Technická kvalita. Generální ředitel Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "+420 476 163 536 Pavel.zeman@bilfinger.com. Technická kvalita. Generální ředitel Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o."

Transkript

1 4258_Ř_31_01/0 ŘÁD ŘÁD PODNIKOVÉ METROLOGIE Krátký popis Tento dokument zajišťuje jednotnost evidence, hospodaření a manipulace s měřidly, správnost, přesnost, jednotnost a opakovatelnost měření v souladu se zněním platných zákonů. Příprava nebo kontaktní osoba Pavel Zeman Jméno Technická kvalita Oddělení Telefonní číslo Odpovědný Ing. Milan Hořák Jméno Schválil Ing. Martin Krbec Jméno Technická kvalita Oddělení Generální ředitel Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. Pozice Strana 1 / 23

2 Obsah 1 Cíle a použití Další platné a související dokumenty Definice Metrologie ve výkonná Práva a povinnosti Právo používání měřidel Základní povinnosti zaměstnanců Povinnosti uživatele měřidla Povinnosti vedoucích zaměstnanců Povinnosti metrologa Povinnosti správce měřidel Oznamovací povinnost Přestupky v oblasti metrologie Pořízení, začlenění do procesu a likvidace měřidla Podnět k nákupu měřidla Vystavení POBJ Klasifikace a identifikace měřidel Postup značení a evidence: Vybavení nových měřidel dokladem o prvotní kalibraci Značení a evidence nově nakoupených ocelových svinovacích měřidel Značení a evidence měřidel po provedené kalibraci Vyřazování měřidel Likvidace nevyhovujících měřidel Likvidace posuvných, svinovacích a orientačních měřidel Likvidace ostatních měřidel Vypůjčení a vrácení měřidel Postup v případě neshodného měřidla (verifikace měření) Zjištění neshodného měřidla Rozdělení měřidel Etalon základní vzorek (standard) měřidla navázaný na národní etalon Měřidla stanovená Měřidla nestanovená nepodléhají ověřování, pouze cyklické kalibraci Strana 2 / 23

3 Nestanovená měřidla Zkušebny NDT Měřidla pracovní Měřidla vyhrazená Měřidla pomocná (pomocná měřicí zařízení) Měřidla nespecifikovaná (na zakázku) Metrologická konfirmace Identifikace měřidel Ověřování, kalibrace a přezkoušení měřidel Etalon Bilfinger IS CZ HPE Nestanovená měřidla (vyhrazená a pracovní) Označení kalibračního stavu Samolepící štítky Tepelné a barevné označení Matice odpovědnosti Historie dokumentu Přílohy Strana 3 / 23

4 1 Cíle a použití Tento dokument zajišťuje jednotnost evidence, hospodaření a manipulace s měřidly, správnost, přesnost, jednotnost a opakovatelnost měření v souladu se zněním platných zákonů. Dále stanovuje pravomoci a odpovědnosti metrologa, správců měřidel a všech zaměstnanců, kteří měřidla užívají. Pracovní instrukce je interním předpisem a je platná ve Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. Pracovní instrukce ruší a nahrazuje interní předpis spol.: Nr 445_070_CZ ŘÁD PODNIKOVÉ METROLOGIE ze dne Pi 445_01_030_CZ PŘEZKOUŠENÍ SVINOVACÍCH MĚŘIDEL DÉLKY z Pi 445_02_030_CZ EVIDENCE MĚŘIDEL.z Nr 445E_070 Evidenční karta Nr 445D_070 Likvidace měřidel Nr 445C_070 Osvědčení o stavu měřidla Nr 445B_070 Přezkoušení měřidla 2 Další platné a související dokumenty Registr (seznam) obsahuje všechny související dokumenty a odkazy v návaznosti na tento dokument. a) Obecně závazné předpisy platné v souvislosti s tímto dokumentem: Zákon 505 / 1990 Sb. O metrologii v aktuálním znění Vyhláška MPO 262 / 2000 Sb. Kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v aktuálním znění. Vyhláška MPO 264 / 2000 Sb. O základních jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování v aktuálním znění Vyhláška MPO 345 / 2002 Sb. Kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu v aktuálním znění. Metodický MPM Úřední měření metodický pokyn pro metrologii. v aktuálním znění. Pokyn Norma ČSN EN ISO Systémy managementu měření Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení v aktuálním znění. b) Související dokumenty zákazníků a ostatních zainteresovaných stran: NEJSOU c) Pj Příručka kvality, environmentu a bezpečnosti práce d) Přímo související dokumenty druhé vrstvy integrovaného systému managementu: Řád R21 Organizační řád. Řád R13 Skartační a archivní řád Směrnice S340 Řízení neshody. Řád R20 Pracovní řád. Řád R72 Řád výdejen. Směrnice S710 Základní a kvalitativní identifikace Směrnice S345 Řízení reklamace Směrnice S700 Založení požadavku na objednávku. Směrnice S700 Přiřazení subdodavatele Strana 4 / 23

5 3 Definice NDT oddělení nedestruktivních kontrol MTLG metrolog VTK vedoucí technické kvality DHM dlouhodobý hotný majetek HIM hmotný investiční majetek POBJ požadavek na objednávku HPE KE PE hlavní podnikový etalon kontrolní etalon pracovní etalon 4 Metrologie ve výkonná a) Správcem hlavního podnikového etalonu spol. Bilfinger IS CZ a etalonů nižších řádů je metrolog Bilfinger IS CZ b) Správcem vyhrazených měřidel je vedoucí útvaru, jemuž jsou tato měřidla vyhrazena. c) Správcem měřidel zkušebny NDT je vedoucí tohoto oddělení, správu měřidel vykonává dle interních předpisů zkušebny NDT. d) Vedoucí jednotlivých výdejen 02 a 03 jsou písemně pověřeni správou všech používaných pracovních měřidel mimo pracovní měřidla vedená na divizi ÚDRŽBA PARDUBICE, jejichž správou je písemně pověřen ředitelem divize vybraný pracovník divize. Na divizi ROTAČNÍ STROJE jsou správou měřidel na úseku Údržba rotačních strojů pověřeny vedoucí výdejen 02 a 03 a na úseku TURBÍNY je správou měřidel písemně pověřen ředitelem divize vybraný pracovník divize Práva a povinnosti pověřených pracovníků jsou vyspecifikovány v pověření.správou měřících zařízení a přípravků je pověřeno oddělení Logistiky, kromě měřidel uvedených v odstavci b) a c) tohoto článku. e) Na každé divizi je jmenován zástupce divize pro oblast metrologie, který úzce spolupracuje s metrologem. Práva a povinnosti jednotlivých zástupců jsou specifikovány v písemných pověřeních od ředitelů divizí. f) Uživateli jsou všichni zaměstnanci podle své odbornosti a způsobilosti. Vedoucí (nebo jejich zástupci) specializovaných útvarů (oddělení Kontroly jakosti vstupní, Zkušebny NDT atd.) jsou skupinovými uživateli odpovědnými za měřidla trvale propůjčená do užívání zaměstnancům jejich útvarů. g) Skladová a účetní evidence nesouvisí s evidencí metrologickou a není součástí tohoto dokumentu. h) Dozor nad metrologickým pořádkem vykonává metrolog Bilfinger IS CZ, dále jen MTLG. 4.1 Práva a povinnosti Právo používání měřidel a) Je všeobecné pro všechny zaměstnance podle jejich kvalifikace, odbornosti a specifikace účelu použití měřidel. b) Z tohoto oprávnění jsou vyjmuta vyhrazená měřidla, jež jsou v trvalém držení specializovaných útvarů (pracovníci kontroly kvality na divizích Strojní konstrukce, Zkušebna Strana 5 / 23

6 NDT, apod.), tato měřidla smějí být použita pouze pro daný účel a uživatelem je zaměstnanec daného útvaru. Tuto činnost řídí a kontrolují vedoucí jednotlivých odborných útvarů. c) Právo použití a manipulace s hlavním podnikovým etalonem spol. Bilfinger IS CZ (HPE) je vyhrazeno pouze metrologovi Bilfinger IS CZ Základní povinnosti zaměstnanců Jednou z hlavních základních povinností všech zaměstnanců je přísný zákaz používání nezaevidovaných měřidel. Takovéto chování je NEPŘÍPUSTNÉ Povinnosti uživatele měřidla a) Sledovat technický a metrologický stav zapůjčených měřidel (mechanické poškození, ztráta nebo poškození kalibračního štítku, ukončení platnosti kalibrace). b) Každou neshodu neprodleně hlásit nadřízenému, správci měřidla, nebo přímo metrologovi, kteří jsou povinni zajistit okamžitou nápravu Povinnosti vedoucích zaměstnanců a) Kontrolovat dodržování čl b) Poučit prokazatelně každého nového zaměstnance o ZÁSADÁCH SPRÁVNÉHO ZACHÁZENÍ S MĚŘIDLY a písemně zaznamenat - viz Příloha S_130_F Seznámení s dokumentací c) Vystavovat PROTOKOL O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, viz Příloha Nr_745_D d) Ve spolupráci s metrologem a vedoucími výdejen zaevidovat každé měřidlo bez rozdílu třídy do databáze SW METROLOG výdejen 02, 03. e) Pořizovat měřidla pouze s vědomím metrologa Povinnosti metrologa a) Hlavní povinností metrologa je dozor nad dodržováním metrologického pořádku a kázně. b) Koncipuje podnikové metrologické dokumenty. Provádí hodnocení v souladu s právními požadavky a v případě nesouladu provede aktualizaci dokumentace. O hodnocení informuje MISR c) Je odpovědný za správu a pravidelnou kontrolu hlavního podnikového etalonu Bilfinger IS CZ. d) Odpovídá za řízení, koordinaci a vyhodnocování externích kalibrací. Provádí opravy měřidel bez zásahů do funkčních částí, zařizuje externí opravy měřidel u výrobce, nebo autorizovaných opravců. e) Provádí vstupní přezkoušení a značení ocelových svinovacích měřidel dle Přílohy Ř_31_B Přezkoušení ocelových svinovacích měřidel. f) Má výkonnou odpovědnost za vedení metrologické evidence všech měřidel ve bez rozdílu tříd, dále má výkonnou odpovědnost za správu a archivaci ověřovacích listů etalonů a stanovených měřidel, kalibračních listů vyhrazených měřidel, kalibračních listů pracovních měřidel a kalibračních listů měřidel vedených jako DHM (dlouhodobý hmotný majetek ) g) Vyhodnocuje kalibrace všech měřidel ve bez rozdílu zatřídění na základě dodaných kalibračních listů nebo ověřovacích listin a zaznamenává je do karet měřidel v SW METROLOG h) Je odpovědný za evidenci a provádění změn u měřidel v SW METROLOG. i) Spolupracuje při uzavírání smluv, na jejichž základě jsou prováděny kalibrace u externích firem. j) Vypracovává v předstihu seznamy všech měřidel na kalibrace a ověření pro následné období 1 2 měsíců, které zasílá správcům měřidel - vedoucím výdejen 02 a 03, pověřeným pracovníkům divize a vedoucím oddělení všech divizí ve společnost bez rozdílu místa jejich působení ( Pardubice, Plzeň, Veltrusy atd.) k) Spolupracuje při zadávání požadavků na aktualizaci a doplňování souboru měřidel v rámci investičních požadavků a ročních plánů nákupu nových měřidel Strana 6 / 23

7 l) Schvaluje nákup nových měřidel v POBJ v SAP m) V odůvodněných případech neshody neřešitelné interním postupem navrhuje a zajišťuje Úřední měření dle 21 zákona 505 / 1990 Sb. v platném znění a příslušného metodického pokynu o metrologii (MPM) u akreditovaného orgánu. n) Provádí plánované kontroly metrologického stavu měřidel na všech pracovištích 1 x za půl roku a výsledky zaznamenává do Registru kontrolních činností o) Kontroluje a klasifikuje vyřazená měřidla. p) Provádí kontroly metrologického stavu měřidel subdodavatelských organizací, podílejících se na všech akcích Bilfinger IS CZ. q) Provádí metodické školení zaměstnanců v oblasti metrologie Povinnosti správce měřidel Správce měřidel viz kapitola 4 a) Provádění označení měřidel kalibračním štítkem, na základě schválení metrologem. b) Vedoucí výdejen provádí v SW METROLOG na Kartě měřidla aktualizace změn pouze v kolonkách Středisko, Uživatel, Umístění, Druhu používání měřidla a skladové číslo (SAP) c) Doplňování a aktualizace souboru měřidel podle požadavků a aktuální potřeby, skladování měřidel (správné uložení, konzervace a běžná údržba), vyřazování nevyhovujících měřidel ve spolupráci s metrologem. d) Vedení záznamů o zapůjčení a navrácení měřidel pro následnou kontrolu v případě neshody. e) Zajišťování kalibrací v předstihu dle dodaného seznamu měřidel pro kalibrace metrologem, zajištění dostatečné rezervy z kalibrovaných měřidel pro výměnu. f) Odpovídá za uložení, skladování, manipulaci a správné zacházení s měřidly Oznamovací povinnost Oznamovací povinnost se týká všech zaměstnanců přímo či nepřímo se účastnících procesu realizace zakázky. Každý zaměstnanec je povinen, pokud možno neprodleně, nahlásit jakékoliv nedodržení nebo porušení metrologické kázně buď svému nadřízenému, nebo přímo metrologovi. 4.2 Přestupky v oblasti metrologie a) Veškeré níže uvedené přestupky jsou klasifikovány jako hrubé porušení pracovní kázně a jsou řešeny v souladu s řádem R 20 Pracovní řád. Používání vlastních (neregistrovaných) měřidel, nekalibrovaných měřidel, či měřidel s prošlou dobou kalibrace. b) Zcizení, úmyslné nebo zaviněné poškození nebo zaviněná ztráta měřidla. c) Úmyslné přestavování a demontáž funkčních prvků měřidel. d) Nevhodné a nesprávné používání, ukládání a skladování měřidel. e) Vědomé zanedbání oznamovací povinnosti. Strana 7 / 23

8 4.3 Pořízení, začlenění do procesu a likvidace měřidla Podnět k nákupu měřidla Konzultace s MTLG a přímým nadřízeným, souhlas? a) ano ne Konec Vystavení POBJ a) Schválení POBJ ne Konec ano Nákup měřidla S700 Vstupní přejímka S710 Předání na sklad B010 výdejna 02 Klasifikace, identifikace a evidence měřidla , , 4.9 SW Metrolog ne Kontrola dokladů o ověření/kalibraci , SW Metrolog Kalibrační listy Ověřovací listiny f) Zajištění kalibrace c) 1 Strana 8 / 23

9 1 Označení kalibračního stavu e), SW Metrologie Kalibrační štítek f Zařazení do procesu b) f) ano Cyklická kalibrace - ověření vyhovuje ano ne Oprava nebo omezení, možnost dalšího použití b) Protokol o vyřazení Záznam SW Metrolog Záznam o likvidaci ne Vyřazení - fyzická likvidace , Konec Podnět k nákupu měřidla a) Potřeba nákupu vzniká v důsledku opotřebení, ztráty, neopravitelného poškození, akutní potřeby nového, nebo speciálního druhu měřidla apod. b) V případě potřeby nového měřidla podává podnět k nákupu pracovník divize pověřený ředitelem divize k nákupu měřidla po konzultaci s metrologem; v případě nákupu náhrady za poškozené nebo zničené měřidlo, podává podnět k nákupu správce měřidla ve spolupráci s metrologem. c) Při řešení mimořádných situací např. ztráta nebo poškození měřidla při práci v zahraničí, je nákup měřidla umožněn, ale pouze se souhlasem příslušného ředitele divize a metrologa po zaslání informací o měřidle (telefonicky, em) před provedením samotného nákupu měřidla. Zaevidování měřidla bude provedeno dodatečně. Strana 9 / 23

10 4.3.2 Vystavení POBJ a) Vystavení požadavku na objednávku (POBJ) v informačním systému SAP (dle Ma 020, Ma 021) zajišťuje příslušný správce měřidla popř. pověřený pracovník jednotlivých divizí po předchozí konzultaci s přímým nadřízeným a metrologem ; POBJ vždy podléhá schválení metrologem. b) Při vystavování POBJ na nákup měřidel uvádět vždy místo dodání měřidel sklad B010 c) Konečné schválení POBJ je v kompetenci ředitele Bilfinger IS CZ. d) Při akutní potřebě (zničení, ztrátě nebo trvalém poškození, popř. pro jednorázové či krátkodobé použití) správce měřidla prověří, zda není možno zajistit potřebné měřidlo převodem z jiné výdejny, popř. externí výpůjčkou, či pronájmem. Pokud takto zajistit měřidlo nelze, postupuje dle bodu a), zvolenou variantu konzultuje s metrologem. Metrolog posuzuje výhodnost zvoleného postupu Klasifikace a identifikace měřidel a) Provádí metrolog ve spolupráci s vedoucí výdejny 02 a s vedoucím oddělení, který bude mít měřidlo v užívání. b) Veškerá měřidla ve spol. Bilfinger IS CZ bez rozdílů tříd musí být zaevidována v SW Metrolog v databázích měřidel výdejen 02, 03. Platí jak pro vyhrazená měřidla, která jsou ve správě vedoucích specializovaných útvarů (pracovníci kontroly kvality, Zkušebna NDT atd.), tak pro měřidla uvedených jako dlouhodobý hmotný majetek DHM. Evidenční čísla nových měřidel přiděluje výhradně vedoucí výdejny 02 dle Přílohy Ř_31_C EVIDENCE MĚŘIDEL Tab 1. Zaevidování měřidel do příslušných databází v SW METROLOG provádí pouze metrolog Postup značení a evidence: Vybavení nových měřidel dokladem o prvotní kalibraci a) Každé nové měřidlo s výjimkou pomocných měřidel (měřících zařízení) musí být vybaveno kalibračním listem. b) Pokud je měřidlo vybaveno kalibračním listem, metrolog provede jeho vyhodnocení, zapíše kalibraci do Karty měřidla v SW METROLOG a měřidlo předá správci. Správce měřidla vyplní v Kartě měřidla kolonky Středisko, Uživatel, Umístění a poté předá měřidlo koncovému uživateli. c) Pokud tento doklad není součástí dodávky (příloha záručního listu, nebo certifikátu), zajistí metrolog ve spolupráci se správcem prvotní kalibraci nebo ověření u příslušné externí akreditované laboratoře a poté postupuje dle bodu b) Značení a evidence nově nakoupených ocelových svinovacích měřidel a) Vedoucí výdejny 02 opatří měřidla evidenčními čísly, dodávku měřidel předá metrologovi Bilfinger IS CZ, který provede přezkoušení dle Ř_31_ Přílohy B Přezkoušení svinovacích měřidel délky a označí vyhovující měřidla zkušební značkou (tepelně, nebo formou samolepky), viz čl b) Metrolog zaeviduje svinovací metry popř. pásma do databáze SW METROLOG a předá dodávku vyhovujících měřidel správci k uložení a postupnému uvolňování do oběhu. Nevyhovující měřidla označí samolepkou NEVYHOVUJE a vrátí ved. výdejny 02 k vyřízení reklamace dle směrnice S_345 Řízení reklamací Značení a evidence měřidel po provedené kalibraci a) Pověřený zaměstnanec výdejny (na vzdálených pracovištích pracovník divize mající pověření ředitele divize ) převezme dodávku kalibrovaných měřidel a provede kontrolu počtu a fyzického stavu. Zjistí-li při příjmu neshody, provede registraci chyb v informačním systému SAP a následně zpracuje podklady pro reklamaci u subdodavatele služeb, viz Ma 008. Strana 10 / 23

11 b) Nevyhovující měřidla odloží zvlášť a předá je metrologovi Bilfinger IS CZ k posouzení. Metrolog postupuje dále dle článku b) tohoto dokumentu. c) Měřidla vyřazená z používání označí pověřený pracovník výdejen 02,03 červenou nálepkou s nápisem NEPOUŽÍVAT, pokud tak neučinilo kalibrační středisko, a zajistí provedení fyzické likvidace měřidla, metrologovi předá použitelné náhradní díly. d) U vyhovujících měřidel metrolog ověří shodu evidenčního čísla měřidla se záznamy v kalibračním listu, vyhodnotí jednotlivá měřidla na základě dodaných kalibračních listů, příslušných norem včetně specifikací výrobců a provede záznam do KARTY MĚŘIDLA v SW METROLOG (datum kalibrace, výsledek, číslo kalibračního listu, expiraci, popř. jiné důležité údaje). e) Na vzdálených pracovištích (Údržba Pardubice a Údržba strojů) zašle pověřený pracovník kalibrační listy kalibrovaných měřidel metrologovi, který provede vyhodnocení měřidla a zapíše výsledky kalibrací do Karty měřidla v SW Metrolog, na jejichž základě pověřený pracovník označí měřidlo kalibračním štítkem. Nevyhovující měřidla řeší pověřený pracovník dále dle čl f) Správci měřidel (vedoucí výdejen 02,03 anebo pověření pracovníci na vzdálených pracovištích) vyhovující měřidla označí kalibračním štítkem s vyznačenou dobou platnosti kalibrace dle Karty měřidla v SW Metrolog a měřidla vrátí do oběhu. g) Kalibrační listy všech zaevidovaných měřidel ve bez rozdílu zatřídění včetně měřidel vedených jako DHM spravuje a uchovává metrolog. Jejich kopie jsou podle potřeby k dispozici. h) Veškerá nově zakoupená měřidla zařazená do majetku divize (DHIM, HIM) jsou vedena v majetku výdejen a je u nich provedena dlouhodobá zápůjčka uživateli příslušné divize Vyřazování měřidel a) Poškození, ztráta měřidla: Přímý nadřízený uživatele vystaví PROTOKOL O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, viz Příloha D, a uživatel předá měřidlo s protokolem (příp. pouze protokol) výdejně. Vedoucí výdejny postoupí případ metrologovi, který posoudí možnost opravy měřidla (interní, nebo externí). Ztracené nebo neopravitelné měřidlo bude vyřazeno z evidence. Případ poškození nebo ztráty měřidla vinou zaměstnance a případná náhrada škody je dále řešena dle PI 600_8 Náhrada škody. b) Vyřazení při kalibraci, ztráta přesnosti nebo čitelnosti zjištěná mimo kalibraci: Vedoucí výdejny předá měřidlo s PROTOKOLEM O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ metrologovi, který posoudí možnost omezení rozsahu měření daného měřidla, nebo jeho přeřazení mezi měřidla pomocná. U měřidel klasifikovaných metrologem jako nevyhovující schvaluje jejich fyzickou likvidaci na návrh metrologa vedoucí odboru Technické kvality. c) Vyřazení nepotřebných měřidel odprodej: Měřidla pro zbytečná nebo nepotřebná jsou vyřazena z evidence a nabídnuta prostřednictvím oddělení Centrálního nákupu k odprodeji. d) Vyjmutí vyřazených měřidel z evidence: Metrolog provede záznam o vyřazení měřidla do SW Metrolog. Správce ukládá PROTOKOL O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, dle směrnice R13 Skartační a archivní řád.(po dobu 2 let i v SW Metrolog) Likvidace nevyhovujících měřidel Likvidace posuvných, svinovacích a orientačních měřidel Likvidaci provádí po schválení metrologem správce měřidla Likvidace ostatních měřidel a) Likvidaci provádí protokolárně metrolog, fyzicky zaměstnanci oddělení Logistiky. b) Měřidla vyřazená, určená k likvidaci a označená štítkem NEPOUŽÍVAT, shromažďuje Strana 11 / 23

12 výdejna odděleně od ostatních měřidel a ve vhodných termínech fyzicky likviduje. c) Metrolog provede kontrolu shody evidenčního označení měřidel s doklady, demontuje díly použitelné jako náhradní součástky, (šrouby, matice, spojky, koncovky, kluzné a distanční podložky, krytky apod.). d) Likvidace se provádí na základě PROTOKOLU O VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ, viz Příloha D Nr 745, rozřezáním, rozlomením nebo rozdrcením křehkých materiálů, slisováním dutých nebo odlehčených dílů. e) Drahá a složitá měřidla se nelikvidují ihned, ale metrolog je deponuje v uzavřeném depozitáři pro případnou následnou kontrolu nebo revizi po dobu 6 měsíců a případná likvidace je provedena až následně poté. 4.4 Vypůjčení a vrácení měřidel a) Pracovník výdejny provede kontrolu kompletnosti včetně kontroly kalibračního štítku měřidla. b) Měřidlo vrácené do výdejny musí být čisté, kompletní a nepoškozené. c) Pracovník výdejny provede kontrolu fyzického stavu a kalibračního štítku vráceného měřidla. d) U mikrometrických měřidel provede na žádost pracovníka výdejny kontrolu metrologického stavu metrolog. e) Vyhovující měřidlo se uvolní pro další použití uložením do regálu. f) U nevyhovujících měřidel zajistí metrolog seřízení nebo opravu, při hrubé nepřesnosti, nebo rozsáhlém poškození zajistí verifikaci měření. g) Běžné seřízení a malé opravy bez zásahu do funkčních částí provádí metrolog interně, náročné a složité opravy a seřízení zajišťuje externě. Vypůjčení a vrácení měřidel znázorňuje následující vývojový diagram: Vypůjčení Kontrola stavu vyhovuje 4.4.a) ano Práce s měřidlem Navrácení měřidla do výdejny 4.4.c) Verifikace měření 4.5. Kontrola měřidla po navrácení ne vyhovuje 4.4.d, e) ne ano Uložení měřidla 4.4.f) Oprava nebo vyřazení 3.4.g), h) Konec Strana 12 / 23

13 4.5 Postup v případě neshodného měřidla (verifikace měření) Zjištění neshodného měřidla a) Zjištěno při kalibraci ano Zjištění uživatelů b) ne Pozastavení poslední dávky a) Kontaktování zákazníka c) ne Dostupnost dávek? ano Verifikace měřených dávek b) Řízení dle S340 ano Zjištění neshody verifikovaných dávek ne Náprava neshody měřidla Konec Strana 13 / 23

14 4.5.1 Zjištění neshodného měřidla a) Je-li v průběhu procesu realizace zakázky nebo při kontrole zjištěno použití měřidla, které je mimo kalibrační stav (prošlá expirace, poškození, demontované části, neodborné nebo samovolné seřízení, stržené nebo nečitelné označení), odpovědný zaměstnanec - mistr, pracovník kontroly kvalityokamžitě zastaví práci na výrobku, měřidlo předá metrologovi k posouzení a zajistí zpětné ověření předchozích měření (verifikaci). Verifikaci provádí zaměstnanec kontroly kvality a o výsledku ověření předchozích měření informuje metrologa. Do KARTY MĚŘIDLA provede metrolog záznam. b) Je-li při kalibraci zjištěna hrubá neshoda měřidla, vyhledá správce měřidla v záznamech poslední uživatele a ve spolupráci s realizátorem zakázky zjistí dostupnost posledních dávek tímto měřidlem měřených. Jsou-li tyto dávky dostupné, provede pracovník kontroly kvalityverifikaci měření (zpětné ověření). Do KARTY MĚŘIDLA provede metrolog záznam. c) Nejsou-li zjištěné dávky dostupné, je kontaktován zákazník k provedení verifikace uvedených dávek u něj. V případě zjištění neshody při verifikacích je dále postupováno dle S_340 Řízení neshody. 4.6 Rozdělení měřidel Etalon základní vzorek (standard) měřidla navázaný na národní etalon a) Společnost Bilfinger IS CZ vlastní hlavní podnikový etalon (HPE) IV. řádu v oboru délka v rozsahu 0, mm s přesností 0,00001 mm. b) Dále vlastní kontrolní etalon délky (KE) V. řádu v rozsahu 0,5 90 mm s přesností 0,0001 mm. c) Pracovní etalon délky (PE) VI. řádu: sadu pevných odpichů v rozsahu mm s přesností 0,001 mm Měřidla stanovená. a) Osobní dozimetry - užívá pouze oddělení Zkušebna NDT a spravuje je dle interních dokumentů NDT b) Detektory plynů Měřidla nestanovená nepodléhají ověřování, pouze cyklické kalibraci Nestanovená měřidla Zkušebny NDT Správa a užívání se řídí zvláštními předpisy NDT, Směrnicí S_330 a Pracovními instrukcemi Pi řady Měřidla pracovní Ve společnostech jsou užívána tato pracovní měřidla klasifikovaná dle oborů jejich používání: délka měřičská pásma 5-30 m, svinovací ocelové metry 1 7,5 m podléhají pouze prvotnímu přezkoušení, posuvná měřítka (analogová a digitální), posuvné hloubkoměry (analogové a digitální), posuvné zuboměry, třmenové mikrometry (normální a speciální; analogová a digitální) mikrometrické odpichy (analogová a digitální), mikrometrické hloubkoměry (analogová a digitální), mikrometrické dutinoměry (analogová a digitální), číselníkové úchylkoměry, Strana 14 / 23

15 dutinoměry s úchylkoměrem (Supita), passametry, kalibry válečkové hladké, kalibry válečkové závitové, kalibry ploché hladké, mezní kroužky závitové, rovinný úhel úhloměry optické, vodováhy digitální s úhloměrem tlak deformační tlakoměry kontrolní (zkušební) deformační tlakoměry provozní, teplota pecové teploměry (elektrické termočlánky), teploměry, optické pyrometry, vlhkost vlhkoměry hmotnost dílenské váhy návěsné (jeřábové) a stacionární, krouticí moment nářadí vybavené statutem měřidla - momentové klíče svařování svarové měrky Měřidla vyhrazená Jsou měřidla trvale propůjčená nebo přidělená zaměstnancům či specializovaným útvarům: tvrdost materiálu tvrdoměry Brinell, Rockwell, Vickers, tvrdoměry přenosné MIC 10DL, MIC 20 elektrické veličiny ampérmetry, voltmetry, ohmmetry, wattmetry, multimetry, speciální měřidla měřidla drsnosti povrchu, decelerometr měřidla tloušťky vrstvy nátěrů ultrazvukový tloušťkoměr, ultrazvukový přístroj VSN 50, laserový přístroj OPTALIGN, ROTALIGN, LEONOVA, MICROLOG vibrometry nivelační přístroje (křížové a rotační lasery detektory alkoholu RTG materiálový analyzátor laboratorní měřidla, laboratorní teploměry, měřidla zkušebny NDT (zkušební přístroje, porovnávací destičky, vzorkovnice) tlak digitální tlakoměry kontrolní (zkušební), Strana 15 / 23

16 Měřidla pomocná (pomocná měřicí zařízení) Ve jsou používána měřidla, na která nejsou kladeny nároky jako na pracovní měřidla, nejsou proto podrobována pravidelným kalibracím ani kontrolám. Tato měřidla žádným způsobem neovlivňují kvalitu finálního výrobku. Jsou označena značkou žluté barvy různého tvaru a velikosti na nefunkční části měřidla. Pomocná měřidla - upravená, vlastní výroby. nádrhy, úhelníky, vodováhy-libely příložné úhloměry, ocelová měřítka, pravítka, skládací metry, odtrhoměry nátěrů spároměry, měrky, šablony, pomocné příslušenství měřidel (převodníky, posilovače, nástavce, přípravky). pícky na sušení elektrod Měřidla nespecifikovaná (na zakázku) a) Jsou to měřidla na objednávku, nebo jako součást technologických zařízení. Měřidly takto skladovanými na zakázku se rozumí tlakoměry, teploměry apod. Tato měřidla musí být uskladněna odděleně od ostatních výrobků. Označení měřidel provádí odd. kontroly jakosti vstupní kdy kromě označení SHODNÝ VÝROBEK, viz S710 Základní a kvalitativní identifikace, označí měřidlo i metrologickou značkou POZASTAVENÉ, viz čl , obr. 3. Pro veškerou evidenci se používá výrobní číslo měřidla. Originály kalibračních listů, pokud existují, deponuje odd. Logistika. Měřidla na zakázku se v SW METROLOGIE neevidují. b) V případě, že vydávané měřidlo nemá platnou kalibraci, zajistí její provedení vedoucí výdejny 02 je-li to specifický požadavek zákazníka. K montáži skladovaného měřidla, pokud má platnou kalibraci, není třeba souhlasu metrologa. c) V oddělení Logistika může být udržován nezbytný stav kalibrovaných měřidel určených pro zajištění oprav v případě poruch technologických zařízení 4.7 Metrologická konfirmace a) Účelem konfirmačního systému je zajistit, aby riziko, že měřicí zařízení bude vykazovat výsledky s nepřijatelnými chybami, zůstalo v přijatelných mezích. b) Návazností měřidla v konfirmačním systému se rozumí zařazení měřidla do nepřetržité posloupnosti přenosu hodnoty veličiny, počínaje etalonem nejvyšší metrologické kvality (Národní etalon), až po pracovní měřidla. c) Zajištění metrologické návaznosti, viz Schéma A. Strana 16 / 23

17 Primární etalon I.řádu Národní etalon Sekundární etalon II.řádu Č M I IV.řádu Kalibrační střediska externí H P E V. VI. Řádu Měřidla ve společnostech Kontrolní a pracovní etalony 4.8 Identifikace měřidel a) Každé pracovní měřidlo je při pořízení a převzetí do stavu nesmazatelně (elektrickou jehlou, vyleptáním, rytinou, vypálením,popř. nalepením štítku) označeno evidenčním číslem měřidla dle Přílohy Ř_31_C EVIDENCE MĚŘIDEL které přiděluje vedoucí výdejny 02. U měřidel, jejichž velikost nebo konstrukce nedovoluje tento způsob, je označení provedeno na připojeném štítku, visačce nebo na stálém obalu (pouzdru) měřidla. Toto číslo náleží měřidlu trvale po dobu životnosti. b) Každé pracovní měřidlo je registrováno v SW METROLOG. Odpovědnost za evidenci všech měřidel má metrolog. c) V SW METROLOG má každé zaevidované pracovní měřidlo svojí KARTU MĚŘIDLA obsahující nejdůležitější data. V této kartě jsou zaznamenávány veškeré údaje o všech změnách (kalibrace, opravy, vyřazení apod.). Data do SW vkládá a odpovídá za jejich správnost metrolog. 4.9 Ověřování, kalibrace a přezkoušení měřidel Etalon Bilfinger IS CZ HPE HPE ověřuje orgán akreditovaný ČIA (Českým institutem pro akreditaci) - ČMI (Český metrologický institut). Strana 17 / 23

18 4.9.2 Nestanovená měřidla (vyhrazená a pracovní) a) U měřidel s přesností 1 mm (svinovací ocelové metry, měřičská pásma) provádí pouze vstupní přezkoušení metrolog pomocí kontrolního přípravku navázaného na HPE viz Příloha Ř_31_B Přezkoušení svinovacích měřidel délky b) Ostatní nestanovená měřidla kalibrují externí akreditovaná střediska metrologických a kalibračních služeb. c) Měřidla délky přesnosti 0,01 mm podléhají vyžádané kontrole vrácených měřidel porovnáním s pracovními a kontrolními etalony. d) Kalibrační cyklus určuje metrolog s přihlédnutím k frekvenci používání a k provozním podmínkám, viz Tabulka 2. e) Kalibraci zajišťují správci měřidel (na vzdálených pracovištích pověření pracovníci)na základě vystavení požadavku na objednávku (POBJ) v informačním systému SAP, viz Směrnice S_700 dle dodaného seznamu měřidel ke kalibraci za následující období (cca 1 2 měsíce) vypracovaného metrologem. f) Kalibrace měřidel zařazených jako hmotný investiční majetek (DHM), většinou se jedná o měřidla speciální, zajišťuje správce v součinnosti s metrologem. g) Kalibrace měřidel na objednávku, nebo jako součást technologických zařízení, se řídí předpisy dodavatele nebo objednatele. h) Kalibrace měřidel, jež jsou součástí strojů nebo mechanismů, se řídí předpisy výrobce nebo předpisy servisního orgánu. Tato měřidla musí být uskladněna odděleně od ostatních, nepodléhají evidenci a případná kalibrace se u nich provádí až před zabudováním. Přesnost (dělení / jednotka) Tabulka 2 kalibrační cyklus Druh / typ měřidla Kalibrační cyklus Poznámka 0,00001 mm Hlavní podnikový etalon (HPE); sekundární etalon IV. řádu 3 roky Při poškození, nebo podezření na ztrátu přesnosti ihned 0,0001 mm Kontrolní a pracovní etalony; sekundární etalony V. a VI. řádu 2 4 roky Dle potřeby lze zkrátit 1 mm Ocelové svinovací metry; měřičská pásma pro dělení a přípravu materiálu Pouze prvotní přezkoušení Interní úkon platí po dobu životnosti měřidla 0,1-0,05 mm Posuvná měřidla analogová od 150 mm výše 0,01 mm Posuvná měřidla digitální od 150 mm výše 1 rok 0,01 mm Mikrometrická měřidla analogová od 0 mm výše, číselníkové úchylkoměry 0,01-0,001 mm Mikrometrická měřidla digitální od 0 mm výše, dutinoměry, supita 1 rok 1 rok 0,001 0,002 mm Úchylkoměry Millimes; passametry; komparátory 1 rok Strana 18 / 23

19 Přesnost (dělení / jednotka) Druh / typ měřidla Kalibrační cyklus Poznámka 0,01 mm Kalibry všeobecně (hladké, závitové, mezní kroužky). 3 roky Brinell,Rockwell Vickers Dílenské tvrdoměry nestanovené; přenosné tvrdoměry MIC 1 rok N, kn Nářadí se statutem měřidla (momentové klíče, tahoměr) 1 rok kn Decelerometr 1 rok db Hlukoměr g, kg Váhy dílenské a závěsné pro neobchodní účely MPa, kpa Deformační tlakoměry kontrolní (1 %) provozní (1,5 2,5 %) 0,01 bar Digitální manometry (1 %) A, V, W, Ω Elektro měřicí přístroje; speciální multimetry C El. teploměry, elektro termočlánky ve stacionárních pecích C El. teploměry, elektro termočlánky v přenosných žíhacích zařízeních C Teploměry, optické pyrometry ; ; % Optické úhloměry, sklonoměry (DG), ; ; % OPTALIGN, ROTALIGN, MICROLOG % Vlhkoměr 1 mm Laserový dálkoměr 4 roky 3 roky 1 rok 1 rok 1 Mimo dálkoměrů na divizích Izolace-nátěry a Lešení - vedená jako OM mm / m Křížové a rotační lasery Strana 19 / 23

20 Přesnost (dělení / jednotka) Druh / typ měřidla Kalibrační cyklus Poznámka ; ; %, 0,1 mm Vodováhy strojní a digitální µm Tloušťkoměry nátěrů 0,001 mm Drsnoměr 0,2 mm, Měrky svarové RTG materiálový analyzátor 0,1 Detektory alkoholu 0,2 mm Hloubkoměry 1 rok 1 rok ppm Osobní detektory plynů 4 plynné ½ roku ppm Osobní detektory plynů 1 plynné životnost 3 roky --- Měřidla orientační (informativní, pomocná) Laboratorní přístroje; referenční materiály; porovnávací destičky, vzorkovnice Nádrhy; příložná ocelová měřítka; dřevěné skládací metry; spároměry; příložné úhloměry; úhelníky; úhlové měrky; vodováhy libely; otáčkoměry; anemometry; pomocné (měkké) kalibry apod. Individuální dle statutu a předpisů laboratoře Nepodléhají kalibraci ani ověření pouze vstupní kontrole, pokud to vyžadují TDP 4.10 Označení kalibračního stavu Samolepící štítky Obr.1 Kalibrační štítek se používá pro označení kalibrovaných měřidel. Před nalepením vyznačí odpovědný pracovník výdejen 02,03 v Litvínově a pověřený pracovník na vzdálených pracovištích ( Údržba Pardubice a Údržba strojů ) proštípnutím expirační data (měsíc a rok příští kalibrace). Obr.2 Bílý štítek pro označení přezkoušených svinovacích měřidel s kovovým pouzdrem. Obr.3 Modrý štítek»pozastavené«se používá pro označení měřidel nacházejících se mimo kalibrační stav. Obr.4 Bílý štítek»omezeno«se používá pro měřidla s omezením měřícího rozsahu štítek Strana 20 / 23

21 vydává metrolog a lepí se na nefunkční část měřidla, u malých měřidel na visačku nebo trvalý obal (pouzdro) měřidla Obr.5 Červeným štítkem»nepoužívat«se označují nevyhovující měřidla před rozhodnutím o omezení, přeřazení, nebo vyřazení. Obr.6 Červený štítek»nevyhovující«označuje vyřazená Obr.1 Kalibrační štítek - velikost = 12 x 18 mm n BILFINGER s.r.o Obr.2 Štítek svinovacích měřidel velikost 18 x 18 mm BIS Obr.3 Štítek pro pozastavená měřidla: obr.4 Štítek pro měřidla s omezením POZASTAVENÉ OMEZENO Velikost: 20 x 48 mm 18 x 48 mm Obr.5,6.Štítky pro vyřazená nebo dočasně vyřazená měřidla NEVYHOVUJÍCÍ NEPOUŽÍVAT Velikost 20 x 48 mm 20 x 48 mm Tepelné a barevné označení Označení přezkoušených svinovacích měřidel (vypálená značka na plastovém pouzdru) Velikost: průměr 18 mm Označení orientačních měřidel na nefunkční části (velikost nespecifikovaná) - kroužek nebo proužek žluté barvy Strana 21 / 23

22 5 Matice odpovědnosti Vrcholová odpovědnost: VTK Výkonná odpovědnost: MTLG Odpovědnost k tomuto organizačnímu a řídícímu dokumentu je pro všechny zaměstnance, zejména pro vedoucí zaměstnance v souladu s touto maticí odpovědnosti, popř. jednotlivými články dokumentu. Kompetentní funkce Č. Činnosti a úkoly Článek MTLG VTK VSKV UMER RNAP ŘFIN VME 1 Metrologický dozor a) O S S S 2 Metodické školení zaměstnanců v oblasti legální metrologie 3 Vedení dokumentace etalonů KE, PE g) O S S S S I S 4a), f) O S 4 Zajištění návaznosti HPE 4.7.c) O 5 Správa etalonu HPE c) O S Interní opravy a renovace měřidel d) O I I S S Dodržování technologie měření a zásad zacházení s měřidly S S O S Nárokování a pořizování, obnova a doplňování souboru měřidel Evidence, skladování, uložení a běžná údržba měřidel až S S O S S S S , S I O S S 10 Verifikace měření 4.5. S O I S S Legenda k matici: O S I MTLG VTK VSKV UMER RNAP ŘFIN VME Za provedení zodpovídá. Spolupracuje. Je informován. Metrolog Vedoucí odboru technické kvality Vedoucí skladů, výdejen a příjmu zboží Uživatel měřidla Referent nákupu a prodeje Finanční ředitel Vlastník měřidla Strana 22 / 23

23 6 Historie dokumentu Datum Verze Revidovaný obsah Aktualizace celého dokumentu Aktualizace dokumentu / přečíslování (z Nr 445 na Ř_31) 7 Přílohy Řízení záznamů je prováděno dle směrnice S_130 Řízení dokumentace; archivace včetně skartování záznamů je prováděno dle řádů R_13 Archivní řád a R_14 Spisový řád. Příloha A Příloha B Příloha C ZÁSADY SPRÁVNÉHO ZACHÁZENÍ S MĚŘIDLY PŘEZKOUŠENÍ SVINOVACÍCH MĚŘIDEL EVIDENCE MĚŘIDEL.. Strana 23 / 23

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu

Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Služby ITC pro podporu metrologického pořádku v automobilovém průmyslu Ing. Miroslav Netopil, Vedoucí kalibrační laboratoře Institut pro testování a certifikaci, a.s, Zlín 2011 Metrologický systém - historie

Více

Metrologický řád KKS

Metrologický řád KKS Katedra konstruování strojů Metrologický řád KKS (vychází z normy ČSN EN ISO 10012) Vydal: doc. Ing. Martin HYNEK, Ph.D. Schválil: doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. Změna č.: Datum: 5. 9. 2013 Datum: 13.

Více

Daniel Zindler, vedoucí KL Strana 1 z 7 02/01/2014

Daniel Zindler, vedoucí KL Strana 1 z 7 02/01/2014 CENÍK METROLOGICKÝCH VÝKONŮ KALIBRAČNÍ LABORATOŘE ZINDLER (KLZ) Daniel Zindler, K Dálnici 593, 760 01 Zlín - Kudlov. IČO: 70271372. DIČ: CZ6807041747. Provozovna: Třída Tomáše Bati 299/2B, 764 22 Zlín-Louky.

Více

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, 716 00 Ostrava-Radvanice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Měřená veličina Rozsah měřené kalibrace [ ± ] 2) 1. Třmenové mikrometry (0 1000) mm (1 + 6 L) µm PP-11.01 2. Koncové měrky (0,5 100)

Více

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Metrolog (kód: 39-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu Metrolog (kód: 39-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Metrolog Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne: Kalibrace: obor délka Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: pro KP D1 až KP D16 (20 ± C Nominální teplota pro kalibraci u zákazníka: pro KP D1 až KPD13, KP D15 (20 ± C pro KPD 14 (20 ± 10) C Měřená

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C Rozsah měřené 1 Koncové měrky (0,5 až 1000) mm (0,2+2 L) m KP D1 2 3 4 5 6 Ocelová délková měřítka * Ocelové svinovací metry * Měřící

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii ČÁST I. Všeobecná ustanovení. Účel zákona. nadpis vypuštěn

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii ČÁST I. Všeobecná ustanovení. Účel zákona. nadpis vypuštěn Systém ASPI - stav k 18.10.2015 do částky 109/2015 Sb. a 32/2015 Sb.m.s. 505/1990 Sb. - o metrologii - poslední stav textu Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o metrologii

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o metrologii Page 1 of 17 Titul původního předpisu: Zákon o metrologii SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Citace pův. předpisu: 505/1990 Sb. Částka: 83/1990 Sb. Datum přijetí: 16. listopadu

Více

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii se změnami: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb. uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí

(1) U vozidla se zážehovým motorem s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem se při měření emisí provádí 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Ministerstvo dopravy

Více

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii se změnami: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb., 155/2010 Sb., 18/2012 Sb. uveřejněno

Více

METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001

METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001 METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 001 Výtah z MP 001 REGISTRACE SUBJEKTŮ OPRAVUJÍCÍCH STANOVENÁ MĚŘIDLA NEBO PROVÁDĚJÍCÍCH JEJICH MONTÁŢ Zpracoval: Václav Šenkyřík, ČMI Platné znění MP 001je zveřejněno na : http://www.cmi.cz/index.php?lang=1&wdc=248

Více

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000

1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 1. Základy řízení jakosti. Základní pojmy (produkt, jakost, způsobilost,management, ) Normy ČSN EN ISO 9000 Produkt je definován jako výsledek procesu (služba,software,hardware,zpracované materiály) Proces

Více

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE PRACOVNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE Krátký popis Tato pracovní instrukce stanovuje pravidla v oblasti bezpečnosti práce pro zaměstnance právnických a fyzických osob (zhotovitelů),

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti

Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Příloha k nařízení ředitele Magistrátu č. 1/2016 Úkoly odborů Magistrátu hlavního města Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hlavního města Prahy v přenesené působnosti Odbor "Kancelář

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

ŽĎAS, a.s. Kalibrační laboratoř Metrologie Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou

ŽĎAS, a.s. Kalibrační laboratoř Metrologie Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou Obor měřené : Délka a rovinný úhel List 1 z 6 Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1 Pásma do10 m nad 10 m (40+5L) μm (60+8L) μm 2 Posuvné měřítko do 3000 mm dělení 0,01a 0,02 mm (25+1L)

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O SMLOUVÁCH Garant: Rozsah působnosti: Mgr. Tomáš Tesarčík, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva MČ Zaměstnanci

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Kontrolní metrologická střediska

Kontrolní metrologická střediska Kontrolní metrologická střediska AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN hgff PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN Kalibrační laboratoř se zabývá

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Nejčastěji zjišťované nedostatky při prověřování způsobilosti AMS. Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří ČKS 16. 4. 2014

Nejčastěji zjišťované nedostatky při prověřování způsobilosti AMS. Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří ČKS 16. 4. 2014 Nejčastěji zjišťované nedostatky při prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří ČKS 16. 4. 2014 Hlavní činnosti ČMI V oblasti subjektů - AMS autorizovaných pro ověřování tachografů:

Více

Členění podle 505 o metrologii

Členění podle 505 o metrologii Členění podle 505 o metrologii Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny. Spolu s nezbytnými měřícími zařízeními se podle zákona č.505/1990 Sb. ve znění č.l 19/2000 Sb. člení na : a. etalony, b.

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B

46010486 3-10 0,01 0,01 0,45 A 46045486 5-45 0,01 0,015 0,8 B Dutinový mikrometr Stoupání mikrošroubu 0,5 mm Bubínek s noniem i trubka se stupnicí jsou matně chromovány, pro lepší odečítání Aretační páčka Jednoduchá možnost nastavení měřící síly Rychlý posuv nebo

Více

Učební osnova předmětu kontrola a měření. Pojetí vyučovacího předmětu. 23 41 M/01 Strojírenství

Učební osnova předmětu kontrola a měření. Pojetí vyučovacího předmětu. 23 41 M/01 Strojírenství Učební osnova předmětu kontrola a měření Obor vzdělání: 1 M/01 Strojírenství Délka a forma studia: roky, denní Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost od: 1.9.009 Pojetí vyučovacího předmětu

Více

1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného

1 Předmět úpravy. veškerého nabytého množství obnovitelného Strana 2610 Sbírka zákonů č. 145 / 2016 145 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2016 o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích

Více

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MANAGEMENT PROCESŮ část 16, díl 3, kapitola 1.1, str. 1 16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup,

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 91 odst. 1 zákona č.

Více

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300.

NOVÉ VÝROBKY. Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Série 516 Podrobné informace na straně 297 a 300. NOVÉ VÝROBKY Sada na kontrolu posuvných měřítek z oceli a keramiky podle DIN EN ISO 13 385-1 Podrobné informace na straně 297 a 300. Sady koncových měrek z oceli a keramiky Podrobné informace na straně

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU Únor 2014 1 1. Úvod Certifikační orgán pro systémy managementu získal svou první akreditaci v roce 1996, v současné právní podobě

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2-4/8 Metrologie v AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY

SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/10 SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 1.6.2012 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, 370 65 České Budějovice List 1 z 10 Kalibrační listy podepisuje: Milan Pešek Jana Kutláková Vladimíra Všetečková vedoucí kalibrační laboratoře zástupce vedoucího kalibrační laboratoře zkušební technik Obor měřené veličiny: délka

Více

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii Úplné pracovní znění k 1. únoru 2006 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 444/2005 Parlament

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08+0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry

Více

Nejčastěji zjišťované nedostatky při posuzování AMS. Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří

Nejčastěji zjišťované nedostatky při posuzování AMS. Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří Nejčastěji zjišťované nedostatky při posuzování AMS Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří Hlavní činnosti ČMI V oblasti subjektů - AMS autorizovaných pro ověřování tachografů: uskutečňuje výkon státní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MENS SANA o. s. MENS SANA o.s. Zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení Ukrajinská 1533/13,

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/002/15/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Český metrologický

Více

UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 2/10 Směrnice 422 Vydání 3 Servis a používání dýchací techniky Změna 0. Číslo strany Platnost od

UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 2/10 Směrnice 422 Vydání 3 Servis a používání dýchací techniky Změna 0. Číslo strany Platnost od UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/10 SERVIS A POUŽÍVÁNÍ DÝCHACÍ TECHNIKY Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 15.5.2014 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. - úsek HSE&Q Zpracovatel: UNIPETROL

Více

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost PODNIKÁNÍ A PROJEKTY V ELEKTROTECHNICE 1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

VOP CZ, s.p. Kalibrační laboratoř Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína. Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ±2) C

VOP CZ, s.p. Kalibrační laboratoř Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína. Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ±2) C Obor měřené : Délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ±2) C 1. Posuvná měřidla Posuvná měřidla 2. Hloubkoměry posuvné 3. Výškoměry posuvné (0 až 250) mm (250 až 1000) mm (0 až 250) mm (0

Více

Katalog. Měřítka. originálních měřicích nástrojů. KIN MT Group s.r.o. - výrobce originálních měřidel KINEX

Katalog. Měřítka. originálních měřicích nástrojů. KIN MT Group s.r.o. - výrobce originálních měřidel KINEX KIN MT Group s.r.o. - výrobce originálních měřidel KINEX specifikace rozměry v mm specifikace cena Kč / EUR-SK Katalog originálních měřicích nástrojů Měřítka objednací číslo 43 MĚŘÍTKA... str. 2 PRAVÍTKA...

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 5/2010 o evidenci a účtování majetku Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku

Více

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice Obor měřené : délka Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (20 ± C 1. Koncové měrky (0,5 100) mm (0,08 + 0,7L) µm KM 301 2. Dvoudotekové dutinoměry s úchylkoměrem (6 400) mm 2 µm KM 303 3.* Dutinová

Více

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK

Českobratrská církev evangelická. Organizační řád ÚCK Českobratrská církev evangelická Organizační řád ÚCK 2016 1 OBSAH 1 Úvodní ustanovení... 3 2 Právní postavení ÚCK... 3 3 Poslání a činnost ÚCK... 3 4 Vztah ÚCK a synodní rady... 3 5 Vztah ÚCK a předsednictva

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc.

PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc. PRAVIDLA SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 Práce na elektrickém zařízení v ČDS OBLAST ŘÍZENÍ: B05 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci GARANT

Více

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322

Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 Ceník kalibračních úkonů kalibrační laboratoř č. 2322 platnost od: 1.2.2013 TM Technik s.r.o. Sídlo: Dornych 54 / 47 CZ - Kalibrační laboratoř: Křižíkova 2697 / 70 CZ - 612 00 Brno IČO: 268 899 27 DIČ:

Více

Organizační směrnice Q 7 Zálohování a archivace e-dat

Organizační směrnice Q 7 Zálohování a archivace e-dat O B S A H 1. Úvod 1.1 Účel 1.2 Rozsah použití 1.3 Pojmy a zkratky 2. Popis činností při zálohování a archivaci 2.1 Algoritmus pro zálohování 2.2 Komentář k popisu činností 2.3 Kontrola možnosti obnovení

Více

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel

KZB - KALIBRACE. Kalibrační laboratoř v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly. Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel v oborech délky, rovinného úhlu a momentu síly Opravy a servis měřící techniky, prodej měřidel Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 7. 2012 Kontaktní údaje: KZB - Kalibrace Jaroslav Ziegler Pekárenská

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 34 10. funkční období 34 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 303 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, 316 00 Plzeň

ENERGIZE GROUP s.r.o. STŘEDISKO KALIBRAČNÍ SLUŽBY Tylova 2923, 316 00 Plzeň List 1 z 10 Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C a rozsah měření 1* Stejnosměrné elektrické napětí (0 10) mv (>10 200) mv (>0.2 V 2) V (>2 20)

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Proces P9 Metrologie

Proces P9 Metrologie Účinnost dokumentu od: 13.6.2007 Proces P9 Metrologie Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: P9 Metrologie Garant procesu: Účel:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění

S T A T U T. (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné znění MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1 S T A T U T Rady pro jakost oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy (Statut Rady pro jakost OPK MD) Úplné

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115).

terminologii dle VIM 3, který nahradí VIM 2 (u nás zaveden v ČSN 01 0115). Skopal, M. J. Návaznost měřidel a strojů v oboru délka v systému kvality. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů. Anotace: Cílem přednášky je souhrnná informace

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 2/2012. o spisové službě OBEC PRACKOVICE NAD LABEM. Spisový a skartační řád Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 2/2012 o spisové službě Spisový a skartační řád Aktualizace původní směrnice ze dne: 27.2.2015 Aktualizace ze dne 1.1.2016 OBEC PRACKOVICE NAD LABEM Spisový

Více

SK16 METROLOGICKÝ ŘÁD Revize: 0. Obsah:

SK16 METROLOGICKÝ ŘÁD Revize: 0. Obsah: Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1. Pojmy... 3 3.2. Kategorizace měřidel... 4 3.3. Zkratky:... 5 4. POPIS... 5 4.1. Vystavení požadavku na nákup měřidel... 5 4.2.

Více

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4

Kalibrační laboratoře Kolín s.r.o. Kalibrační laboratoře Kolín Havířská 202, Kolín 4 Pracoviště kalibrační laboratoře: 1. Laboratoř Kolín 2. Laboratoř České Budějovice Žižkova 1/1321, 370 01 České Budějovice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující kalibrační postupy. 1.

Více

Novela havarijní vyhlášky z pohledu chemického průmyslu vyhláška 175/2011 Sb. Praha, Hotel Populus 25.10.2011

Novela havarijní vyhlášky z pohledu chemického průmyslu vyhláška 175/2011 Sb. Praha, Hotel Populus 25.10.2011 Novela havarijní vyhlášky z pohledu chemického průmyslu vyhláška 175/2011 Sb. Praha, Hotel Populus 25.10.2011 Novela havarijní vyhlášky z pohledu chemického průmyslu UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byl zástupce

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 180 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 477. Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj PRAVIDLA NÁZEV: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ČÍSLO: NOVELIZACE Č.: PLATNOST OD: 1. 1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: KRÁLOVÉHRADECKÝ

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE HRADEC-NOVÁ VES SPISOVÝ ŘÁD Datum vydání: 10.12.2009 Obec Hradec-Nová Ves Zpracoval: Slámová Petra Schválil: Státní okresní archív Jeseník Počet stran: 18 Změny: Změna č.:

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

KZB-Kalibrace s.r.o.

KZB-Kalibrace s.r.o. KZB - Kalibrace s.r.o. Ceník kalibračních služeb Platnost od 1. 1. 2015 Kontaktní údaje: KZB-Kalibrace s.r.o. Pekárenská 24 Most - Velebudice 434 01 Telefon: Mobil: E-mail: +420 476 700 095 +420 603 984

Více

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE. Účinnost od 1.6.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ČAKOVICE Účinnost od 1.6.2014 Schváleno usnesením Rady MČ Praha - Čakovice č. USN RM 255/2014 ze dne 28.4.2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městské části Praha Čakovice

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/010/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 229/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle 114 odst. 2 a k provedení 63 odst. 1 a 6, 64 písm. j), k) a

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. radiační ochrana. DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech SÚJB březen 2009 Předmluva Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, 760 01 Zlín - Louky Obor měřené : délka 1. Koncové měrky (0,5-100) mm 4. řád 5. řád Nominální teplota pro kalibraci: (20± C (0,2+2 L) µm (0,5+5 L)

Více

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1

FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 1 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 2 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 3 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 4 FSI VUT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE List 5 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem podrobně

Více