ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská Horažďovice IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. ZŠ Horažďovice Blatenská 540 341 01 Horažďovice IČO: 75005557"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZŠ Horažďovice Blatenská Horažďovice IČO: Koordinátor tvorby: Petra Cajthamlová, vedoucí vychovatelka ŠD platnost dokumentu od MOTO: PROŽÍT, UŽÍT, PŘEŽÍT KDE SÍDLÍME? - v budově ZŠ Blatenská ul.,horažďovice (pavilon nad šk. jídelnou) - adresa: ŠD při ZŠ Blatenská ulice 540, Horažďovice, telefon: , , linka provoz: ranní družina: hod. odpolední družina: hod. - počet tříd: 3 oddělení ŠD, na 1 odd. ŠD max. 30 dětí /žáci ročníku/ - platba: 600,- Kč/ 300,- Kč/ za školní rok ve 2 splátkách, viz. bod 9. - ekonomické podmínky - přihláška do ŠD 2. CÍLE a/ všeobecné - rozvoj osobnosti člověka - zásady demokracie a dodržování základních lidských práv a svobod - multikulturní výchova - pochopení rovnoprávnosti žen a mužů - ochrana životního prostředí b/ konkrétní pro vychovatelku: - spokojenost dětí - zajištění spontánní a rekreační činnosti - aktivní zabavení dětí - provozování zájmové činnosti - rozvoj schopností, dovedností a vědomostí - individuální přístup k dětem s ohledem na jejich specifické potřeby - podpora a rozvoj dětských přátelství - vytváření vkusného, esteticky vyváženého, podnětného a bezpečného prostředí

2 pro děti: - relaxace, odpočinek - možnost výběru činností dle zájmu v souladu s kladným rozvojem osobnosti - spoluvytváření plánů činností - prezentace na veřejnosti /výstavy, vystoupení/ spolupráce s rodinou - informovanost o činnosti ŠD - informovanost o chování dětí - podpora rodiny - akce pro rodiče a děti /besídky, rukodělná odpoledne, sportovní odpoledne/ spolupráce s veřejností - kulturní pásma, výstavky výtvarných a rukodělných prací dět 3. FORMY A OBSAH formy - hra - soutěže, kvizy, doplňovačky - skupinové práce, individuální práce - konstruktivní a grafické činnosti /pracovní dílny/ - tématické besedy, diskuze, rozhovor - projektové hry - kulturní akce, exkurze, vycházky - využití literatury a časopisů, videoprojekce - výstavy /prezentace práce dětí/ - pohyb - dramatizace, četba, poslech obsah: - obsah činností je zaměřen na všestranný rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem a dovednostem - jednotlivá témata jsou tvořena ve spolupráci s dětmi a navazují na práci ve škole zájmové činnosti: hudební, dramatická, rukodělná, přírodovědní, sportovně-pohybová, společenskovědní, zdravověda spolupráce s LDN HD a s Charitou HD besídky /básničky, písničky, pohádky/ k Vánocům, Velikonocům a jiným významným dnům v roce celoroční výstavy prací dětí v prostorách penziónů spolupráce s rodinou: besídky, tvořivé dílny, sportovní odpoledne 4. ČASOVÝ PLÁN provoz ŠD: ranní družina: hod. odpolední družina: hod. - provoz ŠD je zajištěn i v případě dřívějšího ukončení vyučování provoz ŠD o prázdninách /vedlejší, hlavní/: O prázdninovém provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě zájmu rodičů. Nejmenší počet přihlášených žáků je 15. O termínu přihlášení budou rodiče předem informováni (nástěnky, web, zápis do žákovské knihy nebo notýsku žáka). Při zajišťování provozu spolupracujeme se ŠD Komenského, provoz zajišťují družiny pro žáky z obou škol podle dohody. Provoz ŠD o hlavních prázdninách: hod

3 rytmus dne: - příchod ze školy, hygiena, oběd - relaxace /spontánní hry dle zájmu dětí/ - činnost cíleně řízená vychovatelkou hod. / V této době jsou děti uvolňovány ve výjimečných případech: /lékař -písemné oznámení předem, odjezdy autobusu, vlaku - po domluvě s vychovatelkou příslušného oddělení,.../ - pobyt venku /dle počasí/ - upevňování znalostí získaných ve škole formou hry - odchody dětí podle času uvedeného v přihlášce 5. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD, DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠD, UVOLŇOVÁNÍ ZE ŠD, ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD - žáci jsou do ŠD přijímáni na základě přihlášky vyplněné a podepsané rodiči - do ŠD jsou přijímáni žáci ročníku. Přednostně jsou přijímáni žáci dojíždějící, žáci 1. a 2. ročníku a žáci zaměstnaných rodičů. Žáci, jejichž rodiče čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo jsou nezaměstnaní, budou do ŠD přijati do naplnění max.počtu dětí v oddělení. Jejich pobyt může být časově omezen dle aktuálních podmínek v daném školním roce a daném oddělení ŠD. - k činnosti v ŠD mohou být přijati i žáci s nepravidelnou docházkou, budou zařazeni do jednotlivých oddělení tak, aby v daný den a čas nebyl překročen max. počet účastníků v oddělení. Docházka těchto žáků je vedena v Docházkovém sešitu. - do ranní ŠD žáci přicházejí individuálně podle příchodu do školy, věci si odloží ve školní šatně, použijí školní přezůvky. Odchod do tříd je společný v 7:40 hod - zápis probíhá první den školního roku u vychovatelek ŠD, přihláška je platná na celý školní rok. V průběhu roku je přihlášení možné, pokud není naplněn max. počet žáků v oddělení. - o zařazování žáků do jednotlivých oddělení rozhodují vychovatelky, je možné do stejného oddělení zařadit společně např. sourozence, kamarády z různých tříd, žáky z jedné vesnice. I opačně s kým dítě v oddělení nechce být. Toto je nutné nahlásit u zápisu. - délka pobytu v ŠD se řídí informacemi o odchodech uvedených v přihlášce - pokud má žák odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno v přihlášce, přinese písemnou omluvenku s datem, hodinou, způsobem odchodu (sám v doprovodu) a podpisem rodičů. Vzhledem k bezpečnosti žáků nemůže být brán zřetel na telefonické vzkazy nebo e- maily. - odhlášení žáka ze ŠD podává rodič písemně vychovatelce v daném oddělení - obsahuje jméno žáka, datum odhlášení, podpis rodiče - docházka přihlášeného dítěte do ŠD je povinná - pobyt žáka v ŠD je zpoplatněn /viz bod 9 ekonomické podmínky/ 6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ - pobyt žáka v ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD - při všech činnostech dbáme na tělesné, psychické a sociální zdraví dětí, je přihlédnuto i ke zdravotnímu stavu dítěte /viz. přihláška informace o zdravotním stavu/ - po skončení vyučování jsou děti při přesunu do ŠD pod dohledem vychovatelek - je dohlédnuto na hygienu před obědem, po obědě a při všech ostatních činnostech - odchod na oběd a příchod z oběda je společný - při obědě je kladen důraz na dodržování návyků správného stolování a vhodného chování - činnost v ŠD probíhá vždy pod dohledem vychovatelky - po příchodu z oběda mají děti možnost relaxace formou spontánních činností podle individuálního výběru

4 - žáci při všech činnostech respektují pokyny vychovatelky, bez dovolení nesmí školní družinu opustit, při pobytu venku se pohybují v daném prostoru - rytmus dne a týdne je vytvořen tak, aby docházelo ke střídání činností - dbáme na rozvoj vzájemných pozitivních vztahů - porozumění, hra fair play, smysl pro odpovědnost a povinnost, pomoc druhému - nezanedbáváme řešení konfliktních situací, snažíme se bránit šikaně - vedeme děti ke kamarádským vztahům i k dětem s tělesným, psychickým a sociálním znevýhodněním - poučení o bezpečném chování a ochraně zdraví je vždy dětem opakováno na začátku šk. roku, před každými vedlejšími prázdninami a na konci šk. roku před hlavními prázdninami /viz. zápis v třídních knihách jednotlivých oddělení ŠD/ 7. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY prostory a vybavení ŠD: - 3 místnosti ŠD /1., 2. a 3. oddělení/ - školní hřiště, školní pozemek - nábytek /odpovídá normě ČSN EN : 2007/ - audiovizuální technika /televizory, rádia s CD, DVD přehrávače, notebook) - koberce na hraní - hračky, hry a stavebnice pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte - dětské knihy, časopisy a encyklopedie - materiál a pomůcky na výtvarnou a rukodělnou činnost - pomůcky ke sportovním činnostem při pobytu na školním hřišti - Orffovy hudební nástroje Doplňování her, pomůcek a vybavení dle potřeby prostřednictvím vybraných peněz na provoz ŠD. 8. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY - tři vychovatelky s pedagogickým vzděláním, doplňovaným formou samostudia a účastí na odborných seminářích 9. EKONOMICKÉ PODMÍNKY - příspěvek na činnost ŠD pro žáka přihlášeného k pravidelné docházce /dle směrnice vydané ŘŠ/ činí 600,- Kč ročně, tj. 60,- Kč měsíčně. Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD pouze na 1-2 dny v týdnu hradí 300,- Kč ročně, tj. 30,- Kč měsíčně. - platba je rozdělená na 2 splátky: - září 240,- Kč/120,- Kč /období září- prosinec/ - leden 360,- Kč /180,- Kč /období leden- červen/ - forma platby: - hotově vedoucí vychovatelce ŠD, podložené potvrzením o platbě V období hlavních prázdnin je stanoven poplatek na 12,- Kč za den. Platba v hotovosti předem u vedoucí vychovatelky nejdéle 5 pracovních dní před začátkem hlavních prázdnin. Uvítáme i sponzorské dary od rodičů, podnikatelů a podniků z okolí, jak formou finanční, tak i materiální /dřevo, papír, látky, vlna, přírodniny atd../ Děkujeme!!!

5 10. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI /doplněno na základě doporučení ČŠI ze dne / - při všech činnostech v ŠD je zohledňován individuální přístup k těmto žákům - formou besed a povídání o vlastních zkušennostech seznamujeme ostatní děti se specifickými potřebami daných žáků - zadávané úkoly odpovídají jejich rozumovým, řečovým a psychomotorickým schopnostem - vychovatelka nabízí pomoc a radu, kdykoli to považuje za nutné, vede k pomáhání i ostatní děti - při řešení složitějších úkolů zařazuje tyto žáky k praci ve skupině, ve které jsou děti s rozvinutým sociálním cítěním 11. ČINNOST ŠD /doplněno na základě doporučení ČŠI ze dne / - činnost ŠD probíhá v souladu s ŠVP pro zájmové vzdělávání, řídí se Ročním plánem činnosti, Úkoly pro daný školní rok, a Týdenní skladbou zaměstnání, které zpracovávají vychovatelky v přípravném týdnu. Roční plán je tvořen v souladu s ročními obdobími, zahrnuje přírodní, společenské a kulturní události v daném období, zahrnuje znalosti a dovednosti z různých oblastí lidského života, v co největší míře obsahuje pohybové a sportovní aktivity. Týdenní skladba zaměstnání obsahuje všechny formy činnosti /spontánní, rekreační a zájmové/ a je sestavena tak, aby každá činnost měla dostatečnou časovou dotaci. - činnost ŠD zahrnuje i prezentaci na veřejnosti: celoroční výstavy prací dětí, veřejná kulturní vystoupení v prostorách DPS, vystoupení pro pacienty LDN a bývalé pracovníky LDN, besídky pro rodiče, společná sportovní odpoledne s rodiči, tvořivé dílny s rodiči, spolupráce s místní charitou při tvoření drobných dárků pro potřeby charity dokumenty v ŠD - Přihláška do ŠD - Třídní kniha - Docházkový sešit - Vnitřní řád ŠD - Školní vzdělávací program pro zájmové vzděláváníve školní družině

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32

Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní družina při ZŠ Jihlava, Demlova 32 Školní vzdělávací program školní družiny Zdravě, hravě, zábavně - 1 - Na základě dohody vychovatelek ŠD byla vytvořena základní struktura a obsah témat, která

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Tvořivá škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné, Sobotín, Petrov nad Desnou 200, 788 14 Rapotín Příloha ŠVP ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Tvořivá škola pro život Motto : Teorie zůstane pouhou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při ZŠ a MŠ Tetín Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle ŠVP 4. Délka a časový plán vzdělávání, organizace ŠD 5. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VE VRANÉM NAD VLTAVOU Motivační název: S kamarády poznám více věcí a to za to stojí přeci. Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Vzdělávací program školní družiny. při Základní škole a mateřské škole v Jaroměřicích

Vzdělávací program školní družiny. při Základní škole a mateřské škole v Jaroměřicích Vzdělávací program školní družiny při Základní škole a mateřské škole v Jaroměřicích Školní družina U Kamarádů Motto: Ať jsi děvče nebo klučina, správných dětí je tu většina. Pojď si s námi sportovat a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a MŠ KLADNO Velvarská 1206 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program školní družiny je přiložen jako příloha ŠVP Hrajme si, učme se Platná verze pro školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU CESTUJEME SE SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, VEDLEJŠÍ 10, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více