STANOVY P r a h a 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY P r a h a 2011"

Transkript

1 STANOVY P r a h a 2011

2 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí Stanovy družstva, verze 2 ( ) 2

3 OBSAH ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY 5 Článek 1 Úvodní ustanovení 5 Článek 2 Název a sídlo družstva 5 Článek 3 Předmět činnosti družstva 5 Článek 4 Právní postavení družstva 6 Článek 5 Základní kapitál družstva 6 Článek 6 Základní členský vklad 6 Článek 7 Další členský vklad 6 Článek 8 Majetková účast člena družstva 7 Článek 9 Převod vlastnictví k bytovým jednotkám 7 ČÁST DRUHÁ VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ 8 Článek 10 Vznik členství 8 Článek 11 Převod členství 9 Článek 12 Přeměna a splynutí členství 10 Článek 13 Přechod členství děděním a darováním 10 Článek 14 Zánik členství 10 Článek 15 Zánik společného členství manželů 12 Článek 16 Majetkové vypořádání při zániku členství 13 Článek 17 Evidence členů 13 Článek 18 Práva a povinnosti členů družstva 14 ČÁST TŘETÍ NÁJEM BYTU, UŽÍVÁNÍ BYTU A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU 16 Článek 19 Nájemní smlouva 16 Článek 20 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 17 Článek 21 Zánik nájmu družstevního bytu, garáže, nebytového prostoru 18 Článek 22 Nájem bytu s nečleny družstva 18 Článek 23 Výměna bytu 18 Článek 24 Podnájem bytu a pronájem nebytových prostor 18 Článek 25 Opravy a údržba 19 Článek 26 Údržba společných částí domu 20 Článek 27 Údržba bytu 20 Článek 28 Stavební úpravy v bytě 21 Článek 29 Domovní řád 21 ČÁST ČTVRTÁ ORGÁNY DRUŽSTVA 22 Článek 30 Struktura orgánů 22 Článek 31 Členská schůze 22 Článek 32 Představenstvo družstva 24 Článek 33 Předseda a místopředseda družstva 25 Článek 34 Kontrolní komise 26 Článek 35 Výběrová komise 27 Článek 36 Společná ustanovení o orgánech družstva a členství v nich 27 Článek 37 Hlasování v představenstvu a v kontrolní komisi, protokoly o jednání 28 Článek 38 Zákaz konkurence 28 Článek 39 Odpovědnost členů orgánů družstva za škodu 28 ČÁST PÁTÁ HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA 29 Článek 40 Společná ustanovení k hospodaření družstva 29 Článek 41 Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty 29 Článek 42 Nedělitelný fond 30 Stanovy družstva, verze 2 ( ) 3

4 Článek 43 Dlouhodobé zálohy na opravy 30 Článek 44 Fond členských vkladů a podílů 30 Článek 45 Provozní fond 31 ČÁST ŠESTÁ ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA 31 Článek 46 Zánik družstva 31 Článek 47 Zrušení a rozdělení družstva 31 Článek 48 Likvidace družstva 32 ČÁST SEDMÁ DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ A POČÍTANÍ LHŮT 32 Článek 49 Doručování písemností 32 Článek 50 Počítání času lhůt 33 ČÁST OSMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 33 Článek 51 Platnost a účinnost stanov 33 Článek 52 Stanovy a obecně platné právní předpisy 33 Příloha Stanov Bytového družstva Vršovická 60 a 62 INTERNÍ POPLATKY DRUŽSTVA 35 Stanovy družstva, verze 2 ( ) 4

5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bytové družstvo Vršovická 60 a 62 (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob založeným za účelem odkoupení domů Vršovická 334 / 60 a Vršovická 466 / 62 v Praze 10, zajišťování potřeb svých členů v oblasti bydlení a služeb s ním spojených a následného převodu bytů do osobního vlastnictví členů družstva. 2. Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Slezská 9, Praha 2, PSČ Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. Článek 2 Název a sídlo družstva 1. Název družstva: Bytové družstvo Vršovická 60 a Sídlo družstva: Vršovická 466/62, Praha 10, PSČ Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Činnost družstva je založena na vlastnictví nemovitostí a k nim přináležejících pozemků a dále ostatního majetku získaného družstvem odkoupením bytového domu včetně pozemků. 2. Předmětem činnosti družstva je správa a provoz bytového fondu, garáží, nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva, čímž se rozumí zejména: a. zajišťování údržby, oprav a rekonstrukce bytových a nebytových prostor, b. zajišťování plnění služeb spojených s bydlením, c. přidělování uvolněných bytů, d. uzavírání nájemních smluv k užívání bytů, garážových stání a nebytových prostor, e. zajištění splácení smluvní ceny domů a pozemků. 3. Družstvo realizuje předmět činnosti prostřednictvím vlastních orgánů, popř. třetích osob na základě uzavřených smluv. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 5

6 Článek 4 Právní postavení družstva 1. Družstvo je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 2. Členové družstva neručí za závazky družstva. Na základě rozhodnutí členské schůze však mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost přesahující členský vklad (základní členský vklad) ke krytí ztrát družstva. Uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu. 3. Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. Družstvo však musí mít stále nejméně 5 členů, fyzických osob. Článek 5 Základní kapitál družstva 1. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč, slovy: padesáttisíckorun českých a je částí základního kapitálu družstva tvořeného souhrnem členských vkladů, k jehož splacení se zavázali členové družstva. 2. Zapisovaný základní kapitál družstva lze zvýšit nebo snížit rozhodnutím členské schůze, schváleným nadpoloviční většinou všech členů družstva. Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně ,- Kč. Článek 6 Základní členský vklad 1. Základní členský vklad členů činí 800,- Kč, slovy: osmsetkorun českých a je pro všechny členy družstva stejný. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. Splacení základního členského vkladu k výzvě představenstva je podmínkou vzniku členství. 2. Zápisné uchazeče o členství činí 200,- Kč, slovy: dvěstěkorun českých. 3. Přijímaný člen je povinen splatit zápisné při podání přihlášky do družstva a základní členský vklad do 15 dnů ode dne přijetí za člena, jinak členství nevznikne. Pokud členství nevznikne, zápisné se nevrací. Článek 7 Další členský vklad 1. Členové družstva jsou povinni zaplatit další členský vklad. Další členský vklad je určen výlučně na dofinancování kupní ceny domů. 2. Výši a způsob úhrady dalších členských vkladů stanoví jednotlivým členům členská schůze po uzavření příslušných kupních smluv na bytové domy. 3. Způsob stanovení dalšího členského vkladu: a. Výše dalšího členského vkladu (DČV) je dána poměrem: násobku plochy bytové jednotky člena družstva (BJ) a kupní ceny domů (KC) k celkové ploše BJ členů Stanovy družstva, verze 2 ( ) 6

7 družstva (Σ BJ). Stejným způsobem bude rozpočítána i výše DČV ve vztahu k pozemkům ve vlastnictví bytového družstva. b. Z tohoto vyplývá následující matematický vztah pro výpočet DČV: BJ (m 2 ) x KC (Kč) DČV = Σ BJ (m 2 ) c. Podlahová plocha bytu se vypočítává součtem podlahové plochy všech místností bytu, tedy jak obytných, tak vedlejších místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu ve smyslu 121 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, podle kterého příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. V daném případě se lodžie, terasy a sklepní kóje započítávají jednou polovinou jejich plochy. d. Místnosti vybudované svépomocí, na základě souhlasu bývalého vlastníka nebo družstva, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, které se přimykají k bytové jednotce a jsou uzavřeny ze všech stran obvodovými stěnami, podlahou a tyto jsou uzamykatelné, tedy opatřeny standardními zárubněmi a vstupními dveřmi, jsou započítány do plochy bytové jednotky v plném rozsahu. e. Všechny ostatní místnosti (např. skladové a další) budou pronajímány členům družstva na základě samostatné smlouvy o pronájmu ve smyslu těchto stanov čl. 24 a tudíž nejsou započítávány do podlahové plochy bytových jednotek členů družstva pro výpočet dalšího členského vkladu. 4. Další členský vklad může být uhrazen se souhlasem členské schůze i ve formě převzetí závazku za družstvo ve smyslu ustanovení 531 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 5. Přepočet DČV, majetkového podílu a dalších plateb členů družstva může být proveden pouze v odůvodněných případech souvisejících se změnou počtu členů družstva, a to se souhlasem členské schůze družstva. Článek 8 Majetková účast člena družstva Majetkovou účast člena družstva, členský podíl, tvoří základní členský vklad a další členské vklady, ke kterým se členové družstva zavázali. Další členské vklady jsou splatné ve výši a lhůtách podle usnesení členské schůze. Výše členského podílu je evidována. Článek 9 Převod vlastnictví k bytovým jednotkám 1. Převod vlastnictví k bytovým jednotkám a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku členům družstva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a rozhodnutím členské schůze po předchozím písemném souhlasu většiny všech členů bytového družstva. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 7

8 2. Každý člen družstva má právo podat písemnou žádost o převod vlastnictví k bytovým jednotkám za podmínky, že bytový dům, v němž se nachází předmětná bytová jednotka, bude v době převodu ve vlastnictví bytového družstva se zápisem družstva v katastru nemovitostí na veškeré zastavěné a související pozemky a družstvem bude plně uhrazena kupní cena bytových domů prodávajícímu. 3. Bytové jednotky užívané nájemci převede družstvo na základě smlouvy při převodu jednotek do podílového spoluvlastnictví těch členů družstva (budoucích vlastníků jednotek), kteří se osobně nebo prostřednictvím jejich právních předchůdců na jejich financování podíleli. Výpočet spoluvlastnického podílu se provádí podle postupu pro výpočet dalšího členského vkladu jak, je uveden v článku 7 těchto Stanov. 4. Převod vlastnictví bytové jednotky bude uskutečněn za podmínky splaceného dalšího členského vkladu a dalších poplatků a daní spojených s převodem s tím, že: a. bytové družstvo uhradí všechny související poplatky a daně spojené s prohlášením vlastníka budovy (pasportizace BTC, návrhy na vklad, odborné posudky, notářské poplatky, poplatky za zpracování apod.) z provozního fondu; b. žadatel dále uhradí všechny další poplatky spojené s převodem bytové jednotky (návrhy na vklad, odborné posudky, notářské poplatky, poplatky za zpracování apod.). ČÁST DRUHÁ VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ Článek 10 Vznik členství 1. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. Členem družstva se může stát zletilá (popř. i nezletilá) fyzická osoba s trvalým pobytem /sídlem/ na území ČR, která má nebo na základě dohody získá nájemní vztah k bytu v objektu, k němuž družstvo vykonává právo vlastníka. 2. Členství v družstvu není podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu. 3. Členství v družstvu vzniká dnem ustavující schůze bytového družstva, jestliže člen: a. podal písemnou přihlášku do družstva nejpozději na ustavující schůzi družstva, b. uhradil základní členský vklad a zápisné ve výši stanovené ustavující členskou schůzí, c. zavázal se na ustavující schůzi družstva k plnění povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními jednotlivých členských schůzí, d. není v prodlení s úhradou nájemného, jakož i dalších úhrad za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a je oprávněným nájemcem bytu v domě, příp. jeho bydlící manžel či manželka nebo s písemným souhlasem nájemce jeho zletilý potomek. Podpis oprávněného nájemce na souhlasu musí být úředně ověřen. 4. Za trvání družstva vzniká členství v družstvu: a. dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky a zaplacení základního členského vkladu a zápisného. O přijetí rozhoduje členská schůze na nejbližším zasedání po dni, kdy byla družstvu doručena písemná přihláška žadatele. O rozhodnutí vyrozumí družstvo písemně žadatele do vlastních rukou. Pokud žadatel není přijat za člena družstva, vrátí družstvo žadateli do 15 dnů ode dne rozhodnutí základní členský vklad, Stanovy družstva, verze 2 ( ) 8

9 b. převodem členských práv a povinností na fyzickou osobu. Převod práv a povinností člena družstva na fyzickou osobu (dále nabyvatele ), učiněný v souladu se zákonem a těmito stanovami nepodléhá souhlasu představenstva ani členské schůze. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu dnem doručení platné smlouvy o převodu členských práv a povinností představenstvu, popř. dnem pozdějším, je-li ve smlouvě uveden, c. dědictvím v případě smrti člena družstva (nejedná-li se o společné členství manželů). Členství přechází na člena dnem nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o vypořádání dědictví, kterým tento dědic nabyl členský vklad či zůstatkovou hodnotu členského vkladu. S přechodem členského vkladu či členského podílu přechází na dědice též nájem bytu. Souhlas představenstva či členské schůze se nevyžaduje, d. koupením volného členského podílu od družstva, a to v případě uvolněného bytu k němuž není vázán členský vztah ani jiné oprávnění, na základě rozhodnutí členské schůze. 5. Přihláška do družstva musí obsahovat: a. označení, že jde o přihlášku do družstva, b. označení přihlašované osoby, tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště, c. datum sepsání přihlášky, d. podpis přihlašované fyzické osoby. 6. Vznikne-li za trvání manželství členství v družstvu jednomu z manželů, potom vznikne oběma manželům společné členství v družstvu kromě výjimek uvedených v 143 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. V případě uplatnění práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu jim vznikne společný nájem tohoto bytu. Z tohoto členství vznikají oběma manželům stejná práva a povinnosti. Společní členové mají při hlasování jeden hlas. Společné členství manželů nevznikne, bylo-li společné jmění manželů za trvání manželství zrušeno anebo tehdy, jestliže spolu trvale nežijí. Článek 11 Převod členství 1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením Dohody o převodu členských práv a povinností představenstvu družstva, a to dnem jejího převzetí představenstvem. S převodem členství v družstvu přecházejí na nového člena všechna práva a povinnosti plynoucí ze stanov a stávající nájemní smlouvy. 2. Člen, na kterého byly členská práva a povinnosti převedeny podle odst. 1 tohoto článku, je povinen do 30 dnů po účinnosti dohody uzavřít s družstvem nájemní smlouvu. 3. Smlouva musí obsahovat družstvem stanovené náležitosti uvedené v tiskopise smlouvy. Písemné oznámení dosavadního člena (společného člena) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství musejí mít náležitosti stanovené družstvem. Podpisy všech účastníků dohody o převodu práv a povinností musejí být úředně ověřené. Při převodu členství musejí být splněny podmínky členství podle čl. 10 těchto stanov. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 9

10 Článek 12 Přeměna a splynutí členství 1. K přeměně členství dochází v těchto případech: a. společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů a společné členství zaniklo dohodou či rozhodnutím soudu, b. samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu se výměnou družstevního bytu mění na společné členství manželů, c. samostatné členství nájemníka družstevního bytu se převodem členských práv a povinností za trvání manželství mění na společné členství manželů. 2. Ke splynutí členství dochází: a. jestliže člen, případně manželé jako společní členové družstva získají v družstvu další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučením družstev a převodu části majetku, budou družstvem vyzváni, aby provedli některou z dispozic s členstvím podle zákona a stanov. Jestliže člen nebo manželé jako společní členové družstva nevykonají tuto dispozici do tří měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné, b. vznikem společného členství manželů nesplyne to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství, c. při splynutí členství podle písm. a) tohoto odstavce platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachovány. Článek 13 Přechod členství děděním a darováním Přechodem členství přecházejí členská práva a povinnosti na toho dědice, jemuž připadl členský podíl rozhodnutím soudu; to neplatí, jedná-li se o společné členství manželů, kdy pozůstalý manžel (manželka) zůstává členem družstva a jemu náleží členský podíl. Přechodem členství darováním přecházejí členská práva a povinnosti na osobu obdarovanou. Článek 14 Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a. písemnou dohodou člena a družstva, zastoupeného představenstvem, b. vystoupením člena z družstva, c. vyloučením člena z družstva, d. prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce. V případě zrušení konkurzu z jiných důvodů než splněním rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku se členství obnovuje doručením pravomocného usnesení soudu o této skutečnosti. Pokud byl do této doby vyplacen členovi vypořádací podíl, je povinen jej družstvu v plné výši nahradit do 2 měsíců ode dne obnovení členství; e. smrtí člena družstva, pokud členství nepřejde na dědice, Stanovy družstva, verze 2 ( ) 10

11 f. zánikem družstva, g. zánikem podle 24 odst. 9 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění. 2. Dohoda podléhá schválení představenstvem družstva. Písemné vyhotovení dohody podepisuje za družstvo předseda družstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání bytu. Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději do 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. O dohodě představenstvo informuje členy družstva na nejbližší členské schůzi. 3. Vystoupením zaniká členství k poslednímu dni v měsíci, ve kterém člen písemně oznámil své vystoupení družstvu. Dnem oznámení je den, kdy bylo písemné oznámení družstvu doručeno. Oznámení lze odvolat jen písemně, odvolání podléhá souhlasu představenstva družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po uplynutí 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo a po vyklizení a řádném předání bytu. 4. Člen může být vyloučen, jestliže: a. opětovně v krátkém časovém sledu za sebou (zpravidla v časovém rozmezí do tří měsíců od posledního porušení povinností) a přes písemnou výstrahu porušuje členské povinnosti uvedené v zákonu č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, v těchto stanovách a v domovním řádu. Vyloučení musí předcházet písemná výstraha, jejíž znění odsouhlasí představenstvo, a které musí obsahovat důvod, pro který je výstraha udělena. Tento důvod nemůže být dodatečně změněn. Rozhodnutí o výstraze musí být členovi družstva doručeno písemně a musí v něm být určena lhůta k vyjádření, b. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členům družstva, c. zneužil majetku družstva pro svou soukromou potřebu nebo použil majetku družstva pro své podnikání bez souhlasu družstva, d. přijal majetkový či jiný prospěch od jiné osoby za účelem jejího zvýhodnění při vztazích vůči družstvu, e. nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nebo je v prodlení s úhradou členského vkladu (základního členského vkladu) nebo jiných plateb určených členskou schůzí nebo vyplývajících přímo z těchto stanov po dobu 3 měsíců. Tato lhůta k placení může být prodloužena na základě písemné žádosti o odklad plateb, která byla doručena představenstvu družstva, a to o ní kladně rozhodlo, f. užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nebo trpí, aby se takto družstevního majetku užívalo, g. sám nebo ti kteří s ním bydlí a jejich návštěvy poškozují majetek družstva, nebo hrubým způsobem porušují zásady slušnosti, společného soužití, zejména opětovně porušují pořádek v bytovém objektu a jeho okolí, h. z dalších důvodů uvedených v zákonu či stanovách. 5. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. Vyloučením zaniká členství dnem doručení písemného rozhodnutí členovi družstva. Za doručení tohoto písemného oznámení se považuje i den odmítnutí převzetí doporučeného dopisu či den vrácení tohoto dopisu z důvodu jeho nepřevzetí do vlastních rukou. Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské schůzi. Není-li právo na Stanovy družstva, verze 2 ( ) 11

12 odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. 6. Rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu přezkoumání. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Právo na podání návrhu přezkoumat rozhodnutí o vyloučení člena soudem zaniká, není-li uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nejpozději ale do jednoho roku od jejího konání. Okamžikem zahájení jednání o vyloučení z družstva ztrácí provinilý člen právo k převodu a přechodu členství v družstvu a právo nakládat s majetkem družstva do rozhodnutí o vyloučení. 7. Jestliže je důvodem návrhu podle odst. 6 tohoto článku, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. 8. Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, a. přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadla členská práva a povinnosti. Do skončení dědického řízení uhrazuje předepsané povinné platby družstvu za zemřelého dědic či dědicové na základě své vůle projevené písemnou dohodou s družstvem. Ve sporných případech tyto platby hradí družstvo do pravomocného ukončení dědického řízení. Dědic, jemuž připadl členský podíl, je povinen tyto platby v družstvu nahradit do 2 měsíců ode dne pravomocného ukončení dědického řízení, b. podá-li dědic, který je nájemcem bytu, který již je nebo bude ve vlastnictví družstva, z titulu nájmu uzavřeného s předchozím vlastníkem budovy přihlášku za člena družstva, je představenstvo povinno ho přijmout za podmínek, které měl zůstavitel. 9. Zánik společného členství manželů je řešen v článku 15 těchto stanov. 10. Prodlení platby proti stanovenému termínu je sankcionováno v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, v době porušování těchto členských povinností (dále jen poplatky z prodlení). O případném zmírnění tvrdosti sankce může rozhodnout pouze členská schůze nadpoloviční většinou přítomných. Článek 15 Zánik společného členství manželů 1. Společné členství manželů v družstvu zaniká: a. smrtí jednoho z manželů, b. dohodou rozvedených manželů o úpravě práv bydlení po rozvodu manželství, c. rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu rozvedených manželů s určením, který z bývalých manželů bude byt nadále užívat, jako člen družstva a oprávněný nájemce, d. smrtí jednoho z bývalých manželů, e. písemnou dohodou manželů při převodu bytu do vlastnictví, Stanovy družstva, verze 2 ( ) 12

13 f. na základě písemné dohody manželů s úředně ověřenými podpisy nebo notářského zápisu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů podle 24a zákona č. 94/ 1963 Sb., o rodině, v platném znění. 2. Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva pozůstalý manžel (manželka). Po rozvodu manželství zůstává členem družstva ten, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. 3. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace. Zánik společného členství musí být neprodleně oznámen představenstvu družstva spolu s předložením kopií příslušných dokumentů. Článek 16 Majetkové vypořádání při zániku členství 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených počtem ukončených roků jejich členství. 3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva (který je tvořen v souhrnu základním kapitálem družstva, dlouhodobými zálohami na opravy a zajišťovacími fondy) podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží pouze ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. 4. Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději do tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání bytu, k němuž měl bývalý člen právo nájmu. Představenstvo družstva je vykonavatelem majetkového vypořádání při zániku členství. O provedeném vypořádání informuje členskou schůzi na jejím nebližším zasedání. 5. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 6. Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu či výměny bytu vypořádají mezi sebou. Článek 17 Evidence členů 1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje: a. jméno, datum narození a adresa trvalého bydliště člena družstva (při společném členství data obou), b. datum vzniku členství v družstvu, c. výše podílu na základním kapitálu družstva, d. výše splaceného členského vkladu (základního členského vkladu) a data platby, e. označení bytu, ke kterému má člen právo bydlení (užívání), f. datum zániku členství v družstvu, výše a datum splacení vypořádacího podílu. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 13

14 2. Do seznamu se bez zbytečných odkladů vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. 3. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. V otázkách nakládání s osobními údaji členů družstva se družstvo řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Článek 18 Práva a povinnosti členů družstva 1. Člen družstva má zejména tato práva: a. účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva, b. volit a být volen za člena orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, a pokud to stanovy nevylučují, c. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, d. vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být informován do 30 dnů po jejich podání písemně, e. být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet její písemné vyhotovení, f. být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytu a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním, g. právo na převod členských práv a povinností podle těchto stanov a platných právních předpisů a při zániku členství jinak než převodem členských práv a povinností na vypořádací podíl podle těchto stanov, h. uzavřít s družstvem nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru, který užíval či získal k němu nájemní právo před vstupem do družstva. Dalším členům vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy družstevního bytu na základě rozhodnutí členské schůze o budoucím přidělení družstevního bytu, dále na základě převodu členských práv a povinností, na základě dohody o výměně bytu a na základě zdědění členského podílu, i. právo na převod vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu ke společným částem domu a pozemku včetně finančního vypořádání závazku váznoucího na příslušné bytové jednotce, formou podání žádosti. 2. Člen družstva má zejména tyto povinnosti: a. zaplatit členský vklad způsobem a ve lhůtách určených těmito stanovami a ustavující schůzí družstva, popř. dalšími usneseními členských schůzí. Nesplatí-li člen uvedené částky ve stanoveném termínu mohou být proti tomuto členovi uplatněny sankce v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění, v době porušování těchto členských povinností, nebo může být z družstva vyloučen, přesáhne-li toto prodlení lhůtu tří měsíců, b. dodržovat stanovy a plnit usnesení členské schůze, c. platit řádně a ve stanovených lhůtách úhrady za užívání bytu (pronajatých nebytových prostor) včetně úhrad na zajištění chodu společných částí domu (např. platby na Stanovy družstva, verze 2 ( ) 14

15 opravy a údržbu společných částí domu), jakož i úhrady za služby spojené s užíváním bytů a plnit další podmínky nájemní smlouvy. Nesplatí-li člen uvedené částky ve stanoveném termínu, mohou být proti tomuto členovi uplatněny sankce podle písm. a) tohoto odstavce, nebo může být z družstva vyloučen, přesáhne-li toto prodlení lhůtu tří měsíců, d. dodržovat domovní řád, provozní řád, předpisy o požární ochraně a další upozornění vydané představenstvem družstva, řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a dbát, aby on i další osoby užívající byt, včetně návštěv, plně respektovaly práva ostatních nájemců v objektech ve vlastnictví družstva, e. chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy jejich ohrožení, f. usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva, g. oznamovat družstvu, bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů veškeré změny týkající se člena a ostatních osob užívajících s ním byt, které jsou podstatné pro vedení členské a ostatní evidence a pro zúčtování úhrad za služby, h. podílet se poměrnou částí na úhradě výdajů na činnost družstva, daňových a jiných poplatků a přispívat poměrnou částí na úhradu případné ztráty družstva dle usnesení členské schůze. Uhrazovací povinnost člena družstva musí být v souladu s odst. 2 čl. 4 těchto Stanov, i. v odůvodněných případech umožnit představenstvem pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu užívaného bytu a stavu veškerých měřidel, j. hradit veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, k. oznamovat družstvu veškeré stavební činnosti a opravy prováděné v bytě, vyjma drobných oprav a běžné údržby bytu, l. provádět stavební činnosti a opravy v bytě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, m. předat družstvu podklady související se stavební činností a opravami v bytě, které podléhají stavebnímu povolení, ohlášení stavebních úprav nebo hlášení udržovacích prací do 30 dnů po dokončení prací nebo do 15 dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 3. Členská schůze družstva může rozšířit práva a povinnosti členů podle odůvodněných potřeb družstva. Rozšíření však nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy a musí být stejné pro všechny členy družstva. 4. Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a současně má právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu. 5. Další vzájemná práva a povinnosti člena a družstva jsou upravena příslušnými ustanoveními těchto stanov. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 15

16 ČÁST TŘETÍ NÁJEM BYTU, UŽÍVÁNÍ BYTU A SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Článek 19 Nájemní smlouva 1. Člen družstva, nájemce bytu je povinen na výzvu představenstva ve lhůtě jím stanovené uzavřít nebo provést modifikaci obsahu nájemní smlouvy, která bude kromě obligatorních náležitostí podle části osmé, hlavy sedmé Občanského zákoníku a podmínek uvedených v těchto stanovách obsahovat výši a způsob placení splátek dalšího členského vkladu a dalších plateb poplatků souvisejících s nájmem bytu (nebytového prostoru), službami, správou a opravami domu atd. Součastně k datu uzavření nové nájemní smlouvy bude ukončen stávající nájemní vztah. 2. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt. Při uzavírání smlouvy se u zakládajícího člena družstva bere v potaz nájemní smlouva k bytu, který užíval či získal k němu nájemní právo před vstupem do družstva podle čl. 18 odst. 1 písm. h) těchto stanov. 3. Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a. na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu, vydaného členskou schůzí družstva, b. převodem členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností, c. na základě dohody o výměně bytu, d. na základě zdědění členského podílu. 4. Nájemní smlouva se uzavírá písemně. Není-li doba nájmu dohodnuta, platí, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. Nájem bytu je chráněn, nedojde-li k dohodě, lze jej vypovědět jen z důvodů stanovených v části osmé, hlavy sedmé Občanského zákoníku. Zakládající členové uzavírají nájemní smlouvu jen na dobu neurčitou. 5. Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 6. Nedojde-li k dohodě o rozsahu příslušenství bytu nebo o výši nájemného, určí je představenstvo. 7. Se členem družstva, nájemcem bytu, mohou na základě jeho práva v bytě bydlet osoby blízké případně jiné osoby v poměru rodinném podle 116 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Člen družstva, nájemce je povinen písemně oznámit družstvu veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce tuto povinnost do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností člena družstva. 8. Kromě práva užívat byt má člen družstva, nájemce bytu a na základě práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 9. Nájemci bytu jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. 10. Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu a je povinna se z bytu vystěhovat, i bez zajištění bytové náhrady, jestliže jí není třeba poskytnout ani Stanovy družstva, verze 2 ( ) 16

17 náhradní ubytování (viz 712 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění). Vyplacení vypořádacího podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu, a to ve lhůtě dle ustanovení čl. 16 těchto stanov. 11. Právní vztahy vznikající z členství v družstvu a nájmu bytu se řídí těmito stanovami, zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Článek 20 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1. Člen družstva, nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši ekonomicky oprávněných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu. 2. Ekonomicky oprávněnými náklady jsou: a. splátky investičních a provozních úvěrů (dále úvěry) a úroky z nich, b. náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství a výdaje na technické zhodnocení domu, c. náklady na správu družstva a domu, d. náklady na pojištění domu, e. daň z nemovitosti související s domem, f. náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu, g. ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak členská schůze družstva. 3. Výši částky určené na opravy a údržbu společných částí domu stanoví členská schůze družstva na návrh představenstva v souladu s předpokládanou mírou postupného opotřebení družstevního domu. Členská schůze na návrh představenstva může rozhodnout o povinnosti uhradit jednorázový příspěvek na konkrétně určenou opravu nebo investici v případě, že nelze situaci řešit jinak, a to zejména, pokud nepostačují prostředky na opravy, údržbu a investice vytvořené z nájemného bytových a nebytových prostor. 4. Záloha na nájemné se platí měsíčně, a to nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady, vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendářní rok, vyúčtuje družstvo v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, nejpozději do roku následujícího po roku vyúčtovávaném. Do vyúčtování se nezahrnuje tvorba a čerpání prostředků na opravy, údržbu a investice a zůstatek se převádí na příští období. 5. V rámci vypořádání rozdílu mezi zálohou a skutečnými náklady družstva na nájemné a služby spojené s užíváním družstevního bytu, je družstvo oprávněno započítat své splatné pohledávky. 6. Vyúčtováním zjištěný přeplatek podle odst. 3 a 4 družstvo členu uhradí nejpozději v termínu dle platných předpisů. V téže době je člen povinen uhradit družstvu vyúčtováním zjištěný nedoplatek 7. Neuhradí-li člen družstva, nájemce družstevního bytu nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po její splatnosti, a nepožádá-li si včas o přiměřený odklad z vážných důvodů, družstvo má v takovém případě právo účtovat poplatek z prodlení v souladu s nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění. Pokud člen družstva ani přes tato opatření, přijatá družstvem, dlužnou částku neuhradí, bude věc řešena občanskoprávní cestou. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 17

18 Článek 21 Zánik nájmu družstevního bytu, garáže, nebytového prostoru Nájem družstevního bytu zaniká: a. zánikem členství nájemce, b. písemnou dohodou mezi družstvem a nájemcem ke dni stanovenému v dohodě, c. písemnou výpovědí nájemce, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně 3 měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. Není-li lhůta uvedena, skončí nájem posledním dnem měsíce následujícího po měsíci v němž výpověď byla doručena představenstvu družstva, d. výpovědí z nájmu s přivolením nebo bez přivolení soudu dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. Článek 22 Nájem bytu s nečleny družstva 1. Nájemní právo k družstevnímu bytu fyzické osoby, která není členem družstva, vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou uzavírá představenstvo družstva na základě rozhodnutí členské schůze družstva. V usnesení členské schůze se stanoví kromě výše nájemného a dalších podmínek i doba, na kterou se nájem uzavírá. 2. V případě zániku nájemního práva fyzické osobě, která není členem družstva, přecházejí práva a povinnosti z nájmu bytu na družstvo. Článek 23 Výměna bytu 1. Se souhlasem představenstva družstva se může člen družstva dohodnout na výměně bytu s jinou fyzickou osobu. Souhlas i dohoda musejí mít písemnou formu a musejí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. Nabyvatel musí splňovat podmínky členství v družstvu. Odepře-li družstvo bez závažných důvodů souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh nájemce svým rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 2. Převod členských práv a povinností se uskuteční ke dni účinnosti dohody o výměně bytu. Článek 24 Podnájem bytu a pronájem nebytových prostor 1. Člen družstva může byt nebo jeho část přenechat jiné osobě do podnájmu na dobu určitou, která je stanovena ve smlouvě o podnájmu a schválena představenstvem družstva. Smlouva o podnájmu musí být v písemné podobě, člen družstva je povinen 1 výtisk smlouvy o podnájmu předat představenstvu družstva. Člen družstva pronajímá byt s vědomím, že plně odpovídá za plnění náležitostí, vyplývajících z členství v družstvu. Písemnou žádost podává představenstvu družstva nejméně 15 dnů předem. Součástí Stanovy družstva, verze 2 ( ) 18

19 žádosti musejí být: jména podnájemníků, čísla jejich osobních průkazů a povolení k pobytu v ČR, jedná-li se o cizince. V případě pronájmu celého bytu je člen družstva povinen písemně představenstvu oznámit své nové bydliště, případně další kontaktní údaje. Člen družstva (nájemce) odpovídá za dodržování těchto stanov a domovního řádu podnájemcem. Je povinen zajistit ve smlouvě o podnájmu, aby podnájemce po skončení podnájmu neměl právo na náhradní ubytování. Za pronájem bytu nebo jeho části nebo za užívání bytu nebo jeho části k podnikatelskému účelu je povinen platit na účet družstva poplatky dle interních poplatků družstva, jejichž specifikace je nedílnou součástí stanov. Porušení tohoto bodu stanov je považováno za závažné porušení povinností podle 711 odst. 2 písmeno b) zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a umožňuje představenstvu družstva podat a projednat návrh na vyloučení člena družstva. 2. Nebytové prostory může družstvo pronajmout k užívání v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění. Nájem vzniká na základě písemné nájemní smlouvy, kterou uzavírá představenstvo družstva na základě rozhodnutí členské schůze. V usnesení členské schůze se stanoví kromě výše nájemného a dalších podmínek i doba, na kterou se nájem uzavírá. 3. Nájemce je oprávněn přenechat nebytové prostory nebo jejich část do podnájmu pouze na dobu určitou jen s předchozím písemným souhlasem družstva, a to na dobu 1 roku; smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu. Práva a povinnosti určuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění. 4. Garážová stání a společné uzavřené prostory jako např. kočárkárna, prádelna, sušárna, atd. jsou pronajímány přednostně členům družstva na základě jejich žádosti k osobnímu užívání nebo podnikání ve prospěch družstva. V případě stavebních úprav bude ze strany družstva postupováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 5. Pronájem nebytového prostoru může být členovi vypovězen před ukončením nájemní smlouvy představenstvem jedině tehdy, jestliže opětovně a přes písemné napomenutí ze strany představenstva družstva porušuje povinnosti stanovené nájemní smlouvou nebo porušuje ustanovení 16 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění. Článek 25 Opravy a údržba 1. Ve vymezení drobných oprav bytu a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu, které je povinen hradit nájemce, se družstvo řídí nařízením vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, v platném znění. 2. Opravy bytu nad rámec drobných oprav bytu a údržba bytu nad rámec běžné údržby, stejně jako opravy a údržba společných prostor domu jsou hrazeny z dlouhodobých záloh na opravy. 3. Členská schůze družstva může, v odůvodněných případech, z technických, estetických nebo jiných důvodů, stanovit jednotná pravidla upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby bytu. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 19

20 Článek 26 Údržba společných částí domu 1. Družstvo, jakožto správce domu, je povinno zajistit řádnou údržbu společných částí domů a zabezpečovat řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. 2. Nájemce bytu, společných nebo nebytových prostor je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ten kdo s ním bydlí, případně osoba vykonávající pracovní činnost v souvislosti s užíváním společných nebo nebytových prostor. Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím písemném upozornění uživatele ze strany představenstva družstva, závady a poškození odstranit a požadovat od uživatele náhradu. 3. Za součásti společných částí domu se v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy považují zejména: a. základy, vchody, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, střecha a obvodový plášť, dělící konstrukce, vertikální a horizontální komunikace (např. schodiště, chodby apod.), b. podlahové konstrukce, c. okna, balkónové dveře a vstupní dveře; ke společným částem domu však nepatří vnitřní křídla a skleněné výplně oken a balkónových dveří v bytech, d. rozvody ústředního topení, radiátory, uzávěry, termoregulační ventily a odvzdušňovací systémy, e. rozvody teplé a studené vody až po hlavní uzávěry v bytě, hlavní uzávěry těchto rozvodů v bytě a vodoměry v bytě, f. rozvod kanalizace a společné vzduchotechniky po zaústění přípojek pro byt od zařizovacích předmětů, g. společné elektrorozvody až k napojení elektrického jištění v bytě, h. konstrukční prvky lodžií a teras, i. rozvody společné televizní antény a domovního telefonu, j. výtahy a jejich zařízení, k. vnitřní prostory instalačních šachet, kanálů a výstupů, včetně jejich nosných a ochranných konstrukcí všude v domě, l. protipožární zařízení. Článek 27 Údržba bytu 1. Uživatel bytu je povinen provádět řádnou údržbu prostor, které užívá, i všech zařízení, která jsou součástí bytu a jeho vybavení. 2. Byt je ohraničen: a. vstupními dveřmi do bytu, vnitřními povrchy bytu ve všech směrech, neuzavřených prostorů (např. lodžie, terasa) a vstupními dveřmi do příslušenství umístěného mimo byt, b. začátkem potrubí za uzavíracími ventily a instalovanými měřidly přívodu teplé a studené vody a od elektrického jištění v bytě, c. plochami stěnových plášťů včetně vnitřních oken, skleněných výplní oken a dveří lodžií, zábradlí lodžií a teras příslušných k bytu a vnitřních stavebních součástí ohraničujících byt. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 20

21 3. Nepostará-li se uživatel bytu o včasné provedení potřebných oprav a běžnou údržbu bytu má družstvo právo po předchozím upozornění uživatele učinit opatření k jejich odstranění. Náklady s tím spojené nese uživatel, který měl závadu odstranit na vlastní náklady. 4. Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva uživatele ohrožen, má uživatel právo, po předchozím upozornění družstva, závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od družstva náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo na náhradu zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad. 5. K zajištění kontroly řádné údržby bytu má družstvo právo po předchozím upozornění uživatele, provést technickou prohlídku bytu. S datem a účelem této prohlídky musí být uživatel bytu seznámen nejméně 5 dní předem (při hromadných technických prohlídkách stačí oznámení na vývěsce ve společných prostorách domu). O provedené prohlídce musí být pořízen zápis, ve kterém budou uvedeny závady, způsob a termín jejich odstranění. Zápis podepisuje zástupce družstva, který prohlídku provádí a uživatel bytu, který má právo na stejnopis zápisu. 6. V případě mimořádných havarijních situací má družstvo, právo vstupovat do bytu uživatele neprodleně k zajištění odstranění příčin havárie a zabránění vzniku dalších škod. Družstvo se řídí vlastními směrnicemi schválenými členskou schůzí družstva. Článek 28 Stavební úpravy v bytě 1. Při stavebních úpravách v bytě je uživatel povinen respektovat ustanovení čl. 18 odst. 2 písm. k), l), m) těchto stanov. 2. Družstvo je oprávněno dodržování těchto předpisů vyžadovat a vymáhat. 3. Uživatel je povinen zajistit odstranění závad nebo poškození domu, které způsobil dodavatel v souvislosti se stavebními úpravami v jeho bytě. 4. Nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad. Článek 29 Domovní řád Podrobná pravidla užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor a zařízení domů, používání služeb, zásady vzájemného soužití mezi nájemníky včetně jejich povinností a práv upravuje domovní řád vydaný družstvem a schválený členskou schůzí družstva. Stanovy družstva, verze 2 ( ) 21

22 ČÁST ČTVRTÁ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a. členská schůze, b. představenstvo, c. kontrolní komise, d. další orgány družstva podle stanov. Článek 30 Struktura orgánů Článek 31 Členská schůze 1. Členská schůze členů družstva je nejvyšším orgánem družstva. 2. Členská schůze je svolávána představenstvem dle potřeby, nejméně však jednou za rok, vždy však do jednoho měsíce po sestavení řádné účetní závěrky, jednak písemnou pozvánkou vyvěšenou na místě k tomu určeném a jednak distribucí pozvánek do schránek náležejících k bytům jednotlivých členů družstva, nejméně 7 dnů před konáním schůze. U nebydlících členů bude pozvánka zaslána obyčejným dopisem na korespondenční adresu, kterou je nebydlící člen povinen družstvu sdělit a jež tvoří součást evidovaných dat podle čl. 17 odst. 1 písm. a). Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi, požádá-li o to kontrolní komise, nebo písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva a to tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, je oprávněna svolat členskou schůzi osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který svolání členské schůze vyžadoval. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost seznam členů. 3. Do výlučné působnosti členské schůze patří: a. přijímat a měnit stanovy, b. rozhodovat o přijetí a vyloučení člena c. volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, d. schvalovat (řádnou) roční účetní závěrku, zásady hospodaření, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, e. rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu nebo přepočítání dalšího členského vkladu, f. rozhodovat o základních otázkách rozvoje družstva, g. rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo změně právní formy, h. schvalovat usnesení družstva, domovní řád, jednací řád a další dokumenty týkající se činnosti družstva, i. rozhodovat o tvorbě a použití dlouhodobých záloh na opravy a zajišťovacích fondů družstva, j. schvalovat hospodaření s majetkem družstva, k. rozhodovat o přijetí úvěru, zřízení zástavy a jiných formách zajištění, Stanovy družstva, verze 2 ( ) 22

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

Stanovy bytového družstva. Část I. Základní ustanovení Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma: Bytové družstvo Bulharská 21, 23,25 2) Sídlo: Prostějov, Bulharská 3239/23, PSČ 796 01 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ P O Z V Á N K A NA ŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice, IČ: 00035351, se sídlem Teplice, Gagarinova 1558, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více