Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties"

Transkript

1 Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties Some Hints Daži ieteikumi Několik tipů Βιβλίο Συμβουλών Overvejelser ved anvendelse Agreement n CP LV-COMENIUS-C / SO2 Riga, Latvia 2009.

2 Some Hints for using ICT in the core subjects are based on the sources and ideas of the authors that prepared the learning material The integration of ICT in the study process for children with hearing difficulties It is designed to give a brief insight into the use of ICT in general and then how to work with children who have hearing problems. Editorial board Prof. Dr.paed. Ilze Ivanova,Latvia Prof. Venetta Lampropoulou,Greece Prof. Milan Pol, Czech Republic Asoc. prof.. Jiri Zounek,Czech Republic Georgious Panopoulos, Greece Asoc. prof. Steen Hilling, Denmark Ph.D. Charles Kejeh, United Kingdom Mag.paed. Zigrida Zagurilo, Latvia Mag.oec. Ricards Ivanovs, Latvia Mag. Edu. sc. Ireta Cekse, Latvia Dzintars Stepans, Latvia Designer Mag. Edu. sc. Ireta Cekse, Latvia Reviewers Dr.phil.,Dr.oec. Ineta Kristovska, Latvia Asoc. prof. Danguole Rutkauskiene, Lithuania ISBN Printed by SIA Mācību grāmata University of Latvia

3 Some hints for using ICT in the core subjects Daži ieteikumi IKT izmantošanai pamata mācību priekšmetos Overvejelser ved anvendelse af IT som undervisningsmiddel Několik tipů pro využití ICT v práci učitelů Συμβουλές για την χρήση των ΤΠΕ στα βασικά γνωστικά αντικείμενα Designed in the frame of SOCRATES Comenius 2.1. TICTC Teachers ICT Competences a Way to Effective Learning for Children with Hearing Difficulties, Agreement n CP LV-COMENIUS-C / SO2 Project coordinator: University of Latvia (Latvia) Partners: Research Academic Computer Technology Institute (Greece) Munkholm Course and Project Centre (Denmark) Masaryk University, Brno (Czech Republic) De Charles Resources Ltd. (United Kingdom) University of Patras (Greece) School for children with hearing difficulties (Latvia) Riga, Latvia 2009.

4 Vážení učitelé, budoucí učitelé a studenti, Jistě budete souhlasit s tvrzením, že informační technologie se staly neopomenutelnou součástí naší každodenní práce. Použití počítačů, videa, televize, rozhlasu, kompaktních disků i internetu hraje velkou roli při obměňování metod v rámci procesu učení. Používají-li se informační technologie v procesu učení dovedně a účelně, napomáhá to jeho zintenzivňování, a tedy i zvyšuje jeho úspěšnost. Všichni si uvědomujeme, že inteligentního a tvořivého s rozvinutým potenciálem lze charakterizovat pozitivním postojem k vědění a k myšlení a přáním rozšiřovat a obohacovat své znalosti v průběhu života účastí v procesu celoživotního vzdělávání. Školy, vzdělávací instituce a různá výuková střediska se stávají učícími se organizacemi. Nové technologie nastartovaly změny nejen ve výrobě, ale i v ekonomické sféře, ve sféře sociální, v politice a ve vzdělávání. V jednadvacátém století se musí nejvyšší hodnotou stát vzdělávání, které umožňuje získávat nové znalosti a dovednosti coby základ konkurenceschopnosti na trhu práce. Vzdělání a informace, které přináší, vždy musí být nejdůležitějším intelektuálním vlastnictvím, které je zárukou blahobytu a prosperity společnosti.má-li být proces výuky a vzdělávání úspěšný, je třeba, aby učitelé byli hlavními protagonisty vyvolávajícími změny v procesu učení. To je však možné, jedině jsou-li učitelé kompetentními odborníky a mají-li dovednosti a kompetence potřebné k realizaci procesu výuky. Kompetence v souvislosti s ICT jsou nesmírně důležité, avšak u učitelů pracujících s mladou generací jsou důležité dvojnásob. Učiteli umožňují proces učení zintenzívnit, učinit jej aktivnějším, zajímavějším a atraktivnějším a tak podpořit motivaci studentů k učení a získávání dovedností pro život.dnes je také velmi důležité zahrnout do procesu vzdělávání všechny bez výjimky a bez ohledu na jejich pohlaví, rasovou příslušnost nebo handicapy a tak naplnit myšlenku humanismu Vzdělání pro všechny. Cílem projektu TICTC (Teacher's ICT Competences; ICT kompetence pro učitele) cesta k efektivnímu učení u dětí s poruchami sluchu v rámci programu EU SOCRATES Comenius 2.1 bylo vybavit učitele ICT dovednostmi, zlepšit a rozvinout proces výuky, který u studentů s poruchami sluchu zvyšuje motivaci k učení a vytváří studijní dovednosti, nezbytné pro každého člena společnosti založené na informacích a znalostech. Cílová skupina projektu sestávala z praktikujících a budoucích učitelů se zaměřením na práci s dětmi s poruchami sluchu. Realizace projektu proběhla od 1. října 2006 do 1. října Hlavní výstupy zahrnují popisy kurzů a studijní materiály a příručky pro učitele na téma využití ICT v základních předmětech. Učitelé zapojení do testování studijních materiálů a příručky tyto materiály hodnotili jako užitečný materiál pro využití ve školní praxi, a to nejen v základních předmětech a u dětí s poruchami sluchu, ale i jako materiál pro obecné využití a speciální účely. My, účastníci projektu Pedagogickopsychologická fakulta Lotyšské univerzity v roli koordinátora projektu i další partneři - Katedra sluchových postižení Univerzity v Patrasu (Řecko), Masarykova univerzita Brno (Česká republika), Ústav počítačových technologií Univerzity v Patrasu (Řecko), Munkholm Course and Project Centre (Dánsko), Charles Resource Centre (Velká Británie), Internátní škola pro děti se sluchovým postižením v Rize (Lotyšsko) doufáme, že i vy tyto materiály shledáte užitečnými ve své praxi. Příručka Několik tipů pro využití ICT v základních předmětech poskytuje velmi stručný obecný úvod do využití ICT a dále se věnuje práci s dětmi se sluchovým postižením v základních předmětech a pravidlům etiky při využití ICT. Tým tříletého projektu vám při získávání dovedností pro práci s ICT přeje hodně úspěchů.

5 OBSAH ÚVOD: VÝUKA A UČENÍ S PODPOROU ICT...7 VYUŽITÍ INTERNETU JAKO ZDROJE...9 JAK NAHLÍŽET NA WEBOVÉ STRÁNKY VE VÝUCE NĚKOLIK RAD A POZNÁMEK...11 JAK POSUZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY...13 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A JEJICH USKUTEČNĚNÍ VE TŘÍDĚ...16 PROJEKTOVÉ UČENÍ...18 MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ...19 TECHNOLOGIE PRO INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...26 ZAPOJENÍ ODBORNÍKŮ DO UČEBNÍ KOMUNITY...29 VZDĚLÁNÍ PRO VŠECHNY...37 RADY A DOPORUČENÍ PRO UČITELE ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM...45 ICT JAKO PODPORA PŘI VÝUCE JAZYKŮ...52 VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE MATEMATIKY U NESLYŠÍCÍCH DĚTÍ...60 ETICKÉ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE A UČENÍ...63

6

7 ÚVOD: VÝUKA A UČENÍ S PODPOROU ICT Ve své učitelské praxi neustále hledáme různé způsoby, strategie a přístupy, které bychom mohli použít k zaujetí a motivaci studentů a k zefektivnění procesu výuky a učení. Je známo, že využití ICT má na učení pozitivní vliv a že příležitost využívat při učení ICT studenty pozitivně motivuje. Než však začnete připravovat a využívat aktivity do hodin, kde chcete technologií využít, měli byste si položit několik otázek: Jak často budu mít přístup k počítačům? Kolik počítačů máme k dispozici? Bude muset být u jednoho počítače víc studentů? Bude zapotřebí speciální vybavení? (videoprojektor, velké obrazovky, jiné speciální zařízení?) Jaké další vybavení je zapotřebí? (tabule pro psaní fixami, digitální fotoaparát, skener apod.) Jaký software je na počítačích k dispozici? Je k dispozici širokopásmový přístup k internetu? Jaký software budu používat? Budou mé vlastní počítačové dovednosti stačit? Jakou úroveň počítačových dovedností mají studenti? Bude zapotřebí další podpora (např. technická)? Mám naplánovánu náhradní aktivitu pro případ, že by byl problém s počítači? O co se moji studenti zajímají? Organizování zdrojů Když jste vytvořili nebo získali více dokumentů, obrázků a jiných typů souborů, měli byste je zorganizovat tak, abyste je našli, až je příště budete potřebovat. Téma organizování souborů ve Windows je rozsáhlé, proto ho zde jen ve stručnosti načrtneme: 7

8 Stejně jako při třídění tištěných složek poznámek z přednášek zvolte jednoduché, ale srozumitelné názvy pro složky na pevném disku a rozdělte je dále, když už budou příliš obsáhlé na to, aby se s nimi pohodlně manipulovalo. Když chcete vytvořit novou složku, klikněte pravým tlačítkem nad volným místem a mělo by se vám zobrazit menu začínající tlačítkem Zobrazit. Jeďte dolů na Nový a klikněte na něj, potom vyberte Složka. Objeví se symbol složky se jménem zvýrazněným jako Nová složka zde napište její jméno (07-08). Když jste vytvořili složku, můžete ji dále rozdělit např. Školní rok může obsahovat složky Matematika, Literatura, Fyzika, apod. Můžete také měnit názvy složek nebo souborů: vyberte složku nebo soubor, klikněte na ni pravým tlačítkem a zvolte Přejmenovat (druhé od konce v nabídce) 8

9 VYUŽITÍ INTERNETU JAKO ZDROJE Internet se dá využít ke spoustě aktivit, ale jejich příprava je časově náročná. Jakmile je však již vytvoříte, většinou je lze upravit i pro jiné studenty. Pokud mají vaši studenti problém s obrovským množstvím informací dostupných na internetu, můžete použít cvičení s konkrétními webovými stránkami, ve kterém získají potřebnou jistotu. Vyhledávání informací online Vyhledávače web prohledávají a databáze si budují pomocí automatických softwarových programů známých jako pavouci nebo roboti. Tyto programy si webové dokumenty ukládají a analyzují je. Data získaná z jednotlivých webových stránek si pak vyhledávač doplní do rejstříku. Když do vyhledávače zadáte požadavek na vyhledávání, vyhledávač to, co jste zadali, porovná se svým rejstříkem všech webových stránek, které analyzoval. URL adresy, které nejlépe odpovídají, se vám pak zobrazí jako výsledky hledání, přičemž výsledky s nejlepší shodou jsou umístěny nahoře. Google Pro vyhledávání menších webových stránek věnovaných specifickým tématům je zvláště vhodný Google. Vyhledávání můžete omezit na webové stránky ve své zemi výsledků hledání pak nebude nepříjemně mnoho! AltaVista - je další velice užitečný vyhledávač. Pokud chcete vyhledávat přesný text (např. Byl pozdní večer, první máj, nezapomeňte jej dát do uvozovek. Jinak vám vyhledávač najde stránky s kterýmikoli ze zadaných slov, takže jich mnohou být celé milióny! Při vyhledávání informací je zcela zásadní zvolit si pro daný typ informace nejlepší zdroj a pro tento zdroj nejefektivnější metodu 9

10 vyhledávání. Než se do vyhledávání informací pustíte, je dobré ujasnit si předmět vyhledávání a otázky, které k tématu máte. Při vyhledávání informací je nutné rozpoznat ústřední pojmy vašeho tématu a to, jak spolu navzájem souvisejí. Dvě nejdůležitější metody vyhledávání jsou vyhledávání podle klíčových slov a vyhledávání podle předmětu neboli vyhledávání v adresářích. Při vyhledávání podle klíčových slov se v databázi hledá materiál, jehož popis v některém z daných polí obsahuje slovo, které jste zadali. Příklady těchto polí u článků a knih jsou název, autor, předmět, abstrakt, plné znění textu nebo rok zveřejnění. Při vyhledávání podle předmětu se vaše hledání řídí pouze polem předmět, takže se dostanete pouze k materiálu souvisejícímu s konkrétním tématem. Další instrukce k vyhledávání na internetu najdete na těchto volně přístupných stránkách English Online: 10

11 JAK NAHLÍŽET NA WEBOVÉ STRÁNKY VE VÝUCE NĚKOLIK RAD A POZNÁMEK Webové stránky lze chápat jako učební pomůcku, jejíž využívání mnohdy ještě nepatří ve vyučovacím procesu k běžné záležitosti. Následující teze představují jakousi základní filozofii práce s webovými stránkami. Možná, že zde najdete, z vašeho pohledu, některé polemické či rozporuplné body nic nebrání tomu, abyste si níže uvedené teze přeformulovali v souladu se svojí filozofií vyučování. o Využívejte internetu ke splnění vzdělávacího cíle jako možné učební pomůcky, tzn. stanovte si nejprve vzdělávací cíl a pak posuzujte, zda je pro jeho dosažení určitá webová stránka adekvátní. Nehledejte vzdělávací cíl na základě toho, co je na webové stránce k dispozici! o Nespoléhejte na webové stránky jako na klíčový didaktický prostředek. Mějte na paměti, že web obsahuje také mnoho nekorektních i zcela zavádějících informací. Využívejte tedy web jako jednu z učebních pomůcek. o Ověřte si před každou vyučovací hodinou, zda je Vámi vybraný web dostupný. o Pracujte vždy s webovými stránkami, jejichž kvalitu jste si dopředu pro daný účel posoudili. Věnujte zvýšenou pozornost hypertextovým odkazům, prověřujte je mohou být prospěšné, ale taky značně zavádějící. o Projděte si před použitím webu ve výuce pečlivě celou jeho strukturu. Všímejte si všech jeho zákoutí. 11

12 o Nenechávejte v hodině žáky surfovat, vyhledávat či jinak marnit čas. Žáci musí pracovat takovým způsobem, který vede k naplnění Vašeho vzdělávacího cíle. o Nepodceňujte znalosti žáků při práci s internetem. Mnohdy umí po technické stránce zacházet s tímto médiem lépe než Vy, což nemusí být na závadu. Snažte se být lepší v užitečném zacházení s internetem, které vede k získávání smysluplných vědomostí. K tomuto přístupu veďte i své žáky. o Využívejte přednostně specifických vzdělávacích webových stránek. Ve valné většině případů jsou na nich materiály didakticky upravené. Usnadní to práci Vám i vašim žákům. o Tvořte si vlastní databáze. Uchovávejte si v písemné nebo elektronické formě informace o tom, kterých webů jste kdy a s jakým vzdělávacím cílem využívali, jak dopadla provedená evaluace, zda se podařilo dosáhnout vzdělávacího cíle, jaký jste měli z vyučování pocit Vy a jaký vaši žáci atd. Vlastní zkušenosti jsou nejcennější, avšak rádi se zapomínají. 12

13 JAK POSUZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY V případě, že jste nalezli webovou stránku, jejíž obsah chcete využít pro doplnění výkladu nebo ji hodláte doporučit žákům, měli byste vždy kriticky zhodnotit, zda je příslušná stránka opravdu vhodná ke vzdělávacím účelům. Na internetu může publikovat prakticky kdokoliv a může tak činit s různými cíli, které nemusejí být vždy zcela čestné. Proto je důležité mít na paměti alespoň základní charakteristiky nebo kritéria, podle nichž je možné webové stránky prověřit. V následující části textu najdete několik základních kritérií, která Vám pomohou při rozhodování, zda webovou stránku lze využít ve výuce. Správnost, věrnost, výstižnost V tomto případě jde o problém, že prakticky kdokoliv může publikovat na webu a mnohé zdroje (ani autory) nelze nijak zkontrolovat. V podstatě neexistují žádné standardy, které by musely stránky splňovat a jejichž dodržení by zajišťovalo správnost či hodnověrnost informací na dané webové stránce. Zkuste si tedy odpovědět na následující otázky: Jak spolehlivé (hodnověrné) a bezchybné jsou informace na daném webu? Je možné kontrolovat/prověřit fakta (např. odkazy na použité zdroje apod.), popř. autora zprávy uvedené na webových stránkách? Vzdělání (odbornost) autora Problémem bývá zjistit autorství informací nalezených na internetu. Je-li uveden seznam autorů, pak například chybí jejich kvalifikace. V mnoha případech lze těžko zjistit zodpovědnost (a také 13

14 důvěryhodnost) nakladatele či toho, kdo informace publikoval. Bohužel informace o autorech nebývají na webových stránkách velmi často k dispozici vůbec. Zkuste si odpovědět na následující otázky: Jsou na stránce nějaké informace o autorovi/autorech? (jméno, pracoviště) Jaká je kvalifikace autora webových stránek pro to, aby mohl psát o daném tématu? (vzdělání v oboru, další publikační činnost) Jak renomovaný je ten, kdo informace publikuje? (soukromé stránky, univerzitní stránky, stránky institucí) Pokud nejsou na webové stránce žádné informace o autorech, neznamená to automaticky, že jde o špatný projekt. Všechny knihy ale mají uvedeného autora, tak proč by měl být internet výjimkou? Objektivita Často nejsou jasně stanovené cíle či zaměření autorů, kteří prezentují dané informace. Stránky mohou sloužit i jako virtuální tribuna určená k šíření jednostranných názorů či jinak zkreslených informací. Položte si následující otázky: Jsou prezentované informace bez předsudků, nebo jsou jednostranně zaměřené? Nejsou informace záměrně zkreslené či jinak upravené? Nezamlčují důležité informace? Aktuálnost Na webových stránkách někdy nebývají žádná data. Pak lze jen těžko zjistit, jak staré jsou publikované informace, nebo zda jsou ještě vůbec platné. Webové stránky by měly obsahovat přinejmenším datum poslední změny (aktualizace). 14

15 Je obsah webových stránek aktuální (časově i obsahově)? Je zřejmé datum publikování informace? Záběr, rozsah, zaměření Někdy je rovněž těžké určit, komu je webová stránka určena, jaká témata vlastně pokrývá, nebo co je jejím hlavním tématem. Je proto vhodné položit si například následující otázky: Jaká témata zachycuje dílo publikované na webové stránce? Do jaké hloubky je téma zpracováno? Komu je webová stránka určena? 15

16 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A JEJICH USKUTEČNĚNÍ VE TŘÍDĚ Samoregulované učení? Termín samoregulované učení můžeme definovat jako proces učení, v jehož průběhu žáci samostatně určují své vlastní cíle, plány, vypracovávají regulační pravidla a evaluační strategie. Učení může být efektivní pouze tehdy, když žáci aktivně zpracovávají dostupné informace. Ovšem když učitel poskytuje počítačové prostředí k učení, vzniká dojem, že počítač navozuje u žáků chování pokus-omyl namísto orientace na problémy nebo cíle. Důležité je, že žáci jsou vedeni v procesu zpracování materiálu a vyvíjejí vlastní strategie, aby se vyhnuli úskalím samoregulovaného učení. Navíc množství informací poskytované na webu může vést k informačnímu přesycení, nekonzistenci díky nelineární strukrtuře, nekoherenci funkčnosti různých prostředí. Nicméně, klíčem k efektivnímu učení je motivace žáků Je všeobecně známo, že existují dva hlavní typy motivů: Vnitřní motivace: Je známo, že vnitřní motivace vede k velmi kvalitnímu učení a kreativitě. Zájem o učební aktivitu se zvnitřňuje, když žák shledává úkol prospěšným. Vnější motivace: Žák, motivovaný k učební aktivitě zvnějšku, pracuje, aby dosáhl cílů stanovených někým jiným, nikoli jím samotným. Využití webových nástrojů a obsahu ve třídě musí býrt organizováno takovým způsobem, aby podporovalo samoregulační učení cestou nárůstu vnitřní motivace žáků. 16

17 Problémové učení Problémové učení (angl. PBL) je pedagogickou strategií aktivního učení, která však může být adaptována k využití v oblasti základního a středního vzdělání. Hlavními charakteristikami této pedagogické strategie jsou : problém:...učení je posouváno kupředu posuzováním problémů s otevřenýmm řešením. proces spolupráce:...žáci se učí v malých skupinách na bázi spolupráce. role učitele:...učitel je spíše pomocníkem, nežli tím, kdo dodává hotové znalosti. Při vytváření PBL aktivity je důležité zpočátku použít zjednodušené verze skutečných světových problémů. Učitel může postupně přidávat další složky. Tato progrese a postupné prolínaní motivují žáky, takže tito postupně získávají odborné znalosti. V průběhu tohoto procesu učení je velmi důležité poskytovat žákům zpětnou vazbu a reflexi. Schopnost řešit problémy je v dnešní době základní znalostí. Řešením problémů žáci rozvíjí poznávací strategie, aby byli schopni analyzovat nepředpokládané, obtížné situace a vytvářet smysluplná řešení. Zapojíme-li žáky do řešení takových problémů, budeme rozvíjet jejich schopnost kritického myšlení, což jim pomůže v interakci se skutečným životem. Naproti tomu dobře strukturované problémy s jediným řešením, předkládané žákům v tradičních třídách, poučí žáky o samotném řešení, méně však o způsobu jak k němu dospět. Ve skutečném životě zřídkakdy opakujeme tytéž kroky vedoucí k řešení problémů; tudíž ustrnulá posloupnost řešení vyučovaná v dobře strukturované třídě je stěží přenositelná. Místo toho problémy skutečného života poskytují věčně proměnlivé množství cílů, kontextů, obsahů, překážek a neznámých, které ovlivňují náš přístup k nim. Aby byli úspěšní na své životní dráze, žáci potřebují procvičovat řešení obtížných problémů odrážejících život mimo školní lavice. Tato dovednost je hlavním cílem problémového učení. 17

18 PROJEKTOVÉ UČENÍ Projektové učení (angl. PBL) zdůrazňuje v procesu učení aktivity, které jsou dlouhodobé, mezipředmětové a zaměřené na žáka. S ohledem na tuto metodu musí žáci organizovat svou práci a řídit svůj volný čas. V rámci projektového učení žáci spolupracují a dávají tak smysl svému konání. Projektové vyučování se liší od aktivit založených na pouhém zjišťování informací právě svým důrazem na spolupráci v učení. Navíc dalším výraznýmm rozdílem je produkce žákovských výtvorů za účelem prezentace naučeného. Web je velmi dobrým rámcem pro navrhování projektových aktivit. Tipy pro využití projektového učení Učitel si musí uvědomit některé problémy dříve, než začne navrhovat projekt pro své žáky. Přiložená tabulka uvádí přehled výše zmíněných problémů Kdy použít projektové učení: Projektové učení je navrhováno pro komplexní problémy, které nutí žáky bádat, aby porozuměli. Nemá smysl používat projektové učení pro usnadnění učení faktickýmm informacím. Například žáci mohou být požádáni, aby sledovali kvalitu vody v místní řece a naučili se tak něco o místním ekosystému a ekologických problémech, které ho ovlivňují. Název projektu: vyberte jako název projektu něco skutečného, co má význam v životě vašich žáků. Použití technologie: poskytujte technologicky zaměřené pomůcky, které rozvinou u vašich žáků schopnost bádat. Spolupráce: založte svůj projekt na žákovské spolupráci. Čas: projekt musí trvat dostatečně dlouho, aby se žáci mohli zapojit (minimálně 3 týdny). Požadavek na výstupy: žáci musí připravit výstup jako výsledek svého výzkumu (prezentační soubor, textový dokument, shrnutí atd.). 18

19 MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ Co je Webquest? WebQuest je formát lekce založené na zjišťování informací, v jejímž rámci většina informací, s nimiž žáci pracují, pochází z webu. Žáci informace čtou, analyzují a syntetizují. Jedná se o vysoce konstruktivní výukovou metodu, v jejímž rámci se žáci aktivně dobírají vlastního chápání problému. Výzkum je obvykle založen na otázkách a problémech ze skutečného života. Internet tak přenáší současné události do třídy. Samotné vyhledávání (angl. quest) je obvykle rozděleno do následujících úseků: Úvod Úkol Zpracování Evaluace Závěr Učitelova stránka Typické je to, že žáci dokončují WebQuests v kooperativních skupinách. Každý žák v každé skupině má přidělenu roli nebo specifickou oblast výzkumu. WebQuesty se často vyskytují ve formě scénářů pro hraní rolí profesionálních výzkumníků nebo historických osobností. WebQuesty jsou skvělou pomůckou pro využití ve třídě. Učitel může vyhledat určité téma nebo vytvořit své vlastní webquesty s využitím programů Microsoft Frontpage nebo Microsoft Word. Učitelem vytvořený WebQuest dovoluje žákům dokončit nejrůznější úkoly s využitím kancelářských programů jako např. Microsoft Word, PowerPoint, Access, Excel a Publisher. Učitelé mohou používat tento nástroj a vytvářet webquestový projekt. Na projektu můžeme hodnotit použití Microsoft Office, webu a dokončení webquestových úkolů. WebQuest je skvělý způsob, jak integrovat technologii do výuky. Webquesty mohou být vytvářeny a spouštěny i bez internetu, uchovány na pevném disku počítače. 19

20 Co je Web 2.0 neboli sociální internet? Web 2.0 odkazuje na druhou generaci webových komunit a hostovaných služeb (jako např. sociální sítě, wiki, folksonomy) zaměřených na podporu tvořivosti, spolupráce a sdílení mezi uživateli. Přestože termín označuje novou verzi webu, neznamená to v praxi aktualizaci technických specifikací, ale změny ve způsobech využití internetu developery a koncovými uživateli. Výraz "Web 2.0" může také označovat přeměnu webových stránek z izolovaných zásobníků informací na vzájemně propojené výpočetní platformy, které ve vztahu k uživateli působí jako software. Web 2.0 také obsahuje sociální prvek umožňující uživatelům vytvářet a distribuovat obsah, který je často možno bez omezení sdílet a znovu používat. Je třeba si povšimnout, že roste ekonomická hodnota webu, protože uživatelé mohou zvládnout větší množství on line činností. Někteří považují technologie Web 2.0 za dobře použitelné v oblasti výuky cizích jazyků. Technologie jako např. on-demand video, file-sharing, blogy, wiki a podcasting se staly velmi populárními mezi učiteli jazyků a studenty. Využitím těchto nových nástrojů uživatelé zdůrazňují aspekty spolupráce a společenství. Co je del.ic.ious web site? Webová stránka del.icio.us (v angl vyslovováno jako "delicious") je sociální záložková webová služba určená pro uchování, sdílení a objevování webových záložek. Nehierarchický kategorizační systém klíčových slov je používán na del.icio.us, kde mohou uživatelé každou svoji záložku označit tagem číselně nebo pomocí libovolných klíčových slov. Je zde umožněn kombinovaný pohled na záložky s tagy libovolného uživatele; kolektivní charakter aplikace umožňuje vidět záložky podobně zaměřených uživatelů. Veškerý materiál umístěný na del.icio.us je standardně nastaven jako veřejně přístupný, třebaže uživatel může označit specifické záložky jako soukromé; importované záložky jsou nastaveny jako soukromé. Je zdůrazňovánn aspekt veřejnosti; 20

21 aplikace není primárně zaměřena na shromažďování soukromých ( nesdílených ) kolekcí záložek. Co je YouTube? YouTube je webová stránka zaměřená na sdílení videa, kde uživatelé mohou nahrávat a sdílet videoklipy. Tato stránka používá technlogii Adobe Flash k zobrazení široké palety videa včetně filmových klipů, televizních klipů a hudebních klipů stejně jako amatérského materiálu, jako jsou např. videoblogy a původní videonahrávky. Neregistrovaní uživatelé mohou zhlédnout větší část videoobsahu stránky, zatímco registrovaným uživatelům je povoleno nahrávat neomezený rozsah videomateriálů. Část materiálů je přístupná pouze uživatelům starším 18 let (např. videa s potenciálně urážlivým obsahem). Nahrávání pornografie není povoleno. Související videa, označená názvem a tagem, se na monitoru objevují napravo od daného videa. Během druhého roku existence byly na YouTube přídány funkce umožňující uživatelůmm odesílat videoodpovědi a subskribovat si přísun materiálu s určitým obsahem. Co je RSS? RSS označuje skupinu webfeedových formátů používaných k publikování pravidelně aktualizovaného obsahu jako např. zápisy do blogů, hlavní titulky zpráv nebo podcasty. Dokument RSS, který bývá nazýván jako "feed," "web feed" nebo "channel", obsahuje buď shrnutí obsahu asociovaného webu, nebo úplný text. RSS lidem umožňuje držet krok s jejich oblíbenými webovými stránkami automaticky, což je snazší než manuální kontrola. Obsah RSS může být čten pomocí softwaru nazvaného "RSS reader," "feed reader" nebo "aggregator." Uživatel si zajistí přísun z feedu vložením feedového odkazu do čtecího softwaru nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči, což zahájí celý proces. Čtecí program pravidelně kontroluje nový obsah uživatelem subskribovaných feedů a stahuje všechny nalezené aktualizace. 21

22 Co je blog nebo WebBlog? Blog je webová stránka, kam jsou záznamy zapisovány chronologicky a běžně zobrazovány s obrácenou chronologií. Slovo "blog" také může být užíváno jako sloveso s významem udržovat nebo doplňovat obsah blogu. Mnohé blogy komentují události nebo určitá témata, jiné fungují jako osobněji zaměřené on line deníky. Typický blog kombinuje text, obrázky a odkazy na jiné blogy, webové stránky a jiná média vztahující se k jehom tematickému zaměření. Důležitou součástí mnoha blogů je možnost zanechávat komentáře v interaktivním formátu. Většina blogů má primárně textový charakter, třebaže některé jsou zaměřeny na umění (artblog), fotografie (photoblog), skeče (sketchblog), videa (videoblog), hudbu (MP3 blog), audio (podcasting) a stávají se tak součástí širší sítě sociálních médií. Co je Wiki? Wiki je druh počítačového softwaru umožňující uživatelům snadno vytvářet, editovat a propojovat webové stránky. Wiki jsou často používány ke tvorbě spolupracovních webových stránek, komunitních stránek a stále více instalovány firmami k poskytování finančně dosažitelných a efektivních intranetových sítí nebo pro využití v oblasti znalostního managementu. Lze říci, že se jedná nejjednodušší on-line databázi, která vůbec může fungovat. Jedním z nejznámějších příkladů wiki je Wikipedia. Co je podcast? Podcast je digitální mediální soubor nebo vybraná kolekce takovýchto souborů distribuovaných po internetu s využitím sdružování přenosných mediálních přehrávačů nebo osobních počítačů. Termíny jako radio mohou označovat buď samotný obsah nebo metodu, kterou je sdružován; posledně zmíněné je také 22

23 nazýváno jako podcasting. Hostitel nebo autor podcastu je často nazýván podcasterem. Termín "podcast" je složeninou ze slov "ipod" a "broadcast". ipod firmy Apple je přenosný mediální přehravač, pro který byly vyvinuty první podcastingové skripty (viz historie podcastingu). Přestože podcasterské webové stránky mohou často nabízet přímé stahování nebo nasměrování datového toku se svým obsahem, podcast odlišuje od ostatních digitálních mediálních formátů jeho schopnost být sdružován, subskribován a stahován automaticky po zjištění nového obsahu, s využitím aggregátorů nebo feed readerů schopných přečíst feed formáty jako RSS nebo Atom. Co jsou mind mappingové nástroje? Mind map je diagram zastupoující slova, myšlenky, úkoly nebo jiné položky připojené a uspořádané radiálně okolo ústředního klíčového slova nebo myšlenky. Tato metoda se využívá pro generování, vizualizaci, strukturování a klasifikaci myšlenek a také jako pomoc při studiu, organizaci, řešení problémů a psaní. Je to diagram s vyobrazením, který reprezentuje sémantické a jiné souvislosti mezi jednotlivými dávkami informací. Nelineární, radiální povaha grafické prezentace podporuje brainstormingový přístup k jakémukoli organizačnímu úkolu a eliminuje tak překážky stanovení skutečně vhodného nebo relevantního koncepčního rámce. Mind map se podobá sémantické síti nebo kognitivní mapě, druhy používaných spojení však nepodléhají žádné formální restrikci. Jednotlivé složky jsou uspořádány intuitivně s ohledem na důležitost koncepce a jsou organizovány do skupin, větví nebo oblastí. Uniformní grafické vyjádření sémantické struktury informace metodou hromadění vědomostí může pomoci znova vybavit existující paměťové stopy. 23

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet

PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet PRŮVODCE PRO UČITELE aplanet OBSAH PŘEDMLUVA..... 6 1 ÚVOD DO PROJEKTU aplanet... 9 1.1 SEZNAMTE SE SE ZÁKLADNÍMI POJMY PROJEKTU aplanet... 9 1.2 PROČ JE TŘEBA ZMĚNIT ZPŮSOB NAŠEHO PROFESNÍHO ROZVOJE:

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS

INOVATIVNÍ METODY V PROCESU KURIKULÁRNÍCH ZMĚN DNEŠNÍ ŠKOLY INNOVATIVE METHODS IN THE PROCESS OF CURRICULAR CHANGES IN TODAY S SCHOOLS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a Psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Studijní obor: Anglický jazyk Občanská výchova

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ

ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU METODOLOGIE CLIL SE ZAMĚŘENÍM NA 1. STUPEŇ ZŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra matematiky Eva Berčíková V. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol ANGLICKÁ MATEMATICKÁ TERMINOLOGIE V KONTEXTU

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ

CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ CLIL v české školní praxi NADĚŽDA VOJTKOVÁ, SVĚTLANA HANUŠOVÁ Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vydáno v rámci projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, gymnáziích a SOŠ Kraje Vysočina (CZ.1.07/1.3.02/02.0004,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky VÝUKOVÉ METODY V HODINÁCH NĚMECKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce OLOMOUC 2012 Vedoucí diplomové práce

Více

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informační studií a knihovnictví BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 VANDA GŘEŠÁKOVÁ Masarykova univerzita v Brně

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates

Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Řízení evropských projektů Informace pro koordinátory centralizovaných projektů Socrates Přispěvatelé: Ray Kirtley Sue Ling Vesa Purokuro Silvia Wiesinger Eija Wilen Holger Bienzle Editor: Holger Bienzle

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT

Mezinárodní certifikace. otevřené technologie INGOT Mezinárodní certifikace otevřené technologie INGOT Praktická příručka pro hodnotitele Ian Lynch Verze 2.2 příručky publikované v originále 4. ledna 2011. Aktuální verzi najdete v on-line podobě na www.theingots.org/community/handbook2

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková

Inkluze ve vzdělávání. Lenka Šmeráková Inkluze ve vzdělávání Lenka Šmeráková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce předkládá informace týkající se inkluze ve vzdělávání a informace o možnostech či omezeních inkluzivního vzdělávání žáků se

Více