Úvod do právního systému ČR. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)"

Transkript

1 Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího programu pro občanskou kompetenci absolventů. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 Obsah Co je to právo a k čemu slouží 3 Čím se právní normy liší od ostatních 3 O vztahu právních a mravních norem 3 Člověk a normy 3 Objektivní a subjektivní právo 4 Jsme účastníky právních vztahů 4 Právní systém 4 Veřejné a soukromé právo 5 Právní řád 5 Ústava české republiky 6 Listina základních práv a svobod 7 Publikace právních předpisů 9 Struktura právního předpisu 9 Platnost a účinnost právních předpisů 9 Struktura právního vztahu 9 Subjekty právního vztahu 10 Obsah právního vztahu - vymahatelnost 10 Právní skutečnost 11 Soulad rozhodnutí orgánu státní a veřejné moci se zákonem 12 Struktura rozhodnutí orgánu státní a veřejné moci 12 Obrana proti rozhodnutí 13 Vykonatelnost rozhodnutí 13 Právní pomoc 13 Spravedlnost a náklady 14 Odkaz na vybrané právní předpisy 15 Přílohy 1. SOUSTAVA SOUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY ŽALOBA JAKO PŘÍKLAD PROCESNÍHO PODÁNÍ ROZSUDEK JAKO PŘÍKLAD ROZHODNUTÍ NÁVRH NA VÝKON ROZHODNUTÍ 19 stav ke dni

3 Co je to právo a k čemu slouží Právo upravuje vztahy ve společnosti. Je to soubor pravidel (norem) vytvořených a přijatých za účelem organizace vztahů ve společnosti. Vedle práva existují i jiné normy, které upravují vztahy ve společnosti. - společenské mravy, obyčeje (společenské konvence o tom, co se obyčejně dělá a nedělá, co je mravné a nemravné) - morální zásady (nejviditelněji se projeví v neobyčejných situacích, kdy se člověk jednoduše nechová podle toho, co se dělá a nedělá, ale rozhodne se jednat podle svého svědomí třeba i v rozporu se společenským obyčejem) - náboženské zásady Společným jmenovatelem těchto norem je jejich účel. Všechny upravují vztahy ve společnosti. Právní normy se však od ostatních podstatně liší. Čím se právní normy liší od ostatních Právo je souborem pravidel, která jsou pro chod společnosti tak důležitá, že jejich dodržování je vymahatelné a porušení postižitelné státem (autoritou, která společnost řídí na základě shodné nebo většinové vůle občanů). Stát má oprávnění a moc právo vymáhat a postihovat jeho porušení. Tím se právo liší od ostatních norem. Pokud budete lhát vašemu manželovi/manželce, chováte se nemravně (většina lidí se shodne na tom, že se to nedělá), s ohledem na vaše svědomí můžete jednat i nemorálně, ale všeobecně stát vaše jednání nepostihne a nebude na vás vymáhat, abyste mluvili pravdu. Opačně by tomu bylo v případě, kdybyste např. vašemu manželovi/manželce těžce ublížili na zdraví nebo byste se nechtěli spolupodílet na hrazení nákladů společného nájmu. O vztahu právních a mravních norem Mravní zásady však bývají v právních normách obsaženy. V takových případech je jejich porušení postižitelné. Např. 250 odst. 1, trestního zákona uvádí: Kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na Pokud tedy budete někomu lhát, a tím mu způsobíte majetkovou škodu určitého rozsahu, jednáte už i protiprávně. Mravní normy jsou silně přítomny zejména v trestním a rodinném právu. V právní praxi je uplatňován princip tzv. zásady dobrých mravů. Člověk a normy Vedle práva, jak víme, existují i jiné normy, které upravují vztahy ve společnosti mravní zásady, morální zásady, náboženské zásady. Vymahatelnost práva a postižitelnost jeho porušení některé lidi vede k tomu, že se řídí výlučně tímto typem normy. Není to však příliš zjednodušující? Jak myslíte, že by společnost vypadala, kdyby v ní nežili ti, kdo např. dostojí svému čestnému slovu, které dali druhému mezi čtyřma očima? 3

4 Objektivní a subjektivní právo Právo upravuje společenské vztahy prostřednictvím předpisů (zákony, nařízení, vyhlášky). Předpisy předepisují určitý způsob organizace společenských vztahů. Této všeobecné úpravě se říká objektivní právo (tj. to, co je po právu). Slovo právo má však i druhý význam, nazývaný subjektivní právo. Subjektivní právo je oprávnění, popř. nárok určitého účastníka právního vztahu (tj. na co má účastník právo). Např. objektivní právo jsou ustanovení občanského zákoníku o půjčce. V něm je určeno, jaká jsou vzájemná práva a povinnosti účastníků tohoto právního vztahu. Na základě zmíněných objektivních ustanovení má věřitel subjektivní právo, aby mu dlužník dluh splatil. Jsme účastníky právních vztahů Každý z nás nevyhnutelně prožívá celý život i na úrovni přediva právních vztahů. Během všedních i nevšedních životních situací vstupujeme, byť si to často neuvědomujeme, do nejrůznějších právních vztahů. Např. s rodiči, dětmi, manželi a manželkami, zaměstnavateli, obchodními partnery, orgány státní a veřejné moci, prodejci, kupci, přepravci, pronajímateli, věřiteli Právní systém Právní předpisy se dají uspořádat podle toho, zda upravují podobnou oblast společenských vztahů, do právních odvětví. Tomuto obsahovému uspořádání se říká právní systém. Zde je přehled a charakteristika nejdůležitějších právních odvětví: Občanské právo upravuje majetkové vztahy týkající se zejména vlastnictví a závazků (kupní smlouva, nájem bytu, dědění, odpovědnost za škodu ). Rodinné právo upravuje vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi (uzavření manželství, rozvod, výživné ). Pracovní právo upravuje vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (uzavření a ukončení pracovního vztahu, dovolená, přesčasy ). Obchodní právo upravuje vztahy mezi podnikateli (založení společnosti, likvidace společnosti, klamavá reklama ). Finanční právo upravuje fi nanční vztahy, kde státní orgány dbají o plnění fi nančních povinností vůči státu (výběr daní, cel). Právo sociálního zabezpečení upravuje vztahy mezi státem a jeho obyvateli ve smyslu předcházení, zmírňování a odstraňování tíživých sociálních situací těchto obyvatel (doplatek do životního minima, přídavek na dítě, nemocenská, důchod, podpora v nezaměstnanosti ). Trestní právo vymezuje co je pro společnost trestným činem (krádež, ublížení na zdraví, zpronevěra, podvod ). a jaký trest se za něj ukládá (odnětí svobody, obecně prospěšné práce ). Správní právo upravuje organizaci a činnost správního aparátu (orgány státní správy a samosprávy). Upravuje postup správního řízení (řízení o vklad do katastru nemovitostí, stavební řízení, přestupkové řízení, řízení o registraci občanského sdružení, o udělení živnostenské koncese, o poskytnutí informací úřadem ), v němž tyto orgány mají moc rozhodovat, a vztahy, které v důsledku toho vznikají. Ústavní právo upravuje základní mocenské vztahy týkající se uspořádání a řízení státu. 4

5 Soudní právo upravuje, jak soudy rozhodují o vztazích v těchto řízeních: Občanské právo procesní stanoví postup (proces) soudu ve věcech občanského práva, ale nenechejte se zmást názvem i ve věcech rodinného práva, pracovního, obchodního Trestní právo procesní stanoví postup soudu (ale i policie a státního zastupitelství) ve věcech trestního práva. Správní soudnictví stanoví postup soudu ve věci přezkumu zákonnosti rozhodování správních orgánů. Veřejné a soukromé právo Starověcí římští právníci rozlišovali právo na veřejné a soukromé. Toto dělení je dnes problematizováno, ale dobře vysvětluje, proč míra volnosti právních vztahů není rovnoměrná a proč státní a veřejné orgány někdy jednají z nadřízené pozice. Veřejné právo je právem veřejné sféry. V plné síle odráží veřejný zájem na úpravě určitých právních vztahů. Protože upřednostňuje veřejný zájem, příliš volnosti účastníkům neposkytuje. Upravuje takové právní vztahy, v nichž orgány státu jako představitelé veřejného zájmu jednají s ostatními účastníky právního vztahu z nadřízené pozice. Platí tu však zásada, že jednání státu se omezuje na to, co je mu výslovně přikázáno (tj. co není povoleno, je zakázáno). Z hlediska právních odvětví je do veřejného práva zahrnováno zejména ústavní právo, správní a trestní právo. Soukromé právo je právem soukromé sféry účastníků. Protože má privátní charakter, ponechává účastníkům značnou volnost k vytváření jejich vzájemných vztahů. V soukromém právu je veřejný zájem přítomen v menší míře. Upravuje vztahy na základě rovnosti účastníků (účastníkem může být i stát). Platí tu zásada, že je dovoleno vše, co není zakázáno. Do práva soukromého se řadí občanské právo, rodinné právo, obchodní a pracovní právo. Uzavření smlouvy mezi občanem a státním orgánem je příkladem soukromoprávního vztahu. Občan a stát mají rovné postavení. Stát nemůže nařídit občanovi, jaké budou podmínky kupní smlouvy. Naproti tomu stavební řízení mezi občanem a stavebním úřadem je příkladem veřejnoprávního vztahu. Orgán jako představitel veřejného zájmu během řízení vystupuje vůči občanovi v nadřazeném postavení. Stavební úřad v rámci zákona určuje, co je v daném případě vhodné k ochraně veřejného zájmu. Právní řád Právní předpisy je možno uspořádat nejen podle obsahu, ale i podle jejich formy (tj. podle toho, který orgán a v jaké podobě je vydal). Takovému uspořádání se říká právní řád. Právní řád, který je souhrnem všech právních předpisů státu, je uspořádán podle důležitosti těchto předpisů. Čím je předpis důležitější, tím má vyšší tzv. právní sílu. Právní síla předpisu záleží na tom, kterým orgánem státní a veřejné moci byl vydán. Zjednodušeně si strukturu právního řádu můžeme představit jako tuto pyramidu: Zákonné předpisy jsou vydávány Parlamentem. Podzákonné předpisy jsou vydávány vládou, jejími členy (ministry) a nižšími orgány státní a veřejné moci (např. obcemi). 5

6 Vrchol právního řádu s nejvyšší právní silou tvoří ústava. Všechny zákony s ní musí být v souladu. Žádný prováděcí předpis nesmí odporovat zákonu nebo vybočit z jeho mezí. O tento soulad v právním řádu dbá Ústavní soud. Právní řád tvoří logický celek, jehož části se doplňují a navazují na sebe. Právnímu předpisu je zapotřebí rozumět v kontextu (souvislosti) s odpovídajícími předpisy. Právní řád se neustále vyvíjí a mění. V průběhu času vznikají nové právní předpisy, staré se ruší nebo dochází k dílčím změnám právních předpisů (tzv. novelizace v ČR velmi časté). Právní řád odráží organizaci společenských vztahů své doby. Ústava české republiky Ústava České republiky je nejvyšším zákonem státu. Může být měněna a doplňována pouze ústavními zákony. Přijetí ústavních zákonů se vyznačuje zvláštní přísností (ke schválení je zapotřebí shoda třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny všech přítomných senátorů). Podstatné náležitosti uvedené v základních ustanoveních jsou neměnitelné. Tato opatření slouží jako pojistka pro případ, že by některá politická strana s momentální většinou chtěla ohrozit zakládající principy České republiky jako demokratického právního státu. Zde je stručný obsah Ústavy České republiky, která je členěna do 8 hlav: 1. Základní ustanovení charakterizují Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Zdrojem veškeré státní moci je lid, který ji vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní (rozdělení moci do těchto tří na sobě nezávislých složek brání přílišnému soustředění moci tak, že by hrozilo její zneužití). Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen k tomu, co zákon neukládá. Proti své vůli nemůže být nikdo občanství zbaven. Politický systém, v němž občané uplatňují svoji vůli, je založen na svobodném vzniku a volné soutěži politických stran, které respektují základní demokratické principy a odmítají násilí jako prostředek prosazování svých zájmů. Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin. Stát se zavazuje dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a o ochranu přírodního bohatství. 2. Moc zákonodárná (legislativní) je vykonávána Parlamentem, který je tvořen dvěma komorami: Poslaneckou sněmovnou (poslanci voleni na 4 roky) a Senátem (senátoři voleni na 6 let). Posláním Parlamentu je především projednávání a přijímání zákonů (tzv. legislativní proces). Komory jsou způsobilé se usnášet, pokud je přítomna alespoň třetina všech členů. K přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. Návrh zákona, se kterým sněmovna vyslovila souhlas, je postoupen Senátu. Ten ho schválí, zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu a návrh je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. Nadpoloviční většinou všech poslanců je nutno schválit i přijatý zákon, který byl sněmovně vrácen k opětovnému projednání prezidentem. Parlament je také pověřen kontrolou vlády, jejíž činnosti může vyslovit nedůvěru (v tom případě vláda musí odstoupit). 3. Nejvyššími orgány moci výkonné (exekutivní) je prezident a vláda. Prezident (volen Parlamentem na 5 let, maximálně na dvě funkční období za sebou) zejména zastupuje stát navenek, sjednává mezinárodní smlouvy, přijímá vedoucí zastupitelských misí, 6

7 pověřuje a odvolává velvyslance a vyslance misí České republiky v zahraničí, jmenuje a odvolává členy vlády, svolává zasedání Poslanecké sněmovny a má oprávnění ji ve 4 krizových situacích rozpustit (např. když Poslanecká sněmovna nebyla po dobu 3 měsíců způsobilá se usnášet), je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje soudce, generály, prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, členy Bankovní rady České národní banky, odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a uděluje amnestii, uděluje a propůjčuje státní vyznamenání. Hlavním úkolem vlády je řídit státní administrativní aparát. Vláda tak činí prostřednictvím ministerstev. V čele stojící ministři řídí jednotlivá odvětví národního průmyslu a státní správy podle rezortů (např. zahraniční vztahy, obrana státu, veřejný pořádek a bezpečnost, systém spravedlnosti, hospodářství, fi nance, zemědělství, obchod, doprava, místní rozvoj, pracovní vztahy a sociální zabezpečení, zdravotnictví, školství, kultura, ochrana životního prostředí). 4. Moc soudní (justiční) se uplatňuje při ochraně práv v občanskoprávním řízení, trestněprávním řízení a správním řízením před soudem (přezkoumání rozhodnutí správních orgánů). Soudci jsou nezávislí žádný státní orgán ani jednotlivec nesmí zasahovat do jejich činnosti, a tím ohrožovat jejich nestrannost. Při rozhodování jsou vázáni pouze zákonem. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy (viz příloha 1). Zvláštní postavení mimo soustavu soudů má Ústavní soud. Ten rozhoduje o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, které jsou v rozporu s Ústavou České republiky, a dbá o to, aby jí neodporovaly ani mezinárodní smlouvy, které náš stát uzavře. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být mezinárodní smlouva schválena (ratifi kována). Ústavní soud také rozhoduje o stížnostech proti zásahu státních orgánů do základních práv a svobod občanů a o stížnostech orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu do jejich působnosti. 5. Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislým orgánem, který kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. 6. Česká národní banka je ústřední bankou státu. Jejím hlavním úkolem je pečovat o cenovou stabilitu. 7. Územní samospráva je vykonávána prostřednictvím obcí, které jsou základními územními samosprávnými celky, a krajů, které jsou vyššími samosprávnými celky. Samospráva je nezávislá na orgánech státní správy. Stát může do činnosti územních samosprávných celků zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona. Orgánům samosprávy lze v zákonných případech svěřit i výkon státní správy. Územní samosprávné celky mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Spravují je zastupitelstva (volena na 4 roky). Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky. 8. Závěrečná ustanovení stanoví, že touto ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími ústavními zákony je tvořen ústavní pořádek České republiky. Listina základních práv a svobod Listina základních práv a svobod je ústavním zákonem, který je jmenován v ústavě. Obsahově přejímá ustanovení mezinárodních dokumentů o lidských právech a základních svobodách, jakými je např. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, Deklarace práv dětí z roku 1959, Úmluva o politických právech žen z roku 1952, 7

8 Deklarace o odstranění diskriminace žen z roku 1967, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace z roku Tyto mezinárodní smlouvy naším státem ratifi kované a vyhlášené, jsou na jeho území obecně závazné a mají přednost před zákonem. Listina základních práv a svobod je rozdělena do 6 hlav: 1. Obecná ustanovení uvádí, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech (rovnoprávností je myšlena rovnost před zákonem měří každému stejně, nikoliv absolutní rovnost). Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné (tj. nelze se jich dobrovolně vzdát nebo je na někoho převést, nezaniknou uplynutím času a nikdo je nemůže nikomu odejmout ani stát). Náš stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Státní moc lze uplatňovat jen v případech, mezích a způsoby, které zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. 2. Mezi lidská práva a základní svobody patří právo na život (tj. vyloučení trestu smrti), nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, osobní svoboda, zákaz nucených prací, vlastnické právo, nedotknutelnost obydlí, svoboda pohybu, svoboda myšlení a náboženského vyznání. V této hlavě jsou upravena i politická práva, mezi nimi právo na svobodu projevu a právo na informace, petiční právo, právo shromažďování a sdružování. Občané mají právo zakládat politické strany a sdružovat se v nich. Mají právo volit nebo být voleni, a podílet se tak na správě veřejných věcí přímo nebo prostřednictvím volených zástupců. 3. Práva národnostních a etnických menšin jsou chráněna ve smyslu garance všestranného rozvoje vlastní kultury, práva na přijímání a rozšiřování informací v mateřském jazyce a sdružování se v národnostních sdruženích. 4. Hospodářská, sociální a kulturní práva zaručují všem právo na svobodnou volbu povolání, právo podnikat a získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zabezpečuje. Je zaručeno právo vytvářet odborové organizace a právo na spravedlivou odměnu za práci. Každý má právo na ochranu zdraví a právo vzdělávat se. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách a na základě pojištění také právo na bezplatnou zdravotní péči. Každý má právo na příznivé životní prostředí. 5. Právem na soudní a jinou právní ochranu se rozumí, že každý se může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 6. Ve společných ustanoveních se mimo jiné uvádí, že Česká republika poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a svobod. Výrazy jako každý, všichni, nikdo se rozumí, že dané právo přísluší všem lidem (tzv. lidská práva). Naproti tomu užití výrazů občan, občané znamená, že dané právo přísluší pouze občanovi našeho státu (tzv. občanská práva). 8

9 Publikace právních předpisů Publikace právního předpisu je jednou z podmínek platnosti právní normy. Ústava, ústavní zákony, zákony, nařízení vlády a důležité vyhlášky jsou zveřejňovány ve Sbírce zákonů České republiky (zkratka Sb.). Ve Sbírce jsou právní předpisy publikovány tak, jak byly příslušným orgánem státní a veřejné moci přijaty. Jedná se o jediný zaručený text právního předpisu. Jiné formy publikace právních norem mohou teoreticky trpět chybami. Uveřejňované předpisy jsou v každém ročníku publikační sbírky chronologicky číslovány. Při citaci se kromě pořadového čísla a roku vydání uvádí i druh a název předpisu a jméno orgánu, který ho vydal. Citace právního předpisu může vypadat takto: Vyhláška ministerstva dopravy a spojů 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. K publikaci podzákonných prováděcích předpisů vydaných ministerstvy slouží věstníky. Předpisy nižších státních orgánů jsou zveřejňovány vyvěšením na úřední desce příslušného úřadu. Po jejich sejmutí jsou u příslušného orgánu k dispozici k nahlédnutí. Jak bylo předesláno, zákonné předpisy jsou publikovány i v jiné formě než ve Sbírce zákonů. Je možno se s nimi seznámit i prostřednictvím tzv. úplných znění. Výhodou úplného znění je, že obsahuje aktuální úplné znění daného předpisu (tj. současné znění celého předpisu po všech případných novelizacích). Úplná znění jsou v knižní podobě (s možností právních výkladů a komentářů) běžně k dispozici ve větších nebo specializovaných knihkupectvích a veřejných knihovnách. Lze je vyhledat i na internetu (např. na aktualizovaném portálu veřejné správy ČR ). Struktura právního předpisu Právní předpisy mají následující strukturu: 1. hlavička: druh právního předpisu, číslo právního předpisu ve Sbírce zákonů, název právního předpisu, kdo a kdy se usnesl na jeho přijetí 2. část první: předmět úpravy právního předpisu (čeho se týká), defi nice základních pojmů, které budou v právním předpisu použity 3. další části: úplné paragrafové znění 4. závěrečná část: společná ustanovení, zrušené, změněné a doplněné právní předpisy, od kdy zákon nabývá účinnosti Platnost a účinnost právních předpisů Platností právního předpisu se rozumí, že daný předpis byl vytvořen předepsaným způsobem příslušným orgánem státní a veřejné moci a stal se součástí právního řádu. Předpis je platný ode dne vydání. Toto datum se uvádí v záhlaví právního předpisu. Účinností právního předpisu se rozumí, odkdy vzniká povinnost se jím řídit. V menšině případů se datum platnosti shoduje s datem účinnosti. Většinou se ale předpis stává nejprve platným a účinnosti nabývá až později. Tento časový odstup slouží k tomu, aby se dotčené subjekty mohly s předpisem dostatečně seznámit, popř. připravit na organizační změny. Struktura právního vztahu Víme, že právo upravuje vztahy ve společnosti. Nyní blíže prozkoumáme strukturu právního vztahu. Základní strukturu právního vztahu tvoří následující prvky: 9

10 1. účastníci právního vztahu (subjekty): osoby mezi nimiž právní vztah existuje 2. předmět právního vztahu (objekt): účel nebo cíl, ke kterému právní vztah směřuje 3. obsah právního vztahu: vzájemná práva a povinnosti účastníků právního vztahu (právu jednoho subjektu zpravidla odpovídá povinnost subjektu druhého) 4. právní skutečnosti: ty skutečnosti, s nimiž právo váže vznik, změnu nebo zánik právního vztahu Základní struktura právního vztahu, který vzniká jízdou prostředkem Pražské integrované dopravy je tato: 1. účastníky jsou cestující a přepravce 2. předmětem je poskytnutí přepravy a převedení peněz za tuto přepravu 3. obsahem jsou jejich vzájemná práva a povinnosti, tj. zejména právo cestujícího, aby byl dopraven povinnost dopravce cestujícího dopravit/ a povinnost cestujícího zaplatit právo dopravce na zaplacení 4. právní skutečností zakládající tento právní vztah je přepravní smlouva odvolávající se na příslušné předpisy, která byla nevýslovně (konkludentně) uzavřena vstupem cestujícího do vozu PID. Subjekty právního vztahu Základní rozlišení subjektů právního vztahu je toto: 1. fyzické osoby: tj. lidé 2. právnické osoby: tj. právem uměle vytvořené subjekty - společenství osob (bytové družstvo, občanské sdružení, obchodní společnosti ) - společenství věcí, majetku (nadace, fondy ) 3. státní a veřejné orgány (Okresní soud v Děčíně, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Česká správa sociálního zabezpečení ) U právních subjektů se rozlišuje jejich způsobilost k právům a povinnostem (tj. možnost nést práva a povinnosti od narození po smrt u člověka, od vzniku po zánik u právnické osoby), způsobilost k právním jednáním (tj. vlastním jednáním zakládat, měnit nebo rušit právní vtahy) a způsobilost k právní odpovědnosti (tj. právní odpovědnost za protiprávní jednání). Novorozenec je způsobilý k právům a povinnostem (např. má právo dědit, vlastnit majetek ). Není způsobilý k právním jednáním (např. nemůže uzavřít kupní smlouvu). Není způsobilý k trestní odpovědnosti (i kdyby snad ublížil někomu na zdraví, nemůže být s ohledem ke svým schopnostem shledán vinným a být potrestán). Plně způsobilou ve všech 3 ohledech se fyzická osoba stává v 18 letech, tj. dovršením plnoletosti (trestně odpovědná je fyzická osoba už za čin spáchaný po dovršení 15 let). Právnická osoba např. nemůže uzavřít manželství (v tomto ohledu je nezpůsobilá k právům a povinnostem) nebo nemůže být trestně odpovědná (není způsobilá k právní odpovědnosti). Obsah právního vztahu - vymahatelnost Řekli jsme si, že obsahem právního vztahu jsou vzájemná práva a povinnosti účastníků a že právu jednoho subjektu zpravidla odpovídá povinnost subjektu druhého. Co se stane, když nějaký právní subjekt nesplní svou povinnost dobrovolně? Jak má oprávněný subjekt uplatnit své právo? Oprávněný subjekt může vymáhat plnění svého práva prostřednictvím orgánů státní a veřejné moci ve formě procesních podání (žaloba k soudu - viz příloha 2, žádost k správnímu orgánu, podnět k zahájení trestního řízení na policii či k státnímu zástupci). O některých 10

11 důležitých právech a povinnostech mají orgány státní a veřejné moci povinnost rozhodnout i bez toho, že by se na ně nějaký subjekt obrátil s podáním (rozhodují tzv. z úřední povinnosti). Děje se tak v případech, kdy se jedná o věc zvláštního veřejného zájmu (např. ve věci trestných činů, péče o nezletilé, pozůstalosti ). Platí, že oprávnění a moc vymáhat právo nějakého subjektu mají pouze orgány státní a veřejné moci. Existují však výjimky. Za podmínek přesně stanovených zákonem se mohou právní subjekty domáhat svých práv i vlastní silou, tzv. svépomocí (tj. bez prostřednictví podání k příslušnému orgánu). Např. 6 občanského zákoníku stanoví, že: Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 417 občanského zákoníku stanoví, že Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Klade tedy subjektu dokonce za povinnost, aby se ochrany svých práv domáhal vlastní mocí (např. pokud je dům ohrožen vichrem zlámanými větvemi, ořežeme je). S přiměřenou mírou svépomoci počítá občanský zákoník a trestní zákoník v případech krajní nouze a nutné obrany. Účastníci právních vztahů by v případech, kdy druhá strana neplní svou povinnost dobrovolně, neměli s vymáháním svých práv prostřednictvím orgánů státní a veřejné moci zbytečně otálet. Vystavují se nebezpečí zániku nebo promlčení svého práva. Právo zaniká v případech, kdy to předpis výslovně určuje. Např. 626 občanském zákoníku stanoví, že: Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Dalším zmíněným nebezpečím je promlčení. V oblasti občanského práva je obecná promlčecí doba 3 roky. Některá práva jsou promlčena už za 1 rok, některá až za 10 let, vybraná se nepromlčují. Aby bylo promlčení rozhodujícím orgánem přiznáno, je třeba, aby ho účastník řízení namítl. Promlčení zná i trestní právo. Většina trestných činů je promlčena v rozmezí 4 až 20 let. Vybrané trestné činy se nepromlčují. Právní skutečnost Víme, že právní skutečností je každá skutečnost, s kterou právo spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu. Rozlišujeme 3 druhy právních skutečností: 1. právní události: dějí se nezávisle na vůli právních subjektů, jaksi mimoděk (narození a smrt člověka, uplynutí lhůty, povodeň ) 2. protiprávní jednání (delikty): spočívají v protiprávním jednání subjektů (příkladem jsou odpovědnostní vztahy za náhradu škodu, přestupek, trestný čin) 3. právní jednání: má základ v projevu vůle subjektu k právnímu jednání. Dělí se na 2 typy: - právní úkony, tj. jednání právních subjektů mimo státní a veřejnou sféru (nejčastějším příkladem jsou smlouvy) - individuální právní akty orgánů státní a veřejné moci, tj. autoritativní závazná rozhodnutí těchto orgánů o právech a povinnostech právních subjektů (typickým příkladem je soudní rozsudek, rozhodnutí správního úřadu) Narozením dítěte vzniká mezi ním a jeho matkou právní vztah, jehož obsahem jsou zejména rodičovská práva a povinnosti (vznik právního vztahu na základě právní události). Když zloděj vykrade někomu byt, vzniká mimo jiné (tj. mimo vztahu k poškozenému) i právní vztah mezi ním a státem, na základě kterého stát vyvodí zlodějovu trestní odpovědnost a uloží mu trest (vznik právního vztahu na základě protiprávního jednání). 11

12 Na základě smlouvy o provedení práce, kterou jsem uzavřela s Asociací občanských poraden, mi vznikl právní vztah, jehož obsahem je má povinnost napsat tuto brožuru (vznik právního vztahu na základě právního úkonu). Na základě rozsudku soudu o určení výživného otce vůči jeho dceři vzniká právní vztah mezi otcem a dcerou, jehož obsahem je povinnost otce přispívat na dceřinu výživu (vznik právního vztahu na základě právního aktu orgánu státní moci). Soulad rozhodnutí orgánu státní a veřejné moci se zákonem Rozhodnutí a samotný postup rozhodování orgánů státní a veřejné moci o právech a povinnostech dotčených účastníků musí být v souladu se zákonem. Tento soulad musí být: 1. věcný: tj. rozhodnutí v určité věci vychází z právní úpravy této věci 2. kompetenční: tj. rozhodnutí vydá orgán, který je k tomu zákonem zmocněn 3. procesní: tj. rozhodnutí je vydáno na základě zákonem stanoveného postupu 4. formální: tj. rozhodnutí obsahuje všechny předepsané náležitosti Věcná pravidla jsou obsažena v tzv. hmotně-právních normách (např. občanský zákoník, pracovní zákoník, obchodní zákoník, zákon o rodině, trestní zákon ). Procesní a formální pravidla jsou obsažena v tzv. procesně-právních normách (např. v občanském soudním řádu zejména pro řízení ve věcech občanského, pracovního, obchodního a rodinného práva; v trestním řádu pro řízení před policií, státním zastupitelstvím a soudy ve věcech trestných činů; ve správním řádu v řízeních se správními úřady). Kompetenční pravidla nejsou soustředěna do jednoho místa. Vyskytují se jak v hmotně-právních, tak v procesně-právních normách. Struktura rozhodnutí orgánu státní a veřejné moci Obvyklá struktura rozhodnutí orgánu státní a veřejné moci je tato (viz příloha 3): 1. výrok rozhodnutí: jak bylo rozhodnuto o právech a povinnostech právního subjektu (z této části vyplývá vznik, změna nebo zánik právního vztahu dotčených subjektů) 2. odůvodnění rozhodnutí - na základě jakých právních předpisů orgán rozhodl - jaké zjistil v řízení skutečnosti - jakými úvahami se při rozhodování řídil 3. poučení o opravném prostředku - zda - do jaké doby (tzv. odvolací lhůta) a - jakým způsobem lze podat opravný prostředek Rozhodnutí se mohou jmenovat různě. Záleží na tom, jaký orgán rozhodoval a v jaké věci. Nejčastější názvy rozhodnutí v jednotlivých typech řízení jsou následující. V občanském soudním řízení může být vydáno rozhodnutí ve formě soudního rozsudku (rozhodnutí ve věci práv a povinností zúčastněných např. o povinnosti vyklidit nájemní byt), usnesení (rozhodnutí ve věci postupu řízení např. o odročení, osvobození od soudního poplatku) nebo platebního rozkazu (za určitých podmínek jím soud ve zkráceném řízení bez jednání u soudu stanoví povinnost zaplatit určitou částku). V trestním řízení se rozhodnutí říká např. usnesení o zahájení trestního stíhání, rozsudek (rozhodnutí ve věci viny a neviny obžalovaného) nebo trestní příkaz (za určitých podmínek jím soud ve zkráceném řízení stanoví trest). Ve správním řízení se rozhodnutí říká 12

13 rozhodnutí (např. rozhodnutí stavebního úřadu o povinnosti odstranit stavbu). Obrana proti rozhodnutí Většina řízení je dvojinstančních. To znamená, že pokud dotčený subjekt nesouhlasí s rozhodnutím orgánu státní a veřejné moci prvního stupně, má možnost se bránit prostřednictvím tzv. řádného opravného prostředku. Tímto řádným opravným prostředkem se bude zabývat nadřazený orgán druhé instance. Tento prostředek musí být uplatněn v odvolací lhůtě, jinak rozhodnutí orgánu prvního stupně nabude právní moci a případné odvolání bude zamítnuto. Příkladem řádného opravného prostředku je odvolání proti soudnímu rozsudku nebo rozhodnutí správního orgánu, odpor proti platebnímu rozkazu nebo trestnímu příkazu, stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání. Prostřednictvím tzv. mimořádných opravných prostředků je možno výjimečně napadnout i ta rozhodnutí prvoinstančních a odvolacích orgánů, která již nabyla právní moci. Tento druh opravných prostředků je za zvláštních podmínek přípustný pouze ze zákonem jmenovaných vážných důvodů. Vážným důvodem je např. to, že proces rozhodování a rozhodnutí nebyl v souladu se zákonem (např. žaloba pro zmatečnost a dovolání v soudním řízení, přezkumné řízení ve správním řízení) nebo to, že se objevily důkazy, které bez své viny nemohl účastník v původním řízení uplatnit ve svůj prospěch (žaloba na obnovu řízení). Vykonatelnost rozhodnutí Komu byla rozhodnutím orgánu státní a veřejné moci uložena nějaká povinnost (je označen za tzv. povinného), měl by ji v určené lhůtě dobrovolně splnit. Pokud ji dobrovolně nesplní, vystavuje se tomu, že může být k plnění donucen prostředky státní moci. Tzv. oprávněný se plnění svého práva může domáhat prostřednictvím návrhu na výkon rozhodnutí či nařízení exekuce exekutorem. Např. v občanském řízení soud rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit dluh. Ten se proti rozsudku neodvolal a peněžitou částku stanovené výše nesplatil ani poté, co se stal rozsudek tzv. vykonatelným (vykonatelnost nastává po uplynutí 3 dnů od nabytí právní moci). Oprávněná strana se obrátila na soud s návrhem na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného (příloha 4). Ve věcech zaplacení dlužných peněz je možné uložit výkon rozhodnutí i např. srážkami ze mzdy a jiných příjmů (zákon stanoví jejich maximální rozsah), prodejem movitých a nemovitých věcí či prodejem podniku. U nepeněžitých plnění záleží na povaze uložené povinnosti. Příkladem může být výkon rozhodnutí vyklizením bytu, odebráním věci, provedením prací. Výkon rozhodnutí se řídí občanským soudním řádem. Výkon rozhodnutí obdobnými způsoby může být nařízen i ve správním řízení. Tzv. exekuce, která se řídí exekučním řádem, se od výkonu rozhodnutí liší zejména v tom, že oprávněným pověřený exekutor, kterého schválil soud, je osobně fi nančně zainteresován na účinném a rychlém vymáhání plnění od povinných. Je to on, kdo se postará o výběr nejúčinnějšího způsobu provedení exekuce namísto oprávněného. Právní pomoc Právní pomoc nalezneme především u advokátů a notářů. Pomoc advokátů spočívá v zastupování před soudy a jinými orgány, právním poradenství, zpra- 13

14 cování právních rozborů a sepisování listin. Pravidla jejich činnosti jsou upravena zákonem o advokacii. Za poskytnutí právních služeb jim náleží odměna. Její výše je s klientem domluvena smluvně nebo se řídí tzv. advokátním tarifem. Zda se člověk nechá zastupovat, většinou záleží na jeho zvážení. Zákon však stanoví určité případy, kdy je odborné zastoupení advokátem povinné (v občanském soudním řízení v případě jednoho z mimořádných opravných prostředků; v trestním řízení např. tehdy, když je obviněný mladistvým nebo rozhoduje-li se o trestném činu, jehož horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje 5 let). Zákon upravuje podmínky, za jakých je účastník odborně zastupován advokátem bez toho, aniž by musel hradit náklady za toto zastupování. U soudních řízení předpoklady na bezplatné zastupování splňuje ten, kdo prokáže, že jeho majetkové poměry to odůvodňují. V omezeném rozsahu se lze nechat zastoupit i notářem. Můžeme se dát zastoupit i neodborně tzv. obecným zmocněncem (např. plně právně způsobilý rodinný příslušník, přítel). Pomoc notářů spočívá zejména v sepisování veřejných listin o právních úkonech (např. zakladatelské listiny obchodních společností, závěti, smlouvy o převodech nemovitostí), ověřování a osvědčování (např. výsledky soutěže, průběh valných hromad, pravost podpisů), přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám. Notáři mohou také poskytovat právní rady. Jejich činnost je upravena zákonem o notářích. Notářům za jejich služby náleží odměna ve výši stanovené tzv. notářským tarifem. Pomoci při prosazování práv a zájmů mohou také organizace, které jsou poskytovateli tzv. sociálního poradenství. Činnost těchto organizací je upravena zákonem o sociálních službách. Své služby poskytují bezúplatně. Spravedlnost a náklady V souvislosti s vymáháním práva prostřednictvím orgánů státní a veřejné moci vznikají během řízení dotčeným účastníkům náklady. Náklady mohou během řízení vzniknout i samotným orgánům. S hrazením nákladů je to různé. Zjednodušeně se dá říci, že je tu patrná snaha, aby náklady hradil ten, kdo jednal v rozporu s právem. V občanském soudním řízení se náklady účastníka rozumí všechny výdaje, které účastník s řízením má. Mezi ně patří zejména poplatek za samotné soudní řízení (některá řízení jsou od něj osvobozena; nemajetní účastníci též), odměna zastupujícímu advokátovi, ušlý výdělek a hotové výdaje (např. poštovné, jízdné). Náklady, které mohou vzniknout státu, se rozumí svědečné (hotové výdaje a ušlý výdělek svědka), znalečné a tlumočné (hotové výdaje a odměna znalce nebo tlumočníka). V rozhodnutí soud zpravidla rozhodne i o tom, kdo bude hradit náklady řízení. Obecně platí, že náklady nese ta strana, která ve sporu nebyla úspěšná (kdo neuspěl, může platit kromě svých nákladů i náklady protistraně, a to včetně jejího případného zastoupení, a náklady hrazené státem). V trestním řízení vznikají podobné náklady. Stát nese prozatímně náklady spojené se svědečným, znalečným a tlumočným. Obviněný nese své náklady, včetně nákladů na právní zastupování (v případech zmíněné nutné obhajoby nese náklady stát). Pokud je obviněný uznán pravomocně vinným, musí zaplatit náklady, které stát s řízením měl, včetně nákladů na případného státem dříve ustanoveného obhájce (s výjimkou situace, že by měl nárok na obhajobu bezplatnou). Ve správním řízení nese příslušný orgán a účastník své náklady. Zákon umožňuje, aby účastník nesl náklady orgánu, pokud řízení vyvolal porušením své povinnosti. 14

15 Odkaz na vybrané právní předpisy Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práva svobod Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) Zákon č. 85/1966 Sb., o advokacii Vyhláška č. 177/1996 Sb., advokátní tarif Přílohy 1. SOUSTAVA SOUDŮ ČESKÉ REPUBLIKY Okresní soudy (v Praze obvodní soudy) rozhodují jako soudy I. stupně ve věcech občanskoprávních rozhoduje jako soud I. stupně ve věcech trestních Krajské soudy (v Praze Městský soud) rozhodují jako soudy II. stupně (odvolací) ve věcech občanskoprávních rozhodují jako soudy I. stupně ve věcech obchodních rozhoduje jako soud II. stupně (odvolací) ve věcech trestních, kde v I. stupni rozhodl okresní soud rozhoduje jako soud I. stupně ve věcech trestních, kde je stanovena dolní hranice odnětí svobody 5 let a u některých vyjmenovaných činů s nižší dolní hranicí odnětí svobody (padělání, vlastizrada, ) rozhoduje ve věcech správního soudnictví (nemožnost řádných opravných prostředků) Vrchní soudy v Praze a Olomouci rozhodují jako soudy II. stupně (odvolací) ve věcech obchodních rozhoduje jako soud II. stupně (odvolací) ve věcech trestních, kde v I. stupni rozhodl krajský soud Nejvyšší soud v Brně rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích (obnova řízení, dovolání) Nejvyšší správní soud v Brně rozhoduje o mimořádných opravných prostředcích ve věcech správního soudnictví Pokud chcete vědět, jak to u soudu chodí, je možno navštívit veřejná soudní líčení, zúčastnit se dne otevřených dveří na soudu nebo se podívat na průvodce soudním řízením na 15

16 2. ŽALOBA JAKO PŘÍKLAD PROCESNÍHO PODÁNÍ Obvodnímu soudu pro Prahu 1 Žalobce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, IČ: zastoupený na základě plné moci JUDr. Jiřím Pěnkavou, se sídlem Sokolovská 215/40 Žalovaný: Petr Černý, Jakubská 3, Praha 1, narozen dne Žaloba na plnění povinnosti zaplatit 964,- Kč s příslušenstvím Soudní poplatek ve výši 600,- Kč uhrazen vylepením kolkových známek na originále tohoto podání. Přílohy: plná moc dle textu I. Žalovaný dne se žalobcem uzavřel konkludentní formou smlouvu o přepravě tím, že nastoupil do vozu městské hromadné dopravy. Nesplnil však svoji povinnost uhradit řádně jízdné tak, jak to stanoví přepravní řád žalobce. V přepravních prostorách se neprokázal přepravnímu kontrolorovi platným jízdním dokladem a odmítl na místě zaplatit jízdné a přirážku, o čemž kontrolor provedl zápis. Důkaz: zápis přepravního kontrolora ze dne přepravní řád II. Žalovaný jízdné ve výši 14,- Kč a přirážku ve výši 950,- Kč v dodatkové pokladně žalobce do dnešního dne neuhradil. III. S ohledem na výše uvedené skutečnosti proto žalobce navrhuje, aby soud vydal tento r o z s u d e k: Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 964,- Kč a náklady řízení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. V Praze dne podpis oprávněné osoby Žaloba na plnění povinnosti je v občanském soudním řízení nejběžnějším typem žaloby. Pokud však žalobce uplatňuje právo na zaplacení peněžité částky a může toto právo doložit odpovídajícími skutečnostmi, mohl by se ho domáhat také ve zrychleném řízení prostřednictvím tzv. návrhu na vydání platebního rozkazu. Za těchto podmínek by soud veden hospodárností mohl platební rozkaz vydat i bez výslovné žádosti žalobce. Výhodou zrychleného řízení je jeho úspornost. Soud ve věci dluhu na základě uvedených důkazů vlastně rozhodne bez toho, aniž by nařídil jednání u soudu. V platebním rozkazu soud žalovanému jednoduše uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení žalobci zaplatil, nebo aby v téže lhůtě proti němu podal odpor. Když žalovaný odpor ve lhůtě nepodá, bude mít platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku. 16

17 3. ROZSUDEK JAKO PŘÍKLAD ROZHODNUTÍ K č. j. Ro 58/2006 s t á t n í z n a k Česká republika Rozsudek jménem republiky Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Alenou Spravedlivou jako samosoudcem v právní věci žalobce Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., IČ: , se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, práv. zast. JUDr. Jiřím Pěnkavou, se sídlem Sokolovská 215/40, proti žalovanému Petru Černému, Jakubská 3, Praha 1, narozenému dne , o plnění povinnosti zaplatit 964,- Kč s příslušenstvím t a k t o: Žalovaný je povinen zaplatit žalujícímu 964,- Kč a náklady řízení ve výši 6 600,- Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. O d ů v o d n ě n í: Žalobce se na žalovaném domáhal zaplacení částky 964,- Kč spolu s náklady řízení, zahrnující uhrazený soudní poplatek a náklady na právní zastoupení advokátem. Uvedl, že žalovaný dne se žalobcem uzavřel konkludentní formou smlouvu o přepravě tím, že nastoupil do vozu městské hromadné dopravy. Nesplnil však svoji povinnost uhradit řádně jízdné tak, jak to stanoví přepravní řád žalobce. Žalovaný byl v průběhu jízdy kontrolován revizorem žalobce, kdy žalovaný nepředložil řádnou jízdenku. Zároveň prohlásil, že své protiprávní jednání nedoznává a odmítl uhradit pokutu za jízdu bez platné jízdenky. Žalovaný i přesto, že byl žalobcem vyzván k úhradě dlužného jízdného včetně pokuty za jízdu bez platné jízdenky, svoji povinnost nesplnil a žalobci nezbylo jinak, než podat návrh na vydání platebního rozkazu. Žalovaný podal k žalobě vyjádření, ve kterém uvedl, že dne místní hromadou dopravou vůbec nejel a nemohl se tudíž ani dopustit jednání, které je mu kladeno za vinu. Žalovaný ve své výpovědi před soudem uvedl stejné skutečnosti, jako ve vyjádření k žalobě. Z výpovědi revizora žalobce Miroslava Přísného soud zjistil, že předmětného dne žalovaný skutečně použil k přepravě linku 6 MHD, kdy se mu v rámci jeho kontrolní činnosti prokázal řádným osobním průkazem. Revizor provedl kontrolu všech osobních údajů a dále pak i vizuální kontrolu dle fotografi e. Všechny údaje souhlasily, a z tohoto důvodu zpracoval oznámení o protiprávním jednání žalovaného. Tento se navíc v rámci kontroly choval řádně a své jednání omlouval tím, že spěchal a nestihl si řádně jízdenku koupit v předprodeji, neboť u stánku byla fronta. Oznámení navíc žalovaný řádně podepsal. Z přepravního řádu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., soud zjistil, že pro případ, kdy osoba, která uzavřela s přepravcem smlouvu o přepravě tím, že nastoupila do vozu MHD, a řádně neuhradila jízdné, které prokáže řádně označeným lístkem, je povinna uhradit pokutu v částce 950,- Kč spolu s řádným jízdným v částce 14,- Kč. Z občanského průkazu žalovaného soud zjistil, že veškeré údaje, které svědek Miroslav Přísný zjistil, jsou dle 17

18 pravdy a navíc podpis, který je na průkaze uveden, vizuálně odpovídá podpisu žalovaného. Na dotaz soudu, aby tyto skutečnosti žalovaný vysvětlil, tento nejdříve uvedl, že neví, jak se to mohlo stát, jedině že by jeho občanský průkaz někdo zneužil. Když byl soudem opětovně dotázán na okolnost, že vizuálně podpisy na oznámení revizora a na občanském průkaze souhlasí, tento uvedl, že se k jednání tedy doznává, ale že je student a nemá peníze na zaplacení jízdenky. V projednávané věci tedy soud zjistil, že žalovaný dne uzavřel se žalobcem smlouvu o přepravě, a to konkludentním způsobem a neuhradil jízdné. Jelikož žalovaný neuhradil běžné jízdné 14,- Kč, náleží žalobci i úhrada pokuty v částce 950,- Kč tak, jak vyplývá z platného přepravního řádu žalobce. S ohledem na výše uvedené soud návrhu žalobce v plném rozsahu vyhověl. Na nákladech řízení pak soud přiznal žalobci nárok na náhradu uhrazeného soudního poplatku v částce 600,- Kč a dále pak náhradu za právní zastoupení žalobce v částce 6.000,- Kč, která řádně vyplývá z vyhl. č. 484/2000 Sb., o paušální sazbě výše odměny za zastoupení advokátem v občanském soudním řízení, ve znění pozdějších předpisů. Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím tohoto soudu odvolání k Městskému soudu v Praze, jinak nabude právní moci. V Praze dne k u l a t é r a z í t k o JUDr. Alena Spravedlivá předsedkyně senátu 18

19 4. NÁVRH NA VÝKON ROZHODNUTÍ Obvodnímu soudu pro Prahu 1 Oprávněný: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, IČ: zastoupený na základě plné moci JUDr. Jiřím Pěnkavou, se sídlem Sokolovská 215/40 Povinný: Petr Černý, Jakubská 3, Praha 1, narozen dne Návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu Příloha: Stejnopis rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne č.j. Ro 58/2006 s doložkou právní moci I. Shora uvedeným rozsudkem bylo povinnému uloženo zaplatit žalobci částku 964,- Kč a náklady řízení ve výši 6 600,- Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Rozsudek nabyl právní moci II. Povinný dosud na dlužnou pohledávku nic nezaplatil. Protože má v Komerční bance, a. s., pobočce v ul. Spálená 24 veden účet č , může být splatná pohledávka uspokojena odepsáním z tohoto účtu. III. Vzhledem ke shora uvedenému oprávněný navrhuje vydání tohoto usnesení: Podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne č.j. Ro 58/2006 se nařizuje k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 964,- Kč, jakož i nákladů předcházejícího řízení ve výši 6 600,- Kč a nákladů návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 2 000,- Kč, výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného č u Komerční banky, a. s., pobočky v ul. Spálená 24. Peněžnímu ústavu se přikazuje, aby od okamžiku, kdy mu bude doručeno toto usnesení, nevyplácel peněžní prostředky z účtu povinného, neprováděl na ně započtení a ani jinak s nimi nenakládal, a to až do výše vymáhané pohledávky a jejího příslušenství, a aby po právní moci tohoto usnesení uplatněnou pohledávku s příslušenstvím odepsal ze shora uvedeného účtu povinného a vyplatil ji v hotovosti ve prospěch oprávněného. V Praze dne podpis oprávněné osoby

20 Realizátorem tohoto projektu je Asociace občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz). Uvedené informace odpovídají právnímu stavu ke dni Více informací naleznete na Brožura je tištěna na recyklovaném papíře.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-10 Výchova k občanství Dělba moci Mgr. Vilém Nejezchleb ÚSTAVA Ústava České republiky obsahuje preambuli a 113 článků rozdělených

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování:

Způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Základy právní nauky

Základy právní nauky Základy právní nauky Principy právního státu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_ÚSTAVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011

Výkonná moc v ČR. Moc výkonná dle Ústavy ČR. Prezident republiky 7.12.2011. pátek 11. listopadu 2011 Výkonná moc v ČR pátek 11. listopadu 2011 výkonná dle Ústavy ČR Prezident republiky (čl. 54 66 Úst.) Vláda (čl. 67 78 Úst.) Ministerstva (čl. 79) Správní úřady (čl. 79) Státní zastupitelství (čl. 80) Prezident

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké

každý má povinnost poskytnout výpověď před soudem, a to i tehdy, kdyby tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, nebo osobě blízké Právo 01 Otázka číslo: 1 Zákonodárná moc v České republice náleží: soudům Parlamentu a Senátu Parlamentu Otázka číslo: 2 Právo na soudní a jinou právní ochranu: každý má povinnost poskytnout výpověď před

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 15. Moc soudní a výklad práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) fungování soustavy obecných soudů a Ústavního soudu Čl. 90 Ústavy soudům přísluší, aby poskytovali ochranu zákonem zaručeným

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSTAVNÍ PRÁVO STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 1 ÚSTAVNÍ PRÁVO RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy, čtvrté vydání.fortuna, a.s.s.175. ISBN: 80-7373-010-3. Obr.1. Pražský hrad AUTOR: Ing. Jitka ZELENÁ DATUM

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 13.11.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 517 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ - 06.03.2013 Antonín Toman VE SPOLUPRÁCI S PRF MUNI POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA KDO JE TO SOUDNÍ EXEKUTOR? POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA POSTAVENÍ SOUDNÍHO

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í

č.j.: 046 Ex 492/10-97 U S N E S E N Í Exekutorský úřad Praha 4, Novodvorská 1010 - P.O.B. 44, 142 00 Praha 4 tel : 261 34 42 21, fax : 261 34 22 08, e-mail: exekutor@aaaexekuce.cz, www.aaaexekuce.cz U S N E S E N Í č.j.: 046 Ex 492/10-97 Soudní

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 29.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 483 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti OBECNÁ USTANOVENÍ 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC Poskytnutí bezplatné právní pomoci je jedním ze základních požadavků moderního demokratického státu. A to zejména jako jeden z prvků práva na spravedlivý proces. Toto základní lidské

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky.

(1) Vklad podle 2 lze provést jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu republiky. Zákon č. 265/1992 Sb., ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., zákona 90/1996 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 120/2001

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více