A. Matrika. Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A. Matrika. Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel"

Transkript

1 Kancelář tajemníka oddělení matriky a evidence obyvatel Vážení spoluobčané, dnem 1. července 2001 nabyla účinnost nová právní úprava týkající se matrik, jména a příjmení zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o matrikách/. Přihlašování k trvalému pobytu se provádí na základě zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů. K tomu, abyste byli lépe připraveni na úřední jednání na matrice a evidenci obyvatel Městského úřadu v Litvínově, připravili jsme pro Vás jednoduché návody, jak postupovat. Oddělení matriky a evidence obyvatel se nachází v budově úřadu na nám. Míru čp. 11, přízemí, č. 12, 13 a 14. Telefonické spojení: Malá Dana vedoucí oddělení matriky a evidence obyvatel, matrikářka, tel , kancelář č. 12 pí Ing. Husáková Veronika CZECH POINT, legalizace, vidimace, ztráty a nálezy, vítání občánků, matrikářka, tel , kancelář č. 14 Noheylová Veronika CZECH POINT, legalizace, vidimace, tel , kancelář č. 14 Berkyová Irena evidence obyvatel přihlašování k trvalému pobytu, správní řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, tel. č , kancelář č. 14 Úřední dny na oddělení matrika a evidence obyvatel: Pondělí a středa , hodin Úřední hodiny CZECH POINT kancelář č. 14: pondělí a středa , hodin úterý a čtvrtek , hodin pátek hodin provádění legalizace mimo úřední místnost hodin A. Matrika 1. Matriční obvod Litvínova 2. Narození Vítání občánků do života 3. Uzavření manželství: 3.1. podmínky k uzavření manželství 3.2. místo konání svatebního obřadu 3.3. svatby mimo obřadní síň 3.4. seznam oddávajících členů zastupitelstva města 3.5. vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 3.6. osvědčení k uzavření církevního sňatku 4. Úmrtí 5. Vydávání matričních dokladů rodný list, oddací list, úmrtní list 6. Jméno a příjmení: 6.1. Prohlášení o volbě druhého jména 6.2. Změna jména a příjmení 6.3. Ženská příjmení 6.4. Příjmení po rozvodu manželství 7. Zápisy matriční událostí do zvláštní matriky v Brně 8. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství 9. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu 10. Evidence ztrát a nálezů

2 1. Matriční obvod Litvínova - Litvínov a jeho části: Horní Litvínov, Chudeřín, Dolní Litvínov, Růžodol, Horní Ves, Křížatky, Lounice, Písečná, Šumná, Hamr, Janov, Záluží - Louka u Litvínova - Český Jiřetín a jeho část Fláje, - Klíny a jeho části Rašov a Sedlo 2. Narození Při narození dítěte jeho rodný list vydá matriční úřad, do kterého spadá místo jeho narození. Pokud se tedy děťátko narodí např. v nemocnici v Mostě, je k vydání jeho rodného listu příslušný Magistrát města Mostu bez ohledu na trvalý pobyt jeho rodičů. K vyřízení rodného listu matka předloží: je-li vdaná - občanský průkaz, rodný list, oddací list je-li svobodná - občanský průkaz a rodný list je-li rozvedená - občanský průkaz, rodný list a pravomocný rozsudek o rozvodu manželství je-li vdova občanský průkaz, rodný list a úmrtní list manžela souhlasné prohlášení o jménu dítěte: Do matriční knihy nelze zapsat jména: - zkomolená, zdrobněla a domácká - fyzické osobě mužského pohlaví jména ženské a naopak - jméno, které užívá žijící sourozenec společných rodičů Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, musí rodiče dítěte předložit doklad vydaný znalcem. Na matrice je možno nahlédnout do seznamu povolených jmen. Podle platného zákona o matrikách mohou být dítěti zapsána dvě jména, která nesmí být stejná. Dítěti, jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen. Pokud je matka dítěte svobodná, rozvedená či vdova, a chce provést spolu s otcem dítěte uznání otcovství souhlasným prohlášením rodičů, mohou toto provést před nebo po narození, a to před jakýmkoliv matričním úřadem. S matkou dítěte se dostaví i otec, oba předloží občanské průkazy a rodné listy, matka, která je rozvedená či vdova předloží rozsudek o rozvodu nebo úmrtní list manžela. U rozvedených a ovdovělých matek může být určení otcovství jen v tom případě, uplynulo-li 300 dní po nabytí právní moci rozvodu či úmrtí manžela. Pokud tato doba neuplynula, předloží matka oddací list. Otcovství v případě, že je jeden z rodičů nezletilý, je možno určit pouze na soudě. Pokud rodiče neurčí dítěti jména do jednoho měsíce od narození, oznámí matriční úřad tuto skutečnost příslušnému soudu. Vítání občánků Vítání občánků do života pro děti s trvalým pobytem v Litvínově se koná 4x do roka, informace o probíhajícím vítání občánků je dostatečně dlouhou dobu zveřejněno na webových stránkách města, úřední desce, v budově městského úřadu, v novinách Radnice, v čekárnách ordinací pediatrů a gynekologickým ordinacích. Vítání se koná vždy pro děti, narozené šest měsíců před plánovaným vítáním.

3 3. Uzavření manželství 3.1. Podmínky k uzavření manželství Manželství lze uzavřít: před kterýmkoli matričním úřadem v ČR před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt, před orgánem státem registrované církve před orgánem státem registrované náboženské společnosti před jakýmkoli obecním úřadem, je.-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohroženo, v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou České republiky, kapitánem letadla registrovaného v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen, před zastupitelským úřadem České republiky v cizině, v cizině též před orgánem k tomu zmocněným. Kdo a za jakých podmínek Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Způsobilost k uzavření manželství Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem nebo vdanou ženou, mezi předky a potomky a mezi sourozenci, totéž platí o o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením, nezletilým, který není plně svéprávný výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu než šestnáct let, osobou, jejíž svéprávnost byla omezena manželství lze uzavřít jen s povolením soudu, osobou stiženou duševní poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním, uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem manželství, mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem. Jak a kam se obrátit Pokud se snoubenci rozhodnou uzavřít manželství na matričním úřadě v Litvínově, je nutno, aby se dostavili na matriku úřadu a zde si vyzvedli dotazník k uzavření manželství. Dotazník po vyplnění spolu s příslušnými matričními doklady odevzdají matrikářce a dohodnou se na termínu svatebního obřadu. Co musíte předložit Snoubenec, který je státním občanem ČR, k vyplněnému dotazníku k uzavření manželství připojí: doklad, kterým je možné prokázat totožnost, rodný list doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem, výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)

4 případný úmrtní list zemřelého manžela, případný pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu, jde-li o osobu nezletilou starší 16 let rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci. Cizí státní občané dále předloží: doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, v kalendářním týdnu před uzavření manželství předloží snoubenec, který je cizincem, matričnímu úřadu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky, vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Bez tohoto potvrzení a výše uvedených dokladů se sňatek nemůže uskutečnit! Doklady vydané orgány cizího státu mají důkazní moc veřejných listin v České republice, pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka (ust. 57 zákona o matrikách). To znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu a následně jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv."apostillou". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných. Všechny předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale musí být též přeloženy do českého jazyka, a to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Pokud budou doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen. Pokud snoubenec, popř. snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popř. snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nezbytné, aby byl při svatebním obřadu přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si snoubenci zajišťují na vlastní náklady. Jenom v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží písemné prohlášení, nemusí být svatební obřad tlumočen. K podání žádosti o uzavření manželství musí být přítomni oba snoubenci, žádost musí být oběma snoubenci podepsána a musí být doloženy originály všech potřebných dokladů. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Tento se prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem a cizinec cestovním pasem před svatebním obřadem. Po uzavření manželství matriční úřad: oddělení snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně příjmení v souvislosti s uzavřením manželství, novomanželé jsou povinni do 15 pracovních dnů od uzavření manželství požádat o vystavení nového občanského průkazu. v následujícím týdnu po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

5 Církevní sňatek pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření platného manželství. Bez tohoto osvědčení nelze církevní sňatek uzavřít manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství. Formuláře Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na matričním úřadu. Poplatky a termíny Správní poplatky jsou vybírány dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích. Snoubenci při podání žádosti o uzavření manželství zaplatí: uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3000 Kč uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost Kč Poplatky se platí v hotovosti před provedením úkonu. V případě zájmu o svatební obřad mimo stanovenou místnost v termínu konání vítání do života bude tento termín brán jako sňatek ve stanovenou dobu. Termín uzavření manželství musí být dohodnut s matrikářkou, a to alespoň tři týdny před plánovanou svatbou. Pokud nebude termín obsazen, bude zrušen Místo konání svatebního obřadu Hlavním místem pro uzavírání sňatků je od obřadní síň v budově zámku Valdštejnů čp. 1 a jako obřadní síň byla ponechána i stávající obřadní síň v budově Městského úřadu Litvínov čp Svatby mimo obřadní síň Pokud si snoubenci přejí uzavřít manželství mimo stanovenou místnost, je nutno, aby toto projednali s matrikářkou úřadu. Pokud bude místo vhodné k uzavření manželství, domluví si s matrikářkou termín, hodinu a podrobnosti k uzavření manželství. Za uzavření manželství na jiném vhodném místě zaplatí správní poplatek Kč. Snoubencům nabízíme možnost uzavřít manželství na jiném vhodném místě, a to - v Galerii Radniční sklípek ve Smetanově ulici čp. 40 Usnesením Rady MěÚ Litvínov č. 1416/49 ze dne byly schváleny sazby nájemného za pronájem těchto reprezentačních prostor v budovách majetku města s účinností od : Galerie Radniční sklípek Kč svatební obřady. Snoubenci kromě poplatku za pronájem těchto prostor zaplatí správní poplatek Kč za uzavření manželství na jiném vhodném místě..

6 Mají-li snoubenci zájem uzavřít manželství ve všední den v obřadní síni, musí toto rovněž projednat s matrikářkou alespoň tři týdny před požadovaným termínem, a pokud bude vhodný termín, může být manželství takto uzavřeno. Za uzavření manželství mimo stanovenou dobu zaplatí snoubenci správní poplatek Kč. Seznam oddávajících členů zastupitelstva města Dle 11a, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, která je matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. Pověření k provádění sňatečného obřadu je podmíněno mandátem člena zastupitelstva. Rada města Litvínova svým usnesením č. R/5/01 ze dne pověřila výkonem svatebních obřadů členy zastupitelstva: Mgr. Helenu Zemánkovou Týřovou, Kateřinu Holzknechtovou, Ing. Hanu Žihlovou, JUDr. Daniela Voláka, Ing. Roberta Kyselu, Ing. Tomáše Hocelíka, PhDr. Mgr. Patrika Christiana Cmoreje, Mgr. Martina Kliku Rostislava Šímu Dle 11a, písm. b), odst. 2, zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách mohou snoubenci učinit prohlášení o uzavření manželství i před starostou nebo místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce. Toto prohlášení musí být učiněno v přítomnosti matrikáře matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá. V našem případě se jedná o tyto obce ve správním obvodu matričního úřadu Litvínov: Louka u Litvínova, Klíny a Český Jiřetín. V praxi to znamená, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt např. v Louce u Litvínova. Pokud se domluví se starostou této obce, může uzavřít manželství před starostou nebo místostarostou obce Louka u Litvínova za přítomnosti matrikáře matričního úřadu Litvínov Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Snoubenec, který je státním občanem České republiky nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále bezdomovec ), jíž byl povolen trvalý pobyt na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství před zastupitelským úřadem ČR v cizině nebo před orgánem cizího státu vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Jak a kam se obrátit: Se žádostí o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žadatel může obrátit na: matriční úřad podle místa trvalého pobytu matriční úřad podle posledního trvalého pobytu na území ČR před odchodem do ciziny, na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině, může mu doklad vydat i zastupitelský úřad ČR v cizině Co musíte předložit: občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince, rodný list,

7 výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem), úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka), případně úmrtní list zemřelého manžela, případně pravomocný rozsudek o rozvodu manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku, úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených dokladů, jde-li o osobu nezletilou starší 16 let rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci, Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc s ověřeným podpisem žadatele k obstarání vysvědčení, žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady. Poplatky: Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč. Lhůty: Matriční úřad je povinen vydat vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství má platnost 6 měsíců ode dne vystavení Osvědčení k uzavření církevního sňatku Prohlášení o uzavření manželství před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností, mohou snoubenci uzavřít tehdy, pokud předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno a od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců. Jak a kam se obrátit: K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení je vydáno po na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, okres Most, PSČ oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí, číslo dveří 12, tel. č Co musí snoubenci předložit: K žádosti o vydání osvědčení musí snoubenci předložit stejné doklady, které jsou nutné předložit k uzavření manželství necírkevní formou. Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství: oddělí snoubencům roh občanského průkazu a vydá potvrzení o změně stavu, popř. změně příjmení v souvislosti s uzavřením sňatku, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno.

8 Matriční úřad po zápisu uzavřeného manželství do knihy manželství vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu. Poplatky: Za vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku se poplatek nevybírá. 4. Úmrtí Úmrtí, ke kterým došlo v obcích Litvínov, Louka u Litvínova, Český Jiřetín a Klíny vyřídí občané na oddělení matriky a evidence obyvatel v budově Městského úřadu Litvínov, náměstí Míru 11, přízemí, č. dveří 12, tel. č K vyřízení úmrtního listu je nutné předložit: občanský průkaz, rodný nebo oddací list zemřelého, občanský průkaz pozůstalé manželky, popř. pozůstalého manžela, občanský průkaz zařizovatele pohřbu. Úmrtní listy doporučujeme vyřizovat sedmý den po úmrtí z důvodu postupného doručování ohledacích listů zdravotnickými zařízeními. Jak a kam se obrátit: S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, okres Most, PSČ oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí, číslo dveří 12, tel. č Vydávání matričních dokladů Matriční úřad Litvínov vede matriční knihy pro obce: Litvínov, Louka u Litvínova, Český Jiřetín a Klíny. Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu: rodného listu při narození oddacího listu při uzavření manželství úmrtního listu při úmrtí Matriční doklad je vydán oprávněné osobě po předložení občanského průkazu osobně, nebo je zaslán na doručenku do vlastních rukou oprávněné osoby. Pokud došlo ke ztrátě některého matričního dokladu, může Vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis. Kdo je oprávněná osoba k vydání matričního dokladu: Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře: fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členové rodiny manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, jejím sourozencům a zmocněncům těchto osob, pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků, statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do ,

9 fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Matriční doklad (rodný, oddací a úmrtní list) obsahuje údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání. Nahlédne-li oprávněná osoba do matriční knihy, může se seznámit se všemi údaji zapsanými v matriční knize, t.j. včetně dodatečných záznamů a oprav. Nahlížení do matričních knih a činit výpisy z nich lze pouze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení 12 let i osvojenec. S ústní či písemnou žádostí o povolení nahlédnout do matriční knihy se obraťte na matriční úřad podle místa, kde došlo k matriční události. Matriční úřad Litvínov vede matriční knihy do : - církevní římsko-katolické - rok církve československé - rok 1949 bez vyznání - rok stavovské matriky Pokud je žadatel pokřtěn do jinou než uvedenou církví, musí se o doklad obrátit na matriku, kde jsou tyto matriční knihy církví uloženy. Převážně jsou uloženy na matrice Magistrátu města Most. Jak a kam se obrátit: S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, okres Most, PSČ oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí, číslo dveří 12, tel. č Poplatky: Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši - 100,- Kč Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin 20 Kč za každou matriční událost Jméno a příjmení 6.1. Prohlášení o volbě druhého jména Od , t.j. po nabytí účinnosti zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, je možno zapsat do matriční knihy dvě jména při splnění podmínek stanovených zákonem. V matričních knihách vedených od do bylo možno zapsat pouze jedno jméno. Prohlášením je možno zvolit ke stávajícímu jménu jméno druhé (ne dvě nová jména). Za nezletilé činí prohlášení zákonní zástupci, u nezletilých starších 15 let je třeba jejich souhlasu bez jejich souhlasu nemůže být druhé jméno zapsáno. V matričních knihách vedených do bylo možno více jmen. Pokud bylo zapsáno pouze jedno jméno, lze prohlášením zvolit druhé jméno. Pokud jsou v matriční knize zapsána dvě nebo více jmen a tato jsou uvedena i na rodném listu vydaném do , platí v úředním styku pouze jméno uvedené na prvním místě nebo jméno jinak označené za hlavní. Občan může učinit prohlášení o volbě druhého jména, které však může být zvolenou pouze ze jmen již zapsaných v matriční knize. Užívání těchto dvou jmen bude prokazovat rodným listem vydaných po To znamená, že se automaticky neobnoví užívání dvou jmen zapsaných v matriční knize.

10 Křestní list se považuje za veřejnou listinu prokazující narození za předpokladu, že obsahuje údaje uváděné v době jeho vydání v rodném listu a byl vydán do Prohlášení o volbě druhého jména není časově omezeno, nepodlého správnímu poplatku, lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět. Prohlašující je oprávněn, ale i povinen užívat jméno, popřípadě jména a příjmení, kterými je zapsán v matriční knize. Je tedy povinen požádat o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, atd., na němž budou uvedena obě jména. Kdo a za jakých podmínek Občan České republiky, popř. zákonní zástupci nezletilého občana ČR. Jak a kam se obrátit na matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana a matriční úřad, v jehož knize narození je jméno zapsáno Prohlášení o zvolení jména, popř. jmen, obsahuje: jméno(a), příjmení, datum a místo narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká, jméno(a), příjmení, popř. rodná příjmení a datum narození fyzických osob činících prohlášení za nezletilce, jméno, popř. jména, která si zvolí, ověřený podpis prohlašovatelů, je-li prohlášení činěno osobně, ověření podpisů není třeba a matriční úřad na prohlášení poznamená, že bylo podepsáno před ním, nebo že byl podpis, popř. podpisy, uznány za vlastní, případně souhlas nezletilého staršího 15 let s prohlášením o zvolení druhého jména k prohlášení se připojí rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká Změna jména a příjmení Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Kdo a za jakých podmínek jméno, popř. jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popř. žádosti jejích zákonných zástupců, změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod, změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženská, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem, změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého, pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti, žádost může podat občan ČR, popř. zákonní zástupci nezletilého občana ČR, nebo fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

11 Jak a kam se obrátit O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě, není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti: matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR, Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt. Co musíte k žádosti přiložit Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje: jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, popř. datum a místo uzavření manželství žadatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu žadatele, popř. nezletilého dítěte, jméno, popř. jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil, jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby, údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte, (osoby nezletilé platný cestovní doklad ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR) odůvodnění K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen: rodný, popř. oddací list žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list, doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (např. občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu), doklad o státním občanství, )osoby nezletilé platný cestovní doklad ČR nebo osvědčení o státním občanství ČR vydává krajský úřad podle místa trvalého pobytu nezletilé osoby na základě žádosti zákonného zástupce je nutné připojit rodný list dítěte, případně oddací list nebo rodné listy rodičů narozených po , občanský průkaz rodiče, správní poplatek 100,- Kč je možno požádat prostřednictvím matričního úřadu v místě trvalého pobytu, průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu, souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popř. jmen nebo příjmení, u nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen. Formulář Formulář žádosti není předepsán. Je stanoven pouze obsah písemné žádosti. Poplatky: Fyzická osoba uhradí správní poplatek 100 Kč:

12 při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána déle jak šest měsíců od právní moci rozsudku o rozvodu manželství), za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí. Při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši Kč: poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou při podání žádosti Lhůty pro vyřízení Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení Ženská příjmení Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy uvést příjmení, které bude užívat, v mužském tvaru, jde-li - o cizinku, - státní občanku ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, - st. občanku ČR, jejíž manžel je cizinec - nebo st. občanku ČR, která je jiné než české národnosti. Prohlášení lze učinit i zpětně, t.j. v případech, je-li již příjmení ženy zapsáno v matriční knize vedené matričním úřadem do účinnosti citovaného zákona v souladu s pravidly české mluvnice. Jak a kam se obrátit Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu a její podání není časově omezeno. Jak a kam se obrátit: S ústní či písemnou žádostí o vydání požadovaného dokladu se obraťte na Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, okres Most, PSČ oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí, číslo dveří 12, tel. č Poplatky Poplatky se nevybírají Příjmení po rozvodu manželství Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popř. upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství. K žádosti předloží: - průkaz totožnosti, - rozsudek o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci - oddací list, pokud bylo manželství uzavřeno před jiným matričním úřadem, než kde je podáváno oznámení.

13 Oznámení může učinit u kteréhokoliv matričního úřadu. Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s doklady uvedeným, který oznámení do tří dnů postoupí příslušnému matričnímu úřadu. Zápisy matričních událostí do zvláštní matriky v Brně Do zvláštní matriky v Brně se zapisují matriční události (narození, uzavření manželství, úmrtí) občanů České republiky, ke kterým došlo na a) území cizího státu b) zastupitelském úřadu ČR c) lodi nebo v letadle mimo území ČR d) místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu Žádost o zápis se podává u kteréhokoli matričního úřadu. O matriční události se sepíše zápis, ke kterému se doloží: cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, jež má být zapsána do zvláštní matriky (rodný, oddací, úmrtní list) opatření předepsaným ověřením a úředně přeložený do českého jazyka. Doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká (občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství, listina o udělení občanství). Další doklady k ověření správnosti matričních skutečností (rodný, oddací, úmrtní list, rozsudek o rozvodu). 7. Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR Podle 44 zákona č. 186/2013 o státním občanství ČR a o změně některých zákonů: Osvědčení o státním občanství ČR vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. Žádost o vydání osvědčení se podává u krajského úřadu. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu, který ji bezodkladně zašle příslušnému krajského úřadu v ČR. Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, ověřování pravosti podpisu Žádosti o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou /vidimace/ či ověřování pravosti podpisu /legalizace/ se provádí v kanceláři č. 14 přízemí na Městském úřadu v Litvínově, náměstí Míru 11 pracoviště CZECH POINTU. Ověření podpisů (legalizaci) mimo úřední místnost od 1.března 2015 Služba je určena občanům umístěným v léčebně dlouhodobě nemocných, domově pro seniory a podobných zařízeních v katastru obce Litvínov a držitelům průkazu ZTP, ZTP/P a imobilním občanům Městský úřad Litvínov nabízí od 1. března 2015 možnost ověření podpisů (legalizaci) mimo úřední místnost (dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování, 15, odst. 1).

14 Komu je služba určena: občanům umístěným v léčebně dlouhodobě nemocných, domově pro seniory a podobných zařízeních v katastru obce Litvínov držitelům průkazu ZTP, ZTP/P a imobilním občanům Jak a kdy službu objednat: osobně na oddělení matriky a evidence obyvatel MěÚ Litvínov telefonicky na číslech: nebo elektronicky na u: nebo z provozních důvodů je nutné ověření podpisů nahlásit alespoň 1 týden předem Kdy je možné legalizaci mimo úřední místnost provést: každý pátek v době od 8 do 10 hodin Správní poplatky: 30 Kč za každý podpis (dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, pol. 5a) od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P Zodpovídá: MěÚ Litvínov 8. Evidence ztrát a nálezů Pokud někdo najde ztracenou věc, je nálezce povinen ji odevzdat příslušnému státnímu orgánu, tj. Městskému úřadu v Litvínově, náměstí Míru 11 č. dv. 14 přízemí /č. tel /. Nálezy jsou na úřadě evidovány po dobu 6 měsíců, poté nalezená věc připadne do vlastnictví města. Veřejnost je o nálezech pravidelně informována pomocí prostřednictvím úřední tabule. A. Evidence obyvatel Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Kdo a za jakých podmínek Změnu místa pobytu hlásí: za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce, za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Osobní údaje z informačního systému se poskytují: obyvateli staršímu 15 let na základě písemné žádosti informace k jeho osobě s výjimkou údaje o osvojení, který se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let, za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce. žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem, pokud se obyvatel nepodepíše před příslušným orgánem a nepředloží občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta

15 Jak a kam se obrátit Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj. : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, kancelář č. 14 v přízemí Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana. Co musíte předložit Občan je povinen předložit: platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše Přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Správní poplatky ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč zrušení údaje o místu trvalého pobytu za každou osobu 100 Kč zrušení místa trvalého pobytu při odchodu do ciziny 100 Kč Povinnost občana Občan je povinen do 15 dnů od ohlášení změny místa trvalého pobytu požádat o vystavení nového občanského průkazu. Právní úprava Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 192/2001 Sb., vyhlášky č. 248/2001 Sb. a vyhlášky č. 543/2002 Sb. V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Kdo je oprávněn v této věci jednat Oba snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Kdo je oprávněn v této věci jednat Oba snoubenci, popř. jejich zmocněnec na základě plné moci. Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen snoubenci ), že vstupují do manželství. Sňatečný

Více

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY

VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY VŠEOBECNÁ VNITŘNÍ SPRÁVA STUDIJNÍ TEXTY PRO PŘÍPRAVU NA ZVLÁŠTNÍ ČÁST ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY OBSAH Úvod str. 3 Zvláštní část úřednické zkoušky str. 4 1. Matrika a sbírka listin str. 5 2. Státní občanství str.

Více

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace 01. Identifikační kód PDY00004 02. Kód životní situace SC00004 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství 04. Základní informace k životní situaci Manželství vzniká svobodným a úplným

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

Vyřizování občanského průkazu

Vyřizování občanského průkazu Vyřizování občanského průkazu Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost

Více

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při sňatečném obřadu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

(3) a naše společné nezletilé děti (do 18 let) - 1. dítě: Jméno(a), příjmení. Rodné příjmení. Datum a místo narození, okres/stát.

(3) a naše společné nezletilé děti (do 18 let) - 1. dítě: Jméno(a), příjmení. Rodné příjmení. Datum a místo narození, okres/stát. Magistrát města Karlovy ary odbor vnitřních věcí Moskevská 2035/21 361 20 Karlovy ary Žádost o povolení změny příjmení pro celou rodinu (1) Žadatel Rodné číslo Datum a místo uzavření manželství Státní

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince Narodilo se vám dítě? a/ dítě z manželství jeden z rodičů předloží: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte - oddací list - občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Změna trvalého pobytu. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Změna trvalého pobytu. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Změna trvalého pobytu 4. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem

Více

Občanský sňatek (uzavření manželství)

Občanský sňatek (uzavření manželství) Občanský sňatek (uzavření manželství) Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Manželství nemůže být uzavřeno: se ženatým mužem

Více

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2

Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s vyznačením navrhovaných změn a odst. 2 Část první Platné znění příslušných částí zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Č. j. MV- 25927-14/VS-2014 Praha 1. srpna 2014 Počet listů: 7 Přílohy: 0

Č. j. MV- 25927-14/VS-2014 Praha 1. srpna 2014 Počet listů: 7 Přílohy: 0 *MVCRX020SQ2P* MVCRX020SQ2P prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 25927-14/VS-2014 Praha 1. srpna 2014 Počet listů: 7 Přílohy: 0 Rozeslat dle rozdělovníku

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Uzavření manželství. Zpracovala: Zuzana Janušová

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Uzavření manželství. Zpracovala: Zuzana Janušová Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Uzavření manželství Zpracovala: Zuzana Janušová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva Diplomová

Více

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA

VŠEOBECNÁ SPRÁVA. Změny 10/2006 až 8/2008 USTANOVENÍ ZÁKONA SPECIFIKACE ČINNOSTI DLE USTANOVENÍ ZÁKONA PŮSOBNOST CHARAKTER ČINNOSTI PRÁVNÍ NORMA Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK Souhrn právních předpisů upravujících činnost obcí s k 3. 8. 2008 - VÝŇATEK říloha č. zadávací dokumentace VŠEOBECNÁ SRÁVA RÁVNÍ

Více

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 26. listopadu 2004. o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích Změna: 217/2005 Sb. Změna: 228/2005 Sb. Změna: 357/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 444/2005 Sb. Změna: 553/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD

I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD I N F O R M A C E PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY PRO ŽÁDOSTI PODANÉ OD 1. 1. 2014 dle 11 a následujících zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 4. Základní informace k životní situaci Vydání cestovního dokladu Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k překračování státních hranic České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li

Více

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru. Jméno, popř.jména:... Příjmení, popř. rodné příjmení:... Datum narození:..., rodné číslo:...

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru. Jméno, popř.jména:... Příjmení, popř. rodné příjmení:... Datum narození:..., rodné číslo:... /dle 69a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a přjmení a o změně některých souvisejích zákonů, ve znění Jméno, popř.jména:... Příjmení, popř. rodné příjmení: Datum narození:..., rodné číslo:...

Více

Občanské průkazy a cestovní doklady

Občanské průkazy a cestovní doklady Výpis z rejstříku trestů Žádost o výpis z rejstříku trestů K žádosti o výpis z rejstříku trestů občan předloží: platný občanský průkaz poplatek 100,- Kč Občanské průkazy a cestovní doklady Osobní doklady

Více

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko

Městský úřad Blansko nám. Republiky 1 678 01 Blansko Žádost o povolení nahlédnutí do matriční knihy* nebo sbírky listin* podle 25 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Žádám

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Uzavření manželství 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství 04. Základní informace k životní situaci Uzavření manželství je matriční událostí, která se zapisuje do knihy manželství.

Více

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu

01. Identifikační kód PDY00002. 02. Kód životní situace SC00002. 03. Pojmenování (název) životní situace. Žádost o vydání cestovního pasu 01. Identifikační kód PDY00002 02. Kód životní situace SC00002 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání cestovního pasu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Informationen für die Ausländer. Information for foreigners. Информация для иностранцев. Інформація для іноземців. гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл

Informationen für die Ausländer. Information for foreigners. Информация для иностранцев. Інформація для іноземців. гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл Information for foreigners Informationen für die Ausländer Інформація для іноземців Информация для иностранцев Thông tin cho người nước ngoài гадаад иргэдэд зориулсан мэдээлэл obsah karta č. 01 karta č.

Více

Sazebník. Příloha ČÁST I

Sazebník. Příloha ČÁST I správní právo Příloha Sazebník ČÁST I Položka 1 1. Přijetí žádosti nebo návrhu a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav Kč 300 b) o prodloužení lhůty pro podání daňového

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 8 OBECNÁ USTANOVENÍ... 8 Předmět úpravy... 8 Mezinárodní smlouvy a předpisy Evropské unie... 8 Nutně použitelná ustanovení právních předpisů...

Více

ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ. Všeobecné ustanovení. Vznik manželství. Díl 1

ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ. Všeobecné ustanovení. Vznik manželství. Díl 1 ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO HLAVA I MANŽELSTVÍ Díl 1 Všeobecné ustanovení 655 Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny,

Více

Aktualizované znění. 301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Aktualizované znění. 301/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 2. srpna o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Aktualizované znění 301/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000 o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů částka 85 Sbírky zákonů ročník 2000 rozeslána 7. září 2000 (účinnost 1.

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní doklad je veřejná listina opravňující

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele

ROK Ověření správnosti údajů v žádosti o výpis z rejstříku trestů a totožnosti žadatele ROK 2006 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. VS-2/60/2-2006 ze dne 3. 2. 2006 2. VS-327/60/2-2005 ze dne 10. 2. 2006 3. VS-408/60/2-2005 ze dne 7. 3. 2006 1. Doklad o právní způsobilosti k

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2397 204 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz

Vidimace a legalizace. Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz Vidimace a legalizace Školitel: Petr Bartek E-mail: petr.bartek@ub.cz 1 Úvod V této části kurzu se seznámíme s legislativní úpravou vidimace a legalizace a se správnými postupy při vykonávání této činnosti.

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

Příjmení Jméno Titul Datum narození Rodinný stav. orientační. Vztah k žadateli

Příjmení Jméno Titul Datum narození Rodinný stav. orientační. Vztah k žadateli Městská část Brno-střed Razítko podatelny Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu (její nedílnou součástí je Čestné prohlášení k Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu ze

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Varhany: Foto: DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení Rodné příjmení Datum, místo a okres (u cizinců stát) narození Rodné číslo Rodinný stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt)

Více

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci,

b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

správní řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 500/2004 Sb. správní řád ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu

Více

337/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 5. května 1992. o správě daní a poplatků

337/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady. ze dne 5. května 1992. o správě daní a poplatků 337/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků Změna: 35/1993 Sb., Změna: 157/1993 Sb., Změna: 302/1993 Sb., 315/1993 Sb., 323/1993 Sb., Změna: 85/1994 Sb., Změna:

Více

Informace o zápisovém lístku

Informace o zápisovém lístku Informace o zápisovém lístku 1. Podle kterých právních předpisů se postupuje: - zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydávání cestovních dokladů. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydávání cestovních dokladů. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání cestovních dokladů 4. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na

Více

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství

Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství Změny v řízení o neexistenci a o neplatnost manželství JUDr. Karel Svoboda PhD. Nové předpisy hmotného a procesního práva pozměnily jak pojem neplatného či neexistujícího manželství, tak proceduru, která

Více

ÚŘAD MĚSTYSE NEZAMYSLICE MATRIKA

ÚŘAD MĚSTYSE NEZAMYSLICE MATRIKA ÚŘAD MĚSTYSE NEZAMYSLICE Olomoucký kraj MATRIKA Kontakt: Úřad městyse Nezamyslice Tjabinova 111 798 26 Nezamyslice Tel. 582 388 119 Kontaktní osoby: Eva Štěpánková, Eva Horáková Úřední hodiny: pondělí

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód PDY00005 02. Kód životní situace SC00005 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní

Více

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU (PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU) 1

UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU (PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU) 1 UZAVÍRÁNÍ SŇATKŮ Z HLEDISKA ŘÁDŮ ČCE A ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU (PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU) 1 1. Co je manželství Právní řád ČR: Podle občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 2 je manželství trvalý

Více

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ

216/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 1. listopadu 1994. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů ČÁST PRVNÍ 216/1994 Sb. ZÁKON ze dne 1. listopadu 1994 o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Změna: 245/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 466/2011 Sb. Změna: 19/2012 Sb. Parlament se

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Základní ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exek... - znění dle 428/11 Sb., 396/12 Sb. 120/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Krajský úřad Středočeského kraje Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - oddělení správních agend VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2009 Metodika č. 1 pro obecní a městské úřady Středočeského kraje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit

se vydává ve lhůtě do 15 dnů je-li žádost podána na zastupitelském úřadě, ve lhůtě do 60 dnů dobu platnosti tohoto cestovního pasu nelze prodloužit Cestovní doklady Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů občanům

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

CO MÁM DĚLAT KDYŽ.. (nejčastější dotazy)

CO MÁM DĚLAT KDYŽ.. (nejčastější dotazy) CO MÁM DĚLAT KDYŽ.. (nejčastější dotazy) OVĚŘENÍ PODPISU, LISTINY Potřebuji ověřenou kopii vysvědčení. Ověření listiny (vysvědčení) neboli vidimaci vám provedeme na počkání v informačním oddělení MÚ Duchcov

Více

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

Registrované partnerství

Registrované partnerství 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Registrované partnerství 04. Základní informace k životní situaci Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného

Více

Pracoviště: Empatie, Pražská 88, 370 04 Č. Budějovice Tel.: 387 319 095 fax: 387 319 280 web: www.empatie.cz č.ú.: 27 6710500277/0100

Pracoviště: Empatie, Pražská 88, 370 04 Č. Budějovice Tel.: 387 319 095 fax: 387 319 280 web: www.empatie.cz č.ú.: 27 6710500277/0100 Žádost o sociální službu do Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie Pracoviště: Empatie, Pražská 88, 370 04 Č. Budějovice Tel.: 387 319 095 fax: 387 319 280 web: www.empatie.cz č.ú.: 27 6710500277/0100

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Metodické pokyny pro matriční agendu

Metodické pokyny pro matriční agendu Metodické pokyny pro matriční agendu Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci. Matriční úřady jsou obecní a městské úřady, které určí a jejich obvody vymezí Ministerstvo

Více

Podejte žádost o vydání dokladu "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství".

Podejte žádost o vydání dokladu Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 01. Identifikační kód PDY00031 02. Kód životní situace SC00016 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 04. Základní informace

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191 zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví

Více

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb., a o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Základní doklady pro vyplnění přiznání: 1) listina, pro na jejímž základě došlo ke změně vlastnictví

Více

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ Jméno, popř. jména a příjmení MUŽ ŽENA Rodné příjmení Datum, místo a okres (stát) narození Rodné číslo Osobní stav Státní občanství Bydliště (trvalý pobyt) Prohlášení o uzavření

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl: C vložka: 190366 (dále jen dražebník

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 5108/2010/VOP/MV Zpráva o výsledku šetření A - Obsah podnětu Kanceláři veřejného ochránce práv byl dne 21. 10. 2010 doručen podnět paní I. K., rozené L.-ové (dále také

Více

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců

222/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o pobytu cizinců 222/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějích předpisů, zákon č. 359/1999 Sb.,

Více

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510. U s n e s e n í Exekutorský úřad Vyškov č.ú.: 43-1109850257/0100 Soudní exekutor Mgr. Zuzana Komínková tel./fax : 517 330 510 Nerudova 8, 682 01 Vyškov e-mail: vyskov@soudni-exekutor.cz č.j. 114 EX 237/09-100 U s n e

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 139/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A sp. zn. 095 Ex 582/12/U 07-164 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský kandidát M g r. D a v i d H o z m a n, pověřený soudním exekutorem Exekutorského úřadu Prahy 4 JUDr. Janou Tvrdkovou, oprávněnou

Více

Místo narození:..., okres:...

Místo narození:..., okres:... Jméno, popř.jména:... Příjmení, popř. rodné příjmení: Datum narození:..., rodné číslo:... Místo narození:., okres:... Trvalé bydliště:... Žádám, aby mé příjmení :..., které je v matriční knize zapsáno

Více

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost

Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I. Místní příslušnost V. Platné znění zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Čl. I 7b Místní příslušnost (1) Pro insolvenční řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka. Pro insolvenční

Více

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ CESTOVNÍ PAS /=BIOMETRICKÝ SNÍMEK OBLIČEJE, OTISKY PRSTŮ, BEZPEČNOSTÍ PRVKY/

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ CESTOVNÍ PAS /=BIOMETRICKÝ SNÍMEK OBLIČEJE, OTISKY PRSTŮ, BEZPEČNOSTÍ PRVKY/ DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Český občan by si měl před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu 1) jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt (včetně cestovních dokladů) 2) rozsah

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí

Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu, zapsání dítěte do cestovního dokladu rodiče na zastupitelském úřadu (ZÚ) České republiky v zahraničí 04.

Více

U S N E S E N Í. proti. povinnému : Dana Rokoszová, bytem Pjanovova 1656/7, Ostrava, PSČ: 700 30, nar.: 06.02.1970. vydává tuto

U S N E S E N Í. proti. povinnému : Dana Rokoszová, bytem Pjanovova 1656/7, Ostrava, PSČ: 700 30, nar.: 06.02.1970. vydává tuto EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S o u d n í e x e k u t o r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t o j a n o v o n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H o r y T e l. / fax : + 4

Více

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie)

Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Uznávání soudních rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné vydaných v cizině (včetně členských států Evropské unie) Při provádění dodatečných záznamů o rozvodu, rozluce

Více

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost

ROK Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost ROK 2011 Číslo Č. j. /ze dne Název informace Platnost 1. MV-117452-2/VS-2010 ze dne 7. 1. 2011 2. MV-3742-1/VS-2011 ze dne 14. 1. 2011 Změny v souvislosti s novelizací zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu

Více

Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny. Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková

Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny. Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková Matrika otázky a odpovědi Vidimace částečné listiny Ing. Markéta Hofschneiderová Eva Vepřková 26.11.2009 1 Ženská příjmení Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření

Více

ŽÁDOST O DŮCHOD. Došlo orgánu sociálního zabezpečení:

ŽÁDOST O DŮCHOD. Došlo orgánu sociálního zabezpečení: ŽÁDOST O DŮCHOD příslušníků Policie České republiky, ostatních ozbrojených bezpečnostních sborů a bezpečnostních služeb a příslušníků Hasičského záchranného sboru Č.j.: Došlo orgánu sociálního zabezpečení:

Více

U S N E S E N Í. vydává tuto. dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba)

U S N E S E N Í. vydává tuto. dražební vyhlášku (nařízení dražebního jednání - elektronická dražba) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OSTRAVA S o u d n í e x e k u t o r J U D r. V l a s t i m i l P O R O S T L Ý S t o j a n o v o n á m. 7 / 8 7 3, 7 0 9 0 0 O s t r a v a M a r i á n s k é H o r y T e l. / fax : + 4

Více

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-VENKOV, Veveří 125,61645 BRNO JUDr~ Petr Kocíán, soudní exekutor tel.: +420 544 508 311, fax: +420 544 508 312, maihinfo@exekutorbrea.az, www.exetwtorbrno.cz úřední hodiny Po, St,

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

ZÁSADY A PODMÍNKY pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

ZÁSADY A PODMÍNKY pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih Zásady a podmínky pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH ZÁSADY A PODMÍNKY pro pronájem bytů

Více

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu

I. Termín a místo konání dražby. Označení dražebníka a navrhovatele dražby. Předmět dražby. Popis předmětu dražby a jeho stavu D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů I. Termín a místo konání dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 03/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 03/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo: D 03/2015 V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách a vyhlášky č. 18/2014, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, tímto níže uvedený dražebník

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více