VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. v souladu se školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.15 / 2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. v souladu se školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.15 / 2005 Sb."

Transkript

1 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 v souladu se školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.15 / 2005 Sb. V Ostravě dne : Mgr. Miroslav Dočkal ředitel SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE : Za školskou radu: Petr Elbel předseda

2 Obsah: strana I Základní údaje o škole II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 6 III Přehled pracovníků školy... 6 IV Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 9 V Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek ) Cíle vzdělávání a výsledky klasifikace ) Vybavení školy a její modernizace A) Úsek teoretického vyučování B) Úsek praktického vyučování C) Ostatní zázemí školy ) Činnost na úseku výchovného poradenství ) Činnost na úseku prevence sociálně patologických jevů ) Činnost na úseku environmentální výchovy ) Práce se studenty a žáky A) Přehled činností předmětových komisí B) Souvislá praxe C) Samostatné práce D) Kroužky E) Konzultace VI Další vzdělávání pedagogických pracovníků VII Aktivity a prezentace školy na veřejnosti VIII Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí IX Základní údaje o hospodaření školy

3 I. Základní údaje o škole Název a adresa organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava Vítkovice, Moravská 2/964 PSČ (dále jen SOŠD) Identifikační číslo organizace : Daňové identifikační číslo : CZ Identifikátor zařízení : IZO : Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj ZL/067/2001 Právní forma organizace Příspěvková organizace Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je: příprava pro výkon odborných činností, příprava pro studium na vysoké škole, příprava pro výkon dělnických povolání a odborných činností odpovídajících příslušným učebním oborům, příprava ve studijních oborech pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru, zabezpečování stravování žáků a pracovníků ve školní jídelně. Koncepčně je škola zaměřena na výuku oborů dopravního zaměření (silniční a železniční technika, železniční doprava a přeprava), z hlediska zázemí a vybavení však umožňuje také výuku oborů strojírenských a elektrotechnických s příbuzným zaměřením, včetně studia při zaměstnání. Trvale máme v naší nabídce možnosti rekvalifikace a pořádání odborných školení a svářečských kurzů. Doplňková činnost Příspěvková organizace může v souladu se zřizovací listinou č. j. ZL/067/2001 vykonávat doplňkovou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejího hlavního účelu a předmětu činnosti. Okruhy doplňkové činnosti organizace vyplývající ze zřizovací listiny: Ubytovací služby. Ostatní vzdělávání svářečské kurzy. Opravy silničních vozidel. Opravy karoserií. 3

4 Měření emisí. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. V současné době má škola zažádáno o dodatek ke ZL, aby mohla zajišťovat prodej a koupi zboží a provozovat hostinskou činnost Statutární orgán SOŠD Statutárním orgánem SOŠD je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením. Ředitel jedná jménem SOŠD a činí jejím jménem právní úkony v rozsahu předmětu činnosti vymezeném zřizovací listinou a obecně závaznými právními předpisy, zejména Školským zákonem. Řídící orgány SOŠD Ředitel SOŠD Statutárním zástupcem ředitele je zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupci ředitele Vedoucí učitelé praktického vyučování Kontaktní adresa pro dálkový přístup: - - Školská rada. Je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy v rámci platných zákonů. Školskou radu zřídil Krajský úřad rozhodnutím ze dne k Jmenoval do školské rady tři členy, Mgr. Petra Kutěje, Ing. Miroslava Albrechta a pana Jiřího Beinhauera. Krajský úřad rovněž stanovil počet členů školské rady na 9. Z řad pedagogických pracovníků byli do rady zvoleni p. Petr Elbel, Ing. Štěpán Turay a Ing. Karin Kalousová, zákonné zástupce žáků a zletilé žáky zastupují paní Mgr. Michálková, pan Krištof a pan Pazdziora. Volební období rady školy je 3 roky. Jednání školské rady se ve školním roce 2006 / 2007 se uskutečnilo třikrát, a to 5. října 2006, 27. února 2007 a 27. června Na jednání školské rady v měsíci říjnu 2006 byla projednána Výroční pedagogická zpráva za školní rok , projednán a připomínkován školní a dílenský řád a schválen plán práce školské rady na kalendářní rok V měsíci únoru 2007 ředitel školy informoval přítomné členy o činnosti školy za uplynulé období a s úkoly a výhledem školy do konce školního roku. Dále byla projednána zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 a seznámení s návrhem rozpočtu školy na rok

5 Na mimořádném jednání ŠR v měsíci červnu 2007 bylo schváleno doplnění školního a dílenského řádu, s platností od Členové rady schválili návrh na podání žádosti k rozšíření kamerového systému na chodby školy včetně možnosti záznamu z důvodu zamezení krádežím a poškozování požárního zařízení a vybavení školy. Dále členové ŠR byli seznámeni s dlouhodobým záměrem školy na období Do všech materiálů, které byly projednávány a schváleny školskou radou, byly vždy zapracovány připomínky členů školské rady. Z každého jednání je vždy zhotoven zápis z jednání, který je uložen u předsedy a místopředsedy ŠR a dále u ředitele SOŠD. Poradní sbor ředitele školy Významným článkem při řešení aktuálních úkolů a stanovení koncepce školy z hlediska dlouhodobého záměru je poradní sbor ředitele školy. Působí na škole od roku 1998 a jsou v něm zastoupeni představitelé významných firem a institucí, které působí v oboru dopravy v Moravskoslezského regionu. Členy poradního sboru ředitele školy ve školním roce 2006/2007 byli čelní představitelé firem a institucí : - akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava - závodu 5 Doprava, Mittal Steel a. s., Ostrava - Správy dopravní cesty Českých drah, Ostrava - ČSAD Ostrava, a. s. - OKD Dopravy a.s, Ostrava - strojní fakulty Vysoké školy báňské TU Ostrava - Institutu dopravy Vysoké školy báňské TU Ostrava - Správy Policie ČR, Moravskoslezského kraje, Ostrava - Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice - Závodu dopravy Třinecké železárny a.s., Třinec - společnosti Autocentrála, s. r. o. Hlučín - Uzlové žel. stanice Ostrava-Hlavní nádraží - Hayes Lemmerz Autokola, a. s.ostrava - Connex Morava a. s. - ČESMAD regionální pracoviště Ostrava, 5

6 SOŠ dopravní II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2006/ M/ M/ M/ M/ M/001 Silniční doprava Elektrotechnika Provoz a ekonomika dopravy Strojírenská a elektrotechnická zařízení Technické lyceum SOU H/ H/ H/ H/ H/ L/ H/ L/ H/003 Klempíř pro strojírenskou výrobu Lakýrník Mechanik opravář Automechanik Autoelektrikář Dopravní provoz Železničář Autotronik Provoz služeb III. Přehled pracovníků školy V průběhu školního roku 2006/2007 vedli jednotlivé úseky školy tito pracovníci : Ředitel SOŠD Mgr. Miroslav Dočkal Zástupci ředitele Pan Petr Choleva Ing. Miroslav Turek Mgr. Pavlína Žáková - zástupce ředitele pro praktické vyučování - zástupce ředitele pro teoretické vyučování ( odborné předměty ) - zástupce ředitele pro teoretické vyučování (všeobecně vzdělávací předměty) Ing. Vladimíra Kovalčíková - zástupce ředitele pro ekonomicko-hospodářskou správu Paní Věra Indrová Fukalová - zástupce ředitele pro technickou správu, BP a PO 6

7 Úsek ředitele školy Asistentka ředitele: Studijní referentka: Výchovný poradce: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Koordinátor pro environmentální výchovu: paní Ludmila Slívová paní Vladimíra Miklašová Mgr. Jarmila Šumberová Mgr. Pavla Nováčková Mgr. Božena Polášková Statistický přehled o pracovnících školy: 1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI a) počty osob školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 05/ ,2 3 0, ,07 06/ ,8 2 0, ,70 b) věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci průměrný věk počet ,66 z toho žen ,87 7

8 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Součást školy Teoretické vyučování počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 34 75,5 nekvalifikovaných 11 24,5 Součást školy počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Praktické vyučování kvalifikovaných 22 95,7 nekvalifikovaných 1 4,3 Z důvodu odchodu pedagogických pracovníků do starobního důchodu se nedaří pro některé aprobace (např. matematika, fyzika, některé odborné předměty, praktické vyučování a výuku autoškoly) zajistit kvalifikované mladé učitele pro optimální vyvážení věkové struktury pedagogického sboru. Mladí zájemci o zaměstnání ve výše uvedených učitelských profesích po zjištění nástupních platových podmínek a požadované odborné a pedagogické kvalifikaci nemají zájem v oblasti školství pracovat. 2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY a) počty osob školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 05/ ,875 06/ ,575 Nárůst počtu zaměstnanců byl způsoben vlivem převedení pronájmu ubytovacích prostor do ubytovacích služeb v doplňkové činnosti školy od

9 IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení žáků do prvního ročníku pro školní rok 2007/2008 proběhlo v souladu se školským zákonem 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.671/2004 Sb. Pro první kolo přijímacího řízení, které se konalo dne jsme využili testy SCIO. Výsledky testů nelze chápat jako skutečné ověření znalosti ze ZŠ. Žáci volí výhodnou taktiku, protože při chybné odpovědi se body odečítají. Zkušenosti z minulých let nás tedy vedly k volbě testů z obecně studijních předpokladů. Tyto testy alespoň částečně objektivizují přijímací podmínky z hlediska naplňování cílů vzdělávání na základních školách. SCIO přijímací zkoušky z obecně studijních předpokladů Obor Autotronik Silniční Doprava Provoz a ekonomika dopravy Elektrotechnika Počet žáků Průměrný Výsledek Pro učební obory byla vypracována kriteria, která stanovila požadavky dle náročnosti oborů, do kterých se uchazeči hlásili. Protože v prvním kole nebyl dostatečný počet zájemců, byla s ohledem na kapacitu míst v jednotlivých oborech vypsána další kola přijímacího řízení, ve kterých se kapacita postupně doplňovala. Počet přijatých žáků je uveden v tabulce. KKOV Název oboru Žáci přijati v 1.kole pro š.r. 2007/2008 Celkový počet přijatých žáků pro škol. rok 2007/ M/004 Silniční doprava M/006 Provoz a ekonomika dopravy L/001 Autotronik M/002 Elektrotechnika L/503 Dopravní provoz L/505 Dopravní provoz/denní H/001 Autoelektrikář H/001 Automechanik H/001 Mechanik opravář H/001 Klempíř H/003 Provoz služeb H/001 Lakýrník H/001 Železničář 8 9 9

10 Obor Technické lyceum nebyl otevřen z důvodu nezájmu žáků o tento obor. Opakovaně byl naplněn obor Železničář a znovu byla vytvořena víceoborová třída (Železničář, Mechanik opravář a Lakýrník). V průběhu školního roku 2006/2007 bylo přijato 20 žáků do prvního a vyšších ročníků s ohledem na volnou kapacitu v jednotlivých oborech. V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek. 1. Cíle vzdělávání vycházející z koncepce školy a výsledky klasifikace Výuka na naší škole se skládá z teoretických vyučovacích předmětů a z odborného výcviku. Vzdělávací cíle vycházejí z potřeb regionu, z požadavků sociálních partnerů našeho regionu. Cíle všeobecně vzdělávacích předmětů prohloubení učiva základní školy, seznámení s poznatky lidské civilizace a jejich využití v praktickém životě, aplikace v technických oborech (propojenost matematiky a fyziky s odbornými předměty), vypěstování vztahu ke kulturnímu dědictví národa a kosmopolitismu, výchova k uvědomělému občanství rozvíjení komunikačních dovedností, osobní prezentace, rozvoj čtenářské gramotnosti, práce s textem, porozumění textu, prioritním cílem u učebních oborů je rozvoj řečnických a komunikačních dovedností, rozšiřování slovní zásoby s přihlédnutím k praktickému využití nabytých znalostí, schopnost využití informačních zdrojů, samostatný a tvořivý rozvoj získaných dovedností cílem společenskovědních předmětů je naučit žáky orientovat se v současném dění nejen u nás, ale i v EU a na celém světě, žáci jsou připravováni na život v multikulturní společnosti, jsou připravováni na to, aby tento vývoj společnosti chápali jako něco pozitivního a je samostatně obohacujícího, žáci jsou vedeni k přijímáni zodpovědnosti za svou práci Cíle odborných předmětů rozvíjení oborové specializace, rozvoj logického myšlení, adaptability a dalšího kvalifikačního růstu, seznámení s novými technologickými postupy a technikou, využití nových materiálů, propojení teorie s praxí, příprava žáků na praktickou činnost v oboru, vyhledáváním informačních zdrojů a samostatnou tvůrčí činností připravovat žáky k úspěšnému absolvování dalšího studia, v rámci současného a předpokládaného vývoje požadavků společnosti jsou připravování na nutnost celoživotního vzdělávání a skutečnost, že během profesního života budou nuceni svou kvalifikaci změnit Cíle praktického vyučování žáci si osvojují základní návyky a dovednosti od základů zpracování kovových i nekovových materiálů, seznámení s nástroji a zařízeními pro dané obory, s organizací pracoviště, se zásadami hygieny a bezpečnosti práce žáci získávají vědomosti dovednosti a návyky při provozu, opravách a údržbě na zařízení příslušného oboru, zejména v oblasti kolejových a silničních motorových vozidel a v oblasti organizace železniční a silniční dopravy 10

11 SOUHRNNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2006 /2007 SOŠD a SOU, Ostrava-Vítkovice K L A S I F I K A C E CHOVÁNÍ A B S E N C E A B S E N C E N A Ž Á K A Moravská 2/964, pololetí: 1. šk.r.:2006/2007 škola praxe celkem škola praxe celkem č. třída TU počet PV P N NK N+NK Ø celkem z toho NA celkem z toho NA z toho NA celkem z toho N A celkem z toho NA z toho N A 1 AEM3 JAN , ,964 0,607 40, ,250 0,607 2 ATE1 JACH , ,667 0,625 67,750 1, ,417 2,375 3 ATE2 CHRO , ,0 12,13 55,13 8, ,13 20,565 4 AUT1 ŠUS , * * ,688 2,188 x X 46,688 2,188 5 AUT2 KRAJ , * * ,115 0 x x 69, KLE1 MIK , ,968 0,839 34,355 0,194 83,323 1,032 7 KLE2 HRN , ,107 1,286 30, ,857 1,286 8 KLE3 NVK , ,320 6,8 68, ,80 6,8 9 MAA1 ROZ , ,8 0,1 43,6 0,067 72,4 0, MAA2 MOS , , , , MAA3 PAV , ,267 3,433 67, ,6 3, MAB1 MAT , ,5 2,667 49,133 0,4 92,633 3, MAB2 ROM , ,464 11,429 55,393 4, ,857 15, MAB3 KRO , ,815 2,593 69, ,852 2, MEC2 HAV , , , , MLŽ1 SVO , ,034 0,310 30, ,310 0, POS1 OBE , ,556 7,167 42, ,889 7, POS3 ŠIM , ,294 4,471 81,941 6, ,235 10, DPS1 NEU , x X ,767 0,967 X X 85,767 0, DPD1 ŠUM ,58 x x X 79 0 X X ,643 0 X X 5, DPŽ3 KRAJ ,68 x x x 0 0 X x x X ETE1 BED , X X ,421 0,737 X X 53,421 0, ETE3 KAČ , X X ,333 1,467 X X 84,333 1, ETE4 TUR , X X ,056 0,167 X X 82,056 0, PED1 POL , X X ,8 1,067 X X 54,8 1, PED2 PŠČ , X X ,469 4,813 X X 90,469 4, PED3 CIO , X X ,318 4,182 X X 93,318 4, PED4 MAR , X X ,321 0,321 X X 94,321 0, SEZ4 NOV , X X ,667 0 X X 74, SID1 NOK , X X ,033 0,433 X X 64,033 0, SID2 DUD , X X ,552 2,207 X X 84,552 2, SID3 KAL , X X ,259 0,185 X X 66,259 0, SID4 ZAP , x X ,625 2,594 X X 108,625 2,594 Legenda: NK neklasifikován NA neomluvená absence * absence celkem N neprospěl - průměrný prospěch P prospěl PV prospěl s vyznamenáním x absence se nevykazuje 11

12 SOUHRNNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 2.POLOLETÍ ŠK.R /2007 SOŠD Ostrava-Vítkovice K L A S I F I K A C E CHOVÁNÍ A B S E N C E A B S E N C E N A Ž Á K A Moravská 2/964, pololetí: 2. šk.r.:2006/2007 škola praxe celkem škola praxe celkem č. třída TU počet PV P N NK N+NK Ø celkem z toho NA 1 AEM3 JAN , , ,64 0,64 92,179 0,643 2 ATE1 JACH , ,63 0,58 95,08 0,00 183,708 0,583 3 ATE2 CHRO , ,381 5,476 60,238 1, ,619 7,238 4 AUT1 ŠUS , * * ,387 0,871 * * 73,387 0,871 5 AUT2 KRAJ , * * ,731 1,462 * * 92,731 1,462 6 KLE1 MIK , ,0 0,5 62,267 8, ,267 9,267 7 KLE2 HRN , ,815 3,370 62,852 6,0 119,667 9,370 8 KLE3 NVK , ,160 6,640 71,040 2, ,20 8,80 9 MAA1 ROZ , ,097 2,742 73,581 0, ,677 2, MAA2 MOS , ,037 0,444 48, ,889 0, MAA3 PAV , ,033 9,067 67,8 1,8 131,833 10, MAB1 MAT , ,867 1,433 87,7 0,4 170,567 1, MAB2 ROM , ,889 9,889 64, ,778 9, MAB3 KRO , ,583 1,375 66, ,125 1, MEC2 HAV , ,944 5,833 61,611 0, ,556 6,5 16 MLŽ1 SVO , ,385 2,385 33, ,115 2, POS1 OBE , ,214 0,071 43, ,5 0, POS3 ŠUM , ,5 0 60, , DPS1 NEU , X x ,517 3,897 X x 118,517 3, DPD1 ŠUM ,62 x x X X x ,211 0 X X 12, DPŽ3 KRAJ ,32 x x x 0 0 X x x X ETE1 BED , X x ,947 0 X X 70, ETE3 KAČ , X X ,8 13,4 X X 138,8 13,4 24 ETE4 TUR , X X ,556 0 X X 91, PED1 POL , X X ,733 0,733 X X 100,733 0, PED2 PŠČ , X X ,516 1,387 X X 103,516 1, PED3 CIO , X X ,364 3,818 X X 134,364 3, PED4 MAR , X X ,630 0,593 X X 70,630 0, SEZ4 NOV , X X ,125 0 X X 75, SID1 NOK , X X ,621 2,724 X X 94,621 2, SID2 DUD , X X ,310 5,517 X X 112,310 5, SID3 KAL , X X ,407 0,185 X X 85,407 0, SID4 ZAP , x X ,156 2,156 X X 74,156 2,156 celkem z toho NA z toho NA celkem z toho N A celkem z toho NA z toho N A Legenda: NK neklasifikován NA neomluvená absence * absence celkem N neprospěl - průměrný prospěch P prospěl PV prospěl s vyznamenáním x absence se nevykazuje 12

13 POROVNÁNÍ STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ SOŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 A 2006/2007 počet Prospěch chování a b s e n c e druh studia šk.rok žáků PV P N Nekl. stud. prům škola praxe z toho NA na žáka z toho NA SOŠ 05/ , ,8 3,6 06/ , ,5 2,24 SOU 05/ , ,86 8,56 06/ , ,08 4,3 SOU dálkové nástavbové studium 05/ ,73 X X X X X X X X SOU denní a dálk. nástavb. studium 06/ , X ,4 3,89 13

14 Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek pro školní rok 2006/2007 SOŠ dopravní a SOU, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace K L A S I F I K A C E Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice Maturitní zkoušky pro školní rok 2006/2007 KKOV Název oboru třída počet PV P N Ø opravný/ náhradní termín * L/503 Dopravní provoz DPŽ 3 23/ ,22 0/ M/002 Elektrotechnika ETE 4 19/ ,64 1/ M/006 Provoz a ekonomika dopravy PED 4 29/ ,40 2/ M/004 Silniční doprava SID 4 35/ ,58 0/ M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení SEZ4 26/ ,02 0/2 * termíny pro žáky za školní rok 2005/

15 Souhrnné údaje o výsledcích závěrečných zkoušek pro školní rok 2006/2007 SOŠ dopravní a SOU,Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice K L A S I F I K A C E Závěrečné zkoušky pro školní rok 2005/2006 opravný/ náhradní termín * č. Třída počet PV P N Ø H/001 Autoelektrikář AE3 30/ ,37 1/ H/001 Mechanik opravář M3 9/ ,37 0/ H/001 Automechanik MAA 3 37/ ,53 0/ H/001 Automechanik MAB 3 30/ ,45 0/ H/003 Provoz služeb POS 3 18/ ,20 0/ H/002 Klempíř KLE 3 28/ ,68 2/5 * termíny pro žáky za školní rok 2005/

16 Ve školním roce 2006/2007 jsme se opět zapojili do projektu Kvalita I, Pilotního ověřování závěrečných zkoušek u oboru Automechanik a Autoelektrikář dle jednotného zadání zaslaným Národním ústavem odborného vzdělávání (dále jen NÚOV) před závěrečnými zkouškami (dále jen ZZ) v měsíci dubnu Po organizační a odborné stránce byly tyto ZZ ze strany učitelů odborného výcviku i úseku teoretického vyučování řádně připraveny a zabezpečeny dle jednotného zadání. Přehled celkového hodnocení žáků oborů Automechanik a Autoelektrikář dle jednotného zadání: Třída Počet žáků celkem / Počet žáků u ZZ MAA3 30/18 MAB3 24/14 AEM3/autoelektrikář 18/16 Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl/ Omluven 2 15 * 1 omluven - nemoc Přehled hodnocení žáků dle jednotlivých částí zkoušek Počet žáků hodnocených daným stupněm výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška Jednotné zadání závěrečných zkoušek učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář se osvědčilo, klade však vysoké nároky na přípravu žáků a pedagogů, především v oblasti aplikace nejmodernějších poznatků o automobilové technice, vybavenosti školy výukovými vozidly, motorovými agregáty, výukovými panely, technickým zařízením, včetně moderní diagnostické techniky. S tímto souvisí neustálá nutnost sebevzdělávání pedagogů a to nejen samostudiem, ale zejména formou odborných školení a kurzů, které jsou ovšem pro školská zařízení finančně velmi náročné. Jednotné zadání závěrečné zkoušky hodnotíme kladně a i přes vyšší nároky na žáky i učitele bude do budoucna jistě přínosem. Pro kvalitní přípravu žáků ke zkouškám prováděli vyučující průběžně cvičné testování žáků, což se velmi pozitivně projevilo na výsledcích zkoušek. O náročnosti zadání svědčí i to, že 24 žáci (22 automechaniků a 2 autoelektrikáři) nesplnili požadavky klasifikace a nezúčastnili se závěrečné zkoušky v řádném termínu školního roku 2006/2007 Celý úsek OV se podílel na přípravě zadání prací a přípravě pracovišť ve školním autoservise k zajištění ZZ u oboru Automechanik a Autoelektrikář, které probíhaly dle Jednotného zadání ZZ. 16

17 Z pověření Krajského úřadu je naše škola členem sdružení krajem pověřených škol při SAČRu, které sdružuje 14 regionálních škol z jednotlivých krajů. V rámci sekce regionálních škol s výukou autooborů ČR se naše škola zapojila do realizace přípravy projektu KVALITA I - Jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru Automechanik a Autoelektrikář. V rámci Sdružení kraji pověřených škol spolupracujeme i s ostatními školami v rámci kraje, které vyučují autoobory, s cílem dalšího zkvalitňování profesního vzdělávání žáků v autooborech. Tak dochází k užší spolupráci mezi pověřenými školami a následně těchto škol se školami v jednotlivých krajích, které vyučují autobory. V rámci spolupráce s Hospodářskou komorou ČR obdrží dva žáci naší školy oboru Automechanik, kteří splnili kritéria a prokázali profesní dovednost požadovanou HK ČR u ZUZ,,Osvědčení HK ČR. Škole, na které získali absolventi osvědčení, uděluje HK ČR,,Čestné uznání HK ČR za vysokou úroveň praktické přípravy. Jsme garantem spolupráce a přenášení poznatků z celorepublikových jednání na školy s výukou autooborů v kraji. K této spolupráci jsou využívána jednání při organizaci jak krajské, tak celorepublikové soutěže Automechanik Junior. V rámci projektu Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků firem ŠKODA Auto a. s. a BOSCH a. s. a s podporou Ministerstva školství a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 uskutečnily 4 cykly následných školení pro regionální školy vyučující obory se zaměřením na autoopravárenství. Krajský úřad nám na toto školení poskytl účelovou dotaci ,- Kč pro krytí nákladů souvisejících se zabezpečením školení pro odborné učitele škol s výukou autooborů v kraji. Pro využití v projektu a dále pak ve výuce, byly pořízeny výukové pomůcky jako např. osobní automobil Škoda Superb, funkční agregáty koncernových spalovacích motorů, automatická převodovka, spojka Haldex a další. Vzhledem k připravované nové organizaci maturitních zkoušek byli studenti 4.ročníku SOŠ opět zapojeni do testování Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT) Maturita nanečisto 2007 a Maturita bez handicapu 2007 pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, kdy byla poprvé realizovaná písemná část z českého jazyka a cizích jazyků. V obsahu strukturované písemné části, pokynům k jejímu hodnocení a především v kvalitě a organizaci školení pro pedagogy jsme se setkali s výraznými nedostatky. Naše hodnocení a vyjádření jsme postoupili zřizovateli i školícímu středisku. Věříme, že struktura a logistika jednotné maturity i příprava pedagogického sboru bude ve spolupráci s pedagogickými pracovníky podstatně přepracována, aby v prodlouženém termínu byla bez problémů akceptovatelná. Celková průměrná úspěšnost ze čtyř druhů testů předmět počet žáků průměrná úspěšnost žáků v rámci školy v rámci kraje v rámci ČR CJL ,4 41,3 65,4 43,1 68,6 46,5 AJA ,4 27,7 61,7 54,7 68,4 56,4 NEJ ,9 12,6 62,7 36,4 65,3 41,3 MAT ,7 33,5 46, ,7 49,7 17

18 Matematika MANA 2007 Úlohy byly pro žáky střední odborné školy z hlediska matematických dovedností přiměřeně obtížné. Problém je však v tom, že žáci nejsou zvyklí číst a samostatně text zpracovávat. Slovní zadání matematických úloh některé předem odradí, takže mnohé úlohy rovnou vynechají, jiní jsou vystrašeni a hledají v úlohách zbytečnou složitost. Žáci prostě neporozumí správně textu a nevyřeší ani úlohy, jejichž matematický aparát bezpečně ovládají. Mnozí žáci mají rovněž problém s tak dlouhým soustředěním (90 minut) a jsou-li unaveni, zbytek úloh nevyřeší. Při následném rozboru a společném řešení úloh, je pak žáci převážně hodnotí jako mírně náročné či snadné a znovu konstatují, že jen nepochopili jejich zadání. Jsou zvyklí na příklady uvedené v učebnici a řešené v hodinách matematiky. Učebnice dostupné na knižním trhu obsahují jen velmi málo podobným způsobem zadaných úloh, není tedy snadné žáky dostatečně připravit. Cizí jazyky a český jazyk a literatura MANA 2007 Ze statistického srovnání výsledků v letech 2006 a 2007 vyplývá, že ve sledovaných předmětech CJL Český jazyk a literatura, AJA Anglický jazyk, NEJ Německý jazyk byla úspěšnost žáků procentuálně vyšší v roce 2006 než v roce Statistika však nevypovídá o skutečných znalostech žáků, protože žáci byli v roce 2007 testováni naprosto odlišným způsobem než v předešlých letech. V roce 2007 psali žáci pouze strukturovanou práci. Na výsledcích hodnocení se také projevilo nejednoznačné zadání úloh ve všech předmětech a problematika nejednotného hodnocení. Učitelé výše uvedených předmětů podrobně připomínkovali u společnosti CERMAT zadání strukturovaných prací a zároveň se vedoucí PK aktivně podíleli na diskusích v rámci školení o nových maturitách, které v roce 2007 absolvovali. Pro zlepšení kvality práce žáků budou podobné typy úloh procvičovány v běžné výuce a učitelé příslušných předmětových komisí budou spolupracovat ve výuce praktické a teoretické stylistiky. 2. Vybavení školy a modernizace Komplex školního areálu je řešen velkoryse se zázemím jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Zahrnuje budovy školy, dílen, sportovní halu, jídelnu, společenský sál a budovu internátu, celkově m 2 zastavěné plochy a m 2 ostatních ploch. Během školního roku 2006/2007 byly realizovány následující opravy a rekonstrukce: V celém objektu školy: elektronické zabezpečení objektů včetně perimetrických ochran venkovního opláštění budov ,-- Kč 18

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední škola technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK Obsah: strana I Základní údaje

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Zprávu předkládá ředitelka školy: Mgr. Martina Kokořová říjen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více