VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. v souladu se školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.15 / 2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. v souladu se školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.15 / 2005 Sb."

Transkript

1 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 v souladu se školským zákonem č. 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.15 / 2005 Sb. V Ostravě dne : Mgr. Miroslav Dočkal ředitel SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE : Za školskou radu: Petr Elbel předseda

2 Obsah: strana I Základní údaje o škole II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 6 III Přehled pracovníků školy... 6 IV Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy... 9 V Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek ) Cíle vzdělávání a výsledky klasifikace ) Vybavení školy a její modernizace A) Úsek teoretického vyučování B) Úsek praktického vyučování C) Ostatní zázemí školy ) Činnost na úseku výchovného poradenství ) Činnost na úseku prevence sociálně patologických jevů ) Činnost na úseku environmentální výchovy ) Práce se studenty a žáky A) Přehled činností předmětových komisí B) Souvislá praxe C) Samostatné práce D) Kroužky E) Konzultace VI Další vzdělávání pedagogických pracovníků VII Aktivity a prezentace školy na veřejnosti VIII Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí IX Základní údaje o hospodaření školy

3 I. Základní údaje o škole Název a adresa organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Ostrava Vítkovice, Moravská 2/964 PSČ (dále jen SOŠD) Identifikační číslo organizace : Daňové identifikační číslo : CZ Identifikátor zařízení : IZO : Zřizovatel školy Moravskoslezský kraj ZL/067/2001 Právní forma organizace Příspěvková organizace Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace Hlavním účelem zřízení organizace je výchova a vzdělávání žáků za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisů vydaných k jeho provádění. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu je: příprava pro výkon odborných činností, příprava pro studium na vysoké škole, příprava pro výkon dělnických povolání a odborných činností odpovídajících příslušným učebním oborům, příprava ve studijních oborech pro výkon některých náročných dělnických povolání a některých technickohospodářských činností provozního charakteru, zabezpečování stravování žáků a pracovníků ve školní jídelně. Koncepčně je škola zaměřena na výuku oborů dopravního zaměření (silniční a železniční technika, železniční doprava a přeprava), z hlediska zázemí a vybavení však umožňuje také výuku oborů strojírenských a elektrotechnických s příbuzným zaměřením, včetně studia při zaměstnání. Trvale máme v naší nabídce možnosti rekvalifikace a pořádání odborných školení a svářečských kurzů. Doplňková činnost Příspěvková organizace může v souladu se zřizovací listinou č. j. ZL/067/2001 vykonávat doplňkovou činnost, pokud není vykonávána na úkor jejího hlavního účelu a předmětu činnosti. Okruhy doplňkové činnosti organizace vyplývající ze zřizovací listiny: Ubytovací služby. Ostatní vzdělávání svářečské kurzy. Opravy silničních vozidel. Opravy karoserií. 3

4 Měření emisí. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. V současné době má škola zažádáno o dodatek ke ZL, aby mohla zajišťovat prodej a koupi zboží a provozovat hostinskou činnost Statutární orgán SOŠD Statutárním orgánem SOŠD je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje svým usnesením. Ředitel jedná jménem SOŠD a činí jejím jménem právní úkony v rozsahu předmětu činnosti vymezeném zřizovací listinou a obecně závaznými právními předpisy, zejména Školským zákonem. Řídící orgány SOŠD Ředitel SOŠD Statutárním zástupcem ředitele je zástupce ředitele pro praktické vyučování Zástupci ředitele Vedoucí učitelé praktického vyučování Kontaktní adresa pro dálkový přístup: - - Školská rada. Je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy v rámci platných zákonů. Školskou radu zřídil Krajský úřad rozhodnutím ze dne k Jmenoval do školské rady tři členy, Mgr. Petra Kutěje, Ing. Miroslava Albrechta a pana Jiřího Beinhauera. Krajský úřad rovněž stanovil počet členů školské rady na 9. Z řad pedagogických pracovníků byli do rady zvoleni p. Petr Elbel, Ing. Štěpán Turay a Ing. Karin Kalousová, zákonné zástupce žáků a zletilé žáky zastupují paní Mgr. Michálková, pan Krištof a pan Pazdziora. Volební období rady školy je 3 roky. Jednání školské rady se ve školním roce 2006 / 2007 se uskutečnilo třikrát, a to 5. října 2006, 27. února 2007 a 27. června Na jednání školské rady v měsíci říjnu 2006 byla projednána Výroční pedagogická zpráva za školní rok , projednán a připomínkován školní a dílenský řád a schválen plán práce školské rady na kalendářní rok V měsíci únoru 2007 ředitel školy informoval přítomné členy o činnosti školy za uplynulé období a s úkoly a výhledem školy do konce školního roku. Dále byla projednána zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 a seznámení s návrhem rozpočtu školy na rok

5 Na mimořádném jednání ŠR v měsíci červnu 2007 bylo schváleno doplnění školního a dílenského řádu, s platností od Členové rady schválili návrh na podání žádosti k rozšíření kamerového systému na chodby školy včetně možnosti záznamu z důvodu zamezení krádežím a poškozování požárního zařízení a vybavení školy. Dále členové ŠR byli seznámeni s dlouhodobým záměrem školy na období Do všech materiálů, které byly projednávány a schváleny školskou radou, byly vždy zapracovány připomínky členů školské rady. Z každého jednání je vždy zhotoven zápis z jednání, který je uložen u předsedy a místopředsedy ŠR a dále u ředitele SOŠD. Poradní sbor ředitele školy Významným článkem při řešení aktuálních úkolů a stanovení koncepce školy z hlediska dlouhodobého záměru je poradní sbor ředitele školy. Působí na škole od roku 1998 a jsou v něm zastoupeni představitelé významných firem a institucí, které působí v oboru dopravy v Moravskoslezského regionu. Členy poradního sboru ředitele školy ve školním roce 2006/2007 byli čelní představitelé firem a institucí : - akciové společnosti Dopravní podnik Ostrava - závodu 5 Doprava, Mittal Steel a. s., Ostrava - Správy dopravní cesty Českých drah, Ostrava - ČSAD Ostrava, a. s. - OKD Dopravy a.s, Ostrava - strojní fakulty Vysoké školy báňské TU Ostrava - Institutu dopravy Vysoké školy báňské TU Ostrava - Správy Policie ČR, Moravskoslezského kraje, Ostrava - Úřadu městského obvodu Ostrava Vítkovice - Závodu dopravy Třinecké železárny a.s., Třinec - společnosti Autocentrála, s. r. o. Hlučín - Uzlové žel. stanice Ostrava-Hlavní nádraží - Hayes Lemmerz Autokola, a. s.ostrava - Connex Morava a. s. - ČESMAD regionální pracoviště Ostrava, 5

6 SOŠ dopravní II. Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve školním roce 2006/ M/ M/ M/ M/ M/001 Silniční doprava Elektrotechnika Provoz a ekonomika dopravy Strojírenská a elektrotechnická zařízení Technické lyceum SOU H/ H/ H/ H/ H/ L/ H/ L/ H/003 Klempíř pro strojírenskou výrobu Lakýrník Mechanik opravář Automechanik Autoelektrikář Dopravní provoz Železničář Autotronik Provoz služeb III. Přehled pracovníků školy V průběhu školního roku 2006/2007 vedli jednotlivé úseky školy tito pracovníci : Ředitel SOŠD Mgr. Miroslav Dočkal Zástupci ředitele Pan Petr Choleva Ing. Miroslav Turek Mgr. Pavlína Žáková - zástupce ředitele pro praktické vyučování - zástupce ředitele pro teoretické vyučování ( odborné předměty ) - zástupce ředitele pro teoretické vyučování (všeobecně vzdělávací předměty) Ing. Vladimíra Kovalčíková - zástupce ředitele pro ekonomicko-hospodářskou správu Paní Věra Indrová Fukalová - zástupce ředitele pro technickou správu, BP a PO 6

7 Úsek ředitele školy Asistentka ředitele: Studijní referentka: Výchovný poradce: Metodik prevence sociálně patologických jevů: Koordinátor pro environmentální výchovu: paní Ludmila Slívová paní Vladimíra Miklašová Mgr. Jarmila Šumberová Mgr. Pavla Nováčková Mgr. Božena Polášková Statistický přehled o pracovnících školy: 1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI a) počty osob školní rok ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 05/ ,2 3 0, ,07 06/ ,8 2 0, ,70 b) věková struktura pedagogických pracovníků věk do 30 let včetně nad 60 let z toho důchodci průměrný věk počet ,66 z toho žen ,87 7

8 c) kvalifikovanost pedagogických pracovníků Součást školy Teoretické vyučování počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 34 75,5 nekvalifikovaných 11 24,5 Součást školy počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Praktické vyučování kvalifikovaných 22 95,7 nekvalifikovaných 1 4,3 Z důvodu odchodu pedagogických pracovníků do starobního důchodu se nedaří pro některé aprobace (např. matematika, fyzika, některé odborné předměty, praktické vyučování a výuku autoškoly) zajistit kvalifikované mladé učitele pro optimální vyvážení věkové struktury pedagogického sboru. Mladí zájemci o zaměstnání ve výše uvedených učitelských profesích po zjištění nástupních platových podmínek a požadované odborné a pedagogické kvalifikaci nemají zájem v oblasti školství pracovat. 2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY a) počty osob školní rok fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 05/ ,875 06/ ,575 Nárůst počtu zaměstnanců byl způsoben vlivem převedení pronájmu ubytovacích prostor do ubytovacích služeb v doplňkové činnosti školy od

9 IV. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení žáků do prvního ročníku pro školní rok 2007/2008 proběhlo v souladu se školským zákonem 561/ 2004 Sb. a vyhláškou č.671/2004 Sb. Pro první kolo přijímacího řízení, které se konalo dne jsme využili testy SCIO. Výsledky testů nelze chápat jako skutečné ověření znalosti ze ZŠ. Žáci volí výhodnou taktiku, protože při chybné odpovědi se body odečítají. Zkušenosti z minulých let nás tedy vedly k volbě testů z obecně studijních předpokladů. Tyto testy alespoň částečně objektivizují přijímací podmínky z hlediska naplňování cílů vzdělávání na základních školách. SCIO přijímací zkoušky z obecně studijních předpokladů Obor Autotronik Silniční Doprava Provoz a ekonomika dopravy Elektrotechnika Počet žáků Průměrný Výsledek Pro učební obory byla vypracována kriteria, která stanovila požadavky dle náročnosti oborů, do kterých se uchazeči hlásili. Protože v prvním kole nebyl dostatečný počet zájemců, byla s ohledem na kapacitu míst v jednotlivých oborech vypsána další kola přijímacího řízení, ve kterých se kapacita postupně doplňovala. Počet přijatých žáků je uveden v tabulce. KKOV Název oboru Žáci přijati v 1.kole pro š.r. 2007/2008 Celkový počet přijatých žáků pro škol. rok 2007/ M/004 Silniční doprava M/006 Provoz a ekonomika dopravy L/001 Autotronik M/002 Elektrotechnika L/503 Dopravní provoz L/505 Dopravní provoz/denní H/001 Autoelektrikář H/001 Automechanik H/001 Mechanik opravář H/001 Klempíř H/003 Provoz služeb H/001 Lakýrník H/001 Železničář 8 9 9

10 Obor Technické lyceum nebyl otevřen z důvodu nezájmu žáků o tento obor. Opakovaně byl naplněn obor Železničář a znovu byla vytvořena víceoborová třída (Železničář, Mechanik opravář a Lakýrník). V průběhu školního roku 2006/2007 bylo přijato 20 žáků do prvního a vyšších ročníků s ohledem na volnou kapacitu v jednotlivých oborech. V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů vzdělávání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek. 1. Cíle vzdělávání vycházející z koncepce školy a výsledky klasifikace Výuka na naší škole se skládá z teoretických vyučovacích předmětů a z odborného výcviku. Vzdělávací cíle vycházejí z potřeb regionu, z požadavků sociálních partnerů našeho regionu. Cíle všeobecně vzdělávacích předmětů prohloubení učiva základní školy, seznámení s poznatky lidské civilizace a jejich využití v praktickém životě, aplikace v technických oborech (propojenost matematiky a fyziky s odbornými předměty), vypěstování vztahu ke kulturnímu dědictví národa a kosmopolitismu, výchova k uvědomělému občanství rozvíjení komunikačních dovedností, osobní prezentace, rozvoj čtenářské gramotnosti, práce s textem, porozumění textu, prioritním cílem u učebních oborů je rozvoj řečnických a komunikačních dovedností, rozšiřování slovní zásoby s přihlédnutím k praktickému využití nabytých znalostí, schopnost využití informačních zdrojů, samostatný a tvořivý rozvoj získaných dovedností cílem společenskovědních předmětů je naučit žáky orientovat se v současném dění nejen u nás, ale i v EU a na celém světě, žáci jsou připravováni na život v multikulturní společnosti, jsou připravováni na to, aby tento vývoj společnosti chápali jako něco pozitivního a je samostatně obohacujícího, žáci jsou vedeni k přijímáni zodpovědnosti za svou práci Cíle odborných předmětů rozvíjení oborové specializace, rozvoj logického myšlení, adaptability a dalšího kvalifikačního růstu, seznámení s novými technologickými postupy a technikou, využití nových materiálů, propojení teorie s praxí, příprava žáků na praktickou činnost v oboru, vyhledáváním informačních zdrojů a samostatnou tvůrčí činností připravovat žáky k úspěšnému absolvování dalšího studia, v rámci současného a předpokládaného vývoje požadavků společnosti jsou připravování na nutnost celoživotního vzdělávání a skutečnost, že během profesního života budou nuceni svou kvalifikaci změnit Cíle praktického vyučování žáci si osvojují základní návyky a dovednosti od základů zpracování kovových i nekovových materiálů, seznámení s nástroji a zařízeními pro dané obory, s organizací pracoviště, se zásadami hygieny a bezpečnosti práce žáci získávají vědomosti dovednosti a návyky při provozu, opravách a údržbě na zařízení příslušného oboru, zejména v oblasti kolejových a silničních motorových vozidel a v oblasti organizace železniční a silniční dopravy 10

11 SOUHRNNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2006 /2007 SOŠD a SOU, Ostrava-Vítkovice K L A S I F I K A C E CHOVÁNÍ A B S E N C E A B S E N C E N A Ž Á K A Moravská 2/964, pololetí: 1. šk.r.:2006/2007 škola praxe celkem škola praxe celkem č. třída TU počet PV P N NK N+NK Ø celkem z toho NA celkem z toho NA z toho NA celkem z toho N A celkem z toho NA z toho N A 1 AEM3 JAN , ,964 0,607 40, ,250 0,607 2 ATE1 JACH , ,667 0,625 67,750 1, ,417 2,375 3 ATE2 CHRO , ,0 12,13 55,13 8, ,13 20,565 4 AUT1 ŠUS , * * ,688 2,188 x X 46,688 2,188 5 AUT2 KRAJ , * * ,115 0 x x 69, KLE1 MIK , ,968 0,839 34,355 0,194 83,323 1,032 7 KLE2 HRN , ,107 1,286 30, ,857 1,286 8 KLE3 NVK , ,320 6,8 68, ,80 6,8 9 MAA1 ROZ , ,8 0,1 43,6 0,067 72,4 0, MAA2 MOS , , , , MAA3 PAV , ,267 3,433 67, ,6 3, MAB1 MAT , ,5 2,667 49,133 0,4 92,633 3, MAB2 ROM , ,464 11,429 55,393 4, ,857 15, MAB3 KRO , ,815 2,593 69, ,852 2, MEC2 HAV , , , , MLŽ1 SVO , ,034 0,310 30, ,310 0, POS1 OBE , ,556 7,167 42, ,889 7, POS3 ŠIM , ,294 4,471 81,941 6, ,235 10, DPS1 NEU , x X ,767 0,967 X X 85,767 0, DPD1 ŠUM ,58 x x X 79 0 X X ,643 0 X X 5, DPŽ3 KRAJ ,68 x x x 0 0 X x x X ETE1 BED , X X ,421 0,737 X X 53,421 0, ETE3 KAČ , X X ,333 1,467 X X 84,333 1, ETE4 TUR , X X ,056 0,167 X X 82,056 0, PED1 POL , X X ,8 1,067 X X 54,8 1, PED2 PŠČ , X X ,469 4,813 X X 90,469 4, PED3 CIO , X X ,318 4,182 X X 93,318 4, PED4 MAR , X X ,321 0,321 X X 94,321 0, SEZ4 NOV , X X ,667 0 X X 74, SID1 NOK , X X ,033 0,433 X X 64,033 0, SID2 DUD , X X ,552 2,207 X X 84,552 2, SID3 KAL , X X ,259 0,185 X X 66,259 0, SID4 ZAP , x X ,625 2,594 X X 108,625 2,594 Legenda: NK neklasifikován NA neomluvená absence * absence celkem N neprospěl - průměrný prospěch P prospěl PV prospěl s vyznamenáním x absence se nevykazuje 11

12 SOUHRNNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ - 2.POLOLETÍ ŠK.R /2007 SOŠD Ostrava-Vítkovice K L A S I F I K A C E CHOVÁNÍ A B S E N C E A B S E N C E N A Ž Á K A Moravská 2/964, pololetí: 2. šk.r.:2006/2007 škola praxe celkem škola praxe celkem č. třída TU počet PV P N NK N+NK Ø celkem z toho NA 1 AEM3 JAN , , ,64 0,64 92,179 0,643 2 ATE1 JACH , ,63 0,58 95,08 0,00 183,708 0,583 3 ATE2 CHRO , ,381 5,476 60,238 1, ,619 7,238 4 AUT1 ŠUS , * * ,387 0,871 * * 73,387 0,871 5 AUT2 KRAJ , * * ,731 1,462 * * 92,731 1,462 6 KLE1 MIK , ,0 0,5 62,267 8, ,267 9,267 7 KLE2 HRN , ,815 3,370 62,852 6,0 119,667 9,370 8 KLE3 NVK , ,160 6,640 71,040 2, ,20 8,80 9 MAA1 ROZ , ,097 2,742 73,581 0, ,677 2, MAA2 MOS , ,037 0,444 48, ,889 0, MAA3 PAV , ,033 9,067 67,8 1,8 131,833 10, MAB1 MAT , ,867 1,433 87,7 0,4 170,567 1, MAB2 ROM , ,889 9,889 64, ,778 9, MAB3 KRO , ,583 1,375 66, ,125 1, MEC2 HAV , ,944 5,833 61,611 0, ,556 6,5 16 MLŽ1 SVO , ,385 2,385 33, ,115 2, POS1 OBE , ,214 0,071 43, ,5 0, POS3 ŠUM , ,5 0 60, , DPS1 NEU , X x ,517 3,897 X x 118,517 3, DPD1 ŠUM ,62 x x X X x ,211 0 X X 12, DPŽ3 KRAJ ,32 x x x 0 0 X x x X ETE1 BED , X x ,947 0 X X 70, ETE3 KAČ , X X ,8 13,4 X X 138,8 13,4 24 ETE4 TUR , X X ,556 0 X X 91, PED1 POL , X X ,733 0,733 X X 100,733 0, PED2 PŠČ , X X ,516 1,387 X X 103,516 1, PED3 CIO , X X ,364 3,818 X X 134,364 3, PED4 MAR , X X ,630 0,593 X X 70,630 0, SEZ4 NOV , X X ,125 0 X X 75, SID1 NOK , X X ,621 2,724 X X 94,621 2, SID2 DUD , X X ,310 5,517 X X 112,310 5, SID3 KAL , X X ,407 0,185 X X 85,407 0, SID4 ZAP , x X ,156 2,156 X X 74,156 2,156 celkem z toho NA z toho NA celkem z toho N A celkem z toho NA z toho N A Legenda: NK neklasifikován NA neomluvená absence * absence celkem N neprospěl - průměrný prospěch P prospěl PV prospěl s vyznamenáním x absence se nevykazuje 12

13 POROVNÁNÍ STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ SOŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2005/2006 A 2006/2007 počet Prospěch chování a b s e n c e druh studia šk.rok žáků PV P N Nekl. stud. prům škola praxe z toho NA na žáka z toho NA SOŠ 05/ , ,8 3,6 06/ , ,5 2,24 SOU 05/ , ,86 8,56 06/ , ,08 4,3 SOU dálkové nástavbové studium 05/ ,73 X X X X X X X X SOU denní a dálk. nástavb. studium 06/ , X ,4 3,89 13

14 Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek pro školní rok 2006/2007 SOŠ dopravní a SOU, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace K L A S I F I K A C E Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice Maturitní zkoušky pro školní rok 2006/2007 KKOV Název oboru třída počet PV P N Ø opravný/ náhradní termín * L/503 Dopravní provoz DPŽ 3 23/ ,22 0/ M/002 Elektrotechnika ETE 4 19/ ,64 1/ M/006 Provoz a ekonomika dopravy PED 4 29/ ,40 2/ M/004 Silniční doprava SID 4 35/ ,58 0/ M/001 Strojírenská a elektrotechnická zařízení SEZ4 26/ ,02 0/2 * termíny pro žáky za školní rok 2005/

15 Souhrnné údaje o výsledcích závěrečných zkoušek pro školní rok 2006/2007 SOŠ dopravní a SOU,Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice K L A S I F I K A C E Závěrečné zkoušky pro školní rok 2005/2006 opravný/ náhradní termín * č. Třída počet PV P N Ø H/001 Autoelektrikář AE3 30/ ,37 1/ H/001 Mechanik opravář M3 9/ ,37 0/ H/001 Automechanik MAA 3 37/ ,53 0/ H/001 Automechanik MAB 3 30/ ,45 0/ H/003 Provoz služeb POS 3 18/ ,20 0/ H/002 Klempíř KLE 3 28/ ,68 2/5 * termíny pro žáky za školní rok 2005/

16 Ve školním roce 2006/2007 jsme se opět zapojili do projektu Kvalita I, Pilotního ověřování závěrečných zkoušek u oboru Automechanik a Autoelektrikář dle jednotného zadání zaslaným Národním ústavem odborného vzdělávání (dále jen NÚOV) před závěrečnými zkouškami (dále jen ZZ) v měsíci dubnu Po organizační a odborné stránce byly tyto ZZ ze strany učitelů odborného výcviku i úseku teoretického vyučování řádně připraveny a zabezpečeny dle jednotného zadání. Přehled celkového hodnocení žáků oborů Automechanik a Autoelektrikář dle jednotného zadání: Třída Počet žáků celkem / Počet žáků u ZZ MAA3 30/18 MAB3 24/14 AEM3/autoelektrikář 18/16 Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl/ Omluven 2 15 * 1 omluven - nemoc Přehled hodnocení žáků dle jednotlivých částí zkoušek Počet žáků hodnocených daným stupněm výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška Jednotné zadání závěrečných zkoušek učebních oborů Automechanik a Autoelektrikář se osvědčilo, klade však vysoké nároky na přípravu žáků a pedagogů, především v oblasti aplikace nejmodernějších poznatků o automobilové technice, vybavenosti školy výukovými vozidly, motorovými agregáty, výukovými panely, technickým zařízením, včetně moderní diagnostické techniky. S tímto souvisí neustálá nutnost sebevzdělávání pedagogů a to nejen samostudiem, ale zejména formou odborných školení a kurzů, které jsou ovšem pro školská zařízení finančně velmi náročné. Jednotné zadání závěrečné zkoušky hodnotíme kladně a i přes vyšší nároky na žáky i učitele bude do budoucna jistě přínosem. Pro kvalitní přípravu žáků ke zkouškám prováděli vyučující průběžně cvičné testování žáků, což se velmi pozitivně projevilo na výsledcích zkoušek. O náročnosti zadání svědčí i to, že 24 žáci (22 automechaniků a 2 autoelektrikáři) nesplnili požadavky klasifikace a nezúčastnili se závěrečné zkoušky v řádném termínu školního roku 2006/2007 Celý úsek OV se podílel na přípravě zadání prací a přípravě pracovišť ve školním autoservise k zajištění ZZ u oboru Automechanik a Autoelektrikář, které probíhaly dle Jednotného zadání ZZ. 16

17 Z pověření Krajského úřadu je naše škola členem sdružení krajem pověřených škol při SAČRu, které sdružuje 14 regionálních škol z jednotlivých krajů. V rámci sekce regionálních škol s výukou autooborů ČR se naše škola zapojila do realizace přípravy projektu KVALITA I - Jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru Automechanik a Autoelektrikář. V rámci Sdružení kraji pověřených škol spolupracujeme i s ostatními školami v rámci kraje, které vyučují autoobory, s cílem dalšího zkvalitňování profesního vzdělávání žáků v autooborech. Tak dochází k užší spolupráci mezi pověřenými školami a následně těchto škol se školami v jednotlivých krajích, které vyučují autobory. V rámci spolupráce s Hospodářskou komorou ČR obdrží dva žáci naší školy oboru Automechanik, kteří splnili kritéria a prokázali profesní dovednost požadovanou HK ČR u ZUZ,,Osvědčení HK ČR. Škole, na které získali absolventi osvědčení, uděluje HK ČR,,Čestné uznání HK ČR za vysokou úroveň praktické přípravy. Jsme garantem spolupráce a přenášení poznatků z celorepublikových jednání na školy s výukou autooborů v kraji. K této spolupráci jsou využívána jednání při organizaci jak krajské, tak celorepublikové soutěže Automechanik Junior. V rámci projektu Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků firem ŠKODA Auto a. s. a BOSCH a. s. a s podporou Ministerstva školství a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 uskutečnily 4 cykly následných školení pro regionální školy vyučující obory se zaměřením na autoopravárenství. Krajský úřad nám na toto školení poskytl účelovou dotaci ,- Kč pro krytí nákladů souvisejících se zabezpečením školení pro odborné učitele škol s výukou autooborů v kraji. Pro využití v projektu a dále pak ve výuce, byly pořízeny výukové pomůcky jako např. osobní automobil Škoda Superb, funkční agregáty koncernových spalovacích motorů, automatická převodovka, spojka Haldex a další. Vzhledem k připravované nové organizaci maturitních zkoušek byli studenti 4.ročníku SOŠ opět zapojeni do testování Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CERMAT) Maturita nanečisto 2007 a Maturita bez handicapu 2007 pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, kdy byla poprvé realizovaná písemná část z českého jazyka a cizích jazyků. V obsahu strukturované písemné části, pokynům k jejímu hodnocení a především v kvalitě a organizaci školení pro pedagogy jsme se setkali s výraznými nedostatky. Naše hodnocení a vyjádření jsme postoupili zřizovateli i školícímu středisku. Věříme, že struktura a logistika jednotné maturity i příprava pedagogického sboru bude ve spolupráci s pedagogickými pracovníky podstatně přepracována, aby v prodlouženém termínu byla bez problémů akceptovatelná. Celková průměrná úspěšnost ze čtyř druhů testů předmět počet žáků průměrná úspěšnost žáků v rámci školy v rámci kraje v rámci ČR CJL ,4 41,3 65,4 43,1 68,6 46,5 AJA ,4 27,7 61,7 54,7 68,4 56,4 NEJ ,9 12,6 62,7 36,4 65,3 41,3 MAT ,7 33,5 46, ,7 49,7 17

18 Matematika MANA 2007 Úlohy byly pro žáky střední odborné školy z hlediska matematických dovedností přiměřeně obtížné. Problém je však v tom, že žáci nejsou zvyklí číst a samostatně text zpracovávat. Slovní zadání matematických úloh některé předem odradí, takže mnohé úlohy rovnou vynechají, jiní jsou vystrašeni a hledají v úlohách zbytečnou složitost. Žáci prostě neporozumí správně textu a nevyřeší ani úlohy, jejichž matematický aparát bezpečně ovládají. Mnozí žáci mají rovněž problém s tak dlouhým soustředěním (90 minut) a jsou-li unaveni, zbytek úloh nevyřeší. Při následném rozboru a společném řešení úloh, je pak žáci převážně hodnotí jako mírně náročné či snadné a znovu konstatují, že jen nepochopili jejich zadání. Jsou zvyklí na příklady uvedené v učebnici a řešené v hodinách matematiky. Učebnice dostupné na knižním trhu obsahují jen velmi málo podobným způsobem zadaných úloh, není tedy snadné žáky dostatečně připravit. Cizí jazyky a český jazyk a literatura MANA 2007 Ze statistického srovnání výsledků v letech 2006 a 2007 vyplývá, že ve sledovaných předmětech CJL Český jazyk a literatura, AJA Anglický jazyk, NEJ Německý jazyk byla úspěšnost žáků procentuálně vyšší v roce 2006 než v roce Statistika však nevypovídá o skutečných znalostech žáků, protože žáci byli v roce 2007 testováni naprosto odlišným způsobem než v předešlých letech. V roce 2007 psali žáci pouze strukturovanou práci. Na výsledcích hodnocení se také projevilo nejednoznačné zadání úloh ve všech předmětech a problematika nejednotného hodnocení. Učitelé výše uvedených předmětů podrobně připomínkovali u společnosti CERMAT zadání strukturovaných prací a zároveň se vedoucí PK aktivně podíleli na diskusích v rámci školení o nových maturitách, které v roce 2007 absolvovali. Pro zlepšení kvality práce žáků budou podobné typy úloh procvičovány v běžné výuce a učitelé příslušných předmětových komisí budou spolupracovat ve výuce praktické a teoretické stylistiky. 2. Vybavení školy a modernizace Komplex školního areálu je řešen velkoryse se zázemím jak pro vzdělávací činnost, tak pro sportovní a společenské akce. Zahrnuje budovy školy, dílen, sportovní halu, jídelnu, společenský sál a budovu internátu, celkově m 2 zastavěné plochy a m 2 ostatních ploch. Během školního roku 2006/2007 byly realizovány následující opravy a rekonstrukce: V celém objektu školy: elektronické zabezpečení objektů včetně perimetrických ochran venkovního opláštění budov ,-- Kč 18

19 parkoviště před budovou internátu ,-- Kč ve všech objektech byly provedeny výměny ventilů za ventily s termoregulační hlavicí nebo elektroventily (dotace z kraje ,--Kč) V objektu dílen: karosárna rozšíření prostor pro výuku OV včetně stavebních úprav, nové elektroinstalace osvětlení, zásuvky ,-- Kč opravy vodovodního potrubí u karosárny ,-- Kč oprava střech dílny - 19,500,-- Kč zprovoznění telefonní linky a rozšíření PC sítě V budově teoretické výuky: stavební práce úprava třídy pro výuku autoškoly ,-- Kč nová elektroinstalace v učebně autoškoly rozšíření vnitřní počítačové sítě oprava a výměna linolea ,-- Kč zakoupení nového školního nábytku do 4 tříd ,-- Kč zakoupení stolů pro PC a dataprojektory do tříd ,-- Kč zakoupení dataprojektorů a počítačů ve výši cca ,--Kč vybudování nové třídy v 1.patře hlavní budovy úprava elektroinstalace úprava světelných a zásuvkových obvodů rozšíření počítačové sítě a zprovoznění telefonní sítě do kabinetů V budově internátu VŠ koleje oprava střechy domova mládeže ,-- Kč Ostatní provozy Generální oprava tlakových nádob výměník ,-- Kč V období hlavních prázdnin jsme zahájili tyto akce: Internát : V průběhu měsíců července a srpna 2007 byla část 8 patrové budovy nově vymalována, náklady z rozpočtu školy činily ,-- Kč a minulý nájemce se podílel částkou dalších ,- Kč. Pro rozšíření a hlavně zkvalitnění služeb tj. části hotelového ubytování bylo pro apartmán vybudováno samostatné WC a sprchový kout. Z důvodu zvýšení kapacity sociálního zařízení a taktéž splnění hygienických předpisů byly stavebně rozšířeny sociální místnosti o další WC a pisoáry v přízemí budovy internátu. Tyto stavební úpravy, včetně apartmánu, představovali částku ,-- Kč Společenská a stravovací část : Pro zkvalitnění služeb ve stravovacím zařízení jsme nově nainstalovali v této části stravovací systém včetně PC techniky, čtecího zařízení a manuálu. Akce představovala částku řádově ,-- Kč 19

20 Vzhledem k dlouhodobé nájemní smlouvě s firmou Hyundai a zkvalitnění úrovně společenského sálu prostorů jsme provedli celkovou rekonstrukci a modernizaci ozvučovaní techniky a vybavení jsme rozšířili o dataprojektor a notebook - náklady ,-- Kč Ve společenské části jsme vytvořili lepší podmínky také v místnostech označovaných jako M klub a D klub. Společenské prostory byly upraveny, vymalovány a vybaveny novým školním nábytkem. Škola : Pro zabezpečení výuky autoškoly v rámci učebních osnov pro skupinu B byly zakoupeny 2 vozidla Peugeot 207, které jsou pro výuku vybaveny pedály pro instruktora, označeny logem školy a benzinová verze byla doplněná o pohon LPG. Celková pořizovací částka za tyto vozy představuje cca ,-- Kč. V učebně výpočetní techniky č. 303 byla vybudována nová elektroinstalace pro rozšíření počtu PC v ceně ,-- Kč a byly namontovány nové stoly za ,--Kč., upravené podle požadavků pro práci s PC, včetně dvou kateder pro učitele. Všechny objekty: Ve všech budovách, kromě haly OV a tělocvičny, byly v první etapě ( ve 4.čtvrtletí roku 2006) osazeny elektroventily radiátory. V průběhu července a srpna 2007 byly zahájeny práce na další etapě, kdy bude nainstalován elektronický řídící systém pro dálkové ovládání vytápění jednotlivých místností objektu. Systém umožní vytvořit optimální tepelnou pohodu a dosáhnout maximální úsporu nákladů na teplo. Tato akce je rozdělena na dvě části první část bude dokončena do 10.měsíce tohoto roku předpokládané náklady ,-- Kč; druhá část bude realizována v průběhu roku A. Úsek teoretického vyučování Teoretickou výuku zabezpečujeme v samostatné 4 podlažní budově a ve čtyřech učebnách vybudovaných v 1.patře budovy internátu. Výuka probíhá ve 34 učebnách - 27 učeben kmenových, z toho 8 s multimediálním vybavením, 7 odborných učeben: - elektrolaboratoř - autotronik - výuka odborných předmětů autooborů - technika administrativy - jazyková učebna - 2 učebny ICT - učebna s trenažéry pro autoškolu Odborná učebna AUTOTRONIK byla uvedena do provozu v září 2005 a je vybavena odsávací jednotkou výfukových plynů, diagnostickým zařízením od firmy BOSCH motortester FSA 740 se systémovým testerem pro diagnostiku řídících jednotek KTS 520 a dvěma mobilními zvedacími zařízeními pro boční zdvih automobilu, které jsou využity i v odborné přípravě.. Vjezd cvičných vozidel Š Octavia, Fabia, Superb do učebny je vyřešen nájezdovou rampou z nádvoří areálu. Ve druhé části jsou umístěny lavice pro studenty, police s pomůckami, u stropu je zavěšen datavideoprojektor TOSHIBA TDP T 90, který spolu s interaktivní tabulí SMART Board 560 tvoří moderní výukový celek. Samozřejmostí je přístup na internet z učitelského pracoviště, které je umístěno na vyvýšeném stupni. Je vybaveno 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 2005/47 Sb. Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem 47/2005 ve znění 36/2014 Vyhláška o ukončování vzdělávání ve

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

VYHLÁŠKA. č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem VYHLÁŠKA č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ze dne 18. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Purkyňova 12/1654, Opava Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Purkyňova 12/1654, 746 01 Opava Identifikátor

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2010/2011 Minimální preventivní program je konkrétní dokument

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3

Orientace v normách, v technických podkladech a dokumentaci pro montáž a opravy vzduchotechnických zařízení 3 Montér vzduchotechniky (kód: 23-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Montér vzduchotechniky Kvalifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici (kód: H)

Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici (kód: H) Karosář pro opravy karoserií na rovnací stolici (kód: 23-113-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační

Více