REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK /2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vedené pod názvem REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ SPORT V HRADCI KRÁLOVÉ Hradec Králové 25. května 2015

2 OBSAH 1. Identifikace veřejného zadavatele Identifikace veřejné zakázky Kontaktní osoby Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadávací a projektová dokumentace a její poskytnutí Doba a místo poskytování plnění veřejné zakázky Obchodní a platební podmínky Technické podmínky Poţadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Poţadavky na kvalifikaci Způsob prokázání kvalifikace Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Prokázání kvalifikace certifikátem Prokázání kvalifikace pomocí subdodavatele Seznam subdodavatelů Prokázání kvalifikace ve společné nabídce více dodavatelů Prokázání kvalifikace zahraniční osoby Pravost a stáří dokladů Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomická a finanční způsobilost Technické kvalifikační předpoklady Nabídka dodavatele Obsah nabídky Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Jistota Prohlídka místa plnění Místo a lhůta pro podávání nabídek Termín otevírání obálek Zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Poskytování dodatečných informací Poskytování dodatečných informací bez předchozí ţádosti Ostatní podmínky zadávacího řízení Poţadavek na variantní řešení nabídek Zveřejňování Lhůta, po kterou jsou uchazeči svou nabídkou vázáni Práva zadavatele Opční právo Zrušení zadávacího řízení Seznam příloh... 9

3 1. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE Název zadavatele: Česká republika Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen HZS KHk ) Sídlo: nábřeţí U Přívozu 122/4, Hradec Králové 3 Právní forma: organizační sloţka státu Zastoupená: plk. Ing. Františkem Menclem, ředitelem HZS KHk IČ: DIČ: CZ (pro předmět této veřejné zakázky nejsme plátci DPH) (dále jen zadavatel ) 2. IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název zakázky: Rekonstrukce stadionu pro výcvik a poţární sport v Hradci Králové (dále jen veřejná zakázka ) Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení ( 21 odst. 1 písm. a) zákona) Evidenční číslo zakázky: Předběţné oznámení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne pod e.č. zakázky: (e.č. formuláře: ). 3. KONTAKTNÍ OSOBY kpt. Ing. Jan Trefil Ing. Eva Mileretová tel.: tel.: VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: CPV kód a název: veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy sportovních zařízení Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících sportovních ploch a povrchů a zejména odvodnění dle projektové dokumentace zpracované společností Tomáš Vymetálek Architects s.r.o., Hradec Králové, Šafaříkova 550/10, PSČ , IČ Projektová dokumentace je poskytována pouze v elektronické podobě, blíţe viz bod 5 této zadávací dokumentace. 5. ZADÁVACÍ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A JEJÍ POSKYTNUTÍ Zadávací dokumentace (dále jen ZD ), textová i projektová část, je nepřetrţitě k dispozici ke staţení na profilu zadavatele ( ). Projektová část ZD je vzhledem ke svému rozsahu a technickým moţnostem profilu zadavatele komprimována do zip archivu, který je rozdělen do 3 souborů. K úspěšnému otevření komprimovaných souborů je potřeba stáhnout z profilu zadavatele všechny 3 soubory zip archivu. Dekomprimací 1. souboru archivu jsou automaticky dekomprimovány všechny 3 soubory zip archivu. V případě neočekávaného výpadku sluţby poskytující dálkový neomezený přístup k ZD zadavatel poskytne na základě písemné ţádosti uchazeče ZD i na CD nosiči. ZD bude poskytována na základě písemné ţádosti: osobně, v sídle zadavatele po podpisu předávacího protokolu, kontaktní osoby viz výše bod 3., prostřednictvím České pošty dopisem s doručenkou. Písemná ţádost musí být zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek. Uchazeč však bere na vědomí, ţe zadavatel odešle ZD ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné ţádosti uchazeče. 6. DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zahájení plnění zakázky: bez odkladu po uzavření smlouvy o dílo Termín předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 19 týdnů od uzavření smlouvy Místo plnění zakázky: Hradec Králové, mezi ulicemi Brněnská, Botanická a 17. listopadu Strana 1 (celkem 9)

4 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Veškeré obchodní podmínky podle 46d odst. 1 zákona a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 3 ZD. Uchazeč spolu s nabídkou předloţí doplněný závazný text návrhu smlouvy o dílo, který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Je-li dodavatel plátcem DPH, uvede v návrhu smlouvy o dílo číslo bankovního účtu, které má zveřejněno správcem daně podle 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V souladu s 46d odst. 2 zákona nesmí technický dozor u předmětné stavby provádět dodavatel ani osoba s ním propojená TECHNICKÉ PODMÍNKY Technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr v příloze č. 2 ZD. V rámci opakovaného zadávacího řízení dochází k následujícím změnám předmětu díla: a) SO.04: byl vypuštěn celý stavební objekt OPLOCENÍ; b) IO.02: plocha umělého tartanového povrchu byla redukována o plochy výsečí za brankami, redukcí těchto ploch byly vypuštěny rovněţ všechny podkladové vrstvy a drenáţe pod touto částí hřiště; c) IO.08: byl redukován objem akumulačních nádrţí na dešťovou vodu a všech s tím souvisejících stavebních konstrukcí; d) IO.09: byl redukován rozsah drenáţí. Přiloţená projektová dokumentace zůstala v původním rozsahu a uvedené změny jsou zohledněny pouze v novém výkazu výměr. Realizace předmětu prováděného díla bude v souladu s českými technickými normami 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodrţování protipoţárních opatření. Při realizaci budou pouţity materiály a výrobky 1. jakosti, doloţené příslušnými certifikáty a doklady o shodě. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s dokladovou částí projektové dokumentace. Pokud jsou v zadávací nebo projektové dokumentaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a uţitné vzory, umoţňuje zadavatel pouţití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. 9. POŢADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky ve výši 22,7 mil. Kč včetně DPH. Nabídky, které budou obsahovat nabídkovou cenu vyšší neţ 22,7 mil. Kč včetně DPH, budou ze zadávacího řízení zadavatelem vyloučeny. Nabídková cena díla bude stanovena na základě projektové dokumentace, přičemţ pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a sluţeb včetně výkazu výměr všech částí této dokumentace v součtu. Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako pevná a nepřekročitelná a bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku zhotovitele i veškeré další náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle projektové dokumentace, technologických postupů pro navrţené materiály a systémy, ČSN a právních předpisů vztahujících se na dílo. Nabídková cena bude stanovena v českých korunách a uvedena v návrhu smlouvy o dílo ve struktuře: cena za jednotlivé etapy v Kč bez DPH, celková cena bez DPH, celková výše DPH, celková cena vč. DPH. Nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 ZD. Zcela vyplněný krycí list musí být součástí nabídky. Pro případ nejasnosti, např. z důvodu chyb v psaní nebo počtech, zadavatel stanovuje, ţe za určující bude povaţována celková cena vč. DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druţstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 2 (celkem 9)

5 V případě zjištění nezbytných prací, jeţ nejsou uvedeny ve výkazu výměr v projektové dokumentaci, budou tyto oceněny zvlášť, pod čarou, se zdůvodněním. Nabídkovou cenou bude cena prací dle oceněného výkazu výměr, který je součástí ZD. Nabídková cena bude zpracována oceněním poloţek poloţkového rozpočtu výkazu výměr. Pro případ uvedení nulové poloţky v poloţkovém rozpočtu výkazu výměr, se má za to, ţe cena za plnění kryté poloţkou je obsaţena jako součást poloţek jiných a uchazeč se zavazuje k jejímu poskytnutí. Uchazeč je však povinen v nabídce vysvětlit ocenění kterékoli poloţky nulovou nebo neobvykle nízkou cenou. Pokud tak neučiní, můţe být vyzván k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení. V případě způsobení škody či vzniku jiné okolnosti, kdy by bylo zapotřebí určit hodnotu plnění krytého poloţkou, bude vycházeno ze skutečné hodnoty plnění, popřípadě z ceníku URS. Pokud se při realizaci díla dohodne, ţe některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle uzavřené smlouvy, bude o cenu těchto méněprací sníţena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude uchazeč fakturovat. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace a jejichţ potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náleţitou péčí nemohl předvídat, budou řešeny po odsouhlasení zadavatelem výhradně formou očíslovaných dodatků ke smlouvě. Jednotkové ceny, které uchazeč uvede v oceněném výkazu výměr v rámci své nabídky, budou pevné do data skutečného termínu předání dokončeného díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny i veškeré případné změny, tj. vícepráce i méněpráce (neprovedené práce) realizované zhotovitelem do data řádného předání dokončeného díla. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaţeny v oceněném výkazu výměr v rámci nabídky, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku ÚRS. Variantní řešení zadavatel nepřipouští. 10. POŢADAVKY NA KVALIFIKACI Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona, b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 zákona (v rozsahu poţadovaném zadavatelem níţe), c) předloţí čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 zákona (v rozsahu poţadovaném zadavatelem níţe) ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady poţadovanými zadavatelem v této zadávací dokumentaci PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝPISEM ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Uchazeč můţe k prokázání kvalifikace předloţit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( 127 zákona). Předloţí-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro podání nabídek, nahrazuje tento výpis prokázání splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) aţ d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel k prokázání splnění kvalifikace přijme pouze výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nebude k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší neţ 3 měsíce PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM Předloţí-li uchazeč zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náleţitosti stanovené v 139 zákona, ve lhůtě pro podání nabídek a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek ( 52), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace uchazečem. Strana 3 (celkem 9)

6 10.4. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE POMOCÍ SUBDODAVATELE Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předloţit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona SEZNAM SUBDODAVATELŮ Uchazeč, jehoţ nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, předloţí zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimţ za plnění subdodávky uhradil více neţ 10 % z celkové ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem. Dodavatel tento seznam předloţí nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Máli subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předloţení seznamu subdodavatelů PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE SPOLEČNÉ NABÍDCE VÍCE DODAVATELŮ Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je kaţdý z uchazečů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona musí prokázat všichni uchazeči společně. V případě, ţe bude předmět veřejné zakázky plněn podle 51 odst. 5 zákona společně několika uchazeči, jsou povinni předloţit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsaţen závazek, ţe všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Poţadavek na závazek podle věty první, aby uchazeči byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY Nevyplývá-li z jiného právního předpisu jinak, prokáţe zahraniční uchazeč splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu poţadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče určitý doklad nevydává, je zahraniční uchazeč povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Neníli povinnost, jejíţ splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního uchazeče stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předloţí zahraniční uchazeč v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném neţ českém jazyce uchazeč se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce PRAVOST A STÁŘÍ DOKLADŮ Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii, není-li výslovně uvedeno jinak. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky. Strana 4 (celkem 9)

7 11. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel poţaduje po uchazeči prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle ustanovení 53 odst. 1 písm. a) aţ k) zákona. Uchazeč prokáţe splnění základních kvalifikačních předpokladů předloţením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, ţe uchazeč splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady poţadované veřejným zadavatelem. Čestné prohlášení musí být podepsané uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel poţaduje po uchazeči prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe uchazeč, který předloţí: a) písm. a) zákona kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) písm. b) zákona kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci, c) písm. d) zákona kopii dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímţ prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavitelství. Uchazeč doloţí čestným prohlášením, v jakém poměru je vůči němu osoba, jejímţ prostřednictvím odbornou způsobilost prokazuje a ţe tento poměr nadále trvá. Nebude-li tato osoba v pracovněprávním či obdobném poměru vůči uchazeči, je uchazeč povinen, spolu s tímto osvědčením, předloţit doklady dle 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona, a to: a) kopii dokladu prokazujícího splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem (tj. čestné prohlášení, ţe subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní subdodavatel zapsán), b) kopii smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který předloţí čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku podle 50 odst. 1 písm. c) zákona. Prohlášení musí být podepsané uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Technické kvalifikační předpoklady prokáţe uchazeč podle 56 zákona, který předloţí: a) odst. 3 písm. a) zákona seznam 3 nejvýznamnějších zakázek na výstavbu nebo rekonstrukci sportoviště (stadionu, sportovního areálu apod.), kde předmětem zakázky bylo mimo jiné i vybudování umělého sportovního povrchu běţecké dráhy, nebo zakázku obdobného charakteru, kde předmětem zakázky bylo mimo jiné i vybudování umělého sportovního povrchu běţecké dráhy, podepsaný dodavatelem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, realizovaných uchazečem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto staveb; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, ţe byly tyto stavební práce provedeny řádně a včas; minimální výše ceny kaţdé zakázky bude činit 7,438 mil. Kč bez DPH. Lhůta 5ti let na realizované stavební zakázky je zadavatelem počítána zpětně od konce lhůty pro podání nabídek. b) odst. 3 písm. c) zákona kopii osvědčení o vzdělání a kopii osvědčení o odborné kvalifikaci stavbyvedoucího (osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o Strana 5 (celkem 9)

8 výkonu povolání autorizovaných inţenýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavitelství). Uchazeč doloţí čestným prohlášením, v jakém poměru je vůči němu osoba stavbyvedoucího a ţe tento poměr nadále trvá. Nebude-li osoba stavbyvedoucího v pracovněprávním či obdobném poměru vůči uchazeči, je uchazeč povinen, spolu s tímto osvědčením, předloţit doklady dle 51 odst. 4 písm. a) a b) zákona, a to: a) kopii dokladu prokazujícího splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem (tj. čestné prohlášení, ţe subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní subdodavatel zapsán), b) kopii smlouvy uzavřené se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona NABÍDKA DODAVATELE Nabídku je uchazeč povinen podat písemně v českém jazyce, a to v listinné podobě. Nabídka musí být podána v zalepené obálce, která musí být: a) nadepsána: NEOTEVÍRAT Veřejná zakázka: REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ SPORT V HRADCI KRÁLOVÉ ; b) označena kontaktní adresou dodavatele, na kterou lze zaslat oznámení dle 71 odst. 5 zákona v případě nabídky podané po lhůtě pro podání nabídek; c) vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě. Celá nabídka musí být předloţena v jednom originálním vyhotovení a veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Zadavatel doporučuje očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí. Originální vyhotovení nabídky bude pevně sešito či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek zadavatel povaţuje spojení listů svazku tkanicí, jejíţ konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče a otiskem razítka uchazeče. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce téţ osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Texty v nabídce nesmí obsahovat ţádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto podepsány osobou podepisující nabídku a opatřeny datem provedení opravy OBSAH NABÍDKY Obsah nabídky musí odpovídat poţadavkům stanoveným zákonem. Nabídka musí obsahovat: a) krycí list nabídky obsahující identifikační údaje uchazeče, příp. identifikace uchazečů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku (viz příloha č. 1 ZD), b) obsah nabídky, c) čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dle přílohy č. 4 ZD, d) doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, e) čestné prohlášení prokazující ekonomickou a finanční způsobilost dle přílohy č. 4 ZD, f) doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, g) součástí nabídky musí být podle 68 zákona rovněţ: 1. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, podepsaný oprávněnou osobou, Strana 6 (celkem 9)

9 2. má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichţ souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, podepsaný oprávněnou osobou, 3. prohlášení uchazeče o tom, ţe neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 2 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou, podepsané oprávněnou osobou, h) harmonogram provedení prací podepsaný oprávněnou osobou, i) poloţkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) v členění, které bude v souladu se zadáním poţadovaným zadavatelem; poloţkový rozpočet v písemné formě bude podepsaný oprávněnou osobou, j) doklad o poskytnutí jistoty, k) ostatní zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které povaţuje za nezbytné, l) návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou, m) nabídka bude doloţena rovněţ v elektronické podobě na datovém mediu (CD nebo DVD) v editovatelné podobě. Nabídka a veškeré poţadované doklady, které mají být dle těchto podmínek podepsané oprávněnou osobou uchazeče, mohou být podepsané jí pověřeným zástupcem. Písemné pověření k zastupování uchazeče ve věci předloţení nabídky, podepsané osobou oprávněnou dle výpisu z obchodního rejstříku ČR samostatně jednat za uchazeče, bude součástí předkládané nabídky. Zadavatel doporučuje zachovat podobu nabídky ve výše uvedeném členění. 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Nabídky budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria nejniţší nabídková cena ( 78 odst. 1 písm. b) zákona). Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu vč. DPH v souladu s ustanovením 79 odst. 2 zákona. Za nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky bude zadavatelem povaţována taková nabídka, která při nejniţší nabídkové ceně splní stanovené poţadavky zadavatele na Rekonstrukci stadionu pro výcvik a poţární sport v Hradci Králové. 13. JISTOTA Zadavatel poţaduje poskytnutí jistoty ve výši ,00 Kč (slovy: třistadvacetčtyřitisícosmnáct korun českých) dle 67 zákona. Uchazeč poskytne jistotu formou sloţení peněţní částky na účet zadavatele (dále jen peněţní jistota ) nebo formou bankovní záruky či pojištění záruky. Bude-li jistota poskytnuta formou peněţní jistoty, musí být peněţní částka připsána na účet zadavatele č /0710, variabilní symbol IČ uchazeče, nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Peněţní jistotu je zadavatel povinen uvolnit v souladu s ustanovením 67 zákona včetně úroků zúčtovaných peněţním ústavem. Za tímto účelem je uchazeč povinen uvést v nabídce číslo účtu, na který bude jistota uvolněna. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je uchazeč povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle 43 zákona. Uchazeč ve své nabídce předloţí originál záruční listiny i její kopii. Zadavatel je povinen originál záruční listiny uchazeči vrátit, proto bude originál záruční listiny v nabídce vloţen volně a nabídka bude obsahovat kopii této záruční listiny, která bude pevně spojena s nabídkou. Zadavatel preferuje poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky. 14. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Zadavatel sděluje, ţe se nebude konat prohlídka místa plnění. Pro plnění veřejné zakázky není prohlídka místa plnění nezbytná. 15. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK Místo pro podávání nabídek: Česká republika Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 2 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěţe), ve znění pozdějších předpisů Strana 7 (celkem 9)

10 Lhůta pro podávání nabídek: Hradec Králové 3 viz formulář Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek Nabídky lze doručit buď doporučeně poštou na výše uvedenou adresu, nebo je na tuto adresu doručit osobně v pracovních dnech v době od 8:00 do 13:00 hod., a to na podatelnu v hlavní budově. Kontaktní osoba pro převzetí nabídky je Dagmar Ţabková, tel Nabídky předané po stanoveném termínu nebudou zadavatelem posuzovány. Doručením nabídky se rozumí okamţik jejího převzetí zadavatelem. 16. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v místě sídla zadavatele. Při otevírání obálek mají právo být přítomny pouze tyto osoby: a) členové komise pro otevírání obálek, jmenovaní zadavatelem; b) zástupci zadavatele; c) zástupci uchazečů (max. 1 osoba za jednoho uchazeče), jejichţ nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, se zmocněním k účasti při otevírání obálek, podepsaným oprávněnou osobou. 17. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace (textová i projektová část) je k dispozici ke staţení na profilu zadavatele ( DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Uchazeč je oprávněn po zadavateli poţadovat písemně dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Písemná ţádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podávání nabídek ( 49 odst. 1 zákona). Kontaktní osoby: kpt. Ing. Jan Trefil tel.: Ing. Eva Mileretová tel.: POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Na základě ţádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci, doručené ve lhůtě stanovené zákonem, zadavatel doručí uchazeči dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění ţádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním uchazečům, kteří si vyţádali zadávací dokumentaci, a zároveň je zveřejní na profilu zadavatele POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ BEZ PŘEDCHOZÍ ŢÁDOSTI Zadavatel má právo poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí ţádosti uchazeče. Případné dodatečné informace budou zaslány všem uchazečům, kteří si vyţádali zadávací dokumentaci, a zároveň zveřejněny na profilu zadavatele. 18. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ POŢADAVEK NA VARIANTNÍ ŘEŠENÍ NABÍDEK Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ZVEŘEJŇOVÁNÍ Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, ţe zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem, zveřejní na profilu zadavatele ( protokol o otevírání obálek, protokol o posouzení kvalifikace, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, uzavřenou smlouvu, písemnou zprávu zadavatele, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem bude dále zveřejněno oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek. Strana 8 (celkem 9)

11 19. LHŮTA, PO KTEROU JSOU UCHAZEČI SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI Zadávací lhůta začíná běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodluţuje uchazečům, s nimiţ můţe zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, aţ do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení. Délka zadávací lhůty činí 120 kalendářních dnů. 20. PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným dodavatelem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení. 21. OPČNÍ PRÁVO Zadavatel si dle 99 zákona vyhrazuje moţnost zadání dalších stavebních prací formou opčního práva. Předmětem opčního práva je stavební objekt SO.04 Oplocení stavební objekt obsaţený v projektové dokumentaci. 22. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zrušení zadávacího řízení je moţné za podmínek stanovených v 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 23. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Krycí list nabídky (1 list) Příloha č. 2: Projektová dokumentace (pouze v elektronické podobě) Příloha č. 3: Návrh smlouvy o dílo (12 listů) Příloha č. 4: Čestné prohlášení vzor (2 listy) V Hradci Králové dne 25. května 2015 podepsáno elektronicky... plk. Ing. František Mencl vrchní rada ředitel Strana 9 (celkem 9)

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Sudkov Dolní Studénky Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zakázka Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - Odstranění havarijního stavu budov 2. etapa - zpracování PD - strana 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Hvězdárna Valašské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev.č. 149451/2011 MUCL/133722/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE MĚSTO TÝNEC NAD LABEM KONCESNÍ DOKUMENTACE ve smyslu zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen koncesní zákon ) a zák. č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky název veřejné zakázky: Výběr zhotovitele zakázky Stavební úpravy č.p. 61 v Proseči rozšíření expozice muzea dýmek druh zadávacího řízení: zakázka malého

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva pro podání nabídek (dále jen výzva )

Výzva pro podání nabídek (dále jen výzva ) Výzva pro podání nabídek (dále jen výzva ) na základě 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: NÁKUP AUTOMOBILU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Název veřejné zakázky: Univerzita Karlova v Praze Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 540 211 Fax: 495 533 973 E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 ROZDĚLOVNÍK Váš

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ ) pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: I. NÁZEV

Více

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3:

Výzva k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3: Město Mikulov Odbor rozvoje a živnostenského podnikání Náměstí 1, 69220 Mikulov tel.:519444555, fax:519444500 e-mail:podatelna@mikulov.cz *MUMIX00AT5A7* MUMIX00AT5A7 Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT ve smyslu 48 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UPOL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. Název veřejné zakázky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky Asistenční služba pro individuální OZP v územních oblastech Jihlava, Brno,

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více