Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI"

Transkript

1 GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o.

2 OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady užití Nevhodná užití D UŽITÍ V PRAXI B FIREMNÍ TYPOGRAFIE Vizitky Pravidla pro zápis názvu firmy a sloganu Hlavièkové papíry Pravidla pro zápis adresy Prezentace a další 1

3 FIREMNÍ TYPOGRAFIE Pravidla pro zápis názvu firmy a sloganu Správné užití: Nu s.r.o. - profesionální øešení v oblasti internetu Nu s.r.o. profesionální øešení v oblasti internetu Nu s.r.o. - profesionální øešení v oblasti internetu Nu s.r.o. profesionální øešení v oblasti internetu Nesprávné užití: profesionální øešení v oblasti internetu - Nu s.r.o. profesionální øešení v oblasti internetu Nu s.r.o. profesionální øešení v oblasti internetu - profesionální øešení v oblasti internetu Nu s.r.o. Nu s.r.o. Vyžadovány jsou firemní barvy, v pøípadì nutnosti lze zapsat alternativnì èernou barvou. Zápis názvu firmy a sloganu není povolen tak, aby slogan byl pøed názvem nebo výše než název firmy. 2

4 FIREMNÍ TYPOGRAFIE Pravidla pro zápis adresy Osobní adresa: Jméno Pøíjmení pozice - Nu s.r.o. GSM: tel: Adresa spoleènosti: Nu s.r.o. Durychova 101/ Praha 4 - Lhotka tel: Adresa se zapisuje vždy v tomto poøadí. 3

5 LOGOTYP Barevná a èernobílá podoba CMYK 38, 100, 96, 1 RGB 146, 40, 44 CMYK 0, 0, 0, 60 RGB 132, 130, 130 CMYK 0, 0, 0, 20 RGB 195, 195, 194 Barevná verze loga je registrovanou obchodní známkou. Proto preferujeme její užití pøed monochromatickou variantou všude, kde je to vzhledem k barevnosti podkladu a technologiím výroby možné. Monochromatickou variantu je možné používat v jakékoli z firemních barev, a to s ohledem na konkrétní úèel. 4

6 LOGOTYP Konstrukce logotypu y 2 Logotyp je konstruován z písma Kimberley. Celek tvoøí tet nu, pøièemž písmena n a u jsou uzavøena v èerveném zaobleném obdélníku. Písmena n a jsou svìtle šedá (20% èerná), obdélník a písmeno u jsou èervené (více o barevnosti na stránce 9). 6 Zaoblení rohù obdélníku je 60%. Tlouš ka okraje obdélníku (na nákresu oznaèena jako y) je ukazatel dùležitý pro urèení rozmìrù doplòujících grafických prvkù (viz stránka 10). 5

7 LOGOTYP Ochranná zóna Velikost ochranné zóny je definována jako, tedy jedna polovina šíøky písmene v logotypu. U barevné verze logotypu zaèíná ochranná zóna po pravé stranì od konce symbolu registrované obchodní známky. U èernobílé verze logotypu zaèíná ochranná zóna po pravé stranì od konce písmena. Do tohoto ochranného prostoru nesmí zasahovat žádné další prvky. Výjimku tvoøí firemní materiály, ve kterých je logotyp použit úmyslnì jako souèást grafického celku. 6

8 LOGOTYP Minimální doporuèená velikost Minimální doporuèená velikost logotypu je 1 cm na šíøku, a to vèetnì symbolu registrované obchodní známky u barevné verze. V menších velikostech už logotyp není dostateènì èitelný. Vhodná velikost logotypu se odvíjí od zpùsobu aplikace a úrovnì technického zpracování. 1 cm Ukázka minimální velikosti 7

9 LOGOTYP Nevhodná užití logotypu Nejsou dovoleny žádné úpravy ani deformace tvaru logotypu. Vnitøek obdélníku (u barevné verze) a vnitøek písmen n a u (u monochromatické verze) je vždy prázdný, tedy v barvì pozadí. Není dovolena varianta s bílým vnitøkem. Je nutné vyhnout se aplikacím logotypu na pøíliš výrazné tetury a nevhodnì barevná pozadí. 8

10 LOGOTYP Pøíklady užití logotypu Pøi užití logotypu je tøeba klást dùraz na dostateèný kontrast s podkladem. Preferovány jsou firemní barvy (viz stránka 9). Pokud s nimi není možno dosáhnout potøebného kontrastu, doporuèeny jsou èerná nebo bílá. Použití logotypu na teturách je povoleno, ale tetury musí být vhodnì zvolené tak, aby nerušily ani neohrožovaly èitelnost. 9

11 PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevnost CMYK 38, 100, 96, 1 RGB 146, 40, 44 CMYK 0, 0, 0, 60 RGB 102, 102, 102 CMYK 0, 0, 0, 20 RGB 204, 204, 204 Hlavní firemní barvou je tmavì èervená. Není vhodné používat jako její náhražku základní èervenou. Pro firemní materiály dále používáme odstíny šedé - 60% èernou a 20% èernou. CMYK 0, 0, 0, 0 RGB 255, 255, 255 CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 0, 0, 0 Pantone 877 K slavnostním úèelùm a pro kovovì pùsobící aplikace se hodí støíbrná - Pantone 877. Alternativní barvy pro volbu barevnosti potiskovaných pøedmìtù svìtlejší CMYK 13, 100, 96, 18 RGB 150, 33, 35 tmavší CMYK 27, 100, 96, 25 RGB 124, 33, 36 Mimo to používáme èernou pro bìžný tet a bílou pøedevším jako barvu pozadí. 10

12 PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Písma Kimberley ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwyz Calibri ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwyz Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwyz Z písma Kimberley je konstruován logotyp. Jeho užití pro bìžné firemní tiskoviny není doporuèeno. Je vhodné jen pro speciální úèely a neformální firemní materiály. Calibri je písmo urèené pro všechny firemní tiskoviny. Pro obyèejný tet používáme základní variantu, pro nadpisy a zvýraznìný tet tuènou variantu, pro citace a další úèely kurzívu. Písmo Arial používáme pro web. Protože písmo Calibri není mezi uživateli dostateènì rozšíøeno a zároveò je výraznì menší než jiné fonty, používáme jako jeho náhradu Arial. 11

13 PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Grafické prvky Teèky y y y Teèkování používáme jako dekorativní prvek v hlavièkách a patièkách dokumentù, u nadpisù a podobnì. Dalším využitím teèek jsou odrážky. Teèka je ètverec se zaoblením 60 %. Eistuje verze s prázdným støedem a bez nìj. Pøíklady y Nu s.r.o. øešení v oblasti internetu a multimédií Hornomìcholupská 561/ Praha 10 - Hostivaø 12

14 PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Grafické prvky Ikony 13

15 UŽITÍ V PRAXI Vizitky 50 mm 30 mm Josef Øeháèek jednatel Calibri, CMYK , 11 pt, tuèné Calibri, CMYK , 7.7 pt 4,5 mm 5,5 mm Nu s.r.o komplení øešení v oblasti internetu a multimédií Calibri, CMYK , 7.7 pt Calibri, CMYK , 7.7 pt, tuèné 90 mm Vizitky mají standardní rozmìr 9 5 cm. Tiskneme je nejlépe na prùsvitný bílý materiál se zakulacenými rohy (zaoblení cca 10 %). Pøípustný je ale i dostateènì kvalitní bílý papír nebo zcela prùhledný materiál. Vizitky jsou potištìny z jedné strany. 14

16 Grafický manuál spoleènosti Nu s.r.o. UŽITÍ V PRAXI 35 mm 13 mm Hlavièkové papíry a dokumenty 25 mm Pøíklady Modrý podtisk je využíván pouze na bílé plochy. Mùže být pøekryt názvem spoleènosti a sloganem, ale v žádném pøípadì nesmí být pøekryt logotypem 25 mm Název dokumentu Stránka 1 z 6 25 mm tento podtisk je ke stažení na našich webových stránkách v sekci o spoleènosti záložka média 15

17 UŽITÍ V PRAXI Prezentace O spoleènosti Nu s.r.o. NAŠE SLUŽBY Co je Nu s.r.o. Spoleènost, která pøináší a zejména efektivnì propojuje profesionální øešení v oblasti internetových služeb a multimédií. Jsme dodavatelé webových stránek (webdesign) a webových aplikací pro významné klienty. Zamìøujeme se na pøístupnost, použitelnost a marketing výsledných produktù a tìmto podøizujeme technické øešení. Naším cílem je fungující celek a jeho úspìšný rozvoj. Webové aplikace Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris fermentum tortor ac orci. Nam urna eros, dignissim sit amet, tristique id, auctor id, est. Nam volutpat erat ac nisi. Pellentesque fringilla est at tortor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Ut volutpat. Curabitur posuere orci sit amet ipsum. Fusce eget massa. Integer malesuada porttitor mauris. Nunc pretium velit sit amet sapien. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi ac orci. Morbi mauris ipsum, volutpat sit amet, volutpat quis, aliquet id, dolor. Sed vulputate nulla quis felis. Duis tempus libero a magna. Maecenas vitae ante at sapien hendrerit fermentum. Integer quis turpis consequat tortor vulputate aliquet. Mauris tempor elit eu arcu. Sed pharetra lectus sed augue. Nullam a diam. Suspendisse malesuada tempor massa. Integer dui sem, vestibulum vitae, ultricies sit amet, faucibus eget, sem. 1 16

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice.

ÚVOD. Skryté písmeno b v mozaice. ÚVOD Jak víte, ve spolupráci se studiem BinaryBros jsme se rozhodli k důležitému kroku. Zmodernizovat naší prezentaci na veřejnosti a sjednotit náš vzhled. Nejde nám jen o zviditelnění dlouholeté, tradiční

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext.

HTML aneb jak psát webové stránky. HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. HTML aneb jak psát webové stránky 1. Historie HTML a souvislost s Internetem Historie HyperText Markup Language (HTML) je doslova přeloženo značkovací jazyk pro hypertext. V roce 1980, fyzik CERNu Tim

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

FF Daxline Black: ušetřeno.cz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*()

FF Daxline Black: ušetřeno.cz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890!@#$%^&*() MANUÁL ZNAČKY v Základní varianta 1 Základní variantu loga představuje vertikální uspořádání tj. sovička na levé straně, nápis ušetřeno.cz na straně pravé. Horizontální varianta loga se sovičkou nad nebo

Více

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06

GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 GRAFICKÝ MANUÁL verze 1. 06 ÚVOD Jako všechny silné značky i značka CORECT96 je založena na poslání prezentovat společnost a budovat její hodnoty. Stejně jako je důležitá schopnost posilovat ji skrze činnosti

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více