Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo. Ústí nad Labem"

Transkript

1 Telefonní ísla, kanálové skupiny, tabulky tra ových úsek a nadúsek pom cka pro strojvedoucí D Cargo PJ Ústí nad Labem skupina lokomotivních et D Cargo PJ Ústí n/l 2009 (REV_ DB)

2 Toto vydání (tabulek tra ových úsek a nadúsek ) slouží jako pom cka pro strojvedoucí, mj pro evidenci výkon HKV do hlášenek dle p edpisu Sei 412. Tato pom cka je vydána v kroužkové vazb pro možnost vým ny list v ípad zm n. Dále jsou v této pom cce k dispozici d ležitá telefonní ísla ( nap. DA T) a vybraná radiová si na tratích SŽDC. (zdroj:www.oszdepopraha.czweb.org ) Z d vod astých zm n je možné, že n která telefonní ísla a kanály vysíla ek nebudou úpln aktuální a za tuto skute nost se omlouváme. ipomínky a dotazy sm ujte na vedení skupiny L PJ Ústí nad Labem. Tato pom cka existuje v elektronické podob : Skupina ízení lokomotivních et PJ Ústí nad Labem Ing. Hodinec Milan - vedoucí skupiny L Nechanický Petr - systémový specialista L Fuksa Pavel - IŽD pro L Sedla ík Alois - IŽD pro L merdová Jind iška - IŽD pro L Blažková Irena - samostatný technik LEŽITÁ TELEFONNÍ ÍSLA 155 záchranná služba 150 HZS 158 Policie R 112 integrovaný záchranný systém

3 Telefonní seznam Provozní jednotka Ústí nad Labem D Cargo a.s., PJ Ústí n.l. tidomí.1516 / Ústí nad Labem edlice

4 Vedení Provozní jednotky Sídlo: ul. P tidomí. 1516/ 6, Ústí na Labem edlice Provolba pro Ústecký kraj 9724 Pro pracovišt eská Lípa 9723 V Ústeckém kraji volejte bez provolby (sta í jen posledních 5 ísel) Volání z pevné sít na mobilní telefony: provolba 902 Hlášení poruch pro celou sí D, Telematika, a.s Informace o telefonních íslech v síti D, Telematika, a.s Blokování mobilního telefonu p i ztrát nebo zcizení Eurotel linka nebo *11 z mobilního telefonu Internetová stránka pro telefonní seznamy všech organ. jednotek eských drah Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka editel PJ Ing. Farkaš Miloš spojuje sekr. Sekretariát Bradnová Jaroslava Fax Útvar obrany enosilová Libuše ín Syst.specialista Freiport Bed ich Vedoucí skupiny technologie Ing. Záleská Kamila IŽD - skupina provozní Ing. Aschenbrenner Eduard IŽD - skupina provozní ížová Milena IŽD - skupina provozní Makaloušová Jana Specialista (nájmy, smlouvy) Florián Petr Tajemník Polášková Jindra IŽD - eprava Zavadilová Danuše IŽD - eprava Ing. áslavský Pavel IŽD - skupina p epravní (pro TSV) Strolený Alois Vedoucí skupiny L Ing. Hodinec Milan Syst. specialista - skupina L Nechanický Petr IŽD - skupina L Fuksa Pavel IŽD - skupina L Sedla ík Alois IŽD - skupina L merdová Jind iška Kancelá v OKV Most Sam. technik ŽD (pro L ) Blažková Irena Janina Zásobova - zbožíznalec (MTZ) Pulchartová Ivana Odborný ekonom Dvo áková Jitka Syst. specialista - šet ení MU Halda Petr Zam stnanecký útvar Hanusová Alena Fiveberová Jaroslava Jiterská Zdenka PaM Vilhelmová Irena Skladník (MTZ) Zavadilová V ra Syst. inž., správce aplikace - MIS Holava Jan prac. PP D ín Systémový specialista Pokorná Stanislava prac.centrála DC Finan ní ú etní Valová Dagmar Referent jakosti a kvality Skala Václav

5 Ostatní ležité HZS ohlašovna požár UNL HZS velitel útvaru Policie Správa energetiky Správa energetiky pohotovost Správa tratí okrsek západ Doctus s.r.o. Úst edna Hovorková s.r.o stravovna Hovorková s.r.o kantýna Strojmistr SOKV Ústí nad Labem Provozní pracovišt Ústí nad Labem západ ul. U trati. 1, Ústí nad Labem Vedení provozního pracovišt Tel.. Mobil Poznámka Funkce Jméno Vedoucí PP Janout Alois Dozor í p epravy astná Vojtíšková Zd Dozor í provozu Krej ová Miroslava Hospodá skosprávní ref. Zoulová Marie Komandující Kazda Radek Technik ŽD Buzovská Kate ina Technik ŽD Kostka Stanislav IŽD ŽST, DKV, DPOV Rovenský Aleš Strojmistr Trenkvic Zbyn k Pásler Ji í Pida Miroslav Grezl Karel hnel František Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Ústí n. L. západ Vedoucí sm ny Nákladní pokladník Reklamace Skladník p epravy chemická, pr mysl Vozový disponent Fax Vozový dispe er Tranzito západ Skladník p epravy Depo Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ Vedoucí posunu UZ VONV vn jší Vozmist i Ústí sever Nákladní pokladna Vedoucí posunu Fax Celní zástupce Celní deklarace Ústí St ekov Nákladní pokladna Skladník p epravy 24371

6 Tranzito Vozmistr Vedoucí posunu Old ichov u D. Nákladní pokladna Vedoucí posunu Místnost strojvedoucích Fax (v doprav ) etenice Nákl. pokl., skladník epravy Ústí n.l. SOKV / depo / Strojvedoucí místnost lok. et Provozní pracovišt D ín ul. s. Mládeže 89/4, D ín Vedení provozního pracovišt Tel.. Mobil Poznámka Funkce Jméno Vedoucí PP Hrdli ka Ivan Sekretá ka Beránková Zde ka Pracovišt Název Jméno Tel.. Mobil Poznámka Dozor í nákladní p epravy ížová Lenka Fax Kubiska Josef Dozor í provozu Koloren Bohuslav Syst. inž., správce aplikace - MIS Rybánský Pavel MIS MIS (sál) Dopravní referent Trenda Michal Vedoucí sm ny - DH Ref. dopravy a p epravy - DH Nákladní pokladník - DH Fax Skladník p epravy - DH Vozový dispe er - DH Tranzitér p ípravá (vedoucí) - DH Tranzitér p ípravá - DH Ved. posunu DH Ved. posunu DH Vozmistr ND - DH Odb. ref. dopravy a p epr. - DH Název Jméno Tel.. Mobil Poznámka Stani ní dispe er - DV Vozový disponent - DV Tranzitér p ípravá - DV Tranzitér - DV Ved. posunu DV Ved. posunu DV Vozmistr ND - DV 33306

7 Stani ní dozorce - DV Ref. dopravy a p epravy - DV Fax Nákladní pokladník - DV Skladník p epravy - DV Odb. ref. dopravy a p epr. - DV Ref. dopr. a p epr. - reklam. - DV Hospodá sko - správní referent Beránková Zde ka Ref. dopravy a p epravy Fax Ved. vozové a p epr. kancelá e Komárková Pavlína Komando Ottová Monika Technik ŽD Kubí ková Nataša Technik ŽD Váchová Eva IŽD ŽST, DKV, DPOV ervenka Ladislav Strojmistr Ryska Zden k Pokorný Ji í Vacek Jaroslav Karlík Jan Jusko Štefan Pracovišt eská Lípa ul. Bulharská. 842, eská Lípa Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Dozor í provozu Chramosta Petr íd l služby Ottová Monika Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozová služba(údiv) eská Lípa Vozový disponent FAX CNP eská Lípa Nákladní pokladna FAX CNP Jest ebí Nákladní pokladna Fax Vozová služba Jest ebí Tranzitér p ípravá Vozmist i eská Lípa Vozmistr Posun eská Lípa Útulek posunu CNP Rybništ Nákladní pokladna Fax Vozová služba Rumburk Tranzitér p ípravá Fax Celní zástupce Varnsdorf Celní zástupce I Fax Celní zástupce II Fax Ostatní - ležité

8 Provozní pracovišt Lovosice ul. Lukavecká. 1, Lovosice Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Bc. Brynda en k Fax Dozor í provozu Kapr Karel Zástupce vedoucího PP ížová Milena Komando Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozová služba (ÚDIV) vozový dispe er tranzitér p ípravá CNP nákladní pokladna datastanice Vozmist i vozmistr vedoucí posunu Dopl kové služby spedice Fax Celní deklarace celní zástupce Komer ní pracovník reklamace Lovosice osobní nádr. tra ová záloha Strojvedoucí - strojmistr ST1 Lukavec vedoucí posunu, posunova vrátnice Pracovišt Hn vice Ra ice 112, Št tí Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Komandující Dana Kekulová Pracovišt Hn vice se ovací nádraží Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka VD Hn vice vozový disponent tranzito tranzitér p ípravá Hv vozmistr vozmistr Hv Nákladní pokladna nákladní pokladník posun vedoucí posunu Viamont a.s. ejímka voz Viamont a.s. výprav í Viamont Pracovišt Hn vice osobní nádraží Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka místnost strojvedoucích Pracovišt Hn vice - vle ka EZ EM nákladní pokladna nákladní pokladník tranzito tranzitér p ípravá vozmistr vozmistr vedoucí dopravy OKD-D Radovan Vítek vedoucí sm ny výprav í OKD - D Pracovišt Dolní Be kovice nákladní pokladna nákladní pokladník Fax Ostatní - ležité výprav í Hn vice výprav í Dolní Be kovice

9 Provozní pracovišt Chomutov ul. Nádražní. 636, Chomutov Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Bc. Šebestová Eva Dozor í nákladní p epravy Martášek Jan Komandující Špinková Mária Pracovišt Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí sm ny Chomutov se.nádraží Nákladní pokladna Chomutov se.nádraží Kalkulace - referent dopr. a epr. Chomutov se.nádraží Vozový disponent Chomutov se.nádraží Tranzitér p ípravá Chomutov se.nádraží Vozmistr eta Chomutov se.nádraží Vozmistr Chomutov se.nádraží Vedoucí posunu Chomutov se.nádraží Vedoucí obsluhy NV - vle ky Skladištní dozorce Chomutov - nákladový obvod Nákladní pokladna Blatno u Jesenice Nákladní pokladna ezno u Chomutova Vozmistr ezno u Chomutova Vedoucí posunu ezno u Chomutova Tranzitér Kada - Pruné ov Fax Nákladní pokladna Kada - Pruné ov Skladník p epravy Žatec západ Vedoucí posunu Žatec západ Ostatní - ležité Provozní pracovišt Most ul. Nádražní 774 / 1, Most Vedení provozního pracovišt Funkce Jméno Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí PP Ing. Záleský Petr Hospodá skosprávní referent Rozsypalová Jaroslava Dozor í provozu Kadlec Zden k Dozor í nákladní p epravy Mouleová Zde ka FAX Dozor í nákladní p epravy St íbrná Alena Dozor í nákladní p epr.- vozmist i Sejna Jan Dozor í provozu Klíma Pavel IŽD ŽST, DKV, DPOV Formánek Miroslav Komandující Skácelíková Jana Komandující Pflégrová Lea Komandující Jiráková Marie Strojmistr Jadrný Miloslav Kancelá v OKV Most Hotový Milan Duraj Ladislav Bašta Miroslav Jícha Stanislav Dozor í nákladní p epravy Sejna Jan

10 Pracovišt Most Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vedoucí MIS žst. Most (Šmrha Vladimír) MIS-sál žst. Most výpravní budova 1.nástupišt Celní deklarace žst. Most - 1.patro-vestibul Vedoucí sm ny žst. Most n.n. dispozice žst. Most n.n. dispozice stani ní dispe er žst. Most n. n Posunova - zarážky žst. Most n.n. Pod hrbem Dozorce -spádovišt žst. Most n.n Posunova, pr v. str žst. Most n.n. - Stav Šatna- posunova 7. žst. Most n.n. dispozice Nákladní pokladna žst. Most n.n.-cheza Fax Nákladní pokladna žst. Most n.n.-cheza Tranzito -p íjezd žst. Most n.n. spádovišt Tranzito- odjezd žst. Most n.n. dispoz. ízemí Reklamace- Fax žst. Most n.n. budova dispoz Reklamace Most nové nádraží, 1.p Reklamace žst. Most n.n. budova dispoz FAX Vozmistr Most n.n. - íjezd žst. Most n.n.u vodojemu DKV Vozmistr Most n.n. - odjezd žst. Most n.n. budova dispoz Vozmistr Most n.n. - CHEZA žst. Most nové nádraží St Uklíze - sociálka žst. Most n.n Vozový disponent žst. Ledvice ÚU Vozmistr Ledvice Mobilní bu ka u HR1 Ledv. ÚU skladník p epravy - Sv tec žst. Ledvice ÚU nákladní pokladna - Sv tec žst. Ledvice ÚU Tranzito p ípravá i ÚU Ledvice žst. Ledvice ÚU Vedoucí posunu - Sv tec žst. Sv tec Vedoucí posunu US - Bílina žst. Bílina Vozmistr Bílina žst. Bílina 1.patro výpr.budovy Nákladní pokladna - Bílina žst. Bílina FAX žst. Bílina žst. Bílina Dozor í provozu výpr.budova,1.patro Vozový disponent Bílina žst. Bílina výpr.budova,1.patro FAX Nákladní pokladna Vozový dispe er žst. Obrnice výpravní budova žst. Most nové nádraží budova dispozice Fax 25432

11 Název Up esn ní Tel.. Mobil Poznámka Vozmistr Washington ebušice žst. T ebušice-washingt. D nákladní pokladna žst. T ebušice - Washington Vozový disponent žst. T ebušice Washington Tranzitér- ípravá, žst. T ebušice Washingt. D Tranzito -p íjezd žst. T ebušice - Pst posun žst. T ebušice - Pst Nákladní pokladna žst Po erady výpravní budova nákladní pokladna žst. Po erady Vozmistr Po erady, strojvedoucí žst. Po erady Posun žst. Po erady dopr.pavilon nákladní pokladna žst. Louny komer ní pracovník žst. Louny tranzitér p ípravá žst. Louny posun žst. Louny Nocležna- pokoj.98 DKV PJ Most Nocležna -pokoj.100 DKV PJ Most Nocležna- pokoj.96 DKV PJ Most Informa ní systém pro strojvedoucí-iss DKV PJ Most Nocležna -pokoj.97 DKV PJ Most strojmistr D,a.s. PS Louny vozmistr D,a.s. žst. Louny vozmistr - eta SOKV žst. Louny Odborové organizace FS Ústí nad Labem Šleis Zden k FS Most Dvo ák Miroslav FS D ín Remeš František FS Chomutov Hrdli ka Petr FS Lovosice Ficík Libor OSŽ SOKV UNL Doležal Petr Výbor OSŽ p i PJ UNL Šafránek Bohumil SOSaD Ústí n.l. Kade ka Jan FV D ín Egem SOSaD D ín Michalec FV Most Hrzán SOSaD Sokolov Fojtík

12 Dispe erská pracovišt D Cargo Místo Telefon Mobil Produkt Úst ední dispe er DAC Hlavní dispe er ZÁPAD Hlavní dispe er VÝCHOD Vedoucí dispe er Ostrava Vedoucí dispe er Ústí nad Labem Lokomotivní dispe er eská T ebová Lokomotivní dispe er Praha Lokomotivní dispe er Nymburk Lokomotivní dispe er Ústí nad Labem Provozní dispe er Dispostelle D ín Lokomotivní dispe er Ostrava Lokomotivní dispe er Brno Produktový dispe er 1 - HDP Uhlí,koks Produktový dispe er 2 - HDP Kombi,auta Produktový dispe er 3 - HDP Stavebniny,d evo Produktový dispe er 4 - HDP Železo,chemie, Produktový dispe er 5 - HDP Prázdné soupravy

13 ehled umíst ní a kontakt vedoucích sm n D Cargo Místo telefon mobil 1. Bohumín eský T šín inec Ostrava-Kun ice Ostrava hl.n Valašské Mezi í Olomouc erov Brno-Malom ice eclav Znojmo eské Bud jovice Veselí nad Lužnicí Havlí v Brod Plze Cheb Chomutov Most Ústí nad Labem ín hl.n Beroun Kralupy nad Vltavou Praha-Libe Praha Uh ín ves Kolín se sídlem v Kutné H Nymburk Mladá Boleslav Liberec Hradec Králové I Pardubice eská T ebová

14 DOPRAVA NE INNÝCH HNACÍCH VOZIDEL ed zahájením p epravy každého dopravovaného ne inného hnacího vozidla musí být na n m navozen stav podle "Místních pracovních a bezpe nostních p edpis " (MPBP). U n kterých ad musí být ješt provedeny dále uvedené dopl ující úkony. U hnacích vozidel s elektrickým p enosem výkonu je vždy nutno provést kontrolu odepnutí styka motorových skupin, p íp. jednotlivých motor a p i delších p epravách odklopit uhlíky komutátor trak ních motor. Když hydraulická p evodovka nemá funk ní mazací zubové erpadlo, není napln ná olejem a nejde estavit do st ední polohy, musí být demontovány kloubové h ídele, které ji spojují s nápravovou evodovkou. Hnací vozidlo ady Dopl ující úkony 100, sm rové válce zaaretovat v poloze "O" , 122, , , , zkontrolovat nulovou polohu sm rových p epína (opticky rozsvícením žárovek H141 a H142 pod pultem I. stanovišt nebo p ímo na sm rových epína ích pod kapotou) a uzav ít výstupní kohout 955/7 z brzdi e DAKO BSE pod kapotou - sm rové válce zaaretovat v poloze "O" a zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" - uzav ít kohout 1041/6 elektropneumatického ventilu Z 5-3 šoupátka žeb íku, ed p ipojením lokomotivy na kabel eletrického topení vyjmout propojovací segment rozpojova e V 6-1 pro m ení izola ního stavu TM a pojezdu v depu ze svorek a umístit jej na pult strojvedoucího (nebezpe í zkratování topení vlaku). Po p ipojení kabelu je vstup do strojovny zakázán!!! - výstupní kohout brzdi e DAKO BSE uzav ít - ed p ipojením lokomotivy na kabel elektrického topení na obou sekcích ru klí em oto it p estavný mechanizmus uzem ova e vlakového topení a zav ít kohout 1067/5 k elektropneumatickému ventilu tohoto uzem ova e. Po ipojení kabelu je vstup do strojovny zakázán!!! - zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" a sm rové válce zaaretovat v poloze "O" - uzav ít kohout za brzdi em DAKO BSE 69/8 a uzav ít kohout 973/12 - otev ít kohout 973/13 - ve vzduchovém okruhu uzav ít kohouty 969/7 a 969/8 u brzdi e DAKO BSE, uzav ít kohout 973/7 k zásobníku vzduchu a kohout 973/8 k zásobníku vzduchu otev ít - estavova e Q11 a Q12 u J-B p estavit do polohy "B" a uzav ít kohout 976/10, uzav ít žaluzie brzdového odporníku - ekontrolovat postavení p epojova sm ru Q13 a Q14 v poloze "O" 181, 182, zkontrolovat postavení hlavního kontroléru v poloze "O" sm rový p epína obou motorových skupin p estavit ru do neutrální polohy "PM" a zajistit západkami - vyjmout odpojova e zásuvky 047 pro pojezd v depu v obou p ístrojových sk íních epína e sm ru a J-B odpojit a zajistit odpojova e trak ních motor p eložit do polohy "PM" a zajistit ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 969/8 za brzdi em DAKO BSE a kohout 973/12 k zásobníku vzduchu - kohout 973/13 k zásobníku vzduchu otev ít

15 362, , 702, , 711, 725, ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 969/8 za brzdi em DAKO BSE a kohout 973/9 k zásobníku vzduchu - otev ít kohout 973/8 k zásobníku vzduchu a kohout 976/5 pod LRV - ekontrolovat postavení p epojova e sm ru Q13 a Q14 v poloze "O" - ekontrolovat postavení p epojova e J-B Q11 a Q12 v poloze "B" - zkontrolovat postavení p epojova e "JÍZDA-BRZDA", p ípadn jej p estavit do polohy "JÍZDA" a p estavit kohout 275 u zásobovacího vzduchojemu do polohy napájení z pr žného potrubí - odpojit trak ní motory odpojova i vadných trak ních motor ve sk íni Y1 a Y2 - epína sm ru "P-O-Z" a p epína "J-O-B" zajistit v nulové poloze - estavit ru sm rovou páku na p evodovce do st ední polohy a zajistit, na delší jízdu demontovat klikové h ídele mezi nápravovou p evodovkou a mechanickou p evodovkou - ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 53 k tlakovému relé DAKO TR1, kohout 54/1 u brzdi e DAKO BSE a kohout 52/1 k zásobnímu vzduchojemu - kohout 52/2 k zásobnímu vzduchojemu otev ít - estavit sm r na p evodovce do st ední polohy a zajistit - redukci p estavit na režim "60 km/h" (u 710 a 711), "70 km/h" - na delší jízdu demontovat kloubové h ídele mezi nápravovými p evodovkami a hydrodynamickou p evodovkou 720, není-li provedena rekonstrukce, odpojit u I. série odpojova e trak ních motor ve vzduchovém okruhu uzav ít kohout 40/4 napájecího potrubí, uzav ít kohout 11/3 p ívodu vzduchu do p ídavné brzdy, uzav ít propojovací kohout 10/2 (na šikmém potrubí) k brzdi i DAKO BSE a otev ít kohout 10/3 mezi hlavním a napájecím potrubím - uzav ít propojovací kohout mezi brzdi em DAKO BSE a hlavním potrubím vytažením táhla, jehož rukoje je vyvedena do prostoru p ední kapoty u kompresoru - uzav ít 3/4" kohout pro odbrzd ní p ídavné brzdy, který je p ístupný posledními dve mi p ední kapoty na pravé stran lokomotivy uzav ít kohout p ed brzdi em DAKO BSE 810, MVTV 2 (892) 820, MVTV 3 (893) 830, 831, , 851, 852, estavit ru sm rovou páku na nápravové p evodovce do st ední polohy a zajistit. i tomto opat ení povolena maximální rychlost 90 km/h. - páku reverzu na hydrodynamické p evodovce ru p estavit do st ední polohy a zajistit - odpojit nožové odpojova e trak ních motor - vypnout stabilní hasící za ízení (jen u 830 a 831) - estavit ru sm rovou páku na nápravové p evodovce do st ední polohy a zajistit - ru pod vozem odsunout areta ní excentrickou západku adícího mechanizmu nápravové p evodovky ze zablokované polohy a pomocí páky s nástavcem (sou ást ná adí) ustavit páku azení do st ední polohy a v této poloze ji zaaretovat ru ní západkou - páku reverzu na hydrodynamické p evodovce ru p estavit do st ední polohy a zajistit uzav ít kohout p ed brzdi em DAKO BSE. Tato p íloha bude dopl ována pr žn dle nov dodávaných typ, rekonstrukcí provád ných na již provozovaných typech a zkušeností z jejich provozu.

16 Povinnosti strojvedoucího s ohledem na správnou funkci el. rychlom ru LT 10. Jízda s íp eží. POSTUP : Strojvedoucí zadá p ed odjezdem vlaku ze stanice tyto údaje o vlaku: 1) tla ítko 0,U 2) íslo stanice 3) íslo vlaku na prvním míst napíše 5 a íslo vlaku ( nap ) 4) ukon í tla ítkem J Po odstoupení p íp eže p edchozí postup zopakuje, pouze v bodu 3) zadá p vodní íslo vlaku ( 43555). Poruchy: Poruchy, které neovlivní indikaci rychlosti digitálním údajem na displeji, jsou signalizovány trvalým svitem žluté diody LED. Poruchy, p i kterých není zaru ena správná indikace rychlosti, jsou signalizovány trvalým svitem ervené diody LED. i rozsvícení ervené nebo žluté diody LED musí strojvedoucí stiskem tla ítka H zjistit p inu z chybového hlášení na displeji.p ípadnou další p inu zjistí op tovným stiskem téhož tla ítka. O svícení diody a p in musí u init zápis do Knihy p edávky, Knihy oprav na vozidle a p i ukon ení služby je povinen tuto skute nost ohlásit strojmistrovi a zapsat do Knihy p íhod. Zjistí-li strojvedoucí p i nástupu na vozidlo v domovské PJ DKV vozidla, že p i zapnutém napájení rychlom ru svítí ervená nebo žlutá dioda LED, vypne za ízení jisti em a po CCA 15 s je znovu zapne. Pokud se žádná LED znovu nerozsvítí, pokra uje v další služb bez omezení. Rozsvítí-li se i potom která LED, je povinen o tom neprodlen uv domit strojmistra a pokud nebude závada odstran na, nesmí p evzít vozidlo na výkon. Zjistí-li strojvedoucí p i nástupu na vozidlo mimo domovské PJ DKV vozidla, že p i zapnutém napájení rychlom ru svítí ervená nebo žlutá dioda LED, nesmí být HDV p istaveno na výkon, p i kterém by z ho m la být ízena rychlost vozidla nebo ovládána pr žná brzda. i rozsvícení ervené LED b hem jízdy vlaku strojvedoucí p i nejbližší vhodné p íležitosti vypne rychlom r vypnutím jisti e a po cca 15 s jej znovu zapne. Pokud se i potom rozsvítí ervená LED postup jako p i poruše rychlom ru.( nahlásit dispe erovi, zápis do Knihy p edávky a Knihy oprav, zápis musí obsahovat projev poruchy, as a místo kde vznikla, HDV nesmí odjet ze stanice, kde byla porucha ohlášena, pokra ovat ve výkonu, p i kterém by z ho m la být ízena rychlost vozidla a ovládána pr žná brzda.) i rozsvícení žluté LED b hem jízdy vlaku smí vozidlo pokra ovat v jízd, ale jen do nejbližšího pr jezdu místem sídla jeho domovské PJ DKV. O svícení diody a p in musí u init zápis do Knihy p edávky, Knihy oprav na vozidle a p i ukon ení služby je povinen tuto skute nost ohlásit strojmistrovi a zapsat do Knihy p íhod. Lokomotivy ady 371 Je-li lokomotiva zprovoz ována po odstavení za použití pomocného kompresoru, je nutné zadávání dat až po zprovozn ní lokomotivy. Zjistí-li strojvedoucí svit žluté nebo ervené LED diody obecn mimo domovskou jednotku PJ DKV, m že být HDV dále provozováno rychlostí max. 120 km/h,a to za ú elem nejbližšího odstavení do domovského DKV. K jišt ní elektronického rychlom ru byl použit jisti F 170 ( F 107 u ).

17 Rozlišovací íslice použití hnacího drážního vozidla ( HDV) pro elektronický rychlom r. 1 xxxxx.. 1 násled 2 xxxxx.. 2 násled 3 xxxxx.. 3 násled 4 xxxxx.. posunující záloha ( xx = íslo zálohy ) 5 xxxxx.. vlakové vozidlo u vlaku s íp eží ( nap. p i výluce ) zav šený postrk nebo vložené HDV 6 xxxxx.. nezav šený postrk 7 xxxxx.. inné HDV s neobsazeným stanovišt m strojvedoucího ( spojená HDV v režimu vícenásobného ovládání ízení z jednoho stanovišt strojvedoucího, HDV ízená z ídícího vozu strojvedoucí místo osobního ísla zadá nuly xxxxx.. dopravované HDV obsazené strojvedoucím strojvedoucí zadá své osobní íslo xxxxx.. zkušební jízda na trati výkon v obvodu DKV

18 i nehodové události vyplní strojvedoucí 1) Jméno a p íjmení, osobní íslo, název a sídlo zam stnavatele 2) íslo vlaku, u n hož k události došlo 3) Datum a as, kdy k události došlo 4) íslo HDV ( tj. adu, inventární íslo a kontrolní íslici ) a domovské DKV 5) íslo jeho registra ního rychlom ru a rozsah rychlostní stupnice 6) Kilometrickou polohu p edního ela drážního vozidla ve sm ru jízdy, ze kterého byla ovládána rychlost jízdy 7) Kterým stanovišt m strojvedoucího jelo vozidlo vp ed 8) Na kterém stanovišti ( nebo kde jinde ) se nacházel registra ní rychlom r 9) esný as, kdy bylo zapo ato s vyjímáním proužku z rychlom ru ( byl-li proužek z rychlom ru vyjímán, a to i pokud je shodný s údajem hodin rychlom ru ) Je-li HDV vybaveno soupravou LT tyto údaje je strojvedoucí povinen zapsat na tento samostatný list nebo na zvláštní list formátu alespo A5 vyjma bodu. 9 Podpis strojvedoucího. Podpis vyšet ujícího zam stnance ( je-li p ítomen ) Hlášení strojvedoucího o pr hu nehodové události Strojvedoucí list podepíše a odevzdá jej p i nejbližším ukon ení služby ve své domovské služebn, pokud jej nemusel odevzdat vyšet ujícímu zam stnanci. Strojvedoucí si na zadní stranu provozního záznamu nechá potvrdit p evzetí protokolu od vyšet ujícího zam stnance.

19 TRS vybrané radiofikované trat v pásmu 450 (150) MHz, statistická ísla dopraven, telefonní seznam a další užite né informace Obecn platí p i provozu radiostanic pro strojvedoucí p edpisy SŽDC Z11 a T7. Podrobný návod k obsluze radiostanic Tesla TRS (dtto T.E.S.L.A., T-CZ) je obsažen v edpisu Z11, následující text si v žádném p ípad neklade za cíl tento návod nahrazovat. Stanice vybavené systémem GSM-R jsou v ehledu podbarveny tyrkysovou barvou (p i ernobílém tisku jsou podbarveny šed ). Telefonní seznam vybraných dopraven uvedených v tomto p ehledu je umíst n na konci tohoto dokumentu. kolik poznámek k provozu v režimu STUHA: - pokud je k dispozici STUHA, je její použití p ednostní ed režimem SIMPLEX (není-li ZDD ur eno jinak) - íslo vlaku na radiostanici se nastavuje jen na prvním vozidle vlaku a na nezav šeném postrku, první íslice se nastavuje takto: 0 - první vozidlo vlaku, 1 - první násled, 2 - druhý násled, 3 - etí násled, 5 - pomocný vlak, 8 - posun mezi dopravnami, 9 - nezav šený postrk - je-li vlak nouzov zastaven (odpadne ventil VZ), pak po zjišt ní, pro byl vlak zastaven, se za ízení (ventil VZ) uvede do provozního stavu vypnutím a op tovným zapnutím jisti e( ) radiostanice - D test se provádí i vjezdu do radiového úseku (tj. p i zm kanálové skupiny), za íná-li jízda vlaku v radiovém úseku a tehdy, zm ní-li se íslo vlaku nebo rozlišovací íslice - zp sob provád ní D testu - radiostanice TESLA TRS: a) zvednout mikrotelefon (sluchátko) - toto není nutné, pokud se D test provádí v i dispe erovi, b) stisknout D a Dispe er nebo Výprav í - je-li D test úsp šný, na ovládací sk ce se rozsvítí symbol kódovaného p íkazu Potvrzení zkoušky, který je dopln n akustickou signalizací a prosvícením tla ítka Dispe er nebo Výprav í, c) D test ukon it stiskem Dispe er nebo Výprav í, položit mikrotelefon a v ípad, že byl D test provád n v i dispe erovi ješt stisknout tla ítko Nulování; pro radiostanice Radom FXM 20 a T-CZ VO 67 platí tento postup s drobnými odchylkami - i komu se D test provádí je na tratích vyzna eno na náv stidle Radiovník (SŽDC D1, l. 1022). Je-li na radiovníku velké erné písmeno X ed (nad) íslem kanálové skupiny, informuje o D testu s dispe erem, bez písmene X s výprav ím, velké erné písmeno S na radiovníku vyjad uje simplexní provoz na p íslušném kanále - D test se má provést po minutí náv stidla Radiovník, avšak p ednostní je vždy bezpe ná jízda vlaku - náv stidla, tra, rozkazy, lokomotiva, jízdní ád... U vozidlových radiostanic Tesla TRS nevybavených dosud osv tlovací lampi kou je nutno v novat zvýšenou pozornost bezpe né jízd vlaku p i provád ní D testu zvlášt v noci (nutnost svícení na stanovišti), u nových radiostanic Radom FXM 20 a T-CZ VO 67 pak platí výše uvedené se zvláštním d razem! - je-li vozidlo vybaveno radiostanicí Kölleda, lze D test provést jen tam, kde je systémem Kölleda vybavena i tra, u ostatních typ radiostanic nelze naopak D test provést tam, kde je systémem Kölleda vybavena tra -p i navazování spojení mezi strojvedoucími (retranslace) je t eba po zaklí ování vy kat asi jednu sekundu na sestavení spojení, jinak volaný neuslyší za átek sd lení - stanice, mezi kterými dochází ke zm kanálové skupiny, jsou v ehledu uvedeny tu (mimo Praha - triangl). kolik poznámek k provozu v režimu SIMPLEX: - ve stanicích Brno hl. n., eské Bud jovice, Hradec Králové hl. n., Chomutov a Plze hl. n. musí strojvedoucí p epnout radiostanici na p íslušný simplexní kanál u kon ících vlak ihned po p íjezdu, na STUHU p epne radiostanici až p ed odjezdem vlaku - tyto simplexní kanály jsou vyzna eny tu - ve stanicích, kde je k dispozici STUHA a kde strojvedoucí smí p epnout radiostanici do režimu SIMPLEX jen na pokyn nebo se souhlasem výprav ího, jsou simplexní kanály vyzna eny netu kurzívou - pokud je ve sloupci SIMPLEX uvedeno jen íslo kanálu, volá se p ímo hlasem, je-li uvedena ješt kombinace písmen, jedná se o selektivní volbu a p i volání je nutno ú astníka nejprve vyvolat - tla ítka s íslušnými písmeny se postupn stla í na dobu asi jedné sekundy. Jsou-li ob písmena stejná, stla í se tla ítko s p íslušným písmenem jen jednou a to na dobu asi p ti sekund - ten, kdo hovo í, musí držet zmá knuté klí ovací tla ítko ve sluchátku; aby mohl mluvit druhý astník, musí se toto tla ítko uvolnit - pokud je na radiostanici Tesla TRS zvolen režim SIMPLEX, pak po zm kanálu STUHY se musí režim SIMPLEX na n kolik sekund zrušit, aby se radiostanice mohla p eladit. Poté - je-li t eba - se m že režim SIMPLEX op t navolit. Pokud se tato operace neprovede, radiostanice na p íslušném novém kanálu STUHY nep ijímá a svítí signalizace není nosná, p estože je tato ítomna - kanály ve sloupci SIMPLEX (150 MHz) platí pro radiostanice Tesla TRS, neplatí pro radiostanice Mesa (450 MHz) - ípadná platnost pro radiostanice Mesa je v ehledu vždy výslovn uvedena - je-li ve sloupci Simplex uveden kanál pro selektivní volbu 11 (nap. 11 AB), je t eba na starším typu vozidlové radiostanice (nap. lok.. 181) nastavit kanál 02 - ehled kanál ve sloupci SIMPLEX (pásmo 150 MHz) není úplný.

20 Praha - triangl Stanice Stat.. Stuha Simplex Poznámka Praha hl. n Z1, pr vodce, výprav í; 68 výprav ího volat jako dispe era; stat.. DKV Praha - PP Praha hl. n.: chovice * 03 * Kölleda Bubene * $-I.; * Kölleda Bubny * 10 * Kölleda akovice Holešovice * 23 * Kölleda výprav ího volat jako dispe era Horní Po ernice Hostiva Kr Libe * 03 CA; 58 vozmistr * Kölleda; depo - simplex 19 Tesla TRS, 37 - Mesa Malešice ; 26 Masarykovo nádraží * 65; 74 * Kölleda ONJ (Praha odstavné nádr.) (70) 30 Vjezd; 22 Odjezd; 28 St.3, my ka dozorce depa - retranslace 70 stat.. DKV Praha - PJ Praha ONJ: ; celý obvod ONJ je zárove obvodem DKV Praha - PJ ONJ, i posunu platí rychlosti uvedené v Provozním ádu DKV Praha - PJ ONJ, l. 1.4 Pendolino: vedoucí sm ny oprav - hlášení se p i p íjezdu - mobil VPN; sm nový mistr - za izuje výjezd z haly a vjezd do haly - mobil VPN; provozní dispe er PD1 - hlášení se p ed výjezdem z depa i v obratové stanici - ednostn mobil VPN (hovory na tomto ísle jsou nahrávány) nebo íp ; my ka ONJ nebo mobil VPN. Radotín Satalice Smíchov Z1, pr vodce, výprav í; 16 - Z2 Uh ín ves Vršovice os. nádr Vršovice odjezd. nádr Vršovice vjezd. nádr Vršovice depo Tesla TRS; 10 - Mesa*** *** vozidlovou radiostanicí Mesa 23 (lokomotivy ad 371, 372 a 180 DB) se nelze dovolat Vyso any Vyšehrad výh $-I. dopravna ízena dálkov z Prahy - Holešovic (Praha) - Ústí n. L. - ín - státní hranice - Dresden Poznámka: tato tra není (a by m la být) vybavena náv stidly Radiovník! Stanice Stat.. Stuha Simplex Poznámka Roztoky u Prahy * $-I.; * Kölleda Lib ice nad Vltavou * $-I.; * Kölleda Kralupy nad Vltavou * 28; 17 vozmistr * Kölleda; též stuha 70 Nelahozeves * * Kölleda Vra any * * Kölleda Dolní Be kovice * * Kölleda Hn vice * 83 * Kölleda Roudnice nad Labem * * Kölleda Hrobce * * Kölleda Bohušovice nad Oh í * * Kölleda Lovosice * * Kölleda Prackovice nad Labem * $-II.; * Kölleda Ústí n. L. hl. n. obvod jih * 11 AB $-II.; * Kölleda Ústí n. L. hl. n. obvod os.n * 11 BA; 24 $-II.; * Kölleda (Ústí n. L. západ) BA Ústí n. L. hl. n. obvod sever * 11 AA $-II.; * Kölleda Povrly * $-III.; * Kölleda ín hl. n * 03 AC - výprav í jih; 03 AB - výprav í sever; 14; 17 vozmistr nákl. nádr. * Kölleda; depo - &

Český svaz házené Praha. www.chf.cz. ročník 2011-2012

Český svaz házené Praha. www.chf.cz. ročník 2011-2012 Český svaz házené Praha www.chf.cz Rozpis REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ročník 2011-2012 Praha 2011 eský svaz házené Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 www.chf.cz ing. Jaroslav Chvalný prezident SH 261 218 987 603

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová

Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov. Romana Gre ová Nasazení Hasi ského záchranného sboru p i mimo ádných událostech v obci Prost jov Romana Gre ová Bakalá ská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalá ské práce bylo zjišt ní nedostatk HZS p i mimo ádné události

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozd lovníku Váš dopis zna ky: Naše zna ka: Vy izuje: PRAHA: 88436/ENV/14 Ing. an/l.2486 29. 12. 2014 c: Posuzování vliv na

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06

DFG/TFG 316-550. Provozní návod 03.01 - 52027252 12.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - Provozní návod C 52027252 12.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny v

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497)

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986. Díl í inventá. (NAD.: 5) (. pom cky: 497) Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/02 STAVEBNÍ ODBOR NVP (ÚNV) (1923) 1946 1986 Díl í inventá (NAD : 5) ( pom cky: 497) Dominik Budský, Barbora Laš ovková Praha 2009 OBSAH Úvod I I Správní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více