VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY ING. PETR AXMAN Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů Proposal and Development of the Device for Solution of the Selected Biomechanic Tasks ZKRÁCENÁ VERZE Ph.D. THESIS OBOR: INŽENÝRSKÁ MECHANIKA ŠKOLITEL: PROF. ING. PŘEMYSL JANÍČEK, DRSC. OPONENTI: PROF. ING. CTIRAD KRATOCHVÍL, DRSC. DOC. ING. ČESTMÍR ONDRŮŠEK, CSC. RNDR. VLADIMÍR OPLUŠTIL DATUM OBHAJOBY:

3 Klíčová slova Řízení, Elektrický šroubovák, Kostní tkáň, Algoritmus, Krouticí moment Key words Controlling, Electric screwdriver, Bone tissue, Algorithm, Torque Místo uložení Knihovna VUT FSI v Brně Petr Axman, 2009 ISBN ISSN

4 OBSAH 1 ÚVOD ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Typy kostí Oblast zájmu Léčba poranění páteře FORMULACE PROBLÉMU ROZBOR PROBLÉMU OBLAST POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍ ČÁST ZAŘÍZENÍ POHON ZAŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ FUNKCE ŘÍDÍCÍHO SW VOLBA VHODNÉHO POHONU PRO ZAŘÍZENÍ Parametry pohonu Volba převodovky Volba elektrického motoru Pohonná jednotka zařízení MĚŘENÍ PARAMETRŮ Měření krouticího momentu VOLBA ŘÍDÍCÍHO OBVODU NÁVRH MECHANICKÉ KONSTRUKCE Volba konstrukce Výrobené zařízení NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW PRO PC PROVÁDĚNÍ EXPERIMENTŮ Porovnání průběhů dřevo / kost Stržení závitu Šroubování do kostní tkáně NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW ŠROUBOVÁKU Časové Rozdělení Šroubovacího procesu VYHODNOCOVÁNÍ DAT Okamžik zastavení motoru Zastavení motoru Řídící algoritmus

5 12.4 Zkušební měření ZÁVĚR Přehled výsledků Návrhy pro další rozvoj LITERATURA AUTORŮV ŽIVOTOPIS ABSTRAKT

6 1 ÚVOD Při mnoha úrazech provázející lidské činnosti dochází k porušení soudržnosti kostí. Toto porušení může mít charakter trhliny až lomu. Při těchto úrazech se provádí znehybnění v oblasti zlomeniny. Míra a způsob znehybnění jsou dány typem poranění. Jedním ze způsobů znehybnění (fixování) poraněných kostí, využívaný již celou řadu let, je využití šroubového spojení, které v lékařském odvětví zaznamenalo největší rozšíření právě v oblasti fixace kostních zlomenin. Šroubová spojení jsou využívána jak pro přímé spojení, tj. fixují přímo úlomky kostí, tak pro nepřímé spojení, kde šrouby slouží pouze jako pomocné fixační součásti. Fixace kostní zlomeniny pomocí šroubového spojení je prováděna ručně lékařem na základě jeho zkušeností a citu. Vzhledem k tomu, že mechanické vlastnosti kostní tkáně se u pacientů značně liší, nelze vyloučit stržení šroubu a to bez ohledu na zkušenosti chirurga. Tato práce nastiňuje způsob zavedení mechatronického prvku do procesu šroubování šroubu do kostní tkáně, který by mohl lékařům zjednodušit práci při aplikaci šroubů do kostních tkání a tím zvýšit komfort a bezpečnost chirurgických prací. 2 ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Léčba kostní zlomeniny probíhá konzervativní 1 nebo operativní léčbou. Spojení šroubu s kostní tkání se týká případů operativní léčby, kdy není možné z jakéhokoliv důvodu použít jiný způsob léčby kostní zlomeniny. Studium vlastností kostní tkáně není předmětem této práce a hodnoty jsou převzaty z jiných prací. 2.1 TYPY KOSTÍ V lidském těle se nachází přes 200 kostí, které je možné rozdělit do čtyř základních skupin: dlouhé kosti - stehenní kost, loketní kost, vřetenní kost krátké kosti - zápěstní kosti, zánártní kosti ploché kosti - lopatky, lebeční kosti nepravidelné - obratle, čéška Kost, jak bylo uvedeno, je živá tkáň, jejíž vlastnosti jsou u každého jedince rozdílné a prodělává během své existence neustálou přeměnu, kterou reaguje na celkový stav člověka a na míru zatížení. Všechny kosti jsou tvořeny kostní tkání 1 Konzervativní léčba zahrnuje funkční léčbu, léčbu ortézou, sádrovým korzetem, halo fixaci či halo trakci. Konzervativně jsou obecně léčeny zlomeniny bez neurologické léze [3], bez většího stupně nestability a deformity. 5

7 dvou hlavních druhů: kompakta 2 a spongióza 3. Uvnitř dlouhých kostí a v prostorách mezi trámečky spongiosy je umístěna kostní dřeň. Na povrchu kosti je vazivový obal, okostice, která kryje povrch kosti všude s výjimkou kloubních míst a míst, kde je kost spojena se svalem. V oblasti kloubních spojení se nachází chrupavka. 2.2 OBLAST ZÁJMU Tato práce je řešena na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Jednou z hlavních oblastí zkoumání na tomto ústavu je výzkum v oblasti páteřních fixátorů. Důležitost výzkumu v této oblasti je potvrzena i statistikami, které říkají [25]: poranění páteře tvoří asi 3 % všech úrazů, ze všech případů poranění páteře je asi 25 % lokalizováno v oblasti krční, 75 % v oblasti hrudní a bederní, asi třetina případů poranění páteře je spojena s poraněním míchy a nervových kořenů, každoročně přibývá 20 až 40 lidí s poraněním míchy na jeden milion obyvatel, v ČR dojde každý rok ke vzniku zhruba 250 míšních postižení a ve dvou třetinách se poranění míchy týká mladých mužů ve věku 15 až 30 let, nejčastěji tato poranění vznikají při dopravních nehodách, na druhém místě jsou pracovní úrazy, následují sportovní úrazy a násilné trestné činy, struktura všech ošetřených úrazů - jak ambulantně, tak i za hospitalizace: vedou sportovní (21 %) a pracovní úrazy (14 %), dopravní úrazy činí asi 7 % celkové úrazovosti, 58 % úrazů vzniká při jiné činnosti ve volném čase. 2.3 LÉČBA PORANĚNÍ PÁTEŘE Při rozhodování o léčebném postupu při poranění páteře je nutné provést diagnostiku a klasifikaci poranění páteře. Vedle základních, obecně užívaných vyšetřovacích metod, je nutné provést vyšetření, které umožní posoudit nejen kostní léze 4, ale i stav páteřního kanálu, útlak nervových struktur a poškození měkkých tkání. U každého pacienta s podezřením na úraz páteře, musíme toto poranění primárně považovat za nestabilní s rizikem neurologického poškození, dokud nedojde ke klasifikaci, zda jde o poranění stabilní 5 nebo nestabilní 5. Při léčení poranění páteře se uplatňují jak konzervativní 1 tak operativní postupy v závislosti na Kompakta [13] - hutná kostní tkáň tvořící povrch kosti. Spongióza [13] - druh kostní tkáně tvořící výplň některých kostí. Léze [13] - poškození (postižení, porucha) orgánu či tkáně, které má za následek narušenou funkci (v důsledku chorobného procesu nebo úrazu). Nestabilita - ztráta schopnosti páteře udržet postavení obratlů při vystavení fyziologické zátěži v pozici, aby nedocházelo k okamžitému nebo následnému poranění míchy a nervových kořenů. Nestabilita je definována v [4]. 6

8 typu a závažnosti poranění. U nestabilních poranění páteře je většinou nutné provést operativní stabilizaci. Operativní stabilizace velkou měrou využívá šroubového spojení fixátoru a poraněné kostní tkáně. Toto spojení se provádí za použití tzv. Instrumentária 6. Veškeré operace s instrumentáriem jsou prováděny ručně na základě zkušeností a citu lékaře, který operaci provádí a tím dochází do jisté míry k subjektivnímu ovlivnění výkonu operace Operativní léčba Operativní léčba je volena na místech, kde není možné z jakéhokoliv důvodu použít léčbu konzervativní. Základním cílem u poranění páteře je podobně jako u zlomenin dlouhých kostí, osově správná a funkční rekonstrukce. Operativní léčbu páteře je možné provádět několika způsoby. Pro ilustraci umístění fixátoru je tu uveden přední přístup Přední přístup Jedná se náročnou operaci a to jak pro lékaře, který operaci provádí, tak i pro pacienta z důvodu náročného a invazivního přístupu, kterým se musí při operaci lékař dostat na tělo obratle. Na následujících snímcích (Obrázek 1 [13]) je zobrazen boční a) a předozadní b) rentgenový snímek upevněné fixační destičky na obratle krční (C4 - C7) a obratel hrudní (Th1). Obrázek c) ukazuje fotografii upevněné fixační destičky. Veškeré operace se provádí ručně pomocí lékařského instrumentária. Při posuzování, zda jsou nebo nejsou šrouby dostatečně dotaženy, se musí lékař spoléhat na vlastní zkušenosti a cit v rukou. Takto upevněné šrouby by měly být dotaženy tak, aby velikost vytrhávací síly potřebné k uvolnění šroubu z kosti byla co největší. 6 Instrumentárium obsahuje sadu nářadí a pomůcek používaných lékaři. 7

9 a) boční rtg. snímek b) předozadní rtg. snímek c) fotografie fixátoru Obrázek 1: Fixace krčních obratlů - operační léčba 3 FORMULACE PROBLÉMU Byl naznačen přední přístup operativní stabilizace krční páteře. Tento postup, stejně jako další v sobě skrývají celou řadu problémů. Jeden z těchto problémů je skryt v samotném dotahování šroubu do kostní tkáně, které je prováděno ručně za pomoci nástrojů lékařského instrumentária. Při šroubování šroubu do kostní tkáně a při jeho dotahování do jeho konečné polohy dochází k nárůstu krouticího momentu, který je nutné vyvinout pro dotažení šroubu a tím upevnění fixátoru na tělo obratle. Před vlastním dotažením šroubu není jednoduché (či je dokonce nemožné) určit koncovou velikost potřebného krouticího momentu pro správné dotažení šroubu do jeho koncové polohy. Z tohoto důvodu se může v některých případech stát, že je šroub nedostatečně dotažen nebo došlo k jeho přetočení přes hodnotu maximálního krouticího momentu a tím ke stržení závitu v kostní tkáni. Pokud bychom chtěli vyvinout zařízení schopné nahradit ruční šroubování a zajistit správné dotažení šroubu, museli bychom do něho implementovat schopnost lékaře vyvinout potřebný krouticí moment a schopnost kontrolovat a řídit dotahovací proces. Na základě požadavků z praxe a potřeb biomechaniky byl formulován následující problém: Navrhnout a vytvořit zařízení umožňující nedestruktivní aplikaci šroubů do kostních tkání, jehož součástí bude řídící algoritmus utahování šroubů. 4 ROZBOR PROBLÉMU Při formulaci problému se hovoří o návrhu zařízení umožňující nedestruktivní aplikaci šroubů do kostních tkání s vhodným řídícím algoritmem. Tato formulace směřuje tuto práci ke konstrukci elektromechanického zařízení (mechatronického 8

10 zařízení) umožňující dotahování šroubů do materiálu, které je vybaveno vyhodnocovacím algoritmem umožňující včasné zastavení šroubovacího procesu. Práce se dále odvíjela v následujících etapách: vymezení technických parametrů, volba vhodného pohonu pro zařízení, volba způsobu řízení, návrh a výroba mechanické konstrukce zařízení, návrh a výroba elektrické části, návrh a výroba řídící softwaru + vývoj řídícího algoritmu, provedení zkoušek a kalibrace zařízení, úpravy zařízení (HW + SW) dle výsledků z provedených zkoušek. 4.1 OBLAST POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení bylo vyráběno jako prototyp zařízení pro ověření funkce automatického dotahování šroubů do materiálu v laboratoři ústavu. 4.2 PRACOVNÍ ČÁST ZAŘÍZENÍ Výsledné zařízení bude používáno pro dotahování šroubů do materiálu. Protože velikost a tvar drážky šroubu nejsou pevně definovány, bude zařízení zkonstruováno tak, aby bylo možné zvolit jak délku šroubu, tak i tvar drážky (rovná drážka, vnitřní šestihran, křížová drážka, hvězdice, ). 4.3 POHON ZAŘÍZENÍ Zařízení bude používáno v laboratoři, předpokládá se proto použití čistého zdroje energie, tj. použití elektrické energie (baterie, elektrická síť, ). 4.4 OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení by mělo dle zadání umožňovat automatické dotahování šroubů do materiálu, což vede k použití řídicího systému. Každý řídicí systém komunikuje nějakým způsobem s okolím (tlačítka, přepínač, indikační prvky, počítač, ). Toto zařízení bylo zkonstruováno pro komunikaci s obsluhou především pomocí počítače (z důvodu adaptability řídícího SW při vývoji). 4.5 FUNKCE ŘÍDÍCÍHO SW Řídící SW kromě řídících funkcí implementuje také komunikační funkce mezi zařízením a připojeným počítačem, vyhodnocovací funkce a funkce zpracování dat (načítání, ukládání, zobrazení, atd.). 9

11 5 VOLBA VHODNÉHO POHONU PRO ZAŘÍZENÍ Pro realizaci zmíněného zařízení bylo nutné zvažovat takový pohon, který pokud možno přímo vyvozuje potřebné silové působení pro aplikaci (utahování) šroubů nebo lze jeho silové působení na potřebné co nejjednodušším a nejméně ztrátovým způsobem převést. Při této úvaze nešlo zvolit jinak než použití elektrického pohonu a to elektrického motoru. 5.1 PARAMETRY POHONU Pro určení druhu pohonu (dále jen motoru) bylo nutné nadefinovat některé vstupní hodnoty, podle kterých se mohly provést patřičné výpočty pro zjištění parametrů potřebného motoru. Tyto hodnoty byly určeny ze znalostí souvisejících s řešeným problémem. Tabulka 1 zobrazuje vstupní parametry pro určení vhodných vlastností motoru a převodovky. Tabulka 1: Vstupní parametry pro výběr pohonné jednotky Parametr Potřebný krouticí moment na výstupní hřídeli vyvíjeného zařízení Otáčky na výstupní hřídeli Napájecí napětí elektrického motoru Hodnota = ± 5 N.m ~ 150 RPM = 24 V DC 5.2 VOLBA PŘEVODOVKY Použitá převodovka by měla odpovídat zadaným hodnotám, tj. musí snést spojité zatížení a poměr vstupních a výstupních otáček by měl umožnit zvolit motor s odpovídajícími nominálními otáčkami. Dle katalogu zvoleného výrobce motoru a příslušenství [22] byla vybrána na základě uvedených parametrů planetová převodovka GP 32 C. 5.3 VOLBA ELEKTRICKÉHO MOTORU Elektrický motor byl volen na míru ke zvolené planetové převodovce. Pro pohon zařízení byl zvolen motor RE POHONNÁ JEDNOTKA ZAŘÍZENÍ Pro pohon zařízení byla zvolena pohonná jednotka, která se skládá ze stejnosměrného elektrického motoru RE 35, planetové převodovky GP 32 C. Poloha a následně rychlost rotoru motoru (výstupní hřídele) je určována pomocí MR enkodéru. Sestavu pohonné jednotky zobrazuje Obrázek 2. 10

12 Obrázek 2: Sestava pohonné jednotky 6 MĚŘENÍ PARAMETRŮ Zařízení využívá dva externí snímače. Snímač krouticího momentu a inkrementální snímač polohy. Zapojení snímačů zobrazuje Obrázek MĚŘENÍ KROUTICÍHO MOMENTU Pro správnou funkci utahovacího zařízení je velikost krouticího momentu jeden z nejdůležitějších měřených parametrů. Měření krouticího momentu bylo možné provádět několika způsoby, které se odvíjí od konstrukce zařízení. Popis jednotlivých způsobů měření je možné získat v [19]. V konstruovaném zařízení je využito měření krouticího momentu pomocí tenzometrického snímače. Při konstrukci zařízení je použito plného tenzometrického mostu (čtyři tenzometry) nalepeného na ocelové trubce, jak zobrazuje Obrázek 4. PWR - napájecí zdroj PC - řídící počítač CE - řídící elektronika QE - qadraturní enkodér M - motor PG - planetová převod. TS - tenzometr. snímač Obrázek 3: Zapojení externích snímačů krouticího momentu a polohy 11

13 Obrázek 4: Zapojení plného mostu pro měření krouticího momentu Připojení tenzometrického snímače Měřící zesilovač byl umístěn do blízkosti snímače krouticího momentu tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv přívodních kabelů tenzometrů. Tenzometrický most je připojen na přístrojový zesilovač INA125. Obvod je použit jako zesilovač a jako zdroj referenčního napětí pro tenzometrický most. Pro převod analogové hodnoty krouticího momentu je použit integrovaný AD převodník komunikačního mikroprocesoru DSP56F VOLBA ŘÍDÍCÍHO OBVODU Při volbě řídícího obvodu, kterým je osazeno zařízení pro dotahování šroubů do kostních tkání se vycházelo z několika faktorů. Mezi tyto faktory patří: vybavenost obvodu periferiemi pro připojení jednotlivých částí zařízení bez složitých přizpůsobovacích členů a dostupnosti na trhu. Během řešení projektu se vyskytla možnost využití programovacího prostředí Processor Expert firmy UNIS. Tato skutečnost spolu s možností zakoupení vývojového prostředí firmy Motorola vedla k využití zmíněného vývojového prostředí a programovacího prostředí CodeWarrior a Processor Expert a mikroprocesorů firmy Motorola řady 56F800E. Pro řízení a komunikaci s PC byl zvolen mikropočítač Freescale 56F8367. Pro snímání hodnot krouticího momentu a rychlosti otáčení v těle šroubováku byl použit mikroprocesor Freescale 56F NÁVRH MECHANICKÉ KONSTRUKCE Při návrhu mechanické části elektronicky řízeného momentového šroubováku se vycházelo z předpokladů, že zařízení bude využíváno při experimentu v laboratoři a bude mít k němu přístup široký okruh lidí včetně studentů. Zároveň se předpokládá další pokračování na projektu a tím rozšiřování okruhu využití zařízení. 8.1 VOLBA KONSTRUKCE Samotná konstrukce zařízení je dána způsobem měření hlavní veličiny a tou je velikost krouticího momentu. Možnosti, jak měřit velikost krouticího momentu pro zpracování řídícím algoritmem je několik a liší se způsobem umístění snímače. Podle umístění snímače je potom nutné přenášet informace o velikosti krouticího 12

14 momentu z pohybující se či z nepohybující se části zařízení. Větší počet argumentů vedl pro upevnění snímače na pevnou nepohybující se část mechanické konstrukce, proto byla zvolena dále popisovaná varianta. Konstrukce mechanické části byla navržena tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv ohybových momentů. Sestavu šroubováku zobrazuje Obrázek Uchycení šroubováku Šroubovák je možné využít jak pro ruční utahování šroubů, tak pro strojní utahování. V případě strojního utahování je možnost uchycení šroubováku do vrtačkového stojanu. Pro tento účel byl navržen tvar příruby, jejíž přední průměr (Ø43) je shodný s vnitřním průměrem upínací části vrtačkového stojanu. 8.2 VÝROBENÉ ZAŘÍZENÍ Zařízení bylo vyrobeno ve spolupráci s firmou ARTECO. Vyrobené zařízení zobrazuje Obrázek 6. Na obrázku je zobrazena dotahovací část šroubováku, napájecí zdroj výkonové části a ovládací konzola s řídící elektronikou. 9 NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW PRO PC Program pro ovládání zařízení pomocí osobního počítače je vytvořen v programovacím prostředí Borland Delphi. Komunikace s řídící konzolou probíhá po sériové komunikační lince RS232. Komunikace mezi zařízením a počítačem je provedena prostřednictvím komunikačního protokolu CAN Aerospace upraveného pro sériové komunikační rozhraní. Řídící SW umožňuje dvě základní varianty spuštění šroubovacího procesu: ruční a automatickou. Pomocí ručního ovládání je možné provádět regulaci otáček od minimální hodnoty po maximální hodnotu otáček v obou směrech. Při automatickém procesu jsou veškeré ruční zásahy do řídícího procesu blokovány (kromě zastavení motoru). Jednotlivé pozice představují části dle následujícího číslování: 13

15 1 - výstupní hřídel 9 - vnější válec (pravá část) 2 - výstupní ložisko 10 - motor + inkrementální snímač 3 - levá příruba vnějšího válce 11 - vnitřní válec 4 - vnější kroužek ložiska 12 - pravá příruba vnitřního válce 5 - válečky ložiska 13 - vnější válec (levá část) 6 - vnitřní kroužek ložiska 14 - přívodní konektor 7 - levá příruba vnitřního válce 15 - tenzometrický snímač 8 - planetová převodovka 16 - pravá příruba vnějšího válce Obrázek 5: Konstrukce momentového šroubováku Obrázek 6: Vyrobené zařízení pro dotahování šroubů do materiálu 10 PROVÁDĚNÍ EXPERIMENTŮ Veškeré experimenty při odlaďování řídícího algoritmu byly prováděny do smrkového dřeva nebo do prasečích obratlů. Vzhledem k omezenému množství možných experimentů prováděných do kostní tkáně, byl algoritmus převážně laděn na materiálu ze smrkového dřeva POROVNÁNÍ PRŮBĚHŮ DŘEVO / KOST Na následujících obrázcích je možné posoudit vhodnost náhrady kostní tkáně materiálem ze smrkového dřeva. 14

16 M K [Nm] M K [Nm] ω[s -1 ] ω[s -1 ] a) kostní tkáň b) smrkové dřevo Obrázek 7: Průběhy krouticího momentu a rychlosti šroubování do kosti a smrkového dřeva 10.2 STRŽENÍ ZÁVITU Při překročení hodnoty maximálního (mezního) krouticího momentu při dotahování šroubů do materiálu dochází k postupnému vzniku trhliny, která má za následek oddělení materiálu závitu (viz Obrázek 8) ŠROUBOVÁNÍ DO KOSTNÍ TKÁNĚ Kromě experimentů na smrkovém dřevě se prováděli experimenty i na kostní tkáni. Pohled na způsob zavádění šroubů do kosti zobrazuje Obrázek 9. Pro lepší manipulaci se vzorkem (obratlem) byl obratel zalit sádrou do připravené formy tvaru kvádru. 15

17 Obrázek 8: a) Pohled na zašroubovaný šroub s trhlinami u kořenů drážek závitu, b) zvětšený pohled na trhlinu, c) pohled se zakresleným průběhem trhliny ~0 1 2 ~30 ~ Obrázek 9: Šroubování šroubu do kostní tkáně s vyznačením směru 16

18 11 NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW ŠROUBOVÁKU Program zařízení je navržen pro možnost práce s řídícím počítačem nebo samostatně. Protože se jedná o testovací zařízení, je primárně pro řízení zařízení použit řídící počítač. Toto je dáno tím, že u počítačového řízení je umožněno lepší zpracování a ukládání dat. Program celého zařízení je vytvořen ve vývojovém prostředí Processor Expert. Pro překlad programového kódu je použito prostředí CodeWarrior. Program je napsán v jazyce ANSI-C ČASOVÉ ROZDĚLENÍ ŠROUBOVACÍHO PROCESU Při odlaďování programu a řídícího algoritmu pro dotahování šroubů bylo nutné provést rozdělení celého úseku šroubovacího procesu na několik časových úseků (oken). Toto rozdělení bylo nutné z důvodu zavedení odlišného chování programu v jednotlivých časových oknech. Průběh krouticího momentu při šroubování šroubu do materiálu zobrazuje Obrázek 10. Obrázek 10: Rozdělení šroubovacího procesu do časových úseků (oken) 12 VYHODNOCOVÁNÍ DAT Při rozhodování o okamžiku ukončení šroubování se vycházelo ze skutečnosti, že vyhlazenou křivku krouticího momentu je možné rozdělit na stejné časové úseky, ve kterých je možné posuzovat velikost změny krouticího momentu (viz Obrázek 11). Na základě této informace bylo možné vytvořit řídící algoritmus, který umožňuje zastavení dotahovacího procesu před dosažením maximálního krouticího momentu. 17

19 Obrázek 11: Zpracování měřeného signálu 12.1 OKAMŽIK ZASTAVENÍ MOTORU Okamžik zastavení dotahovacího procesu je stanoven na základě úsekového tvaru křivky krouticího momentu. Při prováděných experimentech bylo zjištěno, že při dotahování šroubu do různých materiálů má křivka krouticího momentu přibližně stejný průběh. Především se měnily: strmost náběhu krouticího momentu při dosednutí hlavy šroubu na materiál délka přechodu přes hodnotu maximálního krouticího momentu velikost krouticího momentu Této skutečnosti bylo využito při odladění řídícího algoritmu. Z následujícího obrázku je patrné, jak s rostoucí hodnotou krouticího momentu klesá velikost změny krouticího momentu. Při poklesu pod určitou hodnotu lze říci, že se hodnota krouticího momentu blíží svému maximu. V tomto okamžiku dojde k zastavení dotahovacího procesu. Velikost změny krouticího momentu lze posoudit z následujících průběhů. Pro správné posouzení jsou uvedené průběhy pro dvě rychlosti šroubování zobrazeny v okně o šířce 1000 vzorků. 18

20 Obrázek 12: Křivka krouticího momentu při různé šroubovací rychlosti 12.2 ZASTAVENÍ MOTORU Existuje několik možností, jak provést zastavení motoru a ukončení dotahovaní. Cílem bylo zajistit takový průběh, aby došlo k co nejrychlejšímu zastavení motoru. Byly posuzovány tři způsoby zastavení motoru: Volné zastavení motoru odpojení svorek motoru od napájení. Regulované snížení otáček nastavení žádané hodnoty regulátoru. Brzdění protiproudem nastavení svorek motoru na PWM střídu 50%. Způsob zastavení motoru je možné posoudit z následujících průběhů (a volné zastavení motoru, b regulované snížení otáček, c brzdění protiproudem) Obrázek 13: Zastavení motoru Cílem je zastavit motor bez překmitu na reverzní stranu dotahování, aby nedošlo k opětovnému povolení šroubu. 19

21 12.3 ŘÍDÍCÍ ALGORITMUS Po zpracování všech prováděných měření bylo rozhodnuto o způsobu ukončení dotahovacího procesu. Během dotahování, tj. v okamžiku, kdy je již spuštěn řídící algoritmus, dochází k postupnému poklesu změn krouticího momentu v měřených časových intervalech 10 vzorků. Této skutečnosti bylo využito při tvorbě řídícího algoritmu. Řídící algoritmus sleduje určitý počet po sobě následujících hodnot úsekového tvaru křivky krouticího momentu (sledované hodnoty nemusí po sobě bezprostředně následovat). Jednotlivé hodnoty (podmínky), které musí být zaregistrovány řídícím algoritmem, musí být v mezích dle následujícího vztahu: Kde je sledovaná úroveň úsekového tvaru, je koeficient pozice sledovaného vzorku, je hodnota maximálního dosažitelného krouticího momentu zařízením a je proměnná definující vliv vstupů do řízeného procesu. Při sledování jednotlivých hodnot úsekového tvaru křivky krouticího momentu jsou jednotlivé podmínky testovány postupně od vzorku 1 a nelze zaměnit jejich pořadí. Tímto je dosaženo postupného nárůstu krouticího momentu a snížení velikosti změny krouticího momentu až po hodnotu, kdy dojde ke splnění poslední podmínky. Počet podmínek je možné definovat například na základě použité kombinace šroub materiál. Pro zkušební měření byly zvoleny 2 podmínky. První podmínka definovala zapnutí řídícího algoritmu a druhá podmínka definovala zastavení motoru. Zkušební měření se provádělo do smrkového dřeva počáteční rychlostí 40 % maximální rychlosti šroubování. je proměnná, která v sobě zahrnuje vlivy na průběh krouticího momentu spojené s dotahováním šroubu do materiálu. Jedná se o ovlivnění rychlostí šroubování, typem materiálu, typem šroubu, apod. je koeficient, který definuje poměr mezi skutečnou změnou krouticího momentu a maximální velikostí krouticího momentu pro danou podmínku (viz Obrázek 14). Obrázek 14: Stanovení hodnoty koeficientu a pro a 20

22 12.4 ZKUŠEBNÍ MĚŘENÍ Provedené zkušební měření zobrazuje Obrázek 15. Na obrázku je zobrazen průběh při šroubování šroubu do smrkového dřeva. Proces šroubování byl proveden tak, aby došlo k automatickému zastavení dotahovacího procesu na základě vyhodnocení regulátorem a následně byl dotahovací proces opětovně spuštěn, aby byla porovnatelná hodnota krouticího momentu při zastavení dotahovacího procesu a maximální hodnota při stržení závitu v materiálu. Automatické zastavení dotahovacího procesu Opětovné ruční spuštění dotahovacího procesu Hodnota krouticího momentu v okamžiku zastavení dotahování Maximální hodnota krouticího momentu při stržení závitu Obrázek 15: Testování funkce regulátoru Následovalo několik ověřovacích a ladících experimentů. Na následujícím obrázku je zobrazeno 12 po sobě provedených měření přes podložku do předvrtaného otvoru 2,5 mm. 21

23 Obrázek 16: Testování zvoleného způsobu řízeného dotahování (k 0 = 0,2; k 1 = 0,025; v s = 1) Obrázek 16 zobrazuje průběhy dotahování šroubů do smrkového dřeva. V jednom případě (Obrázek 16 - m) řídicí systém nevyhodnotil okamžik zastavení správně. Pro 22

24 tyto případy byl dodatečně implementován příkaz pro okamžité zastavení dotahovacího procesu v okamžiku, kdy dojde k porušení monotónnosti průběhu. 13 ZÁVĚR 13.1 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Podstatným výstupem této práce je funkční prototyp testovacího zařízení pro aplikaci šroubů do kostních tkání. Celé zařízení je navrženo tak, aby bylo možné hledat nové principy řízení dotahování šroubů do materiálu s možností okamžitého odzkoušení pomocí implementace regulátoru jak na PC, tak do řídícího mikropočítače. S pomocí tohoto zařízení byl nalezen algoritmus regulace motoru pro řízení dotahovacího procesu bez stržení závitu ve šroubovaném materiálu. V průběhu práce se používal jako náhrada kostní tkáně materiál ze smrkového dřeva. Ukázalo se, že zvolený způsob dotahování šroubů je možné použít i pro jiné materiály, než pro který bylo zařízení navrhováno. Použitá metoda řízení a hledání optimálního okamžiku pro zastavení motoru je navržena tak, aby byla co nejméně náročná na strojový čas procesoru, čímž se dosáhne možnosti jednoduššího převodu algoritmu z PC na řídící mikroprocesor a možnosti implementace i na jednodušších a pomalejších procesorech, než je použit v zařízení, anebo využití výpočetní kapacity pro implementaci dalších výpočetních algoritmů, které by mohly zkvalitnit proces šroubování. Nejlepší přesnost a robustnost vykazuje zařízení při nižších rychlostech šroubování. Celková kvalita regulace se znatelně snižuje při použití vyšších rychlostí dotahování, což by se mohlo odstranit využitím přesnějšího snímače krouticího momentu a použité elektroniky. Týká se to hlavně zpracování signálu ze snímače krouticího momentu. Při využití algoritmu pro dotahování šroubů do kostních tkání se vyskytly jisté problémy vzniklé kombinací použitého materiálu (trámčité složení kostní tkáně) a rozkmitanosti měřených hodnot krouticího momentu, které se projevily menší úspěšností zastavení dotahovacího procesu před vlastním maximem krouticího momentu. Předpokládá se, že tyto problémy by mohly být překonány dodatečnými úpravami elektroniky a případným rozšířením filtračních funkcí pro zpracování vstupních dat (větší hloubkou filtrace, přidání filtrů, atd.) NÁVRHY PRO DALŠÍ ROZVOJ Návrhy na vylepšení lze rozdělit dle toho, zda se týkají přístrojového vybavení (hardware), anebo způsob implementace dané metody řízení (software) Vylepšení HW Zařízení je navrženo do laboratorního prostředí a použité komponenty, včetně použitého vrtačkového stojanu jako základna pro zařízení, jsou navrženy tak, aby 23

25 zařízení mohlo být co nejjednodušším a nejméně nákladným způsobem upravováno. Tato skutečnost se vyplatila autorovi při vývoji zařízení (HW i SW), je však nevhodná pro širší využití. Toto je první směr dalšího vývoje zařízení. Zároveň by se mělo docílit co nejpřesnějšího měření hodnoty krouticího momentu. Lze to provést vylepšením způsobu měření krouticího momentu a přenosu signálu ze šroubovacího zařízení do ovládací konzoly a následně do PC Vylepšení SW V případě algoritmů pro zastavení motoru ve správném okamžiku bude vždy prostor pro vylepšování. U realizované metody je to v prvé řadě zastavení motoru na základě měřených hodnot krouticího momentu. Při vylepšování algoritmu by se mohlo přistoupit k řešení, které by pro řízení celého procesu kombinovalo větší počet vstupních parametrů (mechanické veličiny, elektrické veličiny, materiálové charakteristiky). Dalším problémem je co nejpřesnější identifikace parametrů regulované soustavy, tak aby bylo možné přesně popsat její chování. Na základě identifikace soustavy by mohl vzniknout její matematický model, který by mohl přispět k lepšímu chování celého regulačního algoritmu a případnému předvídání hodnot maximálního krouticího momentu. Celá tato práce bude po domluvě pro případné vážné zájemce k dispozici Kromě textů uvedených v této tištěné verzi budou k dispozici i jednotlivé zdrojové kódy (Šroubovák, Ovládací konzola, PC). 24

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno

kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno PAN 4.01 - Ortéza lokte s klouby kód ZP 04/0011656 - plně hrazeno Elastická loketní ortéza rozepinatelná s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci. poranění vazů

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola Báňská. Technická univerzita Ostrava Vysoká škola Báňská Technická univerzita Ostrava Nasazení jednočipových počítačů pro sběr dat a řízení Rešerše diplomové práce Autor práce: Vedoucí práce: Bc. Jiří Czebe Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D. 2015

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Poranění krční páteře

Poranění krční páteře Poranění krční páteře Mrůzek M.,Paleček T. Neurochirurgická klinika FN Ostrava Přednosta: MUDr Tomáš Paleček Ph.D. Neurochirurgická klinika Úvod Poranění C páteře: 64 spinálních poranění/ 1milion obyvatel/1rok

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE

3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 3D MĚŘÍCÍ STŮL ŘADA MIRACLE 1 Miracle (zázrak) CMM - reprezentuje plně automatizované CMM Všechna tři vodící tělesa jsou vyrobena z vysoce kvalitního granitu, zachovávají si své vlastnosti a tvrdost i

Více

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog

Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog Elektrické pohonné jednotky série TP Technický katalog 50 let zkušeností ve vývoji a výrobě zdvihacích zařízení a pojezdových mechanismů Podem Osvědčená a stabilní kvalita 2 Volbou výrobků Podem získáváte:

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 8 14/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 18 0:40 Roboti a jejich programování Robotické mechanické

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony

2. NM-6 Informace o výrobku Klapkové pohony 2. NM6 Informace o výrobku Klapkové pohony NM i0027811 Kompletní sortiment pro všeobecné přestavování klapek yp LM NM SM AM GM LF AF(R) i0083803 Krouticí moment 4 Nm 8 Nm 1 Nm 18 Nm 30 Nm 4 Nm 1 Nm Havarijní

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D. Možnosti směrového řízení u vozidel - zatáčející kola přední nápravy (klasická koncepce u rychle jedoucích vozidel) Možnosti směrového řízení u vozidel

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární

Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární Co nového v ortopedii malých zvířat? Veterinární ortopedie zažívá, stejně jako většina jiných oborů veterinární medicíny v posledních letech, závratný rozvoj a to nejen v zahraničí, ale také u nás. V následujícím

Více

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm)

NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) Test komprese (kgf/10,1 cm) NEMOA CAST - rigidní (tuhá) fixace končetin (náhrada klasické sádry) NEMOA CAST je ortopedická bandáž zhotovená ze 100% polyesterového vlákna, což zajišťuje vysokou trvanlivost, lze ji snadno formovat

Více

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1

PowerXL Frekvenční startér DE1. www.eaton.cz, www.eaton.sk. Číslo 1 v účinnosti. Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 PowerXL Frekvenční startér DE1 www.eaton.cz, www.eaton.sk Číslo 1 v účinnosti Nová řada přístrojů! Frekvenční startér PowerXL DE1 Frekvenční startér PowerXL DE1 všechny výhody v jednom přístroji Jednoduché

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky

Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky Obsah: 1. úvodní rozvaha a definice pojmů Koncepce diagnosticko-léčebné péče o poraněné děti na území České republiky (koncepce dětské traumatologie; verze 1995) 2. demografické údaje 3. rozbor současného

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému

Telefonie VoIP. Multimedia Internet Intranet Radio TV. VISOCALL IP. IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Nouzové volání Telefonie VoIP Platební systém Multimedia Internet Intranet Radio TV.. VISOCALL IP IP komunikační systém pro zdravotnictví Výstavba systému Komunikační kanály systému Nouzové přivolání pomoci

Více

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění.

SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI. Tato kampaň popisuje případné problémy sklízecích mlátiček a podává návod na jejích odstranění. VZTAHUJE SE NA MODELY: SKUPINA - PODSKUPINA: 00 000 VĚC: POPIS: SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI SLÍZECÍ MLÁTIČKY 2010-013 Květen Strana 1/10 CX8030 CX8040 CX8050 CX8060 CX8070 CX8080 CX8090CR9080

Více

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC

APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC APLIKACE ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ S DSC Ing. Petr Hudeček, Ing. Jan Michalík, Ing. Jan Pumr, Ing. Martin Sobek, Ing. Jan Vaněk VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem

nastavovány měřící režimy a jejich parametry, to se může uskutečnit bu předem MONITOR VÝKONŮ QV Monitor výkonů je určen pro analýzu dodávaného i odebíraného výkonu sítí nn i vn. Je určen pro dlouhodobá měření bez přítomnosti obsluhy, ale umožňuje i přímá měření, kdy jsou měřená

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 1. - Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015 Počítačová podpora projektování provizorních mostů ze soupravy MMT Tvorba 3D modelů prvků mostu v sw Autodesk Inventor a metodické

Více

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu

WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu WP07: Zlepšení návrhu hnacích traktů vozidel s využitím virtuálního hnacího traktu Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně Prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. Tým

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze

Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze Potřebné vybavení motoru 4 válce, plná verze 1) Ozubené kódové kolo + Snímač otáček Kódové kolo slouží k určení polohy natočení klikové hřídele, od čehož se odvíjí řízení předstihu a počátku vstřiku paliva.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Systém elektronické podpory studia

Systém elektronické podpory studia Fakulta strojní 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů (12. - 14.) září 2012 Mikulov, Hotel Eliška Projekt OPPA (Operační program Praha Adaptabilita) Systém elektronické podpory studia

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. 43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks.

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks. Workshop Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah workshopu Model Based Design model soustavy a regulátoru

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost

Stavba pojivová tkáň (spojuje a izoluje orgány, složí k ukládání rezervních látek, plní funkci ochrannou). Tvoří ji: - vazivo - chrupavka - kost Opěrná (kosterní) soustava (skelet) - Tvořena pevnou a pohybovou oporu celého těla - orgán pasívního pohybu - krvetvorba - ochrana ostatních orgánů (např. páteř mícha, hrudník plíce, srdce aj.) Stavba

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více