KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI ZPRACOVATEL: JVM-RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167, Zlín Web: Tel.: IČ: Ve Zlíně

2 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti KOLEKTIV AUTORŦ ING. JIŘÍ KUČERA ING. JAKUB KŘIŢKA EVŢEN UHER MARTA ONDROVÁ RNDR. JAROSLAV BIČAN ING. ARCH. ALEŠ HOLÝ PHDR. IVO FROLEC MGR. JIŘÍ SEVERIN JVM-RPIC, spol. s r.o., vedoucí projektu JVM-RPIC, spol. s r.o., projektový manaţer Město Uherské Hradiště, místostarosta Město Uherské Hradiště, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Město Uherské Hradiště, vedoucí oddělení rozvoje města Město Uherské Hradiště, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, ředitel Slovácké muzeum v Uherském Hradišti PHDR. JAROSLAV ZAPLETAL Bývalý ředitel Klubu kultury MGR. JOSEF HAPÁK MGR. A. ANTONÍN MACH MGR. JOSEF KORVAS RADOVAN JANČÁŘ MGR. IGOR STRÁNSKÝ MGR. RICHARD VODIČKA Region Slovácko, tajemník sdruţení Klub kultury Uherské Hradiště, ředitel Městská kina Uherské Hradiště, ředitel Knihovna B.B. Buchlovana, ředitel Slovácké divadlo Uherské Hradiště, ředitel UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav vizuální tvorby, zástupce ředitele

3 STRATEGIE VIZE, GLOBÁLNÍ CÍLE, SWOT ANALÝZA, KRITICKÉ OBLASTI, STRATEGICKÉ CÍLE, STRATEGICKÉ SMĚRY ZPRACOVATEL: JVM-RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167, Zlín

4 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie OBSAH I. VIZE 2 I. I. HYPOTÉZA VIZE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI... 2 I. II. VIZE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ V OBLASTI KULTURY... 2 II. GLOBÁLNÍ CÍLE 2 II. I. GLOBÁLNÍ CÍLE (NÁVRH) ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI... 2 III. ANALÝZA SWOT 2 III. I. SILNÉ STRÁNKY... 2 III. II. SLABÉ STRÁNKY... 3 III. III. PŘÍLEŢITOSTI... 4 III. IV. HROZBY... 4 IV. KRITICKÉ OBLASTI 4 IV. I. KRITICKÉ OBLASTI PRO TVORBU STRATEGICKÝCH CÍLŦ, SMĚRŦ A AKTIVIT V RÁMCI KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI... 4 V. STRATEGICKÉ CÍLE 5 V. I. STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R VI. STRATEGICKÉ SMĚRY 5 VI. I. STRATEGICKÉ SMĚRY PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R PŘÍLOHA Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 2 - NÁVRH KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROSTOROVÝCH PROBLÉMŦ VÝZNAMNÝCH NOSITELŦ KULTURY SITUAČNÍ ANALÝZA 1

5 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie I. VIZE I. I. HYPOTÉZA VIZE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI Kultura ve městě byla výrazně ovlivněna pŧsobením jezuitského řádu, významem města jako soudního a správního centra od konce 18. století a změnami v 50. a 60. letech 20. století, kdy na území města začaly pŧsobit velké prŧmyslové podniky. V Uherském Hradišti (a vŧbec na Slovácku) je ukotvení vědomí smyslu kultury v tradicích obzvlášť silné. Uherské Hradiště tak představuje vzácný fenomén. Tradice zde nezanikla pod náporem modernity, ale transformovala se do nových zajímavých podob. Město je kulturním střediskem Slovácka, nicméně v povědomí obyvatel oblasti je trvale přítomno jako vědomí sounáleţitosti a jako součást tradic. Má-li vize plnit svoji úlohu jasné, pravdivé a reálné myšlenky, musí být formulována stručně. Všechny předchozí formulace shrneme do základní věty - co jsme a čím chceme být vize města Uherské Hradiště. I. II. VIZE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ V OBLASTI KULTURY Město Uherské Hradiště je specifické kulturní město, jehoţ kulturnost je dána historickými okolnostmi a projevuje se nejen v existenci významných památek, ale především aktivním provozováním ţivé kultury a organizováním hodnotného kulturního ţivota obyvateli města a to v mnoha rozmanitých podobách výrazně ovlivněných zejména folklorními a ostatními uměleckými tradicemi regionu, se kterým je město identifikováno. Chceme tuto specifickou kulturnost převzít a rozvíjet s vnějšími pozitivními vlivy a vlivy folklorních tradic regionu a to v plné šíři kulturních ţánrŧ, chceme tak vytvořit ojedinělé místo se zvláštní hodnotou v rámci moderní Evropy. Heslovité vyjádření: Uherské Hradiště centrum kulturní minulosti, současnosti i budoucnosti. II. GLOBÁLNÍ CÍLE II. I. GLOBÁLNÍ CÍLE (NÁVRH) ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI Zachovat a rozvíjet aktivní provozování ţivé kultury obyvateli města v širokém měřítku. Rozvoj všech umělecky cenných kulturních ţánrŧ, při zachování specifického vztahu k folklorním tradicím. Uchování historické urbanistické hodnoty města. Specifický kulturní potenciál města vyuţít pro cestovní ruch. III. ANALÝZA SWOT III. I. SILNÉ STRÁNKY Urbanistická identita města (existující městská památková zóna, zachovaný urbanismus historického jádra). 2

6 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie Mimořádná kulturnost města (mnohotvárnost a bohatost kulturního ţivota, ţivé umění provozované v ojedinělém rozsahu, kulturně hodnotné akce a produkce). Image města jako kulturního centra Slovácka, kde je pěstována umělecky hodnotná kultura (alternativa k silným, komerčním, zpravidla méně umělecky hodnotným aktivitám). Jedinečný, identifikující folkloristický ráz místní kultury (vliv na minulou i současnou ţivou kulturu, taneční a hudební skupiny, výtvarné umění, lidová a umělecká řemesla). Aktivní účast obyvatel včetně mladší generace na velkém mnoţství kulturních, společenských a sportovních akcí. Existence tradičních, regionálně, národně i mezinárodně významných akcí, schopnost je rozvíjet a schopnost připravovat zcela nové akce (Slovácké slavnosti vína, LFŠ, filmový festival TSTTT, Slavnosti bratrství Čechŧ a Slovákŧ na Javořině, Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově, Festival hudebních nástrojŧ a lidových muzik). Existence významných kulturních institucí s nadregionálním významem (Slovácké muzeum, Slovácké divadlo). Dobré výsledky kulturních organizací zřizovaných městem při prosazování umělecky hodnotné kultury a vytváření podmínek pro provozování kultury širokou veřejností, mj. i s dŧrazem na folkloristické tradice (Klub kultury, Knihovna B.B. Buchlovana, Městská kina). Trvalý zájem představitelŧ města o kulturu. Velká tradice aktivní činnosti spolkŧ a sdruţení, velký počet spolkŧ a sdruţení. Dobré vztahy města a zřizovaných kulturních institucí (fungující vhodným směrem ovlivňovaný systém ve prospěch kultury). Existence projektového a motivujícího financování (neinvestiční dotace neziskových a podnikatelských organizací přímo z rozpočtu města). III. II. SLABÉ STRÁNKY Technická správa nemovitostí města uţívaných pro kulturní účely je ve správě jednotlivých kulturních zařízení a odboru kultury (odborné věci by měli řešit technici na odboru správy majetku, facility management). Nevyuţitý potenciál uměleckých a lidových řemesel pro rozvoj cestovního ruchu (spolupráce se Slováckým muzeem, moţnost dotací MK). Rezervy ve vyuţití činnosti a aktivit kulturních institucí, kulturně podnikajících subjektŧ a spolkŧ, jejichţ zřizovatelem není město (není systém odvíjející se z koncepce, moţnost projektového financování, fond kultury ). Neprovádí se dostatečná dokumentace kulturní činnosti spolkŧ a organizací (lze řešit např. tím, ţe povinnou součástí vyúčtování městem dotovaných kulturních a společenských akcí bude jejich základní dokumentace - tiskoviny, fotografie, videozáznam - a ţe bude v propozicích umoţněno začlenit náklady na tuto dokumentaci do vyúčtovatelných nákladŧ projektu, takto získanou dokumentaci archivovat ve vhodném zařízení - Slovácké muzeum, Klub kultury apod.). Objekty budov kulturních institucí zřizovaných městem jsou na horní hranici moţných kapacit a vykazují stavebně-technické potíţe nejrŧznějšího charakteru (samostatný rozbor). MKZ (samostatný rozbor). 3

7 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie III. III. PŘÍLEŢITOSTI Vyuţívání silných stránek města v oblasti kultury pro tuzemský a mezinárodní cestovní ruch (propojení ţivé kultury s památkami, marketingově vyuţít genius loci, vedlejší kulturní servis pro návštěvníky specificky zaměřených akcí LFŠ ). Vybudování kulturně-turistické atraktivity výrazně nadregionálního formátu, která bude přitahovat velké mnoţství návštěvníkŧ, bude fungovat celoročně a svým zaměřením bude naprosto jedinečná a typická pro celý region (skanzen Rochus projekt evropského rozměru, identifikace (přivlastnění si) s fenoménem Velké Moravy evropský potenciál, archeologická lokalita Sady, Velkomoravská cesta ). Přirozené středisko Slovácka, identifikující danou oblast a její tradice. Existence Slováckého muzea na území města. Definovat a vyuţít potenciál uměleckých řemesel pro rozvoj cestovního ruchu a ekonomiku. Prosadit kulturní hodnoty Uherského Hradiště v evropském kontextu (Uherské Hradiště jako turistické centrum celé oblasti Slovácka). Existence vysoké školy impuls pro kulturu (zkušenosti z vysokoškolských měst ukazují, ţe studenti vysokých škol přinášejí nové podněty a objevují se nové kulturní aktivity, zejména v oblasti alternativní kultury, jsou více otevřeni podnětŧm, které přicházejí ze světa). Zřízení Fondu kultury (v kraji i některých městech existuje kulturní fond, jeho finanční prostředky je moţno převádět do dalších let, mŧţe být naplněn i z grantŧ, fond má přísná pravidla, návrhy připravuje umělecká rada, schvaluje rada města). Vybudovat nebo nakoupit servis na čerpání státních a evropských dotací pro kulturní instituce ve městě. Vyuţít potenciál uměleckého školství (SUPŠ, ZLŠU). III. IV. HROZBY Zaměření kulturních aktivit a podpor do oblasti folkloristiky na úkor vyváţeného rozvoje všech kulturních ţánrŧ (upřednostňování tradice). Příliv vysokoškolákŧ mŧţe změnit kulturní klima ve městě (multikulturnost, komerční kultura ). Neřešení objektŧ kulturních institucí města (kapacity, opravy). IV. KRITICKÉ OBLASTI IV. I. KRITICKÉ OBLASTI PRO TVORBU STRATEGICKÝCH CÍLŦ, SMĚRŦ A AKTIVIT V RÁMCI KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI 1. Udrţování a posilování aktivní účasti obyvatel na vytváření pestré kulturnosti města (zlepšovat podmínky v rámci KK, zapojovat městem nezřízené kulturní subjekty, spolupráce škol a kulturních institucí ve městě, ţánrová pestrost, dŧraz na folkloristické tradice) 2. Prostorové problémy kulturních institucí (divadlo, KK, kino, knihovna, MKZ ) 3. Financování kultury (zváţit vhodnost kulturního fondu, podpora kulturních organizací nezřízených městem, podpora získávání dotací,) 4

8 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie 4. Provázání kultury na cestovní ruch (identifikující folkloristický ráz místní kultury, existence tradičních významných akcí, potenciál uměleckých a lidových řemesel, centrum Slovácka, poţadavky ze strany nositelŧ cestovního ruchu, koordinace se ZK a Moravou, image kulturního města, nemovité památky, atraktivity nadregionálního formátu) 5. Udrţet a posílit image města (kulturnost, hodnotná kultura, významné akce umělecké hodnoty, památky) V. STRATEGICKÉ CÍLE V. I. STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R Udrţovat a posilovat aktivní účast obyvatel na vytváření pestré kulturnosti města (udrţet počet zájmových souborŧ při KK minimálně na stávající úrovni do r.2013, navýšit podíl financování kultury (mimo investice) z rozpočtu města. 2. Vyřešit prostorové problémy významných nositelŧ kultury (optimální prostorové podmínky pro nejvýznamnější nositele kultury ve městě - divadlo, KK, kino, knihovna, MKZ do r.2013) 3. Optimalizace zdrojŧ financování kultury (optimalizovat stávající nástroje financování a vytvořit předpoklady pro lepší zapojení národních a evropských nástrojŧ do konce r.2007) 4. Zvyšovat míru provázání kultury na cestovní ruch (připravit min. 3 projekty řešící tuto problematiku do r.2010) 5. Udrţovat a posilovat kulturní image města (zachovat pořádání kulturních akcí na území města do r.2013 alespoň ve stávajícím počtu a významu) VI. STRATEGICKÉ SMĚRY VI. I. STRATEGICKÉ SMĚRY PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R Strategický cíl 1. Udrţovat a posilovat aktivní účast obyvatel na vytváření pestré kulturnosti města 1.1. Zlepšování podmínek pro zájmové kulturní aktivity v rámci KK Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Trvalá modernizace vybavení a technologického zázemí pro zájmovou činnost 1.2. Vyšší zapojení městem nezřízených kulturních subjektŧ a kulturně aktivních skupin obyvatel do kulturního ţivota Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 2. Projektové financování kulturních aktivit Pozn.: Stimulace kulturních subjektŧ a kulturně aktivních skupin obyvatel k zapojení do veřejného kulturního ţivota, k četnosti a kvalitě. 3. Vytvořit podmínky pro tvořivou činnost mládeţe Pozn.: Podchycení alternativního kulturního ţivota mladé generace (hudba, tanec, výtvarné projevy apod., alternativa k nízkoprahovému zařízení apod.). 5

9 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie 1.3. Prohlubovat spolupráci škol a kulturních institucí ve městě Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Prověřit bariéry vzájemné spolupráce a jejich význam Pozn.: Mŧţe se jednat o mzdové prostředky ve školách, časové problémy, místo konání apod. 2. Prověřit modernost a zajímavost nabídky kulturních institucí Pozn.: Zvýšit atraktivnost pro školní mládeţ, např. přizpŧsobením nabídky jejich aktuálním zájmŧm, hudebním ţánrŧm apod. Modernizovat výukové materiály, přednášky a pomŧcky (moţnost vyuţití ESF). Strategický cíl 2. Vyřešit prostorové problémy významných nositelŧ kultury 2.1. Komplexní, nadčasové řešení situace Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Posouzení stávajícího stavu s ohledem na limitující podmínky Pozn.: Příloha č Vyhodnotit variantní řešení s ohledem na limitující podmínky Pozn.: Navrţené varianty prověřit samostatnou stavebně-technickou studií. 3. Provést rozhodnutí a zahájit realizaci Pozn.: Problematika je diskutována několik let, nedochází k rozhodnutí, omezují se moţnosti rozvoje kulturních zařízení, čerpají se prostředky na dílčí řešení. 4. Připravit scénář pro zajištění činnosti kulturních institucí a pořádání významných kulturních akcí pro období výstavby, případně přestavby objektŧ Pozn.: Vzhledem k bohatosti kulturního ţivota ve městě a závazkŧm plynoucím z pravidelného pořádání významných akcí by mohlo dojít k významným škodám v postavení města jako kulturního centra. Strategický cíl 3. Pro strategický cíl Optimalizace zdrojŧ financování kultury 3.1. Vnitřní zdroje Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Prověřit vhodnost kulturního fondu Pozn.: Moţnost převádět prostředky do dalších let, moţné zdroje z grantŧ, ţádosti schvaluje rada města, pozitivní zkušenosti jiných měst. Programové zaměření, vazba na obsahový soulad s koncepcí např. zvýšení významu kulturní akce, výjezdy profesionálních subjektŧ do venkovských oblastí, sociální integrace, reprezentace v zahraničí, projekty uměleckých škol, bodové hodnocení předkládané umělecké radě, vyšší koncentrace finančních prostředkŧ s dŧrazem na sníţení finanční závislosti podporovaných projektŧ na poţadované dotaci apod Vnější zdroje Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Trvale vyhledávat vhodné dotační tituly a zdroje financování z centrální úrovně a EU pro potřeby tvrdých i měkkých investic v oblasti kultury 6

10 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie Pozn.: Vazba na specializovanou agenturu, případně vytvoření specializované pracovní pozice v oblasti dotačních titulŧ s pravidelným monitoringem situace a zpětnou vazbou na řídící pracovníky kulturních zařízení. 2. Posilovat význam kulturních projektŧ, umoţňující přilákat vnější i vnitřní zdroje Pozn.: Rostoucí význam posouvá priority u politické reprezentace, sponzorŧ, dotačních titulŧ a dalších donátorŧ. Velké akce mohou mít vysokou uměleckou hodnotu, vysoký podíl samofinancování a vysoký mediální potenciál, mohou snáze vázat externí finanční zdroje včetně dotačních titulŧ. Strategický cíl 4. Zvyšovat míru provázání kultury na cestovní ruch 4.1. Vytvořit nástroje umoţňující existenci aktuálních zdrojŧ dat o kultuře a provázat je na aktivní systémy v oblasti cestovního ruchu Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Vytvořit oficiální jednoduše dostupný kulturní portál na www Pozn.: Vlastní doména. Pravidelně aktualizovaná databáze na www stránkách připravované a uskutečněné akce, hledání partnerŧ, sponzorŧ, spoluorganizátorŧ. Vhodný interaktivní systém vkládání dat přes administrátora v reálném čase pro všechny subjekty. Propojit s oficiálním portálem cestovního ruchu Posilovat začlenění místního specifického potenciálu a aktivit do krajských projektŧ Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Iniciovat krajské projekty s potenciálem vyuţití kulturního profilu a zázemí města Pozn.: Nutná úzká spolupráce se subjekty cestovního ruchu. Vyuţití potenciálu moţného klastru Kroměříţ Zlín Uherské Hradiště Roţnov p.radhoštěm s potenciálem prodlouţit pobyt návštěvníkŧ a vytvořit tak prostor pro nabídku kulturních záţitkŧ. Strategický cíl 5. Udrţovat a posilovat kulturní image města 5.1. Rozsah a kvalita činnosti významných nositelŧ kultury Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Udrţet a posilovat finanční prostředky z rozpočtu města na činnost (mimo investice) městem zřizovaných organizací v oblasti kultury Pozn.: Strategické dlouhodobé financování, které vedle pevné částky dlouhodobého rozpočtového výhledu bude pruţně zohledňovat další kulturní aktivity v souladu se strategií rozvoje kultury v Uherském Hradišti Významné kulturní akce - identifikace s regionem Slovácko Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Posilovat a rozvíjet stávající akce Pozn.: Slavnosti vína, Letní filmová škola, Mezinárodní festival hudebních nástrojŧ lidových muzik, Mezinárodní ekologický festival TSTTT, Mezinárodní malířské sympozium Hradišťský plenér apod. 2. Identifikovat a realizovat nové akce 7

11 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie 5.3. Pestrost a kvalita kulturního ţivota Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Prověřit rozsah a četnosti ţánrŧ v rámci stávajících kulturních akcí Pozn.: V případě zjištěných nedostatkŧ přijmout v souladu se strategií rozvoje kultury příslušná opatření 2. Prověřit celkovou kulturnost města z hlediska běţného občana a návštěvníka Pozn.: Stav veřejných prostor, mobiliáře, čistota apod. 8

12 PŘÍLOHA Č.1. NÁVRH KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROSTOROVÝCH PROBLÉMŦ VÝZNAMNÝCH NOSITELŦ KULTURY ZPRACOVATEL: JVM-RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167, Zlín

13 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Obsah I. OBJEKTY BUDOV KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM 2 I. I. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA K PODSTATNÝM PROBLÉMŦM... 2 I. II NÁVRHY MOŢNÉHO ŘEŠENÍ... 2 I.II.I. Stávající stav podstatné charakteristiky 3 I.II.II. Navrhovaný stav - Přestavba kina Hvězda (nadstavba) 4 I.II.III. Navrhovaný stav - Přestavba Klubu kultury (nadstavba, rozšíření) 8 I.II.IV. Navrhovaný stav - Přemístění kulturních institucí do bývalého Justičního paláce 13 II. OBJEKTY BUDOV MÍSTNÍCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 15 II. I. CHARAKTERISTIKA MKZ A EXISTUJÍCÍ PROBLÉM II. II. STÁVAJÍCÍ ROZMÍSTĚNÍ MKZ II. III. LIMITY ŘEŠENÍ EXISTUJÍCÍHO PROBLÉMU II. IV. NÁVRHY ŘEŠENÍ EXISTUJÍCÍHO PROBLÉMU II. V. MODEL VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST II. VI. ZÁVĚR FORMULOVANÝ NA ZÁKLADĚ PRACOVNÍCH JEDNÁNÍ V PRŦBĚHU ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI III. BUDOVA Č.P. 21 (BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ) 19 1

14 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I. OBJEKTY BUDOV KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM I. I. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA K PODSTATNÝM PROBLÉMŦM 1. Problematika byla v minulosti diskutována mnohokrát, vznikaly rŧzné varianty moţných řešení. 2. Vznikající návrhy vţdy vycházely z tradičního náhledu (divadlo oprava, nová budova, KK rekonstrukce, bud. 21 kultura ) 3. Pro účely SF EU je nutné soustředit aktivity na 1-2 velké projekty, které budou dobře zdŧvodněné a budou řešit více problémŧ více objektŧ, kultura, cestovní ruch) 4. Je nutné se alespoň na úrovni proveditelnosti zabývat netradičními tedy nepřijatelnými návrhy I. II. NÁVRHY MOŢNÉHO ŘEŠENÍ Předloţené návrhy vznikly na základě analýzy vycházející z informací shromáţděných v prŧběhu prací na materiálu Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti a z jednání pracovních skupin. Jedná se o návrhy, které nejsou a nemohou být konečné. Jsou připraveny do fáze prověření proveditelnosti, musí však být dále zpracovány projektové práce rŧzných úrovní, které odhalí moţná úskalí a vytvoří podklady k přesným kalkulacím. Významným momentem případné realizace vybraného návrhu bude potom zajištění činnosti kulturních organizací a jejich aktivit pro veřejnost po dobu realizace, coţ mŧţe ovlivnit harmonogram a etapy vlastní realizace. 2

15 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.I. Stávající stav podstatné charakteristiky Kino Hvězda špatný stav objektu předimenzovaný sál zkulturnit prostory a oţivit lepším pronájmem Knihovna chybí přednáškový sál nedostačující prostory Jiné soukromé subjekty budova 21 (nemusí být pro kulturu) Město Uherské Hradiště Divadlo obtíţné sdílení prostor neodpovídá současné scéně Klub kultury připravuje se zásadní rekonstrukce nevyjasněná problematika okolí moţnost zrušit restauraci pro SF nutnost projekt rozšířit o další dimenze MKZ Řešeno samostatnou kapitolou 3

16 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.II. Navrhovaný stav - Přestavba kina Hvězda (nadstavba) Kino Hvězda bude odstraněn nevzhledný objekt se spoustou hluchého prostoru odstraní se problém malého promítacího sálu biásek odstraní se problém předimenzovaného sálu Knihovna bude k dispozici přednáškový sál vyřeší se problém nedostatečných prostor Vznik dvou menších promítacích sálŧ Sdílení technického zázemí Zásadní změna estetiky Efektivnější vyuţití prostředkŧ na opravy 4

17 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 V době zpracování tohoto materiálu nejsou doposud uzavřena některá jednání o dalším rozvoji města Uherské Hradiště jako univerzitního města. Tato skutečnost mŧţe navrhované řešení podstatně ovlivnit a to následovně: 1. Přítomnost a rozvoj VŠ na území města nebude mít vliv na navrhované varianty (sál kina nebude vyuţíván jako aula, navrţenou variantu je moţno realizovat). 2. Přítomnost a rozvoj VŠ na území města bude vyţadovat vyuţití sálu v kině jako auly (navrţená varianta nebude realizována, budova kina bude přestavěna a modernizována s cílem vyuţití i pro účely VŠ, pro knihovnu bude městem zakoupen nový objekt, případně bude přestěhována do Justičního paláce viz kap ). Technické posouzení alternativy přemístění Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana a integrace s budovou kina Hvězda Situace a východiska Městská knihovna sídlí v historickém objektu bývalé synagogy. Prostorové moţnosti jejího rozvoje v současném objektu jsou nulové, sousední pozemky ve správě státu zatím nedostupné. Z dŧvodu zajištění efektivnějšího provozu a některým společným prostorovým potřebám se nabízí k technickému prověření myšlenka integrace knihovny s objektem kina Hvězda. Tuto myšlenku podporuje i vznik vzdělávacího centra v sousedním areálu bývalých kasáren. Kino Hvězda bylo vystavěno v roce 1967, na svou dobu ve velmi uspokojivé architektonické kvalitě v prostoru Smetanových sadŧ. Vedlejším produktem tehdejší stavby byl kryt CO. Nedávno provedené stavebně technické prohlídky budovy konstatují závaţné nedostatky stavebně technické, provozní i energetické a signalizují potřebu komplexní rekonstrukce. Za pozitivum integrace obou zařízení lze označit: dobrá poloha s výbornou dostupností a moţností řešení parkovacích míst, příleţitost provést potřebnou rekonstrukci, funkční integrace a kooperace multifunkční kulturní centrum, za negativum: omezení plošného rozvoje objektu uvnitř ploch veřejné a parkové zeleně, stavebně technické komplikace, otázka koexistence s krytem CO, otázka vhodného vyuţití stávající knihovny bývalé synagogy. Stavebně technické a prostorové posouzení Na základě impulsu a poţadavku zpracovatele Koncepce rozvoje kultury města Uherského Hradiště Ing. Jiřího Kučery ze společnosti JVM - RPIC byla zpracováno nové a podrobnější posouzení záměru. Za disponibilní prostorový potenciál, který by měl být předmětem alternativního vyuţití lze označit diskotéku v suterénu, dále prostory pod ochozy kolem celého objektu a zejména vnitřní atrium. Diskotéka není funkcí nezbytnou, zařízení tohoto typu se ve městě a jeho centrální zóně vyskytují v hojném počtu. Lze předpokládat, ţe obdobná aktivita vznikne s rozvojem vzdělávacího centra v některém objektu bývalých kasáren. Pro potřeby vlastního kina a případné knihovny stačí v objektu umístit jedno společné občerstvovací zařízení bufet s internetovou kavárnou či čajovnou. Zcela společné mŧţe být sociální a šatnové zázemí. Poţadavky na kinosály, přednáškové, audiovizuální a jiné prostory jsou společné a mohou být vyuţívány univerzálně a přitom plně vyhovovat provozní době knihovny i kina. 5

18 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Nové knihovní prostory lze umístit do dvou úrovní nástavby nad středovým atriem, které má nyní plochu přes 500 m 2. Celková nově vzniklá plocha pro potřeby knihovny tedy bude činit cca 1000 m 2. Současná plocha zastavěná knihovnou (synagogou) má výměru 420 m 2, uţitná plocha je nedosahuje 600 m 2. Budova bude vertikálně členěna takto: suterén: malý univerzální sál, depozity, provozní zázemí, sklady, přízemí: vstupní foyer, šatny, sociální zařízení, bufet, víceúčelový kinosál eventuelně 2 sály, administrativní zázemí, 2 úrovně nástavby: knihovna, 3. ustupující nástavba: vyhlídková kavárna (není podmínkou). Uvedené posouzení je velmi ideové, pro seriozní prověření moţnosti nezbytných nástaveb je nutno provést podrobné statické posudky. Navrţené řešení lze povaţovat za technicky a prostorově dostupné. Záměr si další podrobné projekční prověření na úrovní architektonické studie určitě zaslouţí. Ing. arch. Aleš Holý odbor architektury, plánování a rozvoje 6

19 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 7

20 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.III. Navrhovaný stav - Přestavba Klubu kultury (nadstavba, rozšíření) Vznik dvou spojených a oddělených budov (samostatné vchody ) Sdílení části technického zázemí Zásadní změna estetiky Divadlo dŧstojný samostatný objekt Klub kultury plánovaná rekonstrukce stávajícího objektu bude v tomto případě efektivnější 8

21 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Technické posouzení alternativy přemístění Slováckého divadla a integrace s Klubem kultury na Hradební ulici Situace a východiska Slovácké divadlo je umístěno v pronajatých prostorách sokolovny na Tyršově náměstí. Vlastníkem budovy je TJ SOKOL. Zřizovatel Město Uherské Hradiště vynakládá dlouhodobě na pronájem objektu vysoké částky, vysoké nájemné prodraţuje provoz tohoto kulturního zařízení a trvale zatěţuje rozpočet Města. Druhým významným faktorem je skutečnost, ţe budova nebyla koncipována jako divadelní scéna, proto její dispoziční, technické, technologické ale i bezpečnostní parametry ani po řadě úprav a rekonstrukcí nevyhovují provozním potřebám instituce. K tomu, aby mohla divadelní scéna i do budoucna fungovat jako moderní kulturní a divadelní stánek, aby zařízení udrţelo krok se soudobými technicko technologickými a zejména scénickými trendy, aby repertoár a stavba scén nebyla nadále omezována prostorovými moţnostmi nestandardního jeviště a zastaralou jevištní technologií, situace vyţaduje komplexní řešení. Tyto představy a nákladné rozvojové a modernizační záměry však nelze ani plánovat ani realizovat v nevlastní - cizí nemovitosti. Jeho přemístění do centra města je jednou z nových, dosud neprověřovaných alternativ řešení problematiky trvalého umístění. Dosud byly analyzovány a prověřovány tyto lokality: 1. prostor za stávající Malou scénou, 2. vestavba do kolejního nádvoří č.p. 21, 3. přestavba a přístavba Klubu kultury na Hradební ulici a Komenského náměstí, 4. přístavba k objektu kina Hvězda ve Smetanových sadech, 5. prostor mezi synagogou a Františkánským klášterem na Velehradské třídě, 6. dostavba prostoru u nákupního střediska na Velehradské třídě. Z předloţených alternativ umístění nebyla označena ţádná za optimální. Kaţdá lokalita je zatíţena buď technickými, prostorovými nebo majetkovými problémy. Vytvoření smysluplného a reálného záměru přemístění se z hlediska ekonomické udrţitelnosti ukázalo v září 2005 jako obtíţné. Přesto dokument, který byl k této problematice v roce 2005 zpracován a radou města projednán, označil za výhodnější filosofii vybudování multifunkčního zařízení s ţádoucí mírou univerzality a flexibility. Přestavba Klubu kultury (viz bod 3) předchozí analýzy byla prověřována spíše ideově bez zřetele na reálné prostorové a stavebně technické předpoklady objektu. Za pozitivum této alternativy bylo označeno: dobrá poloha s výbornou dostupností a moţností řešení parkovacích míst (podzemí), příleţitost zvelebit nevzhledný objekt v centru města, v případě získání okolních pozemkŧ (odkupu od stávajících vlastníkŧ) dobré moţnosti rozvojové ambice, moţná univerzalita (více sálŧ, více aktivit) multifunkční kulturní centrum, za negativum: část pozemkŧ před Klubem kultury není ve vlastnictví města, nutnost rozsáhlé komplexní rekonstrukce stavebně technicky a provozně nevyhovujícího kulturního zařízení. Stavebně technické a prostorové posouzení Na základě impulsu a poţadavku zpracovatele Koncepce rozvoje kultury města Uherského Hradiště Ing. Jiřího Kučery ze společnosti JVM-RPIC bylo zpracováno nové a podrobnější posouzení záměru. 9

22 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Vzhledem k současnému pokročilému stadiu přípravy dostaveb před objektem Klubu Kultury (územní rozhodnutí o umístění staveb), bylo umístění stálé divadelní scény prověřováno jinou optikou: prostorový potenciál lze rozšiřovat pouze nástavbou nebo dostavbou směrem jiţním do zadní části pozemku tj. k hradební zdi. Nelze předpokládat vyuţití ploch privátních investorŧ. Nutnost rozsáhlé komplexní rekonstrukce objektu pak z dnešního stupně poznání nelze označovat za záporný aspekt, ale naopak. Investiční záměr, který byl pro rekonstrukci budovy vypracován prokazuje nejen nutnost rekonstrukce havarijní elektroinstalace ale zásadních stavebně technických úprav a energetický úsporných opatření. Pro potřeby vlastního provozu Klubu kulturu (dále jen KK), který své aktivity realizuje dílem ve velkém sále KK a dílem v prostorách Reduty, je nutno zachovat právě velký sál, který zaujímá západní část budovy. Východní část se suterénní diskotékou No. 6, v přízemí s restaurací, v patře se salonky a malým sálem je plně nahraditelná jinými srovnatelně kvalitními prostory v Redutě a nebo lze jejich kompenzaci plnohodnotně předpokládat v prostorách jezuitské koleje. Vymístěním těchto aktivit lze tedy získat stavební objem, který mŧţe absorbovat stálou divadelní scénu s nezbytným zázemím. Předpokladem pro umístění divadelní scény do uvolněné východní části je pak zejména nástavba provaziště a jednoho celého podlaţí a částečné rozšíření objektu jiţním směrem. Nezbytnou podmínkou pro zásobování nejen divadelního sálu jevištní technikou, scénickými zařízeními a kulisami je obnovení, otevření a zvýšení prŧjezdu za budovou, tedy zrušení prodejny papírnictví. Vznikla by tak plynulá objízdná a zásobovací trasa z Komenského náměstí do ulice Hradební, která by řešila nejen obsluhu divadelní scény ale i velkého sálu KK. Pokud je základní stavební jednotkou divadelní sál současných parametrŧ velikosti cca 450 m 2 s kapacitou cca 380 míst, lze tento objem vestavět do východní části KK, přičemţ sál by mohl být zvětšen na cca 550 m 2 a kapacitně by mohl pojmout aţ 450 divákŧ. Východní část budovy pak bude vertikálně členěna takto: suterén: sklady, hydraulické zvedací zařízení jevištní techniky, přízemí: vstupní foyer, šatny, sociální zařízení, hlediště s elevací, jeviště, nástavba: provaziště, herecké, administrativní a provozní zázemí (vhodné bude realizovat nástavbu ve formě ustupujícího podlaţí v celé ploše budovy KK s výjimkou administrativního traktu KK do Komenského náměstí). Vestavbou divadelní scény do tohoto objektu zesílí potřeba řešení skladovacích prostor jak pro potřeby divadla tak samotného KK. Zejména v případě, ţe by suterénní prostor pod velkým sálem KK byl vyuţit pro restaurační zařízení, jehoţ přítomnost (byť v omezené formě) bude ţádoucí. Uvedené posouzení neřeší moţnost variabilního uspořádání hlediště a jeviště od kukátkového k otevřeným formám např. arénové scény. Vzhledem k prostorovým moţnostem a s ohledem na přítomnost velkého sálu KK, lze ale spíše předpokládat klasické a pevné uspořádání. Navrţené a takto vzniklé provozní vazby lze pak označit za velmi volné. Oba prostory velký sál KK i divadelní scénu SD lze vyuţívat autonomně, nezávisle na sobě i souběţně. Současně to však nevylučuje programovou kooperaci a prostorovou integraci. Umístění divadelní scény do tohoto objektu předpokládá velmi zásadní zásah do stavební podstaty objektu, do jeho ocelové konstrukce a nosného systému. Náklady budou nepochybně vysoké, ale lze očekávat jejich efektivní vynaloţení To podporuje i nutnost komplexní rekonstrukce této budovy. 10

23 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Z hlediska parkovacích kapacit pro návštěvníky, lze tuto lokalitu označit za poměrně vhodnou. Kapacita existujících parkovacích ploch v okolí i po dostavbě privátních objektŧ před KK bude zejména ve večerních hodinách dostatečná. Přímo v místě se předpokládá cca 100 parkovacích míst v podzemní garáţi a na terénu, další kapacity jsou u Reduty a na Masarykově náměstí. Bilanci podporuje i přítomnost velkého záchytného parkoviště s 206 místy v lokalitě ČD Jih. Dostavba prostoru před KK polyfunkčními domy s hromadnou garáţí v suterénu, kterou plánují privátní investoři, není pro uvedený záměr ţádnou zásadní překáţkou. Před objektem KK a SD vznikne poměrně komorní a klidový rozptylový předprostor nádvoří, které mŧţe ke kvalitě kulturního zařízení přispět. Vstup do nádvoří a ke kulturnímu zařízení je orientován přímo do osy Poštovní ulice, která propojuje náměstí s tímto nádvořím. Navrţené řešení lze povaţovat za technicky a prostorově reálné. Záměr si další podrobné projekční prověření na úrovní architektonické studie určitě zaslouţí. Ing. arch. Aleš Holý odbor architektury, plánování a rozvoje 11

24 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 12

25 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.IV. Navrhovaný stav - Přemístění kulturních institucí do bývalého Justičního paláce V případě, ţe město Uherské Hradiště zakoupí objekt bývalého Justičního paláce, vznikne v centru města poměrně velký zastavěný prostor, který lze potenciálně vyuţít i k umístění jedné nebo více kulturních institucí zřizovaných městem. Vzhledem k tomu, ţe v době zpracování materiálu není zcela dořešena otázka zda město zakoupí objekt, případně jak s ním dále naloţí, je uvedená varianta řešení zmíněna především z dŧvodu kompletního výčtu reálných moţností řešení prostorových problémŧ kulturních institucí zřizovaných městem. Posouzení alternativy přemístění Slováckého divadla do areálu bývalé věznice. Integrace s Muzeem paměti národa Situace a východiska Věznice v Uherském Hradišti je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 859l. Vystavěna byla společně s justičním palácem v letech Od roku 1962 je objekt nevyuţíván a chátrá. Z hlediska polohové atraktivity i dopravní dostupnosti má naprosto výjimečnou polohu. Soubor justičních staveb se nachází v centru městské aglomerace se 40 tisíci obyvateli (druhá největší koncentrace obyvatel ve Zlínském kraji), leţí na samém okraji historického jádra města s vyhlášenou Městskou památkovou zónou Uherské Hradiště, vedle autobusového nádraţí a páteřní městské komunikace a státní silnice I/50. Přiléhá rovněţ k Palackého náměstí, které tvoří logický nástupní prostor do historického centra města. Město v roce 1994 vyjádřilo podporu regeneraci justičního paláce včetně umístění vazební věznice usnesením zastupitelstva města o převodu objektu z vlastnictví města na stát na ministerstvo spravedlnosti vězeňskou správu. Pŧvodní záměry soudnictví a vězeňství adaptovat soubor staveb na Okresní soud a vazební věznici, které byly dokonce promítnuty do kompletně vypracované projektové dokumentace pro stavební povolení. Ministerstvo však deklarovaný zájem a příslib městu ani po více neţ deseti letech nesplnilo Očekávání města se dosud nenaplnila, objekt je zatíţen nerozhodností jeho majitele o zpŧsobu budoucího definitivního vyuţití. Areál bývalé věznice dále chátrá a bez nadsázky lze říci, ţe se jedná o poslední a největší skvrnu v obraze města i na upraveném a zásadně zregenerovaném prostoru městské památkové zóny. Veřejnost i představitelé města nesou tento dlouhodobě neudrţitelný stav velmi trpce a nehodlají se s ním smířit. Situace byla opakovaně diskutována s představiteli Zlínského kraje a město poţádalo Ministerstvo spravedlnosti ČR o zpětný převod objektu do vlastnictví města. Jednání o převodu probíhají dosud. K budoucímu vyuţití město sdělilo odhodlání připravit společný projekt smysluplného vyuţití areálu bývalé věznice. V části areálu bývalé věznice by mělo být umístěno muzeum paměti národa připomínající období totalitního reţimu. Ve zbývající části pak bylo předpokládáno umístění vzdělávacích aktivit nadregionálního významu. Tyto vzdělávací projekty by navázaly jednak na střední umělecko prŧmyslovou školu, která je součástí komplexu justičních budov a jednak na aktivity města ve vzdělávací zóně v blízkém areálu bývalých kasáren. Soubor staveb bývalé věznice tvoří třípodlaţní křídla vesměs vězeňských prostor, která obepínají vnitřní nádvoří. Jedná se o dispoziční dvoutrakt: chodby na straně jedné a větší či menší cely na straně druhé. Ze souboru hmot pak vybíhá směrem severním poměrně dominantní objekt tzv. samotek v dispozičním trojtraktu, který rozděluje další ohrazenou plochu areálu na dva velké prostory. 13

26 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 V ose samotek do vnitřního nádvoří zasahuje pŧvodní vězeňská kaple. Nejen stavební podstata ale zvláště klasicistní osová urbanistická kompozice hmot a prostranství je předmětem památkového zájmu. Z hlediska jakéhokoliv připomenutí pohnuté historie areálu zejména v období totalitního reţimu je právě vězeňská kaple dŧleţitým faktorem. Za pozitivum integrace obou zařízení lze označit: dobrá poloha s výbornou dostupností a moţností řešení parkovacích míst za negativum: omezení hmotového rozšiřování souboru s ohledem na památkové zájmy dispozice objektu neumoţňující vestavbu sálových prostor z dŧvodŧ památkové ochrany a vzhledem ke konstrukčnímu systému Stavebně technické a prostorové posouzení Na základě impulsu a poţadavku zpracovatele Koncepce rozvoje kultury města Uherského Hradiště Ing. Jiřího Kučery ze společnosti JVM RPIC byla zpracováno posouzení záměru. Přístavbu nebo dostavbu zcela nové hmoty, která by narušila osovou symetrii a kompozici hmot, nelze s ohledem na památkový zájem označit za moţnou. Klíčovým předpokladem jakékoliv integrace je umístění divadelního sálu s jevištěm a provazištěm. Za disponibilní prostorový potenciál, který by měl být předmětem alternativního vyuţití pro divadelní sál lze označit vězeňskou kapli a objekt samotek. Z tohoto hlediska je vlastní kaple prostorově a plošně nedostatečná, musela by projít výraznou přestavbou a bez nutného rozšíření a totální transformace stavebně prostorové nelze plnohodnotný divadelní sál do tohoto místa vestavět, nemluvě o jevištní technologii a divadelní technice, pro kterou zde rovněţ nenajdeme dostatek prostoru. Jakýkoliv pokus o takové radikální řešení pak zákonitě ztroskotá na památkových zájmech, s nimiţ bude v přímém rozporu. Prostorově a filosoficky výhodnější se mŧţe jevit alternativa umístění nového sálu na místě samotek. Z logiky hmotového uspořádání areálu se tato alternativa dá povaţovat za stavebně reálnější. To by ovšem znamenalo demolici části objektu prohlášeného za kulturní památku. Odstranění celé nebo jen části památky je však dle památkového zákona nesmírně sloţitý a časově náročný proces se zcela neznámým výsledkem. V praxi se takové skutky či zásahy do památek standardně nepovolují neprovádí. Vzhledem k charakteru hmoty samotek, jejich dominanci a jedinečnosti nelze ani tuto alternativu povaţovat za reálnou. Pro úplnost rozboru lze připomenout i hypotetickou moţnost tzv. odpamátnění celého souboru, nebo-li zrušení prohlášení za kulturní památku. Vzhledem k charakteru, historickým hodnotám a významu této architektury však lze takový krok označit spíše za nemoţný. Uvedené posouzení je velmi ideové, pro odpovědné prověření moţnosti funkční a prostorové přestavby kulturní památky je nezbytné stanovisko nadřízených orgánŧ památkové péče. Ing. arch. Aleš Holý odbor architektury, plánování a rozvoje 14

27 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 II. OBJEKTY BUDOV MÍSTNÍCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ II. I. CHARAKTERISTIKA MKZ A EXISTUJÍCÍ PROBLÉM Místní kulturní zařízení jsou sloţky podléhající řízením přímo Městu Uherské Hradiště, které je jejich zřizovatelem. Účelem těchto sloţek je především uspokojování kulturních potřeb a zájmŧ občanŧ města, zejména dané místní části města, ve které je MKZ zřízeno. Vedoucím organizační sloţky je ředitel(ka). Ředitel(ka) je jmenován(a) a odvolán(a) Radou města Uherské Hradiště. Zřizovatel svěřuje organizační sloţce do správy majetek, z něhoţ podstatnou část tvoří budova pro provozování činnosti. Zřizovatel nese náklady na provoz MKZ a údrţbu svěřeného majetku. MKZ dlouhodobě vykazují rozpor mezi výdaji na provoz a údrţbu majetku a přínosy, které představují pro obyvatele města a dané místní části. 15

28 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 II. II. STÁVAJÍCÍ ROZMÍSTĚNÍ MKZ MKZ Jarošov obyvatel MKZ Mařatice obyvatel MKZ Sady obyvatel MKZ Vésky 543 obyvatel MKZ Míkovice 826 obyvatel II. III. LIMITY ŘEŠENÍ EXISTUJÍCÍHO PROBLÉMU MKZ s přiděleným objektem nikdy nebudou finančně soběstačná. Výdaje, které vznikají v souvislosti s jejich provozem musí být v rovnováze s přínosy pro obyvatele celého města Uherské Hradiště, zejména potom dané místní části. Odpovídající přínosy lze měřit: o vyuţitím prostor ze strany obyvatel, organizovaných skupin a zájmových celkŧ, o jiným vyuţitím, které je prospěšné pro vlastníka objektu (např. přispívá na související náklady, umoţňuje sdílet náklady s jinou organizací na kterou vlastník přispívá apod.). Stávající vyuţití MKZ ve výše uvedeném smyslu je dle statistik nedostatečné. Jakékoliv změny stávajícího stavu MKZ jsou citlivé pro obyvatele dané místní části, bez ohledu na nevýhodnost pro vlastníka objektŧ. Vlastník objektŧ se musí chovat ekonomicky, za coţ je zodpovědný všem obyvatelŧm města, nelze neúměrně zvýhodňovat vybrané skupiny městské části. 16

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7

I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 září 2007 Obsah I. Úvod 2 I.A Slovo starosty 3 I.B Východiska a metoda zpracování 4 I.C Postup zpracování 6 I.D Základní pojmy 7 II. Analytická

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY Zpracoval Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace odbor strategické koncepce květen 2008 OBSAH STRATEGIE PRO PRAHU...

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY

JESSICA. Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementing JESSICA in the South-East Cohesion Region, Czech Republic EVALUATION STUDY Czech version May 2010 This document has

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze k 13. 9. 2008) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU HL. M. PRAHY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ červen 2008 Vyhodnocení vlivů Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy na životní prostředí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

od strategické vize ke skutečnosti

od strategické vize ke skutečnosti od strategické vize ke skutečnosti Strategický plán je programovým dokumentem usilujícím o rovnováhu mezi žádoucím a možným, mezi optimistickým a realistickým. Není jen prognostickou vizí nebo politickou

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno ve spolupráci s Českým olympijským výborem a představiteli občanských sdruţení verze 2.20 ke dni

Více

O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28

O B S A H 3. ANALÝZA SWOT 28 O B S A H 1. ÚVODNÍ INFORMACE 3 1.1. Hlavní důvody zpracování Dokumentu 3 1.2. Zadavatel Dokumentu 3 1.3. Zpracovatel Dokumentu 3 1.4. Základní struktura Dokumentu 4 1.5. Soulad s cíli a prioritami vyšších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí

ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY červenec 2010 ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY. Textová část A, D. Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY Textová část A, D Pořizovatel : Odbor výstavby a regionálního rozvoje MěÚ Velké Meziříčí Objednatel : Obec Lavičky zastoupená starostou obce panem Jiřím Bradáčem Zhotovitel : S T U

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz

GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz rozvoje města GH Consult o.p.s. Dolní nám. 22/43, 779 00 Olomouc tel. fax: +420 585 207 018 www.ghconsult.cz MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA Tato dokumentace je součástí projektu

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více