Scio Český jazyk 9. třída

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Scio 2012 2 Český jazyk 9. třída"

Transkript

1

2 Scio Český jazyk 9. třída

3 ČESKÝ JAZYK 9. TŘÍDA 1. Které z následujících slov může být v různém kontextu třemi různými slovními druhy? (A) solí (B) holí (C) hodí (D) nosí 2. Která z následujících možností je napsána pravopisně správně? (A) Mě ukázal otcovy holuby, mému bratrovi psy. (B) Před zkouškami se musíš učením zabívat více. (C) Hlodavci někdy svými zuby ohryzávají elektrické kabeli. (D) Mnohé Edisonovy vynálezy změnily život lidstva. 3. Ve které z následujících možností je nutno na všechna vynechaná místa doplnit -i-/-í-, aby byla obě slova napsána pravopisně správně? (A) hor_zont f_lozof_e (B) s_stemat_cký spec_f_cký (C) analog_e h_g_en_cký (D) pr_m_t_vní pap_rus 4. Která z následujících vět bude po doplnění slova zhlédl na vynechané místo napsána pravopisně a mluvnicky správně a bude dávat smysl? (A) Tomáš nahoru k balkonu a zamával babičce. (B) Narcis se celé dny ve vodní hladině jako v zrcadle. (C) Výletník z vrcholku kopce na město pod sebou. (D) Bratr výstavu fotografií z rovníkové Afriky. 5. Které z následujících podtržených slov je nutno napsat s malým počátečním písmenem, aby celá výpověď byla napsána pravopisně správně? (A) I tak malá obec, jakou je Černá Hora, má svůj zámek. (B) Černohorci tvoří necelou polovinu obyvatel své vlasti, země Černé Hory. (C) Málokdo ví, že Kunětická Hora je jednou z posledních sopek u nás. (D) Leckoho zarazí, že město Kutná Hora neleží na kopci. 6. Ve které z následujících možností je nutno doplnit na vynechané místo i, aby byla celá věta napsána pravopisně a mluvnicky správně? (A) Dáša se bránila, že si se svoj_ sukní neudělá ostudu. (B) Na naš_ch názorech není vůbec nic neobvyklého. (C) Řekni j_, ať už si konečně dobalí věci na prázdniny. (D) To je celá ona, nevšímej si jej_ch posměšků. 7. Která z následujících vět obsahuje chybný tvar přejatého slova? (A) V Havlově drama se často opakují celé dialogy. (B) K dnešnímu datu končí vaše objednávka. (C) Na ekonomickém fóru se sešly špičky Evropy. (D) S jeho ideami prostě nemůžu souhlasit. 8. Kapitáni obouch skautských oddílů si vzájemně vyměnili odznaky. Uvedená věta obsahuje mluvnickou nebo pravopisnou chybu. Chybné slovo opište a uveďte také mluvnicky a pravopisně správnou variantu. 9. Uveďte mluvnicky a pravopisně správný tvar 2. osoby množného čísla podmiňovacího způsobu přítomného času slovesa růst: 10. vysázely květiny kolem pomníčku. Které z následujících slovních spojení nelze doplnit na vynechané místo v uvedené větě, protože by byla napsána chybně? (A) Skupinky dětí i dospělých (B) Děvčata z blízka i z dáli (C) Účastnice havárie automobilu (D) Rodiny pozůstalých příbuzných 11. Ve které z následujících možností je chyba v interpunkci? (A) F. X. Šalda, literární kritik, se narodil v Liberci. (B) Vědci zkoumající vesmír uspořádali konferenci. (C) Pozítří ráno milí studenti odjedeme. (D) Můžete si tady vyprávět, číst, kreslit. Scio Český jazyk 9. třída

4 12. Ve které z následujících možností nelze převést přívlastek neshodný na přívlastek shodný? (A) rozhledna ze dřeva (B) hranice státu (C) strýček z Olomouce (D) začátek představení 13. Umí nanejvýš tři jazyky, chlubí se, jich ovládal nejméně deset. Kterou z následujících dvojic spojovacích výrazů je nutno postupně doplnit do uvedeného souvětí, aby dávalo smysl a bylo napsáno gramaticky správně? (A) ale jako by (B) přesto že (C) nicméně že by (D) avšak jako 14. Které z následujících souvětí obsahuje dvě hlavní věty v poměru slučovacím? (A) Nejstarší Honza byl čahoun, a tak šel do branky, jelikož nikdo větší doma nebyl. (B) Když hochy Klabzuba v pět ráno probudil, rovnou je poslal na dlouhý trénink do lesa. (C) S koupáním to sice není v Praze nic moc, ale zase tu máme krásné památky. (D) Byl jednou jeden chudý chlapík jménem Klapzuba a ten měl jedenáct synů. 15. Máme-li co říci, proč bychom nezajistili, aby naše sdělení bylo skutečně slyšet. Které z následujících tvrzení o uvedeném souvětí je pravdivé? (A) První věta v souvětí je hlavní, druhá věta je vedlejší příslovečná důvodová (příčinná). (B) V souvětí jsou dvě vedlejší věty příslovečné, první je časová, druhá účelová. (C) Souvětí se skládá ze tří vět; poslední věta je vedlejší předmětná. (D) Třetí věta je vedlejší příslovečná účelová a závisí na druhé větě hlavní. 16. Ve vesnici jsme si pronajali pokojík se zvláštním vchodem na měsíc. Které z následujících sdělení vysvětluje jazykovou podstatu komičnosti podtržené části uvedeného textu? (A) Výraz na měsíc by neměl ve větě vůbec být, proto působí nepatřičně. (B) Výraz na měsíc stojí na konci věty, takže vtipná pointa přijde až na konec. (C) Umístění výrazu na měsíc ve větě budí dojem, že výraz rozvíjí slovo vchodem. (D) Mluvčí se dopustil špatné volby slov, vytváří přesah do žánru sci-fi. Scio Český jazyk 9. třída

5 TEXT K ÚLOHÁM 17 AŽ Ale známka se nemůže rozhodnout, myslí si, jsem tak hezká, tak čistá a poštovní razítka jsou tak ošklivá a hrubá, život je tvrdý, jak budu vypadat, přestanu se líbit, co když to není ten pravý dopis, a tak se tváří nepřístupně, jako by neslyšela. Ale dopis opakuje své, je to přece dopis, umí mluvit, na nějakém slově nezáleží, dovede prosit a vyhrožovat, znáte to, a známka přemýšlí a říká si, nesmím být tak neústupná, to by se mi mohlo nevyplatit, a má pravdu, dopisy mohou být i nevyplacené. 2. A tak známka opravdu neví, co má dělat, ta malá známka je velice nešťastná, dá se do pláče, dá se do malého půvabného pláče, slzy se jí lepí po tváři a dopis ji chlácholivě obejme a ona poznává, že je přilepena, přilepena pevně, na život a na smrt, a než se stačí usmát, jsou spolu v poštovní schránce, kde jsou stažené žaluzie, a to je začátek jejich dlouhé svatební cesty. 3. Představte si poštovní známku, novou poštovní známku, je krásná a čistá, má světlé barvy, samé veselé tóny jako malé svěží preludium, a když se usměje, vidíte bílé zoubky, drobounké bílé zoubky, jeden jako druhý. 4. A známka sní o tom, že si pro ni přijde velký, elegantní dopis, který bude příjemně vonět a bude plný krásných slov miluji Vás, bez Vás nemá můj život smysl, řekněte ano a odjedeme spolu někam daleko Takhle sní ta malá poštovní známka a přivírá oči. A jak tak sní, opravdu, objeví se zčistajasna veliký, elegantní dopis a říká, hledal jsem Vás, jste krásná a čistá a máte veselé barvy, samé svěží tóny jako malé preludium, řekněte ano a odjedeme spolu někam daleko, ale známka je zcela zmatená, něco jiného je snít a něco jiného rozhodnout se doopravdy, a dopis mluví velmi naléhavě, bez Vás nemá můj život smysl, myslím to naprosto vážně, a mluvím pravdu, dopis bez známky je holý nesmysl, to jistě chápete. 17. Odstavce uvedeného textu jsou nesprávně seřazeny. Uveďte jejich správné, smysluplné pořadí, aby na sebe navazovaly (čísla odstavců zapište ve správném pořadí). 18. Které z následujících tvrzení o uvedeném textu je pravdivé? (A) Celý text tvoří jedno dlouhé souvětí. (B) Odstavec označený 2. je tvořen jedním souvětím. (C) Mluvu autora označují uvozovky. (D) Mluvu autora a postav oddělují vždy tři tečky. 19. Které z následujících slov je synonymem ke slovu chlácholivě z uvedeného textu? (A) něžně (B) láskyplně (C) konejšivě (D) klidně 20. Podtržené části odstavce označeného 4. jsou mluvou. Kterou z následujících možností je nejvhodnější doplnit na vynechané místo v uvedeném tvrzení, aby pravdivě vystihovalo podstatu podtržených vět úvodního textu? (A) vypravěče (B) vypravěče a postav (C) dvou postav (D) jedné postavy 21. A známka sní o tom, že si pro ni přijde velký, elegantní dopis, který bude příjemně vonět a bude plný krásných slov miluji Vás, bez Vás nemá můj život smysl, řekněte ano a odjedeme spolu někam daleko Kolik dokonavých sloves obsahuje celkem uvedená část úvodního textu? (Uveďte počet.) Scio Český jazyk 9. třída

6 OBRÁZKY K ÚLOHÁM 22 AŽ 24 V následujících grafech jsou zaznamenány průměrné teploty vzduchu a úhrn srážek v jednotlivých měsících roku 2011 ve třech krajích České republiky. KARLOVARSKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ 300 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII srážky v mm teplota ve C srážky v mm teplota ve C srážky teplota srážky teplota JIHOMORAVSKÝ KRAJ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII srážky v mm teplota ve C srážky teplota Jaký byl úhrn srážek v Karlovarském kraji v měsíci říjnu? (Uveďte v milimetrech.) 23. Uveďte název kraje, ve kterém byla nejvyšší průměrná dubnová teplota v porovnání s ostatními dvěma kraji. 24. Který z následujících údajů není shodný pro všechny tři kraje? (A) nejsušší měsíc (B) nejchladnější měsíc (C) nejvlhčí měsíc (D) nejteplejší měsíc Scio Český jazyk 9. třída

7 TEXT K ÚLOHÁM 25 AŽ 28 Jiří Žáček Člověk hraje řadu různých rolí: ze Shakespeara, z Tyla, z Orwella; dokud věří, že si je sám volí, hraje s elánem a zvesela. Principál nás diriguje holí, bouří potlesk, břinká kapela, než tě osud jednou provždy skolí přesnou ranou přímo do čela. Ani staří znalci, zablešení, rozklížení, lysí, nevědí, kdo tahá za drátky. Všichni jsme jen loutky, staří, noví ale ať nám, ksakru, někdo poví, z které zpotvořené pohádky? 25. Který z následujících názvů nejspíše nese uvedená báseň? (A) Balada literární (B) Píseň drátenická (C) Sonet o loutkách (D) Žalozpěv o stáří 26. Které z následujících slov se nejlépe hodí na vynechané místo v uvedené básni? (A) života (B) zákulisí (C) osudu (D) jeviště volný verš 2. rytmus 3. refrén 4. ich-forma 5. lyrika 6. básnické oslovení Z uvedených pojmů vyberte ty dva jevy, které se uplatňují v úvodní básni (uveďte jejich čísla). (Za každý správně určený jev získáš 0,5 bodů.) 28. Která z následujících možností má svým významem nejblíže k vyjádření hraje s elánem z uvedené básně? (A) hraje s nadšením (B) hraje s důvěrou (C) hraje bez obav (D) hraje s nadsázkou Scio Český jazyk 9. třída

8 TEXT K ÚLOHÁM 29 AŽ 33 Každý z nás ví, jak je nepříjemné stát těsně namačkaný ve výtahu společně s ostatními, pro nás cizími lidmi. V takovém případě se snažíme distancovat tím, že se vyhýbáme očnímu kontaktu číslo poschodí nebo štítek výrobce výtahů jsou pro nás najednou napínavější než detektivka. Všichni lidé mají kolem sebe zónu a je nám velmi nepříjemné, když se k nám někdo, koho neznáme nebo nemáme rádi, příliš přiblíží. Odstup mezi lidmi hodně vypovídá o tom, jaký je jejich vztah. Proto na ulici okamžitě poznáme, zda mají dva lidé odměřený, obchodní nebo osobní vztah. Čím vyšší je status nějakého člověka, tím větší je teritorium, které si nárokuje. V západních kulturách můžeme hovořit o následujících zónách odstupu: 29. Který z následujících výrazů nejspíše patří na vynechané místo v uvedeném textu? (A) neprostupnou (B) intimní (C) pevnou (D) schválenou 30. Které z následujících tvrzení přímo vyplývá z uvedeného textu? (A) Z toho, nakolik k sobě lidé na ulici přistoupí, lze poznat jejich vzájemný vztah. (B) Osobní území každého člověka se řídí různou výchovou v jednotlivých civilizacích. (C) Vztahy mezi lidmi se pohybují v soustředných kruzích. (D) Když jsou lidé k sobě blízko, mohou si mnoho říci. 31. Který z následujících nadpisů nejvýstižněji charakterizuje uvedený text? (A) Číslo a štítek (B) Dva lidé (C) Zóny a vztahy (D) Poznáme na ulici 32. Který z následujících účelů má nejspíše uvedený text? (A) poučit širokou veřejnost (B) zahájit konferenci (C) uvažovat o společnosti (D) polemizovat s kolegy 33. Která z následujících možností nejlépe vystihuje význam slova distancovat se z uvedeného textu? (A) schovat se (B) zachovat si odstup (C) nevidět (D) ztratit zájem Scio Český jazyk 9. třída

9 TEXT K ÚLOHÁM 34 AŽ 39 Bohumil Hrabal (úryvek) (1) Před cementárnou seděli na lavičce staříci, jeden na druhého křičeli, brali se za klopy a hulákali si do uší. Na kraj mrholil cementový prach a všechny domky a zahrady byly pokryty jemně mletým vápencem. (2) Tak jsem vyšel do polí. Pod osamělou hruškou sekal mrňavý mužský srpem trávu. Povídám, co je to tam u vrátnice za ty uřvaný dědky? Jo u hlavní brány? To jsou naši penzisti, řekl mrňavý mužský a sekal dál. (3) To ale mají pěkný stáří, povídám. Že? řekl mužský, už se taky náramně těším, jak za pár let tam budu vysedávat taky. Jen jestli se tý penze dočkáte! (4) A to já zase jo. Tady je náramně zdravý kraj. Průměrný věk je zde sedmdesát let, řekl mužíček a jednou rukou hbitě žnul travičku, ze které se houlil cementový prach jako kouř z vlhkého ohníčku. Pěkně prosím, povídám, ale vo co se tam ti dědkové hádají? Že tak tam na sebe pořád řvou? 34. Ve kterém z odstavců uvedeného textu je přirovnání? (A) v odstavci (1) (B) v odstavci (2) (C) v odstavci (3) (D) v odstavci (4) 35. Kterým z následujících výrazů lze v uvedeném textu nahradit slovo mrholil ve výrazu na kraj mrholil cementový prach tak, aby význam zůstal zachován? (A) se snášel (B) hustě padal (C) nalétával (D) se usazoval 36. Jakým výrazem je slovní spojení mrňavý mužský z uvedeného textu? (A) vulgárním (B) argotickým (C) expresivním (D) slangovým 37. Kde se pravděpodobně odehrává situace zachycená v uvedeném textu? (A) v průmyslovém městě (B) v centru průmyslového města (C) na návsi (D) Odpověď nelze jednoznačně určit. 38. Které z následujících tvrzení o úvodním textu je pravdivé? (A) V textu se uplatňují slovní hříčky. (B) V dialozích jsou použita vulgární slova. (C) V dialozích je použita nespisovná čeština. (D) Text navozuje tajuplnou atmosféru. 39. Z odstavce (2) úvodního textu vypište zpodstatnělé přídavné jméno (slovo uveďte ve tvaru 1. pádu jednotného čísla). Scio Český jazyk 9. třída

10 TEXT K ÚLOZE 40 AŽ 42 Crrrrr, crrrrrr zvoní telefon M: Dobrý den. V: Dobrý den, víte, já hledám pro syna práci. M: Ano. V: Je to čerstvě vystudovanej, víte, u ump průmyslovák, má uměleckou průmyslovku na Žižkově, víte, obor výroba nábytku M: Mhm V: Ááá víte, je mu dvaadvacet let, je vyučenej, víte, truhlář, a shání práci. M: Dobře A spojení na vás? V: 68 víte, je tam i záznamník. M: Dobře. Děkujeme. Na shledanou. V: Děkuju, nashle. 40. Které z následujících tvrzení o slovu víte z uvedeného textu je pravdivé? (A) Mluvčí jím dává najevo, že ten druhý je hloupý. (B) Navozuje rodinnou atmosféru. (C) Mluvčí jím vyjadřuje svou nadřazenost. (D) Nemá žádnou funkci, je to jazykový zlozvyk. 41. univerbizace přechod sousloví v jednoslovnou pojmenovací jednotku v rámci jazykového systému (např. slovotvorba < tvorba slov; plzeňské < plzeňské pivo; osobák < osobní vlak) Na základě uvedeného textu rozhodněte, které z následujících slov z úvodního telefonátu je příkladem univerbizace. (A) truhlář (B) průmyslovku (C) vystudovanej (D) nábytku 42. Které z následujících slov z uvedeného textu neobsahuje předponu? (A) uměleckou (B) spojení (C) záznamník (D) shání 43. Jedná se o slohový útvar, kterým vystihujeme povahu člověka. Od ostatních útvarů popisného slohu se liší tím, že nezachycuje jen vnější znaky, ale i znaky vnitřní, duševní vlastnosti temperament, zájmy, nadání, schopnosti, povahové vlastnosti, které se projevují v jednání, ve vztahu k jiným lidem apod. Napište název slohového útvaru, ke kterému se vztahuje uvedená definice. 44. kdo vyjednává kdo hostí kdo poskytuje ochranu Která z následujících možností uvádí co nejpřesnější jednoslovná pojmenování všech uvedených osob? (A) jednatel host zachránce (B) vyjednavač hostitel ochránce (C) vyjednavatel hostitel záchranář (D) vyjednavač hostující ochranitel 45. Které z následujících přídavných jmen netvoří se slovem den ustálené slovní spojení? (A) zítřejší (B) D (C) pracovní (D) dobrý 46. Které z následujících slov patří do obecné češtiny? (A) prášek (B) fuj (C) zloděj (D) furt 47. Ve které z následujících vět je podtržené slovo použito v základním (nepřeneseném) významu? (A) Sladkost jídla ovlivňuje podíl cukru v něm. (B) Koupil jsem si lístek na metro. (C) Vojenská jízda napadla nepřítele zprava. (D) Ekonomiku ovládá neviditelná ruka trhu. Scio Český jazyk 9. třída

11 48. Ve které z následujících možností je uvedená dvojice slov ve významovém protikladu? (A) ladný taneční (B) snědý hnědý (C) povrchně intenzivně (D) prostřednictvím přímo 49. To jsi ještě přilil oleje do. A hned byl na střeše. Napište jedno slovo, které je (v patřičném tvaru) nutno doplnit na vynechané místo v obou uvedených větách, aby vznikla rčení v podobě, v jaké se obvykle používají (slovo uveďte ve tvaru 1. pádu jednotného čísla). 50. Honza šel na polikliniku. Ve vstupní hale si přečetl informační tabuli o jednotlivých odděleních. ortopedie neurologie psychiatrie stomatologie logopedie Na poliklinice, do které Honza šel, nejspíše není oddělení, kde se léčí: (A) duševní choroby (B) oční vady (C) vady řeči (D) bolesti zubů Zdroje použitých textů Text k úlohám 17 až 21: Miloš Macourek: Živočichopis; upraveno Obrázky k úlohám 22 až 24: _Pocasi/P4_1_4_Uzemni_teploty&nc=1&portal_lang=cs#PP_Uzemni_teploty a _Pocasi/P4_1_5_Uzemni_srazky&nc=1&portal_lang=cs#PP_Uzemni_srazky; , upraveno Text k úlohám 25 až 28: Žáček, J.: Kdo se směje naposled Text k úlohám 29 až 33: Vzhledem k povaze některých úloh k textu není zdroj uveden. Text k úlohám 34 až 39: Hrabal, Bohumil: Perlička na dně. Text k úlohám 40 až 42: autorský text Text k úloze 43: Martinková, V.: Český jazyk 2, Praha, Trizonia 1992, s. 33, upraveno. Scio Český jazyk 9. třída

12

ČESKÝ JAZYK. Scio 2014 2 Český Jazyk ukázkový test 9. třída

ČESKÝ JAZYK. Scio 2014 2 Český Jazyk ukázkový test 9. třída ČESKÝ JAZYK 1. Která z následujících možností obsahuje neohebné slovo? (A) jez (B) jako (C) jsou (D) jejich 2. Která z následujících možností obsahuje dva různé tvary téhož slova? (A) pecka pecce (B) podat

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka

JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka JAK NA TO Písemná práce z českého jazyka Materiál slouží jako pomůcka při přípravě na maturitní písemnou práci z českého jazyka a je určen pro maturanty a jejich učitele. Dozvíte se, na co si dát pozor,

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera OBSAH MLUVNICE: STARÁ A NOVÁ LÁTKA Hlásky/ písmena Pravopis slov Lexikologie a slovotvorba Morfologie Podstatná jména Slovesa Syntax Interpunkce POZNÁMKA KE ČTENÍ VÝVOJ

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či

I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či I. Psaní čárky v souvětí 1 Souřadné spojení vět spojkami a, i, ani, nebo, či Čárkou neoddělujeme spojení vět hlavních nebo spojení vět vedlejších spojkami a, i, ani, nebo, či v poměru slučovacím. Jsou-li

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury

METODICKÝ MATERIÁL. pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury METODICKÝ MATERIÁL pro hodnotitele písemných prací z českého jazyka a literatury Zpracovaly: Gabriela Baumgartnerová, Andrea Kapustová Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014 OBSAH Úvod......................................................................

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová

Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI. Mgr. Jana Piňosová Mozaika integračních snah ČEŠTINOU K LIDSKOSTI Mgr. Jana Piňosová 1 Úvod Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být především lidskost. S ní se narodil a s ní by

Více

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda

Analýza významu textových zpráv. Aleš Janda České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická ČVUT FEL katedra počítačů Bakalářská práce Analýza významu textových zpráv Aleš Janda Vedoucí práce: Ing. Jan Koutník Studijní program: Elektrotechnika

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA ŽIVOT NANEČISTO AUTOŘI : Mgr. Richard Šrámek, Jakub Šebeček a kolektiv 2013 Obsah 1 Podstata a význam komunikace... 9 Komunikace je vše, čím lidé působí

Více