VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY ING. PETR AXMAN Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů Proposal and Development of the Device for Solution of the Selected Biomechanic Tasks ZKRÁCENÁ VERZE Ph.D. THESIS OBOR: INŽENÝRSKÁ MECHANIKA ŠKOLITEL: PROF. ING. PŘEMYSL JANÍČEK, DRSC. OPONENTI: PROF. ING. CTIRAD KRATOCHVÍL, DRSC. DOC. ING. ČESTMÍR ONDRŮŠEK, CSC. RNDR. VLADIMÍR OPLUŠTIL DATUM OBHAJOBY:

3 Klíčová slova Řízení, Elektrický šroubovák, Kostní tkáň, Algoritmus, Krouticí moment Key words Controlling, Electric screwdriver, Bone tissue, Algorithm, Torque Místo uložení Knihovna VUT FSI v Brně Petr Axman, 2009 ISBN ISSN

4 OBSAH 1 ÚVOD ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Typy kostí Oblast zájmu Léčba poranění páteře FORMULACE PROBLÉMU ROZBOR PROBLÉMU OBLAST POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVNÍ ČÁST ZAŘÍZENÍ POHON ZAŘÍZENÍ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ FUNKCE ŘÍDÍCÍHO SW VOLBA VHODNÉHO POHONU PRO ZAŘÍZENÍ Parametry pohonu Volba převodovky Volba elektrického motoru Pohonná jednotka zařízení MĚŘENÍ PARAMETRŮ Měření krouticího momentu VOLBA ŘÍDÍCÍHO OBVODU NÁVRH MECHANICKÉ KONSTRUKCE Volba konstrukce Výrobené zařízení NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW PRO PC PROVÁDĚNÍ EXPERIMENTŮ Porovnání průběhů dřevo / kost Stržení závitu Šroubování do kostní tkáně NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW ŠROUBOVÁKU Časové Rozdělení Šroubovacího procesu VYHODNOCOVÁNÍ DAT Okamžik zastavení motoru Zastavení motoru Řídící algoritmus

5 12.4 Zkušební měření ZÁVĚR Přehled výsledků Návrhy pro další rozvoj LITERATURA AUTORŮV ŽIVOTOPIS ABSTRAKT

6 1 ÚVOD Při mnoha úrazech provázející lidské činnosti dochází k porušení soudržnosti kostí. Toto porušení může mít charakter trhliny až lomu. Při těchto úrazech se provádí znehybnění v oblasti zlomeniny. Míra a způsob znehybnění jsou dány typem poranění. Jedním ze způsobů znehybnění (fixování) poraněných kostí, využívaný již celou řadu let, je využití šroubového spojení, které v lékařském odvětví zaznamenalo největší rozšíření právě v oblasti fixace kostních zlomenin. Šroubová spojení jsou využívána jak pro přímé spojení, tj. fixují přímo úlomky kostí, tak pro nepřímé spojení, kde šrouby slouží pouze jako pomocné fixační součásti. Fixace kostní zlomeniny pomocí šroubového spojení je prováděna ručně lékařem na základě jeho zkušeností a citu. Vzhledem k tomu, že mechanické vlastnosti kostní tkáně se u pacientů značně liší, nelze vyloučit stržení šroubu a to bez ohledu na zkušenosti chirurga. Tato práce nastiňuje způsob zavedení mechatronického prvku do procesu šroubování šroubu do kostní tkáně, který by mohl lékařům zjednodušit práci při aplikaci šroubů do kostních tkání a tím zvýšit komfort a bezpečnost chirurgických prací. 2 ROZBOR ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Léčba kostní zlomeniny probíhá konzervativní 1 nebo operativní léčbou. Spojení šroubu s kostní tkání se týká případů operativní léčby, kdy není možné z jakéhokoliv důvodu použít jiný způsob léčby kostní zlomeniny. Studium vlastností kostní tkáně není předmětem této práce a hodnoty jsou převzaty z jiných prací. 2.1 TYPY KOSTÍ V lidském těle se nachází přes 200 kostí, které je možné rozdělit do čtyř základních skupin: dlouhé kosti - stehenní kost, loketní kost, vřetenní kost krátké kosti - zápěstní kosti, zánártní kosti ploché kosti - lopatky, lebeční kosti nepravidelné - obratle, čéška Kost, jak bylo uvedeno, je živá tkáň, jejíž vlastnosti jsou u každého jedince rozdílné a prodělává během své existence neustálou přeměnu, kterou reaguje na celkový stav člověka a na míru zatížení. Všechny kosti jsou tvořeny kostní tkání 1 Konzervativní léčba zahrnuje funkční léčbu, léčbu ortézou, sádrovým korzetem, halo fixaci či halo trakci. Konzervativně jsou obecně léčeny zlomeniny bez neurologické léze [3], bez většího stupně nestability a deformity. 5

7 dvou hlavních druhů: kompakta 2 a spongióza 3. Uvnitř dlouhých kostí a v prostorách mezi trámečky spongiosy je umístěna kostní dřeň. Na povrchu kosti je vazivový obal, okostice, která kryje povrch kosti všude s výjimkou kloubních míst a míst, kde je kost spojena se svalem. V oblasti kloubních spojení se nachází chrupavka. 2.2 OBLAST ZÁJMU Tato práce je řešena na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Jednou z hlavních oblastí zkoumání na tomto ústavu je výzkum v oblasti páteřních fixátorů. Důležitost výzkumu v této oblasti je potvrzena i statistikami, které říkají [25]: poranění páteře tvoří asi 3 % všech úrazů, ze všech případů poranění páteře je asi 25 % lokalizováno v oblasti krční, 75 % v oblasti hrudní a bederní, asi třetina případů poranění páteře je spojena s poraněním míchy a nervových kořenů, každoročně přibývá 20 až 40 lidí s poraněním míchy na jeden milion obyvatel, v ČR dojde každý rok ke vzniku zhruba 250 míšních postižení a ve dvou třetinách se poranění míchy týká mladých mužů ve věku 15 až 30 let, nejčastěji tato poranění vznikají při dopravních nehodách, na druhém místě jsou pracovní úrazy, následují sportovní úrazy a násilné trestné činy, struktura všech ošetřených úrazů - jak ambulantně, tak i za hospitalizace: vedou sportovní (21 %) a pracovní úrazy (14 %), dopravní úrazy činí asi 7 % celkové úrazovosti, 58 % úrazů vzniká při jiné činnosti ve volném čase. 2.3 LÉČBA PORANĚNÍ PÁTEŘE Při rozhodování o léčebném postupu při poranění páteře je nutné provést diagnostiku a klasifikaci poranění páteře. Vedle základních, obecně užívaných vyšetřovacích metod, je nutné provést vyšetření, které umožní posoudit nejen kostní léze 4, ale i stav páteřního kanálu, útlak nervových struktur a poškození měkkých tkání. U každého pacienta s podezřením na úraz páteře, musíme toto poranění primárně považovat za nestabilní s rizikem neurologického poškození, dokud nedojde ke klasifikaci, zda jde o poranění stabilní 5 nebo nestabilní 5. Při léčení poranění páteře se uplatňují jak konzervativní 1 tak operativní postupy v závislosti na Kompakta [13] - hutná kostní tkáň tvořící povrch kosti. Spongióza [13] - druh kostní tkáně tvořící výplň některých kostí. Léze [13] - poškození (postižení, porucha) orgánu či tkáně, které má za následek narušenou funkci (v důsledku chorobného procesu nebo úrazu). Nestabilita - ztráta schopnosti páteře udržet postavení obratlů při vystavení fyziologické zátěži v pozici, aby nedocházelo k okamžitému nebo následnému poranění míchy a nervových kořenů. Nestabilita je definována v [4]. 6

8 typu a závažnosti poranění. U nestabilních poranění páteře je většinou nutné provést operativní stabilizaci. Operativní stabilizace velkou měrou využívá šroubového spojení fixátoru a poraněné kostní tkáně. Toto spojení se provádí za použití tzv. Instrumentária 6. Veškeré operace s instrumentáriem jsou prováděny ručně na základě zkušeností a citu lékaře, který operaci provádí a tím dochází do jisté míry k subjektivnímu ovlivnění výkonu operace Operativní léčba Operativní léčba je volena na místech, kde není možné z jakéhokoliv důvodu použít léčbu konzervativní. Základním cílem u poranění páteře je podobně jako u zlomenin dlouhých kostí, osově správná a funkční rekonstrukce. Operativní léčbu páteře je možné provádět několika způsoby. Pro ilustraci umístění fixátoru je tu uveden přední přístup Přední přístup Jedná se náročnou operaci a to jak pro lékaře, který operaci provádí, tak i pro pacienta z důvodu náročného a invazivního přístupu, kterým se musí při operaci lékař dostat na tělo obratle. Na následujících snímcích (Obrázek 1 [13]) je zobrazen boční a) a předozadní b) rentgenový snímek upevněné fixační destičky na obratle krční (C4 - C7) a obratel hrudní (Th1). Obrázek c) ukazuje fotografii upevněné fixační destičky. Veškeré operace se provádí ručně pomocí lékařského instrumentária. Při posuzování, zda jsou nebo nejsou šrouby dostatečně dotaženy, se musí lékař spoléhat na vlastní zkušenosti a cit v rukou. Takto upevněné šrouby by měly být dotaženy tak, aby velikost vytrhávací síly potřebné k uvolnění šroubu z kosti byla co největší. 6 Instrumentárium obsahuje sadu nářadí a pomůcek používaných lékaři. 7

9 a) boční rtg. snímek b) předozadní rtg. snímek c) fotografie fixátoru Obrázek 1: Fixace krčních obratlů - operační léčba 3 FORMULACE PROBLÉMU Byl naznačen přední přístup operativní stabilizace krční páteře. Tento postup, stejně jako další v sobě skrývají celou řadu problémů. Jeden z těchto problémů je skryt v samotném dotahování šroubu do kostní tkáně, které je prováděno ručně za pomoci nástrojů lékařského instrumentária. Při šroubování šroubu do kostní tkáně a při jeho dotahování do jeho konečné polohy dochází k nárůstu krouticího momentu, který je nutné vyvinout pro dotažení šroubu a tím upevnění fixátoru na tělo obratle. Před vlastním dotažením šroubu není jednoduché (či je dokonce nemožné) určit koncovou velikost potřebného krouticího momentu pro správné dotažení šroubu do jeho koncové polohy. Z tohoto důvodu se může v některých případech stát, že je šroub nedostatečně dotažen nebo došlo k jeho přetočení přes hodnotu maximálního krouticího momentu a tím ke stržení závitu v kostní tkáni. Pokud bychom chtěli vyvinout zařízení schopné nahradit ruční šroubování a zajistit správné dotažení šroubu, museli bychom do něho implementovat schopnost lékaře vyvinout potřebný krouticí moment a schopnost kontrolovat a řídit dotahovací proces. Na základě požadavků z praxe a potřeb biomechaniky byl formulován následující problém: Navrhnout a vytvořit zařízení umožňující nedestruktivní aplikaci šroubů do kostních tkání, jehož součástí bude řídící algoritmus utahování šroubů. 4 ROZBOR PROBLÉMU Při formulaci problému se hovoří o návrhu zařízení umožňující nedestruktivní aplikaci šroubů do kostních tkání s vhodným řídícím algoritmem. Tato formulace směřuje tuto práci ke konstrukci elektromechanického zařízení (mechatronického 8

10 zařízení) umožňující dotahování šroubů do materiálu, které je vybaveno vyhodnocovacím algoritmem umožňující včasné zastavení šroubovacího procesu. Práce se dále odvíjela v následujících etapách: vymezení technických parametrů, volba vhodného pohonu pro zařízení, volba způsobu řízení, návrh a výroba mechanické konstrukce zařízení, návrh a výroba elektrické části, návrh a výroba řídící softwaru + vývoj řídícího algoritmu, provedení zkoušek a kalibrace zařízení, úpravy zařízení (HW + SW) dle výsledků z provedených zkoušek. 4.1 OBLAST POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení bylo vyráběno jako prototyp zařízení pro ověření funkce automatického dotahování šroubů do materiálu v laboratoři ústavu. 4.2 PRACOVNÍ ČÁST ZAŘÍZENÍ Výsledné zařízení bude používáno pro dotahování šroubů do materiálu. Protože velikost a tvar drážky šroubu nejsou pevně definovány, bude zařízení zkonstruováno tak, aby bylo možné zvolit jak délku šroubu, tak i tvar drážky (rovná drážka, vnitřní šestihran, křížová drážka, hvězdice, ). 4.3 POHON ZAŘÍZENÍ Zařízení bude používáno v laboratoři, předpokládá se proto použití čistého zdroje energie, tj. použití elektrické energie (baterie, elektrická síť, ). 4.4 OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení by mělo dle zadání umožňovat automatické dotahování šroubů do materiálu, což vede k použití řídicího systému. Každý řídicí systém komunikuje nějakým způsobem s okolím (tlačítka, přepínač, indikační prvky, počítač, ). Toto zařízení bylo zkonstruováno pro komunikaci s obsluhou především pomocí počítače (z důvodu adaptability řídícího SW při vývoji). 4.5 FUNKCE ŘÍDÍCÍHO SW Řídící SW kromě řídících funkcí implementuje také komunikační funkce mezi zařízením a připojeným počítačem, vyhodnocovací funkce a funkce zpracování dat (načítání, ukládání, zobrazení, atd.). 9

11 5 VOLBA VHODNÉHO POHONU PRO ZAŘÍZENÍ Pro realizaci zmíněného zařízení bylo nutné zvažovat takový pohon, který pokud možno přímo vyvozuje potřebné silové působení pro aplikaci (utahování) šroubů nebo lze jeho silové působení na potřebné co nejjednodušším a nejméně ztrátovým způsobem převést. Při této úvaze nešlo zvolit jinak než použití elektrického pohonu a to elektrického motoru. 5.1 PARAMETRY POHONU Pro určení druhu pohonu (dále jen motoru) bylo nutné nadefinovat některé vstupní hodnoty, podle kterých se mohly provést patřičné výpočty pro zjištění parametrů potřebného motoru. Tyto hodnoty byly určeny ze znalostí souvisejících s řešeným problémem. Tabulka 1 zobrazuje vstupní parametry pro určení vhodných vlastností motoru a převodovky. Tabulka 1: Vstupní parametry pro výběr pohonné jednotky Parametr Potřebný krouticí moment na výstupní hřídeli vyvíjeného zařízení Otáčky na výstupní hřídeli Napájecí napětí elektrického motoru Hodnota = ± 5 N.m ~ 150 RPM = 24 V DC 5.2 VOLBA PŘEVODOVKY Použitá převodovka by měla odpovídat zadaným hodnotám, tj. musí snést spojité zatížení a poměr vstupních a výstupních otáček by měl umožnit zvolit motor s odpovídajícími nominálními otáčkami. Dle katalogu zvoleného výrobce motoru a příslušenství [22] byla vybrána na základě uvedených parametrů planetová převodovka GP 32 C. 5.3 VOLBA ELEKTRICKÉHO MOTORU Elektrický motor byl volen na míru ke zvolené planetové převodovce. Pro pohon zařízení byl zvolen motor RE POHONNÁ JEDNOTKA ZAŘÍZENÍ Pro pohon zařízení byla zvolena pohonná jednotka, která se skládá ze stejnosměrného elektrického motoru RE 35, planetové převodovky GP 32 C. Poloha a následně rychlost rotoru motoru (výstupní hřídele) je určována pomocí MR enkodéru. Sestavu pohonné jednotky zobrazuje Obrázek 2. 10

12 Obrázek 2: Sestava pohonné jednotky 6 MĚŘENÍ PARAMETRŮ Zařízení využívá dva externí snímače. Snímač krouticího momentu a inkrementální snímač polohy. Zapojení snímačů zobrazuje Obrázek MĚŘENÍ KROUTICÍHO MOMENTU Pro správnou funkci utahovacího zařízení je velikost krouticího momentu jeden z nejdůležitějších měřených parametrů. Měření krouticího momentu bylo možné provádět několika způsoby, které se odvíjí od konstrukce zařízení. Popis jednotlivých způsobů měření je možné získat v [19]. V konstruovaném zařízení je využito měření krouticího momentu pomocí tenzometrického snímače. Při konstrukci zařízení je použito plného tenzometrického mostu (čtyři tenzometry) nalepeného na ocelové trubce, jak zobrazuje Obrázek 4. PWR - napájecí zdroj PC - řídící počítač CE - řídící elektronika QE - qadraturní enkodér M - motor PG - planetová převod. TS - tenzometr. snímač Obrázek 3: Zapojení externích snímačů krouticího momentu a polohy 11

13 Obrázek 4: Zapojení plného mostu pro měření krouticího momentu Připojení tenzometrického snímače Měřící zesilovač byl umístěn do blízkosti snímače krouticího momentu tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv přívodních kabelů tenzometrů. Tenzometrický most je připojen na přístrojový zesilovač INA125. Obvod je použit jako zesilovač a jako zdroj referenčního napětí pro tenzometrický most. Pro převod analogové hodnoty krouticího momentu je použit integrovaný AD převodník komunikačního mikroprocesoru DSP56F VOLBA ŘÍDÍCÍHO OBVODU Při volbě řídícího obvodu, kterým je osazeno zařízení pro dotahování šroubů do kostních tkání se vycházelo z několika faktorů. Mezi tyto faktory patří: vybavenost obvodu periferiemi pro připojení jednotlivých částí zařízení bez složitých přizpůsobovacích členů a dostupnosti na trhu. Během řešení projektu se vyskytla možnost využití programovacího prostředí Processor Expert firmy UNIS. Tato skutečnost spolu s možností zakoupení vývojového prostředí firmy Motorola vedla k využití zmíněného vývojového prostředí a programovacího prostředí CodeWarrior a Processor Expert a mikroprocesorů firmy Motorola řady 56F800E. Pro řízení a komunikaci s PC byl zvolen mikropočítač Freescale 56F8367. Pro snímání hodnot krouticího momentu a rychlosti otáčení v těle šroubováku byl použit mikroprocesor Freescale 56F NÁVRH MECHANICKÉ KONSTRUKCE Při návrhu mechanické části elektronicky řízeného momentového šroubováku se vycházelo z předpokladů, že zařízení bude využíváno při experimentu v laboratoři a bude mít k němu přístup široký okruh lidí včetně studentů. Zároveň se předpokládá další pokračování na projektu a tím rozšiřování okruhu využití zařízení. 8.1 VOLBA KONSTRUKCE Samotná konstrukce zařízení je dána způsobem měření hlavní veličiny a tou je velikost krouticího momentu. Možnosti, jak měřit velikost krouticího momentu pro zpracování řídícím algoritmem je několik a liší se způsobem umístění snímače. Podle umístění snímače je potom nutné přenášet informace o velikosti krouticího 12

14 momentu z pohybující se či z nepohybující se části zařízení. Větší počet argumentů vedl pro upevnění snímače na pevnou nepohybující se část mechanické konstrukce, proto byla zvolena dále popisovaná varianta. Konstrukce mechanické části byla navržena tak, aby byl co nejvíce eliminován vliv ohybových momentů. Sestavu šroubováku zobrazuje Obrázek Uchycení šroubováku Šroubovák je možné využít jak pro ruční utahování šroubů, tak pro strojní utahování. V případě strojního utahování je možnost uchycení šroubováku do vrtačkového stojanu. Pro tento účel byl navržen tvar příruby, jejíž přední průměr (Ø43) je shodný s vnitřním průměrem upínací části vrtačkového stojanu. 8.2 VÝROBENÉ ZAŘÍZENÍ Zařízení bylo vyrobeno ve spolupráci s firmou ARTECO. Vyrobené zařízení zobrazuje Obrázek 6. Na obrázku je zobrazena dotahovací část šroubováku, napájecí zdroj výkonové části a ovládací konzola s řídící elektronikou. 9 NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW PRO PC Program pro ovládání zařízení pomocí osobního počítače je vytvořen v programovacím prostředí Borland Delphi. Komunikace s řídící konzolou probíhá po sériové komunikační lince RS232. Komunikace mezi zařízením a počítačem je provedena prostřednictvím komunikačního protokolu CAN Aerospace upraveného pro sériové komunikační rozhraní. Řídící SW umožňuje dvě základní varianty spuštění šroubovacího procesu: ruční a automatickou. Pomocí ručního ovládání je možné provádět regulaci otáček od minimální hodnoty po maximální hodnotu otáček v obou směrech. Při automatickém procesu jsou veškeré ruční zásahy do řídícího procesu blokovány (kromě zastavení motoru). Jednotlivé pozice představují části dle následujícího číslování: 13

15 1 - výstupní hřídel 9 - vnější válec (pravá část) 2 - výstupní ložisko 10 - motor + inkrementální snímač 3 - levá příruba vnějšího válce 11 - vnitřní válec 4 - vnější kroužek ložiska 12 - pravá příruba vnitřního válce 5 - válečky ložiska 13 - vnější válec (levá část) 6 - vnitřní kroužek ložiska 14 - přívodní konektor 7 - levá příruba vnitřního válce 15 - tenzometrický snímač 8 - planetová převodovka 16 - pravá příruba vnějšího válce Obrázek 5: Konstrukce momentového šroubováku Obrázek 6: Vyrobené zařízení pro dotahování šroubů do materiálu 10 PROVÁDĚNÍ EXPERIMENTŮ Veškeré experimenty při odlaďování řídícího algoritmu byly prováděny do smrkového dřeva nebo do prasečích obratlů. Vzhledem k omezenému množství možných experimentů prováděných do kostní tkáně, byl algoritmus převážně laděn na materiálu ze smrkového dřeva POROVNÁNÍ PRŮBĚHŮ DŘEVO / KOST Na následujících obrázcích je možné posoudit vhodnost náhrady kostní tkáně materiálem ze smrkového dřeva. 14

16 M K [Nm] M K [Nm] ω[s -1 ] ω[s -1 ] a) kostní tkáň b) smrkové dřevo Obrázek 7: Průběhy krouticího momentu a rychlosti šroubování do kosti a smrkového dřeva 10.2 STRŽENÍ ZÁVITU Při překročení hodnoty maximálního (mezního) krouticího momentu při dotahování šroubů do materiálu dochází k postupnému vzniku trhliny, která má za následek oddělení materiálu závitu (viz Obrázek 8) ŠROUBOVÁNÍ DO KOSTNÍ TKÁNĚ Kromě experimentů na smrkovém dřevě se prováděli experimenty i na kostní tkáni. Pohled na způsob zavádění šroubů do kosti zobrazuje Obrázek 9. Pro lepší manipulaci se vzorkem (obratlem) byl obratel zalit sádrou do připravené formy tvaru kvádru. 15

17 Obrázek 8: a) Pohled na zašroubovaný šroub s trhlinami u kořenů drážek závitu, b) zvětšený pohled na trhlinu, c) pohled se zakresleným průběhem trhliny ~0 1 2 ~30 ~ Obrázek 9: Šroubování šroubu do kostní tkáně s vyznačením směru 16

18 11 NÁVRH ŘÍDÍCÍHO SW ŠROUBOVÁKU Program zařízení je navržen pro možnost práce s řídícím počítačem nebo samostatně. Protože se jedná o testovací zařízení, je primárně pro řízení zařízení použit řídící počítač. Toto je dáno tím, že u počítačového řízení je umožněno lepší zpracování a ukládání dat. Program celého zařízení je vytvořen ve vývojovém prostředí Processor Expert. Pro překlad programového kódu je použito prostředí CodeWarrior. Program je napsán v jazyce ANSI-C ČASOVÉ ROZDĚLENÍ ŠROUBOVACÍHO PROCESU Při odlaďování programu a řídícího algoritmu pro dotahování šroubů bylo nutné provést rozdělení celého úseku šroubovacího procesu na několik časových úseků (oken). Toto rozdělení bylo nutné z důvodu zavedení odlišného chování programu v jednotlivých časových oknech. Průběh krouticího momentu při šroubování šroubu do materiálu zobrazuje Obrázek 10. Obrázek 10: Rozdělení šroubovacího procesu do časových úseků (oken) 12 VYHODNOCOVÁNÍ DAT Při rozhodování o okamžiku ukončení šroubování se vycházelo ze skutečnosti, že vyhlazenou křivku krouticího momentu je možné rozdělit na stejné časové úseky, ve kterých je možné posuzovat velikost změny krouticího momentu (viz Obrázek 11). Na základě této informace bylo možné vytvořit řídící algoritmus, který umožňuje zastavení dotahovacího procesu před dosažením maximálního krouticího momentu. 17

19 Obrázek 11: Zpracování měřeného signálu 12.1 OKAMŽIK ZASTAVENÍ MOTORU Okamžik zastavení dotahovacího procesu je stanoven na základě úsekového tvaru křivky krouticího momentu. Při prováděných experimentech bylo zjištěno, že při dotahování šroubu do různých materiálů má křivka krouticího momentu přibližně stejný průběh. Především se měnily: strmost náběhu krouticího momentu při dosednutí hlavy šroubu na materiál délka přechodu přes hodnotu maximálního krouticího momentu velikost krouticího momentu Této skutečnosti bylo využito při odladění řídícího algoritmu. Z následujícího obrázku je patrné, jak s rostoucí hodnotou krouticího momentu klesá velikost změny krouticího momentu. Při poklesu pod určitou hodnotu lze říci, že se hodnota krouticího momentu blíží svému maximu. V tomto okamžiku dojde k zastavení dotahovacího procesu. Velikost změny krouticího momentu lze posoudit z následujících průběhů. Pro správné posouzení jsou uvedené průběhy pro dvě rychlosti šroubování zobrazeny v okně o šířce 1000 vzorků. 18

20 Obrázek 12: Křivka krouticího momentu při různé šroubovací rychlosti 12.2 ZASTAVENÍ MOTORU Existuje několik možností, jak provést zastavení motoru a ukončení dotahovaní. Cílem bylo zajistit takový průběh, aby došlo k co nejrychlejšímu zastavení motoru. Byly posuzovány tři způsoby zastavení motoru: Volné zastavení motoru odpojení svorek motoru od napájení. Regulované snížení otáček nastavení žádané hodnoty regulátoru. Brzdění protiproudem nastavení svorek motoru na PWM střídu 50%. Způsob zastavení motoru je možné posoudit z následujících průběhů (a volné zastavení motoru, b regulované snížení otáček, c brzdění protiproudem) Obrázek 13: Zastavení motoru Cílem je zastavit motor bez překmitu na reverzní stranu dotahování, aby nedošlo k opětovnému povolení šroubu. 19

21 12.3 ŘÍDÍCÍ ALGORITMUS Po zpracování všech prováděných měření bylo rozhodnuto o způsobu ukončení dotahovacího procesu. Během dotahování, tj. v okamžiku, kdy je již spuštěn řídící algoritmus, dochází k postupnému poklesu změn krouticího momentu v měřených časových intervalech 10 vzorků. Této skutečnosti bylo využito při tvorbě řídícího algoritmu. Řídící algoritmus sleduje určitý počet po sobě následujících hodnot úsekového tvaru křivky krouticího momentu (sledované hodnoty nemusí po sobě bezprostředně následovat). Jednotlivé hodnoty (podmínky), které musí být zaregistrovány řídícím algoritmem, musí být v mezích dle následujícího vztahu: Kde je sledovaná úroveň úsekového tvaru, je koeficient pozice sledovaného vzorku, je hodnota maximálního dosažitelného krouticího momentu zařízením a je proměnná definující vliv vstupů do řízeného procesu. Při sledování jednotlivých hodnot úsekového tvaru křivky krouticího momentu jsou jednotlivé podmínky testovány postupně od vzorku 1 a nelze zaměnit jejich pořadí. Tímto je dosaženo postupného nárůstu krouticího momentu a snížení velikosti změny krouticího momentu až po hodnotu, kdy dojde ke splnění poslední podmínky. Počet podmínek je možné definovat například na základě použité kombinace šroub materiál. Pro zkušební měření byly zvoleny 2 podmínky. První podmínka definovala zapnutí řídícího algoritmu a druhá podmínka definovala zastavení motoru. Zkušební měření se provádělo do smrkového dřeva počáteční rychlostí 40 % maximální rychlosti šroubování. je proměnná, která v sobě zahrnuje vlivy na průběh krouticího momentu spojené s dotahováním šroubu do materiálu. Jedná se o ovlivnění rychlostí šroubování, typem materiálu, typem šroubu, apod. je koeficient, který definuje poměr mezi skutečnou změnou krouticího momentu a maximální velikostí krouticího momentu pro danou podmínku (viz Obrázek 14). Obrázek 14: Stanovení hodnoty koeficientu a pro a 20

22 12.4 ZKUŠEBNÍ MĚŘENÍ Provedené zkušební měření zobrazuje Obrázek 15. Na obrázku je zobrazen průběh při šroubování šroubu do smrkového dřeva. Proces šroubování byl proveden tak, aby došlo k automatickému zastavení dotahovacího procesu na základě vyhodnocení regulátorem a následně byl dotahovací proces opětovně spuštěn, aby byla porovnatelná hodnota krouticího momentu při zastavení dotahovacího procesu a maximální hodnota při stržení závitu v materiálu. Automatické zastavení dotahovacího procesu Opětovné ruční spuštění dotahovacího procesu Hodnota krouticího momentu v okamžiku zastavení dotahování Maximální hodnota krouticího momentu při stržení závitu Obrázek 15: Testování funkce regulátoru Následovalo několik ověřovacích a ladících experimentů. Na následujícím obrázku je zobrazeno 12 po sobě provedených měření přes podložku do předvrtaného otvoru 2,5 mm. 21

23 Obrázek 16: Testování zvoleného způsobu řízeného dotahování (k 0 = 0,2; k 1 = 0,025; v s = 1) Obrázek 16 zobrazuje průběhy dotahování šroubů do smrkového dřeva. V jednom případě (Obrázek 16 - m) řídicí systém nevyhodnotil okamžik zastavení správně. Pro 22

24 tyto případy byl dodatečně implementován příkaz pro okamžité zastavení dotahovacího procesu v okamžiku, kdy dojde k porušení monotónnosti průběhu. 13 ZÁVĚR 13.1 PŘEHLED VÝSLEDKŮ Podstatným výstupem této práce je funkční prototyp testovacího zařízení pro aplikaci šroubů do kostních tkání. Celé zařízení je navrženo tak, aby bylo možné hledat nové principy řízení dotahování šroubů do materiálu s možností okamžitého odzkoušení pomocí implementace regulátoru jak na PC, tak do řídícího mikropočítače. S pomocí tohoto zařízení byl nalezen algoritmus regulace motoru pro řízení dotahovacího procesu bez stržení závitu ve šroubovaném materiálu. V průběhu práce se používal jako náhrada kostní tkáně materiál ze smrkového dřeva. Ukázalo se, že zvolený způsob dotahování šroubů je možné použít i pro jiné materiály, než pro který bylo zařízení navrhováno. Použitá metoda řízení a hledání optimálního okamžiku pro zastavení motoru je navržena tak, aby byla co nejméně náročná na strojový čas procesoru, čímž se dosáhne možnosti jednoduššího převodu algoritmu z PC na řídící mikroprocesor a možnosti implementace i na jednodušších a pomalejších procesorech, než je použit v zařízení, anebo využití výpočetní kapacity pro implementaci dalších výpočetních algoritmů, které by mohly zkvalitnit proces šroubování. Nejlepší přesnost a robustnost vykazuje zařízení při nižších rychlostech šroubování. Celková kvalita regulace se znatelně snižuje při použití vyšších rychlostí dotahování, což by se mohlo odstranit využitím přesnějšího snímače krouticího momentu a použité elektroniky. Týká se to hlavně zpracování signálu ze snímače krouticího momentu. Při využití algoritmu pro dotahování šroubů do kostních tkání se vyskytly jisté problémy vzniklé kombinací použitého materiálu (trámčité složení kostní tkáně) a rozkmitanosti měřených hodnot krouticího momentu, které se projevily menší úspěšností zastavení dotahovacího procesu před vlastním maximem krouticího momentu. Předpokládá se, že tyto problémy by mohly být překonány dodatečnými úpravami elektroniky a případným rozšířením filtračních funkcí pro zpracování vstupních dat (větší hloubkou filtrace, přidání filtrů, atd.) NÁVRHY PRO DALŠÍ ROZVOJ Návrhy na vylepšení lze rozdělit dle toho, zda se týkají přístrojového vybavení (hardware), anebo způsob implementace dané metody řízení (software) Vylepšení HW Zařízení je navrženo do laboratorního prostředí a použité komponenty, včetně použitého vrtačkového stojanu jako základna pro zařízení, jsou navrženy tak, aby 23

25 zařízení mohlo být co nejjednodušším a nejméně nákladným způsobem upravováno. Tato skutečnost se vyplatila autorovi při vývoji zařízení (HW i SW), je však nevhodná pro širší využití. Toto je první směr dalšího vývoje zařízení. Zároveň by se mělo docílit co nejpřesnějšího měření hodnoty krouticího momentu. Lze to provést vylepšením způsobu měření krouticího momentu a přenosu signálu ze šroubovacího zařízení do ovládací konzoly a následně do PC Vylepšení SW V případě algoritmů pro zastavení motoru ve správném okamžiku bude vždy prostor pro vylepšování. U realizované metody je to v prvé řadě zastavení motoru na základě měřených hodnot krouticího momentu. Při vylepšování algoritmu by se mohlo přistoupit k řešení, které by pro řízení celého procesu kombinovalo větší počet vstupních parametrů (mechanické veličiny, elektrické veličiny, materiálové charakteristiky). Dalším problémem je co nejpřesnější identifikace parametrů regulované soustavy, tak aby bylo možné přesně popsat její chování. Na základě identifikace soustavy by mohl vzniknout její matematický model, který by mohl přispět k lepšímu chování celého regulačního algoritmu a případnému předvídání hodnot maximálního krouticího momentu. Celá tato práce bude po domluvě pro případné vážné zájemce k dispozici Kromě textů uvedených v této tištěné verzi budou k dispozici i jednotlivé zdrojové kódy (Šroubovák, Ovládací konzola, PC). 24

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA

REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO

RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA RPO REGULAČNÍ JEDNOTKA plynulá v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí při změně výstupního napětí nevznikají šumy, parazitní děje nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů

Více

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO

RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA RVO REGULAČNÍ JEDNOTKA skoková v čase programovatelná regulace a stabilizace napětí jemné krokování přednastavených transformačních poměrů nezávislé nastavení optimálního napětí v jednotlivých větvích NN neustálá

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 > POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI (6i) (23) Výstavní priorita (22) Přihlášeno 20 11 80 (21) PV 7893-80 216 026 (П) (Bl) (51) Int Cl. 1 G 21 С 7/20

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196

ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy

Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy VŠB-TU OSTRAVA 2005/2006 Prostředky automatického řízení Úloha č.5 Zapojení PLC do hvězdy Jiří Gürtler SN 7 Zadání:. Seznamte se s laboratorní úlohou využívající PLC k reálnému řízení a aplikaci systému

Více

Dental Implant System

Dental Implant System Dental Implant System CHIRURGIE S4.0 S5.0 válec S3.5 kužel Straight kužel Přehled implantátů CHIRURGIE Přehled implantátů Tapered S5.0 kužel S4.0 CHIRURGIE Přehled délek implantátů Řada Straight Řada Tapered

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti

Precont MT. Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu. Hlavní vlastnosti Precont MT Převodník tlaku Měření absolutního a relativního tlaku v plynech, parách, kapalinách a prachu Technický návod 05.13 Hlavní vlastnosti Jemně odstupňované měření tlaku Měřicí rozsahy od -1 do

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 01/2014 servotechnika Typy servozesilovačů TGA-24-9/20 TGA-24-9/20-O1 TGA-24-9/20-O3 TGA-24-9/20-O4 TGA-24-9/20-O8 standardní verze s volitelným

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK2275. www.aterm.cz MĚŘIČ TLAKU typ TLAK2275 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami.

Více

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Modul GPS přijímače ublox LEA6-T Vlastnosti přijímače LEA6-T GPS přijímač LEA6-T do firmy ublox je určený primárně na aplikace s přesným časem. Tomu jsou také přizpůsobeny jeho vstupy a výstupy. Celý přijímač

Více

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1 Automatika dopravníků APD1 je mikroprocesorový řídící systém, který je určen pro řízení porubu popř. dopravníkových linek v dolech nebo na povrchu. Celý systém je v jiskrově

Více

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24

Více

Seznam elektromateriálu

Seznam elektromateriálu Seznam elektromateriálu Stykače, relé, spínače, svorky,, frekvenční měniče, kabely Položka Specifikace Množství ( ks, m, kg ) Stykače, relé Stykač AC In 6 A, 3 pólový, kontakty 3 ON, Un 400V, 0 AC,AC3,

Více

Senzory - snímací systémy

Senzory - snímací systémy Senzory - snímací systémy Měřicí jednotky Strana 333 335 LSM 902 Strana 337 LSM 9506 Strana 336 Zobrazovací jednotky Strana 335 336 331 příklady použití Kontinuální měření skleněných vláken a tenkých drátů

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou

Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou Šroubovací systém MT Focus 400 Vysoce kvalitní montáž ve vašich rukou Utahování se stává Představujeme nový šroubovací systém MT Focus 400 vyvinutý společností Atlas Copco, vaším partnerem v oblasti utahování.

Více

1. přednáška. Petr Konvalinka

1. přednáška. Petr Konvalinka EXPERIMENTÁLNÍ METODY MECHANIKY 1. přednáška Petr Konvalinka 1. Úvod hospodárnost ve využívání stavebních materiálů vede k nutnosti zkoumat podrobně vlastnosti těchto materiálů experimenty podávají často

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a

Typ SRP a DAP. Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Pfeiffer AT otočný čtvrtotáčkový pohon Série 31a Typ SRP a DAP Použití: Jedno- a dvojčinný pístový pohon pro regulační a uzavírací ventily s rotačním regulačním prvkem, zvláště pro vysoké provozní požadavky

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Digitální panelové měřící přístroje

Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Digitální panelové měřící přístroje Moderní digitální měřící přístroje s mikroprocesorovým řízením sloužící na měření elektrických veličin v jedno- a třífázové síti

Více

Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací

Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací FSI VUT v Brně Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Biomechanická studie patologicky vyvinutého kyčelního spojení z hlediska následných chirurgických operací Doktorand: Ing. Michal Vaverka

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

A TECHNICKÉ VLASTNOSTI Obsah I Předmluva 1 Bezpečností opatření 2 A TECHNICKÉ VLASTNOSTI A1 Všeobecně 5 1.1 Úvod 5 1.2 Dokumentace 6 1.3 Kontrola dodávky 6 1.4 Skladování 6 A2 Montáž 2.1 Vnější rozměry, montáž, bezpečné umístění

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí

Příloha č. 3. Specifikace požadavků na Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí. Univerzální trhací stroj s teplotní komorou a pecí Příloha č. 3 Specifikace požadavků na Dodávka mechanického zkušebního trhacího stroje představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy

Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy Manuál k obsluze simulátoru KKK ELO 2011 pro studenty, popis laboratorní úlohy 1. Koncepce simulátoru a řídicího systému Uspřádání testovacího zařízení je navrženo tak, aby bylo možné nezávisle ovládat

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem.

Architektura systému Pro zajištění shodnosti s normami EMC může být měnič volitelně vybaven odrušovacím filtrem. OMRON Frekvenční měnič 3G3JV Obecné informace Frekvenční měnič 3G3JV je miniaturní frekvenční převodník se širokými uživatelskými možnostmi nastavení parametrů. Jedinečné řešení napájecí sekce umožnilo,

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT

Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT Návod k montáži, obsluze a údržbě motorových pohonů SPN2-T a ručních pohonů DT pohony pro vnitřní spínací přístroje montované na čelo kobky provedení s táhly a pákami provedení dle standardu ČEZ 1 Seznam

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada

G.A.S. a.s. Hodonín G/1 Ceník servopohonů Regada ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY JEDNOOTÁČKOVÉ SP SP Mini SP 0 SP 0.1 SP 1 SP 2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3 SP 3.4 SP 3.5 typové číslo 271 280 331 281 282 283 284 323 324 325 2 965,- 3 996,- 7 520,- 10 800,- 13 600,- 18

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace

Více

Detektory kovů řady Vistus

Detektory kovů řady Vistus Technické údaje Detektory kovů řady Vistus Dotykový displej Multifrekvenční technologie Vyšší vyhledávací citlivost Kratší bezkovová zóna Větší odolnost proti rušení 1 Základní popis zařízení Detektory

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Základy logického řízení

Základy logického řízení Základy logického řízení 11/2007 Ing. Jan Vaňuš, doc.ing.václav Vrána,CSc. Úvod Řízení = cílené působení řídicího systému na řízený objekt je členěno na automatické a ruční. Automatickéřízení je děleno

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování

Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem Elektrickém zapojení Principu činnosti Způsobu programování 8. Rozšiřující deska Evb_IO a Evb_Motor Čas ke studiu: 2-3 hodiny Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete něco vědět o Výklad Rozšiřující desce s dalšími paralelními porty Rozšiřující desce s motorkem

Více

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L

Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L Návod na obsluhu a údržbu ráčnového utahováku 1/2 W 134 L s pravým a levým chodem Obj. č. D 322 603 Stav k 11/99 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete

Více

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: Laboratorní úloha MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání: 1) Proveďte teoretický rozbor frekvenčního řízení asynchronního motoru 2) Nakreslete schéma

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita Základní parametry: hmotnost + elasticita (akumulace

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Universální CNC stolní vrtačka

Universální CNC stolní vrtačka Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Universální CNC stolní vrtačka Jiří Doležel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého

Více

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače

TGZ. 2-osé digitální servozesilovače TGZ 2-osé digitální servozesilovače Digitální servozesilovače TGZ TGZ představuje nový koncept měničů pro více-osé aplikace. TGZ v sobě zahrnuje moderní prvky digitálního řízení, jednoduché přednastavené

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ NS / PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. - Dvoupolohová regulace teploty Vypracoval: Ha Minh.. Spolupracoval: Josef Dovrtěl I. Zadání ) Zapojte laboratorní úlohu dle schématu. ) Zjistěte a zhodnoťte

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88

řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 řezání spár Přehled 68 Silniční řezače spár Husqvarna 70 Technické vlastnosti řezaček spár 84 Diamantové kotouče pro řezání spár 88 Naše široká nabídka řezaček spár zahrnuje výkonné pily na podlahy, příjezdové

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech Michal Vaverka, Martin Vrbka, Zdeněk Florian Anotace: Předložený článek se zabývá výpočtovým modelováním

Více

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím

Novar 206/214. Regulátor jalového výkonu. Vlastnosti. pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím Novar 206/214 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti pro náročné a středně náročné aplikace s nestandardním měřicím napětím 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé napájecí napětí 230 V AC ( nebo 115

Více

Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC

Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC Elektronický přepínač rezistorů, řízený PC Miroslav Luňák, Zdeněk Chobola Úvod Při měření VA charakteristiky polovodičových součástek dochází v řadě případů ke změně proudu v rozsahu až deseti řádů (10

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více