PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_ Ing. Otakar Maceček. 22_ Karel Fiala 22_ Jiří Lenc, 22_ Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA. Práce na elektrickém zařízení v ČDS. 22_430000 Ing. Otakar Maceček. 22_430000 Karel Fiala 22_850000 Jiří Lenc, 22_730000 Bc."

Transkript

1 PRAVIDLA SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 Práce na elektrickém zařízení v ČDS OBLAST ŘÍZENÍ: B05 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci GARANT OBLASTI ŘÍZENÍ: 22_ Ing. Monika Matějová GARANT DOKUMENTU: ZPRACOVATEL: 22_ Ing. Otakar Maceček 22_ Karel Fiala 22_ Jiří Lenc, 22_ Bc. Roman Šinágl PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: SCHVÁLIL: Ing. Petr Zachoval, generální ředitel PODPIS: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 1/33

2 OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Účel Rozsah závaznosti Seznam útvarů obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování Přehled změn proti předchozí revizi řídicího dokumentu PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY Základní pojmy Zkratky PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ V ČDS Stanovení odpovědností Činnost osoby odpovědné za elektrické zařízení Dispečink Generální ředitel ČDS Vedoucí pracoviště Vedoucí zajišťování a/nebo odjišťování Vedoucí práce Určení vedoucího práce Elektrické zařízení Rozsah zařízení Provozovatel elektrického zařízení DS a PS Pracovní a ochranné pomůcky Stanovení kvalifikací pro práce na elektrickém zařízení Pověření zaměstnanců k činnostem na elektrickém zařízení Práce a obsluha na elektrickém zařízení DS a PS Běžné provozní postupy Práce na elektrickém zařízení Údržba Funkce dispečinku Bezpečné vzdálenosti Procesní model ČDS Evidence prováděných prací VAZBY MEZI DOKUMENTY Výchozí dokumenty Navazující dokumenty Související dokumenty DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ...13 Příloha č. 1. Plnění povinností osoby odpovědné za elektrické zařízení...14 Příloha č. 2. Vybavení pracovními a ochrannými pomůckami Elektrické stanice Provozní automobily...19 Příloha č. 3. Bezpečné vzdálenosti Bezpečné vzdálenosti Základní vzdálenosti Snížené vzdálenosti Vzdálenost při použití zábran Vzdálenosti zábran od živých částí Vzdálenosti v prostorách rozvoden vn, vvn a zvn...25 Příloha č. 4 Používání ochranných přileb, ochrany očí a dielektrických rukavic Zásady používání OOPP vyhodnocení rizik Používání ochranných přileb Používání ochrany očí...27 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 2/33

3 4 Používání pryžových dielektrických rukavic...28 Příloha č. 5 Zjednodušený postup pro vstupy na cizí pozemky Úvod Zastihneme zákazníka Nezastihneme zákazníka a potřebujeme zásah provést...31 Příloha č. 6 Používání Příkazu/výkazu práce Úvod Používané formuláře Vykazování odvedené práce ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidlo stanovuje základní požadavky pro zajištění bezpečné práce na elektrickém zařízení distribuční a přenosové soustavy. 1.2 Rozsah závaznosti Toto pravidlo je závazné pro všechny zaměstnance ČDS. 1.3 Seznam útvarů obesílaných vydavatelem k prokazatelnému seznamování Dokument je vydavatelem rozesílán k prokazatelnému seznamování vedoucím těchto útvarů: Vedení společnosti 22_100000, 22_ Úsek Správa společnosti 22_400000, 22_410000, 22_420000, 22_ Úsek řízení 22_600000, 22_600100, 22_610000, 22_ Úsek vn,nn Úsek vvn 22_700000, 22_700400, 22_700500, 22_710000, 22_720000, 22_730000, 22_740000, 22_ _800000, 22_800400, 22_800500, 22_810000, 22_820000, 22_830000, 22_840000, 22_850000, 22_ Přehled změn proti předchozí revizi řídicího dokumentu Jedná se o revizi 05: Příloha č. 6, ve vložených tiskopisech byla provedena oprava textu pod tabulkami. Byl odstraněn odkaz na neexistující předpis ČDS_SM_49r00 a nahrazen odkazem na přílohu č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně. 2 PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců jsou uvedeny v kapitole 4. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 3/33

4 3 ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY 3.1 Základní pojmy dispečer zaměstnanec oddělení Operativní řízení, ČEZ Distribuce, a.s. (dispečinku) dispečink pracoviště oddělení Operativní řízení, ČEZ Distribuce, a.s. manipulace úkony pro změnu elektrického stavu příslušného elektrického zařízení (např. spojení, rozepnutí, přepnutí, zapnutí nebo vypnutí, regulaci). Tyto činnosti mohu být prováděny místně nebo dálkovým ovládáním. místní pracovní a bezpečnostní předpisy jsou předpisy nahrazující Příkaz B ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 sb. Vydává je ČDS, jako své Místní provozní bezpečnostní předpisy. místní provozní předpisy jsou předpisy stanovené dle potřeby pro příslušné zařízení, obsahující bezpečnostní, pracovní a provozní pravidla (základní technické údaje, provozní, pracovní, bezpečnostní, požární a ekologická pravidla pro provoz konkrétní elektrické stanice). Za tvorbu a aktualizaci MPP je odpovědná DSO. V případě jiných majitelů elektrických stanic předá provozovateli MPP jejich vlastník. Poznámka: dřívější označení bylo místní provozní a pracovní předpisy, zkratka MPPP jednoduché zařízení (jednoduchá část zařízení a instalace) je takové zařízení, kterému je možné snadno porozumět. osoba odpovědná za elektrické zařízení osoba, pověřená přímou zodpovědností za elektrické zařízení; část odpovědnosti může být převedena na jinou osobu než pověřenou. V čl jsou přiřazeny jednotlivé povinnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení jednotlivým funkcím. provozovatel elektrického zařízení DS a PS ČDS provozuje elektrické zařízení DS a PS v rozsahu stanoveném v uzavřené smlouvě. vedoucí práce osoba s odpovídající kvalifikací pověřená konečnou odpovědností za pracovní činnost při dodržování podmínek bezpečné práce na daném pracovišti. Může delegovat část odpovědnosti (prokazatelně) na jiného zaměstnance. Pro provádění každé činnosti je pověřen jen jeden vedoucí práce. vedoucí pracoviště podle popisu funkce řídí zaměstnance v organizačních jednotkách v ČDS vedoucí zajišťování/ odjišťování vedoucí práce odpovědný za provedení zajištění/odjištění pracoviště, v případě více pracovních skupin je to zaměstnanec koordinující činnost vedoucích pracovních skupin na zajištěném pracovišti. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 4/33

5 3.2 Zkratky ČDS DS DSO EZ KKP MPBP MPP nn PNE PPDS PPPS PS vn vvn zvn ZRP ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Distribuční soustava ČEZ Distribuce, a.s. Elektrické zařízení Kniha kontrol a poučení Místní pracovní a bezpečnostní předpis Místní provozní předpis Nízké napětí Podniková norma energetiky Pravidla provozování distribuční soustavy Pravidla provozování přenosové soustavy Přenosová soustava Vysoké napětí Velmi vysoké napětí Zvlášť vysoké napětí Zvláštní režim provozu 4 PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ V ČDS Elektrická zařízení jsou v ČDS provozována a udržována ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům v době výstavby. Naplnění této podmínky je zajišťováno Řádem preventivní údržby dle PNE , a v souladu s PPPS a PPDS. 4.1 Stanovení odpovědností V této kapitole jsou rozděleny jednotlivé povinnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení na jednotlivé funkce. V příloze č. 1 jsou shrnuty požadavky na osobu odpovědnou za elektrické zařízení podle PNE U každého požadavku je uvedeno, jakým způsobem je požadavek řešen v ČDS Činnost osoby odpovědné za elektrické zařízení Přiřazení dílčích odpovědností osoby odpovědné za elektrické zařízení k jednotlivým funkcím Dispečink Dispečink vykonává činnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení v těchto případech: a) je uvědomen o okamžiku, kdy jsou práce na vodičích elektrické sítě zastaveny a osoby opouští pracoviště. Jedná se o případy, kdy se pracuje na vodičích vystavených nebezpečí (blýská se, je slyšet hřmění nebo se blíží bouře) nebo na zařízeních přímo spojených s ohroženými vodiči, b) odsouhlasí pokračování přerušené práce po pominutí výše uvedených nebezpečí, c) je vedoucím zajišťování uvědomen o jeho odchodu na pracoviště tam, kde si vedoucí zajišťování, na základě předem stanoveného programu, zajišťuje pracoviště v plném rozsahu sám, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 5/33

6 d) v případě přechodného přerušení prací je vedoucím zajišťování uvědomen o provedení všech nutných opatření, která mají zabránit dotyku živých částí a neoprávněnému zapnutí elektrického zařízení, e) je vedoucím odjišťování uvědomen o ukončení práce a ukončení příkazu B. Od tohoto okamžiku je předmětné zařízení nutné považovat za zařízení pod napětím, f) dává pokyn pro opětovné uvedení zařízení do provozu, g) při PPN vn je od vedoucího zajišťování uvědomen, o jakou práci PPN vn se jedná a o jaké zařízení, na kterém se bude práce konat, h) zajistí zrušení ZRP na základě hlášení od vedoucího práce o ukončení práce prováděné metodou PPN vn i) dostává od vedoucího zajišťování hlášení o uzavření Příkazu B-PPN Generální ředitel ČDS Generální ředitel zajišťuje splnění povinností osoby odpovědné za elektrické zařízení schválením příslušných vnitřních řídících dokumentů. Generální ředitel stanovuje: a) zásady, podle kterých je vydávána řídící a pracovní dokumentace, b) podmínky, podle kterých musí postupovat osoba zajišťující pracoviště před zahájením pracovní činnosti na elektrickém zařízení, při změně pracovní činnosti na elektrickém zařízení nebo při změně pracovního místa v rámci pracoviště, c) rozsah dokumentace a odpovědnost za její průběžné udržování, d) zpracované Pracovní postupy pro složité práce, na základě vyhodnocení elektrického nebezpečí pro prováděné běžné provozní postupy, e) způsob, podle kterého se provádí fázování, f) vnější hranici ochranného prostoru, g) pracovními pokyny nebo postupy pro práce jako je čistění, postřik a odstranění nánosů námrazy na izolátorech, h) pro které složité práce PPN je příprava práce předána předem v písemné formě, i) veškeré postupy pro údržbu, j) pro osoby poučené rozsah poučení a případného zácviku včetně stanovení lhůt jejich opakování, k) pro osoby znalé rozsah školení včetně lhůt opakování, l) pro osoby znalé s vyšší kvalifikací, podle rozsahu pověření, způsob prokázání praktických znalostí včetně lhůt provádění opakovaných školení, m) lhůty praxe pro osoby znalé s vyšší kvalifikací. Jedná se o zaměstnance: pověřené prováděním zajištění pracoviště včetně vydávání Příkazu B pověřené odpovědností vedoucího práce pověřené odpovědností vedoucího pracovní skupiny s pověřením pro řízení činnosti pověřené prováděním vybraných prací pod napětím n) rozsah potřebného seznámení, poučení nebo školení mimo pravidelné lhůty v těchto případech: při změně pracovního zařazení příslušné osoby, při změně zdravotní způsobilosti, ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 6/33

7 při přerušení provádění činnosti na delší dobu než 3 měsíce, (např. při dlouhodobé nemoci atp.), při změně pracovních postupů, při změně zařízení (včetně osazení nových technologických prvků), při zjištění porušení bezpečnostních nebo provozních předpisů. o) vlastním předpisem způsob užívání Příkazu B a Příkazu B-PPN, místních provozních a bezpečnostních předpisů. p) lhůty opakovaných školení pro práce na elektrických zařízeních, které se často opakují, pro které jsou vydané místní pracovní a bezpečnostní předpisy, které nahrazují Příkaz B, q) kdy se vystaví provozní pracovní program např. při pracích se složitou provozní manipulací, kdy je třeba doplnit příkaz B provozním pracovním programem, r) místo, na kterém se evidují Příkazy B, s) místo evidence příkazů B, při pracích na pracovišti, které je v kompetenci různých osob odpovědných za elektrické zařízení. Včetně místa, ze kterého může být vydán souhlas k zapnutí příslušného zařízení. V tomto případě se tyto osoby musí dohodnout na organizaci (jedná se např. o vedení 400 kv), t) místa a dobu uložení originálů Příkazů B a Příkazů B-PPN, u) umístění kopií dokumentace skutečného provedení pro elektrické stanice, které mají být uloženy na stanovených obslužných místech, ale uložení ve stanici není možné, v) požadavky na kvalifikaci osob pro vlastní i cizí zaměstnance, pro příslušnou smluvní činnost na určeném zařízení, w) hodnoty D L a D V, x) pro jednotlivé činnosti vzdálenost blízkosti napětí, v rozmezí vzdáleností D L až D V Vedoucí pracoviště Vedoucí pracoviště vykonává činnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení v těchto případech: a) pověřuje zaměstnance, který: - vydává Příkaz B, - zajišťuje pracoviště, případně vykonává dozor při práci, - zajišťuje zavedení ZRP, - vydává a podepisuje Příkaz B-PPN, - stanoví jakým způsobem je provedeno zajištění bezpečnosti u jednoduchých zařízení nebo v případě jednoduchých prací, b) stanovuje způsob omezení přístupu osobám seznámeným ke všem místům, kde jsou vystaveny elektrickým rizikům, c) v případech, kdy jsou na elektrickém zařízení vykonávány údržbové práce stanoví: - přesné určení části příslušného zařízení, na kterém se práce provádějí - osoby odpovědné za řízení údržbových činností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 7/33

8 Vedoucí zajišťování a/nebo odjišťování Vedoucí zajišťování a/nebo odjišťování vykonává činnosti osoby odpovědné za elektrické zařízení v těchto případech: a) před zahájením práce na elektrických zařízeních uvědomí dispečink, b) uvědomí dispečink o ukončení práce PPN. Je informován, jestliže byla práce přerušena a jsou provedena odpovídající bezpečnostní opatření Vedoucí práce Pro provádění zkoušek vždy požádá o součinnost vedoucího zajišťování Určení vedoucího práce (1) Při práci, kterou vykonává skupina zaměstnanců, je vždy stanoven vedoucí práce. Vedoucí práce je určen: - přímým nadřízeným, a to tak, že jeden zaměstnanec každé pracovní skupiny je pověřen řízením práce nebo - pořadím vedoucích práce v KKP, kdy zaměstnanec, který má nižší pořadové číslo vykonává roli vedoucího práce. Zaměstnanci jsou prokazatelně seznámeni s tímto pořadím. (2) Pokud zaměstnanec pracuje samostatně, vykonává automaticky roli vedoucího práce. 4.2 Elektrické zařízení (1) Elektrická zařízení DS provozovaná ČDS jsou z hlediska obsluhy i zajišťování pracoviště klasifikována jako jednoduchá. K ověřování beznapěťového stavu, uzemnění a zkratování zařízení postačí jeden zaměstnanec s kvalifikací nejméně podle 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění není-li v MPPP uvedeno jinak. (2) Je-li v MPPP nebo v MPBP pro konkrétní zařízení uvedeno, že tyto činnosti provádějí dva pracovníci, má jeden z nich kvalifikaci minimálně podle 7 a druhý minimálně podle 6, vyhlášky č. 50/1978 Sb, v platném znění Rozsah zařízení (1) ČDS není vlastníkem a ani provozovatelem zařízení přenosové popř. distribuční soustavy ve smyslu energetického zákona. (2) ČDS zajišťuje provedení prací a provozních činností na elektrických zařízeních na základě smlouvy uzavřené s jejich vlastníkem. Na základě uzavřené smlouvy je ČDS provozovatelem elektrického zařízení DS a PS. (3) Seznam pracovišť ČDS je přístupný všem zaměstnanců a je umístěný Intranetu Provozovatel elektrického zařízení DS a PS (1) Provozovatel elektrického zařízení DS a PS je zodpovědný za: a) vypracování plánu provozu, údržby a oprav zařízení DS b) uvádění zařízení do provozu vč. funkčních zkoušek ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 8/33

9 c) realizace drobné opravy stanice vvn,vn a DTS s vypínačem d) odpojování zařízení DS pro uvolnění z provozu e) zpracování doporučení a informací problém reportu pro DSO dle uzavřené smlouvy f) výkon preventivní údržby na zařízení DS g) odstraňování poruchy rozvodny vvn a vn (vč. kompenzátorů) h) připojování a odpojování neplatičů i) realizace služby PPN vn a nn, spojené s provozem, údržbou a opravami j) odpojování zařízení DS pro likvidaci (2) Provozovatel elektrického zařízení DS a PS provádí: a) projednání projektové dokumentace navrhované akce, doplnění soupisu demontovaného materiálu b) převzetí požadavků na činnosti na zařízení DS c) převzetí podkladů a dokumentace elektrického zařízení DS d) převzetí údajů o plánovaných akcích na zařízeních DS Pracovní a ochranné pomůcky (1) Podkladem pro určení minimálního množství a druhů osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrické stanice distribučních a přenosové soustavy je PNE Pro zkoušení dielektrických pracovních pomůcek platí PNE (2) Nářadí, výstroj a přístroje, osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky a ostatní pomůcky jsou používány jen v souladu s instrukcemi a návodem jejich výrobce nebo dodavatele. Instrukce a návod musí být v českém jazyce. (3) Bezvadný stav pomůcek je ověřován periodickými zkouškami a prohlídkami. (4) Před každým použitím se zaměstnanec přesvědčí o jejich řádném stavu. Vadné pomůcky vyřadí z používání a informuje o tom vedoucího zaměstnance. (5) Rozsah vybavení elektrických stanic je uveden v příloze č. 2. (6) Vybavení pohotovostních vozidel pro práci na vedení distribuční soustavy, v distribučních a odběratelských stanicích je uvedeno v příloze č Stanovení kvalifikací pro práce na elektrickém zařízení (1) Stupně kvalifikací zaměstnanců, kteří pracují na elektrickém zařízení, jsou dány vyhláškou 50/1978 Sb., v platném znění. (2) U nově nastupujících zaměstnanců, kteří mají kvalifikaci podle 6 nebo 7 vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění, se postupuje podle ČDS SM 40rXX., kde je stanoven způsob uznání kvalifikace popřípadě způsob přezkoušení těchto zaměstnanců. (3) Pro získání kvalifikace osoby poučené ( 4, vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění) se provádí poučení a ověření znalostí před započetím výkonu práce a potom 1 x za 3 roky. Než bude moci zaměstnanec samostatně vykonávat činnost v rozsahu své kvalifikace, absolvuje zácvik pod dohledem zkušeného zaměstnance v trvání 14 dnů. (4) Pro získání kvalifikace osoby znalé ( 5, vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění) se provádí školení a přezkoušení před započetím výkonu práce a potom 1 x za 3 roky. Rozsah ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 9/33

10 tohoto školení a zkoušek je dán ve směrnici pro získání odborné způsobilosti podle vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění. (5) Pro získání kvalifikace osoby znalé s vyšší kvalifikací ( 6, 7, 8, vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění) se provádí školení před započetím výkonu práce a potom 1 x za 3 roky. Součástí tohoto školení je i seznámení se schválenými MPBP a MPPP pro dané pracoviště. Znalosti těchto zaměstnanců jsou ověřeny zkouškou po absolvování školení. Rozsah tohoto školení a zkoušek je dán ve směrnici pro získání odborné způsobilosti podle vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění. (6) Zaměstnanci s kvalifikací osoby znalé s vyšší kvalifikací, kteří mají být pověřeni pro níže uvedené činnosti, mají stanovenou minimální praxi v ČDS pro: a) provádění zajištění pracoviště 0,5 roku praxe b) vydávání příkazu B 1 rok praxe c) činnost vedoucího práce 1 rok praxe d) činnost vedoucího pracovní skupiny 1 rok praxe e) řízení činnosti 1 rok praxe f) provádění vybraných prací pod napětím 0,5 roku praxe (7) Zaměstnanec, který je pověřen odpovědností vedoucí zajišťování/odjišťování, vedoucí práce nebo vydáváním Příkazu B má minimálně kvalifikaci podle 6, vyhlášky 50/1978 Sb., v platném znění. (8) Potřebné seznámení, poučení nebo školení mimo pravidelné lhůty se, v souladu se směrnicí pro provádění školení, provádí v níže uvedených případech ihned po: - změně pracovního zařazení příslušné osoby - změně zdravotní způsobilosti - přerušení provádění činnosti na delší dobu než 3 měsíce, (např. při dlouhodobé nemoci atp.) - změně pracovních postupů - změně zařízení (včetně osazení nových technologických prvků) - zjištění porušení bezpečnostních nebo provozních předpisů 4.4 Pověření zaměstnanců k činnostem na elektrickém zařízení Na základě PA_0005 Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou stanoveny činnosti, pro které je zaměstnanec písemně pověřen a je zde uveden i způsob pověření. V případě, že k vyjmenovaným činnostem není písemně pověřen, nesmí je vykonávat. 4.5 Práce a obsluha na elektrickém zařízení DS a PS Pro provádění úkonů na elektrickém zařízení DS se používají písemné pracovní příkazy, ve kterých je vymezeno pracoviště na elektrickém zařízení Běžné provozní postupy (1) Běžné provozní postupy jsou prováděny na základě vyhodnocení elektrického nebezpečí jen podle pracovních postupů při použití vhodného nářadí a výstroje. (2) Běžné provozní postupy se vztahují na provozní činnosti a kontroly funkčního stavu (měření, zkoušení a revize). (3) Provozní činnosti jsou rovněž manipulace. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 10/33

11 4.5.2 Práce na elektrickém zařízení (1) Před započetím činnosti je vedoucím práce, vedoucím zajišťování/odjišťování stanoven pracovní postup. Stanovení může být provedeno odkazem na již existující pracovní postup z řídící dokumentace, se kterým byli všichni zaměstnanci pracovní skupiny prokazatelně seznámeni. (2) Pro složitou pracovní činnost je příprava provedena písemně a všichni zaměstnanci pracovní skupiny s ní jsou prokazatelně seznámeni. (3) Stanovené postupy prací obsahují také požadavky na provedení ochranných opatření proti zranění el. proudem, před účinky zkratu a el. oblouku. Jestliže provedená ochranná opatření pro práce na elektrických zařízeních s ohledem na elektrické riziko nezajišťují bezpečnou práci, jsou provedena opatření splňující požadavky pro práci na elektrickém zařízení pod napětím. (4) V pracovních postupech jsou na základě vyhodnocení rizik stanoveny: - elektrotechnické kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných elektrických zařízení - elektrotechnické kvalifikace a počty osob pro jednotlivé druhy pracovní činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti. - bezpečnostní opatření pro jednotlivé druhy činnosti (způsobu práce dle pokynů, nebo s dohledem, nebo pod dozorem) (5) Postupy při práci na elektrickém zařízení pod napětím a v blízkosti zařízení pod napětím jsou vztažené ke dvěma definovaným zónám okolo nezakrytých živých částí, ochranného prostoru a zóny přiblížení (viz příloha č.3, obrázek 1 a 2). (6) Pro všechny vybrané PPN vn musí být příprava práce předána předem v písemné formě, což je schválený pracovní postup, Evidenční list pro PPN vn, Technologický list PPN vn a Příkaz B-PPN Údržba (1) Účelem údržby je udržet elektrické zařízení v požadovaném stavu. Údržba sestává z: - preventivní údržby, (viz Řád preventivní údržby), která je vykonávána na základě zkušeností se záměrem zabránit poruše a udržovat zařízení v provozním stavu, nebo - opravné údržby, kterou se opravují nebo nahrazují poškozené části. Výměna opotřebených nebo poškozených částí a odstraňování drobných závad je prováděna podle uzavřené smlouvy v rámci drobných oprav. (2) Každá zjištěná závada, která znamená bezprostřední nebezpečí, je odstraněna nebo vadné části jsou odpojeny a zajištěny proti opětnému zapnutí. (3) Rozsah a způsob provádění prací podle ŘPÚ je dán uzavřenou smlouvou s majitelem elektrického zařízení. (4) Seznam smluv, podle kterých se provádí ŘPÚ, je veden v systému SAP Funkce dispečinku (1) Veškeré práce na elektrickém zařízení jsou prováděny ve spolupráci s dispečinkem a provádí se po odsouhlasení dispečerem. (2) Podrobnosti jsou uvedeny v ČDS_PP_0001rXX a DSO PI 00006rXX Postup při uvolňování zařízení DS. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 11/33

12 (3) Dispečer komunikuje pouze s vedoucím zajišťování/odjišťování. Vedoucí práce, ať už je z jiného útvaru ČDS nebo se jedná o externího dodavatele, komunikuje s vedoucím zajišťování/odjišťování a ten požadavky projedná s dispečinkem Bezpečné vzdálenosti (1) Pro stanovení správného pracovního postupu je základní podmínkou vzdálenost od živých částí elektrického zařízení. Stanovený pracovní postup je pak definován jako práce: a) bez napětí práce a pohyb za hranicí zóny přiblížení (v bezpečné vzdálenosti) b) v blízkosti částí pod napětím práce a pohyb mezi hranicemi ochranného prostoru a zóny přiblížení c) pod napětím práce a pohyb uvnitř ochranného prostoru nebo práce, při které se zaměstnanec přímo dotýká částí zařízení pod napětím (2) Podle PNE je možné zvolit si vzdálenost, která vymezuje ochranný prostor a zónu přiblížení. Vybrat si je možné ze vzdáleností daných ČSN EN nebo ze vzdáleností, které vycházejí z naší dřívější národní praxe. Společnost ČDS se rozhodla řídit vzdálenostmi, které vycházejí z naší dřívější národní praxe (viz příloha č. 3). 4.6 Procesní model ČDS Popis činností, funkcí, vazeb a odpovědností je v ČDS proveden v procesním modelu společnosti. Správu procesního modelu provádí stanovený zaměstnanec. 4.7 Evidence prováděných prací Smlouvy, na základě kterých jsou prováděny jednotlivé činnosti, jsou evidovány ve finančním informačním systému SAP v modulu smlouvy. 5 VAZBY MEZI DOKUMENTY V následujících kapitolách jsou uvedeny dokumenty v platném znění k datu nabytí platnosti dokumentu. 5.1 Výchozí dokumenty Vyhláška 50/1978 Sb., v platném znění ČSN EN PNE PNE PNE PNE Kvalifikace v elektrotechnice Obsluha a práce na elektrických zařízeních Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie Dielektrické pracovní pomůcky pro distribuční a přenosovou soustavu Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro elektrické stanice distribučních soustav a přenosové soustavy ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 12/33

13 5.2 Navazující dokumenty ČDS_PP_0001rXX ČDS_PP_0010rXX ČDS_PP_0011rXX ČDS_PP_0021rXX ČDS_ME_0002rXX ČDS_PP_0028rXX ČDS_SM_0014rXX 5.3 Související dokumenty ČDS_PA_0001rXX ČDS_PA_0002rXX ČDS_PA_0003rXX ČDS_PA_0005rXX ČDS_SM_0001rXX ČDS_SM_0006rXX ČDS_SM_0040rXX DSO_PI_ 00006rXX Příkaz B a protokol o předání zajištěného zařízení pro práce na elektrickém zařízení DS, v platném znění Provádění vybraných prací pod napětím na elektrických zařízeních vzdušných vedení s napětím nad 1 kv do 52 kv AC, v platném znění Místní pracovní a bezpečnostní předpisy nahrazující Příkaz B, v platném znění Zvláštní režim provozu při pracích prováděných pod napětím na elektrických distribučních zařízeních s napětím nad 1 kv do 52 kv AC, v platném znění Řízení požadavků na plánované přerušení el. energie zařízení vn, nn, v platném znění Provádění vybraných prací PPN na el. zařízení nn a v transformačních stanicích, v platném znění Pohotovostní služba, v platném znění Organizační řád, v platném znění Kompetenční řád, v platném znění Pracovní řád, v platném znění Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění Systém řídicích dokumentů ČDS, v platném znění Zajišťování zákonných školení, v platném znění Zajištění elektrotechnické kvalifikace v ČDS Postup při uvolňování zařízení distribuční soustavy DSO jehož provoz zajišťuje společnost 6 DOKUMENTAČNÍ VÝSTUPY Nejsou. 7 ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 1. Dnem účinnosti tohoto dokumentu se ruší platnost pravidla ČDS_PA_0007r04. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 13/33

14 Příloha č. 1. Plnění povinností osoby odpovědné za elektrické zařízení GŘ generální ředitel V vedoucí pracoviště VP vedoucí práce VZ vedoucí zajišťování/ odjišťování P.č. Článek z PNE Povinnost OO Plní Způsob splnění stanovuje zásady, podle kterých je vydávána řídící a pracovní dokumentace GŘ PA_0001rXX Organizační řád, SM_0001rXX Systém řídicích dokumentů ČDS stanovuje podmínky, podle kterých musí postupovat osoba zajišťující pracoviště před zahájením pracovní činnosti na elektrickém zařízení, při změně pracovní činnosti na elektrickém zařízení nebo při změně pracovního místa v rámci pracoviště stanovuje způsob omezení přístupu osobám seznámeným ke všem místům, kde jsou vystaveni elektrickým rizikům GŘ PP_0001rXX, kap. 4.4 V PA_0007rXX; kap stanovuje rozsah dokumentace a odpovědnost za její průběžné udržování stanovuje umístění kopií dokumentace skutečného provedení pro elektrické stanice, které mají být uloženy na stanovených obslužných místech, ale stanovuje uložení ve stanici není možné stanovuje zpracované Pracovní postupy pro složité práce, na základě vyhodnocení elektrického nebezpečí pro prováděné běžné provozní postupy GŘ GŘ GŘ PP_0018rXX Dokumentace elektrických stanic a vedení VVN PP_0018rXX Dokumentace elektrických stanic a vedení VVN PA_0001rXX Organizační řád SM_0001rXX Systém řídicích dokumentů ČDS před zahájením práce na elektrických zařízeních uvědomí dispečink pro provádění zkoušek požádá o součinnost vedoucího zajišťování a ve stanovených případech tyto práce oznámí na dispečink VZ PA_0007rXX; kap VP PA_0007rXX; kap stanovuje způsob, podle kterého se provádí fázování GŘ PP_0011rXX MPBP stanovuje vnější hranici ochranného GŘ PA_0007rXX; příloha 3 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 14/33

15 prostoru stanovuje pracovními pokyny nebo postupy pro práce jako je čistění, postřik a odstranění nánosů námrazy na izolátorech stanovuje pro které složité práce PPN je příprava práce předána předem v písemné formě GŘ GŘ PA_0001rXX Organizační řád, SM_0001rXX Systém řídicích dokumentů PP_0010rXX PPN vn pro venkovní vedení ME_0007rXX Provádění vybraných prací PPN na el. zařízení nn a v transformačních stanicích uvědomí dispečink o ukončení práce PPN. Je informován, jestliže byla práce přerušena a jsou provedena odpovídající bezpečnostní opatření. VZ PA_0007rXX; kap stanovuje veškeré postupy pro údržbu GŘ PA_0001rXX Organizační řád, SM_0001rXX Systém řídicích dokumentů ČDS v případech kdy jsou na elektrickém zařízení vykonávány údržbové práce stanoví: - přesné určení části příslušného zařízení, na kterém se práce provádějí - osoby odpovědné za řízení údržbových činností 16. Příloha III, odst. 2 stanovuje pro osoby poučené rozsah poučení a případného zácviku včetně stanovení lhůt jejich opakování V PA_0007rXX; kap GŘ PA_0007rXX; kap Příloha III, odst Příloha III, odst Příloha III, odst. 4 stanovuje pro osoby znalé rozsah školení včetně lhůt opakování stanovuje pro osoby znalé s vyšší kvalifikací, podle rozsahu pověření, způsob prokázání praktických znalostí včetně lhůt provádění opakovaných školení stanovuje podle rozsahu pověření pro osoby znalé s vyšší kvalifikací lhůty praxe. Jedná se o: - osoby pověřené prováděním zajištění pracoviště včetně vydávání příkazu B - osoby pověřené na jako vedoucí práce - osoby pověřené na jako vedoucí pracovní skupiny - osoby pro řízení činnosti - osoby pověřené vybranými pracemi GŘ PA_0007rXX; kap. 4.3 GŘ PA_0007rXX; kap. 4.3 GŘ PA_0007rXX; kap. 4.3 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 15/33

16 pod napětím 20. Příloha III, část A 21. Příloha III, část B stanovuje požadavky na kvalifikaci osob pro vlastní i cizí pracovníky, pro příslušnou smluvní činnost na určeném zařízení stanovuje rozsah potřebného seznámení, poučení nebo školení mimo pravidelné lhůty v těchto případech: - při změně pracovního zařazení příslušné osoby, - při změně zdravotní způsobilosti, - při přerušení provádění činnosti na delší dobu než 3 měsíce, (např. při dlouhodobé nemoci atp.), - při změně pracovních postupů, - při změně zařízení (včetně osazení nových technologických prvků), - při zjištění porušení bezpečnostních nebo provozních předpisů. 22. Příloha IV vlastním předpisem stanovuje způsob užívání Příkazu B a Příkazu B-PPN, místních provozních a bezpečnostních předpisů. GŘ PA_0007rXX; kap. 4.3, příloha č. 3 GŘ PA_0007rXX; kap. 4.3 GŘ ČDS_PP_0001rXX Používání Příkazu B a Příkazu B PPN, ČDS_PP_0011rXX MPBP 23. Příloha IV, část I., odst. 2, písm. d) stanovuje lhůty opakovaných školení pro práce na elektrických zařízeních, které se často opakují, pro které jsou vydané místní pracovní a bezpečnostní předpisy, které nahrazují příkaz B GŘ PA_0007rXX; kap Příloha IV, část I., odst. 5 stanovuje, kdy se vystaví provozní pracovní program např. při pracích se složitou provozní manipulací, kdy je třeba doplnit příkaz B provozním pracovním programem GŘ PP_0001rXX, příloha K, kap Příloha IV, část I., odst. 5 stanovuje místo, na kterém se evidují Příkazy B GŘ PP_0001rXX, kap ; příloha K, kap Příloha IV, část I., odst Příloha IV, část III 28. Příloha IV, část I., odst. 3) ; stanovuje místo evidence Příkazů B, při pracích na pracovišti, které je v kompetenci různých osob odpovědných za elektrické zařízení. Včetně místa, ze kterého může být vydán souhlas k zapnutí příslušného zařízení. V tomto případě se tyto osoby musí dohodnout na organizaci (jedná se např. o vedení 400 kv). stanovuje místa a dobu uložení originálů Příkazů B a Příkazů B-PPN pověřuje zaměstnance, který: - vydává příkaz B - zajišťuje pracoviště, případně GŘ ČDS_PP_0001rXX, kap GŘ ČDS_PP_0001rXX, kap V PA_0007rXX; kap ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 16/33

17 Příloha IV, část I., odst. 4, písm. c Příloha IV, část II., odst. 1 Příloha IV, část II., odst. 3 vykonává dozor při práci - zajišťuje provedení ZRP - vydává a podepisuje Příkaz B-PPN stanoví jakým způsobem je provedeno zajištění bezpečnosti u jednoduchých zařízení nebo jednoduchých částí zařízení a instalací nebo se jedná o jednoduché práce a jednoduché okolnosti 29. Příloha V stanovuje hodnoty D L a D V GŘ PA_0007rXX; příloha č Příloha V stanovuje pro jednotlivé činnosti vzdálenost blízkosti napětí, v rozmezí vzdáleností D L až D V GŘ PA_0007rXX; příloha č. 3 ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 17/33

18 Příloha č. 2. Vybavení pracovními a ochrannými pomůckami 1. Elektrické stanice (1) Vybavení pro elektrické stanice určuje, PNE , která dělí z hlediska vybavení pomůckami tyto stanice na skupiny podle jejich určení v elektrizační soustavě. Tato norma dává možnost nevybavovat osobními ochrannými prostředky některé stanice pokud je jimi vybavena pracovní skupina provádějící obsluhu a práci na el. zařízení. (2) V MPP je určeno, které elektrické stanice v ČDS nejsou vybaveny OOPP. 1.1 Vybavení DTS blokových a stožárových Ve stanici je umístěn: a) kontrolní list trafostanice do kontrolního listu je zapsána každá návštěva stanice. Zápis obsahuje účel návštěvy, datum, čas, příjmení a podpis. b) jednopólové schéma zapojení. 1.2 Vybavení DTS ve stavebních objektech (vestavěných v budovách nebo samostatně stojících kioskové zděné nebo věžové) Ve stanici je umístěn: a) kontrolní list trafostanice do kontrolního listu je zapsána každá návštěva stanice. Zápis obsahuje účel návštěvy, datum, čas, příjmení a podpis, b) jednopólové schéma, c) místní bezpečnostní a pracovní předpisy (jen spínací stanice), d) požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla), e) plakát první pomoci při úrazu elektřinou (tabulka). 1.3 Ostatní transformovny Pro všechny ostatní transformovny platí v plném rozsahu norma PNE tzn. jsou zařazeny do skupiny 1 4a této normy. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 18/33

19 2. Provozní automobily 2.1 Vybavení pohotovostních vozidel odboru vvn pro elektrické stanice Pomůcky musí být ve vozidlech uloženy na místě přístupném a takovým způsobem, aby nebyly znehodnoceny působením prostředí, ve kterém se nacházejí nebo mechanicky. Vadné pomůcky nesmí být více použity a musí být okamžitě vyřazeny z používání. Název pomůcky Počet Zkoušečka napětí VN v pouzdře (pro každou napěťovou hladinu) Zkoušečka napětí NN do 500 V Zkratovací souprava VN 2 ks Dielektrické rukavice (pro napětí 500 V nebo 1000 V) 1 pár Dielektrická ochranná přilba pracovníka Obličejový štít pracovníka Záchranný hák Přenosná svítilna AKU Bezpečnostní tabulky z PVC: - Vysoké napětí - životu nebezpečno! 2 ks - Pozor - pod napětím! 2 ks - Pozor - zpětný proud! 2 ks - Jen zde pracuj! - Nezapínej na zřízení se pracuje 2 ks - Pozor, na zařízení se pracuje! 2 ks - Pozor, uzemněno! 2 ks Hasící přístroj práškový s náplní o hmotnosti minimálně 2 kg Dielektrická obuv 1 pár Páska pro vymezení pracoviště min. 25 m Popáleninový balíček Vypínací tyč Pojistkové kleště Poznámka: Vybavení vozidla je možno redukovat o položky, kterými jsou vybaveny všechny elektrické stanice daného pracoviště. O těchto výjimkách rozhoduje vedoucí odboru vvn příslušného regionu. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 19/33

20 2.2 Vybavení pohotovostních vozidel oddělení Vedení zvn/vvn Pomůcky musí být ve vozidlech uloženy na místě přístupném a takovým způsobem, aby nebyly znehodnoceny působením prostředí, ve kterém se nacházejí nebo mechanicky. Vadné pomůcky nesmí být více použity a musí být okamžitě vyřazeny z používání. Název pomůcky Počet Zkoušečka napětí 110 kv Zkratovací souprava 110 kv 2 ks Dielektrické rukavice ( pro napětí 500 V nebo 1000 V ) 1 pár Dielektrická ochranná přilba pracovníka (osobní vybavení pracovníka) Bezpečnostní postroj (osobní vybavení pracovníka) Přenosná svítilna AKU Bezpečnostní tabulky PVC - Vysoké napětí - životu nebezpečno! 2 ks - Pozor - pod napětím! 2 ks - Jen zde pracuj! 2 ks - Pozor, na zařízení se pracuje! 2 ks Hasící přístroj práškový s náplní o hmotnosti minimálně 2 kg Platné jednopólové schéma sítí VVN Popáleninový balíček Poznámka: Vybavení vozidla je možno redukovat podle aktuálního plánu práce. O těchto výjimkách rozhoduje vedoucí oddělení Vedení zvn/vvn. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 20/33

21 2.3 Vybavení pohotovostních vozidel odboru vn, nn Na základě PNE je stanoveno pro provedení obsluhy nebo práce v DTS VN/NN jednotné vybavení zaměstnanců provozovatele ochrannými a pracovními pomůckami. Vybavení vozidla zároveň zajišťuje bezpečnost obsluhy a práce na liniích VN a NN. Pomůcky musí být ve vozidlech uloženy na místě přístupném a takovým způsobem, aby nebyly znehodnoceny působením prostředí, ve kterém se nacházejí nebo mechanicky. Vadné pomůcky nesmí být více použity a musí být okamžitě vyřazeny z používání. Název pomůcky Počet Zkoušečka napětí vn v pouzdře (pro každou napěťovou hladinu) Zkoušečka napětí nn do 500 V Zkratovací souprava vn Zkratovací souprava nn Zámky pro zajištění vypnutého stavu Dielektrické rukavice (pro napětí 500 V nebo 1000 V) 2 ks 2 ks 4 ks 1 pár Dielektrické rukavice dielektrické vn (pro provozovanou napěťovou hladinu) 1 pár Dielektrická ochranná přilba osobní vybavení pracovníka dle počtu zaměstnanců Bezpečnostní postroj osobní vybavení pracovníka dle počtu zaměstnanců Obličejový štít pracovníka Záchranný hák Dielektrická obuv nebo dielektrický koberec 1 x 1 m Vypínací tyč Hasící přístroj práškový s náplní o hmotnosti minimálně 2 kg Výstražná páska (červenobílá) Přenosná svítilna AKU OOPP dle ČDS_SM 25 Bezpečnostní tabulky z PVC: 1 pár * min. 25 m - Vysoké napětí životu nebezpečno! 2 ks - Pozor pod napětím! 2 ks - Pozor zpětný proud! 2 ks - Jen zde pracuj! - Nezapínej na zřízení se pracuje 2 ks - Pozor, na zařízení se pracuje! 2 ks - Pozor, uzemněno! 2 ks Vybavení vozidla nářadím, pracovními pomůckami a nezbytným materiálem definuje příslušný vedoucí oddělení vn, nn podle místních potřeb provozovaného zařízení DS. * bude součástí vozidla pouze v případě, pokud se na obsluhovaném území nacházejí spínací přístroje vyžadující použití vypínací tyče ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 21/33

22 Příloha č. 3. Bezpečné vzdálenosti 1 Bezpečné vzdálenosti (1) Vzdálenosti, které udávají bezpečnou vzdálenost, hranici zóny přiblížení a hranici ochranného prostoru, jsou odvozeny z obrázku 1, 2 a tabulky 1, 2. (2) Při neelektrických pracích, které se provádí v ochranném pásmu el. zařízení jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti od el. zařízení pod napětím tzn. nesmí dojít k přiblížení na vzdálenost menší než je hodnota D V. (3) Při provádění neelektrických prací je brán ohled i na případný kontakt materiálu popř. jeho vymrštění s el. zařízením pod napětím. Proto je určen zaměstnanec, který neustále sleduje pohyb zařízení a materiálu s ohledem na dodržení bezpečné vzdálenosti. Obrázek 1 Vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy Obrázek 2 Ohraničení ochranného prostoru použitím izolované ochranné části Poznámka: v případě, že živé části jsou odděleny zábranami z izolantu, je možné přiblížit se k zábranám až na dotyk (viz obrázek 2). ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 22/33

23 (4) Vzdálenost vyšší než je hodnota D V, je bezpečná vzdálenost. (5) Prostor ve vzdálenosti vyšší než je hodnota D L a nižší než je hodnota D V (mezikruží na obrázcích 1 a 2), je určen pro činnost v blízkosti živých částí. Práce v blízkosti může konat: a) osoba poučená pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací b) osoba znalá s dohledem osoby znalé s vyšší kvalifikací c) osoba znalá s vyšší kvalifikací sama (6) Prostor ve vzdálenosti nižší než je hodnota D L je pro činnost prací pod napětím. Vybrané práce pod napětím smí provádět zaměstnanci s kvalifikací danou příslušným pracovním postupem. Běžné PPN smí provádět: a) osoba znalá pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací b) osoba znalá s vyšší kvalifikací sama Tabulka 1 Střídavé napětí (kv) Jmenovité Nejvyšší D L Vnější hranice ochranného prostoru (mm) Dv Vnější hranice zóny přiblížení (mm) Do 1 1, do , Poznámka: U napětí mn a nn je vnější hranice ochranného prostoru přímo živá část při podmínce používání příslušných osobních ochranných prostředků, pomůcek a nářadí, tj. bez přímého dotyku s částí těla pracující osoby. Přiblížení k živé části bez dotyku je v tomto případě prací v blízkosti živých částí. 2 Základní vzdálenosti Základní vzdálenosti jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto vzdálenosti jsou v rozmezí zóny přiblížení dle ČSN EN ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 23/33

24 3 Snížené vzdálenosti (1) Při pracích na zařízeních v blízkosti živých částí pod napětím, kdy není možno dodržet vzdálenost podle tabulky 1 a zařízení nelze z vážných důvodů vypnout, je nutno dodržet vzdálenosti podle tabulky 2. Tabulka 2 Střídavé napětí (kv) efektivní hodnota Jmenovité U N Nejvyšší U m D L Vnější hranice ochranného prostoru (mm) D V Vnější hranice zóny přiblížení (mm) Do 1 1, do , (2) Tyto práce jsou zásadně prováděny jako práce pod dozorem, tj. musí je vykonávat nejméně 2 osoby, a to osoba alespoň znalá pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací. 4 Vzdálenost při použití zábran (1) Není-li možno při pracích zařízení vypnout a zajistit nebo dodržet vzdálenosti podle tabulky 1 ani podmínky a vzdálenosti podle tabulky 2 (např. nelze dodržet podmínku o kvalifikaci osob), musí být živé části zajištěny zábranami. (2) K zábraně se může přiblížit pracující až na dotyk, je-li bezpečným způsobem ověřeno, že v místě, kde se lze dotknout, nevznikne nebezpečné napětí (např. kapacitní náboj). 5 Vzdálenosti zábran od živých částí (1) Tyto ochranné prostředky jsou vybrané a instalované tak, aby poskytly dostatečnou ochranu proti elektrickým a mechanickým zraněním. (2) Prostředky použité pro zábrany, přepážky, krytí nebo zakrytí izolací jsou vhodně udržovány a být v průběhu práce bezpečné. Pokud tyto prostředky neposkytují plnou ochranu nezakrytých živých částí (pro nízké napětí IP 2x.) seznámená nebo poučená osoba pracující v blízkosti těchto živých částí musí pracovat pod dozorem. (3) Zábrany přenosné, které lze upevnit spolehlivým způsobem, a jsou zhotoveny z vhodného izolantu, mohou se montovat za vypnutého a zajištěného stavu v minimálních vzdálenostech od živých částí pod napětím podle tabulky 2. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 24/33

25 (4) Jsou-li zábrany, plné a z izolantu, jehož průrazné napětí je nejméně dvojnásobné než jmenovité provozní napětí, mohou se montovat u zařízení do 35 kv za vypnutého a zajištěného stavu v minimálních vzdálenostech podle tabulky 3. Tabulka 3 Jmenovité Střídavé napětí (kv) Nejvyšší Vzdálenost (mm) Do ,5 350 (5) Zábrany, mohou být provedeny také jako vsuvné nebo závěsné. Jejich vsunutí nebo zavěšení se může provádět pod napětím, jsou-li na konstrukci spolehlivá vodítka a vsunutí nebo zavěšení zábrany se provádí pomocí izolačních pomůcek. (6) Zábrany jsou vsouvány osobou alespoň znalou pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací. (7) Z ekonomických důvodů je možno klást zábrany přímo na živou část. Toto se týká jen zařízení (do 35 kv) vyrobených i s příslušnými zábranami výrobcem. Zábrany musí mít přiměřeně zvýšené průrazné napětí a musí být provedeny a odzkoušeny tak, že za žádných okolností nemůže nastat nebezpečí pro pracující osoby. Poznámka: vzdálenosti krytů a zábran, které jsou konstrukční součástí předmětného elektrického zařízení musí splňovat podmínky ČSN Vzdálenosti v prostorách rozvoden vn, vvn a zvn Podchozí vzdálenosti a vzdálenosti pro průjezd montážních vozidel a mechanismů jsou odvozovány od vzdálenosti D L v souladu s ustanoveními ČSN Konkrétní vzdálenosti jsou uvedeny v místních provozních a pracovních předpisech příslušné rozvodny. ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 25/33

26 Příloha č. 4 Používání ochranných přileb, ochrany očí a dielektrických rukavic 1 Zásady používání OOPP vyhodnocení rizik (1) V ustanoveních této přílohy jsou uvedeny nejčastější práce, při kterých se používá ochrana hlavy, obličeje, očí, a kdy se používají dielektrické rukavice. (2) Podrobné vyhodnocení rizik pro použití jednotlivých druhů OOPP je stanoveno v ČDS_SM_0025r01. Tato příloha tento předpis nenahrazuje, ale v jednotlivých článcích stanovuje, kdy se uvedená ochrana vždy použije. (3) Při práci se použije vhodný typ ochrany tak, aby její vlastnosti zaručily dostatečnou ochranu a komfort pro uživatele. Vhodné typy jednotlivých pomůcek jsou uvedeny na Intranetu anebo jsou stanoveny příslušným předpisem pro danou činnost. 2 Používání ochranných přileb (1) Ochranná přilba je používána na všech pracovištích ČDS, kde z charakteru prováděné činnosti nebo nebezpečného pracovního prostředí je možné poranění hlavy. Povinnost používání ochranných přileb se vztahuje i na ostatní osoby, a to podle charakteru jejich pobytu v prostorách společnosti (exkurze, návštěvy, kontroly, revize, dodavatelské činnosti). (2) Povinností zaměstnanců a ostatních osob je používat přidělené přilby v prostorách a při činnostech uvedených v odstavci 3 tohoto článku. (3) Prostory, pracoviště a zařízení, kde jsou zaměstnanci a ostatní osoby povinny používat ochranné přilby: a) ve venkovních prostorách elektrických stanic vvn, vn - pokud provozní prostor venkovní rozvodny není oddělen od ostatních prostorů provozním oplocením, vztahuje se povinnost používat ochranné přilby do vzdálenosti od zařízení dle 46 odst. 3, písm. a e), zákona č. 458/2000 Sb. (ochranná pásma) - pokud provozní prostor venkovní rozvodny je oddělen od ostatních prostorů provozním oplocením, vztahuje se povinnost používat ochranné přilby na celý takto ohraničený prostor b) ve vnitřních prostorách elektrických stanic v rozvodnách vvn, vn (vyjma vnitřních rozvoden vn vybavených kompaktními skříňovými rozváděči moderních konstrukcí, kde nejsou přístupné žádné nekryté živé části zařízení), c) při práci nebo na stanovišti ve výšce a nad volnou hloubkou (např. práce ze žebříku, z vysokozdvižné plošiny, na sloupech a stožárech, montáž a demontáž lešení) d) při nebezpečí pádu předmětů z výšky (např. práce pod stožáry a sloupy, manipulace s úsečníky, kácení a prořezávání stromů) e) při činnosti, kdy jsou zřízena dvě pracoviště v rozdílné úrovni a nelze technicky odstranit nebezpečí pádu předmětů f) při manipulaci s břemeny pomocí zdvihacích zařízení a v jejich nebezpečném dosahu, g) při pobytu v pracovním prostoru nebo v blízkosti mechanizačního prostředku určeného k manipulaci s osobami popř. materiálem (např. vysokozdvižné plošiny, bagry, vysokozdvižné vozíky, výtahy, stavební vrátky, podkopové stroje) ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 26/33

27 h) při práci, kdy pracovník pracuje s materiálem, pracovními předměty a pomůckami nad úrovní své hlavy i) při práci ve stísněných prostorách, v prostorách se sníženým profilem (např. kabelové kanály, kabelové prostory, kanalizace, výtahové šachty) j) při pracích na staveništi. Jedná se zejména o práce ve výkopech, na lešení a v prostoru pod lešením, při bouracích pracích k) při ostatních činnostech, kdy je ochrana nařízena bezpečnostní tabulkou, příslušným předpisem nebo na základě rozhodnutí vedoucího práce, který odpovídá za její používání zaměstnanci (4) Přilba musí být vyřazena z používání když: a) byla vystavena nárazu či úderu ostrým předmětem b) je zjevně poškozena náhlavní vložka c) je prošlá životnost stanovená výrobcem 3 Používání ochrany očí (1) Pro ochranu očí popř. obličeje se používají buď ochranné brýle, nebo obličejové štíty. Zejména se jedná o tyto činnosti: a) při mimořádných stavech v rozvodnách elektrických stanic (obličejový štít) b) při výměně nožových pojistek (obličejový štít) c) při vybraných pracích PPN (obličejový štít nebo ochranné brýle) d) při ohrožení UV zářením (obličejový štít nebo ochranné brýle) e) při svařování (obličejový štít nebo ochranné brýle) f) s nebezpečím úrazu obličeje a očí od metaných, odražených předmětů, úlomků materiálu. Jedná se o: - kovoobrábění a dřevoobrábění (obličejový štít nebo ochranné brýle) - demoliční práce (obličejový štít nebo ochranné brýle) - práci s nastřelovacím lisem (obličejový štít) - práci s řetězovou pilou (obličejový štít) - práci s křovinořezem (obličejový štít) - práci s rozbrušovačem (obličejový štít) g) při práci se škodlivinami a kyselinami (obličejový štít) h) při ostatních činnostech, kdy je ochrana nařízena bezpečnostní tabulkou, příslušným předpisem nebo na základě rozhodnutí vedoucího práce, který odpovídá za její používání zaměstnanci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PA_0007r05 strana 27/33

Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami

Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami Václav Macháček, ČENES, revizní technik elektro, člen TNK 22 a 97 Úvodem Ke dni. 2. 2003 byly zrušeny technické normy

Více

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN ČSN EN 50110-1 (34 3100) OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (platnost od 1.12.2003) Základní norma pro provádění PPN v rámci EU. Obsahuje problematiku PPN v čl. 6.3,

Více

Elektrické přípojky ČSN 33 3320

Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Elektrické přípojky ČSN 33 3320 Normy mezinárodní IEC (EN)- speciálně pro přípojky neexistují, pouze zmínka v IEC 50-601, ČSN 33 0050-601, 601-02-12 domovní přípojka: vedení odbočující z rozvodné sítě

Více

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88

iisel Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Václav Macháček KNIŽNICE SVAZEK 88 KNIŽNICE Václav Macháček SVAZEK 88 Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V www.iisel.com Internetov InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky iisel Transformační

Více

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.

ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts. ČENES, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 221 082 398, fax: 221 082 313, e-mail: cenes@csvts.cz Webová stránka: http://www.csvts.cz/cenes/ Elektrické stanice Ing. Václav Schamberger 1 Technické normy

Více

Bezpečnost především

Bezpečnost především Bezpečnost především 5 VYPNI ZAJISTI ODZKOUŠEJ UZEMNI a ZKRATUJ ODDĚL ŽIVÉ a NEŽIVÉ ČÁSTI 1 VYPNI Část zařízení na kterém se pracuje musí být vypnuta a odpojena od všech možných zdrojů napájení Odpojení

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: PROVOZNÍ INSTRUKCE SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: DSO_PI_00044r01 Připojování výroben po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou společnosti ČEZ

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Strana 918 Sbírka zákonů č. 79 / 2010 Částka 28 79 VYHLÁŠKA ze dne 18. března 2010 o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ b) c) LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV oaza- energo, a.s. oaza-krupka, a.s. říjen 2011 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

MS UTILITIES & SERVICES a.s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ELEKTRICKÉ ENERGIE MS UTILITIES & SERVICES a.s. Provozovatel : MS UTILITIES & SERVICES a.s. Č. licence skupiny 12: 121219965 Dne: Schválil: Energetický

Více

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

MÍSTNÍ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Správce MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Udržovatel MPBP: Elektrizace železnic Praha a.s. Uživatelé MPBP: České dráhy a.s., DKV Praha Elektrizace železnic Praha a.s. SŽDC, státní organizace, SDC Praha

Více

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5

Teplárny Brno, a.s. Účinnost: 1.10.2015 Počet listů: 5 Teplárny Brno, a.s. MPPP č. 09/2015 PŘÍLOHA č. 15 Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku a osob při uzavírání obchodních smluv ve smyslu Občanského zákoníku Účinnost:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Strana: 1 z: 24 práci v prostředí s nebezpečím výbuchu Schválil: Ing. Tomáš Procházka, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s. Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání,

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality spol. s r.o. Uherské Hradiště Říjen 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD dne

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ Zpracovatel: Provozovatel lokální distribuční soustavy UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Česká fotovoltaická konference 2008

Česká fotovoltaická konference 2008 Česká fotovoltaická konference 2008 4.11.2008, Kongresové centrum BVV Brno Ing. Martin NěmeN mečekek ředitel úseku Poskytování sítí ČEZ Distribuce, a. s. Základní informace o ČEZ Distribuce, a.s. zásobovaná

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD

Podniková norma PRE, PREdi a PREm OCHRANA VOD Strana: 1/8 Zpracoval: Marek Libotovský G 32 100 Bezpečnost práce a životní prostředí Schválil: 30. 4. 2015 Petra Holubcová vedoucí sekce G 32 000 Lidské zdroje, 28. 4. 2015 Milan Hampl ředitel PREdi,

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Veolia Pr myslové služby R, a.s. 1 / 1 V Ostrav dne 24. února 2015 c: Oznámení o zm názvu spole nosti Vážení obchodní partne i, dovolujeme si Vás tímto informovat, že valná hromada spole nosti Dalkia Industry CZ, a.s. rozhodla dne 15.01.2015

Více

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení

Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2 Bezpečnost práce při výrobě, provozu, obsluze a údržbě vyhrazených elektrických zařízení Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

Montáž jednopólového odpojovače metodou PPN VN

Montáž jednopólového odpojovače metodou PPN VN Název vzdělávacího programu Stáže v elektrotechnice Práce PPN VN Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Marek Štursa Pavel Plšek Montáž

Více

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SYSTÉM VNITŘNÍHO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE SMĚRNICE BOZP 1f/2008 Dle registru zpracované dokumentace BOZP skupina 1 - ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ Systém zajištění BOZP ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků.

Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků. Příloha č.3 Směrnice pro poskytování OOPP AKTUALIZACE č. 1 2 3 4 5 Zpracoval:Bc. Karel Lichtneger, DiS. Podpis: Strana č. 1 celkem stran: 11 Schválil: Podpis: Datum vydání: 20.1.2014 Směrnice pro poskytování

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE Skupina UNIPETROL Strana 1/26 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

Bezpečnost práce v laboratořích fyziky

Bezpečnost práce v laboratořích fyziky Bezpečnost práce v laboratořích fyziky OBSAH: 1. Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením (vyhl. Č 50/1978 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). ČÚBP a ČBÚ o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Více

Stáže v elektrotechnice Údržba distribučních stanic

Stáže v elektrotechnice Údržba distribučních stanic Název vzdělávacího programu Stáže v elektrotechnice Údržba distribučních stanic Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Rok vytvoření vzdělávacího

Více

2 Pracovníci uvedení v 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí 2 ) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou.

2 Pracovníci uvedení v 1 odst. 1 musí být tělesně a duševně způsobilí 2 ) a musí splňovat podmínky stanovené touto vyhláškou. 50 VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění zákona č. 98/1982 Sb. Český úřad bezpečnosti práce podle 5

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti.

Popis systému řízení jakosti na STK je proveden v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem Příručka jakosti. INSTRUKCE PRO STK č. 12/215 Obsah popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti, náležitosti zprávy i výsledku vnitřní kontroly Tato instrukce je vydána z důvodu

Více

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01 Strana 1 / 9 VYŘIVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení za dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.240.20;29.280 Leden 2012 ČSN 37 6605 ed. 2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a vleček na elektrický rozvod Connections of electrical equipments

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Organizační směrnice PO č.1/2015

Organizační směrnice PO č.1/2015 STÁTNÍ ZÁMEK VALTICE Organizační směrnice PO č.1/2015 Jízdárna a zámecké divadlo Bc.Pavel Tesař odborně způsobilá osoba v požární ochraně 20. 10. 2015 Organizační směrnice upravuje vytvoření vlastního

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Stránka 1/ 16 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Rozdělovník: 1. předseda představenstva 2. místopředseda představenstva 3. vedoucí útvaru účtárna

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 3 Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Voltage regulation in MV and LV distribution grid René Vápeník rene.vapenik@cez.cz ČEZ Distribuční

Více

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Změny dispozice 2NP budovy C Část: D.1.4g Silnoproudá elektrotechnika Stupeň : Dokumentace pro provedení stavby D 1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA BRNO prosinec 2015 strana 1. Předmět projektu 3 2. Použité podklady

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Nové a připravované elektrotechnické normy

Nové a připravované elektrotechnické normy Nové a připravované elektrotechnické normy Význam a využívání TNI Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ Úvod S ohledem na důležitost uplatňování elektrotechnických předpisových norem byla v dubnu 1995 založena technická

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

2.. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v., oddíl, vložka. se sídlem: jednající:

2.. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v., oddíl, vložka. se sídlem: jednající: SMLOUVA O DÍLO Zajištění provozu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení na území města Petřvald, spočívající v jeho správě, údržbě a běžných opravách včetně instalace a demontáže vánoční

Více

VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II.

VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II. VYHLÁŠKA 50 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 19. května 1978 O odborné způsobilosti v elektrotechnice II. oddíl Úvodní ustanovení 1 ( 1 ) Vyhláška stanoví stupně odborné

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí. Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice

Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí. Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice Práce pod nap tím na elektrickém za ízení nízkého a vysokého nap tí Mgr. Marek Jelínek ISŠ Sokolnice Špindler v Mlýn, 16.-17.4. 2014 Školicí st edisko Sokolnice Metodika a vývoj innost od roku 1999 Ú ast

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Evidenční číslo: MGO140055 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO

SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SUDOP BRNO spol.s r.o. KOUNICOVA 26 611 36 BRNO SRPEN 2014 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Kuřim Brno PS 311 BTS 559 žst. Kuřim Přípojka nn T E C H N I C K Á Z P R Á V A PŘÍPOJKA NN Investor: Zhotovitel: Hlavní

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108

ONJ PRAHA STŘEDNÍ SKUPINA HALA 518 TV k. 107, 108 - 1 - Č E S K É D R Á H Y a.s. S P R Á V A D O P R A V N Í C E S T Y P R A H A S P R Á V A E L E K T R O T E CH N I K Y A E N E R G E T I K Y M Í S T N Í P R A C O V N Í A B E Z P E Č N O S T N Í P Ř E

Více

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C

E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C E L P R O I N V E S T s. r. o., L I B E R E C Bar v íř sk á 1 2, Li be rec 3, 460 0 1 Tel.: 485 104 773, 482 710 249 Pro jekce, inžen ýr ing, Fax. : 485 107 962 r e a l i z a c e e l e k t r o E-mail:

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY FORUM Ústí, s.r.o. PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ

Více

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

METODIKA ME 51/02 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ parafa správce dokumentace nebo pověřeného zaměstnance pořadové číslo kopie DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 51/0 NÁZEV DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY HLAVNÍ

Více

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd

Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 32600 Plzeň PLÁN BOZP. Ing. Jiří Šmíd Evidenční číslo: MFG 203-335 Číslo stavby: Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň PLÁN BOZP Paré číslo: Název stavby: Umístění stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor

Více

BOZP při svařování a souvisejících činnostech

BOZP při svařování a souvisejících činnostech BOZP při svařování a souvisejících činnostech Ing. Pavel Dohnal OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Školení svářečského dozoru Strana 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ (MPSV - Mgr. Michaela

Více

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 Č.j.: OÚA/1696/2010 Vyřizuje: Chudaničová Albrechtice 18. března 2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 10 Obecní

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ProEnerga s.r.o. PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ V Českých Budějovicích, září 2013 Vypracoval: Ing. Bořivoj Štěpánek

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)... Příručka pro připojení elektrického generátoru HERON 8896311, 8896312, 8896313, 8896314, 8896315, 8896315, 8896316 do domovní elektrické instalace pro zálohování dodávky elektrického proudu popř. ostrovní

Více

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery

Ř á d. provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510. Kontakty pro obchodní partnery Ř á d provozovatele distribuční soustavy - LDS plynu MOTORPAL, a.s. licence na distribuci plynu č. 220705510 Kontakty pro obchodní partnery Adresa: Název provozovatele: MOTORPAL, a.s. Organizační jednotka:

Více

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy

Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 24 Bezpečnost práce s přenosnými řetězovými pilami a křovinořezy Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L

Příručka pro archivaci. Příloha OM OP RLZ L Příručka pro archivaci dokumentů Příručka pro archivaci dokumentů Příloha OM OP RLZ L Řízená Řízená kopie kopie elektronická 1.8.2008 2008 Číslo vydání: Číslo 1 vydání: 1 Číslo Číslo revize: revize: 1

Více

Podniková norma PREdi PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ VN, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI

Podniková norma PREdi PROJEKTOVÁNÍ KABELOVÝCH VEDENÍ VN, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI Zpracoval: Jiří Kodad S 20 210 Technický controlling Schválil: Vydal: Podniková norma PREdi 25. 8. 2014 Tomáš Gleich vedoucí sekce S 23 000 Provoz sítí Strana: 1/11 14. 10. 2014 Rozhodnutím č. 33/2014

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE MATEŘSKÁ ŠKOLA LITVÍNOVICE 49, ČESKÉ BUDĚJOVICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI strana 1/25 PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI ODSTRANĚNÍ BUDOVY AMK, ČESKÝ Zpracoval: Ing. Ladislav Zahradníček, Koordinátor BOZP na staveništi ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ

Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ Národní památkový ústav V Praze 30.4.2004 Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 Směrnice generálního ředitele Národního památkového ústavu č. 5 / 2004 NPÚ o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Tato

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.11.2006 2.1 12 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 22. 6. 2005 Daniel Smrtka správce sítě Datum:

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2008 Všeobecné bezpečnostní pokyny o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Pro splnění povinností při obsluze el. zařízení

Více

Studie náhrady za vyhl. č. 50/1978 Sb.

Studie náhrady za vyhl. č. 50/1978 Sb. Upozornění: Studie vznikla v listopadu 2005 a nebyla vzhledem k očekávanému zákonu O vyhrazených technických zařízeních dále rozpracovávána Štěpán Valenta předseda legislativní komise UR ČR - svazový předseda

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO TECHNICKÁ ZPRÁVA - ELEKTRO Obsah 1. Identifikace stavby...2 2. Předmět projektu...2 3. Obecné informace...2 3.1. Ochrana před nebezpečným dotykem...4 3.2. Ochrana před přepětím...5 3.3. Protipožární opatření...5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

POSTUP SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: ČDS_PP_0001r05. Používání Příkazu B a Příkazu B-PPN NÁZEV DOKUMENTU:

POSTUP SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: ČDS_PP_0001r05. Používání Příkazu B a Příkazu B-PPN NÁZEV DOKUMENTU: POSTUP SPOLEČNOST: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ČDS_PP_0001r05 Používání Příkazu B a Příkazu B-PPN OBLAST ŘÍZENÍ: GARANT OBLASTI ŘÍZENÍ: GARANT DOKUMENTU: ZPRACOVATEL:

Více

OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE

OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Czech, PREdistribuce OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE PNE 33 0000-6 Třetí vydání Odsouhlasení normy Podnikovou normu energetiky

Více

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dopad OZE na provoz distribučních sítí. E.ON Česká republika, s.r.o. Dopad OZE na provoz distribučních sítí Ing. David Mezera, Ph.D., Ing. Martin Kašpírek, Ph.D. david.mezera@eon.cz martin.kaspirek@eon.cz E.ON Česká republika, s.r.o. Distribuce včera-zítra 1882 osvětlení

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SMĚRNICE 6-203-0 Zásady přidělování a používání stejnokrojů Účinnost od:. února 204 Závaznost: všechny útvary DP Zrušuje se: Směrnice 6-203-00 Zpracovatel: 0020 - Zdeněk Štěrba Spolupracující útvary: 400400

Více

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H)

Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY STANDARD 4. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

AV MEDIA, a.s. 2. ROZSAH PLATNOSTI

AV MEDIA, a.s. 2. ROZSAH PLATNOSTI Strana 1 z 8 REALIZACE INSTALACÍ 1. 1. PŘEDMĚT Předmětem tohoto dokumentu je popsání technologických standardů instalací AV MEDIA pro externí spolupracovníky, resp. instalační firmy. 2. ROZSAH PLATNOSTI

Více