínající vždy na novém řádku. Nejčastějším způsobem členění textu na odstavce je vložení prázdného řádku mezi odstavce, odsazení nebo předsazení prvního řádku odstavce. Patentový dokument oficiálně publikovaná specifikace definující vynález, používaná k získání nebo uplatnění patentových práv. Patentové dokumenty zahrnují autorské osvědčení, užitné vzory nebo osvědčení k nim, zveřejnění přihlášky atd. Patitul název publikace (někdy zkrácený) umístěný na lícní straně listu, předcházejícího vlastní titulní straně. Patitulní strana lícní strana patitulního listu, tj. listu, který předchází titulní straně. Parafa podpisová značka, zkrácený podpis. Pevná mezera mezera o konstantní šířce, která se vkládá do pevných spojení při práci s textovým editorem. Podnázev slovo nebo slovní spojení, doplňující vlastní název dokumentu, uvedené na titulním listu nebo jeho ekvivalentu. Předsazení první řádek je posunut o zápornou hodnotu, tedy doleva. Předsádka první a poslední dva spojené listy v knize, spojují knižní blok s deskami knihy. Předsádka může být prázdná nebo potištěná. Příspěvek samostatný text tvořící část publikace. Publikace dokument obvykle vydávaný ve větším počtu výtisků, určený pro všeobecné rozšiřování. Řádková rozteč vzdálenost mezi základnami dvou za sebou následujících řádků. Řádkování 1 řádková rozteč 1 jednoduché řádkování. Řádkování 1,5 řádková rozteč 1,5. Řez písma podle řezu písma se rozlišuje písmo standardní (stojaté, obyčejné), kurziva (písmo s kresbou skloněnou doprava), tučné standardní, tučná kurziva. Seriálová publikace publikace v tištěné nebo rozmnožené formě, vydávaná v částech následujících po sobě, obvykle navazujících číselně nebo chronolo- Normalizovaná úprava dokumentů 13

14 1 Definice vybraných pojmů gicky, se záměrem stálého pokračování nezávisle na periodicitě. Seriálové publikace zahrnují časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických prací. Stylistika nauka o slohu; pojednává o jeho podstatě, jeho druzích, o slohové výstavbě jazykových projevů (testů), o způsobech zpracování obsahu a využití jazykových prostředků. Stylizace sestavení, formulace jazykového vyjádření, textu; osobitý způsob zpracování slovesného díla podle určitého formálního a obsahového hlediska. Štítek mikrofiše bez zvětšování čitelný zápis umístěný na horním okraji mikrofiše, sloužící k identifikaci jejího obsahu. Terminologie 1. nauka o termínech a jejich místě ve struktuře poznání určitého oboru; 2. soubor termínů z určitého oboru (v tomto významu se také používá český termín názvosloví, resp. odborné názvosloví); 3. tvorba termínů a jejich pořádání ve formě terminologických slovníků nebo databází (= terminografie). Textový editor aplikační programové vybavení počítače umožňující vytváření, ukládání, změny a tisk textových dokumentů. Textový sloupec plocha papíru popsaná nebo potištěná písmem. Tiráž údaje uváděné obvykle na konci publikace nebo např. na rubu titulního listu obsahující informace o jejím vydání nebo vytištění a zpravidla také bibliografické informace. Typografie grafická úprava tiskovin, nauka o písmu, pravidlech jeho správného užití (sazba, výtvarná typografie), nebo také práce s písmem a jeho uspořádání v grafických projevech. Typografický bod jednotka pro stanovení velikosti písma (1 bod = 0,376 cm). Vakát prázdná stránka v knize záměrně nepotištěná, neměla by se vyskytnout na pravé (liché) stránce. Velikost písma udává se v bodech (b.). Verzálky (majuskule) velká písmena abecedy. Vydání úplný soubor výtisků dokumentu vyrobený z jedné sazby, nebo z jednoho exempláře použitého jako matrice. Vydavatel, vydavatelství viz nakladatel, nakladatelství. Záhlaví a zápatí prostor nad a pod textovým sloupcem, kam lze vkládat text, obrázky, čísla stránek apod. Při psaní textového sloupce se na obrazovce tento vložený text zobrazuje potlačeně, šedou barvou. Zarážka místo nastavení tabulátoru na řádku textu. Zdrojový dokument dokument obsahující příspěvky nebo samostatně identifikovatelné složky, které jsou fyzicky nebo bibliograficky propojené. Znaková rozteč vzdálenost středů dvou sousedních napsaných znaků. 14 Normalizovaná úprava dokumentů

15 2 Normalizované formáty papíru 2 Normalizované formáty papíru Standardní systém velikostí papíru definuje ČSN EN ISO 216:2002 ( ). Psací papír a některé druhy tiskovin Čisté formáty Řady A a B. Norma vysvětluje také princip řad A, B a C. Následující tabulka zobrazuje šířku a výšku všech řad papírů ISO A a B, včetně obálkové řady C. Rozměry jsou uvedeny v milimetrech. Formáty řady A Formáty řady B Formáty řady C 4A x A x A0 841 x B x C0 917 x A1 594 x 841 B1 707 x C1 648 x 917 A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 A9 37 x 52 B9 44 x 62 C9 40 x 57 A10 26 x 37 B10 31 x 44 C10 28 x 40 Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy, jak uvádí následující tabulka: A0 čtyřnásobný arch A3 půlarch A6 půllist A1 dvojnásobný arch A4 čtvrtka (4 ) A7 čtvrtlist A2 arch A5 osmerka (8 ), list A8 osmina listu Povolené odchylky jsou ±1,5 mm pro rozměry do 150 mm, ±2 mm pro rozměry od 150 mm do 600 mm a ±3 mm pro rozměry nad 600 mm. Některé národní adaptace ISO 216 specifikují menší toleranci. Kromě doplňkových řad B a C existuje ještě doplňková řada D, která se příliš nepoužívá: Formáty řady D D0 771 x D3 272 x 385 D6 96 x 136 D1 545 x 771 D4 192 x 272 D7 68 x 96 D2 385 x 545 D5 136 x 192 D8 48 x 68 Normalizovaná úprava dokumentů 15

16 2 Normalizované formáty papíru Příklady použití Standard ISO pokrývá široký rozsah formátů, ale ne všechny se v praxi užívají. Nejdůležitějším formátem je A4, který je denně užíván v kancelářích. Základní užití nejpopulárnějších formátů je shrnuto v následující tabulce: A0, A1 technické kresby, plakáty A2, A3 kresby, diagramy, velké tabulky A4 dopisy, časopisy, formuláře, katalogy, výstupy z laserových tiskáren a kopírek A5 zápisníky, sešity A6 pohlednice B5, A5, B6, A6 knihy C4, C5, C6 obálky pro papíry A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6) B4, A3 noviny, podporováno i většinou kopírek Občas je třeba pro samolepky, vstupenky a další účely nutné použít papír s jiným rozměrem. Ten by měl být odvozen dělením standardních řad na 3, 4 nebo 8 shodných dílů, rovnoběžně s kratší stranou, tak aby poměr mezi kratší a delší stranou byl větší než odmocnina dvou. Následuje několik příkladů: 1/3 A4 99 x 210 1/8 A4 37 x 210 1/3 A5 70 x 148 1/4 A4 74 x 210 1/4 A3 105 x 297 Všechny popsané formáty jsou uvedeny po oříznutí, jsou to rozměry určené k distribuci uživateli nebo čtenářům. Další ISO standardy definují tzv. hrubé formáty řady RA a SRA pro neoříznutý papír. Tyto formáty jsou jen nepatrně větší než odpovídající A formáty. Archy či listy budou na čistý A formát oříznuty po zpracování vazby. ISO RA0 formát má plochu 1,05 m 2 a ISO SRA0 1,15 m 2. I tyto formáty dodržují poměr druhé odmocniny, ale rozměry základního formátu byly zaokrouhleny na centimetry. Běžné neořezané formáty, které si objednávají tiskaři, jsou následující: RA Series Formats SRA Series Formats RA0 860 x SRA0 900 x RA1 610 x 860 SRA1 640 x 900 RA2 430 x 610 SRA2 450 x 640 RA3 305 x 430 SRA3 320 x 450 RA4 215 x 305 SRA4 225 x Normalizovaná úprava dokumentů

17 3 Psaní velkých písmen 3 Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen se řídí Pravidly českého pravopisu. V této příručce chceme připomenout některé zásady psaní velkých písmen v českém jazyce a upozornit na nejčastější chyby v dokumentech. Velká písmena se píšou: na úplném začátku psaného textu; po tečce, otazníku a vykřičníku, označují-li konec předchozí věty; po dvojtečce, která uvozuje přímou řeč nebo výčet a jednotlivé položky výčtu končí tečkou. Kromě toho se velká písmena používají v dále uvedených případech a souvislostech. Při psaní na počítači lze automaticky nastavit v menu Nástroje Automatické opravy psaní velkého písmene na začátku věty (automaticky se opraví malé písmeno na velké, pokud mu předchází tečka), psaní velkého písmene na začátku textu v buňce tabulky. 3.1 Obecné zásady psaní vlastních jmen a názvů Velké písmeno se píše na začátku vlastních jmen jednoslovných. Jana, Vyšehrad, Austrálie Výjimku tvoří slova cizího původu, v nichž respektujeme původní způsob psaní. d Artagnan, McCarthy, O Connor V názvu utvořeném z několika jmen obecných se píše velké začáteční písmeno jen u prvního slova. Národní divadlo, Výzkumný ústav pozemních staveb, Liga mistrů, Český rozhlas relace Dobré jitro Pokud je součástí tohoto slovního spojení další vlastní jméno, píše se také s velkým písmenem. Kralický Sněžník, Vysoké Tatry, Žďár nad Sázavou, Rokytnice v Orlických horách, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky V zeměpisných názvech obsahujících jméno druhové (moře, ostrov, poloostrov, hory, kraj, ulice, třída, náměstí, most) se pokládá za vlastní název rozlišující přívlastek shodný nebo neshodný, který se proto píše s počátečním velkým písmenem, ať stojí na kterémkoli místě. Jaderské moře i moře Jaderské, Pyrenejský poloostrov, ale i poloostrov Pyrenejský V několikaslovných názvech obcí a jejich částí (jména místní) se píší velkým počátečním písmenem všechna slova, s výjimkou předložek. Frýdek-Místek, Pec pod Sněžkou, Hora Svatého Šebestiána, Veselí nad Lužnicí, Malá Strana, Zahradní Město, Slezské Předměstí Normalizovaná úprava dokumentů 17

18 3 Psaní velkých písmen 3.2 Jména osob a názvy živých bytostí Velké počáteční písmeno se kromě křestního jména a příjmení osob píše u jmen uměleckých a historických. Karel Havlíček Borovský, Eliška Přemyslovna dále u nejrůznějších přízvisek a přezdívek. Jan Ámos Komenský byl Učitelem národů, Johanka z Arku se nazývá Panna orleánská (nikoli panna Orleánská); básník, prozaik a esejista Ivan Martin Jirous, laureát Ceny Jaroslava Seiferta za rok 2006, je známý pod přezdívkou Magor. S velkým písmenem píšeme i přezdívky osob, jejichž totožnost nám není známa. Mistr vyšebrodský, Mistr litoměřického oltáře, Mistr sázavský K vlastním jménům psaným s velkým písmenem se řadí i označení národnosti, kmenové či rodinné příslušnosti. Češi, Lužičtí Srbové, Pražané, Brňané, Přemyslovci, Lucemburkové, Slavníkovci Malá písmena se používají pro označení příslušnosti k antropologické skupině, k církvi či k jinému kolektivu. katolík, protestant, ruchovec, lumírovec, sparťan, slávista, baníkovec, běloch, černoch S velkým počátečním písmenem se píší také jména zvířecí. Rek (pes), Šemík (kůň) Velké písmeno se píše u postav pohádkových, náboženských, mytologických či alegorických. Červená karkulka, pták Ohnivák, kačer Donald, Matka příroda, socha Svobody ale vodník, rusalka; název opery je ovšem Rusalka. S velkým písmenem se píšou i slova jako Bůh nebo Pán ve významu náboženském. Stvořitel, Mesiáš, Duch svatý, Panna Maria, Matka boží, Buddha, Alláh, Prorok (Mohamed), Písmo svaté, modlitba Otčenáš Pokud je řeč například o bozích na Olympu a toto označení se nevztahuje na konkrétní bytost, ale na skupinu, píše se slovo bůh s malým písmenem. Stejně postupujeme i v případě, kdy se výraz bůh používá ve významu přeneseném (hrál jako bůh). 3.3 Jména zeměpisná a jména místní K zeměpisným jménům patří jména dílů světa, jejich částí, zemí, krajů, ostrovů, hor, nížin, moří, jezer, řek aj. Balkán, Středomoří, Dálný východ, Polabí, Český ráj, Černá Hora (země), ale Černá hora (v Krkonoších), Kanárské ostrovy, Lysá hora, Orlická přehrada, Dukelský průsmyk, Divoká Orlice, Slapské jezero, Boubínský prales 18 Normalizovaná úprava dokumentů

19 3 Psaní velkých písmen Velké písmeno se píše také v názvech astronomických. Země, Měsíc, Slunce, Jupiter, Velký vůz, Mléčná dráha, Andromeda Slova jako Měsíc", Slunce" či Země" píšeme s velkým písmenem jen tehdy, mluvíme-li o nich jako o astronomických termínech. Ve spojeních typu měsíc zářil na obloze", stát oběma nohama na zemi" nebo slunce pálí" píšeme počáteční písmeno malé. Ve jménech místních, tj. v názvech měst a obcí a jejich částí, ve jménech domů a významných staveb, polních a lesních tratí, se píše velké písmeno ve všech slovech, vyjma předložek. Staré Město, Spišská Nová Ves, Uherský Brod, Frýdek-Místek, Čtyři Dvory, Václavské náměstí, náměstí Svobody, Riegrovy sady, Seminářská zahrada, Pražský hrad (Hrad, na Hradě), Svatovítský chrám, Týnský chrám, Prašná brána, Špilberk, Sídliště Míru, Ho Či Minovo Město Často vlastnímu jménu předchází obecný výraz, který není přímo součástí oficiálního označení. V takovém případě píšeme obecný název s malým písmenem. ulice Dukelských hrdinů, sídliště Letňany, třída T. G. Masaryka, hotel Imperiál, letohrádek Hvězda Určit, zda obecný výraz je nebo není součástí oficiálního označení, je někdy obtížné. V takovém případě je třeba vycházet z místní tradice a zavedeného úzu. Začíná-li bližší určení předložkou, píše se s velkým písmenem nejen samotná předložka, ale i slovo následující. dům U Dvou slunců, ulice Za Papírnou, restaurace U Nováků Pokud použití dané předložky automaticky vyplývá ze stavby věty, píše se s malým počátečním písmenem. V tomto případě použijeme v podstatě zkrácené označení, k němuž můžeme dosadit i jinou předložku. najedli jsme se u Sedmi křížů, zajeli jsme si k Sedmi křížům 3.4 Názvy institucí a regionů S velkým písmenem se píšou názvy významných mezinárodních institucí, organizací a jejich orgánů, názvy států. Organizace spojených národů nebo Spojené národy zkratka OSN, Rada bezpečnosti, Evropská unie, Československá republika nebo Republika československá, bývalé Československo, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Společenství nezávislých států Podobně názvy orgánů států, oblastí a měst. Parlament České republiky, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky; názvy politických stran a společenských organizací. Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Odborový svaz pracovníků ve stavebnictví, Český svaz ochránců přírody, Česká obec sokolská (Sokol), Pěvecké sdružení moravských učitelů. Normalizovaná úprava dokumentů 19

20 3 Psaní velkých písmen S velkým písmenem se píšou oficiální názvy vědeckých, vzdělávacích, kulturních a tělovýchovných institucí. Akademie věd České republiky, Karlova univerzita i Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Janáčkova akademie múzických umění, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. U názvů institucí je třeba rozlišovat, zda se jedná či nejedná o oficiální název. Píše se například: Ministerstvo financí ČR, ale české ministerstvo financí. Podobná úprava platí i v případě správních oblastí. Je tedy: Středočeský kraj, kraj Vysočina, okres Praha-východ, ale západní Čechy, severní Morava, jižní Itálie. Komplikovaná situace nastává ve složených názvech institucí, v nichž se vyskytuje několik vlastních jmen. Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. 3.5 Přídavná jména S velkým písmenem se píšou také přídavná jména přivlastňovací odvozená od vlastních jmen osobních s příponami -ův, -ova, -ovo, -in, -ina, -ino. Petrova, Aniččin, Američanovo, Nerudovo dílo, Libušin zpěv, příběh Viktorčin V ostatních přídavných jménech odvozených od vlastních jmen příponou -ský, -ovský se píše počáteční písmeno malé, pokud se ovšem nejedná o oficiální název. sokolský slet, čapkovský humor, švejkovský přístup; pijeme plzeňské pivo, moravské či francouzské víno, reprezentují nás čeští sportovci; čteme sice Hrabalovy romány, ale setkáváme se v nich s hrabalovskými hrdiny a hrabalovskými paradoxy 3.6 Další názvy a jména psaná s velkým počátečním písmem K dalším jménům, psaným velkým počátečním písmem, patří: názvy publikací (knih, učebnic, časopisů, novin), článků, rozhlasových a televizních relací, divadelních, hudebních, výtvarných a filmových děl. Zapadlí vlastenci, Bylo nás pět, Bible kralická i Kralická bible, Smetanova Prodaná nevěsta, Má vlast, hymna Kde domov můj, Mánesův orloj, Mladá fronta Dnes, Naše řeč, Hospodářské noviny, S mikrofonem za hokejem, Listina základních práv a svobod, Rukopis královédvorský; jména nebo značky výrobků, plodů a rostlin. automobil Škoda Octavia ale koupil si octavii, hodinky Prim, hodinky Omega, zubní pasta Colgate, minerální voda Vincentka, jablko Rubín; 20 Normalizovaná úprava dokumentů

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Ve všech psaných dokumentech, tedy i v obchodních i jiných dopisech se používají

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu

Tvorba obchodního dopisu. 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu Tvorba obchodního dopisu 1) Části obchodního dopisu 2) Úprava textu obchodního dopisu 3) Zásady stylizace obchodního dopisu 2. Části obchodního dopisu Obchodní dopis můžeme rozdělit na tři základní části:

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 1.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 1.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDTISK U státní zkoušky dopis píšeme vždy na předtisk dopisu,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava adres a odvolacích údajů. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava adres a odvolacích údajů Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro úpravu adres a odvolacích údajů platí tyto zásady:

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů

Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů Normalizovaná úprava obchodních a úředních dopisů 1. Normy pro úpravu písemností 2. Náležitosti předtisků pro obchodní a úřední korespondenci 3. Vzor předtisku obchodního dopisu 1. Normy pro úpravu písemností

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ ČSN 01 6910 ÚPRAVA PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; ZÁSADY FORMÁLN LNÍHO USPOŘÁDÁNÍ OBCHODNÍCH A ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ duben 2007 PEVNÁ MEZERA mezera o konstantní šířce ce,, která

Více

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MODUL PÍSEMNÁ KOMUNIKACE FORMY PÍSEMNOSTÍ Listinná výhody příjemce vyřizuje poštu v jemu vyhovujícím čase

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Pravopis v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC13

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro přehlednost je potřeba text v jakémkoliv dokumentu upravovat. Používáme

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ČLENÍCÍ (INTERPUNKČNÍ) ZNAMÉNKA Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Všechna interpunkční znaménka se připojují k

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí...

Jak psát. závěrečnou práci. Vlastní text a jeho. tvorba. Textový dokument... co to je? Textový dokument v akademickém prostředí... Jak psát závěrečnou práci Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem chápeme libovolný text, který má sdělnou hodnotu, vnitřní strukturu a je zachycen v podobě schopné pochopení (tisk na papíře,

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost

UČÍME SE PODNIKAT. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost UČÍME SE PODNIKAT Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/54.0055 www.kvalitaskoly.cz/podnikavost 7. KORESPONDENCE OBCHODNÍ DOPISY, E-MAILY Klíčová slova Korespondence Obchodní dopis E-mail Budete umět odpovědět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VELKÁ PÍSMENA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_10 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor:Miroslav Finger

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Problematika zaměstnanosti

Problematika zaměstnanosti Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Problematika zaměstnanosti (seminární práce ze Základů společenských věd) Zpracovala: Alena Nováková Třída: 8.A Břeclav,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Při úpravě zvláštních písemností (právních, bibliografických apod.) je třeba se řídit dalšími příslušnými směrnicemi nebo normami.

Při úpravě zvláštních písemností (právních, bibliografických apod.) je třeba se řídit dalšími příslušnými směrnicemi nebo normami. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory výtah z normy ČSN 01 6910, srpen 1997: kap. 1 7 výtah z normy ČSN ISO 690 (01 0197), prosinec 1996: kap. 7 Tato norma stanoví pravidla

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více