Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava"

Transkript

1 Katedra elektrotechiky Fakulta elektrotechiky a iformatiky, VŠB - TU Ostrava 10. STŘÍDAVÉ STROJE Obsah 1. Asychroí stroje 1. Výzam a použití asychroích strojů 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru. 1.3 Výko a momet asychroího motoru (mometová a proudová charakteristika) 1.4 Spouštěí, řízeí rychlosti a brzděí asychroích motorů 1.5 Jedofázový asychroí motor 2. Sychroí stroje 2.1 Výzam a použití sychroích strojů 2.2.Základy kostrukce sychroích strojů 2.3 Pricip čiosti sychroího stroje 2.4 Spouštěí a řízeí rychlosti sychroího motoru 2.5 Krokové motory 2008 Ig. Tomáš lčák, Ph.D. Doc. Ig. Václav Vráa, CSc. 1

2 1 Asychroí stroje 1.1 Úvod - Výzam a použití asychroích strojů Asychroí stroje se užívají ejčastěji jako motory. Jsou ejrozšířeějšími elektromotory vůbec a používají se proto, že jsou ejjedodušší, ejlaciější, jsou rověž provozě ejspolehlivější a vyžadují malou údržbu. Užívají se k pohoům zařízeí jako jsou čerpadla, vetilátory, kompresory, pásové dopravíky, jeřáby, výtahy, obráběcí stroje, atd. 1.2 Pricip čiosti a provedeí asychroího motoru ( A ) Pricip čiosti A je založe a idukci apětí a proudů v rotoru a proto se také často azývá idukčím motorem. v Otáčky magetického pole statoru S1 A (tzv. sychroí otáčky) jsou dáy vztahem 60 f S = 1 1 [ot,mi /-1 ; Hz;] 2 p kde : p = počet pólových dvojic, 2 p = počet pólů, f 1 = kmitočet apětí írou asychroizmu tj. rozdílu otáček sychroích a mechaických otáček rotoru je proměá s zvaá skluz, defiovaá vztahem : S1 - s = 100 S1 [%] Asychroí stroje připojeé k apájecí síti mohou také pracovat jako geerátory (mechaickou eergii přeměňují a elektrickou) v případě, že mechaické otáčky rotoru budou vyšší ež otáčky sychroí, stroj bude dodávat čiý elektrický výko do sítě. Otáčí-li se rotor proti směru otáčeí točivého magetického pole, pracuje jako asychroí brzda, tj. momet A působí proti směru otáčeí rotoru. Rozděleí A podle počtu fází podle provedeí rotorového viutí: statorového viutí: - trojfázové - jedofázové (pouze akrátko) - s kotvou akrátko (klecové) v drážkách rotoru jsou uložey vodivé tyče, ejčastěji hliíkové, spojeé a čelích straách kruhy akrátko - s kotvou kroužkovou v drážkách rotoru je trojfázové viutí, jehož vývody jsou připojey a tři kroužky alisovaé a hřídeli stroje a ke kterým přiléhají pevě osazeé kartáče umožňující vyvedeí viutí a svorkovici stroje. ožé způsoby zapojeí trojfázového statorového viutí W2 U1 U2 V1 V2 W1 L1 W2 U2 V2 U1 V1 W1 stykači lze spojit viutí buď do hvězdy (obr.1b), ebo do trojúhelíka(obr. 1c). U1 W2 a)-připojeí viutí fází b) spojeí do hvězdy (Y) c) spojeí do trojúhelíka (D) Obr.1 Svorkovice třífázového asychroího motoru V1 U2 W1 L2 L3 L1 L2 L3 V2 Viutí všech fází statoru je vyvedeo a svorkovici a ozačeo podle obr.1a, kde začátky viutí jsou ozačey U1, V1, W1 a koce U2, V2, W2. Pomocí vodivých spojek (měděých plíšků), ebo vějším spíačem, popř. 2

3 1.3. Výko a momet asychroího motoru Grafickým vyjádřeím závislosti mometu motoru a otáčkách a skluzu = f(,s) je tzv. mometová charakteristika a obr.2. omet A, kromě parametrů BRZDA OTOR GEERÁTOR motoru, závisí a druhé mociě (protisměrá) (adsychroí brzda) apájecího apětí a a kmitočtu apájecí sítě. - s l m = b =0 s=1 s b = S1 s=0..jmeovitý pracoví bod Se sižujícím se apětím klesá momet motoru včetě jeho maximálí hodoty b kvadraticky. Se změou kmitočtu se momet - měí epřímo úměrě k této změě. Obr.2 ometová charakteristika asychroího stroje Jmeovitý momet motoru a hřídeli (bod a obr.2) pro jmeovitý výko motoru P a jmeovité otáčky se určí ze zámého vztahu : P P P -1 = = = 9,55 ( m, W, mi ) Ω 2π 60 Závislost proudu motoru a otáčkách (popř. skluzu) - proudová charakteristika asychroího stroje je a obr.4, -s BRZDA I 1 OTOR GEERÁTOR (protisměrá) (adsychroí brzda) I 1l I 1 I 10 I 1l záběrový proud (proud akrátko) I 10.. proud aprázdo - s =0 s=1 s = S1 s=0 -s Obr.3. Proudová charakteristika asychroího stroje 1.4 Spouštěí, řízeí rychlosti a bržděí trojfázových A V okamžiku připojeí k apájecí síti protéká motorem záběrý proud, který bývá u běžých motorů akrátko asi 4 až 8 ásobek jmeovitého proudu (v závislosti a kostrukčím provedeí daého motoru, apř. a počtu pólů, provedeí drážek, apod.). Požadavky při spouštěí motoru a) dostatečě velký záběrý momet b) malý záběrý proud Způsoby spouštěí A s kotvou kroužkovou Tyto A se spouštějí pomocí spouštěcího odporu R S zapojeého v obvodu rotoru který je přes kartáče a kroužky připoje k viutí rotoru. Stator motoru se připojí a síť při maximálí 3

4 hodotě R S, který se během rozběhu motoru postupě sižuje až je a koci rozběhu zcela vyřaze a viutí rotoru je spojeo akrátko. Způsoby spouštěí motorů s kotvou akrátko ( klecových ) U A akrátko jsou možé tyto způsoby spouštěí: a) přímým připojeím k apájecí síti. S ohledem a proudový áraz při spouštěí A je spouštěí přímým připojeím a veřejou apájecí síť povoleo pouze u malých motorů s výkoem do 3 kw. Toto eplatí ve velkých průmyslových závodech a v elektrárách, kde jsou apájecí sítě a přípojky velkých výkoů b) přepíáím viutí statoru hvězda - trojúhelík (Y D, ). otor má pro své jmeovité parametry viutí statoru zapojeo do trojúhelíla-d. a počátku rozběhu D motoru se jeho statorové viutí spojí do hvězdy.-y tím se apětí a fázi Přeputí síží z hodoty sdružeého apětí a ld Y Y-D hodotu fázového apětí, statorový Rozběh- Y proud a momet motoru se síží 3 ly x.. Ke koci rozběhu se viutí opět p přepe do původího zapojei D. Poměr proudů, mometů a výkoů při spojeí viutí do Y a D je tedy: Obr.4. ometové charakteristiky při I Y : I D = 1 : 3, : Y : D = 1 : 3, spouštěí A přepíáím Y D : P Y : P D = 1 : 3 K přeputí viutí motoru z Y a D se v praxi používají speciálí spíače, ebo kombiace stykačů. K vlastímu přeputí musí dojít ke koci rozběhu tak, aby proudový a mometový ráz byl malý. d) řízeým polovodičovým měičem apětí - -rozběhový čle ( softstartér ) otor je a počátku rozběhu připoje a řízeé apětí, které je vytvořeo ve fázově řízeém polovodičovém měiči tzv softstartétu, který umoží řízeý pozvolý rozběh A při výrazém sížeí záběrého proudu a tím mometu. Po ukočeí rozběhu se může měič vyřadit přemosťovacím stykačem (tzv. bypasse) Řízeí rychlosti asychroích motorů Z rovice pro skluz A vyplývá ásledující vztah pro otáčky motoru : 60 f = S1 1 1 = S1, p 1 ( s) = ( 1 s) = f ( f, p, s) f ( s) Otáčky A lze tedy prakticky řídit: - buď změou sychroích otáček S1 (eergeticky výhodé) - ebo změou skluzu s (eergeticky evýhodé). Příko motoru je vždy úměrý sychroím otáčkám, jeho výko je úměrý otáčkám - řízeí rychlosti motoru změou otáček sychroích Jedou z možostí je změa kmitočtu apájecího apětí. Používá se hlavě u motorů s kotvou akrátko. ezi řízeý A a apájecí siť je zapoje trojfázový měič kmitočtu, který může 4

5 být v růzém provedeí (přímého měiče kmitočtu (cyklokovertoru), ebo epřímého měiče kmitočtu sestávajícího z usměrňovače a střídače ěiče kmitočtu umožňují plyulou změu výstupího kmitočtu v širokém rozsahu a tomu odpovídající plyulou změu otáček A.: Druhou možostí je změa počtu pólových dvojic p. Provádí se buď přepojeím statorového viutí, ebo připojeím dalšího viutí s jiým počtem pólů. Tím lze dosáhout pouze skokové změy sychroích otáček. otory musí mít a statoru takové viutí, jehož počet pólů lze měit. - řízeí otáček změou skluzu V tomto případě se jedá o změu sklou mometové charakteristiky při stejých otáčkách sychroích. Toto je možé u A provést buď změou apětí, ebo změou impedace v obvodech statoru ebo rotoru. Změy otáček lze dosáhou pouze u zatížeého motoru, kdy skluz bude závislý a jeho pracovím bodě (průsečík mometové charakteristiky motoru a zatěžovacího mechaismu). ožý rozsah řízeí otáček je zde velmi ízký a proto se teto způsob řízeí používá je zřídka (apř. pro pohoy vetilátorů, čerpadel apod.)). Změy smyslu otáčeí tzv. reverzace chodu motoru se provede přepojeím sledu přívodích fází k motoru, čímž se změí smysl otáčeí magetického pole. Brzděí asychroích motorů Z obr. 2 a 3 je zřejmé, že třífázový asychroí motor může vytvářet i brzdý momet jestliže: - otáčky rotoru jsou vyšší ež otáčky sychroí (točivého pole), v tomto případě se jedá o tzv. geerátorické brzděí, protože motor pracuje jako geerátor a dodává elektrickou eergii do apájecí sítě, - směr otáčeí rotoru je opačý směru otáčeí magetického pole (tzv. protiproudé, protisměré brzděí), směr otáčeí magetického pole lze změit změou sledu přívodích vodičů k motoru (vzájemým přepojeím dvou fází). Kromě těchto dvou způsobů brzděí existuje ještě tzv. brzděí stejosměrým proudem, kdy se otáčející se motor odpojí od apájecí sítě a připojí se ke zdroji stejosměrého proudu, čímž vzike brzdý momet, který se saží motor zastavit. 1.5 Jedofázový asychroí motor (JA) Tyto motory se používají pro pohoy zařízeí malých výkoů, cca do výkou 500 W. jako apř. pračky, ledičky, drobé stroje a ručí ářadí - vrtačky, brusky, atd. Připojíme-li viutí statoru k apětí vytvoří se pouze střídavé pulsující magetické pole, které evytvoří točivý momet potřebý k rozběhu motoru. JA lze roztočit buď mechaicky a ebo vytvořeím točivého magetického pole statoru vyžadující dvě viutí vzájemě posuutá o 90 0, kterými musí procházet proudy vzájemě časově posuuté. a statoru je uložeo pracoví viutí (hlaví fáze- HF) a ve zbývající třetiě viutí rozběhové (pomocá fáze-pf), které je obvykle paralelě připojeo k viutí hlaví fáze přes kodezátor C způsobující vzájemý posu proudů ve viutích a vzik mometu motoru. Změu směru otáčeí jedofázového A lze provést přehozeím koců viutí pomocé ebo hlaví fáze. Otáčky motoru jsou závislé a kmitočtu apájecího apětí a a počtu pólů. 5

6 L 1 L 1 HF HF C R PF C S PF C a) s rozběhovým C b) s trvale připojeým C Obr.5 Schéma zapojeí jedofázového A 2. Sychroí stroje 0 Obr.6. ometové charakteristiky jedofázových A bez pomocé fáze R - s odporovou fází C s rozběhovým kodezátorem 2.1 Výzam a použití Sychroí stroje jsou dodes ejdůležitějšími elektrickými geerátor\y pro výrobu elektrické eergie, které jsou také azýváy alterátory a jsou ejčastěji v trojfázovém provedeí. Alterátory, které jsou v elektrárách poháěy parími ebo plyovými turbíami se azývají turboalterátory, ebo jsou-li poháěy vodími turbíami azývají se hydroalterátory. Později se sychroí stroje začaly používat také jako motory, jedak jako sychroí kompezátory (pro zlepšováí účiíku v elektrické síti), jedak pro pohoy velkých čerpadel, vetilátorů a kompresorů (průmyslových zařízeí, které evyžadují časté spouštěí a pracují s kostatí rychlostí a s málo proměým zatížeím). S rozvojem polovodičové a výpočetí techiky se sychroí motory uplatňují i v oblasti pohoů s řízeím rychlosti a polohy a to jak u pohoů velkých výkoů řádově megawattů, tak i u malých výkoů v oblasti průmyslové automatizace a robotiky (tzv. servomechaismy) 2.2 Základy kostrukce sychroích strojů J q a, S STATOR S VIUTÍ KOTVY d ROTOR S BUDÍCÍ VIUTÍ Obr 6 ožé kostrukčí typy sychroích strojů a) stroj s vyiklými póly, b) stroj s hladkým rotorem J q b, S Stator sychroího stroje se příliš eliší od statoru asychroího stroje a obsahuje trojfázové viutí, které je umístěo v drážkách. a rotoru je pak umístěo budící viutí apájeé stejosměrým proudem přes sběrací kroužky a kartáče. Podle provedeí rotoru se rozlišují dva základí typy sychroích strojů, a sice stroje s vyiklými póly ( hydrostroje ) obr.6a) a stroje s hladkým rotorem ( turbostroje ) 6

7 obr.6b). Sychroí stroje s permaetími magety mají místo budícího viutí a rotoru magety. Chlazeí sychroích strojů je vzduchové, u strojů vysokých výkoů vodíkové a vodí. 2.3 Pricip čiosti sychroího stroje Geerátor: Otáčí-li poháěcí stroj, (apř.turbía) abuzeým rotorem idukují se v jedotlivých cívkách statoru střídavá apětí, siusového průběhu, která jsou v jedotlivých cívkách vzájemě časově posuutá o úhel Prochází-li viutím statoru střídavý trojfázový proud, vziká stejě jako u asychroího stroje točivé magetické pole s otáčkami S1, které má stejou rychlost otáčeí jako rotor a jeho magetické pole, skluz (rozdíl otáček) stroje je tedy ulový. Proto se stroj azývá sychroí. Rotor stroje vychýle oproti magetickému poli o určitý kladý úhel (předbíhá). S1 S1 =, s = 0, f1 = p 60 otor: Kostrukčě je motor obdobý sychroímu alterátoru. Stator motoru je připoje ke trojfázové střídavé síti, proud statoru vytvoří točivé magetické pole, které se otáčí sychroí rychlostí. Rotor vytvářející magetický tok je vtaže do točivého pole a otáčí se stejými sychroími otáčkami. Velikost mometu motoru je v závislosti a rychlostí eměá a je závislá pouze a úhlu vychýleí rotoru (zpožďuje se) oproti magetickému poli. aximálí mezí hodota tohoto mometu max je při tomto úhlu rovém - π/2. Jeho zvýšeím dojde k výpadku ze 0 S1 sychroismu a motor se zastaví (poruchový stav doprovázeý proudovými a mometovými rázy). max obr.2 ometová charakteristika sychroího motoru 2.4 Způsoby spouštěí a řízeí rychlosti sychroího motoru ejpoužívaější způsoby spouštěí : a) s asychroím rozběhem : kromě budícího viutí je a rotoru umístěo ještě tlumící (rozběhové) klecové viutí. otor se tedy rozbíhá jako asychroí motor akrátko, po dobu rozběhu je budící viutí odpojeo. Jakmile motor dosáhe otáčky blízké sychroím, abudí se a rotor se vtáhe do sychroismu. b) řízeý rozběh - motor je apáje z měiče kmitočtu umožňujícího plyulé zvyšováí kmitočtu a tím i rychlosti točivého magetického pole: Řízeí otáček sychroího motoru Otáčky lze řídit plyule změou kmitočtu apájecího apětí. Lze k tomu použít výkoové polovodičové měiče. Pro regulovaé pohoy se sychroími motory se používají epřímé měiče kmitočtu ( apř. vetilový poho), ebo přímé měiče kmitočtu tzv. cyklokovertory. ožost skokové změy sychroích otáček změou počtu pólů se evyužívá Krokové motory Tyto motory patří mezi speciálí provedeí sychroího motoru 7

8 Kostrukce a řízeí pohybu je přizpůsobeo krokovému režimu.. Změou polohy magetického toku a statoru (která se uskutečí diskrétě po krocích) působí a zubový (popř. drážkovaý) rotor, vziká sychroizačí (reluktačí) momet způsobující pootočeí rotoru do ové rovovážé polohy, ve které je miimálí magetický odpor (reluktace). Velikost kroku je dáa počtem fází a statoru, počtem pólů a způsobem řízeí (s plým krokem - symetrické; s polovičím krokem - esymetrické). Vhodým postupým střídáím ve vedeí proudu ve fázových viutích a statoru dochází k espojitému (přetržitému) pohybu rotoru krokováí. Úhel (dráha) pohybu je pak úměrá počtu impulzů (kroků), rychlost pohybu je pak úměrá kmitočtu řídících impulzů. Změou sledu spíáí fází se měí i směr otáčeí motoru. Charakteristické použití K s využitím jeho hlaví předosti je pro polohováí pracovího mechaismu tj v otevřeé regulačí smyčce (bez zpěté vazby). Je to vlastě ejjedodušší převedeí digitálí iformace a mechaickou polohu - úhel atočeí, - dráhu rotoru. 8

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013

Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek. Období vytvoření VM: září 2013 Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, spouštění a řízení rychlosti asynchronních motorů, jednofázový asynchronní motor Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír

Více

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta Trojfázové asynchronní stroje Trojfázové asynchronní stroje někdy nazývané indukční se většinou provozují v motorickém režimu tzn. jako asynchronní motory (zkratka ASM). Jsou to konstrukčně nejjednodušší

Více

Vítězslav Bártl. červen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013 VY_32_INOVACE_VB19_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM 12 SYNCHRONNÍ MOTOR S DOJÍM NPÁJENÍM 12.1 ÚKOL MĚŘENÍ a) Zapojit úlohu dle schématu zapojení. Zapojení provádějí dvě skupiny odděleně. b) Sfázování stojícího rotoru asynchronního motoru s rotorem synchronního

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav V- Usměrňovače 1/1 Komutace - je děj, při němž polovodičová součástka (dioda, tyristor) přechází z propustného do závěrného stavu a dochází k tzv. zotavení závěrných vlastností součástky, a) komutace diod

Více

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice

Obr. Z1 Schéma tlačné stanice Části a mechaismy strojů III Předmět : 34750/0 Části a mechaismy strojů III Cvičí : Doc Ig Jiří Havlík, PhD Ročík : avazující Školí rok : 00 0 Semestr : zimí Zadáí cvičeí Navrhěte a kostrukčě zracujte

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive . Příklady aplikací. Příklady aplikací.1.1. Start/stop Svorka 18 = start/stop par. 5-10 [8] Start Svorka 27 = Bez funkce par. 5-12 [0] Bez funkce (Výchozí nastavení doběh, inverzní Par. 5-10 Digitální

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha FINANČNÍ MATEMATIA Jarmila Radová BP VŠE Praha Osova Jedoduché úročeí Diskotováí krátkodobé ceé papíry Metody vedeí a výpočtu úroku z běžého účtu Skoto Složeé úrokováí Budoucí hodota auity spořeí Současá

Více

Parametry kvality elektrické energie ČÁST 6: OMEZENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ NA HROMADNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Parametry kvality elektrické energie ČÁST 6: OMEZENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ NA HROMADNÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Podiková orma eergetiky pro rozvod elektrické eergie ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON Distribuce, PRE Distribuce, ČEPS, ZSE Parametry kvality elektrické eergie ČÁST 6: OMEZENÍ ZPĚTNÝCH VLIVŮ NA HROMADNÉ DÁLKOVÉ

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

2. část: Základy matematického programování, dopravní úloha. Ing. Michal Dorda, Ph.D. 2. část: Základy matematického programováí, dopraví úloha. 1 Úvodí pomy Metody a podporu rozhodováí lze obecě dělit a: Eaktí metody metody zaručuící alezeí optimálí řešeí, apř. Littlův algortimus, Hakimiho

Více

Model dvanáctipulzního usměrňovače

Model dvanáctipulzního usměrňovače Ladislav Mlynařík 1 Model dvanáctipulzního usměrňovače Klíčová slova: primární proud trakčního usměrňovače, vyšší harmonická, usměrňovač, dvanáctipulzní zapojení usměrňovače, model transformátoru 1 Úvod

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

Polovodiče Polovodičové měniče

Polovodiče Polovodičové měniče Polovodiče Polovodičové měniče Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky www.fei.vsb.cz/kat452 PEZ I ELEKTRONIKA Podoblast elektrotechniky která využívá

Více

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru) http://www.coptkm.cz/ Regulace otáček stejnosměrných motorů pomocí PWM Otáčky stejnosměrných motorů lze řídit pomocí stejnosměrného napájení. Tato plynulá regulace otáček motoru však není vhodná s energetického

Více

S MOTORY S HLADKÝM PLÁŠTĚM 0,37 1,1 kw

S MOTORY S HLADKÝM PLÁŠTĚM 0,37 1,1 kw Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Services PŘEVODOVKY PŘEVODOVÉ MOTORY Z LEHKÝCH A KOVŮ MĚNIČE FREKVENCE S MOTORY S HLADKÝM PLÁŠTĚM 0,37 1,1 kw CZ KOMPLETNÍ SYSTÉM POHONŮ OD JEDNOHO DODAVATELE

Více

Měření na třífázovém asynchronním motoru

Měření na třífázovém asynchronním motoru 15.1 Zadáí 15 Měřeí a zatěžovaém třífázovém asychroím motoru a) Změřte otáčky, odebíraý proud, fázový čiý výko, účiík a fázová apětí a 3-fázovém asychroím motoru apájeém z třífázové sítě 3 x 50 V při běhu

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ Ing. Petr Gric, PEG s.r.o. Ing. Vladimír Korenc, Dr. Ing. Tomáš Bůbela, ELCOM, a.s. Článek pojednává o náhradě zastaralých rotačních a polovodičových

Více

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1

Návrh rotujícího usměrňovače pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Návrh rotujícího pro synchronní bezkroužkové generátory výkonů v jednotkách MVA část 1 Ing. Jan Němec, Doc.Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Robert Stirling v roce 1816 patent na teplovzdušný motor s uzavřeným oběhem a vnějším přívodem tepla

Robert Stirling v roce 1816 patent na teplovzdušný motor s uzavřeným oběhem a vnějším přívodem tepla STIRLINGŮV OTOR Robert Stirling v roce 1816 patent na teplovzdušný motor uzavřeným oběhem a vnějším přívodem tepla Ideální předtava: kompree a expane probíhají za izotermické změny odvod a přívod tepla

Více

ELEKTROMOTORY: Asynchronní elektromotor třífázový (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

ELEKTROMOTORY: Asynchronní elektromotor třífázový (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. ELEKTROMOTORY: Asynchronní elektromotor třífázový (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci

Více

INSTITUT FYZIKY. Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody

INSTITUT FYZIKY. Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody Vypracoval protokol: INSTITUT FYZIKY Číslo pracoviště: Spolupracoval(i)při měřeí: Skupia: Fakulta: FMMI Laboratoř: F222 Měřeí voltampérové charakteristiky polovodičové diody Datum měřeí: Datum odevzdáí:

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná. 1 OBJEMOVÁ ČERPADLA Nasávání se střídá s výtlakem čerpadlo nasaje určitý objem kapaliny, uzavře jej v pracovním prostoru a v dalším pracovním údobí jej vytlačuje. Mechanická energie dodávaná motorem se

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ PMP CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroj je užíván jako zdroj tlakového maziva pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači řady BVA, PRA a PRB, pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou SMĚRNICE číslo 01/2007 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zásady postupu zadavatele I. Úvodní ustanovení 1. Touto směrnicí se stanovuje závazný postup Města Janovice

Více

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén ANTÉNY Sehnal Zpracoval: Ing. Jiří Antény 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén Pod pojmem anténa rozumíme obecně prvek, který zprostředkuje přechod elektromagnetické

Více

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE

KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE KINEMATIKA ČINNOSTI STAVÍCÍ KOTOUČOVÉ BRZDY KINEMATIC ACTIVITIES OF THE DISK BRAKE Leopold Hrabovský Anotace: Účelem brzdy je zastavovat jakýkoli posuvný nebo točivý pohyb součásti po vypnutí motoru a

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.03 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku ) Osciloskop měřicí přístroj umožňující sledování průběhů napětí nebo i jiných elektrických i neelektrických

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu krokového motoru a jeho řízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické

Více

2.5.10 Přímá úměrnost

2.5.10 Přímá úměrnost 2.5.10 Přímá úměrost Předpoklady: 020508 Př. 1: 1 kwh hodia elektrické eergie stojí typicky 4,50 Kč. Doplň do tabulky kolik Kč stojí růzá možství objedaé elektrické eergie. Zkus v tabulce ajít zajímavé

Více

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný

Soustava kapalina + tuhá látka Izobarický fázový diagram pro soustavu obsahující vodu a chlorid sodný Soustv kpl + tuhá látk Izobrcký fázový dgrm pro soustvu obshující vodu chlord sodý t / o C H 2 O (s) + esyceý roztok 30 20 10 0-10 -20 t I t II esyceý roztok 2 1 p o NCl (s) + syceý roztok eutektcký bod

Více

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory.

ASYNCHRONNÍ STROJE. Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Význam a použití Asynchronní stroje se užívají nejčastěji jako motory. Jsou nejrozšířenějšími elektromotory vůbec a používají se k nejrůznějším pohonům proto, že jsou ze všech elektromotorů nejjednodušší

Více

Využití pojistné matematiky v práci pojišťovacího zprostředkovatele

Využití pojistné matematiky v práci pojišťovacího zprostředkovatele Medelova uiverzita v Brě Provozě ekoomická fakulta Využití pojisté matematiky v práci pojišťovacího zprostředkovatele Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. Ig. Eva Vávrová Ph.D. Lucie Pečiková Bro 2012

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 15. 9. 2012 Název zpracovaného celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 15. 9. 2012 Název zpracovaného celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY Předmět: Ročík: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA TŘETÍ MGR. JÜTTNEROVÁ. 9. 0 Název zpracovaého celku: KOMBINACE, POČÍTÁNÍ S KOMBINAČNÍM ČÍSLY DEFINICE FAKTORIÁLU Při výpočtech úloh z kombiatoriky se používá!

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Freecooling pro chlazení kapalin

Freecooling pro chlazení kapalin Freecooling pro chlazení kapalin Zpracoval: Ing. Martin Uhlíř, Energoekonom spol. s r.o. Freecooling = úspora nákladů Freecooling (volné chlazení) obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0349 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského

Více

Konstrukce točivých strojů a) střídavý generátor se sběracími kroužky b) dynamo s komutátorem

Konstrukce točivých strojů a) střídavý generátor se sběracími kroužky b) dynamo s komutátorem M-3 Stejnosměrné stroje 1/1 Stejnosměrné stroje - každý stejnosměrný stroj může pracovat jako motor nebo jako generátor (dynamo), - přes svoj vyšší cenu a složtější konstrukc mají nezastuptelné místo v

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce

Žáci mají k dispozici pracovní list. Formou kolektivní diskuze a výkladu si osvojí grafickou minimalizaci zápisu logické funkce Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_9_ČT_1.09_ grafická minimalizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ 1. POLOVODIČOVÁ DIODA JAKO SMĚRŇOVAČ Zadání laboratorní úlohy a) Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost). b) Proednictvím digitálního

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 1 Snímač

Více

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III - 1 - Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III (c) Ing. Ladislav Kopecký, srpen 2015 V p edchozí ásti tohoto lánku jsme dosp li k zapojení horního spína e se dv ma transformátory, které najdete

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4 Stýskala, 22 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉA 4 Oddíl 1 Sylabus tématu 1. DC stroje a) generátory řízení napětí, změna polarity b) motory spouštění, reverzace, řízení otáček,

Více

Měření elektrického proudu

Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu Měření elektrického proudu proud měříme ampérmetrem ampérmetrřadíme vždy do sériově k měřenému obvodu ideální ampérmetr má nulový vnitřní odpor na skutečném ampérmetru vzniká

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Y_32_INOACE_EM_2.13_měření statických parametrů operačního zesilovače Střední odborná škola

Více

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Elias Tomeh / Snímek 1 Nevyváženost rotorů rotačních strojů je důsledkem změny polohy (posunutí, naklonění) hlavních os setrvačnosti rotorů vzhledem

Více

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady

NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY. samonasávacích čerpadel řady NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY samonasávacích čerpadel řady AP 97 Obsah: 1 Základní pokyny 2 Popis 2.1 Příklad instalace 2.2 Základní informace 2.2.1 Provozování a údržba 2.2.2 Provozní pokyny

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Přechodové děje při startování Plazmatronu Přechodové děje při startování Plazmatronu Ing. Milan Dedek, Ing. Rostislav Malý, Ing. Miloš Maier milan.dedek@orgrez.cz rostislav.maly@orgrez.cz milos.maier@orgrez.cz Orgrez a.s., Počáteční 19, 710 00,

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3. Demodulátory Demodulace Jako demodulace je označován proces, při kterém se získává z modulovaného vysokofrekvenčního

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV Návod k obsluze Spuštění Uživatelské rozhraní přístroje LC 300 zahrnuje displej (kapalné krystaly), šestipolohový otočný spínač a dvě. Výběr nabídky realizujete otočným spínačem; tlačítky zvolíte a/nebo

Více

Periodicita v časové řadě, její popis a identifikace

Periodicita v časové řadě, její popis a identifikace Periodicita v časové řadě, její popis a idetifikace 1 Periodicita Některé časové řady obsahují periodickou složku. Pomocí vybraých ástrojů spektrálí aalýzy budeme tuto složku idetifikovat. Mějme fukci

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

Injecto - Flo Pístové čerpadlo pro olej Ručně ovládané, typ EHP

Injecto - Flo Pístové čerpadlo pro olej Ručně ovládané, typ EHP Injecto - Flo Pístové čerpadlo pro Ručně ovládané, typ EHP Ruční čerpadlo jmenovité dodávané množství/zdvih : 7,15 nebo 30 cm 3 tlak, max.: 30 bar tlak po odlehčení: 0,5 až 1 bar doprav. médium: viskozita

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo

metodická příručka DiPo násobení a dělení (čísla 6, 7, 8, 9) násobilkové karty DiPo metodická příručka DiPo násobení a dělení () PLUS násobilkové karty DiPo OlDiPo, spol. s r.o. tř. Svobody 20 779 00 Olomouc telefon: 585 204 055 mobil: 777 213 535 e-mail: oldipo@oldipo.cz web: www.oldipo.cz

Více

Simulátor EZS. Popis zapojení

Simulátor EZS. Popis zapojení Simulátor EZS Popis zapojení Při výuce EZS je většině škol využíváno panelů, na kterých je zpravidla napevno rozmístěn různý počet čidel a ústředna s příslušenstvím. Tento systém má nevýhodu v nemožnosti

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 39-41-L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME PŘEDMĚT: INSTALACE TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV Okruh č. 1 DRUHY

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obvody s programovatelným řídicím relé

Obvody s programovatelným řídicím relé Obvody s programovatelným řídicím relé Úvod Programovatelná řídicí relé jsou pokrokovými elektrickými přístroji, nacházející se svými možnostmi mezi klasickými jednofunkčními řídícími přístroji (jako například

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ

NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ MALKOL CZO,spol. s r.o,bušovice4,33824 Břasy 1 NÁVOD K POUŽITÍ ROLETOVÝCH MŘÍŽÍ Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek firmy MALKOL CZO spol. s r.o. Pro vaší plnou spokojenost je provedena odborná

Více

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor

http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor http://cs.wikipedia.org/wiki/elektromotor Krokové motory princip funkce, metody řízení Občas se v praxi vyskytne potřeba pohonu, který umí přesně nastavit svoji polohu a tuto polohu i přes působící síly

Více

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače

http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače http://www.coptkm.cz/ Měření výkonu zesilovače Měření výkonu zesilovače se neobejde bez zobrazování a kontroly výstupního průběhu osciloskopem. Při měření výkonu zesilovače místo reprodukční soustavy zapojíme

Více

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů

Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubování a vystružování válcových otvorů Vyhrubováním se dosáhne nejen hladších povrchů otvorů, ale i jejich přesnějších rozměrů a správnějších geometrických tvarů než při vrtání. Vyhrubování je rozšiřování

Více

Elektromagnet, elektromotor

Elektromagnet, elektromotor 1. Elektromagnet Elektromagnet, elektromotor cívka s jádrem z magneticky měkké oceli jádro zesiluje MP (magnetické pole) výhody elektromagnetu (oproti permanentním magnetům): MP je možné vypnout a zapnout

Více

MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY

MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY MATURITNÍ ZKOUŠKA PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ MECHANICKY OVLÁDANÉ SPOJKY Studijní obor: 78-41-M/001 Technické lyceum Třída: 4. TL/B Školní rok: 2005/2006 Vypracoval: Lukáš Hroudný Prohlášení

Více

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních. František Mí ko Úvod SN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových za ízení uložených v p nebo ve vod Všeobecné

Více

Opakování. Metody hodnocení efektivnosti investic. Finanční model. Pravidla pro sestavení CF. Investiční fáze FINANČNÍ MODEL INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU

Opakování. Metody hodnocení efektivnosti investic. Finanční model. Pravidla pro sestavení CF. Investiční fáze FINANČNÍ MODEL INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU Metody hodoceí efektvost vestc Opakováí Typy vazeb v uzlové síťové grafu K čeu slouží stude využtelost Fačí odel vestčího záěru Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Napšte strukturu propočtu Fačí odel FINANČNÍ

Více

Návrh Bánkiho turbíny

Návrh Bánkiho turbíny Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Návrh Bánkiho turbíny Petr Brzezina, Karel Kaszperydes, David Szuscik Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012 MĚŘENÍ IMPEDANCE PORUCHOVÉ SMYČKY Ing. Leoš Koupý 2012 Impedance poruchové smyčky Význam impedance poruchové smyčky v systému ochrany samočinným odpojením od zdroje Princip měření impedance poruchové smyčky

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Anemometrické metody Učební text Ing. Bc. Michal Malík Ing. Bc. Jiří Primas Liberec 2011 Materiál vznikl v rámci

Více

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 -

Číslicová technika 3 učební texty (SPŠ Zlín) str.: - 1 - Číslicová technika učební texty (SPŠ Zlín) str.: - -.. ČÍTAČE Mnohá logická rozhodnutí jsou založena na vyhodnocení počtu opakujících se jevů. Takovými jevy jsou např. rychlost otáčení nebo cykly stroje,

Více

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004. Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004. Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T 71970 9 004 č.v.: 71970 9 004 TP-SM HK 1/99 (TP 71970 9 003) JKPOV 404 229 719 704 SKP 316

Více