diagnostika-brozura:layout :55 Page 1 Diagnostika v APLA Praha, střední Čechy o.s. PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "diagnostika-brozura:layout 1 4.10.2011 11:55 Page 1 Diagnostika v APLA Praha, střední Čechy o.s. PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY"

Transkript

1 diagnostika-brozura:layout :55 Page 1 Diagnostika v APLA Praha, střední Čechy o.s. PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

2 diagnostika-brozura:layout :55 Page 2

3 diagnostika-brozura:layout :55 Page 3 Diagnostika v APLA Praha, o.s. S žádostí o diagnostické vyšetření přichází do poradenského centra APLA v Praze děti i dospělí. Nejčastěji udávaným důvodem jsou sociálně komunikační obtíže, které vyvolaly u člověka samotného, u jeho blízkých či v okolí, podezření na přítomnost poruchy autistického spektra. Rodiče si všímají zejména obtížnější výchovné usměrnitelnosti, opožděného vývoje řeči nebo zvláštní komunikace a nerozvinutého či problematického kontaktu s vrstevníky. Nezřídka se problémy u dítěte naplno projeví až po nástupu do školky nebo do školy. Dospělí si většinou sami pro sebe chtějí vysvětlit svoji odlišnost a pokusit se zjistit příčinu obtíží, se kterými se během života potýkali a potýkají. Diagnostika se opírá o širokou analýzu chování v různých situacích s ohledem na vývojovou úroveň člověka. Jiné metody používáme pro batolata, jiné pro předškolní a školní děti a jiné pro dospívající a dospělé. Na vyšetření se objednávají rodiče sami či na doporučení pediatra, psychologa, psychiatra, neurologa, pedagoga, logopeda apod. Službu poskytujeme klientům z České republiky a Slovenska, se zahraničními klienty je část odborníků schopna komunikovat v angličtině. Kdo diagnostikuje: Diagnózu stanovuje zkušený klinický psycholog či psychiatr se vzděláním a praxí v oblasti diagnostiky poruch autistického spektra. Důležitá je zejména podrobná znalost psychopatologie, vývojové a klinické psychologie. Hlavní cíle psychodiagnostického vyšetření: stanovit, zda se jedná o vývojovou poruchu z oblasti autistického spektra specifikovat diagnózu (typ a závažnost poruchy, případně vyloučení psychopatologie) definovat důležité individuální charakteristiky dítěte doporučit další opatření, postup či vyšetření Doplňující diagnostické služby: konzultace ohledně vhodné medikace a související medicínské problematiky (psychiatr) podrobné hodnocení vývojové úrovně dítěte nebo vyšetření intelektu (psycholog) Financování vyšetření: Rodiče se spolupodílejí na financování vyšetření zhruba z jedné třetiny, zbytek je dotován ze zdrojů organizace. Aktuální ceny za vyšetření lze nalézt na úvodní stránce (odkaz Sazebník). 3

4 diagnostika-brozura:layout :55 Page 4 Krátké vysvětlení diagnóz, se kterými se v centru nejčastěji setkáváme: DĚTSKÝ AUTISMUS: stěžejní pro diagnózu je přítomnost plně vyjádřených obtíží a symptomů ve třech vývojových oblastech, v tzv. triádě, kterou tvoří sociální chování a dovednosti, oblast komunikace a stereotypní a/nebo rigidní chování. ATYPICKÝ AUTISMUS: u této diagnózy nejsou splněna některá diagnostická kritéria pro dětský autismus, obvykle v určité oblasti je jedinec výrazně zdatnější než by odpovídalo této diagnóze či chybí stereotypní a rigidní chování (např. rituály, afektivní reakce na změny). ASPERGERŮV SYNDROM: intelekt je v normě, může se pohybovat od pásma podprůměru až po vysoký nadprůměr, výrazné obtíže se vyskytují v oblasti sociálně emočního intelektu. Přes dobré až vynikající vyjadřovací schopnosti jsou sociálně komunikační dovednosti velmi omezené. Objevují se vyhraněné, někdy zvláštní zájmy. RETTŮV SYNDROM: v určité fázi mohou být projevy shodné s autismem, přidruženy jsou i poruchy v motorickém vývoji, obvyklý je těžší mentální handicap. Tuto poruchu lze na rozdíl od jiných poruch autistického spektra prokázat genetickým vyšetřením. JINÁ PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÁ PORUCHA: zastřešující diagnóza pro v několika oblastech do hloubky narušený vývoj dítěte, ale nejsou splněna kritéria pro diagnózu poruchy autistického spektra, ačkoliv určité projevy shodné s autismem lze pozorovat. PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÁ PORUCHA NESPECIFIKOVANÁ: dítě má výrazně atypický vývoj, je však příliš malé či na nízké vývojové úrovni, aby mohla být stanovena přesnější diagnóza. ÚZKOSTNÉ PORUCHY, ELEKTIVNÍ MUTISMUS: záměna s autismem je možná, sociálně komunikační schopnosti jsou snížené nikoliv z důvodů autismu, ale kvůli zvýšené úzkostnosti. Dítě např. nemluví s cizími lidmi, je příliš fixováno na rodiče. Tyto poruchy se ale často s autismem pojí. DEZINTEGRAČNÍ PORUCHA: nástup symptomů autismu je pozdní, předchází mu minimálně dva roky zcela normálního vývoje. 4

5 diagnostika-brozura:layout :56 Page 5 VÝVOJOVÉ PORUCHY ŘEČI (DYSFÁZIE): děti s dysfázií jsou v sociálních, mimoslovně komunikačních a emočních dovednostech mnohem zdatnější než děti s autismem, chybí stereotypní a výrazně nepružné chování typické pro autismus. Na druhou stranu kromě Aspergerova syndromu mají s řečovým vývojem obtíže všechny děti s poruchou autistického spektra. Pouze zhruba 10% dětí, které mají diagnostikovaný autismus, si řeč vůbec neosvojí. SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A MOTORIKY: při normálním intelektu má dítě zřetelné obtíže v určitých oblastech výuky. Může se jednat o specifické vývojové poruchy učení a motoriky (dysgrafie/psaní, dyspraxie/motorická obratnost, dyslexie/ čtení, dysortografie/pravopis, dyskalkulie/početní dovednosti). Specifické poruchy učení a vývojové poruchy motoriky se často s autismem pojí a vyžadují ve vzdělávání speciální opatření. PORUCHY UČENÍ (ve smyslu zastarávajícího termínu mentální retardace): handicap v oblasti rozumových schopností se vyskytuje v různých stupních závažnosti (lehký, středně těžký, těžký a hluboký stupeň). Jde o poruchu myšlení a učení projevující se sníženým intelektem, která je trvalá, i když míra handicapu se může v průběhu vývoje měnit. Dítě s poruchou učení se vzděláváním rozvíjí, ale v dospělosti nedosáhne svým výkonem v oblasti schopnosti myšlení na úroveň normy. Projevy autismu jsou někdy nesprávně přičítány na vrub poruch učení. Poruchy učení se pojí s autismem zhruba v 30 50% případů. NADANÉ DĚTI: nadprůměrný intelekt má řada lidí s Aspergerovým syndromem či tzv. vysoce funkčním autismem. Někteří jedinci mají všeobecně vysoké IQ, jiní vynikají jen v určité oblasti. V předškolním věku to bývají například encyklopedické zájmy, učení se faktům, počítání, velmi rané čtenářské dovednosti, kreslení. Ne všechny nadané děti mají zároveň poruchu autistického spektra. Nadání by se nemělo v žádném případě zaměňovat za poruchu autistického spektra, jsou to dvě naprosto odlišné kategorie, které se spolu mohou spoluvyskytovat. Nadané děti s autismem vyžadují speciální péči. Velká část čistě nadaných dětí nemá v sociálně komunikační oblasti žádné obtíže. Ostrůvkovité nadání se může pojit i s poruchami intelektu, jde o tzv. savantský syndrom. PORUCHA AKTIVITY A POZORNOSTI (ADHD, dříve LMD lehká mozková dysfunkce): porucha, která se za diagnózu autismu zaměňuje nejčastěji. Obtíže s pozorností, hyperaktivitou nebo naopak sníženou reaktivitou vedou k obtížím v sociálním chování a komunikaci, obtíže v sociálním začlenění mají ale jiný charakter než je tomu u autismu. Zhruba dvě třetiny dětí s poruchou autistického spektra mají v nějaké formě poruchu aktivity a pozornosti. TOURETTŮV SYNDROM: porucha na neurobiologickém základě s počátkem v dětství vyznačující se přítomností různých druhů tiků (abnormní nefunkční pohyby, zvuky nebo slova). Patří sem např. nápadné grimasy, pomrkávání, trhání hlavou a končetinami, posmrkávání, chrochtání, pískání, otvírání úst. Kvůli tikům, které připomínají stereotypní pohyby, echolálii (opakování slyšeného) a palilálii (opakování vlastních slov), komplexním tikům, které mají formu rituálů, a sociálně nevhodným projevům (vulgární slova, gesta) se projevy Tourettova syndromu mohou zaměňovat s autismem. Na druhou stranu se Tourettův syndrom s PAS může spoluvyskytovat. 5

6 diagnostika-brozura:layout :56 Page 6 Nejčastější projevy související s PAS opravňující ke znepokojení: méně pružná reakce na snahu o kontakt a komunikaci; nepřiměřený a/nebo omezený kontakt s vrstevníky; obtíže v kolektivních činnostech a společné hře; sociální neobratnost; snížený sociální cit a intuice; opožděný či atypický vývoj řeči spojený s obtížemi nahradit řeč jinou vhodnou formou komunikace; ztráta již nabytých řečových dovedností 6 (regres v řeči), zvláštní či příliš precizní vyjadřování, recitování úryvků slyšeného bez ohledu na kontext, omezený jazykový cit, mechanické vyjadřování a pomalé osvojování si gramatických pravidel; poruchy chování, obtížná výchovná usměrnitelnost, omezená schopnost spolupráce, snížená přizpůsobivost; nadměrná fixace na určité aktivity či předměty, opakující se, stereotypní či nutkavé činnosti, výrazně nerovnoměrný atypický vývoj, příliš vyhraněné zájmy; nerovnoměrný vývoj, ostrůvky dovedností při celkovém opoždění vývoje, nadprůměrné schopnosti v kombinaci se sociálně komunikačními obtížemi; markantní emoční nevyzrálost, prudké afektivní stavy neúměrné situaci, neschopnost nebo malá schopnost vyjadřovat pocity.

7 diagnostika-brozura:layout :56 Page 7 Nejrozšířenější mýty a jejich vysvětlení: MÝTUS 1: DĚTI S AUTISMEM SE NEMAZLÍ A NEJSOU KONTAKTNÍ. Většina dětí s autismem má fyzický kontakt ráda a svým rodičům vyjadřuje pozitivní city (přijdou na klín, obejmou, dají pusinku, vyjádří bližší vztah, projeví radost ze shledání, pociťují separační úzkost, mohou být na jednoho z rodičů naopak nadměrně fixováni). MÝTUS 2: LIDÉ S AUTISMEM NEMAJÍ ZÁJEM O PŘÁTELSTVÍ. Lidé s autismem o přátelství často stojí, ale nevědí, jak přátelství navázat a jak ho udržet. Často se o kontakt snaží velmi neobratným způsobem. Jejich odlišné zájmy a jiný způsob komunikace je staví mimo kolektiv vrstevníků. Při snaze získat si pozornost a přátele se chovají sociálně nevhodně nebo jejich sociální naivity pod příslibem přátelství zneužívají jejich vrstevníci. MÝTUS 3: LIDÉ S AUTISMEM NENAVAZUJÍ OČNÍ KONTAKT. Řada lidí s autismem oční kontakt navazuje, podstatné pro diagnostiku jsou funkce a kvalita očního kontaktu. Mnozí dospívající či dospělí s autismem uvádí, že se oční kontakt naučili používat, ale není pro ně přirozený. Rozdíl od běžného očního kontaktu tak může být nepatrný či již nepostřehnutelný. MÝTUS 4: U ČLOVĚKA SE NEMŮŽE JEDNAT O PORUCHU AUTISTICKÉHO SPEKTRA, PROTOŽE NEMÁ NARUŠENOU SCHOPNOST PŘEDSTAVIVOSTI, NAOPAK MÁ VELMI BOHATOU FANTAZII, VYTVÁŘÍ SI VLASTNÍ SVĚT, VYMÝŠLÍ SI NÁZVY POSTAV A PÍŠE POVÍDKY. Přítomnost fantazie není diagnostickým kritériem, spíše porucha představivosti a exekutivních funkcí, která zahrnuje širší aspekty než prostou fantazii. Patří sem schopnost plánování, sebeorganizace a schopnost účelně reagovat na změny. Navíc většina lidí s poruchou autistického spektra má fantazijní svět poněkud rigidní, téma se opakuje, výrazně na něm ulpívá a hranice mezi fantazií a realitou není vždy zcela jasná. MÝTUS 5: V RODINĚ SE PORUCHY AUTISTIC- KÉHO SPEKTRA NEVYSKYTUJÍ, NAOPAK MAMINKA JE UZNÁVANÁ LÉKAŘKA A DĚDEČEK VEDOUCÍ KATEDRY JADERNÉ FYZIKY. Na vzniku poruch autistického spektra se z velké části podílí dědičnost, jejíž mechanismus není přesně znám. Řada lidí s mírnou poruchou autistického spektra dosáhla vysokého vzdělání a stala se uznávanými odborníky. Mají výraznější obtíže v sociální komunikaci, které mohou, ale nemusí mít vliv na jejich společenské uplatnění. U žen bývají projevy Aspergerova syndromu na první pohled méně zřetelné. Obvykle se jedná o lidi s vyhraněnými zájmy, sebestředné, nepraktické, zvláštní, nespolečenské nebo naopak kontaktní bez schopnosti adekvátního odstupu. Založili rodiny, mají děti, u nichž autismus ale může spadat do jakékoliv části spektra. MÝTUS 6: VIDĚLI JSME NĚKOLIK LIDÍ S AUTISMEM A TI SE VELMI LIŠILI OD NAŠEHO DÍTĚTE/ZNÁMÉHO, DOMNÍVÁME SE TEDY, ŽE O AUTISMUS NEJDE. Poruchy autistického spektra tvoří velmi různorodou diagnostickou kategorii, projevy se výrazně liší. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s poruchami učení (s mentální retar- 7

8 diagnostika-brozura:layout :56 Page 8 dací), spontánně navazující kontakt i uzavření, velmi pasivní i aktivní s poruchami chování. Někteří lidé s touto diagnózou vyžadují speciální vzdělávání a neustálý dohled, jiní žijí samostatně, jsou úspěšní v zaměstnání a vedou spokojený rodinný život. MÝTUS 7: AUTISMUS JE MÓDNÍ, NEÚČELNÁ NÁLEPKA, KTERÁ DÍTĚ ZBYTEČNĚ STIGMATIZUJE A V APLA SE DÁVÁ VŠEM. Diagnózu všem nedáváme, naopak při diagnostice postupujeme podle mezinárodních standardních postupů, které jsou snadno ověřitelné (tzv. zlatý diagnostický standard). Aktuálně pozitivní diagnózu obdrží okolo 70% dětí, které přijdou do APLA na vyšetření s podezřením na PAS, s narůstající znalostí autismu v nespecializovaném odborném prostředí ale počítáme, že procenta porostou. O módní diagnózu nejde, existuje od 40. let minulého století, vývojem ale dochází k zpřesnění popisu a zkvalitnění testování symptomatiky, vznikly standardizované diagnostické instrumenty. Kvůli těmto faktorům se rozšířil i počet diagnostiků a lidí s pozitivní diagnózou. Řada dospělých klientů s autismem nyní žije v domovech sociální péče s nesprávnou diagnózou schizofrenie či mentální retardace. O tom, že autismus neúčelnou nálepkou není, by mohla vyprávět řada rodičů, pedagogů a pracovníků sociálních služeb. Diagnóza definuje jádrové obtíže a metody přístupu a rozvoje, které se pro tyto osoby ukázaly jako účinné. Navíc v řadě případů umožňuje i vzdělávací opatření, které dítěti umožní efektivnější výuku. Ročně je v APLA diagnostikováno okolo 300 lidí s autismem, naprostá většina rodičů a dospělých referuje diagnózu jako velmi přínosnou a nutnou informaci i přes pochopitelné obtíže s jejím přijetím. MÝTUS 8: AUTISMUS ČI ASPERGERŮV SYN- DROM LZE DIAGNOSTIKOVAT MEZI DVEŘMI. Mýtus, který se týká zejména odborníků. Řada profesionálů má dojem, že autismus je pocitová diagnóza, kterou lze stanovit v rozsahu několika vteřin až minut. K platnému kvalifikovanému diagnostickému závěru je zapotřebí sestavení důkladné anamnézy, podrobná analýza chování a profesní zkušenost s různorodými projevy poruch autistického spektra v různém věku. MÝTUS 9: AUTISMUS JE VZÁCNÁ PORUCHA, KTERÁ SE TÝKÁ PÁR STOVEK LIDÍ V ČR. Výskyt poruch autistického spektra v populaci byl vypočítán na 1%. Toto vysoké číslo jasně ukazuje autismus jako velmi naléhavý zdravotní a sociální problém vyžadující řešení.* MÝTUS 10: POKUD ZATAJÍME VÝSLEDKY Z PŘEDCHOZÍCH VYŠETŘENÍ NEBO ZE ŠKOLY, BUDOU VÝSLEDKY OBJEKTIVNĚJŠÍ. Informace pro uzavření diagnózy by měly pro zvýšení spolehlivosti diagnostického závěru pocházet vždy ze tří zdrojů: a to z chování při vyšetření, od osob, které dítě dobře znají, ale nejsou k němu výrazně emočně připoutáni, a od rodičů. Pokud jeden z těchto stěžejních zdrojů informací vynecháme, pracujeme s neúplnými údaji a může snáze dojít ke zkreslení výsledků. Velmi důležitý pro diagnózu je popis chování dítěte v kolektivu. Informace jsou diagnostikem rámcově vždy ověřovány. Rodiče mají prostor vyjádřit svůj postoj k informacím, které jsou ve zprávách uvedené. Otevřená komunikace mezi diagnostikem a rodičem je velmi důležitou součástí úspěšného diagnostického procesu. *Zdroj: Prevalence of Autism Spectrum Disorders Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, United States, 2006, MMWR, Surveillance Summaries, Vol. 58, No. SS=10,

9 diagnostika-brozura:layout :56 Page 9 MÝTUS 11: LIDÉ S AUTISMEM BÝVAJÍ GENIÁLNÍ JAKO RAIN MAN. Poruchy autistického spektra se zhruba v polovině případů pojí s postižením intelektu. Geniální schopnosti Rain Mana se mohou u lidí s autismem vyskytovat, ale jde o extrémně vzácné případy. Také lidé s Aspergerovým syndromem nemusí mít výhradně nadprůměrný intelekt, ale jejich schopnosti se mohou pohybovat i v pásmu podprůměru. Diagnóza Aspergerova syndromu je neslučitelná s diagnózou poruchy učení (mentální retardace). MÝTUS 12: LIDÉ S AUTISMEM MAJÍ SVŮJ SVĚT, NEVNÍMAJÍ, CO SE DĚJE KOLEM NICH, ZAJÍMAJÍ SE VÍCE O VĚCI NEŽ LIDI, ROZHODLI SE NEKOMUNIKOVAT. JEN KDYBY CHTĚLI, MOHLO BY BÝT VŠE JINAK, ALE JSOU TAK TVRDOHLAVÍ. Lidé s autismem mají výrazný handicap v různých schopnostech. Emoční, sociální, komunikační schopnosti jsou výrazně omezené. Není divu, že se do komunikace a sociální interakce nechtějí často zapojovat. Přináší jím totiž nepochopení, nejistotu a úzkost a před takovými situacemi se vrozeně všichni snažíme unikat či je ignorujeme, protože nám nepřináší význam a užitek. Vyhýbání se komunikaci a sociální interakci nevzniká primárně vlivem dobrovolného rozhodnutí, ale je důsledkem handicapu. Ignorace ale neznamená nevnímání, mnozí lidé s autismem sice nereagují, ale vnímají velmi dobře. MÝTUS 13: LIDÉ S AUTISMEM NEMAJÍ EMPATII. Základní sdílení pocitů je vlastní již dětem v kojeneckém věku a tato forma empatie často není u lidí s autismem narušena. Empatie je jen jednou z dílčích schopností umožňujících sociální interakci. Schopnost a složitost empatie se s postupujícím věkem vyvíjí, překrývá se se sociálním dovednostmi, např. společenským taktem, schopností poskytnutí útěchy a pomoci apod. Na rozdíl od prostého sdílení pocitů jsou sociální dovednosti u lidí s poruchou autistického spektra narušeny vždy, ale u různých lidí do různé míry. MÝTUS 14: ČLOVĚK S AUTISMEM ČI ASPERGE- ROVÝM SYNDROMEM JE NEVYCHOVANEC, IGNORANT A HULVÁT. KDYBY MU RODIČE UŠTĚDŘILI PÁR NA ZADEK BYLO BY PO AUTISMU. Chování tak skutečně může na okolí působit. Dospělí s Aspergerovým syndromem mají kvůli sociální neobratnosti obtíže v zaměstnání, v přátelských a partnerských vztazích. Děti jsou považovány za nevychované a odpovědnost za jejich chování je jednoznačně připisována rodičům. Děti s poruchou autistického spektra jsou spíše než nevychované obtížně vychovatelné a velmi náročné na péči. Rodiče se musí ve výchově angažovat mnohonásobně více, mnohdy až nad hranice reálných možností, aby dosáhli určitých pokroků. Obvykle potřebují při výchově odbornou pomoc, běžné výchovné metody ani fyzické tresty prostě na autismus nestačí. MÝTUS 15: DÍTĚ MÁ AUTISMUS, NEDÁ SE VYCHOVÁVAT. Na otázku, zda se dítě s autismem dá vychovat k obrazu rodiče, se nedá odpovědět stejně jako u dítěte s běžným vývojem. Nicméně při znalosti problematiky poruch autistického spektra u drtivé většiny dětí s autismem jsme schopni dosáhnout velkého pokroku. Musíme mít na paměti, že i dítě s autismem můžeme rozmazlit. Pevně věříme, že angažovaný aktivní přístup rodičů zabezpečuje dítěti lepší prognózu. MÝTUS 16: STRUKTUROVANÉ UČENÍ, KTERÉ MI VŠICHNI NABÍZÍ, VYCHOVÁVÁ Z DĚTÍ ROBOTY. Strukturované učení není filozofie ani pedagogický směr, je to jen metoda práce, která pomáhá snížit handicap v oblasti 9

10 diagnostika-brozura:layout :56 Page 10 exekutivních funkcí (organizace, plánování, orientace, soustředění) a spolu s vizualizací informací jednoznačně napomáhá lidem s PAS maximalizovat svoje schopnosti, lépe se adaptovat na požadavky běžného života a přijímat ze svého okolí smysluplné informace. Jádro pedagogické a výchovné práce ale zůstává stejné, existuje i řada dalších metod, které lze v práci s dětmi účelně využívat (např. nácviky sdílení pozornosti, rozvoj komunikačních dovedností, terapie hrou, rozvoj smyslového vnímání a smyslové integrace, kognitivně behaviorální terapie, behaviorální analýza). Pro úspěšnou práci s dítětem je důležitá laskavost, zaujetí, empatie a selský rozum. MÝTUS 17: PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA SE DAJÍ VYLÉČIT, NA INTERNETU LZE NAJÍT ŘADU DOPORUČENÍ A PŘÍBĚHŮ SE ŠŤASTNÝM KONCEM. Internet je úžasným zdrojem informací. Bohužel však již automaticky nezaručuje hodnotu těchto informací. Poruchy autistického spektra se nedají klasickým způsobem vyléčit, jde o poruchu, která způsobuje ve specifických oblastech různě těžký deficit. Nicméně děti se vyvíjí, obraz i forma handicapu se mohou v průběhu let u každého jednotlivce měnit, a to často k lepšímu. Také vyšší vzdělání a dobré společenské zařazení, které nejsou u autismu nemožné, mohou budit dojem vyléčení. Alternativní léčbu autismu je třeba pečlivě zvážit, vzít v úvahu vynaložené finance, čas, energii, vedlejší negativní vliv na rodinu i dítě a neprokázaný účinek. Internet v tomto případě není objektivní rádce. a nechali je očkovat, nevhodnou výchovou, stresem v těhotenství. Tyto názory patří do kategorie absurdní, autismus je porucha vrozená, která má genetickou příčinou, i když mechanismus dědičnosti dosud není znám. Vina na rodičích rozhodně neleží. MÝTUS 19: LIDÉ S AUTISMEM NEVNÍMAJÍ ČI ODMÍTAJÍ OKOLNÍ PODNĚTY, NIC NEPOTŘEBUJÍ, NEJLEPŠÍ JE NECHAT JE BÝT. Fakt, že lidé s autismem nekomunikují, odmítají spolupracovat či se aktivně stahují ze společnosti neznamená, že jsou takto spokojeni a že pro jejich život je nejlepší tento stav akceptovat. Zejména děti, jejichž vývoj je velmi flexibilní a závislý na okolních podnětech vyžadují velmi aktivní přístup. Mezi velmi účinné metody, které usnadňují spolupráci a rozvoj dětí s autismem patří strukturované učení a vizualizace informací. U osob, u kterých se ještě nerozvinula nebo zůstala nerozvinuta řeč, je velmi důležitý co nejčasnější rozvoj systému alternativní komunikace (např. prostřednictvím obrázků). Obrázkový systém rozhodně nezbrzdí nástup běžné řeči. Velký důraz se klade na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. MÝTUS 18: RODIČE ZAPŘÍČINILI AUTISMUS SVÝM CHOVÁNÍM. Stále se občas setkáváme s názory, že za chování a postižení svých dětí mohou sami rodiče, například chybějící bezpodmínečnou láskou, tím, že svým dětem dávali nekvalitní jídlo 10

11 diagnostika-brozura:layout :56 Page 11 Lékař vidí dítě jen krátký čas, ale poskytuje diagnostikující osobě další zdroj odborných informací. Pro diagnostika je důležitý také popis chování v jiných situacích. Učitel zná dítě velmi dobře, je méně emočně angažován než rodiče a hlavně nejlépe vzhledem k možnosti srovnání a zkušenostem dokáže popsat chování dítěte v kolektivu. Závěry vztahující se k přítomnosti autismu mohou být ale subjektivní, často jsou ovlivněné všeobecně rozšířenými mýty, které se týkají poruch autistického spektra. Ostatní (lékaři, učitelé, logopedi) Zóna vyšší objektivity informací Rodiče Psycholog, psychiatr Výklad rodičů nemusí být přesný, v této oblasti fungují obranné mechanismy, některé zjevné obtíže a odlišnosti mohou rodiče nevědomě popírat. Zejména u prvorozených dětí nemají rodiče kvůli nedostatku zkušeností náhled na normu. Existují rodiče, kteří naopak některé pro diagnózu nepodstatné projevy vidí výraznější v důsledku načtených informací, a mohou jejich nadměrným zdůrazňováním zkreslit názor diagnostika. Neocenitelným přínosem rodičů do diagnostického procesu jsou jejich velmi hluboké znalosti o dítěti podpořené každodenní zkušeností. U starších dětí bývají informace o minulosti již méně přesné. Diagnostik vidí dítě jen v omezeném čase a kontextu. Některé starší děti jsou na odborná vyšetření a otázky zvyklé a na relativně krátký standardní kontakt při vyšetření naučené. Problémy, se kterými se rodina potýká, se tak neprojeví. Jiné děti mohou mít velmi špatný den a kombinace nepříznivých faktorů může při vyšetření navodit dojem autismu. Výhodou diagnostika jsou jeho odborné metody, znalosti, zkušenost a celkový odstup. 11

12 diagnostika-brozura:layout :56 Page Průběh diagnostiky: Diagnostický proces se skládá ze dvou hlavních částí, ze sestavení anamnézy a z konkrétního vyšetření. Určitá míra nervozity před, v počátku vyšetření a před sdělením závěru je běžná téměř u každého rodiče, obvykle po chvíli vymizí. ANAMNÉZA: Získání údajů o vývoji a chování dítěte se provádí pomocí strukturovaného rozhovoru, který vede proškolený pracovník APLA. Probírají se např. první a současné příčiny znepokojení, okolnosti těhotenství a porodu, kdy dítě začalo chodit a mluvit, chování ve školce nebo ve škole. Pohovor o důvodech vyšetření a vývoji dítěte trvá 2 3 hodiny. Na rozhovor je zapotřebí se plně soustředit, proto se na anamnézu rodič dostavuje bez dítěte. Základní informace, na které se bude pracovník vyptávat, budou rodičům zaslány dopředu em či poštou, aby se na anamnézu mohli připravit. Rodiče před či v průběhu anamnézy obdrží dotazník určený pro školu či školku a zajistí jeho předání a zaslání zpět. CO S SEBOU NA ANAMNÉZU: poznámky k požadovaným informacím (dobrovolné) odborné zprávy z vyšetření (neurologie, psychiatrie, psychologie, logopedie) zprávu ze školy, ze školky (dotazník rodič předá paní učitelce a zajistí jeho návrat) kresby dítěte z domova nebo školky, které kreslilo bez pomoci u mladších dětí školní práce dítěte (písanky, způsob vedení sešitu, poslední vysvědčení /zejména slovní/) možnost přinést DVD s natočeným chováním dítěte, zejména pokud se jedná o záznam důležitý pro diagnostiku. Videozáznam je velmi důležitý u dětí, které nespolupracují či s cizími lidmi vůbec nemluví, ale doma je tomu jinak. přezůvky VYŠETŘENÍ: Při příchodu obvykle poskytneme rodině deset až patnáct minut, aby všichni měli možnost přivyknout si na nové prostředí. Dítě má možnost pohrát si s hračkami, celkově se zklidní. Vyšetření začínáme krátkým vstupním pohovorem s rodinou. Samotné vyšetření dítěte od 3 4 let obvykle probíhá o samotě s vyšetřujícím, pokud tomu nebrání výrazná úzkost dítěte. Vyšetření bez přítomnosti rodičů se provádí ze dvou důvodů: 1) většina dětí podává lepší výkon bez přítomnosti rodičů 2) sledování reakce na separaci a adaptace na cizí osobu je součástí vyšetření sociálních dovedností Vyšetření probíhá formou hry a plněním úkolů u stolečku a pro děti je obvykle zábavné. Většina dětí vyšetření, které trvá minut, bez problémů zvládne. U dětí, které mají velké obtíže s adaptací, čekáme, až se zklidní. Pokud se nepodaří dítě kvůli pláči a křiku vyšetřit a existuje možnost, že při dalším vyšetření již bude dítě lépe adaptováno, dostane rodina nový termín. Je velmi žádoucí, aby si rodina zajistila u menšího nebo neklidného dítěte i doprovod k dítěti (prarodiče, teta, asistent, chůva), protože při závěrečné konzultaci, které se obvykle chtějí zúčastnit oba rodiče, je o dítě postaráno, rodiče se tak mohou soustředit na důležité informace. Diagnostické vyšetření trvá 2 3 hodiny. CO S SEBOU NA VYŠETŘENÍ: nové zprávy získané od doby anamnézy, nové obrázky, školní práce jsou li důležité pro diagnostiku oblíbené hračky a knížky, jsou-li důležité pro průběh vyšetření nebo uklidnění dítěte, starším dětem knížka, časopis nebo elektronická hra zpříjemní čekání svačinu a pití pro dítě přezůvky

13 diagnostika-brozura:layout :56 Page 13 Dosažená vývojová úroveň v měsících Ukázka typického vývojového profilu tříletého dítěte s autismem. Hrubá motorika Jemná motorika Grafomotorika Názorové myšlení Receptivní řeč Expresivní řeč Neverbální komunikace Hra Sebeobsluha Imitace vizuální Imitace řečová Sociální chování Pracovní chování VÝVOJOVÝ PROFIL Vývojový profil schopností sestavuje z výsledků vyšetření psycholog, a to zejména u předškolních dětí s nerovnoměrným vývojem. V jednotlivých vývojových oblastech (např. pohybových, sociálních, řečových, rozumových) stanovuje hrubou vývojovou úroveň fungování. Na základě těchto údajů lze vypočítat tzv. vývojový kvocient, který nám napoví, jak výrazný je případný vývojový deficit. Například dítě, které plní úkoly na úrovni dvou let při chronologickém věku čtyř let, má středně těžké vývojové opoždění. Průměrný vývojový kvocient má stejně jako inteligenční kvocient hodnotu 100. Vývojový profil dětí s autismem je často velmi nerovnoměrný a stanovení celkové úrovně funkčnosti je jen hrubým odhadem. Čím mladší dítě, tím méně jsou výsledky vyšetření stabilní. Prognosticky je poměrně spolehlivé stanovení mentálních schopností dítěte před zahájením školní docházky. 13

14 diagnostika-brozura:layout :56 Page 14 DIAGNOSTIKA DOSPĚLÝCH: Diagnostika dětských vývojových poruch v dospělosti bývá obtížná. Pokud je to možné, je vhodné, aby na anamnézu přišli spolu s dospělým i jeho rodiče. Pokud nelze jinak, je důležité, aby si dospělá osoba žádající o diagnostiku sehnala co nejvíce informací o vlastním dětství (o chování doma, ve školce a ve škole, o vztazích s vrstevníky, jaký byl vývoj řeči a zájmy). U starších dospělých obvykle rodiče nepřichází, vyhlídky na správnou diagnózu se zvyšují, pokud podá informace o diagnostikovaném člověku ještě jiná osoba, např. přítel, manžel, sourozenec, jiný příbuzný či známý, kteří se zúčastní anamnestického pohovoru. Samotná psychodiagnostika dospělého se skládá z rozhovoru a administrace několika testů. Vyšetření dospělé osoby trvá obvykle 2 hodiny. STANOVENÍ PROGNÓZY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ: Závažnější mentální handicap lze stanovit zhruba od druhého roku věku dítěte. Většina dětí s poruchou autistického spektra má vývoj značně nerovnoměrný. U nich bývá přesné stanovení prognózy vývoje rozumových schopností pouze orientační. Důvodem je velká variabilita v dětském vývoji. Obecně platí, že čím menší dítě, tím méně spolehlivá prognóza. Mezi šestým a sedmým rokem se lze s vyšší mírou spolehlivosti vyjádřit k možnostem a omezením budoucího života dítěte. Větší obtíže s fungováním v běžném životě a vyšší míru pomoci budou vyžadovat děti, které v tomto věku nemluví nebo mluví jen velmi málo, jejich rozumové schopnosti spadají do pásma mentálního handicapu, mají závažné problémy v sociální interakci a vykazují velkou míru emoční nestability (agresivita, frekventované afektivní stavy). SPOLEHLIVOST VÝSLEDKŮ VYŠETŘENÍ Diagnostika poruch autistického spektra je vzhledem k různorodosti projevů a častému spoluvýskytu s jinými poruchami a nemocemi složitá a závěry plynoucí z vyšetření nemusí být vždy jednoznačné. U většiny dětí a dospělých jsme schopni stanovit diagnózu při prvním sezení. Další skupinu tvoří děti zejména do 4 5 let, které si většinou zveme na kontrolní diagnostické vyšetření. Starší děti a dospělé, u kterých není diagnóza jednoznačná, necháváme sledovat rok terapeutem a teprve potom vyslovíme jednoznačný závěr. K mylnému diagnostickému závěru dochází sporadicky. Tato možnost ale existuje, a to ve smyslu falešné pozitivity (u dítěte se stanoví PAS, ačkoliv problém dítěte tkví jinde) či ve smyslu falešné negativity (dítě má poruchu autistického spektra, která nebyla diagnostikována). K zmenšení tohoto rizika přispívá co největší objem informací a délka sledování dítěte. Kontrolní vyšetření a dlouhodobější sledování dítěte v našem centru toto riziko snižují na minimum. Existuje určitá část dětí, která v raném věku splňuje veškerá kritéria PAS, vývojem však dochází k redukci až vymizení symptomatiky do té míry, že je odňata formální diagnóza. Zahraniční literatura udává okolo 10% dětí. U nás je odhadem toto číslo menší, což může být zapříčiněno ještě jemnějším diagnostickým sítem v zahraničí, kde jsou diagnostikovány i děti s velmi mírnou hraniční symptomatikou. NEVÁHAT OBJEDNAT SE NA KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ POKUD: 1) přetrvává podezření na poruchu autistického spektra, i když diagnóza byla oficiálně vyloučena; 2) se došlo k závěru, že autistické chování vymizelo, i když již byla oficiálně stanovena diagnóza poruchy autistického spektra. 14

15 diagnostika-brozura:layout :56 Page 15 CO DĚLAT, KDYŽ SE ZÁVĚRY Z RŮZNÝCH PRACOVIŠŤ DIAMETRÁLNĚ LIŠÍ? Diagnostické pracoviště vybírejte pečlivě. Dejte přednost závěrům, které jsou podloženy oficiálními standardizovanými testy ADI R, ADOS. Zjistěte si na dané pracoviště reference a kvalifikaci odborníků na diagnostikování poruch autistického spektra. Mějte na paměti, že kvalitní diagnostický proces je u poruch autistického spektra minimálně několikahodinový. Dejte důvěru pracovišti, které splňuje odborné předpoklady. APLA Praha, střední Čechy, o.s. garantuje vyšetření plně odpovídající euroamerickému standardu. Odborná způsobilost diagnostiků APLA je podpořena pravidelnou účastí zástupců diagnostického střediska na konferencích Autisme Europe a stážemi v zahraničí. OBJEDNÁNÍ NA DIAGNOSTIKU: Kontaktní telefon: , (9 15 hodin), lze využít záznamník, paní asistentka zavolá zpět. Objednat se lze i po internetu přes formulář uvedený na webových stránkách (odkaz na úvodní stránce Objednejte se na diagnostiku). Projevem solidárnosti s čekajícími i vyšetřujícími je omluvit neúčast na vyšetření či anamnéze s co největším předstihem. V případě nemoci či jiného závažného důvodu je stanoven náhradní termín. Čekací doby se pohybují v řádu měsíců. Adresa diagnostického střediska: Dolanská 23, Praha 6, Liboc, JAK SE K NÁM DOSTANETE: Pracoviště se nachází nedaleko konečné tramvajové zastávky Divoká Šárka v ulici Evropská. Automobilem se k nám dostanete směrem od Dejvic po Evropské ulici, směrem od Kladna sjezdem z městského okruhu v místě křižovatky s Evropskou ulicí. V přilehlých ulicích lze bez problémů parkovat. Hostouňská Vlastina Ke Džbánu Divoká Šárka Evropská Litovická Jenečská Špotzova Libocká Tram Divoká Šárka Vodní nádrž Džbán Restaurace Džbán Dolanská U kolejí Evropská Jenečská Tram Vozovna Vokovice Fakulta tělesné výchovy a sportu PROČ JE ČEKACÍ DOBA TAK DLOUHÁ: Diagnostické vyšetření je velmi časově i profesně náročné a zájem o služby značný. Také vzhledem k faktu, že jde o dotovanou službu, pracuje v diagnostickém středisku jen omezený počet diagnostiků. Důvody jsou tedy zejména finanční a personální. Doufáme, že odborná úroveň našich služeb vykompenzuje nepříjemné čekání. O autorce textu: PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. Klinická psycholožka zabývající se profesně od roku 1994 problematikou poruch autistického spektra. Zakladatelka občanského sdružení APLA, autorka monografie Poruchy autistického spektra (Portál, 2006). Lektoruje kurz Diagnostika poruch autistického spektra (viz nabídka kurzů na V APLA Praha, střední Čechy, o.s. pracuje jako ředitelka metodického střediska a je zde odpovědná za kvalitu diagnostických postupů. 15

16 diagnostika-brozura:layout :56 Page 16 APLA Praha poskytuje komplexní služby pro lidi s PAS v České republice. Oblast diagnostiky je zajišťována psychology, případně psychiatrem. O rodiny s předškolními dětmi se stará tým pracovníků rané péče. Speciální pedagogové sestavují pro děti, žáky a studenty individuální vzdělávací programy, spolupodílí se poradensky na zařazování dětí do předškolních a školních zařízení, poskytují školám a školpraha A STŘEDNÍ ČECHY kám odborné poradenství. Vyškolení terapeuti vedou individuální i skupinové nácviky sociálních dovedností nebo analyzují a řeší problémové chování. Někteří pracovníci poskytují odborné poradenství pobytovým zařízením sociální péče, které mají v péči klienty s PAS. APLA Praha je současně registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje programy podporovaného zaměstnávání. Text: Kateřina Thorová Grafické zpracování: Zuzana Vojtová Foto: Alexandr Hudeček a archiv APLA Praha Vydalo Diagnostické a metodické středisko APLA Praha, 2011 APLA Praha, střední Čechy, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Auticentrum, o.p.s. Auticentrum, o.p.s. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice, 370 11 1 Slovo úvodem Vážení přátelé, uživatelé služeb a příznivci osob s autismem.

Více

Zdůvodů legislativních požadavků

Zdůvodů legislativních požadavků Kapitola 4 Děti s fyzickými nebo psychickými problémy Zdůvodů legislativních požadavků a také pro řadu objektivních přínosů jsou v mnoha předškolních zařízeních do programů výchovné péče integrovány děti

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT

Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Mgr. Blanka Hrbková Hrudková, odbor 28 MŠMT Existují děti, které když se narodí, aniž by chtěly, aniž by chtěli jejich rodiče nebo kdokoli jiný na tomto světě, se hned zpočátku chovají způsobem, který

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt

Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Metodické materiály k SVP vytipovaných pro projekt Autor: Mgr. Magdaléna Steinerová Praha, červen 2015 Registrační číslo projektu: Realizátor projektu: CZ.2.17/3.1.00/36357 FZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2010 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY Výroční zpráva 2010 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S. NEJKOMPLEXNĚJŠÍ NABÍDKA SLUŽEB PRO LIDI S PAS A

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Pavla Hájková. Obor: Sociální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské výchovy. Pavla Hájková. Obor: Sociální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské výchovy Pavla Hájková III. ročník, kombinované studium Obor: Sociální pedagogika Pracovní skupina pro klienty s poruchami

Více

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012

Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky. Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací plán předškoláka s odkladem školní docházky Mgr. Stanislava Emmerlingová 2012 Význam předškolního období Mozek dítěte v předškolním věku je nejpružnější

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV CÍLENÉ POHYBOVÉ INTERVENCE NA ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI U DĚTÍ S AUTISMEM (MULTIMEDIÁLNÍ DVD) DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek

Stati a zprávy z výzkumu. Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Stati a zprávy z výzkumu HUDBA TĚLA - ČESKÁ MUZIKOTERAPEUTICKÁ METODIKA* (1. díl) Marie Beníčková, Zdeněk Vilímek Anotace: První díl článku popisuje základní koncepci české muzikoterapeutické metodiky

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Oblastní charita Trutnov Druh služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Forma služby: ambulantní a terénní Územní okruh působnosti:

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732317521

jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732317521 ASPEKTY IDENTIFIKACE MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Z POHLEDU PSYCHOLOGICKÉHO A PEDAGOGICKÉHO PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. předsedkyně Centra nadání www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol.

NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA. Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Lenka Felcmanová a kol. NÁVRH SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Autorský kolektiv: Mgr. Lenka Felcmanová, Mgr. Tomáš Habart, Mgr. Ing. Michaela Vodenková

Více

Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY DIAGNOSTIKA

Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY DIAGNOSTIKA Pomáháme světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY DIAGNOSTIKA CESTA K DIAGNÓZE: AUTISMUS Mít zdravé dítě je přání všech rodičů, bohužel ne vždy se toto jejich přání

Více

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků.

Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. S P R Á V N Á V Ý S L O V N O S T Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole a na zapojení do kolektivu vrstevníků. Správná mluva je

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

Integrace žáků s poruchami autistického spektra na 1. stupni základních škol v Praze

Integrace žáků s poruchami autistického spektra na 1. stupni základních škol v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Integrace žáků s poruchami autistického spektra na 1. stupni základních škol v Praze Vypracovala:

Více

ADHD Metody práce (lektor Mgr. Marie Komárová) Mgr. Ludmila Sýkorová Dis. Mgr. Helena Šťastná

ADHD Metody práce (lektor Mgr. Marie Komárová) Mgr. Ludmila Sýkorová Dis. Mgr. Helena Šťastná ADHD Metody práce (lektor Mgr. Marie Komárová) Mgr. Ludmila Sýkorová Dis. Mgr. Helena Šťastná ADHD vysvětlení pojmu Jedná se o poruchu s deficitem pozornosti, zvýšenou aktivitou a impulzivitou dítěte Děti

Více

Metodická zpráva č. 6

Metodická zpráva č. 6 Metodická zpráva č. 6 AKTUÁLNÍ VZTAH RODINY A ŠKOLY. SPOLUPRÁCE SE ŠKOLSKÝMI PORADENSKÝMI PRACOVIŠTI. PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D., PhDr. Sylva Hönigová ÚVOD Metodická zpráva č. 6, kterou zpracovávali

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ TŘÍDY. PaedDr. Vladimír Šik FUTURUM - 2014

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ TŘÍDY. PaedDr. Vladimír Šik FUTURUM - 2014 DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ TŘÍDY PaedDr. Vladimír Šik FUTURUM - 2014 Základní otázky při poznávání skupiny A: obecně o žácích - Koho mám před sebou? - Jaký je? - Co dává a co potřebuje? B: obecně o projevech (názory,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova

CVIÈENÍ PRO HYPERAKTIVNÍ DÌTI Speciální pohybová výchova Podìkování Krajskému úøadu Moravskoslezského kraje za finanèní podporu této publikace, která má zlepšit zdraví mladé generace nejen v kraji, ale i v celé republice. MUDr. Marie Zemánková, pediatr, neurolog,

Více

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU

Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Mgr. Zuzana Pospíšilová HRAJEME SI S BÁSNIÈKOU Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2794. publikaci Odpovìdná

Více

3 Pedagogická diagnostika

3 Pedagogická diagnostika 3 Pedagogická diagnostika Pedagogická diagnostika je speciální pedagogická disciplína, která se zabývá objektivním zjišťováním, posuzováním a hodnocením vnitřních a vnějších podmínek i průběhu a výsledků

Více

1. Organizační struktura...3. 2. Úvodní slovo...4. 3. Poslání a cíle organizace...5. 4. Přehled činnosti v roce 2012...6

1. Organizační struktura...3. 2. Úvodní slovo...4. 3. Poslání a cíle organizace...5. 4. Přehled činnosti v roce 2012...6 Obsah: 1. Organizační struktura...3 2. Úvodní slovo...4 3. Poslání a cíle organizace...5 4. Přehled činnosti v roce 2012...6 5. Hospodaření společnosti, účetní závěrka...7 5.1 Rozvaha...7 5.2 Výkaz zisků

Více

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči

17. JAK ZLePŠIT SPOLUPRáCI S RODIČI, PRAKTICKý MANUáL PRO RODIČe TéMA: SPOLUPRáCe S RODIČI Anotace Praxe kodexu komunikace s rodiči 17. Jak zlepšit spolupráci s rodiči, praktický manuál pro rodiče Téma: spolupráce s rodiči Anotace Dobrá komunikace mezi učitelem a rodiči žáka stojí na oboustranném porozumění a důvěře. Ve vztahu k rodinám

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

Roční plán pro školní rok 2015-2016

Roční plán pro školní rok 2015-2016 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2015-2016 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvková organizace NABÍDKA KURZŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ LEDEN 2015 OBSAH 1.1 Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti?

Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Případové konference možnost spolupráce nebo ohrožení nezávislosti? Rozum a Cit Mgr. Jaroslava Máliková 26.6.2012 Občanské sdružení Rozum a Cit 1 Metodické doporučení navazuje na novelu zákona č. 359/1999

Více

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY

Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Rozhodovací procesy v ŽP HRY A SIMULAČNÍ MODELY Teorie her proč využívat hry? Hry a rozhodování varianty her cíle a vítězné strategie (simulační) Modely Operační hra WRENCH Cv. Katedra hydromeliorací a

Více

PŘÍKLADY Z NAŠÍ PRAXE

PŘÍKLADY Z NAŠÍ PRAXE PŘÍKLADY Z NAŠÍ PRAXE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI DĚTÍ A ŽÁKŮ, PRÁCE S DĚTMI A ŽÁKY ZE ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ CENTRUM PRO RODINU SLUNEČNICOVÁ ZAHRADA STŘEDISKO PREVENCE A LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ DROP IN O.P.S.

Více

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální

Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Adaptace žáka s poruchou autistického spektra na prostředí ZŠ speciální Vypracovala: Mgr.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 084 342/99-1165 Signatura: vh5ns102 Oblastní pracoviště č. 8 Liberec Okresní pracoviště Semily INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální mateřská škola při Dětském centru

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno

Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno Předčasný porod jako potenciálně traumatizující situace postřehy klinického psychologa Hana Jahnová, Jana Míchalová Fakultní nemocnice Brno XIX. Neonatologické setkání XIII. Hanákovy dny 3. - 5. června

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 9 Autor i nakladatelství

Více

Školní zralost B1.34 ROZDÍLY V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZDÍLECH V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ

Školní zralost B1.34 ROZDÍLY V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZDÍLECH V SOCIÁLNÍM CHOVÁNÍ Školní zralost P H D R.V ÁCLAV M ERTIN,P RAHA Původně vstupovaly do povinného vzdělávání všechny děti podle kalendářního věku, a jestliže některé z nich v první třídě neprospívalo, mělo se více snažit

Více

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční.

hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože se věnuje hudbě, rozvíjí se celistvě po stránce rozumové i emoční. Cílové skupiny muzikoterapie Hudba pro každého Každý člověk, a především každé dítě by mělo mít příležitost tvořit hudbu. Tvoření hudby slouží k celistvému rozvoji člověka, protože zaměstnává zároveň levou

Více

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok

I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán. Jméno a příjmení dítěte. Datum narození. Školní rok I. Vyplní mateřská škola: Mateřská škola: Individuální vzdělávací plán Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 ABC o.p.s., Karola Šmidkeho 1823/9, 708 00 Ostrava- Poruba OBSAH Obsah Úvodní slovo 1 Poslání společnosti 2 Organizační struktura 3 Aktivity v roce 2015 4-6 Výsledky hospodaření

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 3. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-526/15-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-526/15-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-526/15-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy, příspěvková organizace

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/0, příspěvková organizace telefon 485 32 875, e-mail spzs.nemocnice@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 20/202 Zpracovala

Více

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření EVALUACE (za období 1. - 8. měsíce projektu) Obsah 1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření... 1 2. Šetření respondenti... 2 3. Použité metody... 3 4. Sběr dat a jeho metoda... 5 5. Metoda analýzy

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIS-2922/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Mateřská škola Tupadly 152 Sídlo Tupadly 152, 28563 E-mail právnické osoby IČ 75033879 turanska@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

1. Pravidla šetrné sebeobrany

1. Pravidla šetrné sebeobrany Podrobná specifikace jednotlivých vzdělávacích aktivit Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Pravidla šetrné sebeobrany Umožnit m zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, která ohrožuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Obecné směřování školy vize 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, autismem

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o.s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC I. Charakteristika organizace

Více

Burza práce 28. 4. 2016

Burza práce 28. 4. 2016 Burza práce 28. 4. 2016 Tato burza je určena výhradně ke zprostředkování práce asistenta pedagoga. Své inzeráty sem mohou vkládat zájemci o tuto práci i ti, kteří jejich služby potřebují (vedení škol,

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Stati a výzkumná sdělení ŽÁK S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE Pavel Zikl Anotace: Příspěvek se zabývá vzděláváním žáků s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a komplexní péčí o tyto

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-558/15-K. Mgr. Šárkou Gabrielovou, ředitelkou školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-558/15-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49 753 533 Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy

Více

VY_32_INOVACE_03_02_04

VY_32_INOVACE_03_02_04 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_04 Výchova ke zdraví Péče o dítě Číslo projektu Klíčová aktivita CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 4. AMBULANTNÍ LÉČBA Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových látek,

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti

Úrovně MT praxe. Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti MT praxe Úrovně MT praxe Pomocná k různým cílům v obasti edukace, komunikace a rozvoje osobnosti Rozšiřující k posílení výsledků léčebných a terapeutických postupů Intenzivní má významnou roli v terapeutickém

Více

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá)

Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) Třinácté komnaty dětské duše Violet Oaklander (Co všechno děti zbožňují a co paní Violet ráda dělá) (Recenze - Mgr. J. Šupa) Kniha nese podtitul - průvodce světem vašeho dítěte a už obrázek na obalu slibuje,

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Akademie nadání ANA

Výroční zpráva za rok 2014. Akademie nadání ANA Výroční zpráva za rok 2014 Akademie nadání ANA Zpráva o činnosti za rok 2014 (dále jen ANA ) byla jako občanské sdružení registrována Ministerstvem vnitra ČR dne 21.12.2009 pod č.j. VS/1-1/78058/09-R a

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 5. února 2016 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 5. února 2016 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 5. února 2016 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 15.1. 2016 8,00 - prohlídka školy 9,00

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum

Oblastní pracoviště. Inspekční zpráva. Speciálně pedagogické centrum ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Speciálně pedagogické centrum při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami Alvalída, s. r. o. Hanychovská 743, 460 10

Více

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009

Katalog vzdělávání. Kurzy Semináře Výcviky Supervize. Leden červen 2009 Modrá linka (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež) Centrum pro vzdělávání supervizi Modré linky Lidická 50, 658 12 Brno www.vzdelavani.modralinka.cz Katalog vzdělávání Kurzy Semináře Výcviky Supervize

Více

DYS-centrum Praha, o. s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889

DYS-centrum Praha, o. s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 DYS-centrum Praha, o. s. Korunovační 8, Praha 7, 170 00 www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org tel., zázn., fax: 233 370 262, mobil 603 399 889 CENTRUM PRAHA - CZECH REPUBLIC Výroční zpráva za rok

Více

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika

1.2 Motorické testy - obecná charakteristika 1.2 Motorické testy - obecná charakteristika Test používáme ve významu zkouška. Jedná se o vědecky podloženou zkoušku, jejímž cílem je dosáhnout kvantitativního výsledku. Testování znamená: 1. Provedení

Více

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 0. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,

Více

KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Bakalářská práce Karolína Klimperová Specializace v pedagogice: psychologie

Více