Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 301 květen 2015 Vyjádřete se k budoucímu rozvoji města Vážení spoluobčané, součástí tohoto vydání Našeho domova je dotazník, který poslouží jako důležitý podklad pro zpracování nové Strategie rozvoje města Sedlec-Prčice. Strategii na období let ve spolupráci s městem zpracovává společnost KPMG Česká republika, s.r.o. Cílem dotazníku je zjistit aktuální potřeby obyvatelstva a jeho představy o budoucím směřování města. Prosíme, využijte příležitost ovlivnit budoucí rozvoj a zaměření města a sdělte nám, jak se vám ve městě žije, jakými otázkami by se město mělo podle vás zabývat či jaké konkrétní projekty by mělo realizovat. Dotazník je anonymní. Můžete vyplnit přiložený tištěný dotazník a ten následně odevzdat do schránky na MěÚ v Sedlci nebo v Infocentru v Prčici, a to nejpozději do pátku 5. června. Pokud máte ale možnost, vyplňte dotazník online v elektronické podobě odkaz na dotazník naleznete na webových stránkách města: cz. Dotazník je primárně určen obyvatelům města Sedlec-Prčice, ale mohou ho vyplnit i návštěvníci a lidé, kteří zde sice nemají trvalý pobyt, ale naše město pravidelně navštěvují, mají k němu vztah a mají tedy zájem o jeho pozitivní rozvoj. Každá osoba může však dotazník vyplnit pouze jednou. Předem děkuji za vaše úsilí a váš čas. Mirka Jeřábková starostka města Dotazník najdete na stranách 6-8 Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina Fakt, že v krátkém časovém sledu oslavily hned dva manželské páry z Přestavlk diamantovou svatbu, by nemusel znamenat jen pouhou náhodu. V Přestavlkách manželství zřejmě svědčí. Po Evě a Janu Konopiských si tu šedesát let společné cesty životem připomněli také manželé Marie a Miloslav Peterkovi. Jejich slavný den se konal 23. dubna 1955 v Táboře. K tak významnému životnímu jubileu samozřejmě přišlo popřát mnoho gratulantů, s kyticí dorazila také starostka města Miroslava Jeřábková spolu s matrikářkou města Hanou Kratochvílovou. A vyprávělo se, vzpomínalo, bylo veselo. Bylo 21. listopadu roku 1951, když v táborském Grandhotelu při odpoledních čajích padl mladé dělnici Kovosvitu Sezimovo Ústí Marii do oka urostlý voják. Byl to Miloslav Peterka, který si v táborské posádce právě kroutil základní vojenskou službu. A nezůstalo jen při jednom pohledu. Mladí lidé si smluvili další schůzku a po ní další a další... Chodívali spolu ke klokotskému kostelíku i do údolí Lužnice. Dva a půl roku nato se konala svatba. Taky v Táboře. Snoubenci si své ano řekli na městském úřadě, pak ale jejich kroky vedly do milovaných Klokot. Nebyla to kdovíjak velká veselka obřad, malý oběd v hotelu a pak večer posezení s rodinou a přáteli u Peterků doma, v Přestavlkách. Byla už taková doba, pouhých deset let po válce. Ale veselo bylo. Po svatbě se mladá nevěsta, teď už Peterková, přestěhovala do Přestavlk. Manželům začala budovatelská léta. Pustili se do přestavby venkovské chalupy, kterou zgruntu předělali na moderní pokračování na str. 11 Peterkovům přišly poblahopřát i zástupkyně města Před sedmdesáti lety skončila válka také v Českém Meránu Málokterá epocha dějin lidstva způsobila tolik bolesti, utrpení, ztrát na životech i majetku jako druhá světová válka. Strádali a umírali vojáci na frontách, ale i civilisté v týlu. Naše město se v přímé bojové linii naštěstí neocitlo, přesto i v Sedlci-Prčici zanechala válka krvavé stopy. I zde padaly výstřely, i my máme své válečné oběti. Máme však také své válečné hrdiny. Jejich památku si každoročně v květnu připomínáme. Hromadným pohřbem obětí skončila druhá světová válka v Sedlci a Prčici Přímých svědků, kteří by mohli podat ucelené a nezkreslené svědectví oněch tragických let, rychle ubývá. Většina z dosud žijících pamětníků byla v té době dětmi, které válku vnímaly dětskýma očima. Dochovaly se nám ale písemné a obrazové materiály dokumentující hrůzu té doby. O tom, co se odehrávalo v kraji zvaném Sedlecko, byla bezprostředně po skončení války vydána brožura Jaroslava Nykodýma Sedlecko za války i v odboji Byť byla napsána značně tendenčně a ne se všemi v ní zveřejněnými informacemi se dnes můžeme ztotožnit, skýtá za- pokračování na str. 15 Rodinná farma začala rozvážet čerstvé mléko str. 4 Rodinná farma Bláhův přišla s novinkou, začala s přímým prodejem čerstvého mléka prostřednictvím mobilního mlékomatu. Vítání občánků proběhlo ve třech skupinách str. 5 V pondělí 27. dubna proběhlo v obřadní místnosti Městského úřadu Sedlec-Prčice vítání nových občánků města. Vítek z Prčice přichází s dalšími novinkami str. 9 Pergola, středověké tvrziště, zbrojnice pro malé rytíře i omalovánky, to vše nově čeká na návštěvníky u Vítka z Prčice. Titul Blanický rytíř obdrželi tři písmáci str. 11 Po sedmnácté bylo uděleno ocenění Blanický rytíř třem osobnostem, které se zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Šetřete své peněženky, třiďte odpad str. 13 Mluví se o tom neustále a všude třídit odpad je nejenom ekologicky, ale zejména ekonomicky prospěšné. Květen 1945 na Sedlecko-Prčicku byl tragický str. 16 Hlavním impulzem k tomu, že zdejší lidé vzali v květnu roku 1945 do rukou zbraně, bylo zřejmě vysílání Českého rozhlasu.

2 INFORMACE Z RADNICE O čem jednala rada města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: uzavření smluvního závazku mezi Městem Sedlec-Prčice a společností KPMG Česká republika, s.r.o., Pobřežní 648/1a, Praha 8, Česká republika, IČ: , DIČ CZ na zpracování strategického plánu města za cenu Kč bez DPH opravu laviček v rozsahu materiál, drobné úpravy, přeprava, práce celkem Kč vč. DPH Rozhodla: o opravách oplocení na obecním pozemku a opravách hřiště u vodní plochy v Jetřichovicích do maximální částky Kč Vydala: souhlasné stanovisko k zahájení jednání o zřízení odloučených pracovišť ZUŠ Sedlec-Prčice při ZŠ a MŠ Nechvalice a při ZŠ a MŠ Borotín v souladu se školským zákonem kladné vyjádření jako vlastník sousedního pozemku ke stavbě RD na pozemku par. č. 168/19, k. ú. Sedlec u Votic, dle předložené projektové dokumentace, za podmínek - napojení sítí bude provedeno po dohodě s provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace, dešťové vody budou likvidovány v souladu se zákonem a s upozorněním pro investora, že stavbou nesmí dojít k poškození komunikace v ul. Šánovická souhlas ke spolufinancování oprav hřiště a oplocení od společnosti Trigema a.s. kladné stanovisko ke zřízení naučné stezky Včely a mravenci na Moninci, v k. ú. Jeřichovice, s tím, že trasa vedoucí po soukromých pozemcích bude smluvně ošetřena s vlastníky pozemků a že za pořádek na trase a v jejím okolí zodpovídá žadatel a investor - společnost Monínec, s r.o. Udělila: plnou moc řediteli ZUŠ Sedlec-Prčice k jednotlivým úkonům pro legislativní zajištění detašovaných pracovišť ZUŠ Sedlec-Prčice při ZŠ a MŠ Nechvalice a při ZŠ a MŠ Borotín Doporučila: oslovit Okresní archiv v Benešově se žádostí o dohledání dokumentace ke stavbě vodního díla vodojem nad Rohovem, vodojem zlegalizovat a zapsat do katastru nemovitostí, oslovit druhého vlastníka uvedeného pozemku se záměrem na odkoupení či pronájem pozemku pč. 277/5, k. ú. Přestavlky u Sedlce Vzala na vědomí: informace o uzavírce komunikace u Arnoštovic z důvodu opravy mostu od do informace starostky z jednání Sdružení obcí Bene-bus dne Vypršela lhůta pro platbu místních poplatků, na neplatiče čekají pokuty Městský úřad Sedlec-Prčice upozorňuje, že 31. březnem vypršela lhůta pro platbu místních poplatků. Ačkoli byl termín dopředu znám a povinnost platby se zveřejňovala všemi dostupnými způsoby, našli se přesto hříšníci, kteří stále zaplaceno nemají. Musejí se proto připravit na to, že jim bude základní sazba poplatku navýšena o pokutu, a to podle následujícího klíče: Při úhradě od do o 25 % Při úhradě od do o 50 % Při úhradě po daného roku o 100 % informace o osvědčení Krajské úřadu Středočeského kraje o zahájení konání veřejné sbírky zprávu o provedené kontrole České inspekce životního prostředí na ČOV Jednala: jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice, s.r.o. o nabídce společnosti LIVING IN GREEN, s.r.o., na vypracování návrhu sadových úprav u vodní plochy v Sedlci. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání Schválila: uzavření smluv o zřízení bezplatného VB s vlastníky pozemků dotčených stavbou dešťové kanalizace a vodovodního potrubí dle GP č /2015 a č /2015, k. ú. Sedlec u Votic uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo č A14 mezi Městem Sedlec-Prčice a firmou Porr, a.s., kterým se mění materiál vodovodního vedení a upravuje konečná cena za dílo snížení o částku ,18 Kč bez DPH zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku z důvodu změny právního subjektu Stanovila: paušální poplatek za zapojení společnosti do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a do systému třídění odpadů ve městě ve výši Kč/rok s tím, že za řádné vytřídění odpadu zodpovídá Monínec, s.r.o. V případě, že třídění odpadu nebude provedeno v souladu s OZV Města Sedlec-Prčice, nebude odpad ve sběrném dvoře odebrán Vzala na vědomí: závěrečnou zprávu o přezkoumání hospodaření Města Sedlec-Prčice za rok 2014 informace o pamětní desce 70. výročí událostí informace starostky o odstoupení firmy OSTWIND CZ, s.r.o., od záměru výstavby větrných elektráren informace starostky o akci Ukliďme Česko, která se republikově koná informace starostky o podmínkách výkonu práce v rámci veřejně prospěšných prací s dotací od úřadu práce a o výkonu práce jako alternativního výkonu trestu Odložila: s ohledem na vysoké finanční náklady žádost o dotaci na projekt Projekt revitalizace zeleně v okolí koupaliště Sedlec-Prčice od firmy LI- VING IN GREEN s.r.o. Nebudou-li poplatky zaplaceny nejpozději do jednoho roku po dni splatnosti poplatku, bude poplatek navýšen na trojnásobek. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání dne Schválila: smlouvu o zřízení věcného břemene osobní služebnosti, na provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.č. 352/9, k. ú. Sedlec u Votic, za jednorázovou úhradu 1000 Kč + DPH smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, na provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 95, 1331/2 a 1353/3 v k. ú. Kvasejovice za jednorázovou úhradu 1000 Kč + DPH uzavření nájemní smlouvy na byt v DPS Sedlec- -Prčice od na dobu neurčitou s tím, že výše nájemného je stanovena na 45 Kč/m 2 / měsíc, dále budou hrazeny služby s nájmem bytu spojené. Současně bude uzavřena smlouva na využívání sociálních služeb - pečovatelské služby s platbami dle platného ceníku finanční příspěvek ve výši Kč a uzavření darovací smlouvy s organizátory cyklistického závodu Jihočeské amatérské ligy a Extraligy Masters České republiky text smlouvy a pověřila starostku podpisem smlouvy o výpůjčce mezi Městem Sedlec-Prčice a Krajskou správou a údržbou silnic na část pozemku p. č. 751/1 o výměře 55m 2 v k. ú. Sedlec u Votic dle GP č /2015 změnu určení finančního příspěvku pro SDH Vrchotice ve výši Kč na zakoupení malotraktoru za účelem zajištění údržby (sekání) veřejných ploch v osadě Vrchotice. Na poskytnutí příspěvku bude uzavřena veřejnoprávní smlouva mezi Městem a SDH Vrchotice Stanovila: paušální poplatek za zapojení společnosti GERI- MED, a.s., do systému třídění odpadů ve městě ve výši Kč/rok podmínky a termíny pro zveřejnění podlimitní veřejné zakázky 114D FZS Město Sedlec-Prčice, okres Příbram cisternová automobilová stříkačka : Vyhlášení výběrového řízení - zveřejnění , lhůta pro podání nabídek končí dne v hodin, otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v hodin na adrese městského úřadu Jmenovala: členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise u veřejné zakázky 114D FZS Město Sedlec-Prčice, okres Příbram cisternová automobilová stříkačka Pověřila: starostku podáním žádosti o zřízení bezúplatného přístupu a vytvoření přístupové role pro Město Sedlec-Prčice na portále CzechPOINT pracovnici infocentra podpisem licenčních smluv na zajištění autorských práv, u kterých platba nepřesáhne částku Kč k provozování hřišť a kontrolou zařízení a vybavení herních prvků na hřištích: multifunkční hřiště v Prčici - TJ Sokol, Na Starce v Sedlci Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., místní hřiště v osadách Vrchotice, Kvasejovice, Měšetice, Divišovice, Přestavlky hasičské sbory SDH v osadách starostku zjistit cenovou nabídku na zhotovení parkovacích míst na náměstí 7. května v Sedlci dle projektu starostku podpisem smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 751/1 o výměře 55m 2 v k. ú. Sedlec u Votic dle GP č /2015 starostku zpracováním a podání žádosti o dotaci z Fondu hejtmana na opravy hasičské zbrojnice ve Vrchoticích pokračování na str. 3 2 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

3 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 2 Jednala: o účetní závěrce příspěvkové organizace ZUŠ Sedlec-Prčice a konstatovala, že účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky v souvislosti s účetními záznamy provedenými v účetním období. Souvislosti se skutečnostmi obsaženými v účetní závěrce účetního období budou doloženy průkaznými účetními záznamy o opravě chyby účetního období schvalované účetní závěrky provedené v následujícím účetním období, a to včetně účetních zápisů v příslušných účetních knihách. Z důvodů uvedených v zák. č. 220/2013, o požadavcích na schvalování úředních závěrek některých vybraných účetních jednotek, ve znění pozdějších předpisů, zajistí účetní jednotka nápravu zjištěných skutečností, včetně odstranění odstranitelných vad ve stanovené lhůtě tj. do , kdy budou podklady projednány a řešeno následné schvalování účetní závěrky jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice, s.r.o. viz samostatný zápis Vydala: kladné stanovisko k předloženému návrhu objízdných tras v rámci letošního ročníku Pochod Praha-Prčice a požaduje zajistit v nezbytné míře dopravní obslužnost pro místní obyvatele, průjezd linkové autobusové dopravy a průjezdnost pro jednotky záchranného systému po zvážení předložených návrhů objízdné trasy osady Jetřichovice doporučení k severní variantě, která jako obousměrná komunikace může do budoucna vyřešit problém s dopravní zátěží osady a zajistit bezpečný příjezd a odjezd z lyžařského areálu Doporučila: zveřejnit záměr pronájmu pozemků parc.č. 93/5 a 93/2, k. ú. Sedlec u Votic projednat žádost o zařazení pozemku č. 297 v k. ú. Sedlec u Votic do změny územního plánu města Sedlec - Prčice zastupitelstvem města s tím, že rada města nedoporučuje změnu využití pozemku pč. 297 v k. ú. Sedlec u Votic na zastavitelné území projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva návrh na odkoupení pozemků pod komunikací Sušetice-Kvasejovice o celkové výměře m 2, cena 30 Kč/m 2 ( Kč + náklady na převod vlastnického práva a úhrada daně z nabytí nemovitých věcí Kč) s tím, že straně prodávající bude s ohledem na možnosti městského rozpočtu navržena splátka kupní ceny ve dvou fázích, část v roce 2015 a doplatek v roce 2016 Vzala na vědomí: informace o kontrole mzdové agendy ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení v Příbrami se zjištěním bez závad přehled pohledávek evidovaných v účetnictví města k informace o průměrné nezaměstnanosti ve městě a na Sedlčansku informace starostky o auditu ze strany MF ČR kontrola dotací z ROP na rekonstrukci mateřské školy pozvání na letošní ročník Corpus Domini 2015 dne poděkování ČCE za poskytnutí finančního daru na opravu harmonia Zamítla: prodej pozemků parc.č. 93/5 a 93/2, k. ú. Sedlec u Votic, ale nabízí žadatelům možnost nájemního vztahu k uvedeným pozemkům za podmínek platných dle smlouvy se stávajícím nájemcem - 7 Kč/m 2 /rok, výpovědní lhůta tři měsíce. MěÚ Sedlec-Prčice Chcete stavět nebo přestavovat? Pozor na povinnosti vyplývající z vyhlášení městské památkové zóny Ve městě Sedlec-Prčice je vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, v platném znění, ze dne , prohlášena městská památková zóna. Odbor školství a památkové péče Městského úřadu Sedlčany touto cestou informuje o postupu při zamýšlených úpravách nemovitostí, které se nacházejí v městské památkové zóně. Podle 14 odst. 2 zákona č. 20 / 1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon ), je vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podle 14 odst. 3 památkového zákona se v závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 vyjádří, zda uvedené práce jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Pokud tento postup nebude dodržen, může obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě uložit pokutu až do výše Kč, v souladu s 39 památkového zákona. Při dodržení správného postupu lze předejít případným nedorozuměním, sankcím a v neposlední řadě dojde i k úspoře času. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na: Ing. Petra Tesárková, referentka památkové péče, tel.: linka 244, mob.: , mail: Ing. Petra Tesárková, odbor školství a památkové péče MěÚ Sedlčany Město Sedlec-Prčice podle 4 odst. 1 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na nákup kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, na úpravu vozidla, úpravu interiéru rodinného domu čp. 14, Červený Újezd a na následnou pooperační péči pro desetiletou Veroniku Čichovskou z Červeného Újezdu u Sedlce-Prčice. Sbírka je vyhlášena na území ČR do , závěrečné vyúčtování proběhne do Svůj příspěvek můžete zaslat na zvláštní bankovní účet č /0800 založený u České spořitelny, a.s., nebo v úředních hodinách složit v hotovosti do pokladny MěÚ Sedlec-Prčice. Z MĚSTA A REGIONU V Sedlci byla odhalena pamětní deska Také letos, 70 let od ukončení druhé světové války, se konal 7. května v Sedlci-Prčici pietní akt. Poté, co se představitelé města, společenských organizací, církví i občané poklonili památce obětí války u pomníku padlým na popravišti, byla na nároží zdravotního střediska odhalena pamětní deska, která připomíná tragické květnové události roku 1945 v Sedlci a Prčici. O nutnosti stále si nesmyslnost válek připomínat, hovořila ve svém projevu starostka města Miroslava Jeřábková. Čestnými hosty pietní akce byli poslanec Parlamentu ČR Václav Zemek a člen Občané města uctili památku obětí 2. světové války Zastupitelstva Středočeského kraje Stanislav Holobrada, kteří se ujali odhalení pamětní desky. red. Václav Zemek a Stanislav Holobrada odhalili pamětní desku na zdravotním středisku v Sedlci číslo 301, květen 2015 Náš domov 3 strana

4 Z MĚSTA A REGIONU Při pochodu čekejte uzavírky silnic V sobotu dojde v souvislosti s konáním 50. ročníku dálkového pochodu Praha-Prčice k úplným uzavírkám místních i krajských silnic. Dne bude cca od 13 do 22 hodin uzavřena silnice č. II/121 v úseku Heřmaničky-Prčice. Obousměrná objízdná trasa povede z Heřmaniček po silnici č. III/12138 na Velké Heřmanice, Dědkov, Lovčice, Lavičky, dále po místní komunikaci Dohnalova Lhota, kde bude omezená rychlost na 50km/hod., Radeč, dále po silnici č. III/0187 na Jesenici a po silnici č. II/120 do Sedlce a Prčice. Délka objízdné trasy je cca 25 km. Od 13 hod. do 22 hod. bude také zcela uzavřená silnice II/120 z Přestavlk do Prčice. Obousměrná objízdná trasa povede po silnici II/120 přes Vrchotice, silnicí č. III/1205 na Šanovice a silnicí č. III/1221 do Sedlce. Délka objízdné trasy je cca 9 km. Uzavírky budou řádně označeny dopravním značením. Již tradičně bude v den pochodu v době cca od 13 do 22 hod. zcela uzavřen střed Prčice, to znamená Vítkovo náměstí, přilehlé ulice a most Karla Burky. Uzavřeny budou také sjezdy místních komunikací na silnici II. třídy č. 120 a č. 121, ulice Kvašťovská, Divišovická, Blatecká, Jezerská, Potoční, Ke Stadionu, Karla Burky, Zahradní. Stanoviště kyvadlové autobusové dopravy na nádraží Heřmaničky bude opět situováno na prostranství u kapličky u Milotů na křižovatce silnic II. třídy směrem na Heřmaničky a Divišovice na okraji Prčice. Všechny uzavírky a objízdné trasy budou řádně značeny přechodným dopravním značením. Na rizikových místech budou mít svá stanoviště příslušníci Policie ČR spolu s pořadateli. Přechodné značení bude neprodleně po ukončení akce odstraněno. Na většině přístupových cest do města se bude pohybovat velké množství turistů, proto by řidiči měli řízení věnovat zvýšenou pozornost, respektovat dopravní značení a pokyny pořadatelů. Na bezpečnost a dodržování předpisů bude i letos dohlížet Policie ČR. red. Služby získaly další nový vůz Vozový park Služeb Sedlec-Prčice se utěšeně rozrůstá, na jaře přibyl další užitečný pomocník. Jedná se o automobil GAZ GA- Zelle S s pohonem na všechna čtyři kola, jehož interiér je upraven jako montážní dílna. Vůz slouží pro vodohospodářské účely opravy a havárie vodovodního a kanalizačního řadu včetně ČOV, dále pro kontroly a údržbu vodovodních zdrojů. Je vybaven vestavěným nábytkem a nářadím potřebným k opravám včetně zabudované centrály, majáků a osvětlení. Automobil nebyl v době koupě zcela nový, sloužil jako předváděcí vůz a měl proto najeto přes sedm tisíc kilometrů, což se odrazilo i v jeho ceně. Ta činila necelých 725 tisíc korun včetně DPH, náklady na nákup vozu byly hrazeny zcela výhradně z prostředků Služeb města Sedlec-Pčice, s.r.o. Alice Valsová Rodinná farma začala rozvážet čerstvé mléko Rodinná farma Bláhův dvůr Starcova Lhota přišla s novinkou, začala s přímým prodejem čerstvého mléka na území Sedlčanska, Benešovska, Voticka a Mladovožicka prostřednictvím mobilního mlékomatu. Několikrát v týdnu zajíždí také do Sedlce a Prčice. Farma se sídlem ve Starcově Lhotě je mladá rodinná firma, která začala hospodařit před čtyřmi roky. Od srpna 2014 se začala, jako řada dalších rodinných farem zaměřených na produkci mléka, potýkat s problémy způsobenými ruskou krizí a ukončením mléčných kvót. Denně produkujeme 600 l mléka ve stáji ve Velkých Heřmanicích. Výkupní cena mléka je nyní na hranici našich výrobních nákladů. Výkupní cenou se nemůžeme rovnat větším podnikům, které dodávají mléko přes mlékařské družstvo. Rozdíl mezi přímým prodejem mlékárně a prodejem přes odbytové družstvo může být i 2 koruny na litru. Nám cenu direktivně nastavuje mlékárna a s družstvem o ceně jedná. Naše aktuální cena je opravdu velice nízká, říká spolumajitelka farmy Lenka Kardová Charvátová. Koncem loňského roku proto farma začala řešit, jak si pomoci nezávisle na mlékárně. Jednou z možností bylo alespoň část produkce prodat legálně zákazníkům napřímo. Nechali jsme se inspirovat Pojízdný mlékomat už objíždí kraj plzeňskou farmou, která již před několika lety začala provozovat mobilní mlékomat. Ze zkušenosti víme, že lidé na venkově čerstvé poctivé mléko rádi mají, znají ho, ale jezdit pro něj do stáje se jim již nechce, je to daleko, je to drahé nebo nemají možnost dojet si pro něj sami. Proto jsme oslovili českou společnost Fabric Construction s.r.o., která nám automat na mléko do dodávky nainstalovala. Mobilní mlékomat z Bláhova dvora zahájil svůj provoz 1. května tohoto roku. Celkem jsou v plánu tři trasy zavážené dvakrát týdně. Myslíme si, že si mléko své zákazníky najde, nejen proto, že ho co nejvíce přiblížíme zákazníkům, ale i proto, že se na venkov začínají opět vracet pojízdné prodejny. Tento druh prodeje si na venkově získává oblibu stále více zákazníků, protože prodejna vždy přiveze potraviny kvalitní, čerstvé a za rozumné peníze. Cílovou skupinou zákazníků jsou především mladé maminy na mateřské, které pro své děti preferují zdravou stravu, staří lidé, kteří čerstvé mléko znají z dřívějších dob, ale také všichni ostatní zájemci. Jediné, co pro to musejí udělat, je přizpůsobit se prodejním časům. Víme, že denně jezdit a prodávat mléko bude řehole, ale kdo ví, třeba náš nápad bude inspirací i pro další malé mléčné farmy, jak řešit současnou nelehkou situaci a neklopit uši před nerovnocenným postavením ve vztahu k mlékárně, uzavírá Lenka Kardová Charvátová. Alice Valsová, foto archiv firmy Kdy a kam pro čerstvé mléko? Trasa číslo 1. pondělí a čtvrtek Prodejní místo Čas od do Heřmaničky, u potravin 8:15 8:30 Prčice, náměstí u kašny 8:35 8:50 Sedlec, náměstí 9:00 9:45 Chyšky, náměstí 10:00 10:15 Nadějkov, náměstí 10:30 10:45 Jistebnice, náměstí 11:00 11:30 Borotín, náměstí 11:45 12:00 Sudoměřice, u potravin 12:15 12:30 Chotoviny, u potravin 12:45 13:15 Mladá Vožice, náměstí 13:30 14:30 Miličín, u pošty 14:45 15:00 Votice, parkoviště proti Penny 15:15 15:45 Trasa číslo 2. středa a sobota Votice, parkoviště proti Penny 8:15 8:45 Olbramovice, náměstí 9:00 9:30 Vrchotovy Janovice, náměstí 9:45 10:15 Kosova Hora, náměstí 10:30 11:00 Sedlčany, náměstí 11:15 12:30 Dublovice, náměstí 12:45 13:15 Vysoký Chlumec, náměstí 13:30 14:00 Jesenice u Sedlčan, u potravin 14:15 14:30 Sedlec, náměstí 14:45 15:15 4 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

5 Z MĚSTA A REGIONU Vítání občánků proběhlo ve třech skupinách Pondělí 27. dubna proběhlo v obřadní místnosti Městského úřadu Sedlec-Prčice vítání nových občánků města. Pozváni byli ti rodiče, kterým do rodiny přibyl nový človíček v druhé polovině loňského roku. Dětí jako smetí, tak by se dalo s trochou nadsázky pojmenovat letošní jarní vítání občánků. Nových přírůstků bylo totiž celkem 24 a to tu už dlouho nebylo. Samozřejmě že to je velice dobrá zpráva, znamená to, že naše město zase o něco více omládne. Matrikářka města, Hana Kratochvílová, ale musela obřad vítání občánků rozdělit do tří skupin a i tak byla obřadní místnost pokaždé plná šťastných rodičů, prarodičů, sourozenců a jejich překrásných miminek. Obřad probíhal ve všech třech případech stejně. Miminka se nejprve vyfotografovala v kolébce a matrikářka města všechny přivítala a jmenovitě nové občánky představila. Sváteční atmosféru navodily svým vystoupením dívky ze základní školy, když rodičům a dětem přednesly pásmo písniček a básniček. Pak se již slova ujala starostka města Miroslava Jeřábková. Pohovořila o krásném, zároveň však zodpovědném údělu všech rodičů, popřála jim mnoho zdaru při výchově a utváření osobnosti jejich dítěte a malým občánkům popřála dlouhý, zdravý a spokojený život. Vstup dětí mezi občany města poté stvrdili rodiče svým podpisem v pamětní knize. Text a foto Alice Valsová Zleva: Matyáš Hulan, Stuchanov; Jan Šimáček, Sedlec; Tobias Hovorka, Sedlec; Filip Lev, Měšetice Zleva: Magdalena Stiborová, Bolešín; Lily Anna Trpková, Prčice; Ondřej Stibor, Měšetice Zleva: Nela Skálová, Sedlec; Fabián Fára, Sedlec; Matyáš Heran, Sedlec; Štěpán Dubský, Prčice Zleva: Mikuláš Davídek, Prčice; Izabela Márová, Chotětice; Denisa Dvořáková, Sušetice; Sabina Mošanská, Sedlec Zleva: Štěpánka Vlková, Sedlec; Lukáš Peterka, Mrákotice; Daniel Šotner, Kvasejovice; Lucie Budějská, Jetřichovice Zleva: Kryštof Souček, Chotětice; Jakub Tesárek, Přestavlky; Agáta Prátová, Sedlec Běh naděje odstartuje v zámeckém parku Na přelomu května a června se v Sedlci-Prčici již tradičně koná sportovně charitativní akce Běh naděje Běh proti rakovině, kterou pořádá TJ Sokol Sedlec-Prčice a Město Sedlec-Prčice. Letošní 17. ročník Běhu proti rakovině odstartuje ve středu 27. května ve 14 hodin. Start a další doprovodné programy proběhnou na nádvoří a v prostorách prčického zámku. V rámci zábavného doprovodného programu pro celou rodinu je opět připravena beseda pro seniory (od 14 hodin), v čase mezi 15. a 16. hodinou vystoupí před zámkem děti ZŠ a přibližně v 16 hodin odstartuje ze zámeckého nádvoří 17. ročník Běhu proti rakovině. Od 17 hodin pak proběhne v prostorách prčického zámku soutěžní audio-video prezentace dětí ZŠ na téma Osobnosti Českého Meránu. Běhu naděje se nemusí bát ani sváteční sportovci nebo lidé s handicapem. Trasa je vybírána tak, aby ji zvládl skutečně každý. Klusem, pěšky, na kole či na koloběžce, na vozíku i v kočárku. Trasa našeho běhu je dlouhá cca 2 km a povede ze zámeckého parku na stadion TJ, okolo stadionu a zpět do parku. V cíli každý účastník obdrží nápoj a sušenku, důležitější je ale příjemný pocit z pohybu a prospěšně stráveného odpoledne. Příspěvek je dobrovolný a každý si podle výše příspěvku může vybrat odměnu. Výtěžek akce jde na konto Běhu naděje. Projekt Skutky naděje vznikl spojením již fungující celorepublikové akce Běh naděje, což je zcela mimořádná humanitární nezávodní akce zaměřená na boj proti rakovině spojená s veřejnou sbírkou. Zdůrazňuje význam prevence nejen tohoto onemocnění, ale i jiných civilizačních chorob. Běh naděje se inspiroval úspěšnou mezinárodní akcí Běh Terryho Foxe, který probíhal v ČR 15 let (1993 až 2007) a navázal na spolupráci s jejími bývalými organizátory. Jednotlivé běhy, akce se konají i tento rok na mnoha místech České republiky (obce i města). Odborným poradcem Běhu naděje do roku 2012 byla Česká onkologická společnost ČLS JEP. Více na V roce 2014 se Běh naděje konal na 68 místech a vynesl dohromady korun. Město Sedlec- -Prčice se svými 230 účastníky a vybranou částkou Kč se řadilo mezi úspěšnější pořadatele. Alice Valsová, zdroj: stránky Běhu naděje Běh naděje lze absolvovat i s kočárkem nebo na vozíku číslo 301, květen 2015 Náš domov 5 strana

6 Z MĚSTA A REGIONU 6 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

7 Z MĚSTA A REGIONU číslo 301, květen 2015 Náš domov 7 strana

8 Z MĚSTA A REGIONU 8 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

9 Z MĚSTA A REGIONU Vítek z Prčice přichází s dalšími novinkami Pergola, středověké tvrziště, zbrojnice pro malé rytíře i omalovánky, to vše nově čeká na návštěvníky u Vítka z Prčice. Rodinný pivovar Vítek z Prčice připravuje pro každou turistickou sezónu nějakou zajímavou novinku. Ani letos nechce zůstat pozadu. A novinky jsou to rovnou tři. Ta první novinka, románská pergola, je vidět hned na první pohled, nachází se totiž přímo u vchodu do pivovaru. Proč románská, na to už odpovídá majitel pivovaru Petr Kroužil. Pergola je dalším logickým krůčkem v rozšiřování našich služeb. Zejména v teplých slunných dnech ji návštěvníci jistě ocení. Prostorný dvůr pivovaru se k venkovnímu posezení přímo nabízí. Navíc se tím zvýší i kapacita restaurace o míst. A proč románská? Rod Vítkovců jako celek prošel obdobím románským, gotickým i renesančním. V budoucnu se celým budovaným památníkem tyto slohy protnou. Terasu v románském slohu jsme zvolili z několika důvodů jednak tvoří jednotný celek se sousedními nízkými budovami, má také jednodušší provedení než gotika, tím je i levnější, a hlavně jsme si potřebovali do budoucna odzkoušet takový způsob zpracování dřeva, říká Petr Kroužil, majitel pivovaru. Další a nutno dodat, že dlouho plánovanou a doslova vysněnou novinkou, je dětské středověké tvrziště, které naleznete v bezprostřední blízkosti pergoly a které jistě potěší zejména malé návštěvníky. Není to klasické dětské hřiště. Jeho předlohou nám byla předpokládaná podoba hradiště Vítka z Prčice. Je obehnáno palisádovým oplocením, které už samo o sobě evokuje středověké opevnění. Využili jsme i další historické prvky, pod dřevěnou strážní věžičkou se skrývá pískoviště, děti zde naleznou kladinu na souboje, uličku odvahy, štítový otočný prvek, jezdecké dřevce na házení a houpačku, ale Hřiště připomíná středověké tvrziště Posezení pod pergolou přijde v létě jistě vhod, maminky odtud mají zase dobrý výhled na dětské hřiště Štafeta Corpus Domini se letos půjde pěšky, můžete se také přidat Již tradičně v květnu probíhá městem Sedlec-Prčice štafeta Corpus Domini Praha-Orvieto. Letos se uskuteční její devátý ročník. Oproti minulým ročníkům však nastane zásadní změna, štafeta se nepoběží, ale půjde. Po stopách kněze Petra, který se v roce 1263 vydal na pěší pouť z Prahy do Říma, můžete tak vyrazit i vy. Štafetový pochod dorazí do Sedlce-Prčice v sobotu 23. května mezi až Po krátkém přijetí starostkou města bude pokračovat směrem na jih. Přesná trasa pochodu bude známa až po uzávěrce Našeho domova, to by však nemělo bránit tomu, abyste i vy nazuli pohodlné boty a kus cesty s účastníky štafety absolvovali. Roku 1263 se v italské Bolseně při své cestě do Říma zastavil velmi zbožný český kněz, řečený Petr z Prahy, který byl při mši svaté přítomen zjevení. To bylo označeno jako eucharistický zázrak. Rok po konání bolsenského zázraku papež Urban IV. ustanovil svátek Božího těla. Obyvatelé Orvieta na památku zázraku vystavěli gotický chrám, který je vlastně velkým relikviářem a bývá nazýván zlatou lilií italských katedrál. Štafeta z Prahy končí v Orvietu v předvečer dne, kdy se ve zdejší katedrále slavnost Corpus Domini slaví. Součástí zdejších velkolepých oslav je také velký průvod centrem Orvieta v historických kostýmech. Alice Valsová Setkání účastníků štafety v Sedlci v roce 2013 i ta připomíná jízdu na koni. Jak vidíte, některé z her jsou o něco bojovější, proto by měly probíhat vždy pod dohledem dospělé osoby. Realizace hřiště proběhla díky podpoře Středočeského kraje. Navštívil nás také hejtman kraje, pan Miloš Petera, a přislíbil nám pomoc i do budoucna. Mé poděkování patří rovněž Štěpánce Barešové ze Sedlčan, která nám pomáhala s administrací dotace. Nesmím ale zapomenout ani na další novinku pro děti, kterou se nám podařilo otevřít. Je to zbrojnice pro malé rytíře. Myslím, že děti se u nás určitě nudit nebudou. Také třetí novinka je víceméně cílena na malé návštěvníky. Ti, které již omrzí hra, se mohou do naší vzdálené historie ponořit se zcela novými omalovánkami Vítkovců. Jejich prostřednictvím se seznámí s historií rodu Vítkovců, poznají jejich erby, procestují známé hrady a dozví se i řadu dalších zajímavých informací o tomto nejmocnějším českém šlechtickém rodu. Z omalovánek mám obrovskou radost, protože hravou formou provedou naší slavnou minulostí. Nápad vznikl vlastně zcela nenápadně, dávali jsme našim návštěvníkům vymalovat vítkovské erby a od toho byl už jen krůček k omalovánkám. Omalovánky tvoří příběhy svázané s patnácti konkrétními místy a už od svého počátku měly velký úspěch. Tipoval jsem spíše, že dospělé nezaujmou, opak byl ale pravdou. K mému velkému překvapení se setkaly s velmi příznivou odezvou i tam, kde bych ji nečekal. Dokonce i v klášteře ve Vyšším Brodě, který původně v omalovánkách ani figurovat neměl. Omalovánky se staly součástí společného projektu Hradů pánů erbu růže. Ten se slibně rozvíjí a já jsem za to moc rád, protože významnou měrou napomáhá k šíření povědomí o historii jednoho z nejpřednějších českých šlechtických rodů vůbec. Omalovánky byly vydány v nákladu šesti tisíc kusů a v této chvíli už běží do světa. Autorem je Petr Kroužil a k dostání jsou v restauračním pivovaru. Cena je 19 Kč. Je příjemné sledovat, jak se kdysi bláhový sen jednoho fantasty pozvolna stává skutečností. Jak ale Petr Kroužil přiznává, sám by asi nezmohl nic. Jen díky skvělému týmu lidí kolem něho a s jejich přispěním vysněný Památník rodu Vítkovců postupuje zdárně kupředu. Fota a text Alice Valsová číslo 301, květen 2015 Náš domov 9 strana

10 Z MĚSTA A REGIONU Vzácné harmonium je už zase v kondici Vzácný hudební nástroj, který vlastní sbor Českobratrské církve evangelické v Sedlci-Prčici, prošel začátkem letošního roku generální opravou. Historicky cenný dvoumanuálový nástroj z první poloviny 19. století si o celkovou opravu již dlouho říkal. Nástroj byl napaden červotočem, vykazoval známky značného znečištění, netěsností vzduchové soustavy. Od molů byly zničené plstě, měl zteřelé kůže, opotřebovaná šlapadla, povrchová úprava skříně byla zašlá, narušená červotočem atd., vyjmenovává poškození nástroje farářka Pavla Jandečková. Harmonium prošlo rukama zkušeného restaurátora varhan Josefa Poukara a samotný seznam prací, které v průběhu tří měsíců musel na nástroji udělat, by byl na celou stránku. Celkové náklady dosáhly částky 58 tisíc korun, z čehož více než polovinu, 35 tisíc korun, uhradilo Město Sedlec- -Prčice ze svého rozpočtu. Zbytek doplatí farníci prostřednictvím sbírky. Harmonium postavil českobudějovický varhanář František Šurát. Tato významná varhanářská firma se do dějin zapsala stavbou varhan například v evangelickém sboru na Palackého náměstí v Českých Budějovicích nebo v katolickém kostele kongregace bratří Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích. Každý nástroj, který vyšel z této dílny, se stal originálem. Naše opravené harmonium je dokumentem konstrukčního řešení, precizního řemesla a uměleckého cítění tvůrce pro další generace. Doufáme, že tento krásný nástroj bude sloužit nejen nám, ale také městu, uzavírá farářka Českobratrské církve evangelické v Prčici Pavla Jandečková. A tak nyní zbývá už jen jediné, nalézt schopného hudebníka, pod jehož prsty by se tento nástroj rozezněl v celé své kráse. Nástroj si můžete prohlédnout v kapli Českobratrské církve evangelické při bohoslužbách nebo po dohodě s farářkou. Alice Valsová Velikonoce v Lidkovicích ukončil sníh Na velikonoční pondělí se všichni Lidkovičtí už moc těšili. Trochu jsme se báli, že nám nebude přát počasí, předpovědi nebyly moc příznivé a ranní obloha také neslibovala nic dobrého. Přesto jsme se v 10 hodin sešli ve velice dobré náladě. A sluníčko nám začalo krásně svítit i hřát. Vydali jsme se na koledu a ta se opravdu vydařila. Navštívili jsme i domy, do kterých se nastěhovali naši noví sousedé. V každém stavení jsme byli moc hezky přivítáni a také skvěle pohoštěni. Letošní koleda nám tak trvala déle, protože jsme v každém domku museli ochutnat nejrůznější dobroty domácí uzené, chlebíčky, chuťovky, zákusky, koláče a k přípitku různé domácí likéry, vína i tvrdší alkohol. Děti byly za připravené koledy odměněny sladkostmi. Naši chlapi rovněž velmi pečlivě dbali, abychom my, lidkovické ženy, byly pořád mladé, takže nás s pomlázkou nešetřili a pořádně nás vyšlehali. Dobrá nálada nás po celou koledu neopouštěla a někteří ještě přijali nabídku na posezení u sousedů. Ale po chvíli se obloha zatáhla a začalo velmi hustě sněžit. A tak samo nebe udělalo pomyslnou tečku za letošní vydařenou lidkovickou pomlázkou. Další akcí, kterou jsme si v Lidkovicích naplánovali, bylo stavění máje a společné pálení čarodějnic. V odpoledních hodinách 30. dubna jsme se začali pomalu scházet. Muži nám připravili májku a my, ženy, spolu s dětmi jsme ji nazdobily. Nastala nejtěžší část akce, májku postavit. Šlo to těžce, protože Zdobení lidkovické májky se ujaly ženy a děti jsme letos vybrali obzvlášť vzrostlý strom. Nakonec se ale vše zdařilo, májka stanula na svém místě. Po těžké práci jsme si opekli buřty a klobásy a začala zábava. Protože jedna z žen slavila životní jubileum, nezůstalo jen u špekáčků. Měla připraveno výborné pohoštění, my jsme jí zase předali naše dary a srdečně jí pogratulovali. Domů jsme se rozcházeli až v pozdních nočních hodinách. V jeden den jsme tak spojili tři vydařené akce najednou. Muži ji pak vztyčili Jitka Janoušová, Lidkovice FOTO: Skutečné jaro přišlo do Sedlce-Prčice až s příletem čápa. Podle očitých svědků se na sedleckém komíně poprvé objevil ve čtvrtek 9. dubna v 13,50 hodin a jak se na řádně vychovaného opeřence sluší a patří, pěkně pozdravil. Přiletěl sám, aby po zimě zkontroloval rodinné hnízdo. Jeho partnerka dorazila až koncem dubna. Foto Josef Sládek, text red. Celorepublikové setkání Uhřic se stěhuje na Moravu poblíž Blanska Přichází červen a s ním i každoroční setkání Uhřic z celých Čech a Moravy. Letošními hostiteli jsou Uhřice u Blanska. Máte-li chuť a zájem, i vy můžete být u toho. SDH Uhřice pořádá již tradičně na setkání autobusový zájezd. Zájezd se bude konat v sobotu 13. června, odjezd je z uhřické návsi v 5 hodin ráno. Cena zájezdu je 400 Kč za osobu, 200 Kč za děti a studující. Zveme všechny, kteří rádi cestují a poznávají jiné kraje, ale i ty, kteří fandí fotbalu a hasičskému sportu. Pojeďte se bavit s námi. V rámci programu proběhne turnaj v malé kopané a soutěž v hasičském útoku. Po celý den je připraveno občerstvení, ani o dobré nápoje na Moravě nabývá nouze. Hezké počasí mají pořádající prý objednáno, a tak věříme, že to bude pěkný výlet a dobrá zábava. Případné dotazy nebo informace podají Svatoš Josef, mob , a Hovorka Milan, mob Za SDH Uhřice Hovorka Miloslav Okrsek hasičů Sedlec-Prčice a SDH Kvasejovice srdečně zvou všechny zájemce o hasičský sport na okrskovou hasičskou soutěž Konat se bude v sobotu 30. května v Kvasejovicích. Začátek je v 10 hodin na pozemku nad hasičskou klubovnou v Kvasejovicích. Občerstvení po celý den zajištěno. 10 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

11 Z MĚSTA A REGIONU Na diamantové svatbě u Peterků se sešla celá rodina dokončení ze str. 1 bydlení. Také práce se tu pro ně našla, paní Marie pracovala až do důchodu v zemědělství a její muž byl zaměstnán jako řidič uhelných skladů v Sedlčanech. A brzy přišly i děti, nejprve syn, pak dcera. Otáčení kolem domu a dětí měla paní Marie dost a dost. Rodina pro ni byla vždy na prvním místě. A když jí přece jen nějaká ta chvilka zbyla, pak ji věnovala zahrádce, kytičkám a také vyšívání. Pan Peterka tíhl zase k přírodě, měl ale i zručné ruce a leccos si na domě dokázal udělat sám. A pak ho bavilo fotografování. Však díky této jeho zálibě se v rodinném archivu ukrývá nejedna vzácná rodinná fotografie. Panečku, jak se hodily, když jim rodina jako jedno z překvapení k diamantové svatbě sestavila unikátní album šedesáti let společného života! Zmínit se však musím ještě o jedné zálibě pana Peterky. To přece v Přestavlkách každý ví, že Miloslav Peterka je hasič, tělem i duší. Hasičině se věnuje více než šedesát let. Občas si rodina udělala výlet, nejprve na motorce, později automobilem. I jeho foto se v rodinném albu najde. Marie a Miloslav Peterkovi z Přestavlk oslavili diamantovou svatbu v rodinném kruhu Diamantová svatba nepotká hned tak každého. Kolik lidí se jí nedočká a kolik se jí ani dočkat nemůže? Marie a Miloslav Peterkovi to štěstí mají. A mají také milující rodinu kolem sebe, syna, dceru, snachu, zetě, vnoučata a pravnoučata. Ti všichni vzali organizaci svatebních oslav do rukou a povedlo se jim pro oslavence uspořádat překvapení, na které jen tak nezapomenou. V Přestavlkách se sešla celá široká rodina, všichni příbuzní z nejrůznějších koutů země. Podařilo se sezvat všechny, aby manželům Peterkovým poblahopřáli k životnímu jubileu a strávili společně milé chvilky. Rodina, to byl ten nejkrásnější dar, jaký mohli ke své diamantové svatbě Peterkovi dostat. V tom shonu práce nám šedesát společných let uteklo nějak moc rychle, říkají s povzdechem oba manželé. Nebylo vždy vše jednoduché, připouštějí. Máme ale hodné děti, skvělou rodinu, těšíme se ze čtyř vnoučat a tří pravnoučat, a když nám bude sloužit zdraví, co si ještě víc od života přát? uzavírá stále usměvavá oslavenkyně. Alice Valsová, foto rodinný archiv Titul Blanický rytíř obdrželi tři písmáci Na Velký pátek 3. dubna 2015 bylo posedmnácté uděleno ocenění Blanický rytíř třem osobnostem, které se významně zasloužily o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění udělují neziskové organizace Podblanicka, mezi nimi i Český Merán, o. p. s. V letošním roce porota vybírala z dvaceti osmi nominací. Čestnou cenu Blanický rytíř za mimořádný čin dokončený v uplynulém roce, konkrétně za knihu o Divišově, získává paní Jana Famfulíková z Divišova. V roce 2014 vydal Městys Divišov objemnou publikaci o minulosti Divišova s názvem Divišov od nejstarších dob po současnost. Paní Jana Famfulíková stála u zrodu myšlenky a byla hybnou silou a hlavní editorkou knihy. Během uplynulých sedmi let shromáždila základní textový a obrazový materiál a spolu s dalšími autory dovedla jako vedoucí editorka sedmiletou práci až k vydání knihy. V letech 1998 až 2006 vykonávala Jana Famfulíková funkci starostky Divišova. Za jejího působení v samosprávě byla realizována řada významných projektů technické infrastruktury, zejména vodovod a plynofikace Divišova, byl zpracován první územní plán, modernizována škola, opravena židovská synagoga, zbudována naučná stezka rytíře Jana Kryštofa Šice z Divišova do Českého Šternberka a spousta dalších akcí. Divišovu se také navrátil titul městys. Čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo, zejména pak za mimořádný přínos k osvětě v oblasti regionální historie, získává pan Josef Moudrý z Vlašimi. Josef Moudrý byl v letech 2003 až 2013 kronikářem Města Vlašim. Jako zpravodaj státní památkové péče zpracoval aktualizaci stavebně historického průzkumu významných objektů ve městě. Významnou byla pro Josefa Moudrého spolupráce s Janem Svobodou, která vyvrcholila vydáním dvou úspěšných publikací o historii Vlašimi. První byla vydána v roce 2003 s názvem Vlašim nejen na starých pohlednicích a druhá v roce 2006 s názvem Vlašim po stopách předků. V roce 2009 spolupracoval s Pavlem Pešoutem na vydání knihy s reprinty kolorovaných rytin Richarda Duška Ze staré Vlašimě. Aktivně také spolupracoval na vydání DVD Vlašimsko v roce Dlouhodobě publikuje své články v časopisu Pod Blaníkem a v městském Zpravodaji s tématy historie Vlašimi a podblanického regionu, v současné době navázal spolupráci s redakcí celostátního časopisu Dědictví Koruny české. V rámci dlouholetému zájmu vlastivědného klubu o osobu Jana Očka z Vlašimě navázal spolupráci s prof. Zdeňkou Hladíkovou za účelem vydání monografie o arcibiskupovi a prvním českém kardinálovi, o kterém dosud nebyla vydána žádná publikace. Čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo získává pan Jaromír Vlček z Trhového Štěpánova, zejména za bohatou činnost v oblasti regionální vlastivědy, kulturní rozvoj a kronikářství v Trhovém Štěpánově. Jaromír Vlček je autorem knihy Trhový Štěpánov vydané v r. 2005, připravil i dvě vydání publikací Trhový Štěpánov na starých pohlednicích. V roce 2007 připravil jako přílohu Zpravodaje Štěpánovska Kolmanovy Dějiny Trhového Štěpánova do roku V roce 2013 vyšla jako příloha Zpravodaje také jeho souhrnná práce o Štěpánovské Lhotě, kterou zpracoval společně s Václavem Nekvasilem. Publikoval i v řadě dalších regionálních periodik. Nyní pracuje na knize zahrnující soubor vlastivědných prací o Trhovém Štěpánově ve více než 15 oddílech. Velmi aktivně spolupracuje s místním Spolkovým domem a Muzeem Štěpánovska. Např. v letech 2006 a 2013 uspořádal s velkým ohlasem dvě výstavy biblí, v roce 2009 výstavu Podpisy slavných a další velmi zdařilou akcí v Muzeu Štěpánovska je právě probíhající Výstava kronik a dokumentů města Trhového Štěpánova. Nelze pominout ani aktivní práci Jaromíra Vlčka v církvi bratrské, a to včetně pravidelného publikování v několika křesťanských časopisech. Ve svých článcích se převážně věnuje evangelikálním básníkům, tedy své další velké zálibě poezii. Slavnostního udělování v obřadní síni vlašimského zámku se účastnilo na padesát hostů kulturního, společenského i politického života regionu. Ocenění obdrželi sochu Blanického rytíře od uměleckého kováře Bohumila Hrubeše i s kamenem z hory Blaník. Na závěr slavnostního aktu byla zveřejněna výzva k nominacím na titul Blanický rytíř za rok Výsledky budou opět vyhlášeny na Velký pátek 25. března Uzávěrka nominací je na konci února Pavel Pešout Novými držiteli ocenění Blanický rytíř jsou (zleva) Josef Moudrý, Jana Famfulíková a Jaromír Vlček. Foto: B. Hozová číslo 301, květen 2015 Náš domov 11 strana

12 Z MĚSTA A REGIONU Postřehy z Laosu Jarní čas v Laosu Jaro vypadá v Laosu poněkud jinak než v České republice. Nyní, na začátku května, zde vrcholí období sucha, teplota stoupá k 40 stupňům a všude je prach. Naštěstí se dle místních znalců nenaplnilo očekávání dlouhodobého bezesrážkového období. Zřejmě za to může globální oteplování, neboť nás skoro každých čtrnáct dní zastihla docela silná bouřka. A to prý není normální. Abych vás trošku pozlobil, tak na tomto místě musím napsat, že nám na zahradě začínají dozrávat manga a na dvou stromech avokádovníku (neboli hruškovce přelahodného) se objevilo plno plodů. Úroda bude letos velmi slibná. Zazelenal se i náš pěkně rostlý exemplář plumérie (často se setkáte s názvem Frangipani), který na podzim shodil všechny listy. V polovině dubna (oficiálně ve dnech ) jsme oslavili buddhistický Nový rok (laosky Pie Mai). Je to opravdu velký svátek, kdy se na týden zastaví téměř veškerá pracovní činnost. Lidé cestují zpět domů ke svým rodinám a provádějí velký úklid jak domácností, tak i nevyrovnaných účtů. Budhistické chrámy jsou slavnostně vyzdobeny a věřící do nich přicházejí, aby posvátné sochy Budhy pokropili vodou s květy ibišku a jasmínu. Voda během tohoto svátku hraje opravdu velkou roli a je symbolem čistoty a obnovy. Když během tohoto svátku vyrazíte do ulic, budete zaručeně promočení od hlavy až k patě. S přáním mnoha štěstí Věřící obvykle během svátků navštíví několik chrámů, kde posvátné sochy Budhy pokropí vodou se vás totiž budou všichni snažit pokropit vodou. Je to velká zábava pro všechny věkové kategorie a určitě velká turistická zajímavost. Samozřejmostí je všudypřítomná hlasitá hudba, tanec a místní pivo značky Beerlao. Nutno poznamenat, že pivovar Beerlao je největším laoským sponzorem všech svátečních radovánek. Letos v centru města postavil obří stánek se dvěma bazény s pěnou, kde jste se mohli svíjet v rytmu moderní hudby různých žánrů. Hanlivě se občas říká, že Laosané často a stále něco slaví. Něco na tom ale bude. Hned po Novém roce nás čekal volný páteční den a prvomájová oslava Svátku práce. Současně se během tohoto prodlouženého víkendu na mnoha místech odehrával Svátek raket (The Rocket Festival). Jde o velmi starý svátek, jehož smyslem je obřadné vzývání deště na konci období sucha. Mohu potvrdit, že podomácku vyráběné rakety dosahují docela velkých rozměrů a létají hodně vysoko. Opět je tento svátek doplněn hudbou, tancem a slavnostním průvodem. Můj dojem? Poněkud hlučné a nebezpečné. Neděle, dne , Vientiane. Zdraví Zdeněk Sedláček Foto vlevo: Rodinná oslava Nového roku na břehu Mekongu ve Vientiane V Mezně měly rej čarodějnice Děti z Mezna a okolí se 30. dubna kolem šesté hodiny večerní sešly na dětském hřišti, kde očekávaly tradiční stavění máje a pálení čarodějnic. Někdo si přinesl již z domova vyrobenou čarodějnici, kdo ne, mohl si vyrobit papírovou čarodějnici na místě. Poté, co byla díky silných mužům vztyčena máj, večer pokračoval. Děti se společně vyfotily a s radostí se vrhly na hry připravené v čarodějném duchu. Vyzkoušely si tak přeskakování symbolického ohně, hod plyšovou myší nebo poznávání předmětů z čarodějného kotlíku. Během hraní jim pořádně vyhládlo, a proto se s chutí spolu s rodiči pustily do opékání špekáčků. Po setmění se děti vydaly na lampiónový průvod, který ukončily spálením čarodějnic. Na akci se podílelo SDH Mezno, OÚ Mezno, Mezeňák o.s. a další. Všem, včetně dobrovolníkům, patří velké poděkování. Jana Dvořáková, foto Pavla Nováková Večer začal výrobou vlastní čarodějnice Co dokáže opilý pilot Bylo úterý 7. dubna krátce před osmou hodinou večerní, když jsem pohlédla na oblohu. Protínalo ji několik čar od letadel. Jedna čára se však zcela vymykala. Nikdy jsem takovou klikatici na obloze neviděla. Opilý pilot, napadlo mne a rychle jsem běžela pro fotoaparát, abych tu záhadu zdokumentovala. Spoušť jsem pro jistotu zmáčkla dvakrát. To není žádná záhada, řekl mi o něco později manžel, když jsem mu snímky ukazovala. To rozfoukal vítr. No jo, já na to, ale proč tedy ten vítr nerozfoukal taky ostatní čáry, co byly okolo, ale jen tu jednu jedinou? Na to mi už odpovědět nedokázal a já zůstala při tom, že kapitán letadla měl asi skutečně pod čepicí. O havárii letadla ten den naštěstí žádná média neinformovala, ani o žádné jiné nečekané události ve vzdušném prostoru nad Táborskem. Celá záhada tak bude mít zřejmě naprosto racionální vysvětlení, jako že šlo o zkušební let nebo něco podobného. Mně se ale má verze stejně líbila ze všeho nejvíc a rozhodla jsem se o onen unikátní záběr podělit i s vámi. (Podotýkám, že se nejedná o žádnou fotomontáž či úpravu pomocí Photoshopu, tohle na obloze skutečně bylo!). Alice Valsová 12 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

13 NÁŠ DOMOV RADÍ Šetřete své peněženky, třid te odpad Mluví se o tom neustále a všude třídit odpad je nejenom ekologicky, ale zejména ekonomicky prospěšné. Proč? Roční produkce komunálního odpadu stoupá, tím stoupají i náklady na jeho odvoz a uložení, tedy takzvané skládkovné. Pro příklad. Zatímco v roce 2011 vyprodukovalo město Sedlec-Prčice 828,57 tun domovního odpadu, v roce 2013 to již bylo 969,23 tun a v roce 2014 dokonce 1034,29 tun. Přitom částka, kterou město Sedlec- Chraňte mokřady Ekorada na květen Odhaduje se, že ve dvacátém století byla zlikvidována polovina z celkové plochy mokřadů na Zemi. Předtím zahrnovaly asi 6 procent rozlohy souše. Mokřady jsou však pro vyvážený ekosystém zcela nezbytné. Bez mokrých míst v krajině (mokřadů, bahnišť, tůní, blat, slepých ramen potoků a řek, kaluží, bažin aj.) je silně ohrožena schopnost uchovávat vodu pro člověka v potřebném množství i kvalitě. Jejich odvodňování a přeměna na stavební parcely či pole působí dalekosáhlé škody na vodním režimu krajiny. V deštivých obdobích mokřady zadržují a v suchých uvolňují velké množství vody. Mnohem více než umělé vodní nádrže. Například mokřad o ploše pouhých 10 m² zadrží až devět tisíc litrů vody. Brání tak povodním i ničivému suchu. Filtrují vodu Mokřady na Zemi zanikají, s nimi mizí i vzácné ekosystémy -Prčice ročně vydá za likvidaci odpadů, není právě malá. V loňském roce to bylo korun, letos v rozpočtu města je vyčleněno na likvidací odpadů korun. A kdo to zaplatí? My všichni. Úhradou poplatku za svoz a ukládání TKO a z rozpočtu města. V roce 2014 bylo na poplatcích za TKO dle obecně závazné vyhlášky města vybráno od občanů a majitelů rekreačních objektů celkem Kč. Znamená to, že z rozpočtu bylo doplaceno dalších Kč, které tak mohou chybět jinde. Myslete tedy na to, až půjdete příště něco hodit do popelnice. Jsou to také vaše peníze. V případě porušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na správním území města Sedlec-Prčice bude postupováno v souladu se zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění později platných předpisů a věc bude řešena jako přestupek, za který lze uložit pokutu do Kč. MěÚ a Alice Valsová Rady pro eko-logický přístup 1. Mokřady ohrožuje odstraňování vegetace a časté sekání trávy v oblastech, odkud jsou napájeny vodou. Pokud v období sucha necháte trávu v okolí mokřadu neposekanou, zabráníte tak vysychání pozemku a zániku mokřadu. 2. Mokřady ohrožuje výstavba mimo intravilán obcí a budování pro vodu nepropustných ploch. 3. Mokřady ohrožuje používání pesticidů. V okolí mokřadů je nikdy nepoužívejte, i kdyby výrobce zaručoval jejich neškodnost. Mokřadní organismy jsou k těmto látkám obzvlášť vnímavé. 4. Mokřady můžete cíleně zakládat v podobě malých prohlubní kdekoliv v krajině, kde je dostatečně vysoká hladina spodní vody nebo její a vstřebávají znečištění fungují jako výkonná čistírna. Probíhá v nich rozklad řady odpadních látek a v jejich usazeninách je poután uhlík, jehož nadbytek v atmosféře působí škodlivě. Jsou výjimečným ekosystémem a útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, čejky, bekasiny a mnoho dalších pozoruhodných druhů. Dá se říci, že nejvýznamnější mokřady na území České republiky jsou díky profesionálním orgánům ochrany přírody zmapovány a vesměs chráněny. V republice jsou však tisíce malých, nenápadných a vesměs nijak chráněných mokřadů. I ony mají velký význam v režimu vody v krajině, i ony jsou oázami přírody, avšak mnoho se o nich zatím neví. Často dokonce ani to, že existují. Proto jsou mokřady na vhodných místech obnovovány a Český svaz ochránců přírody již deset let ohrožené mokřady v rámci své kampaně Místo pro přírodu vykupuje, aby z pozice vlastníka zajistil jejich ochranu. Projekt ČSOP Naše mokřady si klade za úkol vyhledávání a mapování drobných Do popelnice rozhodně nepatří: Recyklovatelný odpad papír, sklo, kovy, plasty, (vhodit do nádob k tomu určených) Biologicky rozložitelný odpad ze zeleně listí, tráva, drobné větve na štěpkování (zkompostovat v kompostéru, dovézt do sběrného dvora) Inertní odpad nezávadná stavební suť, kamení, štěrk (dovézt na řízenou skládku ve Voticích) Nebezpečný odpad barvy, laky, baterie (uložit ve sběrném dvoře) Elektroodpad elektrospotřebiče a jejich součástky (dovézt do sběrného dvora nebo odevzdat na prodejně) Léky (odevzdat v lékárně) Do popelnice patří pouze: Znečištěný papír, plasty a textilie Popel Použité dětské pleny Znečištěné plechovky a obaly od potravin povrchový přítok. Často stačí jen vykopat menší prohlubeň a zabránit vysoušení okolí. Význam mají i sezónní mokřady takové, které na část roku vyschnou. 5. Zahradní jezírko může plnit funkce mokřadu, pokud je založené v přírodním stylu. Nemělo by být oddělené od okolní půdy neprostupně pro vodu a mělo by umožňovat růst bahenních rostlin a migraci živočichů z okolní přírody. Plastová nádrž zakopaná v zemi uprostřed intenzívně sekaného trávníku funkce mokřadu neplní. 6. Navštivte stránky Pomozte zmapovat a chránit drobné mokřady! 7. Pokud potřebujete informace či radu ohledně mokřadů, neváhejte se obrátit na ekoporadnu ČSOP Vlašim. mokřadů, jejich praktickou ochranu a popularizaci problematiky. Roman Andres, ekoporadce, ČSOP Vlašim Skokan zelený patří mezi ohrožené obojživelníky, je proto státem chráněný číslo 301, květen 2015 Náš domov 13 strana

14 NÁŠ DOMOV RADÍ Zahradníkův kalendář květen Začátek května je vhodný pro výsev okurek a paprik. Ilustr. foto Hnojení trávníku trávník, který často sečeme, je velice kvalitní, ale tímto zákrokem je značně vyčerpáván. Proto je dobré v době, kdy sečeme, jednou až dvakrát do měsíce, trávník přihnojovat. Sypká hnojiva se však nepodaří vždy rovnoměrně rozhodit. Pokud máme větší plochu trávníku, můžeme pro rovnoměrný rozhoz použít speciální ruční rozmetadlo. Zařízení máme zavěšené před sebou na popruhu a otáčením kliky dosáhneme rovnoměrného rozhození hnojiva. Pokud máme menší plochu trávníku, rozpustíme ve vodě hnojivo Kristalon trávník a jeho roztokem zalijeme plochu. Hnojivo je tak rovnoměrně rozprostřeno. Ve druhé polovině dubna až začátkem května je vhodná doba k výsevu okurek nakládaček a polních salátovek. Osivo vzejde asi po čtrnácti dnech, tedy většinou již po ledových mužích a mladým otužilým rostlinkám již nehrozí namrznutí. Osivo vyséváme nejčastěji po dvou až třech semenech na vzdálenost 30 až 40 centimetrů od sebe. Vzdálenost řádků by měla být minimálně 100 cm s ohledem na mohutný růst rostlin do šířky pokud okurky nepěstujeme na opěrné síti. Mezi spolehlivé odrůdy s bohatými výnosy a kvalitními plody patří Charlotte F1, Ornelo F1, Everest F1, Twigi F1 a další. Jahody potřebují vodu a vzduch - v době kvetení potřebují jahodníky dostatek vody. Závlaha by však měla být šetrná, bez zbytečného zmáčení otevřených květů. Rostliny přirychlované pod fóliovým tunelem potřebují také přístup vzduchu a opylovačů. Přes den je proto nezbytné pravidelné větrání. Nebezpečná je i vysoká teplota v květnu sledujeme pravidelně teploměr, protože se bojíme nočních mrazíků. Škodit však mohou i vysoké teploty, které se touto dobou také vyskytují. Zejména při slabším větrání v teplých slunečných Poznejte svět realit Exekuce Žijeme v neklidné době, která má za následek, že část populace upadla do finančních potíží. V našich slovnících tak zdomácnělo slůvko exekuce. Zlobit se na něj nemůžeme, slůvko je takové, jaké je, význam mu dáváme my, kteří prožíváme jeho naplnění ve fyzické realitě. Co to znamená? Exekuce je v našem pojetí nuceným výkonem exekučního titulu, kterým může být vykonatelné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský zápis dnech prudce stoupá teplota ve sklenících i fóliovnících. I když pěstujeme teplomilné druhy, jako jsou okurky, rajčata a papriky, musíme pamatovat na to, že i ony špatně snášejí teplotu nad 35 C. Optimální teplota pro okurky je asi 25 C přes den a 16 až 18 C v noci. Rajčata se dobře opylují pouze při teplotě 15 až 30 C, přičemž potřebují i pohyb vzduchu. Paprika při vyšších teplotách shazuje květy, případně i mladé plody. Odkvetlé cibuloviny na jarních cibulovinách, zejména na tulipánech a narcisech, narůstají po odkvětu poměrně velké semeníky. Měli bychom je odstranit co nejdříve, aby neodebíraly živiny cibulím, které si chystají zásoby na příští rok. Zelené listy naopak živiny dodávají, proto je necháme, až dokud nezežloutnou a neseschnou. V tomto období cibule také ocení přihnojení a za sucha závlahu. V okrasné zahradě řežeme a zmlazujeme odkvetlé dřeviny, například zlatici. Některé pouze prosvětlíme, starší vyžadují pro zachování pěkného tvaru a podporu kvetení v příštím roce i mírné zmlazení zpětným řezem. Přesazujeme, dělíme a zmlazujeme trvalky, které už odkvetly. Na místě určeném pro novou výsadbu předem zlikvidujeme vytrvalý plevel a půdu vylepšíme kompostem. Za suchého počasí zajistíme dostatek vody. Dokud neobnoví růst, chráníme je před prudkým sluncem. V ovocné zahradě ve fenofázi kvetení nebo po odkvětu je ještě vhodná doba řezu broskvoní, popřípadě i jiných peckovin. Tento zásah připadá v úvahu především v oblastech s vyšší nadmořskou výškou. Můžeme rovněž prosvětlit nadměrně rostoucí a zahuštěné koruny jabloní a hrušní a to těch stromů, u nichž jsme neuskutečnili zimní průklest. Zmírníme tím nežádoucí bujný růst. U mladých nebo přeroubovaných stromů vylamujeme koncem května až červnu takzvané vlky letorosty prorůstající obvykle pod místem řezu starší větve. Během května dokončujeme přeroubování ovocných stromů, nejprve třešní, višní, slivoní, meruňek, později hrušní a jabloní nenarašenými rouby za kůru. Vyvazujeme výhony u štíhlých vřeten nebo ovocných stěn do podvodorovné polohy za účelem urychlení plodnosti a omezení růstu. Při dokvétání jabloní a slivoní provádíme postřik proti pilatce jablečné a švestkové přípravkem Calypso v dávce 2,5 ml/10 litrů vody. V některých lokalitách si pěstitelé stěžují na to, že jim slivoně neplodí, i když bohatě kvetou. Hlavním důvodem je to, že pilatka švestková v době květu naklade vajíčka se svolením k vykonatelnosti atd. V praxi to probíhá tak, že například někomu dlužíte peníze, neplatíte včas, věřiteli dojde trpělivost a předá váš případ soudu. Soud uzná nárok věřitele, vydá vykonatelné rozhodnutí a pověří soudního exekutora, aby z dlužníka dané prostředky vymohl. Zákon, který exekuce upravuje, dává vykonavatelům hned několik nástrojů, kterými mohou exekuci provést: srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné pohledávky povinného, prodejem movitých věcí i nemovitostí, prodejem podniku, vyklizením prostor, odebráním věci, rozdělením věci, provedením prací a výkonů na účet povinného. do květů, z nichž se vyvine larva, která způsobuje červivost malých plůdků, a ty následně opadávají. Tento škůdce dělá velké škody, uvádí se 80 až 100%. Též pilatka jablečná způsobuje velmi velké škody, hlavně na letních a sladkoplodých odrůdách jabloní. V květnu vyvěšujeme feromonový lapač na obaleče jablečného, ten slouží k monitorování výskytu škůdce. Obaleč se líhne za teplých večerů, kdy teplota ve 22 hodin dosahuje více než 17 C, v této době můžeme očekávat nálet tohoto škůdce. Při zjištění většího náletu obaleče ve feromonovém lapači provedeme po týdnu postřik bio přípravkem Madex nebo Biobit, který po týdnu zopakujeme. Ochranu můžeme též provést přípravkem Calypso. Obaleč jablečný má většinou dvě generace. První generace většinou nalétá na přelomu května a června a druhá na přelomu července a srpna, tyto uvedené termíny jsou pouze orientační, konkrétní nálety obaleče závisí na teplotě v této době. Bio přípravky na ochranu proti obaleči jablečnému Madex a Biobit dodává Biocont Laboratory Brno, tato firma též dodává bio přípravek NeemAzal na ochranu rostlin proti mšicím. Řez ořešáku vlašského provádíme dle doporučení pana Matejska v období, kdy nové přírůstky dosahují 10 až 15 centimetrů. V této době řezné rány nejméně slzí a do konce vegetace se na řezných ranách vytvoří největší zával. Rány hned po řezu zahladíme ostrým nožem, ošetříme latexem s přídavkem Kuprikolu. Po zaschnutí latexu na ošetřené rány naneseme vrstvu štěpařského vosku, který po zaschnutí přetřeme latexem. Takto ošetřené rány nepotřebují žádnou údržbu po dobu dvou roků. Vinná réva v květnu nastává čas na provádění podlomu, tedy vylámání všech nepotřebných či nevhodných výhonů, které by keř zbytečně zahušťovaly a oslabovaly. Je nutné ho dělat v době, kdy jsou výhony ještě v bylinném stavu. Do začátku květu se doporučuje případné přihnojení dusíkatými hnojivy, zvláště je-li půda pod keři využívána pro pěstování podplodin. Během rašení zkontrolujeme, zda se neuvolnily úvazky držící konce tažňů v oblouku. Celoročně kontrolujeme zdravotní stav, neboť již na jaře mohou být napadané zejména škůdci. Brzy po vyrašení je možné na keřích najít stopy po prvních škůdcích, kteří na mladých měkkých částech rašících výhonů sají. Jsou to roztoči, z nich někteří mohou způsobovat značné škody, jako svilušky nebo hálčivec révový, jehož vpichy způsobují kadeřavost listů. Chránit keře je možné biologicky nasazením dravého roztoče Typhlodromus pyri nebo chemickými přípravky např. Omite 570 EW nebo Magus 200 SC. Petr Kumšta, Votice Pokud bychom se podívali na poměrně běžný jev exekucí na nemovitostech, pak vězte, že pokud není dlužný obnos uhrazen v termínu nařízeném soudem, hrozí zde, že nemovitost bude prodána v dražbě a z utržených prostředků bude částečně či úplně pokrytý dluh. Pokud se již někdo dostane do této nezáviděníhodné situace, pak doporučuji rychle jednat a nemovitost zatíženou exekucí se snažit urychleně prodat, resp. najít kupce. Je jasné, že i kdyby majitel této nemovitosti snížil prodejní cenu třeba o 20 % oproti běžné ceně na trhu, bude to pořád mnohem lepší a získá více peněz, než kdyby došlo na dražbu. Přeji vám, ať exekuci poznáte jen jako položku ve slovníku. Jiří Dráb, Remax 14 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

15 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Před sedmdesáti lety skončila válka také v Českém Meránu pokračování ze str. 1 tím stále ještě nejucelenější obraz válečných let v našem regionu. Později se k tématu vrátil Jakub Doležal v knize Střípky z mozaiky protektorátní společnosti s podtitulem Německá okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany, vydané v roce 2009 jako speciální svazek sborníků Podbrdska. Své vzpomínky, vzpomínky svých blízkých a známých a další materiály z té doby uveřejnilo také několik regionálních autorů ve sbornících Český Merán a v místním periodiku Náš domov. Tento článek je jen stručnou připomínkou toho, co se před sedmdesáti lety v naší zemi i kraji odehrávalo. Němečtí okupanti na náměstí v Sedlci, březen 1939 Temná mračna nad Evropou Temná mračna nad Evropou se stahovala už nějaký čas. První světovou válkou poznamenaná Evropa a následná vlekoucí se hospodářská krize se staly živnou půdou pro vznik revolučního hnutí byly zakládány a sílily levicově orientované strany i strany ultrapravicové. V hospodářsky paralyzovaném Německu, které se jen ztěžka vzpamatovávalo z důsledků 1. světové války, se v roce 1919 vytvořila krajně pravicová strana NSDAP, do jejíhož čela se záhy postavil Adolf Hitler. V roce 1933 se Hitler stal říšským kancléřem a v zemi zavládl nacistický režim. Poklidného Československa se německá rozpínavost poprvé dotkla 29. září 1938, kdy byla uzavřena Mnichovská dohoda mezi Německem, Itálií, Velkou Británií a Francií o odstoupení českého pohraničí nacistickému Německu. Pod tlakem okolností, zrazen Francií a Anglií, 30. září československý prezident Edvard Beneš mnichovský diktát přijal. Půlroku nato, 14. března 1939, Slovensko vyhlásilo samostatnost, 15. března německá vojska obsadila zbytky českých zemí a 16. března byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Protektorát Čechy a Morava České obyvatelstvo se ocitlo v pozici národnostní menšiny. Byly zrušeny české politické strany a spolky a jejich majetek byl zabaven ve prospěch Říše. V úředním styku byl zakázán český jazyk, Češi nesměli vykonávat politické funkce, pracovat ve státní správě. Postupně byly zrušeny všechny české noviny, byl zakázán tisk českých knih, do kin nesměl přijít žádný český film, bylo zrušeno české vysílání v rozhlasu. Omezována a nakonec zakázána byla i česká divadelní ochotnická představení, fotbalová utkání, taneční zábavy, poutě, veřejná procesí i kázání a bohoslužby v češtině. Zavřena byla většina veřejných knihoven, české střední školy, omezen byl počet základních škol. Češi byli znevýhodňováni při získávání práce, mladší ročníky pak byly nuceně nasazovány na práci pro třetí říši v Raichu. Postupně byly hospodářským tlakem likvidovány drobné české podniky, docházelo ke konfiskaci českého zemědělského majetku. Okamžitě po obsazení země Němci vznikl na zámku Nové Mitrovice patřícímu německé rodině Blaschků, štáb přisluhovačů SS. Jejich velitelem byl jmenován Antonín Eberle, vnuk majitelů zámku. K fašistickým idejím se však veřejně přihlásili i někteří místní občané. Městeček Sedlec a Prčice se nové uspořádání také dotklo. Ve městě a jeho okolí sice německá vojska nebyla, ale v nedalekých Sedlčanech a na území vymezeném Vltavou a Sázavou, státní silnicí na Tábor, železniční tratí Olbramovice-Sedlčany a silnicí Sedlčany-Příbram vzniklo vojenské cvičiště zbraní SS o rozloze 441 km². Tamní obyvatelstvo bylo vysídleno, odhadem 180 osad a 30 tisíc lidí. Někteří našli útočiště i v našem kraji. Druhá světová válka 1. září 1939 nacistické Německo napadlo Polsko a 17. září 1939, tedy o šestnáct dní později, zahájil Sovětský svaz invazi do Polska z východu. Krátce poté se do konfliktu vložily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu. Vypukla druhá světová válka. 27. května 1942 byl v Praze-Libni dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, proveden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Tento čin měl pro český národ dalekosáhlé následky, jelikož nacistický teror ještě zesílil. Odhaduje se, že v reakci na atentát nacisté zabili lidí. Mimo jiné vypálili obce Lidice (10. června 1942) a Ležáky (24. června 1942). Židé v Protektorátu Čechy a Morava byli hned od počátku nacistické okupace postupně systematicky vyřazováni z hospodářského i společenského života. Veškeré židovské záležitosti měla na starosti Ústředna pro židovské vystěhovalectví, která se zprvu snažila Židy donutit, aby emigrovali do zahraničí, pak však změnila strategii a začala připravovat realizaci tzv. konečného řešení židovské otázky. Ústředna donutila pražskou židovskou náboženskou obec poslušně vykonávat nacistická nařízení a podílet se na deportacích Židů mj. do koncentračního tábora Terezín, které začaly na podzim Z našeho kraje bylo odvlečeno do koncentračních táborů padesát devět Židů, z toho třicet jedna židovských občanů z Prčice. Nikdo z těch, kteří žili v Prčici, se nevrátil. Oběti války Soustavný strach a cílený teror způsobily, že se někteří občané, dílem z vlastního přesvědčení, dílem z donucení, uchýlili k udavačství. Na udání byli vyslýcháni a následně zatčeni Antonín Novák starosta obce Prčice, tajemník obce Eduard Velebil a Bohuslav Sova řezník a hostinský. Posléze byl zatčen také Jan Vodňanský řezník a hostinský v Prčici. Bez udání důvodu byli odvezeni na gestapo do Tábora a druhého dne odvezeni do Malé pevnosti v Terezíně, odkud putovali do koncentračního tábora Birkenau. Zde Eduard Velebil a Bohumil Sova zahynuli, Antonín Novák a Jan Vodňanský se po mnoha útrapách v červnu 1945 vrátili šťastně domů. Dalšími oběťmi anonymního udání se stali Karel Dvořák, vrchní správce nemocnice v Prčici, se svou manželkou Marií a dalšími příbuznými. Marie Dvořáková a Karel Dvořák se po věznění v káznici v Aichachu vrátili domů, otec paní Dvořákové v káznici v Gollnově v Pomořanech věznění podlehl. V koncentračním táboře Terezín skončil i život Jaroslava Peterky z Přestavlk, tesaře a aktivního hasiče, velitele hasičské jednoty. Za poslouchání zahraničního rozhlasu byli vyslýcháni Jaroslav Pešl, trafikant v Sedlci, Matěj Břečka, hoteliér v Sedlci, Václav Mareš, cukrář v Sedlci a mnozí další. Ač jim nebylo nic dokázáno, museli pod hrozbou své přístroje zničit. Vyslýchán byl také Adolf Koudela, revident důchodové kontroly, neboť prý měl říci o Německu, že válku prohraje. Výslechu na četnické stanici se nevyhnul ani aktivní člen Sokola, řídící učitel Jaroslav Pavliš. Tuhých výslechů, vězení, často deportací do koncentračního tábora se dočkali také ti, kteří doma ukrývali zemědělské zásoby, a ještě větší tresty čekaly na ty, kteří s nimi obchodovali. Německý a český nápis Prčice na mostě Karla Burky Odpor proti okupaci přerůstá v odboj Avšak přes všudypřítomnou a sílící hrozbu z pronásledování sílil rovněž odpor občanů proti okupantům. Začaly vznikat odbojové partyzánské skupiny s cílem škodit nacistům. Své úkryty měly po celém území Českého Meránu u Loudilky, pokračování na str. 16 číslo 301, květen 2015 Náš domov 15 strana

16 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY dokončení ze str. 15 Kvašťova, Dobrošovic, Malkovic, v lese u Zvěřince a u Zadních Bud. Členům těchto buněk pomáhali i stateční místní občané. Snaha aktivně se podílet na boji proti nacismu přiměla rovněž řadu Čechů opustit po roce 1939 vlast a přidat se k některé ze zahraničních armád. Ať již mířili na východ, či na západ. Byl mezi nimi i Karel Stibor z Měšetic, který položil svůj život v Británii jako pilot RAF. Byl mezi nimi i Josef Pechač z Vrchotic, který padl jako partyzán na Slovensku. V květnovém vydání Našeho domova (č. 181) v roce 2005 vyšel velmi obsáhlý a zasvěcený článek Miroslava Fialy o Josefu Raiskupovi, partyzánovi, který se před gestapem skrýval od roku Velkou část z těch pěti let do roku 1945 pobýval v našem kraji. M. Fiala o něm mj. píše: Nebál se ani čerta, jeho odvahu umocňovalo, že trpěl těžkým plicním Foto: Jednou z obětí války byl i Karel Stibor z Měšetic, který zahynul jako pilot RAF ve Velké Británii onemocněním a na budoucnost snad ani nemyslel říkali mu Velký Pepík nebo krycím jménem Malesta... Píše o něm poměrně podrobně i Jakub Doležal ve svých Střípcích. Konec Josefa Raiskupa byl ale velmi smutný. To, jak unikal gestapu, dalo podnět k podezření, že je jejich agentem. V březnu 1945, prakticky bez důkazů, ho zastřelili jeho vlastní lidi. Poválečné vyšetřování nic z těchto podezření nepotvrdilo. Ani dnes, po 70 letech od konce druhé světové války, není toto téma mrtvé. Vrací se k němu stále řada literárních či filmových tvůrců, pořádají se výstavy, semináře, setkání s pamětníky. Cílem je jediné, nezapomenout! A vícekrát už nedovolit. Jde to však vůbec? Alice Valsová, foto archiv města Zdroj: Wikipedie, Jaroslav Nykodým - Sedlecko za války i v odboji Květen 1945 na Sedlecko-Prčicku byl tragický O tom, jak u nás začal aktivní odpor proti německým okupantům, existují nejméně dvě verze. Hlavním impulzem k tomu, že zdejší lidé vzali do rukou zbraně, bylo zřejmě vysílání Českého rozhlasu 5. května dopoledne. Praha volala o pomoc, vypuklo tam povstání. A jak to bylo u nás, v Sedlci a Prčici? sobota odpoledne: Jedna verze říká, že dva sedlečtí četníci, kteří slyšeli z rozhlasu o povstání v Praze, šli do školy, kde bylo ubytováno 54 okupačních maďarských vojáků. Tyto vojáky se jim podařilo takřka bez odporu odzbrojit. Druhá verze přičítá prvotní iniciativu hostinskému Břečkovi z hotelu Záložna na sedleckém náměstí. Ten odmítl obsloužit německé vojáky ubytované na faře, když přišli do hotelové restaurace na oběd. Předtím Břečka zavolal do místní četnické stanice četníkům, aby Němce přišli zatknout. Četníci (neuvádí se, kolik jich bylo) přišli hned, dřív než němečtí vojáci stačili odejít a zalarmovat své druhy k odporu. Vojáci byli odzbrojeni a odvedeni do školy, kde se podařilo bez problémů odzbrojit dalších přes padesát tam ubytovaných okupačních vojáků, většinou maďarské národnosti. Četníkům v nebezpečné akci pomáhali místní muži. Ukořistěné zbraně byly rozdány mezi dobrovolníky a ti začali odzbrojovat a zatýkat další okupační vojáky. Asi patnáctičlenná ozbrojená skupina ze Sedlce odjela do Heřmaniček, tam odzbrojila třicetičlennou (!?) posádku SS a získala tak další zbraně. V Sedlci byl ten den v projíždějícím autě zastřelen německý důstojník neděle: Pokračovalo zatýkání okupačních vojáků a také kolaborantů. Zadržen byl mj. František Chýnovský, o kterém bylo všeobecně známo, že přisluhuje Němcům a přihlásil se s celou rodinou k říšskoněmeckému občanství. V Heřmaničkách byli zajímáni němečtí vojáci i ve vlacích. Za dva dny bylo pozatýkáno na tři sta vojáků, mezi nimi i jeden generál. Všichni zajatci byli umístěni v Sedlci ve škole, v obecní věznici i v hotelu Záložna. Odpoledne ale Heřmaničky znovu obsadili Němci, kteří přijeli na kolech v doprovodu dvou obrněných vozidel. Jejich postup směrem na Sedlec byl zastaven u Loudilky odvetnou střelbou našich lidí. V lese pod Loudilkou byl na silnici udělán protitankový zátaras. Ze Sedlce a z Prčice začaly před blížícími se německými vojáky utíkat hlavně ženy s dětmi pondělí: Sedlec s Prčicí se dál vylidňovaly. Utíkali i povstalci, kteří s sebou měli např. i zajatého Františka Chýnovského. Ten však ten den náhle zemřel, údajně se sám otrávil, když se schovávali v lese pod Zvěřincem. Časně ráno začali esesáci v Heřmaničkách prohledávat domy, naštěstí nenalezli žádné zbraně. Přesto zatkli asi osmdesát mužů. V poledne vyjely německé tanky z Heřmaniček směrem k Prčici, před sebou hnaly zajaté heřmaničské muže. Ti museli pod Loudilkou rozebrat na silnici postavený zátaras. Tím byla cesta na Prčici a Sedlec otevřená. Cestou Němci zabili tři naše občany. Tanky projely Prčicí a přes most zamířily do Sedlce. Cestou nacisté zuřivě stříleli po prchajících. Zabili tak dalších 6 lidí. V Sedlci Němci nejprve osvobodili zajatce a začali, zrovna tak jako v Prčici, prohledávat domy a zatýkat většinu mužů. Hrozili, že padne-li jediný výstřel proti nim, budou Sedlec i Prčice srovnány se zemí. Ze zajatých sedleckých mužů vybírali ty, kteří je nedávno odzbrojovali, hlídali nebo které považovali za účastníky odboje. 11 mužů bylo odvlečeno na místo, kde je dnes památník, a zavražděno. Školu, jako místo potupy německého vojáka, Němci zapálili a oheň hlídali, aby ho nikdo nemohl hasit a zachraňovat zařízení školy. Kolem 21. hodiny byli ostatní zajatí muži propuštěni a většina Němců odjela do Heřmaniček, kde pokračovali v raziích úterý: O tom, co se v tento den dělo v Sedlci a Prčici, není v oficiálních tiskovinách napsáno nic. Zcela jistě ještě hořela škola a nikdo se ji Z vypálené školy zbyl jen skelet, škola musela být po válce stržena 16 strana Náš domov číslo 301, květen 2015

17 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY ušlapán. Nakonec se ale ukázalo, že to byl planý poplach v německém autě přijeli do Sedlce Češi a přivezli dva zajaté německé vojáky pátek: V 7 hodin ráno se zde objevily oddíly Rudé armády patřící 2. ukrajinskému frontu maršála Malinovského. Podle pamětníků přijeli rudoarmějci většinou vozy taženými koňmi. Fotografická dokumentace z příjezdu sovětských vojáků do Sedlce je minimální. Možná proto, že nikdo neměl chuť po nedávných hrůzách fotit. Sovětský voják, který má na sedleckém hřbitově hrob, zemřel po úrazu elektrickým proudem; jiná verze praví, že zemřel na blíže neurčenou nemoc. Ostatky obětí fašistického vraždění v Sedlci 7. května 1945 neodvážil hasit, protože zde nějací němečtí vojáci zůstali. Jiní se stáhli do Votic a vzali s sebou několik lidí jako rukojmí. Ve Voticích je propustili a ti se pak druhý den vrátili domů. Pamětníci vzpomínají, že ve městě panovalo nezvyklé, až děsivé ticho středa: Také o událostech tohoto dne máme jen kusé zprávy. V sedlecké kronice je pouze psáno, že: nastal neorganizovaný ústup německých skupin přes Sedlec, Nadějkov, Milevsko a Kamýk směrem na západ... Už dopoledne byla v Sedlci otevřena jáma s ostatky jedenácti zavražděných. Těla byla vyzdvihnuta a připravena k pohřbení. Je o tom pořízena obrazová dokumentace čtvrtek: 10. května 1945 se konal hromadný pohřeb všech dvaceti obětí. Je z něj také pořízena rozsáhlá fotografická dokumentace. Smuteční obřad na hřbitově byl narušen přiběhnuvším člověkem, který volal, že do města opět jedou Němci. Snad jen náhodou nebyl v nastalé panice nikdo Ani v dalších květnových dnech nebyl v naší kotlině zcela klid. Potulovali se tu jednotlivě i v menších skupinách němečtí vojáci, kteří sice už nechtěli bojovat, ale zároveň se nechtěli vzdát, neboť se obávali odplaty. Byli dezorientovaní, často ranění, hladoví a vystrašení. Nejsmutnější však je, že se jim nemstili ti nejvíc postižení. Ještě dnes je například v paměti lidí jedné vesnice hrdina, který až když už nehrozilo nebezpečí, vylezl z úkrytu, chopil se zbraně a šel zabít za vesnici do remízku dva bezbranné raněné mladé Němce, aniž by zjišťoval, co jsou vůbec zač. Tento čin nebyl mstou, byla to ničím neodůvodněná krutost, bestialita, hyenismus, zvláště potom, co čin vydával za svůj boj proti okupantům. Takových hrdinů tu, bohužel, bylo více. A vyskytli se jiní, kteří sice nešli zabíjet bezbranné Němce, ale snažili se nezaslouženě obohatit na vzniklé situaci Zadržení Němci byli shromážděni v zajateckém táboře ve špýcharu velkostatku v Prčici, odkud pak byli po větších skupinách transportováni do Tábora. V Sedlci jich byla část ponechána k odklízení trosek školy. Toto je jen stručná chronologie posledních dnů války u nás. Čerpáno bylo z brožurky Sedlecko za války a v odboji vydané roku Jaroslava Nykodýma. Dále ze vzpomínek některých pamětníků a z knihy Jakuba Doležala Střípky z mozaiky protektorátní společnosti s podtitulem Německá okupace a její konec v politickém okrese Sedlčany vydané v roce 2009 jako speciální svazek sborníků Podbrdska. Zpracovala Marie Kovalová, foto archiv města Zatímco z válečných let včetně krvavého konce války se dochovalo velmi málo fotografií, z pohřbu obětí máme k dispozici celou fotodokumentaci. Už ale asi nikdy nezjistíme, kdo tehdy stál u objektivu fotoaparátu a průběh pohřbu trpělivě fotografoval číslo 301, květen 2015 Náš domov 17 strana

18 Z KULTURY Jedeme do divadla na muzikál Aida Pro příznivce muzikálů je připraven zájezd do Hudebního divadle Karlín na další krásné představení muzikál AIDA. Na motivy opery Giuseppe Verdiho hudbu siožil Elton John, text Tim Rice. včetně Tony Award za nejlepší hudbu k muzikálu. Hudba Eltona Johna je stylově eklektická. Najdeme v ní moderní reggae, Motown i gospel. Zastoupen je samozřejmě typický Eltonův pop a vystopujeme v ní i silný vliv africké hudby. Zájezd se koná 11. června, cena zájezdu je 530 Kč (vstupenka + doprava). Odjezd autobusu z náměstí v Sedlci v 17 hod. Vstupenky od u M. Sládkové, telefon Muzikál AIDA měl premiéru v Palace Theatre na Broadwayi v březnu 2000 a hrál se 4 a půl roku, čímž se zařadil mezi jeden z nejdéle hraných muzikálů na Broadwayi. Příběh je inspirován stejnojmennou operou Giuseppe Verdiho, ke které napsal libreto Auguste Mariette. AIDA byla uvedena ve více než 20 zemích celého světa a byla přeložena, včetně češtiny, do 15 jazyků. Je s podivem, že muzikál britských autorů Eltona Johna a Tima Rice nebyl nikdy uveden v Anglii. Muzikál získal čtyři Tony Awards, Osoby a obsazení: Aida: Dasha, Kamila Nývltová Amneris: Lucie Bílá Radames: Václav Noid Bárta, Marián Vojtko Zoser: Jiří Korn, Lukáš Kumpricht Mereb: Peter Strenáčik, Jan Urban Nehebka: Kateřina Nováková, Veronika Vyoralová. red. Háta letos představí Tři bratry v nesnázích V komedii Tři bratři v nesnázích se představí Martin Zounar a Adéla Gondíková Divadelní společnost Háta Praha, kterou kdysi z nouze založily tři herečky po mateřské dovolené, si již mezi našimi diváky našla své stálé příznivce. Ti ani tentokrát nebudou zklamaní. Společnost k nám přijede s třaskavou divadelní komedií TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH aneb Povedená rodinka. Pochází z pera anglické dvojice Ray a Michael Cooney a u diváků se tradičně těší velké oblibě. V režii Lumíra Olšovského své komediální umění předvedou herci Martin Zounar, Filip Tomsa, Adéla Gondíková, Zbyšek Pantůček, Marcel Vašinka, Petr Gelnar a další. Je to vůbec poprvé, kdy Ray Coney a jeho syn Michael napsali společně hru. Oba Coneyové patří nesporně k nejlepším a nejhranějším anglickým komediografům. Původní název jejich frašky zní Tom, Dick a Harry. Jsou to jména tří bratří, kteří žijí v Londýně. Vlastní příběh plný humorných záměn i dramatických zvratů se odehraje během několika hodin. Začíná jednoho letního rána, kdy manželé Linda a Tom Kerwoodovi s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí, která má rozhodnout o jejich dalším osudu. Postupně však musí čelit nečekaným problémům počínaje pašovanými cigaretami a konče tajuplným pytlem, který je zdrojem četných veselých i téměř hororových zápletek. Přitom většinu komplikací mají na svědomí Disk a Harry se svými originálními nápady, jak pomoci Velkému bratru Tomovi. Pointa je opravdu nečekaná. Tři bratry v nesnázích uvidíte na prknech našeho divadla v kulturním sále ZŠ v sobotu 23. května od 19 hodin. Vstupné je 180 korun, předprodej vstupenek probíhá na informačním centru v Prčici. Alice Valsová Kalendárium na květen po dvou předchozích teplých a suchých měsících začaly v květnu časté vydatné až přívalové deště začátkem května jsou záznamy o ranních mrazících a pak ještě kolem poloviny toho měsíce květen toho roku byl průměrně teplý, ale srážkově nadnormální průměrná teplota vzduchu měřená v Klementinu byla v květnu 15,8 C; výrazně tepleji bylo v roce ,0 C. V roce 1915 měl duben průměr 15,2 C, zato v roce 1965 bylo v květnu výrazně chladněji 12,7 C. (Údaje o počasí jsou převzaty z knihy Jiřího Svobody, Zdeňka Vašků a Václava Cílka Velká kniha o klimatu zemí Koruny české vydané v nakladatelství Regia v roce 2003.) A tuhle znáte? Řidičce na silnici vypoví poslušnost její trabant. Začne tedy stopovat kolemjedoucí auta. Zastaví jí elegantní chlapík v novém BMW. Opravit to neumím, ale vezmu vás do vleku, jestli chcete, nabídne jí galantně. Kdybych jel moc rychle, nebo jste měla nějaký problém, tak zatrubte nebo zablikejte, instruuje ji ještě před rozjezdem druhá světová válka: v Hitlerově berlínském bunkru se zastřelil 47letý Joseph Goebbels, nacistický ministr propagandy, výtečný řečník, neobyčejně talentovaný a obávaný demagog, který se při dosahování svých cílů neštítil ničeho. Sebevraždu spáchal s manželkou Magdou (*1901), když předtím, přes všechny protesty a prosby personálu bunkru, zabili svých šest dětí! byl v Praze na Letné odhalen monumentální pomník Josifa Vissarionoviče Stalina sovětského diktátora. Z 15 metrů vysokého podstavce shlížel na Prahu ještě o půl metru vyšší Stalin a za ním stálo osm postav. Celkovou délku měl pomník 22 metrů. Bylo to největší skupinové sousoší v Evropě skončila válka ve Vietnamu, dvacet let trvající boje mezi severní (komunistickou) Jedou, když v tom je předjede mercedes. Řidiče v bavoráku to nazlobí. Rázem zapomene na trabant za sebou a začne mercedes honit. Za zatáčkou, schovaní za keříkem, ale stojí policajti s radarem... Ten u měřicího přístroje vytřeští oči. Viděl jsi to? Co prosím tě? Mercedes, jede dvě stě. No a? Za ním bavorák, taky dvě stě. No a co? A za nima trabant bliká, troubí a chce je předjíždět! a jižní prozápadně orientovanou částí Vietnamu. Ve Vietnamu je tento konflikt známý jako americká válka, protože v něm na straně jižního Vietnamu podstatnou roli měly USA, které do konfliktu vstoupily v roce Vedle USA pomáhaly jižnímu Vietnamu další země (Jižní Korea, Thajsko, Filipiny, Nový Zéland a Austrálie). V roce 1973 Američané z Vietnamu odešli a jihovietnamský režim vydržel už jen dva roky odolávat komunistickému náporu zemřela (zastřelila se) 44letá Clara Immerwahrová. Byla to první žena, která s vyznamenáním absolvovala německou univerzitu a získala doktorát z chemie. Její manžel, později nositel Nobelovy ceny Fritz Haber, stál u zrodu nejen umělých hnojiv, ale také bojových otravných plynů. Clara spáchala sebevraždu Fritzovou služební zbraní, neboť považovala manželův vynález bojového plynu za zločin vědy první světová válka: v bitvě u Gorlice (asi 80 km zhruba východně od Krakova) německá a rakousko uherská armáda prolomily ruskou frontu. V bitvě proti sobě stálo i dost Čechů byli jak v rakousko-uherské, tak v ruské armádě zemřel Jan Štursa, významný sochař, jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství. Zastřelil se dva týdny před svými 45. narozeninami. Již od raného dětství byl nadaným kreslířem a během studia v Hořicích vznikaly jeho sochařské prvotiny. Základním materiálem byl pro něj bronz a kámen, ke kterému přilnul již na studiích v Hořicích. Na AVU byl žákem Josefa Václava Myslbeka a patřil k jeho nejlepším žákům. Štursa byl také významným pedagogem. Na Akademii výtvarných umění v Praze odchoval celou generaci sochařů označovanou jako Štursova škola. pokračování na str strana Náš domov číslo 301, květen 2015

19 Z KULTURY Výstava v informačním centru přiblíží svět zvířat očima mladé autorky Michaely Burdové naprosto propadla olejomalbě, kterou tvoří teprve půl roku! Protože miluje zvířata a zapojuje se také v jejich ochraně, jsou její obrazy právě o zvířatech. Výstava spisovatelky a malířky Michaely Burdové, která pochází ze Sestrouně u Sedlčan, bude otevřena na Informačním centru v Prčici od 1. do 29. června Zejména děti si přijdou na své, proto se určitě přijďte podívat na svět zvířat očima mladé, nadané tvůrkyně. red. Michaela Burdová je ve svých pětadvaceti letech vyhledávanou autorkou fantasy knih pro děti a mládež. První knihu publikovala v devatenácti letech a od té doby prodala přes výtisků. Napsala jedenáct knih, které vyšly v nakladatelství Fragment, získala třetí místo v anketě SUK 2009 za nejoblíbenější dětskou knihu, byla nominována mezi dvaceti nejoblíbenějšími knihami a autory na Zlatou knihu, její Syn pekel se umístil v žebříčku nejprodávanějších knih pro mládež v online knihkupectví a její knihy vycházejí i v zahraničí. Stala se také porotkyní v populární literární soutěži HLEDÁ SE AUTOR BESTSELLERU. Malování je její druhou velkou vášní, které se věnuje od dětství. Kreslí obrázky ke svým příběhům a její ilustrace se objevují i v jejích knihách. Nyní Michaela Burdová bude vystavovat v infocentru pokračování ze str zemřela v 66 letech Betty Kysilková, malá korpulentní herečka; nejprve hrála na malých pražských divadelních scénách, pak ve Vinohradském divadle. Hrála také v sedmdesáti filmech a svými rolemi komických žen s energickým až dryáčnickým projevem zdařile konkurovala Antonii Nedošinské. Ukázková je např. její role vdavekchtivé vdovy ve filmu Muži v offsidu konec druhé světové války: Rudá armáda dobyla Berlín a sovětští vojáci ukázkově (pro fotografa) vztyčovali rudou vlajku na budově Reichstagu-Říšského sněmu. Třebaže tato obrovská budova byla od jejího vypálení v roce 1933 pro Němce bez významu a v roce 1945 byla po bombardování troskou, pro Sověty byl Reichstag symbolem Berlína i celého Německa. Jeho dobytí bylo vrcholem bitvy o Berlín. Rudá vlajka na Reichstagu však zavlála už 30. dubna a bylo jich dokonce několik. Rudá armáda přišla při dobývání Berlína o 500 tisíc mužů, 2 tisíce tanků a samohybných děl a o 500 letounů. Němci přišli asi o 1 milion mužů různých ozbrojených složek, navíc v dobývaném Berlíně zahynulo velké množství civilního obyvatelstva konec druhé světové války: Terezín v Malé pevnosti Němci popravili přes padesát vězňů, převážně mladých příslušníků odbojových organizací. Byl mezi nimi např. 45letý Zdeněk Bořek Dohalský, český šlechtic, právník, novinář, člen protinacistického odboje. Jejich popravu nařídil K. H. Frank. Ten den přijel do města zástupce Mezinárodního výboru Červeného kříže Paul Dunant, ale nezabránil dalším obětem na životech. Nejvíc si jich vyžádala epidemie skvrnitého tyfu, která se zde objevila koncem dubna. 4. května přijela do Terezína skupina českých lékařů, zdravotníků a dobrovolníků, které vedl pražský epidemiolog MUDr. Karel Raška. Do města byli přesunováni i nemocní z Malé pevnosti, kde tyfus řádil nejvíc. Městem procházely ustupující jednotky wehrmachtu a SS, které bezhlavě kolem sebe střílely, pálily se dokumenty. 5. května zmizel z Terezína i velitel tábora Rahm. V pozdních odpoledních hodinách 8. května projely Terezínem první jednotky Rudé armády, postupující na Prahu. Rudá armáda poskytla při epidemii tyfu neocenitelnou pomoc. Do Terezína přesunula 5 polních nemocnic s padesátkou lékařů a dalšího zdravotního personálu s mobilními laboratořemi, odvšivovacími stanicemi a koupelnami. Vedením všech opatření byl pověřen špičkový epidemiolog dr. Aaron Vedder z Holandska. V době mezi 6. a 16. květnem epidemie kulminovala. Vzhledem k možnosti dalšího šíření nákazy i do okolí byl Terezín hermeticky uzavřen a vyhlášena čtrnáctidenní karanténa. Nemocní byli izolováni v již zmíněných polních nemocnicích. Počet nových onemocnění se začal snižovat a na konci května bylo možno vydat souhlas se zahájením repatriace bývalých vězňů. Bilance epidemie však byla strašlivá. V posledních dnech války a v prvních týdnech míru zde zemřelo více než 1500 bývalých vězňů i několik desítek hlavně židovských zdravotníků, oběti byly i mezi sovětským zdravotním personálem začalo obléhání Brna švédským vojskem pod vedením generála Lennarta Torstensona. Obléhání bylo poslední velkou akcí třicetileté války. Brno úspěšně bránila posádka tvořená jen 500 vojáky s asi tisícovkou příslušníků městské milice a dobrovolníků a ubránila město proti asi 28 tisícům vojáků generála Torstensona. Obránci Brna zaměstnali na téměř čtvrt roku (obléhání trvalo až do 23. srpna 1645) nejlepší švédskou armádu a vedle toho, že ji zdrželi od tažení na Vídeň, přispěli též k tomu, že se Brno nakonec definitivně stalo metropolí Moravy (na úkor dobyté Olomouce) první světová válka: Itálie vystoupila z Trojspolku což bylo smluvně zakotvené spojenectví s Německem a Rakousko-Uherskem (jejich Dvojspolek byl utvořen v říjnu 1879). Itálie byla ve spolku od května 1882, ale po vypuknutí války v červenci 1914 vyhlásila neutralitu konec druhé světové války: z pověření admirála Karla Dönitze (od říšský prezident) podepsala německá delegace ve štábu britského generála Montgomeryho dohodu o kapitulaci v Holandsku, Dánsku, severozápadním Německu a přilehlých ostrovech byla v Belgii otevřena železnice mezi Bruselem a Mechelenem. Byla to první železnice v kontinentální Evropě zemřel na plicní chorobu 50letý František Šimáček, novinář, nakladatel a propagátor svépomocných spolků. Angažoval se i v politice, byť kvůli tehdejšímu českému bojkotu zákonodárných sborů prakticky do parlamentního života nezasáhl. Podílel se na vydání prvního čísla Národních listů, tohoto později nejvýznamnějšího českého deníku, které vyšlo 1. ledna Jako redaktor byl kvůli článkům několikrát pokutován i vězněn. Později založil tiskárnu a nakladatelství, ve kterém mj. začal vydávat Hrady, zámky a tvrze Království českého Augusta Sedláčka. Šimáček se zasloužil o to, aby to byla tak rozsáhlá a krásná publikace, Sedláček totiž chtěl původně vydat jen stručný přehled zkoumaných objektů. V posledních dvou letech života Šimáček vydával časopis Světozor druhá světová válka: třebaže válka už končila, za pomoc partyzánům nacisté vypálili vesnici Javoříčko na Olomoucku a zavraždili tam 38 mužů starších 15 let konec druhé světové války: v Praze vypuklo povstání proti nacistům. Na území Čech a Moravy se nacházela téměř milionová Schörnerova armáda wehrmachtu. Nezávisle na ní se zde pohybovaly různé oddíly SS. Podnětem pro nepokoje v Praze se stalo oznámení vydané protektorátní vládou o zrušení nařízení týkající se dvojjazyčného úřadování, dvojjazyčných nápisů a zákazu vyvěšování československých vlajek. Již téhož dne navečer se na mnohých místech v Praze začaly odstraňovat nenáviděné německé nápisy, 5. května vlna nadšení opanovala celou Prahu. Policejní jednotka, která chtěla převzít rozhlas do českých rukou, však narazila na odpor německých vojáků. Došlo k boji a k volání rozhlasu o pomoc. Němečtí vojáci začali střílet do lidí. V půl šesté navečer vysílal městský rozhlas opakovaně výzvu pro příslušníky německých ozbrojených sil v německém jazyce, aby složili zbraně a dále neprolévali krev. Část vojáků wehrmachtu výzvu uposlechla a dál nestřílela, ale zvlášť příslušníci Waffen-SS o to zuřivěji útočili na povstalecká centra. V odpověď na to, v noci z 5. na 6. května, vznikly v Praze asi dva tisíce barikád. 6. května začala Prahu bombardovat německá letadla. Pražané spoléhali na pomoc americké armády, která 6. května vstoupila do Plzně a chtěla a byla připravena pokračovat dále k na- pokračování na str. 20 číslo 301, květen 2015 Náš domov 19 strana

20 Z KULTURY pokračování ze str. 19 šemu hlavnímu městu, ale z politicko-vojenských důvodů musela zůstat stát na demarkační linii. 7. května v Praze pokračovaly boje mezi jednotkami SS a pražskými povstalci, na jejichž stranu se proti Němcům přidali vojáci ROA generála Vlasova. Generál Ferdinand Schörner již věděl, že v boji nemá smysl pokračovat, ale chtěl, aby se co nejvíce Němců dostalo do amerického zajetí, k tomuto potřeboval volný průchod Prahou. Proto v časných ranních hodinách 8. května se Prahou začala drát německá pěchota i tanky. Ve městě se znovu rozhořely prudké boje. Od rána hořela Staroměstská radnice. Před polednem začala mezi ČNR a zástupci německé armády jednání, která vyústila v dohodu, že jednotky wehrmachtu zastaví boje, podepíší kapitulaci a bude jim umožněn volný odchod z Prahy. Na základě této dohody také Prahu opustily správní, soudní, policejní a jiné okupační úřady, organizace a instituce i někteří němečtí civilisté. Navzdory dohodě příslušníci jednotek Waffen- -SS pokračovali v nelítostných bojích a ty trvaly prakticky do rána 9. května, do příjezdu sovětských tankových jednotek. Počet obětí povstání se nepodařilo přesně zjistit, prameny většinou uvádějí kolem 1500 zabitých Čechů (nověji je počet vyšší), na 300 Vlasovců a asi sedm stovek rudoarmějců. Němci uvádějí na tisíc mrtvých vojáků. Povstání přes všechnu tragiku mělo strategický význam, protože došlo k zhroucení týlu německé armádní skupiny Střed. Všechny běsy a nenávist, nashromážděné nejen v uplynulých dnech, ale i za celý protektorát, ale vyvřely po skončení bojů na některých místech krutou mstou na německých vojácích i civilistech a dopadly i na řadu zcela nevinných lidí, ale to už jsou jiné příběhy konec druhé světové války: hned po vypuknutí povstání v Praze se zastřelil Emanuel Moravec, legionář, voják z povolání, teoretik válečnictví, publicista a ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády. Bylo mu 52 let, patřil k nejaktivnějším kolaborantům s nacistickým okupačním režimem zemřel v 76 letech Josef Bek, oblíbený herec a zpěvák, původní profesí úředník, rodák z Hradce Králové. Celý život hrál optimisticky laděné, bodré muže z lidu, rozverné chlapíky do každé životní nepohody. Za svůj herecký život hrál v asi sedmdesáti českých filmech, ve dvou stovkách televizních pořadů jakož i v mnoha desítkách divadelních her. V 50. a 60. letech točil jeden film za druhým a v mnohých měl hlavní role. Žánrově byly různorodé, ať už se jednalo o politické agitky, např. Anna proletářka (1952), Občan Brych (1958), dramata jako Synové hor (1956), nebo komedie, např. Florenc (1957) či Bílá paní (1965), a pohádky, z nichž tou nejslavnější zřejmě jsou Hrátky s čertem (1956) s jeho vysloužilým vojákem Martinem Kabátem konec druhé světové války: ráno americká armáda vedená generálem Pattonem vstoupila do Plzně, kterou už zčásti měli ovládnutou čeští povstalci. Velitel německé vojenské posádky ve městě (byl jím od listopadu 1944), generál wehrmachtu, 56letý Georg von Majewski, nařídil ten Moudro na tento měsíc: Nejlepší způsob, jak začít nový den, je po probuzení myslet na to, zda dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku. Friedrich Nietzsche Soutěžíme s Naším domovem Také vám to přijde jako včera, když jsme se na konci letopočtu učili psát pětku? No a vidíte, třetina roku je za námi a jaro už pomalu začíná dělat místo létu. Ten, kdo se na čerstvém povětří zdržel o něco déle, už stačil nabrat první bronz, což připomíná, že prázdniny a dovolené tu budou co nevidět. Věřme, že i květen nabídne plno krásných, teplých dnů, které se nejlépe tráví venku, v přírodě. Třeba výletem za zajímavostmi našeho kraje. Dnešním výletem si ještě jednou připomeneme smutné události, které se v našem údolí děly před 70 lety. Půjdeme se spolu podívat na místo, kde všechno to zběsilé zabíjení, strach a strádání našly svůj konec. Právě sem vedly první mírový den roku 1945 kroky lidí z celého městečka. Bylo zapotřebí rozloučit se s těmi, kteří se míru nedožili, vzdát jim úctu, poklonit se jejich památce. Museli to lidé tehdy prožívat asi prazvláštní pocity. Na jednu stranu nezměrná bolest z právě prožitého a podvědomé obavy, aby se zlo ještě nevrátilo, na stranu druhou radost z konce kruté a nesmyslné války, která stála život miliony nevinných obětí. Právě proto tu lidé postavili pomník, aby nikdo nezapomněl na mrtvé i na to zlo. Napověděla jsem vám víc než dost, jistě pro vás nebude těžké odpovědět, na jaké místo jsem vás tentokrát zavedla. Vaše správné odpovědi očekávám do konce měsíce na známých telefonních číslech a adresách. Vylosovaný výherce již tradičně obdrží hrneček města. Ještě vám ale dlužím správnou odpověď na dubnovou hádanku, která pro vás, jak se ukázalo, až tak velkou hádankou nebyla. Jednalo se o hospodu na Brandíře. Hrneček města tentokrát vyhrává Adéla Táboříková z Prčice. Gratuluji. Alice Valsová den svým zhruba osmi tisícům vojáků, aby nekladli odpor americkým jednotkám. Vzápětí po tom, co podepsal a předal Američanům kapitulaci, se před očima svého štábu a své ženy zastřelil první světová válka: německá ponorka U-20 potopila britský zaoceánský parník Lusitania poblíž jižního pobřeží Irska. Stalo se tak ve 13:30 hodin místního času, týden po tom, co opustil New York. Po zásahu jedním torpédem se loď převrátila na bok a 18 minut se potápěla, tzn. velmi rychle. Celkem zahynulo 1198 lidí konec druhé světové války na západní frontě: v Remeši, v hlavním stanu vrchního velitele vojsk západních spojenců generála Dwighta D. Eisenhowera, byl podepsán protokol o úplné bezpodmínečné kapitulaci Německa. Protokol podepsal německý generál Alfred Jodl. Druhý den, , rozhlasovým projevem Karl Dönitz (po Hitlerově sebevraždě říšský prezident) vydal rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Aktu v Remeši se sice zúčastnila i sovětská strana zastoupená generálem Susloparovem, který také protokol podepsal, ale to Sovětům Stalinovi nestačilo. Proto se ceremoniál opakoval ještě v Berlíně 8. května v bývalém důstojnickém kasinu v Karlshorstu za přítomnosti velitele sovětských vojsk maršála Žukova. Vinou různých průtahů se ceremonie protáhla do pozdních hodin. Tato skutečnost je příčinou nejasností kolem data oslav konce války. Zatímco v USA a ve většině Evropy ve chvíli podpisu byl ještě 8. květen, v Moskvě v té době už byl 9. květen. V zemích východního bloku se tedy Den vítězství slavil 9 května. Po roce 1989 se oslavy ukončení druhé světové války začaly ve střední Evropě slavit také 8. května. Představitelé nacistického Německa se v kapitulačním protokolu už v Remeši zavázali, že do půlnoci 8. května 1945 všechny německé jednotky složí zbraně. Vinou některých fanatických velitelů ale na tehdy ještě neosvobozeném území Československa všechny zbraně složeny nebyly a nestalo se tak i jinde. Např. skupina vojsk SS, která ustoupila z Prahy, se nakonec po nelítostných bojích vzdala až 12. května u Milína, zatímco skupina 14. německé tankové divize si probojovala cestu do americké zóny až 14. května. Na severu Jugoslávie bojovala německá vojska ještě 15. května. Poslední německá ponorka se vzdala až na počátku června Nicméně válka v Evropě formálně skončila 8. května o půlnoci středoevropského času. Druhá světová válka ale definitivně skončila až japonskou kapitulací 2. září v chorvatském Dakovu zemřel Josip Juraj Strossmayer, chorvatský biskup, politik, národní buditel, člen rakousko-uherské říšské rady. Bylo mu 90 let. Prosazoval přebudování rakousko- -uherské monarchie ve svaz samosprávných národních celků, tedy federaci. Praha Strossmayerovi v roce 1888 udělila za jeho zásluhy o slovanskou spolupráci čestné občanství a v roce 1925 po něm pojmenovala náměstí v Holešovicích zemřel na tuberkulózu teprve 45letý Friedrich von Schiller, německý spisovatel, dramatik, básník. Z jeho děl si připomeňme drama Loupežníci se u Mnichova Hradiště v rodině funkcionáře dělnických odborů narodil Vítězslav Vejražka, pozdější výrazný herec a také režisér. Ve druhé polovině padesátých let se stal prvním předsedou Svazu čsl. divadelních umělců a tuto funkci zastával až do jeho III. sjezdu. V roce 1963 byl jmenován řádným profesorem na DAMU působil tam až do své smrti v 58 letech následky druhé světové války: zemřel lynčován davem 51letý Jan Sviták, režisér, herec a scénárista. Za okupace působil jako producent a ředitel filmových ateliérů Foja v Praze-Radlicích. Za jeho působení zde bylo natočeno třicet filmů, mj. Přednosta stanice s Vlastou Burianem. V této době se začalo hovořit o jeho kolaboraci s nacisty. Později řada lidí vypovídala, že rozhodně nebyl kolaborant. Naopak se objevila hodnověrná svědectví o Svitákově podpoře pronásledovaných lidí zemřel Zdeněk Kunc, významný lékař, zakladatel československé a světové neurochirurgie. Bylo mu 77 let. Je také autorem první československé učebnice neurochirurgie (1968). Stal se předobrazem hlavního hrdiny románu neuroložky profesorky Valji Stýblové Skalpel, prosím (1981). pokračování na str strana Náš domov číslo 301, květen 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 7. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více