StručnýpřehledpříkazůL A TEXu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "StručnýpřehledpříkazůL A TEXu"

Transkript

1 StručnýpřehledpříkazůL A TEXu Mgr. Jiří Pech, Ph.D. 2. dubna

2 OBSAH 2 Obsah 1 Úvod 4 2 Příprava a překlad dokumentu Linux TEXonWeb Windows StručnýpřehledL A TEXu Kostradokumentu Dalšípříkazyvzáhlaví Pravidlapropsanívlastníhotextu Úvodnístránka Stylystránky Nadpisy Obsahapřílohy Znakyapříkazy Speciálníznaky Speciálníjinaknezařaditelnépříkazy Dělěníslov Písma Druhypísem Použití Velikostpísma Poznámky Odstavce Mezery Textová prostředí Výčtovéprostředí Prostředíenumerate Prostředídescription Odkazyvtextu Citaceaodkazynaliteraturu Rejstřík Křížovéodkazy

3 OBSAH Poznámkypodčarou Sazba mezer a pomlček Psaní tabulek Sazba matematiky Příklady Maticeadeteminanty Grafika Prostředípicture Balíkgraphics

4 1 ÚVOD 4 1 Úvod Tento text slouží pro přípravu studentů Jihočeské univerzity z předmětu DTP. 2 Příprava a překlad dokumentu 2.1 Linux S dokumentem pracujeme v Linuxu. Na učebně je použit Arch Linux. Doporučuji používat grafický manažér KDE. 1. Příprava dokumentu Dokument si připravíme pomocí textového editoru gedit anebo kate abychom měli správně češtinu. Lze použít i jiné libovolné linuxové editory(vim, joe, nano, emacs a editor programu mc(mcedit)), ale nelze pak zaručit správné zobrazení češtiny. Základní kostru dokumentu neleznete v následující kapitole. 2. Překlad dokumentu V příkazové řádce, pomocí příkazu: cslatex dokument.tex Pokud nám program ohlásí nějakou chybu můžeme stisknout tyto klávesy: Enter překladdodalšíchyby x ukončení překladu r nonstop překlad i se všemi chybami(nejistý výsledek) h nápovědakdanéchybě(vangličtiněamálokdyskutečněpomůže) 3. Prohlížení dokumentu. V příkazové řádce pomocí příkazu: xdvi dokument.dvi POZOR NA PŘÍPONU! A tak dále dokola, pokud nejsme spokojeni. 2.2 TEXonWeb Web adresa Postupujte dle návodu na stránce.

5 3 STRUČNÝ PŘEHLED LATEXU Windows Použit Tex live Pro jeho použití je nutné nemít účet s omezeným přístupem nelzepoužítnaučebnáchpf.návodjenaeamosu.imagedvdjena \\raid\forall. 3 StručnýpřehledL A TEXu 3.1 Kostra dokumentu \documentclass[11pt]{report} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage{czech} \pagestyle{headings} Další formátovací příkazy a balíky \begin{document} Vlastní text \end{document} První řádek \documentclass[volby]{třída} Třídy Volby Třída Použití book kniha report zpráva article článek letter dopis slides fólie Volba Význam 11pt Velikost písma jedenáct bodů 12pt Velikost písma dvanáct bodů twoside Oboustranný tisk(u knih) a4paper, a5paper, b5paper Formáty papíru landscape Sazba na šířku

6 3 STRUČNÝ PŘEHLED LATEXU Další příkazy v záhlaví \usepackage[utf8]{inputenc} nastavení kódování. Další možnosti jsou cp1250 pro Windows nebo latin2 pro některé(starší) verze Linuxu a UNIXu. \usepackage{czech} použít česká pravidla pro dělení slov, psaní uvozovek apod. 3.3 Pravidla pro psaní vlastního textu Vlastní text píšeme běžným způsobem s následujícími výhradami: Libovolná kombinace mezer a tabelátorů za sebou se v přeloženém textu nahradí jednou mezerou. Pro vložení větší mezery použijeme pravidla pro vložení mezer(viz kapitola 6.1). Jeden stisk klávesy Enter je v přeloženém textu rovněž nahrazen jednou mezerou. Pro ukončení odstavce stiskneme dvakrát za seobou klávesu Enter. Propřechodnanovouřádku(bezukončeníodstavce atedybezsvislé mezery a odsazení následujícího řádku) napíšeme dvojici znaků\\. 3.4 Úvodní stránka Sází se na začátku dokumentu. Příklad generování úvodní stránky z tohoto dokumentu: \author{mgr. Jiří Pech, Ph.D.} \title{stručný přehled příkazů \LaTeX u} \date{\today} \maketitle \newpage Je možné rovněž použít styl titlepage.(viz. kapitola o stylech.) Tyto stranky se necisluji. Význam příkazů \author{} Autor textu \title{} Název dokumentu \date{} Datum vydání \today Dnešní datum \thanks{} Poznámka pod čarou \maketitle Pokyn pro generování titulní stránky

7 3 STRUČNÝ PŘEHLED LATEXU Styly stránky Nastavují se příkazem\pagestyle{styl}. Možné styly jsou: Styl Význam plain (defaultní) Číslo dokumentu dole veprostřed Tyto styly lze empty Prázdné, bez čísla headings V hlavičce číslo a název kapitoly v dokumentu libovolně měnit.(pozor styl dokumentu chapter si tyto styly přenastavuje.) 3.6 Nadpisy \titul[text v obsahu]{text nadpisu} nebo \titul*{text nadpisu} Význam titul Druh nadpisu(viz. následující tabulka) Textvobsahu Tentotextjeuvedenvobsahunamístotextunadpisu Text nadpisu Vlastní text nadpisu * Nečíslovaný nadpis nezařazený do obsahu Druhy nadpisů Nadpis Význam \part Nejvyšší nadpis(část), jen u knihy, samostatná stránka s nadpisem \chapter Jen u knihy, začátek na nové stránce, vysázen text kapitola číslo \section Nadpis 1. úrovně \subsection Nadpis 2. úrovně \subsubsection Nadpis 3. úrovně \paragraph Nadpis odstavce \subparagraph Podnadpis odstavce 3.7 Obsah a přílohy Obsah se generuje příkazem\tableofcontents. Někdy je nutné přeložit dokument vícekrát po sobě pro správné vygenerování obsahu.(latexnás na to upozorní.) Generuje se soubor s jménem stejným jako dokument a příponou toc, který obsahuje informace o obsahu.

8 4 ZNAKYAPŘÍKAZY 8 Příkaz\appendix způsobí, že namísto číslování kapitol jsou použita písmena abecedy a namísto textu kapitola je použit text příloha. 4 Znakyapříkazy 4.1 Speciální znaky Znak Zápis v LATEXu \ $\backslash$ $\sim$ # \# % \% $ \$ & \& Logo TEX \TeX Logo LATEX \LaTeX 4.2 Speciální jinak nezařaditelné příkazy Příkaz Význam \\ Nový řádek \noindent Potlačení odsazení prvního odstavce \newpage Nová stránka ~ Nedělitelná mezera 4.3 Dělění slov V textu je možné nastavit dělení slov pouze na požadovaném místě takto: orga\-ni\-zace. Pomocí speciálního příkazu\hyphenation{seznam slov} zapsaného na začátku dokumentu pak takto:\hyphenation{orga-ni-zace knihov-na}.

9 5 PÍSMA 9 5 Písma 5.1 Druhy písem Typ písma Příkaz Výsledek Normální text \textrm Abcdef Tučné písmo \textbf Abcdef Kurzíva \textit Abcdef Skloněné písmo \textsl Abcdef Strojopis \texttt Abcdef Bezpatkové písmo \textsf Abcdef Kapitálky \textsc Abcdef Použití \textbf{tučný text }\textit{kurzíva \textbf{tučná kurzíva}} dá Tučný text Kurzíva Tučná kurzíva 5.2 Velikost písma Sází se způsobem{\footnotesize Tento úsek je malým písmem (petitem)} Příkaz Velikost Ukázka \tiny 5 pt Abcdef \scriptsize 7 pt Abcdef \footnotesize 8 pt Abcdef \small 9 pt Abcdef \normalsize 10 pt Abcdef \large 12 pt Abcdef \Large 14,4 pt Abcdef \LARGE 17,28 pt Abcdef \huge 20,74 pt Abcdef \Huge 24,88 pt Abcdef Poznámky Je závažným typografickým prohřeškem měnit velikost písma v rámci jednoho odstavce. Pokudměnímevelikostpísmamělobytobýtalespoňo20%.

10 6 ODSTAVCE 10 6 Odstavce 6.1 Mezery Vodorovné mezery \hspace{velikost} nebo\hspace*{velikost}. Velikost(viz. následující tabulka) musí být udána. Zadání velikosti musí udávat číslo a vyjádření jednotky. Příkaz bez hvězdičky nevytvoří mezeru na začátku a konci řádku. Příkaz s hvězdičkou vždy. Jednotka Význam pt anglosaský typografický bod(0,351 mm) pc pica=12pt bp big point(1/72 palce) in inch(palec)=25,4mm cm centimetr mm milimetr dd Didôtův bod(0,3759 mm) cc cicero=12dd sp scaledpoint(nejmenšíjednotka(1pt=65536sp) em velikost malého písmene m ex velikost velkého písmene X Svislé mezery \vspace{velikost} nebo\vspace*{velikost}. Obdobně jako v předchozím případě. Navíc existují následující příkazy pro tvorby svislých mezer Příkaz Význam \smallskip čtvrtina řádkování \medskip polovina řádkování \bigskip celé řádkování

11 7 TEXTOVÁPROSTŘEDÍ 11 Vyplnění řádky Pro vyplnění volných míst mezi slovy a roztáhnutí do šířky stránky se používají následující příkazy: Příkaz Význam \hfill vyplnění mezerami \dotfill vyplnění tečkami \hrulefill vyplnění čárou Příklad: \noindent Slovo1 \hfill slovo2 \dotfill slovo3 \hrulefill slovo4 \\ je vysázeno jako: Slovo1 slovo2...slovo3 slovo4 Obdobně pro natažení stránky se používá\vfill. Tento příkaz je použit pod tímto řádkem. 7 Textová prostředí Sazí se postupem: \begin{prostředí} Text \end{prosředí}, kde prostředí je jedno z následující tabulky.

12 7 TEXTOVÁPROSTŘEDÍ 12 Seznam a vlastnosti Prostředí Vlastnosti flushleft Text zarovnaný vlevo flushright Text zarovnaný vpravo center Text zarovnaný doprostřed verse quote Sazba veršů. Řádky odděleny\\. Sloky prázdnou řádkou Text posunutý o 1.5 cm vpravo, začátky odstavců neodsazené, mezery mezi odstavci quotation Text posunutý o 1.5 cm vpravo, začátky odstavců odsazené, bez mezer mezi odstavci verbatim Přepis text tak jak je včetně všech řídících znaků itemize Výčtové prostředí(odrážky) enumerate Výčtové prostředí(čísla) description Popisné prostředí titlepage Titulní nečíslované stránky Více o prostředích a detailní popisy naleznete v knize Rybička[4]. 7.1 Výčtové prostředí \TeX je: \begin{itemize} \item Skvělý \item Zábavný \item [--] Složitý \end{itemize} TEXje: Skvělý Zábavný Složitý 7.2 Prostředí enumerate \TeX je: \begin{enumerate} \item Skvělý \item Zábavný \item [5b] Složitý \end{enumerate} TEXje: 1. Skvělý 2. Zábavný 5b Složitý

13 8 ODKAZYVTEXTU Prostředí description \begin{description} \item [\TeX] -- Skvělý sázecí program, mnohem lépší než WISYWIG editory typu M\$ Wordu \item [Linux] -- Operační systém z~rodiny UNIXových operačních systému. Existuje více distribucí Linuxu. \end{description} TEX Skvělý sázecí program, mnohem lépší než WISYWIG editory typu M$ Wordu Linux Operační systém z rodiny UNIXových operačních systému. Existuje více distribucí Linuxu. 8 Odkazyvtextu 8.1 Citace a odkazy na literaturu Prostředí thebibliography. Tvar stejný jako u prostředí enumerate. Položky jsou uvedeny pomocí příkazu\bibitem{návěští}. Na tyto položky se z textu můžeme odkázat příkazem\cite{návěští}. Návěští může obsahovat písmena a číslice v libovolném pořadí. Jak uvádí profesor Fiedler ve své knize \cite{fiedler}. \begin{thebibliography}{9} \bibitem{fiedler} Fiedler prof: Cimrman - diletant oder Fachman, Wien, 1985 \end{thebibliography} Jak uvádí profesor Fiedler ve své knize[1]. Reference [1] Fiedler prof: Cimrman- Diletant oder Fachman, Wien, 1985 Číslo za thebibliography udává maximální počet položek, tzn. kolikaciferné se má generovat číslo knihy.

14 REFERENCE Rejstřík Pro tvorbu rejstříku je nutné použít balík index. Ten zavedeme v hlaviččce příkazem: \usepackage{index} Dále je nutné rejstřík v hlavičce inicializovat. To se provede například příkazem: \newindex{default}{idx}{ind}{rejstřík} Význam parametrů je následující: default jménorejstříku.pokudmátejenjeden,nechtezdeslovodefault. idx jméno pomocného souboru do kterého se zapisují položky rejstříku ind jménosouboruvekterémjehotovýrejstřík Rejstřík nadpis rejstříku v dokumentu Jednotlivé položky do tohoto rejstříku v textu přidáme pomocí příkazu \index{heslo}anebo\index*{heslo}(vdruhémpřípaděseslovo heslo zobrazí v textu. Po překladu se vytvoří soubor s názvem soubor.idx(jeho jméno je identické s jménem souboru soubor.tex). Nyní musíme vytvořit vlastní rejstřík příkazem: \makeindex soubor.idx Rejstřík vložíme do dokumentu na požadované místo příkazem\printindex a dokument musíme ještě jednou přeložit. Pokud používáme rejstřík pak po každé změně v dokumentu musíme použít trojici příkazů: cslatex dokument.tex makeindex dokument.idx cslatex dokument.tex Více v literatuře, např.[5]. 8.3 Křížové odkazy Návěští(cíl, kotva) se nastaví příkazem\label{navěští} a odkaz se uvede pomocí příkazu\ref{návěští}(je-li label v číslovaných prostředích) anebo \pageref{návěští}(odkaz na stránku). Viz příklad:

15 9 SAZBA MEZER A POMLČEK 15 Tlak v~kapalinách řeší \label{pascal} Pascalův zákon Jak se píše v~pascalově zákoně na straně (\pageref{pascal}) Tlak v kapalinách řeší Pascalův zákon JaksepíševPascalovězákoněna straně Poznámky pod čarou Řeší se příkazem\footnote[symbol]{text poznámky}, kde nepovinný parametr symbol dovoluje nastavit symbol poznámky. Není-li tento parametr uveden číslují se poznámky od jedničky a číslo se automaticky zvyšuje po jedné. Jak píše profesor Fiedler \footnote{ on to je středoškolský profesor - tedy učitel} ve své knize. JakpíšeprofesorFiedler 1 vesvé knize 2 nastránce Sazbamezerapomlček Mezery Význam Zápis v LATEXu ukázka Normální mezera Jedna nebo více mezer nebo jedno odřádkování A B Zúžená mezera \, A B Nezlomitelná mezera ~ A B Rozšířenámezera \quad A B Dvojnásobná mezera \qquad A B Pomlčky Význam Zápis v LATEXu ukázka Spojovník - A-B Pomlčka -- A B Rozdělovník(divis) --- A B Minus(v matematickém textu) $-$ A B 1 onjetovlastněstředoškolskýprofesor-tedyučitel 2 onajetospíšebrožurkanežknihatedyspíšesešit

16 10 PSANÍTABULEK 16 Rozdělovník se používá v americké typografii. Minus v matematickém textubymělomítvelikostapozicivodorovnéčárkyvznaménku+. 10 Psaní tabulek Pro psaní tabulek se používá prostředí tabular. Jeho formát je následující: \begin{tabular}{popis sloupců} popis jednotlivých řádků \end{tabular} Popis jednotlivých sloupců- Svislé čáry jsou vyznačeny symbolem. Jednotlivé sloupce jsou pak posány takto: Symbol Význam l Sloupec zarovnaný vlevo c Sloupec zarovnaný na střed r Sloupec zarovnaný vpravo p{délka} Sloupec o přesné šířce Chceme-li některé sloupce oddělit jiným symbolem než svislou čarou pak v pipisu napíšeme místo znaku kde parametr znak určuje znak, který bude použit jako oddělovač. Jednotlivé řádky tabulky se ukončují příkazem\\. Jednotlivé položky se oddělují symbolem&. Vodorovné čáry se sází příkazem\hline. Například předchozí tabulka je sázena takto: \begin{tabular}{ l l } \hline Symbol & Význam \\ \hline \texttt{l} & Sloupec zarovnaný vlevo \\ \texttt{c} & Sloupec zarovnaný na střed \\ \texttt{r} & Sloupec zarovnaný vpravo \\ & Sloupec o~přesné šířce \\ \hline \end{tabular} Pokud chceme někde text přes více sloupců použijeme příkaz \multicolumn{počet}{zarovnání}{text}, kde číslo počet udává přes kolik sloupců umístíme text s uvedeným zarovnáním. Chceme-li naopak vložit

17 11 SAZBAMATEMATIKY 17 vodorovnou čáru pouze přes některé sloupce, použijeme příkaz\cline{x-y}, kde namísto x a y napíšeme číslo počátečního a koncového sloupce. Další podrobnosti k tabulkám v Rybičkovi[4]. 11 Sazba matematiky Pro sazbu matematického textu se používají následující prostředí Prostředí Význam Náhradní zápis math Matematický text v řádku $ na konci i začátku displaymath Rovnice na zvláštní řádek $$ na konci i začátku equation Rovnice na zvláštní řádek číslovaná není eqnarray Více vzorců pod sebou, všechny číslované není Použití symbolu $ má zajímavou historii Knuth jej zavedl proto, že sazba matematického textu byla dražší než zbytek textu. Pravidla pro psaní matematických symbolů si najděte v Rybičkovi[4] 11.1 Příklady Složený zlomek \begin{displaymath} \frac{x+1}{\displaystyle1+\frac{x}{x+1}} \end{displaymath} x+1 1+ x x+1 Odmocnina \begin{displaymath} y=\sqrt[3]{x^2-1} \end{displaymath} y= 3 x 2 1 Suma \begin{displaymath} \sum_{i=1}^\infty {\frac{1}{x^i}} \end{displaymath} i=1 1 x i Integrál

18 11 SAZBAMATEMATIKY 18 \begin{displaymath} \int\limits _1^2 f(x)\,\mathrm{d}x \end{displaymath} 2 1 f(x)dx Limity \begin{displaymath} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x}=0 \end{displaymath} 1 lim x x =0 Kombinační čísla \begin{displaymath} {n \choose k} = \frac{n!}{(n-k)! \displaystyle \cdot k!} \end{displaymath} ( ) n = k n! (n k)! k! 11.2 Matice a deteminanty Sází se pomocí prostředí array. Má dva parametry. První volitelný určuje, zda bude přiléhat objekt středem(defaultně), horním(t = top) nebo dolním (b = bottom) okrajem. Povinný určuje počet a zarovnání sloupců. Typy parametrů(l,car)jsoustejnéjakovprostředítabular.abyzávorkybyly přes celou výšku matice používají se příkazy\left a\right. Příklad: \begin{displaymath} \left( \begin{array}{cc} a^2+b^2 & -a \\ -b & 1 \end{array} \right) \end{displaymath} ( a 2 + b 2 a b 1 )

19 12 GRAFIKA Grafika VTEXunenímožnévkládatlibovolnéobrázkyjakjsteasizvyklízjiných programů. Kromě jiného za to může i doba vzniku(konec sedmdesátých let), kdy tato vlastnost nebyla zcela běžná. Přesto jsou tu tři možnosti: TEX obsahuje jednak prostředí picture, které umožňuje přímo ve zdrojovém textu pomocí jednoduchých příkazů vytvářet vektorové obrázky. Pomocí prostředí graphics lze vkládat obrázky ve formátu Encapsulated PostScript(přípona souboru eps). Do tohoto formátu je nutné vaše obrázky nejprve zkonvertovat. Pomocí programu bm2font je možné bitmapový obrázek převést na písmena, která se vloží do dokumentu speciálním příkazem Prostředí picture Pomocí tohoto prostředí lze přímo v dokumentu nakreslit jednoduchý vektorový obrázek. Obsahuje příkazy pro kreslení přímých čar, šipek, kružnic, oválů, textu a Beziérových křivek. Všechny tyto objekty se osazují pomocí příkazů\put a\multiput. Prostředí picture začíná úvodním příkazem ve kterém je definována velikost obrázku(první parametr) a počáteční bod(druhý parametr- nepovinný) ve vztahu k levému dolnímu rohu obrázku. Celý obrázek se chová jako jedno velké písmeno. \begin{picture}(60,40)(5,10) Obrázekbudeširoký60avysoký40jednotek,alevýdolnírohjena pozici(5,10) od aktuální pozice. Viz. Rybička strana 118[4]. Jednotka je implicitně nastaven na 1pt. Je možné zvolit jinou příkazem\unitlength např\unitlength=1mm.

20 12 GRAFIKA 20 Příklad Učitel je vysázen pomocí následujících příkazů: \unitlength=1mm \begin{picture}(200,100)(10,-30) \put(10,10){\line(1,1){30}} \put(10,10){\line(1,0){30}} \put(40,10){\line(0,1){30}} \put(40,10){\framebox(50,30){}} \put(50,20){\huge{učitel}} \thicklines \put(35,28){\circle{5}} \put(35,28){\circle{0.2}} \thinlines \put(40,10){\line(-1,-2){10}} \put(40,10){\line(1,-2){10}} \put(90,10){\line(-1,-2){10}} \put(90,10){\line(1,-2){10}} \put(90,40){\qbezier(0,0)(15,15)(-10,10)} \end{picture}

21 12 GRAFIKA 21 Elementy prostředí Picture Význam jednotlivých příkazů je v následující tabulce: Příkaz Význam text včetně formátování obyčejný text \framebox(a,b) rámeček ohraničený plnou čarou o rozměrech a,b \dashbox(a,b) rámeček ohraničený čárkovanou čarou o rozměrech a,b \makebox(a,b) rámeček bez ohraničenío rozměrech a,b \line(x,y){délka} úsečka(x,y)- směrový vektor x, y 6, 6 \vector(x,y){délka} šipka(zde x, y 4, 4 ) \circle{průměr} kroužek o daném průměru \circle*{průměr} plný kroužek o daném průměru(max. 6 mm) \oval(šířka,výška)[část] ovál \qbezier(a,b)(c,d)(e,f) Beziérova křivka, řízená třemi body \thicklines Silná čára \thinlines Slabá čára(defaultní) Bližší popis jednotlivých objektů na přednášce anebo v Rybičkovi[4] Balík graphics Je nutné jej vložit v hlavičce dokumentu příkazem\usepackage{graphics}. Obrázky je nutné převézt do PostScriptu(přípona souboru.ps). Například v Linuxu pomocí programu Gimp a ve Windows pomocí Microsoft Photo Editor. Obrázek se vloží do textu pomocí příkazu\includegraphics{obrazek.ps}. Pozor standardní dvi prohlížeč obrázek nezobrazí. Výsledný dokument je nutné převést do PostScriptu(např. pomocí dvi2ps nebo dvips) anebo do PDF(např. pomocí dvipdf). Pokud je obrázek malý anebo velký upravíme jej pomocí následujících příkazů: Příkaz Význam \scalebox{číslo} Násobek velikosti obrázku \resizebox{x}{y} Obrázek upraven do obdélníka o dané velikosti \rotatebox{číslo} Otočení o daný úhel číslo ve stupních. \reflectbox Zracdlové převrácení Zdexayjsourozměryobrázku(např.4cm).Místojednohozrozměru lze napsat vykřičník, pak je tento rozměr dopočítán, tak aby byl zachován původní poměr stran.

22 12 GRAFIKA 22 Například předchozí obrázek je sázen takto: \scalebox{7}{\includegraphics{montage.ps}}

23 REFERENCE 23 Reference [1] Knuth D.E., The TEXbook, Addison-Wesley, Massachusetts, 1994 [2] Lomtatidze Lenka, Plch Robert, Sázíme v LATEXu diplomovou práci z matematiky, Skripta MUNI, Brno, 2003 [3] Olšák Petr, Typografický systém TEX, Konvoj, Brno, 2000 [4] Rybička Jiří, LATEXpro začátečníky, Konvoj, Brno, 2003 [5] ŠVAMBERG, Michal. Seriál jak na LaTeX [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.root.cz/serialy/jak-na-latex/>. ISSN

Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete

Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete Obsah 1 Úvod k TEXu 2 1.1 TEX, L A TEX, tetex,........................................ 2 1.2 Uspořádání souborů.......................................

Více

Ne příliš stručný úvod

Ne příliš stručný úvod Ne příliš stručný úvod do systému LATEX 2ε Neboli L A TEX2e v 73 minutách Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna a Elisabeth Schlegl Michal Kočer, Pavel Sýkora Verze 2.2-Beta, 25 leden 1996 Verze překladu

Více

LATEX, sazba a typografie

LATEX, sazba a typografie L A TEX, sazba a typografie představení aplikace pro sazbu textu, pravidla sazby a typografie 13. května 2010, sazba a typografie Obsah I 1 L A TEX Co je L A TEX Principy a rozdíly oproti WYSIWYG editorům

Více

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO MARTIN DOSTÁL VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN

KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO MARTIN DOSTÁL VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO PRŮVODCE BAKALÁŘSKOU PRACÍ MARTIN DOSTÁL VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Úvodní stránka s logem fakulty

Úvodní stránka s logem fakulty Úvodní stránka s logem fakulty ABSTRAKT Abstrakt je stručné vyjádření obsahu textu, které kopíruje strukturu práce. Jeho cílem je podat potencionálnímu čtenáři práce představu o obsahu práce, na jejímž

Více

Píšeme dokumenty v L A TEXu II

Píšeme dokumenty v L A TEXu II Píšeme dokumenty v L A TEXu II Jakub Št astný, Root.cz 21.1.2008 Obsah 1 Hlavička 2 1.1 Třídy dokumentu....................................... 2 1.2 Balíčky.............................................

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

aneb L A TEX 2ε za 152 minut

aneb L A TEX 2ε za 152 minut Ne úplně nejkratší úvod do formátu LATEX 2ε aneb L A TEX 2ε za 152 minut autorů Tobiase Oetikera Huberta Partla, Irene Hyna a Elisabeth Schlegl Verze 4.27, 13. prosince 2009 Překladatelé: Michal Mádr a

Více

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák c Petr Olšák, 2013, 2014 Verze textu: 23. 4. 2015 URL: http://petr.olsak.net/tpp.html Předmluva TEX (vyslovujeme tech) je volně dostupný systém

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Katedra učitelství a humanitních věd PŘÍRUČKA KE STUDIU PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Ladislav Nádherný 2014/2015 aktualizováno 15.4.2015 17:18:00 Inovace studijního

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Naučte se víc... Metodická příručka

Naučte se víc... Metodická příručka Naučte se víc... Metodická příručka Microsoft Office Word 2007 Autor: Lukáš Polák Metodická příručka Microsoft Word 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

Základy MS Wordu 2007 jednoduše

Základy MS Wordu 2007 jednoduše Základy MS Wordu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v textovém editoru MS Word. Právě stručný text, obrázky

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více