Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí"

Transkript

1 Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Ve všech psaných dokumentech, tedy i v obchodních i jiných dopisech se používají zkratky a značky. Jejich používání zrychluje a zpřehledňuje psaní. Způsob psaní zkratek stanoví Pravidla českého pravopisu. ZKRATKY Slova a slovní spojení, která se často vyskytují, je vhodné zkracovat. Nejobvyklejší způsob krácení je začátkem slova, v některých případech také krácení začátkem a koncem slova. Pokud je zkratka, za kterou se píše tečka, posledním slovem ve větě, je to zároveň tečka za větou (nikdy neděláme dvě tečky!) Zkratky rozdělujeme do tří skupin: Zkratky častých slov Zkratky titulů a hodností Zkratky právního označení firem Zkratky častých slov Zkratky jednoho slova tvořené začátkem slova píšeme za nimi tečku, za kterou děláme mezeru.

3 p. (pan, pánové) resp. (respektive) sl. (slečna) pozn. (poznámka) str. (stránka) ev., event. (eventuálně) roč. (ročník) č., čís. (číslo) zvl. (zvláště) pod. (podobně) sen. (senior) zač. (začátek) ml. (mladší) jun. (junior) st. (starší) vč. (včetně) Zkratky jednoho slova tvořené začátkem a koncem slova tečka se za nimi nedělá pí (paní) ca, cca (circa) bří (bratří) fa (firma, faktura) ks (kus) fy, fu, fou (firmy, firmu,...) Zkratky dvou nebo více slov psané zvlášť za každým písmenem píšeme tečku (za tečkou se dělá mezera!)

4 t. r. (tohoto roku) t. m. (tohoto měsíce) m. r. (minulého roku) v. r. (vlastní rukou) P. F. (pour féliciter pro štěstí) P. S. (post scriptum) Zkratky dvou nebo více slov psané dohromady tečka se dělá za posledním písmenem zkratky (za tečkou se dělá mezera!) tj. (to je) mj. (mimo jiné) tzv. (tak zvaný) ad. (a další) tzn. (to znamená) apod. (a podobně) např. (například) čj., č. j. (číslo jednací) kupř. (kupříkladu) čp., č. p. (číslo popisné) popř. (popřípadě)

5 Zkratky akademických titulů Zkratky akademických titulů se musí uvádět přesně. Oficiální zkratky mají závaznou podobu, kterou je nutno dodržovat. Titul patří ke jménu člověka, který ho získal. Je projevem zdvořilosti napsat jej správně. Je nutné dodržovat psaní velkých písmen, teček a čárek. Zkratky akademických titulů uváděných před jménem se neoddělují čárkou. DiS. (diplomovaný specialista) Bc. (bakalář) BcA. (bakalář umění) Mgr. (magistr) MgA. (magistr umění) PhDr. (doktor filozofie) ThDr. (doktor teologie) PeadDr. (doktor pedagogiky) PharmDr. (doktor farmacie) MUDr. (doktor veškeré medicíny) MSDr. (doktor zubního lékařství) MVDr. (doktor veterinární medicíny) JUDr. (doktor veškerého práva) RNDr. (doktor přírodních věd) Ing. (inženýr) Ing. arch. (inženýr architekt) Dr. (zkráceně doktor...)

6 Mgr. Jana Novotná MVDr. Jindřich Kvapil Na diplomech, v legitimacích, v adresách, při vyplňování formulářů, při podpisu, apod. se píše Dr. a Ing. s velkým počátečním písmenem. V textu je možné psát dr. a ing. s malým počátečním písmenem. Zkratky pedagogicko-vědecké tituly psané před jménem as. (asistent) odb. as. (odborný asistent) doc. (docent) prof. (profesor) prof. RNDr. Josef Novák Zkratky vědeckých hodností uvádějí se za jménem CSc. DrSc. (kandidát věd) (doktor věd)

7 Ing. František Krátký, CSc. RNDr. Bohumír Šimerda, DrSc. Zkratky čestných titulů uvádějí se za jménem dr. h. c. (doktor honoris causa) MUDr. Jaroslav Vyskočil, dr. h. c. Vojenské hodnosti voj. (vojín) ppor. (podporučík) svob. (svobodník) por. (poručík) des. (desátník) npor. (nadporučík) čet. (četař) kpt. (kapitán) rtn. (rotný) mjr. (major) rtm. (rotmistr) pplk. (podplukovník) nrtm. (nadrotmistr) plk. (plukovník) pprap. (podpraporčík) genmjr. (generálmajor)

8 prap. (praporčík) genpor. (genárálporučík) nprap. (nadpraporčík) genplk. (genrálplukovník) arm. gen. (armádní generál) nprap. Karel Jarolím plk. Ing. Jindřich Chaloupka Právní označení firem Pokud jsou zkratky právního označení firem umístěny za názvem společnosti, oddělují se čárkou. s. r. o.; spol. s r. o. (společnost s ručením omezeným) a. s.; akc. spol. (akciová společnost) k. s.; kom. spol. (komanditní společnost) v. o. s.; veř. obch. spol. (veřejná obchodní společnost) v. d.; výr. dr. (výrobní družstvo) Obália, v. d. RENOVA, spol. s r. o.

9 Iniciálové zkratky Skládají se z velkých počátečních písmen slov v názvu firmy. Výjimečně se vkládají malá písmena. Zpravidla se jednotlivé iniciály vyslovují jako písmena abecedy (PSČ pé es čé), někdy se tyto zkratky vyslovují jako slova (ČEZ čez). Platí to i pro zkratky států. ČSN (česká norma) ČSD (české dráhy) PF UK (pedagogická fakulta Univerzity Karlovy) OA (obchodní akademie) ČR (Česká republika) SR (Slovenská republika) Názvy měst a obcí Z praktických důvodů je v některých případech potřeba krátit bližší místní určení. V takovém případě se píše celý, i zkrácený název na řádek. Nepoužívají se lomítka.

10 Kostelec n. Orl. Jablonec n. Jiz. Světlá n. Sáz. Rychnov n. Kněž. Kostelec nad Orlicí Jablonec nad Jizerou Světlá nad Sázavou Rychnov nad Kněžnou ZNAČKY Psaní značek stanoví norma ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Značky jednotek se tisknou písmem stojatým, značky fyzikálních veličin kurzívou (písmem skloněným) bez ohledu na písmo použité v ostatním textu. Volt (V) je jednotkou elektrického napětí (U), Newton (N) je jednotkou síly (F) V textových editorech se pro psaní značek, které klávesnice neobsahuje, využívá zásoby symbolů, kód značky nebo lze znak vytvořit. Na psacím stroji, pokud značka není obsažena v klávesnici, je možné kombinovat znaky nebo ji vypsat slovem či dopsat ručně.

11 Značka a příslušná číselná hodnota musejí být napsány na stejném řádku. V textovém editoru se mezi číslo a značku vkládá pevná mezera (pomocí kláves Ctrl + Shift + mezerník). V textu se značky, pokud nejsou použity s číslem, vypisují. Bude třeba několik metrů látky. Vyteklo mnoho litrů vody. Bylo rozhodnuto podle uvedeného paragrafu. Schůze se zúčastnilo jen malé procento členů.

12 V této kapitole jsou dále uvedeny tyto pojmy, jejich vysvětlení a způsob psaní. Značky jednotek Značky měn Matematické značky Zlomky Procento, promile Rozměry a tolerance Měřítko Průměr Exponenty, indexy Úhlový stupeň, minuta, vteřina Paragraf Značka & Značka # Stejnítka Značky jednotek Značky jednotek se píší bez tečky, od číselné hodnoty se oddělují mezerou. Značka a příslušná číselná hodnota musejí být napsány na stejném řádku. V textových editorech se mezi číslo a značku vkládá pevná mezera (pomocí kláves Ctrl + Shift + mezerník). K číselné hodnotě se vždy připojuje značka.

13 200 mm; 76 V; 1,50 kg; 25 l; 15 mm x 70 mm Tvoří-li značku dva nebo více znaků, následují za sebou bez mezery. +8 C; 380 kw; 120 kwh Samostatné výše položené značky se připojují bez mezery. 25 ; 75 3 Jestliže se číslicí a značkou vyjadřuje přídavné jméno, píše se takový výraz bez mezery.

14 6V baterie = šestivoltová baterie 100km rychlost = stokilometrová rychlost 5% sleva = pětiprocentní sleva Značky měn V sestavách se značky měn píší před peněžní částkou. V textech je lze uvádět za ní i před ní. Kč 150,00 Nabízíme Vám slevu Kč 150,00 nebo Nabízíme Vám slevu 150,00 Kč. Není-li některá měnová značka v klávesnici stroje, nahrazuje se kombinací znaků nebo se vypisuje. V bankovní praxi se měnové jednotky vyjadřují třípísmennými kódy.

15 100 EUR = USD = 100 $ 100 GBP = 100 Matematické značky Čísla se od matematických značek oddělují mezerami. Násobení číslic se vždy značí malým x. Při násobení nečíselných výrazů např. "a" a "b" se násobení značí tečkou = 2 9 : 3 = 3 a + b = c 5 2 = 3 2 x 3 = 6 a. b = x Pokud značky plus a minus vyjadřují hodnotu čísla, předsazují se bez mezery.

16 +17 C -10 C V textu se matematické značky vypisují slovně. Podle dohody jsme zaplatili Kč 640,00 plus 19 % DPH. Počítáme Vám cenu podle platného ceníku, mínus rabat podle odebraného množství výrobků. Zlomky Obyčejné zlomky Zlomky se šikmou zlomkovou čarou se píší bez mezery. Ve smíšeném čísle se zlomek od celého čísla odděluje mezerou.

17 1/2; 3/4; 1 1/2; 5 3/4; Vodorovná zlomková čára začíná pod prvním a končí pod posledním znakem zlomku. Vyznačuje se spojovníkem nebo podtrhávací čarou. 250 x x = Při psaní zlomků a složitějších matematických výrazů v textovém editoru se využívají speciální funkce. Desetinné zlomky Desetinné zlomky se od jednotek oddělují desetinnou čárkou. Před ní ani za ní se nevynechává mezera. Desetinné zlomky psané za sebou se oddělují středníkem.

18 3,75 99,00 17,43 3,75; 99,00; 17,43 Procento, promile Procento se píše značkou, která je v klávesnici. Promile lze vyjádřit desetinným číslem nebo značkou; v textových editorech je možno využít zásobu symbolů nebo kód značky. Na psacích strojích se promile píše pomocí malého "o" a lomítka, přičemž všechna o umístíme na jeden řádek. úrok je 6 %, poskytujeme slevu 3,5 %, naměřili mu 1,5 alkoholu Složená přídavná jména se píší bez mezery mezi číslem a značkou.

19 7% penále = 7procentní penále Rozměry a tolerance Rozměry a tolerance se zapisují jednoznačným způsobem. 10 cm x 20 cm x 100 cm Značka pro toleranci se z obou stran odděluje mezerami. Textové editory využívají zásobu symbolů nebo kód značky. Na psacích strojích je třeba napsat znaménko "minus" o půl řádku níže. 20 ± 1; 20 cm ± 2 mm

20 Měřítko Čísla se od dvojtečky oddělují mezerami. Nákres byl zhotoven v měřítku 1 : 500 Průměr V textových editorech se používá zásoba symbolů. Na psacím stroji se značka pro průměr píše kombinací velkého písmene "O" a lomítka. Pokud značku v zásobě symbolů svého textového editoru nenaleznete, nezbývá než ji vypsat. Trubka má průměr 3/4 (palce). Trubka má ø 3/4.

21 Exponenty, indexy Exponenty a indexy se připojují k číslici nebo k písmenu bez mezery na následující znakovou rozteč. V textovém editoru se využívá funkce "horní index" a "dolní index". Na psacím stroji se při psaní exponentů pootočí válec o půl řádku níže, při psaní indexů o půl řádku výše. (a + b) m m 2 H 2 O H 2 SO 4 HNO 3 CaCO 3 Úhlový stupeň, minuta, vteřina Tyto značky se používají při zápisu přesných údajů směru, zeměpisných souřadnic apod., nikoli při časových údajích. Mezi číslem a následující značkou se nevynechává mezera. V textových editorech, není-li potřebná značka v klávesnici, se používá zásoba symbolů nebo kód značky.

22 úhel Pokud není značka pro stupeň v klávesnici psacího stroje, používá se malého "o" umístěného o půl řádku výše. Úhlové minuty se vyjadřují diakritickou čárkou, úhlové vteřiny uvozovkami. Paragraf Uvádí-li se více paragrafů, značka se píše jen jednou. Za značkou se vždy dělá mezera. Značka se píše pouze v návaznosti na číslo paragrafu. Pokud píšeme obecně, vypisujeme slovo paragraf , 43 a 44 podle 63 odst. 1 písm. a) zákon č. 98/1991 Sb. Jak je dále v tomto paragrafu uvedeno.

23 Značka & (et) Tato značka se uplatňuje při psaní firemních názvů. M & M reality holding, a. s. V textovém editoru se používá zásoba symbolů nebo kód značky. U psacích strojů se tato značka nahrazuje spojkou "a"; v názvech zahraničních firem se překládá do příslušného jazyka. Značka # (dvojitý kříž) Tato značka se používá jen ve spojení s následujícím číslem (nahrazuje slovo "číslo"). V obchodní praxi se tato značka používá velice zřídka. Značka se běžně využívá při tvorbě webových stránek - kódy pro barvy apod.

24 Stejnítka V sestavách je možné opakovaný výraz na dalším řádku nahradit stejnítky (uvozovkami), které se píší pod první písmeno opakovaného slova. Opakovaná čísla stejnítky nahradit nelze. Kč 220,00 5 vagonů brambor 37,50 7 řepy 95,00 8 kukuřice

25 Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Levová, J. Slavíčková, M. Valešová, I., Praha, NÚOV STÚ Pojmy PEK, NÚOV STÚ Technika administrativy 2, Kroužek, J., Novák, J.

ČSN 01 6910. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. ICS 01.140.30 srpen 1997

ČSN 01 6910. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. ICS 01.140.30 srpen 1997 ČSN 01 6910 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje

Více

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM

ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ PSANÝCH STROJEM NEBO ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝM EDITOREM ČLENÍCÍ (INTERPUNKČNÍ) ZNAMÉNKA Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník Všechna interpunkční znaménka se připojují k

Více

Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová

Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová NORMALIZOVANÁ ÚPRAVA DOKUMENTŮ Marie Báčová Helena Hájková Renata Karasová 2006 ISBN 80-86769-42-9 Obsah OBSAH str. 0 Úvod 9 1 Definice vybraných pojmů 11 2 Normalizované formáty papíru 15 3 Psaní velkých

Více

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing.

Typografie. Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů. Ing. Libor Zámecký, Ing. Typografie Písemná a elektronická komunikace, typografické zásady, zpracování dlouhých dokumentů Ing. Libor Zámecký, Ing. Jakub Šmolík Pravidla písemné a elektronické komunikace Závazná pravidla dána obecně

Více

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ

ČSN 01 6910. duben 2007 SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; SEMNOSTÍ ČSN 01 6910 ÚPRAVA PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH TEXTOVÝMI EDITORY; ZÁSADY FORMÁLN LNÍHO USPOŘÁDÁNÍ OBCHODNÍCH A ÚŘEDNÍCH PÍSEMNOSTP SEMNOSTÍ duben 2007 PEVNÁ MEZERA mezera o konstantní šířce ce,, která

Více

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory přepis, pp. s chybami >OBSAH Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se

Více

2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC

2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC 2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC 2.1 Formální úprava písemné práce Diplomová (seminární) práce je vizitkou každého studenta; měla by proto mít kromě odpovídající obsahové úrovně

Více

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

4.1 lenící (interpunkní) znaménka

4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1 lenící (interpunkní) znaménka 4.1.1 Teka, árka, dvojteka, stedník, vykiník, otazník Všechna interpunkní znaménka se pipojují k pedcházejícímu slovu, zkratce, znace nebo íslu bez mezery. Za každé interpunkní

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH

KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMUNIKACE VE SLUŽBÁCH TEORETICKÁ PUBLIKACE 1 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Pokyny pro autory odborné edice

Pokyny pro autory odborné edice Příloha 4a Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory odborné edice I. Harmonogram přípravy učebních textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK připravované v LaTeXu III. Poznámky k přípravě textu

Více

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE

MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MARKETINGOVÁ KORESPONDENCE Miroslava Heczková Karviná 2006 Autor textu, Název modulu 2 Autor textu, Název modulu 3 OBSAH MODULU MARKETINGOVÁ

Více

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky. 1 Typografie Typografie je umělecko-technický

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY Předmluva Tento text vznikl na základě oborové normy ON 88 2503 Základní pravidla sazby z roku 1967. Oproti této normě však byla vzata v úvahu nová pravidla českého pravopisu, ustanovení

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE STUDENTŮ VOŠE Mladá Boleslav,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7

ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 OBSAH ÚVOD...5 I. (NE)ZÁVAZNOST PRAVIDEL PÍSEMNÉ A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE...7 1. PRAVIDLA ZÁVAZNÁ, DOPORUČENÁ A ZVYKOVÁ... 8 2. VZTAHY MEZI KATEGORIEMI PRAVIDEL... 8 X II. PÍSEMNÁ KOMUNIKACE...11 1. PRAVIDLA

Více

Obchodní korespondence

Obchodní korespondence Variace 1 Obchodní korespondence Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz K vytvoření tohoto výukového materiálu

Více

Užitečné rady pro psaní odborného textu

Užitečné rady pro psaní odborného textu Užitečné rady pro psaní odborného textu Dříve než začneme Abychom mohli napsat odborný text jasně a srozumitelně, musíme splnit několik základních předpokladů: Musíme mít co říci. Nejdůležitějším předpokladem

Více