KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI"

Transkript

1 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI ZPRACOVATEL: JVM-RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167, Zlín Web: Tel.: IČ: Ve Zlíně

2 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti KOLEKTIV AUTORŦ ING. JIŘÍ KUČERA ING. JAKUB KŘIŢKA EVŢEN UHER MARTA ONDROVÁ RNDR. JAROSLAV BIČAN ING. ARCH. ALEŠ HOLÝ PHDR. IVO FROLEC MGR. JIŘÍ SEVERIN JVM-RPIC, spol. s r.o., vedoucí projektu JVM-RPIC, spol. s r.o., projektový manaţer Město Uherské Hradiště, místostarosta Město Uherské Hradiště, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Město Uherské Hradiště, vedoucí oddělení rozvoje města Město Uherské Hradiště, vedoucí odboru architektury, plánování a rozvoje Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, ředitel Slovácké muzeum v Uherském Hradišti PHDR. JAROSLAV ZAPLETAL Bývalý ředitel Klubu kultury MGR. JOSEF HAPÁK MGR. A. ANTONÍN MACH MGR. JOSEF KORVAS RADOVAN JANČÁŘ MGR. IGOR STRÁNSKÝ MGR. RICHARD VODIČKA Region Slovácko, tajemník sdruţení Klub kultury Uherské Hradiště, ředitel Městská kina Uherské Hradiště, ředitel Knihovna B.B. Buchlovana, ředitel Slovácké divadlo Uherské Hradiště, ředitel UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav vizuální tvorby, zástupce ředitele

3 STRATEGIE VIZE, GLOBÁLNÍ CÍLE, SWOT ANALÝZA, KRITICKÉ OBLASTI, STRATEGICKÉ CÍLE, STRATEGICKÉ SMĚRY ZPRACOVATEL: JVM-RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167, Zlín

4 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie OBSAH I. VIZE 2 I. I. HYPOTÉZA VIZE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI... 2 I. II. VIZE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ V OBLASTI KULTURY... 2 II. GLOBÁLNÍ CÍLE 2 II. I. GLOBÁLNÍ CÍLE (NÁVRH) ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI... 2 III. ANALÝZA SWOT 2 III. I. SILNÉ STRÁNKY... 2 III. II. SLABÉ STRÁNKY... 3 III. III. PŘÍLEŢITOSTI... 4 III. IV. HROZBY... 4 IV. KRITICKÉ OBLASTI 4 IV. I. KRITICKÉ OBLASTI PRO TVORBU STRATEGICKÝCH CÍLŦ, SMĚRŦ A AKTIVIT V RÁMCI KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI... 4 V. STRATEGICKÉ CÍLE 5 V. I. STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R VI. STRATEGICKÉ SMĚRY 5 VI. I. STRATEGICKÉ SMĚRY PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R PŘÍLOHA Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 2 - NÁVRH KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROSTOROVÝCH PROBLÉMŦ VÝZNAMNÝCH NOSITELŦ KULTURY SITUAČNÍ ANALÝZA 1

5 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie I. VIZE I. I. HYPOTÉZA VIZE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI Kultura ve městě byla výrazně ovlivněna pŧsobením jezuitského řádu, významem města jako soudního a správního centra od konce 18. století a změnami v 50. a 60. letech 20. století, kdy na území města začaly pŧsobit velké prŧmyslové podniky. V Uherském Hradišti (a vŧbec na Slovácku) je ukotvení vědomí smyslu kultury v tradicích obzvlášť silné. Uherské Hradiště tak představuje vzácný fenomén. Tradice zde nezanikla pod náporem modernity, ale transformovala se do nových zajímavých podob. Město je kulturním střediskem Slovácka, nicméně v povědomí obyvatel oblasti je trvale přítomno jako vědomí sounáleţitosti a jako součást tradic. Má-li vize plnit svoji úlohu jasné, pravdivé a reálné myšlenky, musí být formulována stručně. Všechny předchozí formulace shrneme do základní věty - co jsme a čím chceme být vize města Uherské Hradiště. I. II. VIZE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ V OBLASTI KULTURY Město Uherské Hradiště je specifické kulturní město, jehoţ kulturnost je dána historickými okolnostmi a projevuje se nejen v existenci významných památek, ale především aktivním provozováním ţivé kultury a organizováním hodnotného kulturního ţivota obyvateli města a to v mnoha rozmanitých podobách výrazně ovlivněných zejména folklorními a ostatními uměleckými tradicemi regionu, se kterým je město identifikováno. Chceme tuto specifickou kulturnost převzít a rozvíjet s vnějšími pozitivními vlivy a vlivy folklorních tradic regionu a to v plné šíři kulturních ţánrŧ, chceme tak vytvořit ojedinělé místo se zvláštní hodnotou v rámci moderní Evropy. Heslovité vyjádření: Uherské Hradiště centrum kulturní minulosti, současnosti i budoucnosti. II. GLOBÁLNÍ CÍLE II. I. GLOBÁLNÍ CÍLE (NÁVRH) ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI Zachovat a rozvíjet aktivní provozování ţivé kultury obyvateli města v širokém měřítku. Rozvoj všech umělecky cenných kulturních ţánrŧ, při zachování specifického vztahu k folklorním tradicím. Uchování historické urbanistické hodnoty města. Specifický kulturní potenciál města vyuţít pro cestovní ruch. III. ANALÝZA SWOT III. I. SILNÉ STRÁNKY Urbanistická identita města (existující městská památková zóna, zachovaný urbanismus historického jádra). 2

6 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie Mimořádná kulturnost města (mnohotvárnost a bohatost kulturního ţivota, ţivé umění provozované v ojedinělém rozsahu, kulturně hodnotné akce a produkce). Image města jako kulturního centra Slovácka, kde je pěstována umělecky hodnotná kultura (alternativa k silným, komerčním, zpravidla méně umělecky hodnotným aktivitám). Jedinečný, identifikující folkloristický ráz místní kultury (vliv na minulou i současnou ţivou kulturu, taneční a hudební skupiny, výtvarné umění, lidová a umělecká řemesla). Aktivní účast obyvatel včetně mladší generace na velkém mnoţství kulturních, společenských a sportovních akcí. Existence tradičních, regionálně, národně i mezinárodně významných akcí, schopnost je rozvíjet a schopnost připravovat zcela nové akce (Slovácké slavnosti vína, LFŠ, filmový festival TSTTT, Slavnosti bratrství Čechŧ a Slovákŧ na Javořině, Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově, Festival hudebních nástrojŧ a lidových muzik). Existence významných kulturních institucí s nadregionálním významem (Slovácké muzeum, Slovácké divadlo). Dobré výsledky kulturních organizací zřizovaných městem při prosazování umělecky hodnotné kultury a vytváření podmínek pro provozování kultury širokou veřejností, mj. i s dŧrazem na folkloristické tradice (Klub kultury, Knihovna B.B. Buchlovana, Městská kina). Trvalý zájem představitelŧ města o kulturu. Velká tradice aktivní činnosti spolkŧ a sdruţení, velký počet spolkŧ a sdruţení. Dobré vztahy města a zřizovaných kulturních institucí (fungující vhodným směrem ovlivňovaný systém ve prospěch kultury). Existence projektového a motivujícího financování (neinvestiční dotace neziskových a podnikatelských organizací přímo z rozpočtu města). III. II. SLABÉ STRÁNKY Technická správa nemovitostí města uţívaných pro kulturní účely je ve správě jednotlivých kulturních zařízení a odboru kultury (odborné věci by měli řešit technici na odboru správy majetku, facility management). Nevyuţitý potenciál uměleckých a lidových řemesel pro rozvoj cestovního ruchu (spolupráce se Slováckým muzeem, moţnost dotací MK). Rezervy ve vyuţití činnosti a aktivit kulturních institucí, kulturně podnikajících subjektŧ a spolkŧ, jejichţ zřizovatelem není město (není systém odvíjející se z koncepce, moţnost projektového financování, fond kultury ). Neprovádí se dostatečná dokumentace kulturní činnosti spolkŧ a organizací (lze řešit např. tím, ţe povinnou součástí vyúčtování městem dotovaných kulturních a společenských akcí bude jejich základní dokumentace - tiskoviny, fotografie, videozáznam - a ţe bude v propozicích umoţněno začlenit náklady na tuto dokumentaci do vyúčtovatelných nákladŧ projektu, takto získanou dokumentaci archivovat ve vhodném zařízení - Slovácké muzeum, Klub kultury apod.). Objekty budov kulturních institucí zřizovaných městem jsou na horní hranici moţných kapacit a vykazují stavebně-technické potíţe nejrŧznějšího charakteru (samostatný rozbor). MKZ (samostatný rozbor). 3

7 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie III. III. PŘÍLEŢITOSTI Vyuţívání silných stránek města v oblasti kultury pro tuzemský a mezinárodní cestovní ruch (propojení ţivé kultury s památkami, marketingově vyuţít genius loci, vedlejší kulturní servis pro návštěvníky specificky zaměřených akcí LFŠ ). Vybudování kulturně-turistické atraktivity výrazně nadregionálního formátu, která bude přitahovat velké mnoţství návštěvníkŧ, bude fungovat celoročně a svým zaměřením bude naprosto jedinečná a typická pro celý region (skanzen Rochus projekt evropského rozměru, identifikace (přivlastnění si) s fenoménem Velké Moravy evropský potenciál, archeologická lokalita Sady, Velkomoravská cesta ). Přirozené středisko Slovácka, identifikující danou oblast a její tradice. Existence Slováckého muzea na území města. Definovat a vyuţít potenciál uměleckých řemesel pro rozvoj cestovního ruchu a ekonomiku. Prosadit kulturní hodnoty Uherského Hradiště v evropském kontextu (Uherské Hradiště jako turistické centrum celé oblasti Slovácka). Existence vysoké školy impuls pro kulturu (zkušenosti z vysokoškolských měst ukazují, ţe studenti vysokých škol přinášejí nové podněty a objevují se nové kulturní aktivity, zejména v oblasti alternativní kultury, jsou více otevřeni podnětŧm, které přicházejí ze světa). Zřízení Fondu kultury (v kraji i některých městech existuje kulturní fond, jeho finanční prostředky je moţno převádět do dalších let, mŧţe být naplněn i z grantŧ, fond má přísná pravidla, návrhy připravuje umělecká rada, schvaluje rada města). Vybudovat nebo nakoupit servis na čerpání státních a evropských dotací pro kulturní instituce ve městě. Vyuţít potenciál uměleckého školství (SUPŠ, ZLŠU). III. IV. HROZBY Zaměření kulturních aktivit a podpor do oblasti folkloristiky na úkor vyváţeného rozvoje všech kulturních ţánrŧ (upřednostňování tradice). Příliv vysokoškolákŧ mŧţe změnit kulturní klima ve městě (multikulturnost, komerční kultura ). Neřešení objektŧ kulturních institucí města (kapacity, opravy). IV. KRITICKÉ OBLASTI IV. I. KRITICKÉ OBLASTI PRO TVORBU STRATEGICKÝCH CÍLŦ, SMĚRŦ A AKTIVIT V RÁMCI KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI 1. Udrţování a posilování aktivní účasti obyvatel na vytváření pestré kulturnosti města (zlepšovat podmínky v rámci KK, zapojovat městem nezřízené kulturní subjekty, spolupráce škol a kulturních institucí ve městě, ţánrová pestrost, dŧraz na folkloristické tradice) 2. Prostorové problémy kulturních institucí (divadlo, KK, kino, knihovna, MKZ ) 3. Financování kultury (zváţit vhodnost kulturního fondu, podpora kulturních organizací nezřízených městem, podpora získávání dotací,) 4

8 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie 4. Provázání kultury na cestovní ruch (identifikující folkloristický ráz místní kultury, existence tradičních významných akcí, potenciál uměleckých a lidových řemesel, centrum Slovácka, poţadavky ze strany nositelŧ cestovního ruchu, koordinace se ZK a Moravou, image kulturního města, nemovité památky, atraktivity nadregionálního formátu) 5. Udrţet a posílit image města (kulturnost, hodnotná kultura, významné akce umělecké hodnoty, památky) V. STRATEGICKÉ CÍLE V. I. STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R Udrţovat a posilovat aktivní účast obyvatel na vytváření pestré kulturnosti města (udrţet počet zájmových souborŧ při KK minimálně na stávající úrovni do r.2013, navýšit podíl financování kultury (mimo investice) z rozpočtu města. 2. Vyřešit prostorové problémy významných nositelŧ kultury (optimální prostorové podmínky pro nejvýznamnější nositele kultury ve městě - divadlo, KK, kino, knihovna, MKZ do r.2013) 3. Optimalizace zdrojŧ financování kultury (optimalizovat stávající nástroje financování a vytvořit předpoklady pro lepší zapojení národních a evropských nástrojŧ do konce r.2007) 4. Zvyšovat míru provázání kultury na cestovní ruch (připravit min. 3 projekty řešící tuto problematiku do r.2010) 5. Udrţovat a posilovat kulturní image města (zachovat pořádání kulturních akcí na území města do r.2013 alespoň ve stávajícím počtu a významu) VI. STRATEGICKÉ SMĚRY VI. I. STRATEGICKÉ SMĚRY PRO ROZVOJ KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI DO R Strategický cíl 1. Udrţovat a posilovat aktivní účast obyvatel na vytváření pestré kulturnosti města 1.1. Zlepšování podmínek pro zájmové kulturní aktivity v rámci KK Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Trvalá modernizace vybavení a technologického zázemí pro zájmovou činnost 1.2. Vyšší zapojení městem nezřízených kulturních subjektŧ a kulturně aktivních skupin obyvatel do kulturního ţivota Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 2. Projektové financování kulturních aktivit Pozn.: Stimulace kulturních subjektŧ a kulturně aktivních skupin obyvatel k zapojení do veřejného kulturního ţivota, k četnosti a kvalitě. 3. Vytvořit podmínky pro tvořivou činnost mládeţe Pozn.: Podchycení alternativního kulturního ţivota mladé generace (hudba, tanec, výtvarné projevy apod., alternativa k nízkoprahovému zařízení apod.). 5

9 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie 1.3. Prohlubovat spolupráci škol a kulturních institucí ve městě Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Prověřit bariéry vzájemné spolupráce a jejich význam Pozn.: Mŧţe se jednat o mzdové prostředky ve školách, časové problémy, místo konání apod. 2. Prověřit modernost a zajímavost nabídky kulturních institucí Pozn.: Zvýšit atraktivnost pro školní mládeţ, např. přizpŧsobením nabídky jejich aktuálním zájmŧm, hudebním ţánrŧm apod. Modernizovat výukové materiály, přednášky a pomŧcky (moţnost vyuţití ESF). Strategický cíl 2. Vyřešit prostorové problémy významných nositelŧ kultury 2.1. Komplexní, nadčasové řešení situace Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Posouzení stávajícího stavu s ohledem na limitující podmínky Pozn.: Příloha č Vyhodnotit variantní řešení s ohledem na limitující podmínky Pozn.: Navrţené varianty prověřit samostatnou stavebně-technickou studií. 3. Provést rozhodnutí a zahájit realizaci Pozn.: Problematika je diskutována několik let, nedochází k rozhodnutí, omezují se moţnosti rozvoje kulturních zařízení, čerpají se prostředky na dílčí řešení. 4. Připravit scénář pro zajištění činnosti kulturních institucí a pořádání významných kulturních akcí pro období výstavby, případně přestavby objektŧ Pozn.: Vzhledem k bohatosti kulturního ţivota ve městě a závazkŧm plynoucím z pravidelného pořádání významných akcí by mohlo dojít k významným škodám v postavení města jako kulturního centra. Strategický cíl 3. Pro strategický cíl Optimalizace zdrojŧ financování kultury 3.1. Vnitřní zdroje Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Prověřit vhodnost kulturního fondu Pozn.: Moţnost převádět prostředky do dalších let, moţné zdroje z grantŧ, ţádosti schvaluje rada města, pozitivní zkušenosti jiných měst. Programové zaměření, vazba na obsahový soulad s koncepcí např. zvýšení významu kulturní akce, výjezdy profesionálních subjektŧ do venkovských oblastí, sociální integrace, reprezentace v zahraničí, projekty uměleckých škol, bodové hodnocení předkládané umělecké radě, vyšší koncentrace finančních prostředkŧ s dŧrazem na sníţení finanční závislosti podporovaných projektŧ na poţadované dotaci apod Vnější zdroje Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Trvale vyhledávat vhodné dotační tituly a zdroje financování z centrální úrovně a EU pro potřeby tvrdých i měkkých investic v oblasti kultury 6

10 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie Pozn.: Vazba na specializovanou agenturu, případně vytvoření specializované pracovní pozice v oblasti dotačních titulŧ s pravidelným monitoringem situace a zpětnou vazbou na řídící pracovníky kulturních zařízení. 2. Posilovat význam kulturních projektŧ, umoţňující přilákat vnější i vnitřní zdroje Pozn.: Rostoucí význam posouvá priority u politické reprezentace, sponzorŧ, dotačních titulŧ a dalších donátorŧ. Velké akce mohou mít vysokou uměleckou hodnotu, vysoký podíl samofinancování a vysoký mediální potenciál, mohou snáze vázat externí finanční zdroje včetně dotačních titulŧ. Strategický cíl 4. Zvyšovat míru provázání kultury na cestovní ruch 4.1. Vytvořit nástroje umoţňující existenci aktuálních zdrojŧ dat o kultuře a provázat je na aktivní systémy v oblasti cestovního ruchu Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Vytvořit oficiální jednoduše dostupný kulturní portál na www Pozn.: Vlastní doména. Pravidelně aktualizovaná databáze na www stránkách připravované a uskutečněné akce, hledání partnerŧ, sponzorŧ, spoluorganizátorŧ. Vhodný interaktivní systém vkládání dat přes administrátora v reálném čase pro všechny subjekty. Propojit s oficiálním portálem cestovního ruchu Posilovat začlenění místního specifického potenciálu a aktivit do krajských projektŧ Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Iniciovat krajské projekty s potenciálem vyuţití kulturního profilu a zázemí města Pozn.: Nutná úzká spolupráce se subjekty cestovního ruchu. Vyuţití potenciálu moţného klastru Kroměříţ Zlín Uherské Hradiště Roţnov p.radhoštěm s potenciálem prodlouţit pobyt návštěvníkŧ a vytvořit tak prostor pro nabídku kulturních záţitkŧ. Strategický cíl 5. Udrţovat a posilovat kulturní image města 5.1. Rozsah a kvalita činnosti významných nositelŧ kultury Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Udrţet a posilovat finanční prostředky z rozpočtu města na činnost (mimo investice) městem zřizovaných organizací v oblasti kultury Pozn.: Strategické dlouhodobé financování, které vedle pevné částky dlouhodobého rozpočtového výhledu bude pruţně zohledňovat další kulturní aktivity v souladu se strategií rozvoje kultury v Uherském Hradišti Významné kulturní akce - identifikace s regionem Slovácko Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Posilovat a rozvíjet stávající akce Pozn.: Slavnosti vína, Letní filmová škola, Mezinárodní festival hudebních nástrojŧ lidových muzik, Mezinárodní ekologický festival TSTTT, Mezinárodní malířské sympozium Hradišťský plenér apod. 2. Identifikovat a realizovat nové akce 7

11 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Strategie 5.3. Pestrost a kvalita kulturního ţivota Návrh aktivit (budou doplňovány odborem kultury na základě průběžných impulsů z odborné veřejnosti) 1. Prověřit rozsah a četnosti ţánrŧ v rámci stávajících kulturních akcí Pozn.: V případě zjištěných nedostatkŧ přijmout v souladu se strategií rozvoje kultury příslušná opatření 2. Prověřit celkovou kulturnost města z hlediska běţného občana a návštěvníka Pozn.: Stav veřejných prostor, mobiliáře, čistota apod. 8

12 PŘÍLOHA Č.1. NÁVRH KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ PROSTOROVÝCH PROBLÉMŦ VÝZNAMNÝCH NOSITELŦ KULTURY ZPRACOVATEL: JVM-RPIC, spol. s r.o. Štefánikova 167, Zlín

13 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Obsah I. OBJEKTY BUDOV KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM 2 I. I. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA K PODSTATNÝM PROBLÉMŦM... 2 I. II NÁVRHY MOŢNÉHO ŘEŠENÍ... 2 I.II.I. Stávající stav podstatné charakteristiky 3 I.II.II. Navrhovaný stav - Přestavba kina Hvězda (nadstavba) 4 I.II.III. Navrhovaný stav - Přestavba Klubu kultury (nadstavba, rozšíření) 8 I.II.IV. Navrhovaný stav - Přemístění kulturních institucí do bývalého Justičního paláce 13 II. OBJEKTY BUDOV MÍSTNÍCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 15 II. I. CHARAKTERISTIKA MKZ A EXISTUJÍCÍ PROBLÉM II. II. STÁVAJÍCÍ ROZMÍSTĚNÍ MKZ II. III. LIMITY ŘEŠENÍ EXISTUJÍCÍHO PROBLÉMU II. IV. NÁVRHY ŘEŠENÍ EXISTUJÍCÍHO PROBLÉMU II. V. MODEL VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST II. VI. ZÁVĚR FORMULOVANÝ NA ZÁKLADĚ PRACOVNÍCH JEDNÁNÍ V PRŦBĚHU ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V UHERSKÉM HRADIŠTI III. BUDOVA Č.P. 21 (BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ) 19 1

14 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I. OBJEKTY BUDOV KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM I. I. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA K PODSTATNÝM PROBLÉMŦM 1. Problematika byla v minulosti diskutována mnohokrát, vznikaly rŧzné varianty moţných řešení. 2. Vznikající návrhy vţdy vycházely z tradičního náhledu (divadlo oprava, nová budova, KK rekonstrukce, bud. 21 kultura ) 3. Pro účely SF EU je nutné soustředit aktivity na 1-2 velké projekty, které budou dobře zdŧvodněné a budou řešit více problémŧ více objektŧ, kultura, cestovní ruch) 4. Je nutné se alespoň na úrovni proveditelnosti zabývat netradičními tedy nepřijatelnými návrhy I. II. NÁVRHY MOŢNÉHO ŘEŠENÍ Předloţené návrhy vznikly na základě analýzy vycházející z informací shromáţděných v prŧběhu prací na materiálu Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti a z jednání pracovních skupin. Jedná se o návrhy, které nejsou a nemohou být konečné. Jsou připraveny do fáze prověření proveditelnosti, musí však být dále zpracovány projektové práce rŧzných úrovní, které odhalí moţná úskalí a vytvoří podklady k přesným kalkulacím. Významným momentem případné realizace vybraného návrhu bude potom zajištění činnosti kulturních organizací a jejich aktivit pro veřejnost po dobu realizace, coţ mŧţe ovlivnit harmonogram a etapy vlastní realizace. 2

15 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.I. Stávající stav podstatné charakteristiky Kino Hvězda špatný stav objektu předimenzovaný sál zkulturnit prostory a oţivit lepším pronájmem Knihovna chybí přednáškový sál nedostačující prostory Jiné soukromé subjekty budova 21 (nemusí být pro kulturu) Město Uherské Hradiště Divadlo obtíţné sdílení prostor neodpovídá současné scéně Klub kultury připravuje se zásadní rekonstrukce nevyjasněná problematika okolí moţnost zrušit restauraci pro SF nutnost projekt rozšířit o další dimenze MKZ Řešeno samostatnou kapitolou 3

16 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.II. Navrhovaný stav - Přestavba kina Hvězda (nadstavba) Kino Hvězda bude odstraněn nevzhledný objekt se spoustou hluchého prostoru odstraní se problém malého promítacího sálu biásek odstraní se problém předimenzovaného sálu Knihovna bude k dispozici přednáškový sál vyřeší se problém nedostatečných prostor Vznik dvou menších promítacích sálŧ Sdílení technického zázemí Zásadní změna estetiky Efektivnější vyuţití prostředkŧ na opravy 4

17 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 V době zpracování tohoto materiálu nejsou doposud uzavřena některá jednání o dalším rozvoji města Uherské Hradiště jako univerzitního města. Tato skutečnost mŧţe navrhované řešení podstatně ovlivnit a to následovně: 1. Přítomnost a rozvoj VŠ na území města nebude mít vliv na navrhované varianty (sál kina nebude vyuţíván jako aula, navrţenou variantu je moţno realizovat). 2. Přítomnost a rozvoj VŠ na území města bude vyţadovat vyuţití sálu v kině jako auly (navrţená varianta nebude realizována, budova kina bude přestavěna a modernizována s cílem vyuţití i pro účely VŠ, pro knihovnu bude městem zakoupen nový objekt, případně bude přestěhována do Justičního paláce viz kap ). Technické posouzení alternativy přemístění Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana a integrace s budovou kina Hvězda Situace a východiska Městská knihovna sídlí v historickém objektu bývalé synagogy. Prostorové moţnosti jejího rozvoje v současném objektu jsou nulové, sousední pozemky ve správě státu zatím nedostupné. Z dŧvodu zajištění efektivnějšího provozu a některým společným prostorovým potřebám se nabízí k technickému prověření myšlenka integrace knihovny s objektem kina Hvězda. Tuto myšlenku podporuje i vznik vzdělávacího centra v sousedním areálu bývalých kasáren. Kino Hvězda bylo vystavěno v roce 1967, na svou dobu ve velmi uspokojivé architektonické kvalitě v prostoru Smetanových sadŧ. Vedlejším produktem tehdejší stavby byl kryt CO. Nedávno provedené stavebně technické prohlídky budovy konstatují závaţné nedostatky stavebně technické, provozní i energetické a signalizují potřebu komplexní rekonstrukce. Za pozitivum integrace obou zařízení lze označit: dobrá poloha s výbornou dostupností a moţností řešení parkovacích míst, příleţitost provést potřebnou rekonstrukci, funkční integrace a kooperace multifunkční kulturní centrum, za negativum: omezení plošného rozvoje objektu uvnitř ploch veřejné a parkové zeleně, stavebně technické komplikace, otázka koexistence s krytem CO, otázka vhodného vyuţití stávající knihovny bývalé synagogy. Stavebně technické a prostorové posouzení Na základě impulsu a poţadavku zpracovatele Koncepce rozvoje kultury města Uherského Hradiště Ing. Jiřího Kučery ze společnosti JVM - RPIC byla zpracováno nové a podrobnější posouzení záměru. Za disponibilní prostorový potenciál, který by měl být předmětem alternativního vyuţití lze označit diskotéku v suterénu, dále prostory pod ochozy kolem celého objektu a zejména vnitřní atrium. Diskotéka není funkcí nezbytnou, zařízení tohoto typu se ve městě a jeho centrální zóně vyskytují v hojném počtu. Lze předpokládat, ţe obdobná aktivita vznikne s rozvojem vzdělávacího centra v některém objektu bývalých kasáren. Pro potřeby vlastního kina a případné knihovny stačí v objektu umístit jedno společné občerstvovací zařízení bufet s internetovou kavárnou či čajovnou. Zcela společné mŧţe být sociální a šatnové zázemí. Poţadavky na kinosály, přednáškové, audiovizuální a jiné prostory jsou společné a mohou být vyuţívány univerzálně a přitom plně vyhovovat provozní době knihovny i kina. 5

18 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Nové knihovní prostory lze umístit do dvou úrovní nástavby nad středovým atriem, které má nyní plochu přes 500 m 2. Celková nově vzniklá plocha pro potřeby knihovny tedy bude činit cca 1000 m 2. Současná plocha zastavěná knihovnou (synagogou) má výměru 420 m 2, uţitná plocha je nedosahuje 600 m 2. Budova bude vertikálně členěna takto: suterén: malý univerzální sál, depozity, provozní zázemí, sklady, přízemí: vstupní foyer, šatny, sociální zařízení, bufet, víceúčelový kinosál eventuelně 2 sály, administrativní zázemí, 2 úrovně nástavby: knihovna, 3. ustupující nástavba: vyhlídková kavárna (není podmínkou). Uvedené posouzení je velmi ideové, pro seriozní prověření moţnosti nezbytných nástaveb je nutno provést podrobné statické posudky. Navrţené řešení lze povaţovat za technicky a prostorově dostupné. Záměr si další podrobné projekční prověření na úrovní architektonické studie určitě zaslouţí. Ing. arch. Aleš Holý odbor architektury, plánování a rozvoje 6

19 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 7

20 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.III. Navrhovaný stav - Přestavba Klubu kultury (nadstavba, rozšíření) Vznik dvou spojených a oddělených budov (samostatné vchody ) Sdílení části technického zázemí Zásadní změna estetiky Divadlo dŧstojný samostatný objekt Klub kultury plánovaná rekonstrukce stávajícího objektu bude v tomto případě efektivnější 8

21 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Technické posouzení alternativy přemístění Slováckého divadla a integrace s Klubem kultury na Hradební ulici Situace a východiska Slovácké divadlo je umístěno v pronajatých prostorách sokolovny na Tyršově náměstí. Vlastníkem budovy je TJ SOKOL. Zřizovatel Město Uherské Hradiště vynakládá dlouhodobě na pronájem objektu vysoké částky, vysoké nájemné prodraţuje provoz tohoto kulturního zařízení a trvale zatěţuje rozpočet Města. Druhým významným faktorem je skutečnost, ţe budova nebyla koncipována jako divadelní scéna, proto její dispoziční, technické, technologické ale i bezpečnostní parametry ani po řadě úprav a rekonstrukcí nevyhovují provozním potřebám instituce. K tomu, aby mohla divadelní scéna i do budoucna fungovat jako moderní kulturní a divadelní stánek, aby zařízení udrţelo krok se soudobými technicko technologickými a zejména scénickými trendy, aby repertoár a stavba scén nebyla nadále omezována prostorovými moţnostmi nestandardního jeviště a zastaralou jevištní technologií, situace vyţaduje komplexní řešení. Tyto představy a nákladné rozvojové a modernizační záměry však nelze ani plánovat ani realizovat v nevlastní - cizí nemovitosti. Jeho přemístění do centra města je jednou z nových, dosud neprověřovaných alternativ řešení problematiky trvalého umístění. Dosud byly analyzovány a prověřovány tyto lokality: 1. prostor za stávající Malou scénou, 2. vestavba do kolejního nádvoří č.p. 21, 3. přestavba a přístavba Klubu kultury na Hradební ulici a Komenského náměstí, 4. přístavba k objektu kina Hvězda ve Smetanových sadech, 5. prostor mezi synagogou a Františkánským klášterem na Velehradské třídě, 6. dostavba prostoru u nákupního střediska na Velehradské třídě. Z předloţených alternativ umístění nebyla označena ţádná za optimální. Kaţdá lokalita je zatíţena buď technickými, prostorovými nebo majetkovými problémy. Vytvoření smysluplného a reálného záměru přemístění se z hlediska ekonomické udrţitelnosti ukázalo v září 2005 jako obtíţné. Přesto dokument, který byl k této problematice v roce 2005 zpracován a radou města projednán, označil za výhodnější filosofii vybudování multifunkčního zařízení s ţádoucí mírou univerzality a flexibility. Přestavba Klubu kultury (viz bod 3) předchozí analýzy byla prověřována spíše ideově bez zřetele na reálné prostorové a stavebně technické předpoklady objektu. Za pozitivum této alternativy bylo označeno: dobrá poloha s výbornou dostupností a moţností řešení parkovacích míst (podzemí), příleţitost zvelebit nevzhledný objekt v centru města, v případě získání okolních pozemkŧ (odkupu od stávajících vlastníkŧ) dobré moţnosti rozvojové ambice, moţná univerzalita (více sálŧ, více aktivit) multifunkční kulturní centrum, za negativum: část pozemkŧ před Klubem kultury není ve vlastnictví města, nutnost rozsáhlé komplexní rekonstrukce stavebně technicky a provozně nevyhovujícího kulturního zařízení. Stavebně technické a prostorové posouzení Na základě impulsu a poţadavku zpracovatele Koncepce rozvoje kultury města Uherského Hradiště Ing. Jiřího Kučery ze společnosti JVM-RPIC bylo zpracováno nové a podrobnější posouzení záměru. 9

22 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Vzhledem k současnému pokročilému stadiu přípravy dostaveb před objektem Klubu Kultury (územní rozhodnutí o umístění staveb), bylo umístění stálé divadelní scény prověřováno jinou optikou: prostorový potenciál lze rozšiřovat pouze nástavbou nebo dostavbou směrem jiţním do zadní části pozemku tj. k hradební zdi. Nelze předpokládat vyuţití ploch privátních investorŧ. Nutnost rozsáhlé komplexní rekonstrukce objektu pak z dnešního stupně poznání nelze označovat za záporný aspekt, ale naopak. Investiční záměr, který byl pro rekonstrukci budovy vypracován prokazuje nejen nutnost rekonstrukce havarijní elektroinstalace ale zásadních stavebně technických úprav a energetický úsporných opatření. Pro potřeby vlastního provozu Klubu kulturu (dále jen KK), který své aktivity realizuje dílem ve velkém sále KK a dílem v prostorách Reduty, je nutno zachovat právě velký sál, který zaujímá západní část budovy. Východní část se suterénní diskotékou No. 6, v přízemí s restaurací, v patře se salonky a malým sálem je plně nahraditelná jinými srovnatelně kvalitními prostory v Redutě a nebo lze jejich kompenzaci plnohodnotně předpokládat v prostorách jezuitské koleje. Vymístěním těchto aktivit lze tedy získat stavební objem, který mŧţe absorbovat stálou divadelní scénu s nezbytným zázemím. Předpokladem pro umístění divadelní scény do uvolněné východní části je pak zejména nástavba provaziště a jednoho celého podlaţí a částečné rozšíření objektu jiţním směrem. Nezbytnou podmínkou pro zásobování nejen divadelního sálu jevištní technikou, scénickými zařízeními a kulisami je obnovení, otevření a zvýšení prŧjezdu za budovou, tedy zrušení prodejny papírnictví. Vznikla by tak plynulá objízdná a zásobovací trasa z Komenského náměstí do ulice Hradební, která by řešila nejen obsluhu divadelní scény ale i velkého sálu KK. Pokud je základní stavební jednotkou divadelní sál současných parametrŧ velikosti cca 450 m 2 s kapacitou cca 380 míst, lze tento objem vestavět do východní části KK, přičemţ sál by mohl být zvětšen na cca 550 m 2 a kapacitně by mohl pojmout aţ 450 divákŧ. Východní část budovy pak bude vertikálně členěna takto: suterén: sklady, hydraulické zvedací zařízení jevištní techniky, přízemí: vstupní foyer, šatny, sociální zařízení, hlediště s elevací, jeviště, nástavba: provaziště, herecké, administrativní a provozní zázemí (vhodné bude realizovat nástavbu ve formě ustupujícího podlaţí v celé ploše budovy KK s výjimkou administrativního traktu KK do Komenského náměstí). Vestavbou divadelní scény do tohoto objektu zesílí potřeba řešení skladovacích prostor jak pro potřeby divadla tak samotného KK. Zejména v případě, ţe by suterénní prostor pod velkým sálem KK byl vyuţit pro restaurační zařízení, jehoţ přítomnost (byť v omezené formě) bude ţádoucí. Uvedené posouzení neřeší moţnost variabilního uspořádání hlediště a jeviště od kukátkového k otevřeným formám např. arénové scény. Vzhledem k prostorovým moţnostem a s ohledem na přítomnost velkého sálu KK, lze ale spíše předpokládat klasické a pevné uspořádání. Navrţené a takto vzniklé provozní vazby lze pak označit za velmi volné. Oba prostory velký sál KK i divadelní scénu SD lze vyuţívat autonomně, nezávisle na sobě i souběţně. Současně to však nevylučuje programovou kooperaci a prostorovou integraci. Umístění divadelní scény do tohoto objektu předpokládá velmi zásadní zásah do stavební podstaty objektu, do jeho ocelové konstrukce a nosného systému. Náklady budou nepochybně vysoké, ale lze očekávat jejich efektivní vynaloţení To podporuje i nutnost komplexní rekonstrukce této budovy. 10

23 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 Z hlediska parkovacích kapacit pro návštěvníky, lze tuto lokalitu označit za poměrně vhodnou. Kapacita existujících parkovacích ploch v okolí i po dostavbě privátních objektŧ před KK bude zejména ve večerních hodinách dostatečná. Přímo v místě se předpokládá cca 100 parkovacích míst v podzemní garáţi a na terénu, další kapacity jsou u Reduty a na Masarykově náměstí. Bilanci podporuje i přítomnost velkého záchytného parkoviště s 206 místy v lokalitě ČD Jih. Dostavba prostoru před KK polyfunkčními domy s hromadnou garáţí v suterénu, kterou plánují privátní investoři, není pro uvedený záměr ţádnou zásadní překáţkou. Před objektem KK a SD vznikne poměrně komorní a klidový rozptylový předprostor nádvoří, které mŧţe ke kvalitě kulturního zařízení přispět. Vstup do nádvoří a ke kulturnímu zařízení je orientován přímo do osy Poštovní ulice, která propojuje náměstí s tímto nádvořím. Navrţené řešení lze povaţovat za technicky a prostorově reálné. Záměr si další podrobné projekční prověření na úrovní architektonické studie určitě zaslouţí. Ing. arch. Aleš Holý odbor architektury, plánování a rozvoje 11

24 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 12

25 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 I.II.IV. Navrhovaný stav - Přemístění kulturních institucí do bývalého Justičního paláce V případě, ţe město Uherské Hradiště zakoupí objekt bývalého Justičního paláce, vznikne v centru města poměrně velký zastavěný prostor, který lze potenciálně vyuţít i k umístění jedné nebo více kulturních institucí zřizovaných městem. Vzhledem k tomu, ţe v době zpracování materiálu není zcela dořešena otázka zda město zakoupí objekt, případně jak s ním dále naloţí, je uvedená varianta řešení zmíněna především z dŧvodu kompletního výčtu reálných moţností řešení prostorových problémŧ kulturních institucí zřizovaných městem. Posouzení alternativy přemístění Slováckého divadla do areálu bývalé věznice. Integrace s Muzeem paměti národa Situace a východiska Věznice v Uherském Hradišti je vedena v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 859l. Vystavěna byla společně s justičním palácem v letech Od roku 1962 je objekt nevyuţíván a chátrá. Z hlediska polohové atraktivity i dopravní dostupnosti má naprosto výjimečnou polohu. Soubor justičních staveb se nachází v centru městské aglomerace se 40 tisíci obyvateli (druhá největší koncentrace obyvatel ve Zlínském kraji), leţí na samém okraji historického jádra města s vyhlášenou Městskou památkovou zónou Uherské Hradiště, vedle autobusového nádraţí a páteřní městské komunikace a státní silnice I/50. Přiléhá rovněţ k Palackého náměstí, které tvoří logický nástupní prostor do historického centra města. Město v roce 1994 vyjádřilo podporu regeneraci justičního paláce včetně umístění vazební věznice usnesením zastupitelstva města o převodu objektu z vlastnictví města na stát na ministerstvo spravedlnosti vězeňskou správu. Pŧvodní záměry soudnictví a vězeňství adaptovat soubor staveb na Okresní soud a vazební věznici, které byly dokonce promítnuty do kompletně vypracované projektové dokumentace pro stavební povolení. Ministerstvo však deklarovaný zájem a příslib městu ani po více neţ deseti letech nesplnilo Očekávání města se dosud nenaplnila, objekt je zatíţen nerozhodností jeho majitele o zpŧsobu budoucího definitivního vyuţití. Areál bývalé věznice dále chátrá a bez nadsázky lze říci, ţe se jedná o poslední a největší skvrnu v obraze města i na upraveném a zásadně zregenerovaném prostoru městské památkové zóny. Veřejnost i představitelé města nesou tento dlouhodobě neudrţitelný stav velmi trpce a nehodlají se s ním smířit. Situace byla opakovaně diskutována s představiteli Zlínského kraje a město poţádalo Ministerstvo spravedlnosti ČR o zpětný převod objektu do vlastnictví města. Jednání o převodu probíhají dosud. K budoucímu vyuţití město sdělilo odhodlání připravit společný projekt smysluplného vyuţití areálu bývalé věznice. V části areálu bývalé věznice by mělo být umístěno muzeum paměti národa připomínající období totalitního reţimu. Ve zbývající části pak bylo předpokládáno umístění vzdělávacích aktivit nadregionálního významu. Tyto vzdělávací projekty by navázaly jednak na střední umělecko prŧmyslovou školu, která je součástí komplexu justičních budov a jednak na aktivity města ve vzdělávací zóně v blízkém areálu bývalých kasáren. Soubor staveb bývalé věznice tvoří třípodlaţní křídla vesměs vězeňských prostor, která obepínají vnitřní nádvoří. Jedná se o dispoziční dvoutrakt: chodby na straně jedné a větší či menší cely na straně druhé. Ze souboru hmot pak vybíhá směrem severním poměrně dominantní objekt tzv. samotek v dispozičním trojtraktu, který rozděluje další ohrazenou plochu areálu na dva velké prostory. 13

26 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 V ose samotek do vnitřního nádvoří zasahuje pŧvodní vězeňská kaple. Nejen stavební podstata ale zvláště klasicistní osová urbanistická kompozice hmot a prostranství je předmětem památkového zájmu. Z hlediska jakéhokoliv připomenutí pohnuté historie areálu zejména v období totalitního reţimu je právě vězeňská kaple dŧleţitým faktorem. Za pozitivum integrace obou zařízení lze označit: dobrá poloha s výbornou dostupností a moţností řešení parkovacích míst za negativum: omezení hmotového rozšiřování souboru s ohledem na památkové zájmy dispozice objektu neumoţňující vestavbu sálových prostor z dŧvodŧ památkové ochrany a vzhledem ke konstrukčnímu systému Stavebně technické a prostorové posouzení Na základě impulsu a poţadavku zpracovatele Koncepce rozvoje kultury města Uherského Hradiště Ing. Jiřího Kučery ze společnosti JVM RPIC byla zpracováno posouzení záměru. Přístavbu nebo dostavbu zcela nové hmoty, která by narušila osovou symetrii a kompozici hmot, nelze s ohledem na památkový zájem označit za moţnou. Klíčovým předpokladem jakékoliv integrace je umístění divadelního sálu s jevištěm a provazištěm. Za disponibilní prostorový potenciál, který by měl být předmětem alternativního vyuţití pro divadelní sál lze označit vězeňskou kapli a objekt samotek. Z tohoto hlediska je vlastní kaple prostorově a plošně nedostatečná, musela by projít výraznou přestavbou a bez nutného rozšíření a totální transformace stavebně prostorové nelze plnohodnotný divadelní sál do tohoto místa vestavět, nemluvě o jevištní technologii a divadelní technice, pro kterou zde rovněţ nenajdeme dostatek prostoru. Jakýkoliv pokus o takové radikální řešení pak zákonitě ztroskotá na památkových zájmech, s nimiţ bude v přímém rozporu. Prostorově a filosoficky výhodnější se mŧţe jevit alternativa umístění nového sálu na místě samotek. Z logiky hmotového uspořádání areálu se tato alternativa dá povaţovat za stavebně reálnější. To by ovšem znamenalo demolici části objektu prohlášeného za kulturní památku. Odstranění celé nebo jen části památky je však dle památkového zákona nesmírně sloţitý a časově náročný proces se zcela neznámým výsledkem. V praxi se takové skutky či zásahy do památek standardně nepovolují neprovádí. Vzhledem k charakteru hmoty samotek, jejich dominanci a jedinečnosti nelze ani tuto alternativu povaţovat za reálnou. Pro úplnost rozboru lze připomenout i hypotetickou moţnost tzv. odpamátnění celého souboru, nebo-li zrušení prohlášení za kulturní památku. Vzhledem k charakteru, historickým hodnotám a významu této architektury však lze takový krok označit spíše za nemoţný. Uvedené posouzení je velmi ideové, pro odpovědné prověření moţnosti funkční a prostorové přestavby kulturní památky je nezbytné stanovisko nadřízených orgánŧ památkové péče. Ing. arch. Aleš Holý odbor architektury, plánování a rozvoje 14

27 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 II. OBJEKTY BUDOV MÍSTNÍCH KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ II. I. CHARAKTERISTIKA MKZ A EXISTUJÍCÍ PROBLÉM Místní kulturní zařízení jsou sloţky podléhající řízením přímo Městu Uherské Hradiště, které je jejich zřizovatelem. Účelem těchto sloţek je především uspokojování kulturních potřeb a zájmŧ občanŧ města, zejména dané místní části města, ve které je MKZ zřízeno. Vedoucím organizační sloţky je ředitel(ka). Ředitel(ka) je jmenován(a) a odvolán(a) Radou města Uherské Hradiště. Zřizovatel svěřuje organizační sloţce do správy majetek, z něhoţ podstatnou část tvoří budova pro provozování činnosti. Zřizovatel nese náklady na provoz MKZ a údrţbu svěřeného majetku. MKZ dlouhodobě vykazují rozpor mezi výdaji na provoz a údrţbu majetku a přínosy, které představují pro obyvatele města a dané místní části. 15

28 Koncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti Příloha č. 1 II. II. STÁVAJÍCÍ ROZMÍSTĚNÍ MKZ MKZ Jarošov obyvatel MKZ Mařatice obyvatel MKZ Sady obyvatel MKZ Vésky 543 obyvatel MKZ Míkovice 826 obyvatel II. III. LIMITY ŘEŠENÍ EXISTUJÍCÍHO PROBLÉMU MKZ s přiděleným objektem nikdy nebudou finančně soběstačná. Výdaje, které vznikají v souvislosti s jejich provozem musí být v rovnováze s přínosy pro obyvatele celého města Uherské Hradiště, zejména potom dané místní části. Odpovídající přínosy lze měřit: o vyuţitím prostor ze strany obyvatel, organizovaných skupin a zájmových celkŧ, o jiným vyuţitím, které je prospěšné pro vlastníka objektu (např. přispívá na související náklady, umoţňuje sdílet náklady s jinou organizací na kterou vlastník přispívá apod.). Stávající vyuţití MKZ ve výše uvedeném smyslu je dle statistik nedostatečné. Jakékoliv změny stávajícího stavu MKZ jsou citlivé pro obyvatele dané místní části, bez ohledu na nevýhodnost pro vlastníka objektŧ. Vlastník objektŧ se musí chovat ekonomicky, za coţ je zodpovědný všem obyvatelŧm města, nelze neúměrně zvýhodňovat vybrané skupiny městské části. 16

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz

Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum. Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Město Svitavy, T.G. Masaryka 35, 568 02 Svitavy, http://www.svitavy.cz Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum fabrika projekt, který

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP

Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP 1 Komunikační infrastruktura Zlínského kraje - synergie dotačních titulů IOP a ROP Telč, 4.8.2001 Ivo Skrášek vedoucí oddělení IT KÚ Zlínského kraje 1. Vývoj projektu Komunikační infrastruktury ZK 2 První

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Možnosti řešení problematiky dopravy v klidu 1 DIVADLO KOTELNA Rozbor současného stavu a návrhy možných variant řešení 1) Současný stav Budova se nachází ve staré zástavbě ze 70. let minulého století,

Více

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014

Fond obnovy historické architektury. Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Město Uherské Hradiště 25. březen 2014 Východiska Fond obnovy historické architektury 34 ha Městská památková zóna s 270 objekty, z toho 38 je kulturní památkou 37 ha Ochranné pásmo MPZ s více jak 300

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Město Semily Právní forma předkladatele projektu Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město

Investiční memorandum. Rašínovo nábřeží 66. Praha 2 Nové Město Investiční memorandum Rašínovo nábřeží 66 Praha 2 Nové Město Představení Klasická budova z přelomu století, která je jednou z dominant pravého břehu Vltavy, stojí na rohu Rašínova nábřeží a Trojanovy ulice.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace

Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 - aktualizace Odbor architektury plánování a rozvoje MěÚ Uherské Hradiště, Mepco, s.r.o. Strana 1 Úvod Strategický plán rozvoje města Uherské

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO BYTOVÝ DŮM ANTONÍNSKÁ 2, BRNO - MĚSTO INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Antonínská 2, Brno je bytový dům v městské zástavbě nacházející se v lukrativní

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy

Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy zpracovatel: SANTIS a.s. Brněnská 38 591 01 Žďár nad Sázavou registrace na Živnostenském úřadě ve Žďáře nad Sázavou pod č.j.

Více

NÁKLADY CELKEM NA STAVBU VČETNĚ DPH ČINÍ

NÁKLADY CELKEM NA STAVBU VČETNĚ DPH ČINÍ MĚSTO HRANICE DŮVODOVÁ ZPRÁVA Zastupitelstvo města usnesením č. 636/2006 ZM 28 ze dne 23.2.2006 schválilo rozpočet města na rok 2006, jehož součástí je také akce rekonstrukce zámeckých sklepů pro potřeby

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 2014-2015 2015 Město Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje www.znojmo-zdravemesto.cz KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 Obsah Proces komunitního plánování rozvoje

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres základního členění

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování

D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování D.3.1 Vzájemné vazby nástrojů územního plánování Vazby nástrojů územního plánování Nástroje územního plánování jsou vzájemně provázány horizontálně i vertikálně. Provázanost nástrojů územního plánování

Více

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA

Perspektivy nádraží na české železnici. Tomáš Drmola, MBA Perspektivy nádraží na české železnici Tomáš Drmola, MBA Konference Křižovatky architektury Praha hlavní nádraží, 3. červen 2015 Obsah 1. Proces transformace železničního sektoru ČR 2. Důvody a přínosy

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ANALÝZA VAZEB STRATEGIE MĚSTA PRACHATICE VŮČI STRATEGICKÉMU RÁMCI UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ČR

ANALÝZA VAZEB STRATEGIE MĚSTA PRACHATICE VŮČI STRATEGICKÉMU RÁMCI UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ČR ANALÝZA VAZEB STRATEGIE MĚSTA PRACHATICE VŮČI STRATEGICKÉMU RÁMCI UDRŢITELNÉHO ROZVOJE ČR Analýza byla vypracována týmem Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu Analýza vazeb rozvojových strategií

Více