Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Učíme se pro sebe Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily ŠKOLNÍ DRUŽINA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠD ŠD při Základní škole a Mateřské škole Studenec Studenec Studenec IČ: IZO: Ředitel školy: PaedDr. Petr Junek Provozní doba: Platnost od: se ve své řídí školským zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT ČR 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a Školním vzdělávacím programem Učíme se pro sebe,

2 Charakteristika ŠD slouží především k odpočinku a rozvoji zájmového vzdělávání žáků v době po vyučování, k efektivnímu využití volného času. také dává prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Školní družinu (dále jen ŠD) navštěvují žáci ročníku základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a zároveň přispění k cílenému ovlivňování jejich volného času. Velikost a vnitřní organizace zařízení je součástí základní školy a nachází se v budově školy. Tvoří ji 2 oddělení. Maximální kapacita je 30 žáků. poskytuje svou činnost každodenně, a to v závislosti na rozvrhu základní školy pro příslušný školní rok. Nejdříve zahajuje svou činnost po 4. vyučovací hodině (11:30). Činnost družiny je uzavřena v 16 hodin. Prostorové a materiální podmínky Pro svou činnost využívá vyčleněnou prostornou místnost, která slouží jako družina. Místnost je součástí základní školy. Vybavení místnosti odpovídá činnostem a aktivitám ŠD - herní prostor, stoly pro skupinovou práci i k herním aktivitám, odpočinkový kout k relaxaci. K zájmovým činnostem jsou k dispozici učebny keramiky a výchov, k pohybovým aktivitám tělocvična, venkovní školní hřiště, sportovní multifunkční hřiště, průlezky, prostor školní zahrady. ŠD využívá i prostor fotbalového hřiště, dětského hřiště, naučné stezky či nedalekého lesa. Vybavení a materiální podmínky ŠD jsou vyhovující. je vybavena hrami (stolní, interaktivní apod.), hračkami (pro dívky i hochy), stavebnicemi, výtvarnými potřebami i pomůckami. Hry, pomůcky i prostředí družiny je pravidelně obnovováno podle finančních možností. K dispozici je i počítačová místnost a učebny s interaktivní tabulí. Počítače jsou připojeny na internet, jsou vybaveny výukovými programy. Prostory jsou vyzdobeny pracemi dětí, složitější dekorace jsou vyrobeny dětmi společně s vychovatelkou. Stravování je zajištěno v budově ŠJ, která je součástí školy. Organizace ŠD je přizpůsobena rozvrhu žáků v návaznosti na zájmovou činnost dětí. Popis personálních podmínek 2 oddělení (v případě vyššího počtu přihlášených žáků 3 oddělení) 1.oddělení naplněno do počtu 30 dětí 2.oddělení naplněno do počtu 30 dětí Popis ekonomických podmínek Výše úplaty ve ŠD je stanovena podle výše neinvestičních nákladů a rodiče jsou o její výši informováni vždy při zahájení školního roku ve Sdělení rodičů a na přihláškách do školní družiny. ZAMĚŘENÍ A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program ŠD vychází ze zaměření a cílů, které jsou definované Školním vzdělávacím programem. Umožnit žákům osvojit si strategii efektivního učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání. Rozvíjet všeobecné vzdělání, získané v době vyučování. Vést žáky k toleranci, ohleduplnosti k lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Učit je žít společně s ostatními. Seznamovat se s evropskou kulturou. Učit žáky chránit své zdraví a být za ně odpovědný. Znát a uplatňovat zásady bezpečnosti. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné osobnosti a uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

3 Rozvíjet schopnosti spolupráce a respekt k práci a úspěchu svého i ostatních. Rozvíjet vnímavost a cit k lidem, přírodě i k prostředí, snažit se chránit prostředí. Vést k otevřené komunikaci. Vést k chápání a uplatňování rovnosti dívek a chlapců. Rozvíjet osobnost žáka po stránce poznání, vybavuje se sociálními, mravními a duchovními hodnotami, jak pro osobní tak pro společenský život. Konkrétní cíle jsou uvedeny v tabulkách jednotlivých činností (esteticko-výchovné, odpočinkové, pracovně technické, přírodovědné, společensko-vědní a tělovýchovné ) ve sloupci výstupy kompetence. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ Časový plán je připraven na jeden rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy psychické a fyzické vyspělosti. Pobyt žáků v družině provází řada režimových momentů- přesuny, převlékání, samoobslužné, oběd ve školní jídelně. Snahou je, aby probíhaly s co nejmenším úsilím, bez stresů a žáci je vykonávali automaticky. Příprava na vyučování probíhá nenásilnou formou v průběhu celého dne formou her, kvízů, rébusů, pracovních listů, vycházek, četby, besed. Žáci si mohou vypracovat domácí úlohy. Odpočinkové a spontánní jsou zvláště zařazovány bezprostředně po vyučování a později v koncových hodinách pobytu ve ŠD. Probíhají spontánně ve skupinkách či individuálně. Dominující je vlastní aktivita dětí, která jim přináší radost a pohodu. ŠVP je doplňováno ročním plánem konkrétních činností, rozdělených po měsících, které vycházejí a podporují motivační zaměření školního roku. Roční plán tvoří přílohu tohoto dokumentu, vytváří jej vychovatelka a konzultuje s ředitelem školy. Časový plán jednotlivých činností je dán týdenní skladbou zaměstnání, která je koncipována s ohledem na dané téma a aktuální dění. DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ ŠD vykonává činnost po celý školní rok i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování podzimní, pololetní, jarní, velikonoční prázdniny. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity zájmového vzdělávání. ZČ EV VV, ZČ EV HV, ZČ EV LV, ZČ PT, ZČ ST, ZČ PŘ, RČ, OČ a příprava na vyučování. Příležitostná činnost je výchovná vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD (akce, výlety, projekty). Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností PODMÍNKY PRO ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Při výběru činností ve školní družině, při motivování a hodnocení a motivování žáku bude brát ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. Naší snahou bude umožnit začleňování těchto dětí do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. Respektujeme individualitu každého žáka a snažíme se mu vytvořit přiměřené prostřední pro jeho všestranný rozvoj.

4 BOZP ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna vnitřním řádem ZŠ a vnitřním řádem ŠD. V dalších prostorech se žáci řídí pokyny pedagogického pracovníka. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Kompetence k učení Zařazujeme didaktické hry. Umožňujeme dětem si nalézt vyhovující podmínky k přípravě na vyučování a pro psaní domácích úkolů. Podporujeme vzájemné učení zapojením starších spolužáků. Motivujeme je k dokončení započaté práce. Kompetence k řešení problémů Vzniklé problémy řešíme okamžitě společně s dětmi, méně závažné problémy řeší děti mezi sebou pod dohledem vychovatelky. Sebou pod dohledem vychovatelky, závažnější řešíme i s rodiči. Zabýváme se návrhy řešení problémů dětí. Využíváme hry na podporu logického myšlení dětí. Učíme děti neodkládat a nevyhýbat se řešení problémů, protože to nevede k žádnému cíli. Vedeme děti k zodpovědnosti za své činy a za svá rozhodnutí. Kompetence komunikativní Podporujeme všestrannou komunikaci mezi dětmi při společných posezeních v kruhu i při všech činnostech ve ŠD, dbáme na zapojení i méně průbojných dětí. Veškeré ve ŠD napomáhají k diskusím, k hledání argumentů, k vyjádření svých myšlenek vhodně formulovanými větami. Dbáme na kulturu řeči a kultivovaného jazykového projevu osobním příkladem a důslednou korekcí. Vedeme děti k bezostyšné komunikaci s vrstevníky i dospělými. Kompetence pracovní Vedeme děti k samostatnosti při sebeobslužných činnostech. Aktivně děti zapojujeme do chodu a běžné údržby ŠD, při péči o květiny a úklidu herny. Zařazujeme hry, ve kterých si děti vyzkouší různá povolání. Při nákupu her se orientujeme na stavebnice a pomůcky rozvíjející zručnost a tvořivost. Umožňujeme dětem samostatně prezentovat výsledky své práce. Kompetence sociální Umožňujeme dětem spolupracovat na tvorbě pravidel. Podporujeme přátelské dětí. Pomocí sociálních her pomáháme k začlenění do kolektivu méně adaptibilním dětem. Připravujeme skupinové práce v různých složkách výchovy tak, aby děti spolupracovaly a všechny se podílely na společném výsledku. Učíme děti rozpoznávat jednání, které vede k šikaně xenofobii a rasismu řízenými diskusemi a společným rozborem běžných situací ve ŠD.

5 Kompetence činnostní a občanské Oceňujeme jednání fair play při sportovních a jiných aktivitách. Vedeme děti k dodržování pravidel. Dodržováním pravidel podporujeme chápání zodpovědnosti za své činy. Součástí programu ŠD je šetrné zacházení s vybavením a zařízením ŠD, udržování pořádku v herně, šatně a dalších prostorách. Společně s dětmi třídíme papír a plastové lahve. Kompetence k trávení volného času Pomáháme dětem orientovat se v možnostech smysluplného trávení volného času. Nabízíme různé zájmové. Vedeme děti k tomu, aby uměly říci NE nevhodným nabídkám na využití volného času. Snažíme se rozvíjet zájmy dětí v organizovaných skupinách i individuálních činnostech. ČINNOSTI Pravidelné jsou dány týdenní skladbou zaměstnání. Roční plán činností a společných akcí ve ŠD vychází z celoročního plánu školy. Roční plán je samostatný dokument. EVALUACE Vychovatelka provádí evaluaci průběžně na úrovni ŠD. Po skončení společně s dětmi vede hodnocení jednotlivých výstupů z dané. Především se zaměřuje na individuální rozvoj jednotlivých žáků. Vyzdvihne zájem a aktivitu žáků a především nové náměty a originalitu. Podle výsledků pak vkládá nové náměty, či upravuje již probíhající tématické celky. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY: vytyčuje další podrobnější pravidla přihlašování, odhlašování žáků, dokumentace, bezpečnost, hygienické podmínky, psychosociální podmínky. 1. podmínky přijímání žáků Do ŠD může být přihlášen žák na začátku školního roku a dále pak v průběhu roku, pokud to dovoluje kapacita. Oddělení se naplňují do počtu 25 žáků. Činnost ŠD je určena pro žáky 1. a 5. ročníku, pokud to kapacita dovolí. Dítě je přijímáno na základě písemné přihlášky- zápisního lístku, řádně vyplněného zákonnými zástupci. Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 4. září. Do ŠD je dítě přihlašováno vždy na jeden školní rok. přijetí rozhoduje ředitel školy. Doklad o ukončení školního roku se nevydává. Na písemnou žádost rodičů může žák ukončit docházku během celého školního roku. Poplatek za ŠD je stanoven částkou 150,- Kč / 50,- Kč měsíčně, splatný měsíčně. Při ukončení docházky, nebo nemoci dítěte se poplatek nevrací. 2. podmínky ukončování vzdělávání Dítě je přihlašováno na jeden školní rok a je automaticky odhlášeno s koncem školního roku. Dítě může být odhlášeno na písemnou žádost rodičů. Ze ŠD může být dítě vyloučeno za zvláště hrubé nebo soustavné porušování Vnitřního řádu školní družiny.

6 Esteticko-výchovné Dodržování pravidel Aktivní zapojování do dramatických her Spolupráce ve skupině Učit se řídit a ovládat své jednání Tolerance druhého Vytváření komunikativních dovedností Výtvarné osvojování skutečnosti Kresba, malba, koláž, omalovávání - mandaly Pozorování výtvarného umění výstavy Zpěv, poslech písní, hry s rytmem, tanec Četba na pokračování Reprodukční vyprávění, přednes Dramatické hry Psychosomatická cvičení Estetická výzdoba ŠD rozvoj kreativity, tvořivosti, organizace vlastního času. tolerance v pohledu na svět, komunikace v různých situacích, rozvoj dovedností pro sdělování verbální i neverbální. Společenskovědní Pracovní Přírodovědné Odpočinkové Spoluvytváření příjemné atmosféry Spoluvytváření pravidel a jejich dodržování Naslouchání druhým Spolupráce ve skupině Navození odpočinku a pohody Radostné prožívání jednotlivce i skupiny Relaxace, krátké relaxační hry, pobyt v relaxační místnosti Poslech četby Poslech audio nahrávek Vyprávění vlastních zážitků Rozhovory na aktuální téma Tématické hry Společenské a stolní hry Drobné pohybové hry v místnosti Pohybové hry na hřišti na čerstvém vzduchu Hry s náčiním DVD pohádky a krátké filmy pro děti Poslech CD Vycházky do přírody dovednosti pro pozitivní naladění, zvládání stresových situací Kooperace sociálních dovedností, organizování práce ve skupině Vytváření dovedností typu odpovědnost, spolehlivost Literatura: Kolektiv autorů Pedagogika volného času Metody, formy, nástroje, pomůcky: hry, relaxace, soutěže, Organizace: herna, školní hřiště, relaxační místnost, les Pomůcky: stolní hry, stavebnice, audio nahrávky, knihy, dětské časopisy, sportovní náčiní Estetické Tělovýchovné Přírodovědné Pracovně-technické

7 Spolupráce ve skupině Respektování pravidel práce Používání bezpečných nástrojů Vytváření pracovních návyků Rozvoj samostatného jednání Práce s papírem Práce s drobnými přírodninami Práce s filcem Práce s jehlou a nití Práce s modelovací hmotou Stavby v lese Práce s odpadovým materiálem Práce s vlnou Dopravní Příprava pokrmů a nápojů Montáž a demontáž ze stavebnic v ŠD Organizace vlastního času, rozvoj kreativity, pozornost, soustředění. Komunikace, rozvoj dovedností pro kooperaci, tolerance, spolupráce, umět navázat na práci druhých odpovědnost, spolehlivost, řešení problémů. Estetické, Společenskovědní Literatura: Kolektiv autorů Pedagogika volného času Metody, formy, nástroje, pomůcky: individuální práce, práce ve skupině, práce v malých skupinkách Organizace: kreslírna, školní hřiště, les, kuchyňka Pomůcky: jehly, nitě, bavlny, barevný papír, lepidla, drobné přírodniny, modelovací hmota, nůžky, odpadový materiál, vlna Přírodovědné Zodpovědné chování Spolupráce při daném úkolu Snažit se pochopit ekologické souvislosti Dodržování pravidel Vyhledávání informací Samostatné pozorování Vytvářet ohleduplný vztah k přírodě Pěstování pokojových rostlin Vycházky spojené s pozorování živé přírody během střídání ročních období Krmení ptactva v zimním období Pozorování meteorologických změn Sledování a určování místní fauny a flóry organizace vlastního času, rozvoj kreativity komunikace ve skupinách, kooperace, spolupráce, péče o dobré ve skupině odpovědnost, spolehlivost, rozhodování. Pracovní Estetické Společenskovědní Literatura: Kolektiv autorů Pedagogika volného času Metody, formy, nástroje, pomůcky: pozorování, pokusy, sběr přírodnin, soutěže, vycházky, vyhledávání informací Organizace: herna, školní hřiště, okolí školy Pomůcky: hlína, květináče, nářadí, teploměr, encyklopedie, obrázkové knihy, internet, klíč k určování rostlin Společensko-vědní Oceňování kulturních tradic, umění, kulturního dědictví Získávání pozitivních Seznamování s okolím školy Seznamování s historickými objekty organizace vlastního Estetické Pracovní

8 postojů k uměleckým dílům Formování úcty k národu a jeho kulturních dědictví Tradice posvícení, Vánoce, Tři králové, Masopust, Vynášení Mořeny, Velikonoce, Den Země, Čarodějnice, Den matek, MDD. času, dovednosti pro učení, kreativita. pohled na svět očima druhého, rozvoj dovedností pro kooperaci odpovědnost, spolehlivost, řešení problémů. Literatura: Kolektiv autorů Pedagogika volného času Ladislav Lenc, Olga Křížová: Estetická Poznámka: Příprava na vyučování zábavné procvičování učiva, didaktické hry, pomoc při vypracování domácích úkolů Metody, formy, nástroje, pomůcky: vycházky, soutěže, hry, společenská setkání Organizace: okolí školy, školní družina, tělocvična, hřiště Pomůcky: televizor, video, audio přehrávač, encyklopedie, interaktivní tabule Tělovýchovné Respektování daných pravidel Efektivní spolupráce Učit se nenechat se odradit případným nezdarem Učit se rozhodovat se podle dané situace Sebekontrola, vytrvalost Míčové a pohybové hry Cvičení s náčiním Sportovní hry Drobné pohybové hry Sezónní sporty a zábava venku jízda na kole, bobování, lyžování Závodivé hry na hřišti a v tělocvičně Literatura: Kolektiv autorů Pedagogika volného času Metody, formy, nástroje, pomůcky hry, soutěže, závody Organizace: herna, tělocvična, školní zahrada, multifunkční hřiště Pomůcky: sportovní náčiní stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení, rozvoj základních rysů kreativity komunikace v různých situacích, rozvoj sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže odpovědnost, vytrvalost, spolehlivost Rekreační

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole Čeperka, okres Pardubice K. Světlá 75, Čeperka 533 45 Opatovice nad Labem Platnost: od 1.září 2007 Autoři: Mgr. Lenka Burešová,

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Upravená verze od 6. 3. 2014 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Pojetí základního vzdělávání hlavní výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov

Základní škola a Mateřská škola Kájov Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program školní družina Č.j.91/07 1 Obsah: I. Údaje o zařízení II. Cíle vzdělávání III. Formy práce IV.Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Vzdělávací program školní družiny. při Základní škole a mateřské škole v Jaroměřicích

Vzdělávací program školní družiny. při Základní škole a mateřské škole v Jaroměřicích Vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole v Jaroměřicích Školní družina U Kamarádů Motto: Ať jsi děvče nebo klučina, správných dětí je tu většina. Pojď si s námi sportovat a

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více