Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1

2 Výroční zpráva o činnosti Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov za školní rok 2010/2011 předkládá Mgr. Pavel Janus ředitel školy

3 Úvod Ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov předkládá tuto zprávu o činnosti školy tak, jak mu ukládá 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb. Zpráva je členěna dle poţadavků 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Sloţení zprávy 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 6. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ PROVEDENÝCH ČŠI 9. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY, VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH 10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 12. ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 13. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

4 1. Základní údaje o škole Název Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Sídlo Jednoty 1620, Sokolov Zřizovatel školy Rada Karlovarského kraje IČ IZO REDIZO Ředitel Zástupci ředitele Mgr. Pavel Janus Ing. Růţena Smetanová Ing. Zdeňka Kolbasová Ing. Marcela Kůrková Ing. Jaroslav Vlček Telefon/fax / Webové stránky Charakteristika školy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov (dále jen ISŠTE Sokolov) je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovanou Karlovarským krajem, která vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a její činnost se řídí platnými právními normami. Škola patří mezi největší v Karlovarském kraji. K došlo ke sloučení Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov a Střední průmyslové školy, Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště Královské Poříčí na základě rozhodnutí Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 109/04/05. K měla škola celkem 968 ţáků. Vedle učebních a studijních oborů zaměřených především na strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví a ekonomiku, realizovala škola také výuku ve vlastní akreditované svářečské škole a rekvalifikační kurzy pro Úřad práce a podnikatelské subjekty. Velmi těsně a úspěšně spolupracuje s podniky regionu. ISŠTE Sokolov je členem Okresní hospodářské komory Cheb a řádným členem Hospodářské a sociální rady Sokolovska. Je členem i řady řemeslných cechů a sdruţení (Cech instalatérů, pokrývačů a tesařů; Regionální stavební sdruţení Karlovy Vary; Asociace středních průmyslových škol ČR; Asociace energetického vzdělávání; Cechu instalatérů; Cechu sádrokartonářů). Škola je nadprůměrně personálně, prostorově i materiálně vybavena. Ve čtvrtek 3. prosince 2009 zahájila nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější investiční výstavbu v rámci Projektu

5 revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov za 400 mil. Kč. Provozuje nejrozsáhlejší školní počítačovou síť v Karlovarském kraji čítající na 340 PC. Všechna PC a NTB jsou připojena na vysokorychlostní širokopásmový Internet. Škola má dobře fungující Informační centrum. Škola vydává měsíčně vlastní časopis VOICE i v tištěné verzi. Škola dosahuje velice dobrých výsledků ve středoškolské odborné činnosti (SOČ), a v regionálních soutěţích vůbec. Škola bývá obvykle vítězem středoškolských krajských soutěţí negymnazijního typu. ISŠTE Sokolov se daří i v oblasti sportu. Při ISŠTE Sokolov funguje sportovní klub s názvem Volejbalový sportovní klub ISŠTE Sokolov. Klub zapojuje ţáky školy do sportovní a preventivní činnosti. Škola, která byla zaloţena s cílem poskytovat veřejnosti vzdělávací sluţby na principech humanismu a demokracie, úspěšně připravuje absolventy jak pro trh práce, tak pro další studium na vysokých školách. Svým absolventům vydává tyto certifikáty: osvědčení o absolvování kurzu, osvědčení o jednotlivé zkoušce (díle jen JZ), výuční list, maturitní vysvědčení, vysvědčení. Ve své činnosti se ve školním roce 2010/2011 škola řídila Plánem práce školy. Ten byl řádně schválen zahajující pedagogickou radou školy. Při ISŠTE Sokolov byla v roce 2009 zřízena Školská rada, s funkčním obdobím do roku Školská rada je orgán školy umoţňující zákonným zástupcům nezletilých ţáků, zletilým ţákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých ţáků a zletilí ţáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůţe být ředitel školy. Školská rada: a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků v základních a středních školách, e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

6 Funkční období členů školské rady je tři roky (září září 2011). Členové školské rady: Ing. Jaromír Dvořák Mgr. Eva Maršíková Radomír Hošta Ing. Alexandr Fales Jakub Král Karel Prokop - jmenovaný člen Radou Karlovarského kraje - jmenovaný člen Radou Karlovarského kraje - učitel odborného výcviku ISŠTE Sokolov - učitel odborných předmětů ISŠTE Sokolov - zástupce ţáků - zástupce ţáků Školská rada zasedala nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolával její předseda, první zasedání školské rady svolal ředitel školy. Nové volby do Školské rady budou vyhlášeny měsíci září 2011.

7 Tabulka č. 1 Ţáci SOŠ a SOU dle oborů a ročníků (k ) Kód oboru Název oboru Management obchodu/ M/036; Ekonomika a podnikání / Veřejnosprávní M/001; činnost/ /01 Veřejnosprávní činnost M/004; / M/01 Silniční doprava/ Dopravní prostředky Ţáci celkem Celkem z toho dívky Ţáci celkem z toho dívky Ţáci celkem z toho dívky Ţáci celkem z toho dívky Ţáci celkem Elektrotechnika z toho dívky M/ M/001 Stavebnictví Strojírenství H/ H/001; / H/ H001; / L/001 Strojní mechanik Elektrikář/ Elektrikář Obráběč kovů Automechanik/ Mechanik opravář motorových vozidel Mechanik strojů a zařízení H/ H/ H/ H/001; /01 Instalatér Tesař Montér suchých staveb Zedník/ Zedník Celkem L/ L/ L/501 forma Podnikání forma dálková Podnikání forma denní Provozní technika dálková CELKEM

8 Tabulka č. 2 Vývoj počtu ţáků školy (k ) Kalendářní rok (k 31. lednu) Počet ţáků školy celkem Počet ţáků denního studia (bez nástavbového studia) Z toho: - učební obory - studijní obory SOU - studijní obory SOŠ Počet ţáků nástavbového studia Z toho: - denní studium - večerní studium - dálkové studium Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2010/2011 pouţívala škola učební plány uvedené v následujících tabulkách. Tabulka č. 3 Učební obory Číslo Kód a název oboru/zaměření Schváleno MŠMT ČR dne H/001 Elektrikář H/01 Elektrikář H/001 Obráběč kovů H/01 Obráběč kovů 42 66/96-74 z /2003 z č.j.: / z /01-23 z č. j.: / z H/01 Strojní mechanik 9 968/ z H/001 Automechanik H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/001 Zedník H/01 Zedník /98-23 z č.j.: / z /97-72 z č.j.: / z H/001 Truhlář 21354/ z H/001 Montér suchých staveb H/01 Montér suchých staveb H/001 Instalatér H/01 Instalatér H/001 Tesař H/01 Tesař 27093/99-23 z č. j.: / z /97-72 z č. j.: / z / z č. j.: / z

9 Tabulka č. 4 Studijní obory SOŠ Číslo Kód a název oboru Schváleno MŠMT ČR M/004 Silniční doprava M/01 Dopravní prostředky 25319/95-23 z /01-23 z č.j.: / z M/01 Elektrotechnika 9 968/ z M/001 Veřejnosprávní činnost M/01 Veřejnosprávní činnost M/036 Management obchodu M/01 Ekonomika a podnikání /95-23 z č.j.: / z /99-23 z č.j.: / z M/001 Technické lyceum /99-23 ze M/001 Pozemní stavitelství M/01 Stavebnictví 30209/97-71 z č.j.: / z L/001 Mechanik strojů a zařízení č.j /97-23 z Tabulka č. 5 Nástavbové obory SOU Číslo Kód a název oboru Schváleno MŠMT ČR L/506 Provozní technika 23863/04-23 ze L/501 Podnikání 14049/95-23 z L/506 Provozní technika denní 14049/95-23 z

10 3. Přehled pracovníků školy Ve škole pracují tři kategorie zaměstnanců. V první řadě pedagogičtí pracovníci (učitelé, učitelé odborného výcviku), dále správní zaměstnanci v členění technicko-administrativní pracovníci a ostatní. Pracovní funkce zaměstnanců jsou určeny organizačním schématem. Jejich počet je kaţdý školní rok určován tzv. limitem pracovníků, odvozeným od počtu ţáků. V roce 2007 byl KÚ KV kraje stanoven limit ve výši 139,187 pracovníků na základě mzdové inventury a skutečného počtu zaměstnanců, coţ neváţe na výkony. Pro rok 2008 byl stanoven limit ve výši 123,375 pracovníka. Pro rok 2009 byl stanoven limit ve výši 128,000 pracovníka. Pro rok 2009 byl stanoven limit ve výši 112,415 pracovníka. Pro rok 2010 byl stanoven limit ve výši 108,850 pracovníka. Funkční schéma ISŠTE od Vedení školy Ředitel školy Mgr. Pavel Janus Zástupce ředitele pro teoretické vyučování (zástupce statutárního orgánu) Zástupce ředitele pro teoretické vyučování Zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupce ředitele pro provoz a ekonomiku (zástupce statutárního orgánu) Ing. Zdeňka Kolbasová Ing. Marcela Kůrková Ing. Jaroslav Vlček Ing. Růţena Smetanová Úsek ředitele Samostatný administrativní pracovník úseku Ř Diana Bartošová Psycholog, výchovný poradce Drogový preventista PaedDr. Zuzana Ondrová Ing. Eva Fikarová Správci operačního sytému, správci sítě Ing. František Midloch (další pracovní poměr) Marek Makoň (další pracovní poměr) Jaroslava Plocová (další pracovní poměr) Manaţerka Centra vzdělávání Ing. Lucie Bednářová

11 Úsek provozně ekonomický Technicko-ekonomický pracovník uklízečky Odborný technicko-ekonomický pracovník správce budov, údrţbář, školník uklízečka - SH Švecová Alena Černá Zdeňka Matejovičová Jitka Švarcová Renata Gauderová Helena Mizerová Anna Szokolaiová Libuše Jiří Janata Kříţová Jana Samostatný odborný ekonom Samostatný odborný ekonom Technicko-ekonomický pracovník Technický pracovník Odborný referent - personální ţáci Odborný referent personální ţáci, vrátní Rothanzlová Květa Rambousková Zdena Freiynfeldová Emílie Makoň Marek Kopková Lucie Marta Jarošová Miroslav Hruška Úsek praktického vyučování a odborných předmětů vedoucí učitel OV učitel OV Siváň Jan Lubomír Davídek Janda Karel Csáko Jan vedoucí učitel OV učitelé odborného výcviku Petrusová Silvie Bravenec Zdeněk Hošta Radomír Svoboda František Bohuslavová Hana Malý Josef Szokolai Pavel Šafář Karel Šafář Jiří Heichl Richard Zoufalý Petr

12 CNC stroje Miroslav Soukup vedoucí učitel OV učitelé odborného výcviku stavební Vaš Petr Zdeněk Miroslav Němec Radomír Obzina Tomáš Latislav Jiří Pátek Petr Novák Ota Csáko Jan Obsluha výměníkové stanice - škola Šafář Karel Úsek teoretického vyučování samostatný odborný referent TV (Sokolov) Kratochvílová Marie technicko-hospodářský pracovník (K. Poříčí) uklízečky Plocová Jaroslava Vévodová Eva Kubalová Boţena učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů: Mgr. Sochůrková Ivana - předseda předmětové komise humanitních předmětů Mgr. Pavel Janus, Mgr. František Aubrecht, Mgr. Daniela Synáčová, Mgr. Ventrubová Lucie, Dorotíková Věra, Šikýř Milan, Tvrdá Nikola Mgr. Pitrová Ivana - předseda předmětové komise přírodovědných předmětů Mgr. Pavel Franěk, Mgr. Stanislav Jedlička, Mgr. Eva Borská, Ing. Gondíková Jana, Ing. Gondík Rostislav, Bechová Zdeňka, Mgr. Karel Tříska, Ing. Petr Kovařík Mgr. Kamila Šudřichová - předseda předmětové komise cizích jazyků Eva Bartyzalová, Mgr. Krista Chladová, Mgr. Marcela Heichlová, Nikola Šebková, Ing. Chalupová Kateřina, Jitka Beštová Mgr. Kurfürst Rostislav - předseda předmětové komise tělesné výchovy Mgr. Pavel Franěk, Bc. Yvetta Milfaitová, Bc. Zdeněk Braum, Mgr. Zapletal Jaroslav, Mgr. Pavlína Šponiarová

13 učitelé odborných předmětů a praxe: Ing. Kůrková Marcela/Ing. Hethová Renata - předseda předmětové komise OP ekonomických Mgr. Zuzana Brychtová, Ing. Zdeňka Kolbasová, Ing. Hethová Renata, Ing. Eva Fikarová, Monika Bartovská, Muchnová Milada, Dorotíková Věra, Slezáková Iva, Ing. Zicha Jan Ing. Alexandr Fales - předseda předmětové komise OP elektrotechnických Ing. Luboš Látal, Ing. Miloslav Hubáček, Jaroslav Honzák, Gejza Balázs, Silva Petrusová, Zdeněk Bravenec, Ing. Jiří Jelínek, Ing. Josef Bulka Ing. Franče Václav - předseda předmětové komise OP strojírenských Ing. Karel Ivan, Mgr. Jan Boháč, Richard Heichl, Ing. Kateřina Chalupová, Josef Horváth, Ing. Miroslav Soukup Ing. Bulka Josef - předseda předmětové komise výpočetní techniky Ing. Bohuslava Čeţíková, Ing. Jaroslav Vlček, Ing. Jiří Krajský, Ing. František Midloch, Dorotíková Věra, Ing. Marcela Slavíková předseda předmětové komise stavební Hoza Pavel, Krajčová - Suchanová Tereza, Ing. Jiří Čihák, Šikýř Milan, Ing. Václav Liepold Tabulka č. 6 Pracovníci školy přepočtený počet 2010/2011 Pedagogičtí THP Dělníci Celkem Z toho: 82,798 13,856 12, ,850 - učitelé 59,408 - učitelé OV 22,390 - psycholog 1 Tabulka č. 7 Vývoj počtu pracovníků - fyzický (2010/2011) Průměrný stav fyzický Počet ţáků na pracovníka ,4 9,3 8,01 Pracovníci celkem Z toho: - Pedagogičtí - THP - Dělníci

14 Tabulka č. 8 Kvalifikovanost a nekvalifikovanost pedagogických pracovníků (2010/2011) Pedagogičtí pracovníci Celkem Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Z toho: - učitelé - učitelé OV Tabulka č. 9 Věkové sloţení pedagogických pracovníků (2010/2011) Pedagogičtí pracovníci Učitelé Učitelé OV Celkem Věk do 30 let Věk let Věk let Věk nad 55 let Důchodci Celkem Tabulka č. 10 Nástupy pracovníků a skončení pracovních poměrů (2010/2011) Nástupy nových pracovníků Skončení pracovních poměrů Celkem 5 Celkem 12 Pedagogičtí pracovníci THP Dělníci Z toho: Učitelé Učitelé OV 2 Z toho: Učitelé 5,5 0 1 Mistři OV 5,5 4. Údaje o přijímacím řízení Pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2009/2010 byly zvoleny dvě strategie: 4.1. Dlouhodobá strategie a) udrţení základních učebních oborů elektrikář, obráběč kovů, zámečník, automechanik/mechanik opravář motorových vozidel, zedník, montér suchých staveb, malíř, instalatér, b) zavádění oborů poţadovaných na trhu práce - řízení jakosti ve strojírenství, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, tesař, c) studijní obory - udrţet studijní obory elektrotechnika, silniční doprava/dopravní prostředky, veřejnosprávní činnost, magament obchodu/ekonomika a podnikání, technické lyceum, mechanik strojů a zařízení, strojírenství, pozemní stavitelství/stavebnictví,

15 d) nástavbové studium pro absolventy učebních oborů - zajistili jsme nabídku nástavbových oborů o podnikání, to znamená, ţe nabízíme tyto obory: podnikání (i v denní formě), elektrotechnika a provozní technika Strategie přijímacího řízení (jaro 2010) Pro školní rok 2010/2011: a) Byla zvolena jednoduchá taktika - naplnit všechny nabízené obory pokud moţno 30 ţáky. Důvod je ekonomický, plné třídy jsou ekonomicky méně nákladné. O nabízené obory je na trhu práce zájem, potvrzený regionálními zaměstnavateli. b) Reagovat na potřeby trhu práce nabídkou oborů tak, aby se minimalizovaly stavy absolventů v registrech úřadů práce.

16 Tabulka č. 11 Předpokládané počty přijímaných ţáků 2011/2012 Obory Obor (kód a název) Počet uchazečů Studijní obory Nástavbové obory Učební obory M/01 Elektrotechnika M/01 Veřejnosprávní činnost M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Technické lyceum M/01 Dopravní prostředky M/01 Strojírenství L/001 Mechanik strojů a zařízení M/01 Stavebnictví L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov L/524 Podnikání - dálkové studium L/524 Podnikání - denní nástavba L/506 Provozní technika - dálkové studium H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Elektrikář H/01 Obráběč kovů H/01 Strojní mechanik H/01 Instalatér H/01 Zedník H/01 Montér suchých staveb H/01 Tesař 15 Tabulka č. 12 Přijímací řízení 2010/2011 Obory vzdělání Počet přihlášek do jednotlivých kol Počet přijatých v jednotlivých kolech Celkem přijato Stav k Veřejnosprávní činnost denní forma vzdělávání Ekonomika a podnikání denní forma vzdělávání Dopravní prostředky denní forma vzdělávání Elektrotechnika denní forma vzdělávání Stavebnictví denní forma vzdělávání Mechanik strojů a zařízení, denní forma Mechanik opravář motorových vozidel denní forma vzdělávání Elektrikář denní forma vzdělávání Obráběč kovů denní forma vzdělávání Strojní mechanik denní forma vzdělávání

17 Instalatér denní forma vzdělávání Zedník denní forma vzdělávání Montér suchých staveb denní forma vzdělávání Tesař Denní forma vzdělávání Podnikání, denní forma Vzdělávání Podnikání, dálková forma vzdělávání C e l k e m Komentář: Škola během přijímacího řízení vyhlásila celkem 4 kol. Nejvíce zájemců bylo samozřejmě přijato v 1. kole a s přibývajícími koly počet zájemců klesal. Porovnáním záměrů, se kterými škola vstupovala do přijímacího řízení a počtu skutečně přijatých ţáků do 1. ročníků, svědčí o tom, ţe se nepodařilo naplnit a tím otevřít obory technické lyceum, mechanik instalatérských a elektronických zařízení budov a strojírenství. U učebních oborů se nepodařilo naplnit a otevřít obor montér suchých staveb a zcela naplnit obory instalatér a tesař. Do oborů vzdělání elektrotechnika, ekonomika a podnikání, veřejnosprávní činnost, dopravní prostředky a elektrikář byl přihlášen v 1. kole přijímacího řízení velký počet uchazečů, ale vzhledem k tomu, ţe uchazeči mohli podávat v 1. kole přijímacího řízení aţ 3 přihlášky, a to i na jiné střední školy, ne všichni, kteří byli do oboru vzdělání přijati, odevzdali zápisový lístek. Ředitel školy představil rodičům ţáků budoucích 1. ročníků jejich třídní učitele jiţ v průběhu června Při těchto informačních schůzkách získali rodiče informace o vyučujících, třídách, informace o ubytování či stravování, byli seznámeni se Školním řádem. Potvrdilo se, ţe pouţívaný algoritmus při náboru a přijímacím řízení (kontakt s výchovnými poradci a třídními učiteli ZŠ - účast pracovníků školy na informačních setkáních s rodiči na ZŠ - výstava škol + 2x den otevřených dveří v listopadu a lednu - schůzky s rodiči uchazečů mající za cíl, aby měli dostatek informací - kontakt s rodiči ţáků přijatých ještě před prázdninami) se osvědčuje. A to i přes klesající zájem o obory technického charakteru. Kladně lze hodnotit i spolupráci s Úřadem práce v Sokolově v průběhu přijímacího řízení, který pro lepší orientaci rodičů, uchazečů a výchovných poradců připravil on-line internetový systém s evidencí volných míst na školách.

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1. Výsledky vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Tabulka č. 13 Tabulka výsledků vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Ukončování studia Ukončování studia ZZ, MZ Prospěch Učební obory SŠ Studijní obory Učební obory ZZ Studijní obory MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Celkem Prospěch v učebních oborech SOU po opravných zkouškách Tabulka č. 14 Prospěch v učebních oborech Abs. % Abs. % Abs. % 2003/ , , , / , , , / , , , / , , / , , / , , / , , , / , , ,03

19 Tabulka č. 15a Strojní mechanik 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,00 2. ročník , ročník , Celkem ,05 3 3, /2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ročník , ,83 3. ročník , Celkem ,96 5 7,04 Tabulka č. 15b Automechanik 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,66 2. ročník , ,14 3. ročník , ,32 Celkem , , /2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,71 2. ročník , ,08 3. ročník , ,04 Celkem , ,58 Tabulka č. 15c Elektrikář 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník ,44 1 5,56 2. ročník , ,38 3. ročník ,45 1 4,54 Celkem ,91 6 9, /2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ročník ročník ,48 2 9,52 Celkem , , ,07

20 Tabulka č. 15d Obráběč kovů 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,24 1 5,88 2. ročník , ,00 3. ročník , ,00 Celkem , ,78 1 1, /2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,29 2. ročník , ročník , , Celkem , ,88 2 4,08 Tabulka 15e Zedník 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,45 2. ročník , ,00 3. ročník , Celkem , , /2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,04 2. ročník , , ,38 3. ročník , Celkem , , ,62 Tabulka 15f Montér suchých staveb 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,00 2. ročník , ,29 3. ročník , Celkem /2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník ročník , , ročník , ,67 Celkem , ,62 1 7,69

21 Tabulka 15g Instalatér 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,10 2. ročník , ročník , ,31 1 7,69 Celkem , , /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,33 2. ročník ,31 1 7,69 3. ročník , ,5 Celkem , ,79 Tabulka 15h Tesař 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,00 Celkem , ,00 Tabulka 15i Strojírenská výroba 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník ročník , /2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník ročník

22 5.3. Prospěch v oborech zakončených maturitní zkouškou Tabulka č. 16a Prospěch v oborech zakončených maturitní zkouškou celkem (včetně dálkového studia a denních nástaveb) Abs. % Abs. % Abs. % 2010/ , , , / , , , / , , , / , , ,96 Tabulka č. 16b Dálkové studium - Podnikání 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,00 2. ročník , ,44 1 5,56 3. ročník , ,12 1 5, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,00 2. ročník , , ,00 3. ročník , ,00 0 0,00 Tabulka č. 16c Dálkové studium Provozní technika 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2. ročník , ,00 0 0,00 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,25 2. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

23 Tabulka č. 16d Technické lyceum 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. ročník 7 0 0, , ,29 Tabulka č. 16e Silniční doprava (dopravní prostředky) 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,78 2. ročník , , ,29 3. ročník , , ,00 4. ročník , ,00 0 0, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,22 2. ročník , ,74 1 5,26 3. ročník , , ,50 4. ročník , , ,76 Tabulka č. 16f Elektrotechnika 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,76 2. ročník , , ,76 3. ročník , ,72 2 9,52 4. ročník , , , /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,67 2. ročník , , ,00 3. ročník , , ,00 4. ročník , ,12 1 5,88

24 Tabulka č. 16g Management obchodu (ekonomika a podnikání) 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,50 2. ročník , ,00 1 5,00 3. ročník , ,33 2 6,67 4. ročník , , 0 0, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,64 2. ročník , ,10 3 9,68 3. ročník , ,00 1 4,00 4. ročník , ,59 2 7,41 Tabulka č. 16h Veřejnosprávní činnost 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,00 2. ročník , ,00 0 0,00 3. ročník , ,15 0 0,00 4. ročník , ,24 0 0, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,00 2. ročník , ,67 2 8,33 3. ročník , , ,00 4. ročník , ,36 0 0,00 Tabulka č. 16i Podnikání denní nástavba 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,57 2. ročník , , , /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,00 2. ročník , , ,64

25 Tabulka č. 16j Mechanik strojů a zařízení 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , ,00 0 0,00 2. ročník , , ,27 3. ročník , ,90 1 4,55 4. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 školní rok 2009/2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,29 2. ročník , , ,50 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. ročník , ,00 0 0,00 Tabulka č. 16k Strojírenství 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. ročník , ,00 0 0, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3. ročník , ,33 1 6,67 4. ročník 6 0 0, ,00 0 0,00 Tabulka č. 16l Pozemní stavitelství 2010/2011 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,50 2. ročník , , ,67 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0, /2010 Abs. % Abs. % Abs. % 1. ročník , , ,22 2. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. ročník 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

26 5.4. Hodnocení chování ţáků Tabulka č. 17 Známky z chování dle ročníků (denní studium) Ročník ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník ISŠTE Sokolov celkem 10/ / / / / / / / / / / / / / / Maturitní zkoušky Tabulka č. 18 Výsledky denního a dálkového studia dlouhodobě 4. r. Matur. 2010/ ,00 % 93 76,86 % 28 23,14 % 2009/ ,88 % ,56 % 13 9,56 % 2008/ ,84 % ,21 % 15 10,95 % Tabulka č. 19 Výsledky denního studia 2010/2011 obory SOŠ Studijní obor mat. Matur. tříd Elektrotechnika ,00 % 15 93,75 % 1 6,25 % Management obchodu ,00 % 20 83,33 % 4 16,67 % Silniční doprava ,00 % 10 66,67 % 5 33,33 % Veřejnosprávní činnost ,00 % 19 90,48 % 2 9,52 % Strojírenství ,00 % ,00% 0 0,00 % Management obchodu 1 ţák bude řádnou MZ konat v náhradním termínu. Silniční doprava 1 ţák opakoval jeden předmět z minulého roku, 1 ţák nepodal přihlášku k podzimnímu termínu. Veřejnosprávní činnost-1 ţákyně bude opravnou zkoušku konat v náhradním termínu.

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název: Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 Adresa: U Letiště 370, Odolena Voda 250 70 Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008

Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek. Výroční zpráva 2007/2008 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek Místek Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Učitelský sbor 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy školní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47

Zpráva byla projednána v souladu s 10 odst. 3 školského zákona pedagogickou radou a schválena školskou radou. Stránka 2 z 47 Stránka 1 z 47 Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec předkládá na základě 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen 2012 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANDÝS N. L. ST. BOLESLAV PALACHOVA 337, okres Praha - východ Fakultní základní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova 337, telefon/fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Obsah. Výroční zpráva 2

Obsah. Výroční zpráva 2 Výroční zpráva 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Základní údaje... 4 1.2 Obecná charakteristika školy... 5 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky... 5 1.4 Současná situace školy... 7 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1

Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola, Bor, Plzeňská 231 Stránka 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Zdeňka Valečková ředitelka SŠ Bor Střední škola,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více