ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Stránka 1

2 Obsah 1. Identifikační údaje Identifikace zakázky Termín a místo plnění zakázky Jistota Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Obchodní a platební podmínky Hodnotící kritéria Obsah a zpracování nabídky Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek Způsob a místo podávání nabídek Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uzavření smlouvy Zrušení výběrového řízení Seznam příloh zadávací dokumentace...22 Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku jako nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a oznámením o zahájení zadávacího řízení. Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace této veřejné zakázky dále obsahuje upřesnění některých údajů uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení, tj. Oznámení o zakázce, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek: (dále jen VVZ ) a v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen Úřední věstník ). Zadávacími podmínkami jsou veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem v průběhu zadávacího řízení i v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky výhradně český jazyk. Stránka 2

3 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Oprava lesní cesty Hradečnice II. 1.2 Zadavatel: Organizace: Městské lesy Hradec Králové a.s. Adresa: Přemyslova 219, Hradec Králové Právní forma: akciová společnost IČ: DIČ: CZ Zastoupené: Ing. Milan Zerzán, ředitel Tel: WWW: Zadavatel se nechal v souladu s ust. 151 Zákona při výkonu práv a povinností podle ustanovení Zákona, souvisejících s tímto zadávacím řízením, zastoupit jinou osobou. Tato osoba splňuje požadavek nepodjatosti podle 74 odst. 7 Zákona a neúčastní se tohoto zadávacího řízení. Osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení zadavatel neudělil zmocnění k vyloučení dodavatele z účasti v řízení, rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek. Pověřená osoba je zmocněna ke všem úkonům souvisejícím se zajištěním tohoto zadávacího řízení s výjimkou rozhodování. 1.3 Identifikační údaje osoby zastupující zadavatele v zadávacím řízení (= pověřená osoba): Společnost: DP Eco-Consult s.r.o. Sídlo: V Lukách 446/12, Hradec Králové Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Pověřená osoba: RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. Tel: Stránka 3

4 2. Identifikace zakázky 2.1 Předmět plnění zakázky Předmětem zakázky je uzavření smlouvy, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace v bodě 2.3 a 2.4 pro projekt Městských lesů Hradec Králové, a.s., akce Oprava lesní cesty Hradečnice II. 2.2 Klasifikace předmětu zakázky Předmět plnění zakázky je zařazen do kategorie CPV Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota v CZK bez DPH: ,- Kč Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s 16 Zákona. 2.3 Popis předmětu zakázky Předmětem zakázky jsou stavební práce Oprava lesní cesty Hradečnice II (km 2,716 až 5,455) v rozsahu a souladu s projektovou dokumentací zpracovanou spol. PROLIS ing. Petr Vopata, Bezručova 1498/72, Hradec Králové, IČ , v červenci 2012 (viz Příloha č. 1). 2.4 Základní údaje stavby Jedná se realizaci stavby: Oprava lesní cesty v celkové délce 2,739 km Polohopisné umístění záměru a stavební činnosti je patrné z přiložené situace stavby a z dalšího technického popisu, viz Příloha č. 1. Veškeré stavební práce budou probíhat pouze na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové, které má investor Městské lesy Hradec Králové a. s. v nájmu. Navrženo je provést opravu stávají lesní komunikace, popis viz Příloha č. 1: Projektová dokumentace. Stránka 4

5 3. Termín a místo plnění zakázky 3.1 Termín plnění Zadavatel stanovuje podmínky týkající se plnění zakázky následujícím způsobem: Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: květen 2013 Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: do Vzhledem k malému rozsahu prací není dán harmonogram prací. 3.2 Místo plnění Místem plnění se rozumí místo realizace projektu Oprava lesní cesty Hradečnice II. Pozemky dotčené stavbou: k. ú. Nový Hradec Králové p. č. 999/3 k. ú. Běleč nad Orlicí p. č. 640 k. ú. Hoděšovice p. č. 571 Jelikož se jedná o veřejné a volně přístupné místo, prohlídka budoucího staveniště se neuskuteční. Stránka 5

6 4. Jistota Zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnul jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel v absolutní částce na CZK ,- (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen peněžní jistota ), nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky. Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději v den skončení lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí peněžní jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka. Uchazeč v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Účet zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty: bankovní spojení zadavatele: Komerční banka a.s., Hradec králové číslo účtu zadavatele: /0100 variabilní symbol: IČ uchazeče (zahraniční dodavatel, který nemá přiděleno IČ, uvede jako specifický symbol jiné, pro jeho osobu zcela jedinečné číslo, např. DIČ) specifický symbol: evidenční číslo této VZ dle VVZ Poskytne-li uchazeč jistotu formou bankovní záruky, musí být originál bankovní záruky předložen zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky uchazeče. Dokladem o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je výhradně originál záruční listiny vystavené ve prospěch zadavatele jako oprávněného (příjemce záruky), z jejíhož obsahu je zřejmé, že banka se zavazuje za podmínek stanovených v 67 odst. 7 Zákona poskytnout zadavateli plnění z bankovní záruky. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka musí být do nabídky vložena tak, aby bylo možné originál bankovní záruky vyjmout z nabídky bez jejího poškození a vrátit uchazeči. Zadavatel doporučuje originál bankovní záruky vložit do závěsné fólie, která bude součástí nabídky. Do nabídky je uchazeč povinen vložit neověřenou fotokopii bankovní záruky, která bude nerozebíratelně spojena s ostatními listy nabídky. Poskytne-li uchazeč jistotu formou pojištění záruky, musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Dokladem o poskytnutí jistoty formou pojištění záruky je výhradně originál prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 Zákona pojistné plnění. Prohlášení pojistitele musí být předloženo zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky uchazeče. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být přiložen jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka. Uchazeč je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací Stránka 6

7 lhůty. Záruční listina musí být do nabídky vložena tak, aby bylo možné originál záruční listiny vyjmout z nabídky bez jejího poškození a vrátit uchazeči. Zadavatel doporučuje originál záruční listiny vložit do závěsné fólie, která bude součástí nabídky. Do nabídky je uchazeč povinen vložit neověřenou fotokopii záruční listiny, která bude nerozebíratelně spojena s ostatními listy nabídky. Jistotu uvolní zadavatel uchazeči, a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 4 Zákona, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy, b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít smlouvu podle 82 odst. 4 Zákona, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky podle 81 odst. 3 Zákona, c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o vyloučení, d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení podle 84 odst. 8 Zákona. Peněžní jistotu je zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, vrátí zadavatel originál záruční listiny uchazeči ve lhůtách uvedených shora. Pokud uchazeč v rozporu se Zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu podle 82 odst. 2 a 4 Zákona nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy podle 82 odst. 4 Zákona, má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. Minimální lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou, je 6 měsíců. Stránka 7

8 5. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 5.1 Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění dle 53, a to způsobem stanoveným v 62 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. čestným prohlášením, viz Příloha č. 3, podepsaným oprávněnou osobou za zájemce jednat. 5.2 Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání profesních kvalifikačních předpokladů. Předpoklady splní uchazeč, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oblasti: provádění staveb, jejich změn a odstraňování; c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Uchazeč je povinen specifikovat formou čestného prohlášení vztah osoby prokazující odbornou způsobilost k uchazeči (pracovní nebo obdobný poměr k uchazeči, zodpovědný zástupce uchazeče), není nutné dokládat u osoby statutárního zástupce či člena statutárního orgánu uchazeče. Pro realizaci této zakázky zadavatel požaduje prokázání odborné způsobilosti předložením: Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení 158 odst. 1 a 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele v oboru dopravní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. Stránka 8

9 Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen seznam ) ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 Zákona; b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) Zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Dodavatel prokáže splnění požadovaných profesních kvalifikačních předpokladů v originále. 5.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Předpoklady splní uchazeč, který předloží kopii: a) čestné prohlášení, že uchazeč má ekonomickou a finanční způsobilost splnit tuto veřejnou zakázku; b) platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, v minimální výši plnění 10 mil. Kč. 5.4 Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele. Předpoklady splní uchazeč, který předloží následující seznamy opatřené podpisem statutárního zástupce: a) seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let, min. 2 stavby obdobného charakteru. Doklady o osvědčení budou podepsané objednateli, tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně; b) přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel, popř. subdodavatel při plnění zakázky k dispozici; dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou jednat za uchazeče. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. Stránka 9

10 6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 6.1 Nabídková cena Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní splnění zakázky v souladu se zadávací dokumentací, a to částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu plnění a uvedena bude v následujícím členění: a) celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) v Kč, sazba DPH spolu s jejím vyjádřením v Kč, celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do krycího listu nabídky (viz Příloha č. 1) a do návrhu smlouvy o dílo (viz Příloha č. 5). Nabídková cena musí být dále v nabídce členěna po všech jednotlivých položkách v souladu se soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou této zadávací dokumentace. Oceněný soupis prací musí být součástí nabídky coby příloha nabídky. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací s výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady vymezené soupisem prací s výkazem výměr. Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. Nabídkovou cenu nelze překročit. 6.2 Mimořádně nízká nabídková cena Při posouzení nabídek uchazečů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí hodnotící komise též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. Hodnotící komise může na žádost uchazeče tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení předloženého zdůvodnění. Hodnotící komise odešle uchazeči pozvánku na jednání alespoň 5 pracovních dní před jeho konáním. Stránka 10

11 Při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny zohlední hodnotící komise písemné zdůvodnění uchazeče i jeho vysvětlení. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě, nedostaví-li se k podání vysvětlení nebo posoudí-li hodnotící komise jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, musí být nabídka vyřazena. Stránka 11

12 7. Obchodní a platební podmínky 7.1 Vzor smlouvy Obchodní podmínky stanovené zadavatelem jsou obsaženy ve vzoru smlouvy, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (ustanoveních vzoru smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá. Uchazeč ve vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou barevně zvýrazněny takto: doplní uchazeč, příp. i doplněny komentářem psaným kurzivou, např. takto: (bude přiložena až při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; v nabídce se ke smlouvě nepředkládá). Po doplnění chybějícího údaje uchazeč text doplní uchazeč i případný komentář vymaže. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí uchazeč upravovat. V souladu se shora uvedenými požadavky doplněný vzor smlouvy uchazeč označí jako návrh smlouvy, vytiskne a vloží ho podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče do nabídky. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajům obsaženým v nabídce uchazeče. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace, viz Příloha č Platební podmínky Dodavatel bude vystavovat každý měsíc fakturu, která bude vystavena na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů mezi dodavatelem a zadavatelem. Rozsah prací a jejich finanční ohodnocení bude vycházet z položkového rozpočtu nabídky a výkazu provedených prací. Zadavatel se zavazuje uhradit každou fakturu do 30 dnů, za předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti, zejména dostatečně určitou identifikaci zakázky a dále za předpokladu, že cena bude určena v souladu s nabídkou dodavatele. Úplata bude uhrazena bankovním převodem na účet dodavatele uvedeným ve faktuře. 7.3 Záruka na kvalitu Zárukou na kvalitu přijímá dodavatel písemně závazek, že předmět zakázky bude po dobu 24 měsíců způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Stránka 12

13 7.4 Subdodavatelé V souladu s ust. 44 odst. 6 Zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Uchazeč prokáže tento požadavek ve své nabídce seznamem, v němž specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům (uchazeč musí uvést přesnou specifikaci předmětu každé subdodávky). Ke specifikaci každé takové části uvede identifikační údaje příslušného subdodavatele v rozsahu ust. 17 písm. d) Zákona, tj. obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firmu nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu; a poměr této subdodávky (v %) k nabídkové ceně uchazeče. Maximální výše subdodavatelského plnění je stanovena na 40 % z celkové finanční nabídky. Tento seznam je uchazeč povinen předložit v nabídce ve formě prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ. Shora uvedený seznam subdodavatelů ve formě prohlášení je uchazeč povinen předložit v nabídce coby přílohu návrhu smlouvy. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, je povinen tuto skutečnost uvést v prohlášení podepsaném osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče s datem ne starším než je datum uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení ve VVZ. Toto prohlášení je uchazeč povinen předložit v nabídce coby přílohu návrhu smlouvy. Stránka 13

14 8. Hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provedeno dle jediného kritéria - nejnižší nabídková cena celého díla bez DPH. Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. Stránka 14

15 9. Obsah a zpracování nabídky 9.1 Administrativní požadavky na zpracování nabídky Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v českém jazyce v 1 originále. Nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, zajištěny proti manipulaci s jednotlivými listy. Jednotlivé listy musí být očíslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel. Veškeré dokumenty či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu kteréhokoliv dokladu či prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče (tj. osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem uchazeče), musí uchazeč v nabídce předložit plnou moc pro takovou osobu v originále či v úředně ověřené kopii nebo jiný platný pověřovací dokument. Veškeré doklady či prohlášení musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad či prohlášení nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Obsah nabídky musí odpovídat 68 Zákona. Doplňující informace: 1. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce. 2. Nabídka musí obsahovat plnění celé zakázky. 3. Nabídky nebudou uchazečům vráceny. 4. Uchazeči nebudou uhrazeny žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení, se zpracováním a podáním nabídky. 5. Zadávací dokumentace je pro uchazeče závazná. 6. Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek. 7. Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi. Stránka 15

16 9.2 Struktura nabídky Zadavatel požaduje, aby nabídka byla strukturovaná v následujícím pořadí: 1) Krycí list nabídky, vzor viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace; 2) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; vzor viz Příloha č. 4 této zadávací dokumentace; 3) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, které v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; 4) Má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; 5) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou; 6) Základní kvalifikační předpoklady; 7) Profesní kvalifikační předpoklady; 8) Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady; 9) Technické kvalifikační předpoklady; 10) Jistota; 11) Podepsaný návrh Smlouvy o dílo ; 12) Položkový rozpočet dle výkazu výměr tištěný i v elektronické podobě na CD nebo DVD; 13) Elektronická verze návrhu smlouvy o dílo (ve formátu *.doc) bez příloh na CD nebo DVD. Stránka 16

17 10. Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do dne do 12:00 hodin. Osobně lze podávat nabídky do podatelny Městských lesů Hradec Králové, a.s. v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod., poštou na adresu: Městské lesy Hradec Králové a.s., Přemyslova 219, Hradec Králové. Nabídky došlé po termínu uzávěrky budou odmítnuty. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Zadavatel vyrozumí písemně uchazeče o termínu otevírání obálek nejméně 5 pracovních dnů před otevíráním obálek. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka bude podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel odešle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru všem dotčeným uchazečům. Stránka 17

18 11. Způsob a místo podávání nabídek Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek v 1 originálu, v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem zakázky: Oprava lesní cesty Hradečnice II a textem NEOTVÍRAT, a opatřena na uzavření podpisem a razítkem uchazeče. Na obálce musí být uvedeny adresy zadavatele a uchazeče. Stránka 18

19 12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně zadávací dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to nejlépe elektronicky na: (zaslání žádosti elektronicky však není podmínkou). Bude-li žádost o dodatečné informace doručena ve shora stanovené lhůtě a stanoveným způsobem, zadavatel (osoba zastupující zadavatele v zadávacím řízení) odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, k uveřejnění nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, zadavatel ve shora uvedené lhůtě uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace, tj. uveřejní je na profilu zadavatele zde: Zadavatel proto nabádá uchazeče, aby profil zadavatele průběžně sledovali. Stránka 19

20 13. Uzavření smlouvy Tato kapitola pojednává o uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější (dále jen vybraný uchazeč ). Pokud nebyly ve stanovené lhůtě podány námitky podle 110 odst. 4 Zákona, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě podle 82 odst. 2 Zákona. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v uvedené lhůtě uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy. Zadavatel písemně oznámí informaci o uzavření smlouvy uchazečům, s nimiž bylo možné podle 82 odst. 4 Zákona uzavřít smlouvu. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Stránka 20

21 14. Zrušení výběrového řízení Případné zrušení zadávacího řízení upravuje ust. 84 Zákona. Stránka 21

22 15. Seznam příloh zadávací dokumentace Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh budou poskytnuty na CD nosiči. Všechny přílohy k zadávací dokumentaci jsou přiloženy na CD nosiči. Seznam příloh zadávací dokumentace: 1. Projektová dokumentace pro povolení stavby a pro realizaci; 2. Návrh smlouvy o dílo; 3. Krycí list nabídky; 4. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů; 5. Výkaz výměr. Textovou část této zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele zde: Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, předá či odešle osoba pověřená výkonem zadavatelských činností spol. DP Eco-Consult s. r. o., RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D., dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo elektronické žádosti. V Hradci Králové, DP Eco-Consult s.r.o. RNDr. Daniela Pačesná, Ph.D. V Lukách 446, Hradec Králové Tel: Stránka 22

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Bezpásková produkční technologie ST KH druh zadávacího

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) název veřejné zakázky: HD Objektivy druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP AUTOBUSŮ PRO ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY ZADAVATEL: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu VYPRAVENO: 27. května 2011 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Prachatice Sídlo: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice Ing. Václav Šteffek, ředitel Pozemkového Zastoupený: úřadu

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH

1/7 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V LUDGEŘOVICÍCH Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Preambule: Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu (malé hodnoty) ve smyslu 12 odst. 3, zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále Zákon).

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. Tato zadávací dokumentace včetně příloh je nedílnou součástí

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Provozování tepelného hospodářství

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více