N á v r h ZÁKON. ze dne ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "N á v r h ZÁKON. ze dne.. 2009,"

Transkript

1 III N á v r h ZÁKON ze dne , kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k domům a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostorů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Tento zákon upravuje spoluvlastnictví domu spočívající ve vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru a s ním spojeným podílovým spoluvlastnictvím společných částí domu, právní vztahy k některým pozemkům a další záležitosti s tím související. 2 Pro účely tohoto zákona se rozumí a) budovou stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, b) místností uzavíratelný prostor, který se nachází v budově nebo v domě a je uzavřen ze všech stran pevnými stěnami, podlahou a stropem nebo krovem, c) bytem místnost nebo soubor místností, které jsou stavebně určeny k bydlení, d) nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které jsou stavebně určeny k jinému účelu než k bydlení; nebytovým prostorem není příslušenství bytu, příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu, e) rozestavěným bytem nebo rozestavěným nebytovým prostorem byt nebo nebytový prostor, který je rozestavěn v budově nebo v domě, které jsou alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že jsou již navenek uzavřeny obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, f) jednotkou byt nebo nebytový prostor, rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako prostorově vymezená část domu podle tohoto zákona; součástí jednotky jsou zejména vnitřní povrchy nosných konstrukcí, nenosné příčky uvnitř jednotky, vnitřní vybavení a technické zařízení, které se nachází v jednotce a je určeno k výhradnímu užívání s jednotkou, schodiště, pokud se nachází zcela v jednotce, a vstupní dveře do jednotky, pokud nejsou zároveň vstupními dveřmi do domu, g) příslušenstvím jednotky vedlejší místnosti v domě, které jsou takto označeny v prohlášení vlastníka budovy, zejména sklepní místnosti, h) domem budova, ve které vzniklo vlastnictví jednotek, i) příslušenstvím domu jiné věci movité a nemovité, které jsou určeny k tomu, aby byly s tímto domem trvale užívány, zejména oplocení, kolna a altán; příslušenstvím domu je i výměníková nebo předávací stanice a domovní kotelna, je-li umístěna v samostatné stavbě, j) podlahovou plochou jednotky podlahová plocha všech místností jednotky včetně místností, které tvoří příslušenství jednotky. Do podlahové plochy se započítává i podlahová plocha zastavěná zařizovacími předměty a nenosnými příčkami, nezapočítává se podlahová plocha zastavěná svislými nosnými konstrukcemi, které jsou uvnitř jednotky. V případě jedné nebo 1

2 více místnosti, které tvoří příslušenství více jednotek, například WC nebo koupelny, se do podlahové plochy jednotky započte i plocha, která odpovídá podílu součtu plochy všech místností k počtu jednotek, jichž jsou příslušenstvím, k) společnými částmi domu všechny části domu, které nejsou vymezeny jako jednotka, zejména veškeré vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, střecha včetně výstupních otvorů, okna, okenice, výkladní skříně, izolace, hromosvody, komíny, domovní kotelny, výměníková (předávací) stanice, rozvody tepla a vody včetně požárních rozvodů, rozvody plynu a elektrické energie, kanalizace, odvody splaškových vod, vzduchotechnika, výtahy a jiná společná technická zařízení domu, umělecká výzdoba společných částí domu, zápraží, vchody, poštovní schránky, průčelí, schodiště, chodby včetně osvětlení, půdy, balkony, lodžie, terasy, atria, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a jiné místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako jednotka nebo jako součást jednotky, systémy rozvodu a příjmu televizního a rozhlasového signálu, protipožární zařízení, rozvody telefonu, domácí zvonek, kamerové systémy zabezpečení, vnitřní vybavení společných prostor, které je vymezené v prohlášení vlastníka budovy, bazény vstupní dveře do jednotky, které jsou zároveň vstupními dveřmi do domu, a to včetně vstupních dveří z balkónů, lodžií a teras, prostory parkovacích míst, pokud nejsou jednotkou nebo součástí jednotky, a příslušenství domu podle písmene i), l) zastavěným pozemkem pozemek, na němž se dům nachází, m) souvisejícím pozemkem pozemek zpravidla navazující na zastavěný pozemek, uvedený v prohlášení vlastníka budovy jako pozemek související s užíváním a provozem domu, n) původním vlastníkem budovy vlastník budovy, který vydal prohlášení vlastníka budovy, o) společenstvím vlastníků jednotek právnická osoba založená pro účely správy domu a pozemku podle tohoto zákona (dále jen společenství ). 3 Vznik vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru je dovolen pouze v budově, v níž lze vymezit alespoň 2 jednotky. 4 (1) Ustanovení občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví se použije pouze tehdy, je-li předmětem podílového spoluvlastnictví jednotka, ledaže tento zákon stanoví něco jiného. (2) Převádí-li se spoluvlastnický podíl k jednotce, která je nebytovým prostorem nebo rozestavěným nebytovým prostorem s účelem užívání jednoho nebo více parkovacích míst, ustanovení občanského zákoníku o zákonném předkupním právu podílových spoluvlastníků jednotky se zde nepoužije. ČÁST DRUHÁ PRÁVNÍ VZTAHY KE SPOLEČNÝM ČÁSTEM DOMU A K ZASTAVĚNÉMU A K SOUVISEJÍCÍMU POZEMKU 5 (1) S každou jednotkou je vždy neoddělitelně spojen spoluvlastnický podíl na společných částech domu. (2) Velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu je vždy dána vzájemným poměrem velikosti podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v domě. 6 (1) S každou jednotkou je vždy neoddělitelně spojen spoluvlastnický podíl na zastavěném pozemku, pokud je vlastník jednotky spoluvlastníkem zastavěného pozemku. (2) Velikost spoluvlastnického podílu na zastavěném pozemku je vždy shodná s velikostí 2

3 spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 7 (1) S každou jednotkou je neoddělitelně spojen spoluvlastnický podíl na souvisejícím pozemku, pokud je pozemek jako související vymezen v prohlášení vlastníka budovy a pokud je vlastník jednotky spoluvlastníkem souvisejícího pozemku. (2) Velikost spoluvlastnického podílu na souvisejícím pozemku je vždy shodná s velikostí spoluvlastnického podílu na společných částech domu. (3) Pozemek může plnit funkci souvisejícího pozemku vždy pouze pro jeden dům. 8 (1) Vznik, změna a zánik právních vztahů k jednotce je vždy neoddělitelně spojen se vznikem, změnou nebo zánikem právních vztahů ke společným částem domu a k zastavěnému a k souvisejícímu pozemku, pokud je vlastník jednotky spoluvlastníkem zastavěného a souvisejícího pozemku. (2) Se změnou spoluvlastnického podílu na společných částech domu se vždy mění i velikost spoluvlastnického podílu na zastavěném a na souvisejícím pozemku, je-li vlastník jednotky i spoluvlastníkem zastavěného a souvisejícího pozemku. ČÁST TŘETÍ VZNIK A ZÁNIK VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Hlava I Vznik vlastnictví jednotky 9 (1) Vlastnictví jednotek v domě vzniká a) vkladem do katastru nemovitostí podle prohlášení vlastníka budovy, b) vkladem vlastnického práva k prvé jednotce v domě na základě smlouvy o převodu jednotky z původního vlastníka budovy na jinou osobu se současným záznamem vlastnického práva ke zbývajícím jednotkám v domě podle prohlášení vlastníka budovy; přílohou návrhu na vklad vlastnického práva k jednotce musí být prohlášení vlastníka budovy, nebo c) současně se vznikem jednotky vystavěné na základě smlouvy o výstavbě podle tohoto zákona. (2) Vlastnictví jednotky v domě může vzniknout rovněž na základě dohody o vypořádání společného jmění manželů nebo rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění manželů. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí obsahovat i náležitosti prohlášení vlastníka budovy podle tohoto zákona. (3) Vlastnictví jednotky v domě může vzniknout rovněž na základě dohody spoluvlastníků budovy nebo rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Dohoda spoluvlastníků podle prvé věty musí obsahovat i náležitosti prohlášení vlastníka budovy podle tohoto zákona. Při postupu podle prvé věty musí být vypořádáno podílové spoluvlastnictví k budově takovým způsobem, že velikost spoluvlastnických podílů na budově se rovná velikosti budoucích spoluvlastnických podílů na společných částech domu. (4) Podílové spoluvlastnictví budovy nebo společné jmění manželů, jehož předmětem je budova, nelze zrušit a vypořádat postupem podle odstavců 2 a 3 bez současné úpravy práv k pozemku, na němž se budova nachází v souladu s ustanovením s 6 odst. 2; to neplatí, pokud pozemek zastavěný touto budovou není v podílovém spoluvlastnictví všech nebo některých spoluvlastníků budovy nebo ve společném jmění manželů nebo ve vlastnictví některého z vlastníků budovy nebo jednoho z manželů. 3

4 10 Existence nájemního vztahu k bytu nebo k nebytovému prostoru nebrání přeměně vlastnictví budovy na vlastnictví jednotek; 23 tím není dotčen. Prohlášení vlastníka budovy 11 (1) Původní vlastník budovy určuje svým prohlášením za podmínek stanovených tímto zákonem a v souladu se stavebním určením budovy prostorově určené části budovy, které budou tvořit jednotku a které budou tvořit společné části domu, a vymezuje práva k pozemku. (2) Vydává se vždy jedno prohlášení vlastníka budovy pro jednu budovu. 12 (1) Prohlášení vlastníka budovy musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem původního vlastníka budovy a obsahuje alespoň a) jméno, popřípadě jména, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo původního vlastníka budovy, b) označení budovy údaji podle katastru nemovitostí, číslo každé jednotky vyjádřené kladným celým číslem, včetně účelu užívání jako byt, nebo nebytový prostor s označením způsobu užívání nebytového prostoru, a jejich umístění v budově, zejména označení podlaží, c) popis každé jednotky včetně údaje o celkové podlahové ploše každé jednotky, a popis a plochu příslušenství jednotky, d) určení a popis společných částí domu, určení a popis jejich příslušenství a vybavení, včetně venkovních úprav; je-li společnou částí domu samostatná budova, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, označení této budovy údaji podle katastru nemovitostí, je-li společnou částí domu samostatná stavba, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, označení této stavby označením pozemku, na kterém je postavena, údaji podle katastru nemovitostí, e) určení výhradního práva k užívání jiných prostorů nebo místností, které jsou společnou částí domu, pokud tyto místnosti nebo prostory je možno výhradně užívat pouze s jednou nebo více jednotkami a nejsou nezbytně nutné pro účely zajištění správy domu, f) určení velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu náležejících k jednotlivým jednotkám, g) označení zastavěného a souvisejícího pozemku údaji podle katastru nemovitostí, h) určení právních vztahů původního vlastníka budovy k zastavěnému a k souvisejícímu pozemku, nebo údaj, že právní vztah původního vlastníka budovy k zastavěnému nebo k souvisejícímu pozemku není nijak upraven, i) věcná práva váznoucí na budově nebo rozestavěné budově, na jednotkách nebo rozestavěných jednotkách nebo na některých z nich, a na pozemku, která přejdou na vlastníky jednotek nebo na některé z nich vznikem vlastnictví jednotek, nebo údaj, že žádná taková věcná práva na vlastníky jednotek nepřechází, j) jiná práva a povinnosti týkající se budovy, která přecházejí na vlastníky jednotek nebo na některé z nich. (2) Prohlášení vlastníka budovy, ve které se vymezuje méně než 5 jednotek, musí dále obsahovat a) pravidla pro správu domu, b) pravidla pro stanovení, úhrady a vyúčtování příspěvků na správu domu. (3) Nedílnou přílohou prohlášení vlastníka budovy jsou půdorysy všech podlaží domu, popřípadě jejich schémata, určující polohu jednotek a společných částí domu, spolu s údaji o velikosti podlahových ploch jednotlivých jednotek. 4

5 13 (1) Je-li původní vlastník budovy vlastníkem pozemku, na němž se tato budova nachází, vymezí se tento pozemek v prohlášení vlastníka budovy vždy jako zastavěný pozemek. (2) Je-li původní vlastník budovy vlastníkem pozemku zpravidla navazujícího na pozemek, na němž se tato budova nachází, který souvisí s užíváním nebo provozem budovy, je povinen jej vymezit v prohlášení vlastníka budovy jako související pozemek jen tehdy, pokud by jeho nevymezením jako souvisejícího pozemku bylo zhoršeno užívání domu nebo podstatně omezen přístup do domu. 14 Prohlášení vlastníka budovy může určit, že s jednotlivými jednotkami nebo s některými z nich je neoddělitelně spojeno výhradní právo k užívání jednoho nebo více parkovacích míst nebo sklepních kójí ve společných částech domu. 15 (1) Po vzniku vlastnictví jednotek nelze zrušit zápis údajů z prohlášení vlastníka budovy v katastru nemovitostí a nelze se domáhat určení, že vlastnictví jednotek nevzniklo. (2) Neplatností prohlášení vlastníka budovy nejsou dotčeny právní vztahy k jednotkám, společným částem domu a k zastavěnému a k souvisejícímu pozemku. (3) Je-li prohlášení vlastníka budovy pro rozpor s právními předpisy neplatné, mohou je vlastníci jednotek kdykoliv opravit dohodou všech vlastníků jednotek; dohoda musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. (4) Vlastník jednotky nebo společenství se může kdykoliv obrátit na soud, aby svým rozhodnutím nahradil chybějící projev vůle vlastníků jednotek o opravě prohlášení vlastníka budovy. Rozhodnutí soudu o opravě prohlášení vlastníka budovy podle věty prvé je závazné pro každého. Změny prohlášení vlastníka budovy 16 Prohlášení vlastníka budovy lze změnit, jestliže s tím souhlasí vlastníci jednotek, kteří mají dohromady alespoň nadpoloviční spoluvlastnický podíl na společných částech domu, nestanoví-li tento zákon, že je potřebný souhlas všech vlastníků jednotek nebo splnění podmínek podle Souhlas všech vlastníků jednotek v domě se změnou prohlášení budovy se vyžaduje a) při změně velikosti všech spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na zastavěném a souvisejícím pozemku všech vlastníků jednotek, b) jestliže se pozemek, který plní funkci souvisejícího pozemku, vymezuje v prohlášení vlastníka budovy jako související pozemek, nebo jestliže se ruší vymezení souvisejícího pozemku, c) při změně užívání kterékoliv jednotky, d) při změně prohlášení vlastníka budovy podle 12 odst (1) Mění-li se výše spoluvlastnických podílů na společných částech domu pouze některým vlastníkům jednotek, vyžaduje se souhlas vlastníků jednotek, kteří mají dohromady alespoň nadpoloviční spoluvlastnický podíl na společných částech domu, vždy však souhlas všech vlastníků jednotek, jejichž spoluvlastnické podíly na společných částech domu se mění. (2) Mění-li se prohlášení vlastníka budovy ve věci vzniku, změny nebo zrušení vymezení výhradního práva k užívání místnosti nebo prostoru ve společných částech domu podle 14, vyžaduje se souhlas vlastníků jednotek, kteří mají dohromady alespoň nadpoloviční spoluvlastnický 5

6 podíl na společných částech domu, a zároveň předchozí souhlas vlastníka jednotky, s níž je nebo má být spojeno výhradní právo k užívání této místnosti nebo prostoru. (3) Mění-li se prohlášení vlastníka budovy takovým způsobem, kterým se zasahuje do jiných práv a povinností pouze jednoho nebo jen některých vlastníků jednotek, vyžaduje se souhlas vlastníků jednotek, kteří mají dohromady alespoň nadpoloviční spoluvlastnický podíl na společných částech domu, vždy však souhlas všech vlastníků jednotek, do jejichž práv a povinností se zasahuje. 19 (1) Pokud na změnou prohlášení vlastníka budovy dotčených jednotkách váznou věcná práva ve prospěch třetích osob, lze rozhodnout o změně prohlášení vlastníka budovy pouze s předchozím souhlasem všech osob oprávněných z těchto věcných práv. (2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu a podpis musí být úředně ověřen. 20 (1) Rozhodnutí, kterým se mění prohlášení vlastníka budovy, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno všemi vlastníky jednotek, kteří s ním souhlasili; podpisy všech vlastníků jednotek musí být úředně ověřeny. (2) Přijmou-li vlastníci jednotek rozhodnutí, jehož důsledkem je změna prohlášení vlastníka budovy, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně prohlášení vlastníka budovy. Rozhodnutí podle prvé věty musí mít písemnou formu a musí být podepsáno všemi vlastníky jednotek, kteří s ním souhlasili; podpisy všech vlastníků jednotek musí být úředně ověřeny. (3) Společenství nebo kterýkoliv vlastník jednotky v domě, ve kterém společenství nevzniklo, bez zbytečného odkladu poté, co bylo rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 přijato, podá návrh na vklad vlastnického práva k jednotce, pokud se jedná o vznik vlastnictví k nově vymezené jednotce, nebo ohlásí katastrálnímu úřadu jinou změnu údajů v prohlášení vlastníka budovy zapisovaných do katastru nemovitostí, ohlášení doloží rozhodnutím podle odstavce 1 nebo 2. (4) Jestliže došlo ke změně prohlášení vlastníka budovy na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví společenství bez zbytečného odkladu poté, co se o této změně dozví, úplné znění prohlášení vlastníka budovy a založí je spolu s listinami prokazujícími změnu prohlášení vlastníka budovy do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků jednotek (dále jen rejstřík společenství ). (5) Jestliže došlo ke změně prohlášení vlastníka budovy na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví kterýkoliv vlastník jednotky v domě, ve kterém společenství nevzniklo, bez zbytečného odkladu poté, co se o této změně dozví, úplné znění prohlášení vlastníka budovy, které uloží u vlastníka jednotky určeného dohodou všech vlastníků jednotek a není-li jej, pak u sebe, a tuto skutečnost bez zbytečného odkladu všem ostatním vlastníkům jednotek v domě vhodným způsobem oznámí. Hlava II Některá ustanovení o převodu vlastnického práva k jednotce 21 (1) Smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce musí obsahovat alespoň a) označení domu údaji podle katastru nemovitostí, b) číslo jednotky, určení, zda se jedná o byt nebo nebytový prostor, a účel užívání nebytového prostoru, údaji podle katastru nemovitostí, c) údaj o umístění jednotky v domě, d) popis jednotky, jejích součástí a příslušenství, e) velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu spojeného s jednotkou, f) označení zastavěného a souvisejícího pozemku údaji podle katastru nemovitostí, je-li vlastník jednotky spoluvlastníkem zastavěného a souvisejícího pozemku. 6

7 (2) Při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí na nabyvatele jednotky veškerá práva a povinnosti související s touto jednotkou. 22 Společenství je povinno vydat zájemci o nabytí vlastnického práva k jednotce na jeho žádost doloženou písemným souhlasem vlastníka jednotky, jehož se tyto údaje týkají, písemné potvrzení s údaji o dluzích vlastníka jednotky vůči společenství podle stavu ke dni vydání tohoto potvrzení, spolu s případnými údaji o vymáhání tohoto dluhu, nebo potvrzení o tom, že zde žádný dluh vlastníka jednotky vůči společenství není. Hlava III Zvláštní podmínky pro převod vlastnického práva k některým jednotkám 23 (1) Převádí-li původní vlastník budovy vlastnické právo k bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba, má nájemce zákonné předkupní právo k bytu. (2) Nabídka k převodu vlastnického práva k bytu nájemci musí být písemná a musí obsahovat všechny náležitosti smlouvy o převodu. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytu musí být uzavřena nájemcem do dvou měsíců ode dne doručení nabídky nájemci, jinak jeho předkupní právo k bytu zaniká. (3) Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný nájemce buď na nabyvateli domáhat, aby mu byt nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno. 24 (1) Jednotku v budově ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnické osoby, včetně právnické osoby vzniklé za účelem pořízení budovy s nájemními byty, jejímž nájemcem je společník nebo člen této právnické osoby, který se osobně nebo jeho právní předchůdce svou majetkovou účastí v právnické osobě podílel na pořízení této jednotky nebo budovy, v níž se tento byt nebo nebytový prostor nachází, lze převést jen do vlastnictví tohoto společníka nebo člena. (2) Ustanovení jiného právního předpisu vyžadujícího k platnosti smlouvy o úplatném převodu vlastnického práva stanovení hodnoty předmětu plnění na základě posudku znalce jmenovaného soudem se zde nepoužijí. 25 Smlouvu o převodu vlastnického práva k jednotce, která je nebytovým prostor sloužícím účelům civilní ochrany podle jiných právních předpisů, lze uzavřít pouze s předchozím písemným souhlasem příslušného orgánu veřejné moci, jinak je smlouva neplatná. Hlava IV Některé způsoby zániku vlastnictví jednotky 26 (1) Všichni vlastníci jednotek mohou uzavřít písemně dohodu o tom, že se vlastnictví jednotek změní na podílové spoluvlastnictví budovy tak, že velikost spoluvlastnických podílů na budově se rovná velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu; podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Vkladem spoluvlastnického práva k budově do katastru nemovitostí podle této dohody vzniká podílové spoluvlastnictví budovy a zaniká vlastnictví jednotek. (2) Odstavec 1 platí obdobně, jsou-li všechny jednotky v domě ve vlastnictví jediného vlastníka, který o změně vlastnictví jednotek na vlastnictví budovy může učinit písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem. (3) Jsou-li všechny jednotky v domě ve společném jmění manželů, manželé mohou uzavřít písemně dohodu o tom, že se vlastnictví jednotek změní na vlastnictví budovy ve společném jmění 7

8 manželů; podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Vkladem vlastnického práva k budově do katastru nemovitostí podle této dohody vzniká vlastnictví budovy ve společném jmění manželů a zaniká vlastnictví jednotek. 27 Vlastnictví jednotky zaniká změnou užívání jednotky ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek na společnou část domu. Hlava V Práva a povinnosti při vzniku a zániku vlastnictví jednotek 28 (1) Práva a povinnosti, které se týkají budovy, se dnem vzniku vlastnictví jednotek podle 9 odst. 1 stávají právy a povinnostmi týkajícími se všech jednotek. (2) Práva a povinnosti, které se týkají jen jednoho nebo některých bytů nebo nebytových prostorů, se dnem vzniku vlastnictví jednotek zápisem údajů z prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí stávají právy a povinnostmi týkajícími se jen těchto jednotek. (3) Práva a povinnosti, které se týkají všech jednotek, společných částí domu a zastavěného a souvisejícího pozemku, se dnem zániku vlastnictví jednotek jeho přeměnou na vlastnictví budovy stávají právy a povinnostmi týkajícími se celé budovy, pozemku, na němž se tato budova nachází, a pozemku dříve plnícího funkci souvisejícího pozemku. (4) Práva a povinnosti, které se týkají jednotky, se dnem zániku vlastnictví jednotek jeho přeměnou na vlastnictví budovy stávají právy a povinnostmi týkajícími se odpovídajícího bytu nebo nebytového prostoru, nebo odpovídajícího spoluvlastnického podílu na budově, pozemku, na němž se tato budova nachází, a pozemku dříve plnícího funkci souvisejícího pozemku, a to podle povahy práva. 29 (1) Práva a povinnosti, které se týkají společných částí domu, se dnem vzniku vlastnictví nové jednotky její výstavbou nebo přeměnou některé ze společných částí domu stávají právy a povinnostmi týkajícími se i této nové jednotky. (2) Práva a povinnosti, které se týkají jednotky, se dnem zániku jednotky její přeměnou na společnou část domu stávají právy a povinnostmi týkajícími se společných částí domu. (3) Práva a povinnosti, které se týkají jedné nebo více jednotek před jejich sloučením nebo rozdělením, se dnem sloučení nebo rozdělení jednotek stávají právy a povinnostmi týkajícími se všech jednotek vzniklých sloučením nebo rozdělením. ČÁST ČTVRTÁ VÝSTAVBA DOMU Hlava I Obecná ustanovení 30 (1) Předmětem smlouvy o výstavbě jednotek (dále jen smlouva o výstavbě ) je vymezení vzájemných práv a povinností při výstavbě nových jednotek, nebo změny dosavadních jednotek, včetně rozsahu budoucího vlastnického práva k nově vzniklým nebo změněným jednotkám v domě. (2) Smlouva o výstavbě musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy všech stran smlouvy. 31 8

9 Stranami smlouvy o výstavbě jsou a) zájemci o výstavbu nového domu, b) spoluvlastníci rozestavěné budovy, která má být dokončena jako dům, c) vlastník nebo spoluvlastníci budovy, která má být přeměněna na dům a zájemci o výstavbu nových jednotek v této budově, d) vlastníci jednotek v domě a zájemci o výstavbu nových jednotek v domě, e) vlastníci jednotek v domě. 32 (1) Smlouva o výstavbě musí obsahovat alespoň a) náležitosti prohlášení vlastníka budovy nebo jeho změny, bylo-li již prohlášení vlastníka budovy vydáno, b) určení jednotek, které se po jejich vzniku stanou vlastnictvím jednotlivých stran smlouvy o výstavbě a určení, která ze stran smlouvy o výstavbě bude vlastníkem příslušné jednotky, c) údaj o maximální přípustné míře odchylek od sjednané velikosti nebo podoby jednotek nebo společných částí domu, pokud budou ve smlouvě o výstavbě stanoveny, včetně způsobu případného finančního vypořádání, d) způsob a pravidla výstavby a správy domu nebo správy budovy a pozemku, pokud dosud vlastnictví jednotek nevzniklo, od uzavření smlouvy o výstavbě do vzniku společenství, pokud v domě vzniká, včetně případných pravidel správy staveniště před vznikem budovy nebo domu, e) záležitosti, které budou vyhrazeny společnému rozhodování stran smlouvy o výstavbě a způsob jejich rozhodování, f) způsob financování stavebních nákladů, g) je-li předmětem výstavby dům s více než 5 jednotkami nebo pokud tak rozhodnou strany smlouvy o výstavbě 1. rozhodnutí o založení společenství, 2. stanovy společenství, 3. jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osob, které jsou statutárním orgánem společenství nebo jeho členy. (2) Jde-li o výstavbu jednotek, které budou ve vlastnictví společenství pro účely správy domu, musí smlouva o výstavbě obsahovat náležitosti stanovené v odstavci 1 písm. a), b) a f). (3) Nedílnou přílohou smlouvy o výstavbě jsou půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata určující polohu jednotek a společných částí domu. 33 (1) Smlouva o výstavbě je povinnou přílohou ohlášení vzniku vlastnictví rozestavěných nebo dokončených jednotek k zápisu do katastru nemovitostí nebo ohlášení změny spoluvlastnických podílů na společných částech domu a na zastavěném a na souvisejícím pozemku k zápisu do katastru nemovitostí. (2) Návrh na zápis společenství do rejstříku společenství podává statutární orgán společenství jménem společenství nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu vlastnictví jednotek vzniklých na základě smlouvy o výstavbě do katastru nemovitostí. Návrh na zápis společenství musí být podepsán statutárním orgánem společenství nebo všemi členy statutárního orgánu společenství. Hlava II Výstavba domu s jednotkami 34 (1) Strany smlouvy o výstavbě jsou od vzniku rozestavěné budovy až do vzniku vlastnictví 9

10 rozestavěných jednotek podílovými spoluvlastníky rozestavěné budovy v takovém rozsahu, v jakém jsou ve smlouvě o výstavbě sjednány jejich spoluvlastnické podíly na společných částech domu. (2) Vznikem rozestavěných jednotek v domě se mění podílové spoluvlastnictví rozestavěné budovy na vlastnictví rozestavěných jednotek. 35 (1) Vlastník rozestavěné budovy a další zájemci o výstavbu mohou uzavřít smlouvu o výstavbě, podle které bude výstavba rozestavěné budovy dokončena jako výstavba domu. (2) Má-li být smlouva o výstavbě uzavřena v době, kdy budova je již v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické uspořádání prvního nadzemního podlaží, neexistují však dosud rozestavěné jednotky, musí uzavření smlouvy o výstavbě předcházet převod spoluvlastnických podílů k rozestavěné budově tak, aby spoluvlastnické podíly jednotlivých stran smlouvy o výstavbě na rozestavěné budově odpovídaly rozsahu spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu po vzniku vlastnictví jednotek. Hlava III Jiné způsoby vzniku jednotek výstavbou 36 (1) Smlouvou o výstavbě vymezí její smluvní strany vzájemná práva a povinnosti při změnách dokončené stavby v již existujícím domě podle tohoto zákona nebo v případě budovy, kde dosud nedošlo k přeměně na dům, formou nástavby, přístavby nebo při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové jednotky nebo jimiž se mění velikost spoluvlastnického podílu na společných částech domu u všech vlastníků jednotek v domě. (2) Má-li být smlouva o výstavbě uzavřena v souvislosti se změnou dokončené budovy formou nástavby, přístavby nebo při stavebních úpravách, jimiž vzniknou nové jednotky, musí uzavření smlouvy o výstavbě předcházet převod spoluvlastnických podílů k rozestavěné budově tak, aby spoluvlastnické podíly jednotlivých stran smlouvy o výstavbě na rozestavěné budově odpovídaly rozsahu spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu po vzniku vlastnictví jednotek. 37 (1) Vznikem vlastnictví rozestavěné jednotky na základě smlouvy o výstavbě se mění vlastnictví budovy na vlastnictví jednotek. Je-li smlouva o výstavbě uzavřena za účelem výstavby více než jedné jednotky, vlastnictví budovy se mění na vlastnictví jednotek až vznikem poslední z rozestavěných jednotek. (2) Nestanoví-li smlouva o výstavbě jinak, původní vlastník budovy se stává vlastníkem všech původních jednotek v domě a další strana smlouvy o výstavbě vlastníkem všech vystavěných jednotek. ČÁST PÁTÁ PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA JEDNOTKY Hlava I Práva vlastníka jednotky 38 (1) Vlastník jednotky má právo užívat jednotku spolu s jejími součástmi a příslušenstvím, a to v souladu s jejím účelovým určením. (2) Společné části domu mají právo užívat všichni vlastníci jednotek v domě, ledaže tento zákon nebo prohlášení vlastníka budovy vydané v mezích tohoto zákona stanoví něco jiného. Zastavěný a související pozemek mají právo užívat vždy všichni vlastníci jednotek v domě. 10

11 (3) Jestliže balkón, lodžie nebo terasa jsou přístupné pouze z jedné nebo více jednotek, mají právo k jejich výhradnímu užívání pouze vlastníci těchto jednotek. (4) Parkovací místa, sklepní kóje a jiné místnosti nebo prostory, které jsou společnou částí domu, mají právo výhradně užívat pouze vlastníci těch jednotek, se kterými je v prohlášení vlastníka budovy spojeno výhradní právo k užívání těchto místností nebo prostor. 39 Vlastník jednotky má dále zejména právo a) rozhodovat o hospodaření se společnými částmi domu a zastavěným a souvisejícím pozemkem a podílet se na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, b) být informován o hospodaření společenství a o provádění správy domu, c) obdržet vyúčtování záloh placených za služby a vyúčtování příspěvků na správu domu, d) nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu, zejména do smluv o provedení stavebních úprav a oprav, poskytování služeb, nájemních a pojistných smluv a účetních knih a dokladů a pořizovat si z nich na vlastní náklady kopie a výpisy, nebo ke kontrole zmocnit nebo přizvat nestrannou třetí osobu, zejména účetního, auditora nebo daňového poradce. Hlava II Povinnosti vlastníka jednotky 40 (1) Vlastník jednotky je zejména povinen a) oznámit společenství nebo ostatním vlastníkům jednotek v domě, ve kterém společenství nevzniklo, nabytí vlastnického práva k jednotce nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení listiny osvědčující nabytí vlastnického práva k jednotce, b) provádět na svůj náklad údržbu a opravy jednotky, jejích součástí a příslušenství, a běžnou údržbu společných částí domu, k jejichž výhradnímu užívání je oprávněn, a zdržet se provádění jakýchkoliv úprav jednotky a společných částí domu, k jejichž výhradnímu užívání je oprávněn, jimiž by ohrožoval nebo omezoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek v domě, c) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiné jednotce nebo na společných částech domu způsobil on nebo osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, nebo jednotku nebo její část užívají a dále osoby, které pro vlastníka jednotky vykonávaly nebo vykonávají činnosti v jednotce, d) neohrožovat, nerušit a neomezovat výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek k jednotkám, ke společným částem domu a k zastavěnému a k souvisejícímu pozemku, e) umožnit na předchozí výzvu společenství nebo osoby zajišťující správu domu, ve kterém společenství nevzniklo, přístup do jednotky a společných částí domu, vyžadují-li to provoz, údržba, stavební úpravy nebo opravy týkající se společných částí domu nebo ostatních jednotek, provádění instalace nebo údržby zařízení pro měření spotřeby vody a tepla nebo jiných energií, slouží-li jejich měření k provádění odečtu a k rozúčtování nákladů mezi jednotlivé vlastníky jednotek, a provedení údržby, stavebních změn nebo oprav jednotky nebo společných částí domu, f) neměnit vzhled domu ani žádné jeho části a neprovádět žádné změny jednotky nebo její části nebo společných částí domu bez předchozího souhlasu společenství nebo všech vlastníků jednotek v domě, ve kterém společenství nevzniklo; změnou vzhledu domu se rozumí i montáž, odstranění nebo jiná úprava okenních skel nebo jiného obdobného zařízení na balkónech, lodžiích a terasách, g) oznámit bez zbytečného odkladu písemně společenství nebo osobě zajišťující správu domu, ve kterém společenství nevzniklo, změny počtu osob, které užívají byt po dobu, která 11

12 v součtu činí nejméně 3 měsíce v příslušném kalendářním roce, h) přispívat na úhradu nákladů na správu domu ve stanoveném poměru, i) platit zálohy na ceny služeb a nedoplatky vyplývající z jejich vyúčtování, nejde-li o služby, které si zajišťuje sám na základě smlouvy s dodavatelem služeb, j) dodržovat pravidla pro správu domu a užívání společných částí domu a zastavěného a souvisejícího pozemku stanovená právními předpisy a uvedená v prohlášení vlastníka budovy, a pravidla stanovená usnesením shromáždění nebo rozhodnutím vlastníků jednotek v domě, ve kterém společenství nevzniklo. (2) Povinnosti podle odstavce 1 má vlastník jednotky i v případě, že jednotku pronajal. 41 (1) K zajištění pravomocně přisouzených pohledávek společenství nebo vlastníků jednotek vzniklých z neplnění povinností stanovených tímto zákonem některým z vlastníků jednotek nebo jinou osobou, která s tímto vlastníkem užívá jím vlastněnou jednotku, vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu ve prospěch společenství nebo vlastníka poškozené jednotky, zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a k jeho věcem movitým nacházejícím se v jednotce; ustanovení občanského zákoníku o zástavním právu k zajištění nájemného se použije obdobně. Nevzniklo-li v domě společenství, vzniká zástavní právo ve prospěch všech ostatních vlastníků jednotek nebo vlastníka poškozené jednotky. Vznik zástavního práva ohlásí osoba, ve prospěch které zástavní právo vzniklo, k zápisu do katastru nemovitostí a doloží rozhodnutím podle věty první. (2) Neumožní-li vlastník jednotky přístup do jednotky podle 40 odst. 1 písm. e) a v důsledku toho vznikne škoda na ostatních jednotkách nebo na společných částech domu, mají ostatní vlastníci jednotek vůči tomuto vlastníkovi jednotky právo na náhradu škody; odstavec 1 se zde použije obdobně. 42 Zasahuje-li vlastník jednotky do práv jiného vlastníka jednotky v domě takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jejich výkon, může společenství nebo dotčený vlastník jednotky podat návrh, aby soud uložil zasahujícímu vlastníku jednotky nápravu protiprávního stavu, nahradil způsobenou škodu a zaplatil dotčenému vlastníkovi jednotky přiměřené zadostiučinění v penězích. 43 (1) Vlastník jednotky, který nemá své sídlo nebo bydliště v domě, v němž se nachází jím vlastněná jednotka, je povinen oznámit společenství nebo všem ostatním vlastníkům jednotek v domě, ve kterém společenství nevzniklo, doručovací adresu, na kterou mu společenství nebo vlastník jednotky, který svolává jednání vlastníků jednotek v domě, ve kterém společenství nevzniklo, zasílá veškerou korespondenci související s vlastnictvím jednotky a správou domu, zejména pozvánky na jednání shromáždění nebo na jednání vlastníků jednotek v domě, ve kterém společenství nevzniklo. (2) Doručovací adresa se musí vždy nacházet na území České republiky. ČÁST ŠESTÁ SPRÁVA DOMU 44 (1) Správou domu se rozumí zejména a) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a revize společných částí domu a všech jejich součástí, b) administrativní a technické činnosti zajišťující vedení technické a provozní dokumentace 12

13 domu, uchovávání ověřené dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení; za tímto účelem společenství nebo správce může vyžadovat od vlastníků jednotek při provádění změn jednotek poskytnutí ověřené dokumentace provedených změn, c) vedení účetnictví, zpracování a podání daňových přiznání, d) údržba zastavěného a souvisejícího pozemku a údržba přístupových cest na zastavěném a souvisejícím pozemku, e) zajišťování služeb, stanovení a vybírání úhrad cen služeb, včetně stanovení záloh a jejich vyúčtování, a stanovení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování cen služeb stanoveno jiným právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a hospodaření s těmito prostředky k určenému účelu, f) stanovení a vybírání příspěvků vlastníků jednotek na správu domu, g) vymáhání plnění povinností od jednotlivých vlastníků jednotek uložených jim právními předpisy, stanovami společenství a usneseními shromáždění nebo rozhodnutími vlastníků jednotek v domě, ve kterém společenství nevzniklo, h) výkon činností vztahujících se k třetím subjektům, zejména činností spojených s uplatňováním ochrany práv vlastníků jednotek podle tohoto zákona, i) uzavírání smluv k zajišťování činností spojených se správou domu a s činnostmi s tím spojenými, zejména k zajištění dodávky služeb, o pojištění domu, o nájmu společných částí domu a zastavěného a souvisejícího pozemku. (2) Správou domu podle tohoto zákona se rozumí také činnosti spojené s přípravou a realizací stavebních nebo jiných změn společných částí domu nebo změny v užívání stavby, a činnosti spojené s vybudováním, udržováním nebo zdokonalováním zařízení ve společných částech domu a na zastavěném a na souvisejícím pozemku. 45 (1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na správu domu v poměru podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu a podle odstavců 2 až 4; odstavec 5 tím není dotčen. (2) Pokud je v domě alespoň jedna jednotka, s jejímž užíváním je spojeno výhradní užívání některé společné části domu, hradí vlastníci jednotek příspěvky na správu domu v poměru součtu velikosti podlahové plochy jednotek se započtením podlahové plochy jimi výhradně užívané společné části domu, která je místností, a poloviny podlahové plochy jimi výhradně užívané společné části domu, která není místností, k součtu velikosti podlahových ploch všech jednotek v domě, zvětšenému o součet velikosti podlahových ploch všech výhradně užívaných společných částí domu, které jsou místnostmi, a polovin podlahových ploch výhradně užívaných společných částí domu, které nejsou místnostmi. (3) Je-li výhradně užívaná společná část domu určena k výhradnímu užívání s více jednotkami, započte se do podlahové plochy každé z těchto jednotek pouze část podlahové plochy výhradně užívané společné části domu odpovídající podílu její celkové podlahové plochy a počtu těchto jednotek, je-li výhradně užívaná společná část domu místností, nebo podílu poloviny její podlahové plochy a počtu těchto jednotek, jestliže výhradně užívaná společná část domu místností není. (4) Příspěvky na správu domu určené na náklady na vlastní správní činnost společenství, zejména na odměny volených orgánů společenství nebo jejich členů a vedení účetnictví, se stanoví stejnou částkou za každou jednotku. (5) Vlastníci jednotek se mohou dohodnout na jiných pravidlech přispívání na správu domu. Dohoda podle prvé věty musí mít písemnou formu a musí být podepsána všemi vlastníky jednotek v domě. ČÁST SEDMÁ 13

14 SPOLEČENSTVÍ Hlava I Základní ustanovení 46 (1) Společenství je právnickou osobou, která je způsobilá k právům a povinnostem pouze v rozsahu stanoveném v tomto zákoně. (2) Společenství musí mít ve svém názvu slovo společenství a adresu domu, za účelem jehož správy vzniklo. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu toto slovo používat. 47 (1) Společenství je způsobilé pouze k zajišťování správy domu v rozsahu vymezeném tímto zákonem. (2) Společenství činí vlastním jménem pouze právní úkony ve věcech správy domu podle tohoto zákona ve vztahu k členům společenství a ke třetím osobám, včetně uplatňování práv z porušení povinností ze smluv uzavřených společenstvím. (3) Společenství vůči svým členům vlastním jménem vymáhá plnění povinností uložených na základě zákona členům společenství usnesením shromáždění. (4) Společenství zastupuje členy společenství při uplatňování práv z odpovědnosti za vady společných částí domu. (5) Společenství může mít vlastní zaměstnance. 48 (1) Společenství může nabývat majetek a hospodařit s ním pouze pro účely správy domu. Společenství může svěřit správu svého majetku třetí osobě. (2) Majetkem společenství jsou zejména příjmy z příspěvků členů společenství na správu domu, úroků z vkladů na bankovních účtech, úroků z prodlení zaplacené členy společenství z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a s platbami za služby poskytované s užíváním jednotek, úroků z prodlení a smluvních pokut zaplacených třetími osobami za porušení povinností ze smluvních závazků sjednaných společenstvím, plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím týkajících se společných částí domu, bonifikace za příznivý škodní průběh a příjmy z majetku společenství. (3) Majetek společenství může být použit pouze pro správu domu a nelze jej rozdělit členům společenství; 64 písm. e) bod 4 tím není dotčen. (4) Majetek společenství může být zatížen právy ve prospěch třetích osob. (5) Společenství nesmí ručit za dluhy třetích osob. 49 (1) Společenství nesmí podnikat ani se nesmí přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti fyzických a právnických osob, ani být společníkem nebo členem jiné právnické osoby; odstavce 2 a 3 tím nejsou dotčeny. (2) Společenství se může za účelem uplatňování společných zájmů a podpory rozvoje společenství stát členem občanského sdružení nebo zájmového sdružení právnických osob sdružující společenství nebo vlastníky jednotek, které působí v oblasti bydlení, a hradit v souvislosti s tím členské příspěvky, nesmí se však nijak majetkově podílet na činnosti těchto osob ani ručit za jejich dluhy ani se podílet na úhradě jejich ztráty. (3) Členství společenství v právnické osobě podle odstavce 2 musí být před vznikem členství schváleno usnesením shromáždění, jinak platí, že členství společenství v právnické osobě nevzniklo. Hlava II 14

15 Založení a vznik společenství 50 (1) Společenství musí vzniknout v každém domě s nejméně 5 jednotkami. (2) Povinnost založit společenství má původní vlastník budovy. Do doby vzniku společenství podle prvé věty nelze do katastru nemovitostí zapsat převod vlastnického práva k jakékoliv jednotce z původního vlastníka budovy na jinou osobu. Společenství může vzniknout až po vzniku vlastnictví jednotek. (3) Jestliže nesplnil původní vlastník budovy svoji povinnost založit společenství a došlo k přechodu vlastnického práva k jedné nebo více jednotkám, mají všichni vlastníci jednotek do 90 dnů ode dne vzniku jejich vlastnického práva k jednotce povinnost společenství založit. (4) Společenství se zakládá rozhodnutím původního vlastníka budovy nebo všech vlastníků jednotek, kteří a) rozhodují o založení společenství, b) schvalují stanovy společenství, c) volí statutární orgán společenství nebo všechny jeho členy. (5) Nelze-li dosáhnout souhlasu všech osob, které mají povinnost založit společenství podle odstavce 3, nebo vlastníci jednotek nepřijmou rozhodnutí o založení společenství podle odstavce 4, může se kterýkoliv z vlastníků jednotek obrátit na soud, aby nahradil chybějící projev vůle ostatních vlastníků jednotek založit společenství. (6) Rozhodnutí podle odstavce 4 musí mít formu notářského zápisu. 51 (1) Společenství může vzniknout i v domě, ve kterém je méně než 5 jednotek. (2) K založení společenství podle odstavce 1 se vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek v domě. (3) Vlastníci jednotek rozhodují o a) založení společenství, b) schváleno stanov společenství, c) volbě statutárních orgánů společenství. (4) Rozhodnutí podle odstavce 3 musí mít formu notářského zápisu. 52 (1) Statutární orgán společenství může jednat jménem založeného společenství ve věcech správy domu již před vznikem společenství. (2) Jestliže shromáždění tato jednání schválí do 3 měsíců od vzniku společenství, platí, že z těchto jednání je společenství zavázáno od počátku. (3) Statutární orgán společenství pořídí seznam jednání uvedených v odstavci 1 a předloží je ke schválení shromáždění tak, aby mohla být dodržena lhůta podle odstavce 2, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou. 53 (1) Společenství vzniká zápisem do rejstříku společenství. (2) Návrh na zápis společenství do rejstříku společenství podává statutární orgán společenství jménem společenství do 15 dnů ode dne založení společenství; 33 odst. 2 tím není dotčen. Návrh na zápis společenství musí být podepsán statutárním orgánem společenství nebo všemi členy statutárního orgánu společenství. (3) Dnem vzniku společenství přecházejí na společenství veškerá práva a povinnosti související se správou domu; 52 tím není dotčen. (4) Dnem vzniku společenství pozbývají ustanovení prohlášení vlastníka budovy podle 12 odst. 2 všech právních účinků. 15

16 54 (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, platí pro rejstřík společenství a řízení ve věcech rejstříku společenství obdobně ustanovení jiných právních předpisů o obchodním rejstříku a řízení ve věcech obchodního rejstříku. (2) Do rejstříku společenství se zapisují tyto údaje a) název společenství, jeho sídlo a identifikační číslo, b) předmět činnosti společenství, c) orgány společenství, d) jméno, příjmení, bydliště a datum narození nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osob, které jsou statutárním orgánem společenství nebo jeho členy, způsob, jakým jednají jménem společenství, a den vzniku a zániku jejich funkce a jejich členství ve statutárním orgánu společenství. Je-li statutárním orgánem společenství nebo jeho členem právnická osoba, pak i jméno, příjmení, bydliště a datum narození fyzické osoby, která bude jménem právnické osoby vykonávat funkci statutárního orgánu společenství nebo jeho člena. (3) Sbírka listin rejstříku společenství obsahuje a) rozhodnutí o založení společenství, b) stanovy společenství, c) podpisové vzory statutárního orgánu společenství nebo všech jeho členů; je-li statutárním orgánem společenství nebo jeho členem právnická osoba, pak i podpisový vzor fyzické osoby, která bude jménem právnické osoby vykonávat funkci statutárního orgánu společenství nebo jeho člena, d) rozhodnutí o volbě nebo odvolání nebo doklad o jiném způsobu ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem společenství nebo jeho členem, e) listiny osvědčující zrušení společenství, f) prohlášení vlastníka budovy. (4) V řízení o zápisu společenství do rejstříku společenství lze vyžadovat doklady a údaje o splnění pouze těch požadavků nebo předpokladů pro výkon funkce statutárního orgánu společenství nebo jeho člena, jejichž splnění se vyžaduje podle tohoto zákona. 55 (1) Návrh na zápis společenství do rejstříku společenství se dokládá těmito listinami a) notářský zápis o založení společenství, b) souhlas statutárního orgánu společenství nebo všech jeho členů se svým zápisem do rejstříku společenství, c) stanovy společenství, d) čestné prohlášení statutárního orgánu společenství nebo všech jeho členů, že splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce podle 83, e) výpis z rejstříku trestů statutárního orgánu společenství nebo všech jeho členů, f) podpisový vzor statutárního orgánu společenství nebo všech jeho členů. (2) Návrh na zápis nového statutárního orgánu společenství nebo jeho člena se dokládá těmito listinami a) listina osvědčující vznik funkce nového statutárního orgánu společenství nebo jeho člena, b) čestné prohlášení statutárního orgánu společenství nebo jeho člena, že splňuje veškeré podmínky pro výkon funkce podle 83, c) výpis z rejstříku trestů nového statutárního orgánu společenství nebo jeho člena, d) podpisový vzor statutárního orgánu společenství nebo všech jeho členů. (3) Návrh na výmaz dosavadního statutárního orgánu společenství nebo jeho člena se dokládá listinami osvědčujícími zánik funkce dosavadního statutárního orgánu společenství nebo jeho člena. (4) Návrh na výmaz společenství z rejstříku společenství se dokládá těmito listinami a) výpis z katastru nemovitostí osvědčující, že vlastnictví jednotek zaniklo, nebo jiná listina 16

17 osvědčující, že došlo k zničení nebo jinému zániku domu, za účelem zajištění jeho správy společenství vzniklo, nebo b) jedná-li se o zrušení dobrovolně založeného společenství, notářský zápis osvědčující přijetí rozhodnutí podle o zrušení společenství a o změně prohlášení vlastníka budovy podle 12 odst. 2. (5) Je-li statutárním orgánem společenství nebo jeho členem právnická osoba, pak se návrhy na zápis podle odstavců 1 až 3 dokládají i těmito listinami a) čestné prohlášení fyzické osoby, která bude jménem právnické osoby vykonávat funkci statutárního orgánu společenství nebo jeho člena, že splňuje podmínky podle 83 odst. 2, b) výpis z rejstříku trestů této fyzické osoby, c) podpisový vzor této fyzické osoby. 56 (1) Neplatnost společenství může určit jen soud před zápisem společenství do rejstříku společenství. Po vzniku společenství nelze zrušit zápis společenství do rejstříku společenství a nelze se domáhat určení, že společenství nevzniklo. (2) Neplatností společenství nejsou dotčeny právní vztahy, do nichž neplatné společenství vstoupilo. 57 (1) Stanovy společenství musí obsahovat alespoň a) název a sídlo společenství, b) orgány společenství a jejich působnost, způsob jejich svolávání, jednání a usnášení, a počet členů volených orgánů společenství, c) způsob jednání a rozhodování členů společenství, včetně určení způsobu seznamování členů společenství s výsledkem rozhodování, které bylo uskutečněno hlasováním mimo jednání shromáždění, d) pravidla pro správu domu, e) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro přispívání na správu domu a pro úhradu cen služeb. (2) Jestliže došlo ke změně stanov společenství na základě jakékoliv právní skutečnosti, vyhotoví statutární orgán společenství bez zbytečného odkladu poté, co se o této změně dozví, úplné znění stanov společenství a založí je spolu s listinami prokazujícími tuto změnu do sbírky listin rejstříku společenství. Hlava III Členství ve společenství 58 (1) Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. (2) Podíloví spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů, jsou společnými členy společenství. Společní členové společenství se považují za jediného člena společenství. 59 Člen společenství ručí za dluhy společenství v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu

18 (1) Člen společenství má zejména právo a) účastnit se na činnosti společenství a rozhodování shromáždění, b) volit a být volen do orgánů společenství, c) předkládat návrhy týkající se činnosti společenství a jeho orgánů, d) být informován o činnosti společenství a jeho hospodaření, včetně hospodaření s příspěvky poskytovanými členy společenství na správu domu, nahlížet do podkladů pro jednání shromáždění, včetně všech podkladů týkajících se hospodaření s finančními prostředky. (2) Člen společenství je povinen dodržovat stanovy společenství a plnit usnesení shromáždění. Hlava IV Orgány společenství Díl 1 Obecná ustanovení 61 (1) Orgány společenství jsou a) shromáždění, b) statutární orgán společenství. (2) Stanovy společenství mohou určit, že shromáždění volí i jiné orgány společenství, zejména kontrolní komisi nebo revizora. 62 O průběhu jednání každého orgánu společenství a přijatých usneseních pořídí ten, kdo jednání orgánu společenství svolal, nebo jiná, tímto orgánem k tomu určená osoba, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů po skončení jednání orgánu zápis opatřený podpisem osoby, která jej vyhotovila a dalším členem statutárního orgánu. Díl 2 Shromáždění 63 (1) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství, které tvoří všichni členové společenství. (2) Shromáždění musí být svoláno nejméně jednou za každý kalendářní rok. 64 Do výhradní působnosti shromáždění náleží a) schvalování jednání podle 52, b) schvalování stanov společenství a jejich změn, c) rozhodování o změnách prohlášení vlastníka budovy, d) volba a odvolávání volených orgánů společenství nebo jejich členů, jsou-li zřízeny, e) schvalování 1. účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření, 2. zprávy o hospodaření společenství a správě domu, 3. výše příspěvků na správu domu pro příští období, 4. vrácení nevyčerpaných příspěvků na správu domu členům společenství, f) schvalování výše a podmínek úvěru nebo půjčky před uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru nebo půjčky společenství, g) rozhodování o výši odměny voleného orgánu společenství nebo jeho jednotlivých členů za výkon funkce, h) rozhodování o opravách a stavebních úpravách společných částí domu, jestliže výše těchto 18

19 oprav nebo stavebních úprav převyšuje částku Kč, i) rozhodnutí o nabytí nemovitostí do vlastnictví společenství k účelům správy domu podle tohoto zákona a o majetkových dispozicích s nimi, j) rozhodování o nabytí věcí, práv a jiných majetkových hodnot, jejichž cena převyšuje Kč, neurčují-li stanovy společenství vyšší cenu, a o majetkových dispozicích s těmito věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, k) schválení smlouvy o zatížení nemovitého majetku společenství právy jiných osob, l) schválení smlouvy o zajišťování správy vlastního majetku společenství jinou osobou, m) schválení smlouvy o zajišťování správy domu jinou osobou, n) schválení vzniku členství společenství v právnické osobě podle 49 odst. 2 a 3, o) rozhodování v dalších záležitostech, pokud tak stanoví tento zákon nebo stanovy společenství nebo si je shromáždění svým usnesením k rozhodnutí vyhradí. 65 (1) Shromáždění svolává statutární společenství orgán písemnou pozvánkou, oznámenou všem členům společenství způsoben stanoveným ve stanovách společenství, a to nejpozději 15 dní přede dnem jednání shromáždění. Pozvánka obsahuje zejména datum, hodinu a místo jednání a program jednání shromáždění a informaci o tom, kde se může člen společenství seznámit s písemnými podklady týkajícími se programu jednání, pokud se tyto podklady nebo některé z nich nepřipojují k pozvánce. Stanovy společenství mohou určit, že pozvánka musí být odeslána dříve, než stanoví věta první. (2) Shromáždění musí být svoláno také v případě, že o to požádá s uvedením návrhu programu jednání kterýkoliv člen společenství. Shromáždění musí být svoláno tak, aby se konalo nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti statutárnímu orgánu společenství. Nesplní-li statutární orgán společenství povinnost svolat shromáždění, může jej svolat člen společenství, který o svolání požádal. 66 (1) Člen společenství může písemně zmocnit jiného člena společenství nebo jinou osobu k zastupování na jednání shromáždění. (2) Jménem společných členů společenství hlasuje na jednání shromáždění ten z nich, který je k tomu oprávněn. (3) K listině přítomných se přikládá seznam členů společenství podepsaný statutárním orgánem společenství nebo jeho členem a všechny uplatněné plné moci zástupců členů společenství. Do listiny přítomných spolu se seznamem členů společenství je oprávněn nahlédnout každý člen společenství po celou dobu jednání shromáždění. 67 Program jednání shromáždění lze doplnit nad rámec ohlášeného návrhu programu jednání uvedeného v pozvánce pouze tehdy, jestliže jsou přítomni všichni členové společenství. 68 (1) Shromáždění je schopné se usnášet, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů, ledaže tento zákon nebo stanovy společenství vyžadují vyšší počet hlasů nebo souhlas všech členů společenství pro přijetí usnesení. (2) Při posuzování schopnosti shromáždění přijímat usnesení a při hlasování na jednání shromáždění se nepřihlíží k jednotkám, s nimiž není spojeno hlasovací právo, ani k hlasům členů společenství, kteří nesmí vykonávat své hlasovací právo. 69 (1) Velikost hlasu člena společenství je dána velikostí jeho spoluvlastnického podílu na 19

20 společných částech domu. (2) Výkon hlasovacího práva na jednání shromáždění nelze omezit nebo vyloučit; odstavce 3 a 4 tím nejsou dotčeny. (3) Nabude-li společenství vlastnické právo k jednotce, která se nachází v domě, ve kterém společenství vzniklo, není s touto jednotkou spojeno hlasovací právo. (4) Člen společenství, který je voleným orgánem společenství nebo jeho členem, nesmí vykonávat své hlasovací právo na jednání shromáždění, jestliže se rozhoduje o tom, zda a) mu má být prominuta povinnost náhrady škody způsobené společenství při výkonu funkce voleného orgánu společenství nebo jeho člena, nebo b) má být odvolán z funkce voleného orgánu společenství nebo jeho člena. 70 (1) K přijetí usnesení shromáždění se vyžaduje nadpoloviční většina všech hlasů členů společenství, ledaže zákon vyžaduje vyšší počet potřebných hlasů; 16 až 20 tím nejsou dotčeny a použijí se obdobně. (2) Souhlas členů společenství, kteří mají alespoň tříčtvrtinový spoluvlastnický podíl na společných částech domu, se vyžaduje k uzavření smlouvy o úvěru nebo půjčce, ledaže stanovy společenství určí vyšší počet potřebných hlasů. (3) Souhlas všech členů společenství se vyžaduje k přijetí usnesení a) o jiném způsobu určení výše příspěvků na správu domu, b) kterým se volenému orgánu společenství nebo jeho členovi promíjí povinnost nahradit škodu, kterou způsobil společenství při výkonu funkce, c) o zrušení společenství podle 90 odst. 2 a o změně prohlášení vlastníka budovy podle 12 odst. 2. (4) Přijetí usnesení podle odstavce 3 písm. c) musí být osvědčeno notářským zápisem. 71 (1) Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny hlasů nebo souhlasu všech členů společenství, rozhodne na návrh společenství nebo člena společenství soud. Právo podle prvé věty zaniká, pokud nebyl návrh podán do 3 měsíců ode dne jednání shromáždění, anebo ode dne, kdy se jednání shromáždění nekonalo, ačkoliv bylo svoláno nebo ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro svolání jednání shromáždění. (2) Účastníkem řízení podle odstavce 1 je navrhovatel, společenství a všichni členové společenství. Pokud se v řízení rozhoduje o změně prohlášení vlastníka budovy a na touto změnou dotčených jednotkách váznou věcná práva ve prospěch třetích osob, jsou dále účastníky řízení podle odstavce 1 všechny osoby oprávněné z těchto věcných práv. 72 (1) Členové společenství mohou přijímat usnesení náležející do působnosti shromáždění písemnou formou i mimo jednání shromáždění, jestliže tak určují stanovy společenství. Jestliže však tento zákon vyžaduje pro přijetí usnesení písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo formu notářského zápisu, musí mít i projev vůle člena společenství písemnou formu s úředně ověřeným podpisem nebo formu notářského zápisu. (2) Na přijímání usnesení mimo jednání shromáždění se použije 68 odst. 2 a 69 až 71 obdobně. (3) Návrh na přijetí usnesení mimo jednání shromáždění může předložit pouze ten, kdo je oprávněn svolat jednání shromáždění. Návrh na přijetí usnesení mimo jednání shromáždění musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň a) lhůtu pro doručení vyjádření člena společenství určenou stanovami společenství, která nesmí být kratší než 15 dnů od doručení návrhu členovi společenství, b) poučení člena společenství, že mlčení nebo nečinnost není projevem vůle, 20

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů)

ZÁKON. ze dne. 2008. o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) N á v r h ZÁKON ze dne. 2008 o vlastnictví bytů a nebytových prostorů (zákon o vlastnictví bytů) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Bytové spoluvlastnictví. Obecná ustanovení 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové

Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Stanovy společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové Článek 1 Název a sídlo Společenství vlastníků jednotek Třída Edvarda Beneše 574 a 575 Hradec Králové, se sídlem Hradec

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Část třetí Absolutní majetková práva

Část třetí Absolutní majetková práva Část třetí Absolutní majetková práva Hlava II: Věcná práva Díl 4: Spoluvlastnictví Oddíl 1: Obecná ustanovení 1115 (1) Osoby, jimž náleží vlastnické právo k věci společně, jsou spoluvlastníky. (2) Ustanovení

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství:.. 2) Sídlo:. 3) Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky

Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky Město Dobruška Zásady prodeje bytů ve vlastnictví Města Dobrušky Čl. I. Předmět úpravy 1. Těmito zásadami se upravuje postup při prodeji bytů ve vlastnictví Města Dobrušky v bytových domech, v nichž již

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9

Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Stanovy společenství vlastníků jednotek Přesličková 2676-9 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro domy čp. 2676, 2677, 2678, 2679, zapsaných v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků

Stanovy pro Společenství vlastníků: STANOVY Společenství vlastníků Stanovy pro Společenství vlastníků: Společenství vlastníků.., se sídlem v domě č. p..,.., k. ú.., Praha 1 STANOVY Společenství vlastníků vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Prohlášení vlastníka o rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a založení Společenství vlastníků jednotek dle zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Bytové družstvo

Více

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a

MANUÁL. pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068. Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a MANUÁL pro Bytové družstvo Lýskova 2066, 2067, 2068 Postupy a kroky při převodu bytů z družstevního do osobního vlastnictví - SVJ a Bytové družstvo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 0, Vršovická 429/68, Praha 0 IČ : 0006394 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 Řepy 2) Sídlo:

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména:

STANOVY. 2. Člen společenství má právo zejména: Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků, dále jen "společenství", je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 2. Společenství nabývá práv a zavazuje se ve věcech

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.

PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6. PROSÍME MAJITELE BYTOVÝCH JEDNOTEK O PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY DO 10.10.2014 Připomínky prosím vhodit do schránky SVJ,nebo zaslat na:info@nastezce6.cz STANOVY Společenství vlastníků Na Stezce 489,Praha 10 Část

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína

ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Město Kojetín ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Kojetína Schváleno Zastupitelstvem města Kojetína dne 21.6.2011, usn. Z 75/06-11 a aktualizováno usn.z142/01-12, ze dne 31.1.2012 Vyvěšeno:1.2.2012

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

prohlášení vlastníka budovy:

prohlášení vlastníka budovy: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ:00063941 Zastoupená starostou Mgr. Vladislavem Lipovským jako vlastník dále uvedené nemovitosti vydává podle ust. 4 zák. č. 72/1994

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27. Část I. Základní ustanovení! Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 1) Název společenství: Společenství vlastníků Sadová 23, 25, 27 2) Sídlo: Sadová č.p.337, 679 04 Adamov

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Stanovy společenství vlastníků jednotek domu č.p.1130, Voskovcova ul. Praha 5 Část I Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, č.orient. 26, 28, 30, 32, 34 na stavebním

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 6. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 30.08.2012 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřila: Zapsala: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014

Notářský zápis. -strana první- N 331/2014 -strana první- NZ /2014 N 331/2014 Notářský zápis sepsaný dne 09.06.2014 (slovy: devátého června roku dva tisíce čtrnáct) jménem JUDr. Bohumily Račokové, notářky se sídlem v Kladně, v notářské kanceláři

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům

S T A N O V Y. Společenství vlastníků jednotek. pro obytný dům S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek pro obytný dům číslo popisné : ulice : číslo orientační : parcelní číslo pozemku : plocha pozemku : katastrální území : obec : okres : List vlastnictví č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva)

KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) KUPNÍ SMLOUVA č. 20xxx2015 o převodu vlastnictví jednotek v Bytovém domě U Vinice B a spoluvlastnického podílu na pozemku (dále jen Smlouva) kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením

Více

N á v r h. ze dne... 2012,

N á v r h. ze dne... 2012, N á v r h Z Á K O N I I I. ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM MIMOŇSKÁ 633-643 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1. Názvem společenství vlastníků jednotek jsou slova Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12

STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 STANOVY Společenství vlastníků Nad Štolou 950/12 se sídlem: Nad Štolou 950/12, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 274 15 481 zapsaného v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění.

S T A N O V Y. společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. S T A N O V Y společenství vlastníků bytových jednotek Milovice č.p.572 které vzniklo na základě zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění. I. Název a sídlo Název společenství: Společenství MILOVICE č.p. 572

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více