Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15"

Transkript

1 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15

2 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA Úvod do učiva 8. ročníku. Opakování učiva 7. ročníku. Rozvíjení vztahu k českému jazyku, požadavky na mluvenou a psanou podobu jazyka Cílem je číst s porozuměním, kultivovaně psát a mluvit, rozhodovat se podle přečteného textu. Stanovení způsobu hodnocení a klasifikace. Zavedení jednotné úpravy sešitů. Prohlubování osvojování spisovné podoby českého jazyka. PS strana 6-9 OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY Nauka o tvoření slov. Synonyma, homonyma, tvoření slov odvozováním, skládáním a zkracováním. Přenášení slovního významu. Spojování slov v sousloví. Přejímání slov z cizích jazyků. Věcný význam slov. Rozlišení nejdůležitějších způsobů obohacování slovní zásoby, rozpoznání přeneseného pojmenování, zvláště ve frazémech. ŘÍJEN CELKEM 8 HODIN První kontrolní diktát s testem Slova přejatá, výslovnost a pravopis. TVAROSLOVÍ Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen. Užití vlastních jmen v textu. Aktivní a pasivní slovní zásoba. Pravopis přejatých slov, tj. slova počeštělá a psaná původním pravopisem. Výslovnost přejatých slov. Odchylky skloňování obecných podstatných jmen cizího původu od skloňování slov domácích. Skloňování cizích vlastních jmen osobních. Nesklonná cizí jména. Správná výslovnost běžně užívaných cizích slov. Doplňování cizích vlastních jmen, rodná jména a příjmení. Vzory pro skloňování. LISTOPAD CELKEM 9 HODIN Slovesný vid Slovesa dokonavá

3 Druhý kontrolní diktát s testem PROSINEC CELKEM 6 HODIN LEDEN CELKEM 8 HODIN Třetí kontrolní diktát s testem ÚNOR CELKEM 6 HODIN Čtvrtý kontrolní diktát s testem BŘEZEN CELKEM 8 HODIN DUBEN CELKEM 6 HODIN Pátý kontrolní diktát s testem Pravopis Psaní předpon s-, z-, vz- a předložek s/se, z/ze. Psaní skupin bje/bě, pje/pě, mně/mě, vje/vě. SKLADBA Opakování o větě jednoduché a souvětí. Druhy vedlejších vět. Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami, souvětí souřadné. Poměr slučovací. Poměr odporovací. Poměr stupňovací Poměr vylučovací Poměr důvodový Poměr důsledkový Významové poměry mezi větnými členy Souvětí souřadné a podřadné a nedokonavá, vidová dvojice. Vid dokonavý a nedokonavý. Pravidla psaní i/y v koncovkách podstatných a přídavných jmen podle vzorů, shoda podmětu a přísudku. Mluvnické kategorie jmen. Pravidla psaní předpon s/z. Předložkové vazby, pády, s nimiž se předložka pojí. Pravidla psaní skupin. Využívání poznatků o jazyce ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu. Opakování o základních a rozvíjejících větných členech, věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent. Určování vět jednoduchých a souvětí v daném textu. Spojovací výrazy v souvětí. Jednotlivé druhy vedlejších vět. Souřadné spojení vět hlavních. Jednotlivé významové poměry mezi hlavními větami. Spojovací výrazy u jednotlivých významových poměrů. Spojení vět v souřadném souvětí bez spojovacích výrazů. Rozlišování významových vztahů gramatických jednotek v souvětí. Několikanásobné větné členy a jejich druhy. Grafické znázornění několikanásobného větného členu a významové poměry mezi nimi. Souřadné spojení vedlejších vět. Rozlišení souvětí souřadného a podřadného.

4 KVĚTEN CELKEM 8 HODIN 5 hodin ČERVEN CELKEM 7 HODIN Šestý kontrolní diktát s testem Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí. Jazykové rozbory, souvětné rozbory složených a složitých souvětí. OBECNÉ VÝKLADY O ČESKÉM JAZYCE Slovanské jazyky. Útvary českého jazyka a jazyková kultura. Shrnutí učiva, opakování, časová rezerva. Graf souvětí. Vyhledávání daných souvětí v odborném textu, porozumění tomuto textu. Spojovací výrazy spojky, vztažná zájmena, vztažná a jiná příslovce. Interpunkce a, i, ani, nebo. Složité a složené souvětí. Graf složitého a složeného souvětí. Indoevropské jazyky. Praslovanština. Rozdělení slovanských jazyků. Staroslověnština. Spisovná čeština. Hovorová slova ve spisovné češtině. Nespisovná čeština slang, argot, obecná čeština, nářečí, zdůvodnění jejich užití. Jazyková kultura a celková úroveň jazykového vyjadřování v současnosti. Odlišení spisovného a nespisovného projevu. Jazykovědci historický vývoj, současní lingvisté. Práce s chybou, opravy textů s chybami. ZÁŘÍ CELKEM 4 HODINY SLOH Úvod do učiva slohu Výtah z učební látky ŘÍJEN CELKEM 4 HODINY Výtah dokončení. První kontrolní slohová práce LISTOPAD CELKEM 5 HODIN 5 hodin Charakteristika literární nebo filmové postavy. Cíl stylistiky. Jazykové styly. Slohové postupy. Slohové útvary. Odborný text a práce s ním. Souvislý výtah, citace. Osnova. Výpisky. Formulování hlavních myšlenek z čteného textu. Vnější a vnitřní charakteristika. Přímá a nepřímá

5 PROSINEC CELKEM 3 HODINY Druhá kontrolní slohová práce. Dokončení charakteristiky literární nebo filmové postavy. charakteristika. Jazykové prostředky charakteristiky. LEDEN CELKEM 4 HODINY Výklad. Výklad mluvený a psaný. Jazykové prostředky výkladu. Osnova výkladu. Uspořádání informací s ohledem na jejich účel. Vytváření databází na PC. ÚNOR CELKEM 3 HODINY 3hodiny Líčení Umělecký popis. Kompozice líčení. Jazykové prostředky líčení. Osnova líčení předmět a příroda. Subjektivní a objektivní sdělení. BŘEZEN CELKEM 3 HODINY Třetí kontrolní slohová práce Líčení dokončení. Úvaha Postup úvahový, jeho osnova. Druhy úvahy odborná, publicistická, umělecká, prosté uvažování, esej. Citát a úvaha k němu. Oceňování zkušeností druhých lidí a poučení formou úvahy. DUBEN CELKEM 4 HODINY Úvaha pokračování. Pokus o vlastní tvořivé psaní, sdělení vlastního postoje k danému problému. KVĚTEN CELKEM 4 HODINY Úvaha dokončení. Souhrnné poučení o slohu slohové útvary v literárních ukázkách. ČERVEN CELKEM 3 HODINY Souhrnné poučení o slohu. Shrnutí učiva. ZÁŘÍ CELKEM 4 HODINY ŘÍJEN-LISTOPAD CELKEM 6 HODIN LITERATURA MŮJ DOMOV A SVĚT Biografická literatura faktu a biografický román. Cestopis. O BOZÍCH A LIDECH Úvaha v mluveném projevu. Styl prostě sdělovací, administrativní, teoreticky odborný, populární, učební, publicistický, umělecký. Slohové postupy a útvary.

6 LISTOPAD-PROSINEC CELKEM 5 HODIN PROSINEC-LEDEN CELKEM 6 HODIN LEDEN-BŘEZEN CELKEM 11 HODIN Školní kolo recitační soutěže. DUBEN CELKEM 4 HODINY KVĚTEN-ČERVEN MINIMÁLNĚ 11 HODIN Každé z témat min. po jedné až dvou hodinách. Antický hrdinský a rytířský epos, řecká tragédie a pověst. Vizuální poezie. Starořímská lyrika, časoměrný verš hexametr, epigram. VE SLUŽBĚ BOHU, KRÁLI A DÁMĚ Středověký hrdinský a rytířský epos, kronika, pověst. Rytířský román, trubadúrská lyrika a jejich parodie. VYŠLA HVĚZDA NAD BETLÉMEM Biblický příběh Ježíšova života v literárních zpracováních. Texty Nového zákona a křesťanská tradice v literatuře, legenda, pověst. SEN, LÁSKA A SMRT Balada lidová a autorská. Téma smrti a nemrtvých. Lidová slovesnost a její ohlasy. Básnická povídka a romantická lyrika. Romantická povídka a román. ŠOA Povídka, epigram, deník, komiks. ČTU, ČTEŠ, ČTEME Téma dospívání. Humoristická literatura. Hrdinové fantasy literatury a mýtů. Dobrodružná a sci-fi literatura. Téma matky a ženy. Eseje a vzpomínková próza. Beseda nad přečtenou knihou ze zadané mimočítankové četby. Hodinová dotace: mluvnice dvě hodiny týdně, sloh jedna hodina týdně, literatura dvě hodiny týdně.

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 7. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA 1 hodina Úvod

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITARATURA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka Brno, Botanická 70 Školní vzdělávací program šestileté studium všeobecné studium název: gymnázium 79-41-K/61 sportovní studium 79-42-K/61 název: gymnázium se sportovní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium

Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice. Osmileté studium Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice Osmileté studium 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Velikost školy... 6 2.1 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

I. Sekaniny1804 Český jazyk

I. Sekaniny1804 Český jazyk Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Český jazyk zaujímá mezi předměty významné postavení, neboť osvojení dovedností v rámci oblasti Jazyk a jazyková

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více