Žít znamená bojovat. ( Seneca)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žít znamená bojovat. ( Seneca)"

Transkript

1 HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Žít znamená bojovat ( Seneca)

2 Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 84. Obsah 3 Slovo primářky 4 Orgány společnosti 5 Využití služeb 6 Linet a KB 7-8 Statistika 9 Návštěvy v hospici 10 Praxe studentů 11 Asociace hospiců 12 Dobrovolníci 13 Umění doprovázet 14 Vánoční setkání 15 Půjčovna 16 Duchovní péče 17 Výstavy obrazů 18 Sestry v akci 19 Setkání zaměstnanců 20 Konec roku Slovo ředitelky Personální obsazení Hospodaření 27 Hospic a okolí Zpráva auditora Poděkování 32 Slovo závěrem 33 Vyjádření dozorčí rady 34 Kontakty 2

3 Slovo primářky Když se ohlédnu za rokem 2012, začínali jsme za velice těžké situace : hospici hrozil reálný zánik a intenzivní snahy z naší strany situaci řešit zůstávaly bez odezvy. Až koncem května se nám podařilo při jednání s VZP najít kompromisní řešení. Děkujeme všem, kdo v této době stáli při nás a snažili se nás podpořit. Provoz hospice, vzdor této nejistotě, běžel ve svém rytmu dál. Toho času máme relativně stabilizovaný tým lékařů, proto jsme od září 2012 mohli umožnit naší lékařce půlroční stáž na akreditovaných pracovištích jiných oborů jako přípravu k atestaci z paliativní medicíny. Další 2 naši lékaři již atestaci z paliativní medicíny a léčby bolesti mají. Jsme akreditovaným pracovištěm paliativní medicíny, proto u nás probíhají stáže lékařů jiných odborností z tohoto oboru. Máme stabilizovaný tým zdravotních sester a ošetřovatelů, zkušenou sociální pracovnici, dochází k nám duchovní a dobrovolníci, jednáme o možnosti zaměstnat psychologa. Snažíme se být nablízku nejen každému pacientovi, který k nám přichází, ale i jeho rodině. Kromě odborné péče se zde snažíme nemocným vytvořit prostor, kde by se cítili dobře, kde by mohli být sami sebou a spolu...ne všechno se daří, vnímáme i to, co by se dalo dělat jinak či lépe Spoustu dobrých nápadů a ušlechtilých cílů bohužel realizujeme v delším časovém horizontu z důvodu stále klesajících financí. Chtěla bych poděkovat všem těm, kdo tuto práci dělají s láskou, také Vám všem z vnějšku, kdo nás jakýmkoliv způsobem podporujete... Jsme rádi za to, že tu jako hospic můžeme být. Prim. MUDr.Petra Klimecká 3

4 Orgány společnosti Zakladatelé: Farní sbor českobratrské církve evangelické v Mostě MUDr. Jiří Pešek MUDr. Marie Vaníčková Kiwanis klub Most - Litvínov Statutární město Most Statutární zástupce: Blanka Števicová DiS Správní rada: Předseda: Člen: Člen: paní Blanka Nešporová Ing. Hana Zelenková Ing. Margita Pištorová Dozorčí rada: Předseda: Člen: Člen: Ing. Stanislav Kostiha Ing. Hana Jírovcová Aubrechtová MUDr. Marie Vaníčková 4

5 Využití jednotlivých služeb klienty v roce 2012 Lůžkový hospic včetně odlehčovacích služeb 110 klientů Sociální poradenství s půjčovnou 1006 kontaktů Soc. služby 52 7 klientů Edukace Akreditace 35 studentů 12 stážistů Dny otevřených dveří 189 návštěv Dobrovolníci pravidelní 3 5

6 Setkání se zástupci nadace KB a společnosti LINET Setkání v LINETU spojené s prohlídkou provozu a podpisem darovacích smluv s nadací KB. 6

7 Trocha statistiky Rozdělení klientů Hospice v Mostě o.p.s., podle přijímacích diagnóz ( stav k ) - ZN GIT 19% ZN HCD i DCD 18% ZN Kosti 0 1% 0% 0% 20% 19% ZN kůže 2% ZN mezotelia 4% ZN prsu 6% 3% 7% 0% 4% 18% ZN gynekologie 6% ZN MPO 8% ZN MÚ 8% 8% 0% ZN CNS 4% 4% 6% 6% 1% 1% ZN ŠŽ 0 ZN neurčené lok 7% ZN mízní tkáně 4% ZN mnohočetné 0 novotvary in situ 0 Novotvary nejistého nebo nezn.chování ostatní nezhoubná onemocnění 21% 7

8 Přehled přijetí klientů Most Litvínov Teplice Chomutov Jirkov Krupka Podbořany Horní Jiřetín Obrnice Meziboří Duchcov Všestudy Bílina Lenešice Praha Karlovy Vary Slavošov Brandýs nad Labem Peruc podle místa bydliště 8

9 Návštěva žáků z 1. ZŠ v hospici Návštěva dětí z MŠ U Cáchovny 9

10 Praxe studentů v hospici Koupání klienta 10

11 Asociace hospiců- valná hromada Dne se konala v prostorách Hospicové péče sv. Zdislavy v Liberci 11

12 Dobrovolníci v hospici 12

13 Návštěva p.hany Harákové ředitelky nadace Umění doprovázet v Mostě Prodejní sbírka medvídků 4.ZŠ Most pro hospic 13

14 Vánoční setkání Foktovo kvarteto koncert pro hospiic 14

15 Půjčovna kompenzačních pomůcek Půjčovna v recepci hospice je dosažitelná 7 dní v týdnu od 8-17 hod. Je možné si půjčení pomůcky domluvit i po telefonu č Půjčovné lze zjistit na stránkách hospice www. hospic-most.cz 15

16 Duchovní péče V hospici se konají pravidelně bohoslužby, při nichž se střídají faráři církve římskokatolické, českobratrské evangelické a husitské. Bohoslužeb se pravidelně účastní nemocní věřící a také veřejnost. Faráři se na přání věnují nemocným také individuálně. Mgr. Marcin Saj 16

17 Knihovna Most pomáhá s výzdobou hospice Obrázky starého Mostu 17

18 Sestry v akci 18

19 Setkání zaměstnanců MUDr. Kamila Pešková kulatiny 19

20 Konec roku

21 Vážení příznivci hospice, předkládám Vám zprávu o činnosti hospice za rok V tomto roce se hospic vyrovnával s dohodou o narovnání s VZP a stále zeštíhlujícími dotacemi. Naše práce je velmi náročná jak psychicky, tak fyzicky. Zdravotní část péče je hrazena ze zdravotního pojištění částkou 0,90 hal podle úhradové vyhlášky. V praxi to znamená např x 0,90 = ,- Kč za měsíc. Hospicová péče však obsahuje také péči sociální. Na tuto část péče opatřujeme finance prostřednictvím dotací a darů. Na dotace není právní nárok a stále jejich výše klesá. Hospic se tak každoročně nachází v nelehké finanční situaci. Přes všechny překážky jsme za pomoci hodných dárců situaci zvládli a poskytli 110 nevyléčitelně nemocným v terminálním stádiu onemocnění pečlivou péči. S velkým vypětím se nám podařilo zajistit dostatek financí k zakoupení léků tlumících bolest a ošetřovatelského materiálu. Zásluhou pracovního nasazení všech zaměstnanců hospice nedošlo k poklesu úrovně poskytované péče. Všem, kteří se podíleli na přímé i nepřímé péči o nemocné, patří můj velký dík. Během roku jsme umožnili exkursi mnoha zájemcům o hospic. Rovněž jsme umožnili 450 doprovázejícím neomezené návštěvy s možností přespání společně s nemocným. Do hospice přicházeli dobrovolníci, kteří poskytovali nemocným drobné služby a společnost. Žáci zdravotnické a sociálně správní školy v rámci praxe posilovali při péči o nemocné naše řady. Pokračovalo vzdělávání lékařů před atestací z paliativní medicíny v rámci akreditace našeho zařízení. Zdravotníci se zúčastňovali pravidelně dalšího vzdělávání a stáží na jiných pracovištích. Do hospice přicházely klienty potěšit děti z MŠ a ZŠ, zástupci městské policie, hudebníci, faráři. Městská knihovna se starala o výzdobu společenské místnosti instalací obrazů. Hospic byl také aktivně zapojen do akcí v rámci Komunitního plánu města Mostu. Věřím, že společnými silami překonáme nepříznivé období recese a budeme i nadále poskytovat zdravotně sociální služby nevyléčitelně nemocným lidem v plném rozsahu. Blanka Števicová, ředitelka 21

22 Personální obsazení Management Blanka Števicová DiS ředitelka MUDr. Petra Klimecká, primářka Mgr.Kateřina Lainová sociální pracovník Zdeňka Malíková, vrchní sestra 22

23 Lékaři MUDr. Kamila Pešková MUDr. Jitka Jasanská Zdravotní sestry Lenka Hasenöhrlová Martina Mayerová Eva Hrušková Tereza Procházková DiS (MD) Pavla Dobiášová Olga Bodláková Ošetřovatelky a ošetřovatelé Blanka Rožková Jana Majerová Anna Vávrová Ladislav Dítě Romana Salvetová Lucie Karšňáková Monika Kozloková Klára Topinková Technicko-hospodářští pracovníci Jaroslav Janoš, vedoucí provozu Renata Štěpánková, asistentka ředitele Mgr. Petr Fadrhons, manažer kvality 23

24 Duchovní Mgr. Marcin Saj Mgr. Marian Šusták Mgr. Vladislav Hána Recepce Úklid Eva Čepeláková Olga Pelikánová Jiřina Zelenková Alena Tesárková 24

25 Přehled hospodaření Hospic má vícezdrojové financování. Na krytí nákladů se podílely zdravotní pojišťovny, MPSV, Krajský úřad, Statutární město Most, Komunitní plán města Mostu, dárci, nadace, částečně klienti a sbírka. Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu K 31. prosinci 2012 Náklady v tisících A) Spotřebované nákupy celkem 2373 Spotřeba energie 428 Spotřeba materiálu 1945 Služby celkem 1265 Opravy a udržování 33 Cestovné 7 Reprezentace 38 Ostatní služby 1187 Osobní náklady celkem 8255 Mzdové náklady 6146 Soc. pojištění 2109 Daně a poplatky celkem 1 Ostatní daně a poplatky 1 Ostatní náklady celkem 3174 Jiné ostatní náklady 80 Úroky 13 Penále

26 Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 145 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 145 Daň z příjmů 16 Náklady celkem B) Výnosy Tržby za vlastní výkony 7680 Tržby z prodeje služeb 7680 Ostatní výnosy celkem 45 Jiné ostatní výnosy 45 Přijaté příspěvky celkem 650 Přijaté příspěvky (dary) 650 Provozní dotace celkem 4216 Provozní dotace 4216 Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

27 Hospic a okolí 27

28 28

29 29

30 Poděkování Děkujeme všem institucím za solidaritu s nevyléčitelně nemocnými lidmi. Jsme vděčni za každou pomoc, která posouvá kupředu naše snažení pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Bez jejich finanční a psychické pomoci bychom nemohli poskytovat zdravotně sociální služby v plné šíři. Pomáhající instituce v roce 2012 MPSV Regionální média Statutární město Most Krajský úřad v Ústí n /L Účetnictví U& M Nadace Olgy Havlové SZŠ MOST VOBAS s.r.o. Knihovna Most KABEX s.r.o. Tech. služby města Mostu a.s. Hospic Litoměřice Sev. Doly a.s. VDV nadace Olgy Havlové Žáci 4. ZŠ Most Konto Bariery Nadační fond Umění doprovázet Eternity T- SOFT SCHLIKE DOMI,s.r.o. D. Šimandl Blesk Liga proti rakovině obč. sdr. J.Hasman výtahy Česká rafinérská a.s. TEPO s.r.o. KB nadace Jistota MIXED s.r.o. Bydlete s námi s.r.o.. DON 2 s.r.o. VVV Most s.r.o. 30

31 Jednotlivci, kteří nám finančně pomáhali Mgr. Kateřina Poláková, D. Kalinová,p. Kladiva,p. Šimánek, p. Čanky, p. Števicová, p. Matiková, p. Vostrá, p. Pospíšilová, MUDr. Šimeček, J. Mandzák, M. Horák, M.Škoula, Ing. Hartman, V. Pucová, J. Tothová, MUDr. Žofka, Ing. Bobela, D. Šťastná. Všem dárcům moc děkujeme. Bez jejich pomoci bychom nemohli poskytovat péči bez rozdílu všem zájemcům. 31

32 Slovo závěrem Vážené dámy a pánové, předložili jsme Vám dostatek informací k získání přehledu o činnosti hospice za rok Z úkolů, které jsme zvládli v roce 2012, lze uvést získání akreditace na vzdělávání lékařů v oboru paliativní péče a udržení lůžkového provozu. Podařilo se nám ušetřit finance za náklady na plyn a el. energii díky kolektorům na ohřev vody. Nejtěžší do budoucna pro nás bude, vzhledem ke krizi, ve které se všichni opět nacházíme, získávání financí na udržení provozu.věřím, že nám zachovají přízeň dárci, kteří nám po celá léta finančně pomáhají zvládat provozní náklady. Blanka Nešporová předseda správní rady 32

33 Vyjádření dozorčí rady Dozorčí rada se na svém zasedání 29. května 2013 seznámila s : - účetní uzávěrkou za rok zprávou auditorky Ing. Dagmar Švecové k ověření účetní závěrky za rok 2012 Dozorčí rada projednala předložené materiály a konstatovala, že hospodaření o.p.s., za rok 2012 bylo v souladu s platnými předpisy pro hospodaření neziskových organizací. Auditorská zpráva neobsahuje žádné zásadní připomínky k hospodaření ani k průkaznosti účetních dokladů a konstatuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz o hospodaření společnosti. Dozorčí rada oceňuje dosažené výsledky v oblasti hospodářské i zdravotní. Velmi tíživá finanční situace, jako důsledek provedené revize Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, se daří obětavou prací celého kolektivu zaměstnanců překonávat. Přes tyto problémy zůstala úroveň poskytované péče na vysoké úrovni. Ukazuje se však, že hospicová péče stále není na některých úrovních řízení zdravotnictví vnímána jako standardní součást zdravotní péče a její lidský rozměr se v řeči ekonomických čísel zcela vytrácí. Výroční zpráva obsahuje veškeré náležitosti podle platných předpisů a podává věrné a dostačující informace o všech skutečnostech v činnosti společnosti za rok Ing.Stanislav Kostiha předseda dozorčí rady 33

34 KONTAKTNÍ ADRESY, o.p.s. IČO: Sídlo: Most, Svážná 1528, PSČ Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Most Číslo účtu: /0100 Sídlo poradny, půjčovny a lůžkového hospice: Adresa: Most, Svážná 1528 PSČ Telefon: WWW: hospic-most.cz 34

35

36

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7 OBSAH Slovo předsedy představenstva Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 6 Péče o nemocného 6 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 7 Zaměstnanci 7 Hospitalizovaní pacienti 8

Více

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET

NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET NADAČNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ UMĚNÍ DOPROVÁZET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Správní rada Slovo zakladatelky a předsedkyně SR NF Umění doprovázet Poslání a cíle nadačního fondu Historie a činnost

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013

Obsah. Výroční zpráva 2013 Obsah Vysvětlení pojmů... 3 Úvodní slovo ředitelky Hospice Sv. Jiří, o. p. s... 4 Základní údaje o společnosti... 5 Orgány společnosti... 5 Motto, vize, poslání a hodnoty Hospice Sv. Jiří... 6 Nabídka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

* Í * S L Í O R Ý V * M E *

* Í * S L Í O R Ý V * M E * * S * Í Č L AV Í O R Ý M E * D E SÁ V * É T OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Hospic Anežky České Háčko Domov sv. Josefa v Žirči Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec Charitní

Více

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7

OBSAH. Slovo předsedy představenstva 3. Poslání organizace 6. Základní informace 6. Přijímání nemocných 6. Péče o nemocného 6. Péče o duši nemocného 7 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 6 Péče o nemocného 6 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 7 Zaměstnanci 7 Hospitalizovaní pacienti

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Poslání organizace 6 Základní informace 6 Přijímání nemocných 7 Péče o nemocného 7 Péče o duši nemocného 7 Orgány sdružení 8 Zaměstnanci 9 Hospitalizovaní pacienti

Více

Slovo ředitele Slovo biskupa. Oblastní charita Červený Kostelec. Hospic Anežky České, Červený Kostelec. Háčko, Červený Kostelec

Slovo ředitele Slovo biskupa. Oblastní charita Červený Kostelec. Hospic Anežky České, Červený Kostelec. Háčko, Červený Kostelec Obsah Obsah Slovo ředitele Slovo biskupa 2 3 Oblastní charita Červený Kostelec 4 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 8 Háčko, Červený Kostelec 24 Charitní ošetřovatelská služba, Červený Kostelec 29 Charitní

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Péče... 6 Události... 7 Poradna a půjčovna pomůcek...11

Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Péče... 6 Události... 7 Poradna a půjčovna pomůcek...11 Výroční zpráva 2011 Obsah... 3 Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Péče... 6 Události... 7 Poradna a půjčovna pomůcek...11 Sponzoři a dárci... 13 Finance - zisková část...15 Finance - nezisková část...16

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Cíle Sdružení... 3 4. Historie Sdružení... 3 5. Orgány Sdružení... 4 6. Kontaktní údaje (aktualizované k datu 11. 4. 2010)...

Více

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice

Výroční zpráva 06. Charita Svaté rodiny Luhačovice Výroční zpráva 06 Charita Svaté rodiny Luhačovice /1 Poslání charity vychází ze Stanov Arcidiecézní Charity Olomouc: Charita jako milosrdná láska, je naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat

Více

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota

Výroční zpráva 2011 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 2970297/0100 Bankovní číslo účtu Nadace Komerční banky, a.s. Jistota 1 Nadace Komerční banky, a.s. Jistota Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 2 Úvodní slovo předsedy

Více

Domácí hospic Duha, o.p.s.

Domácí hospic Duha, o.p.s. Domácí hospic Duha, o.p.s. Čsl. armády 1815, Hořice Výroční zpráva 2014 strana 1 Domácí hospic Duha, o.p.s. zajišťuje komplexní paliativní péči nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

Úvodní slovo předsedkyně sdružení

Úvodní slovo předsedkyně sdružení 08 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 2 2. Poslání sdružení... 3 3. Historie sdružení... 3 4. Orgány sdružení... 4 5. Kontaktní údaje... 4 6. Organizační schéma... 5 7. Programy... 6 7.1. Centrum

Více

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Výroční zpráva 2014 Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota Nadace Jistotapartnerka pro celý život 1 v roce 2014 V roce 2014 rozdělila více než 9 milionů korun mezi 99 vybraných projektů. Celkový počet přijatých žádostí v roce 2014 byl 243. Kromě rozdělování finančních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NADACE AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY NADACE AGEL ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo výkonné ředitelky NADACE AGEL 06-07 02. Poslání, cíle

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA

Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA Hospic sv. Lazara VÝROČNÍ ZPRÁVA 4 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání organizace 4 Základní informace 4 Přijímání nemocných 4 Péče o nemocného 4 Péče o spirituální potřeby 4 nemocných Půjčovna rehabilitačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více