Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: při zahájení celkem 13 členů. Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka. Připomínky k zápisu ze dne 29. 3. 2016: bez připomínek"

Transkript

1 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2016 konaného ve čtvrtek dne od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: J. Hošna, Mgr. T. Míka Připomínky k zápisu ze dne : bez připomínek Ověřovatelé zápisu: MUDr. Vl. Podzimková, J. Sládek Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi Schválení programu: Program obsahuje celkem 15 bodů a byl řádně zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Navržený program: 1. Přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje, SFŽP - OPŽP 2. Úpravy rozpočtu na rok 2016 č Schválení účetní závěrky Města Sedlec-Prčice za rok Závěrečný účet Města Sedlec-Prčice za rok Návrh na pořízení územního plánu k. ú. Dvorce a k. ú. Vrchotice 6. Odkoupení části pozemku pč. 38/29, k. ú. Kvasejovice na realizaci úpravny vody 7. Směna pozemků ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice - pozemky pč. 176/8, 176/9 a část pč. 1087/2, o celkové výměře cca m 2, za 221/10 o výměře m 2 v podílovém spoluvlastnictví, vše k. ú. Prčice včetně podmínek směny 8. Krčínova cyklostezka smlouvy o smlouvách budoucích kupních 9. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem - opravy komunikací Bolešín, Jetřichovice, Dvorce, Kvašťov, Lidkovice 10. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem - opravy chodníků ul. Benešovská, Divišovská, Bratří Čechů, Prčice 11. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem - Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice 12. Územní plán seznámení s časovým harmonogramem a dalšími postupy 13. Poskytnutí projektových dokumentací pro TJ Sokol za účelem realizace stavby kabin darovací smlouva 14. Prodej pozemku - část pč. 399/1, k. ú. Uhřice u Sedlce 15. Různé a diskuze Hlasování o programu: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. 1. Přijetí dotací FROM Středočeského kraje, SFŽP - OPŽP Město Sedlec-Prčice předložilo na přelomu roku žádosti o dotace z několika programů. Část žádostí již byla vyhodnocena a Město tak uspělo ve výzvě: FROM Středočeského kraje výstavba hrací plochy s umělým povrchem u ZŠ a MŠ Sedlec- Prčice celkové náklady na výstavbu hřiště jsou dle položkového rozpočtu RTS Kč, dotace činí Kč, spoluúčast města Kč. Realizace stavby červenecsrpen 2016, vyúčtování dotace do konce roku

2 SFŽP Operační program životní prostředí dva projekty: Dovybavení sběrného dvoru a zavedení separace nápojových obalů ve městě Sedlec-Prčice celkové náklady Kč, dotace Kč. Realizace v roce 2016 bude vyhlášeno výběrové řízení zakázka malého rozsahu v souladu s podmínkami poskytovatele dotace po zaslání registračního listu a dalších dokumentů. Protipovodňová opatření města Sedlec-Prčice celkové náklady Kč, dotace Kč, spoluúčast města Kč, výběrové řízení bude vyhlášeno po zaslání registračního listu a dalších dokumentů. S ohledem na získané dotační prostředky je nutné, aby zastupitelstvo schválilo přijetí dotací a zároveň pověřilo radu města a starostku provedením všech kroků nutných pro dokončení uvedených projektů podpis smlouvy o poskytnutí dotace, organizace výběrových řízení Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje přijetí dotací poskytnutých městu Sedlec-Prčice na základě žádostí o dotace, a to: Z FROM Středočeského kraje přijetí dotace na Výstavbu hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice ve výši Kč a čerpání spoluúčasti dle podmínek poskytovatele dotace v rámci rozpočtu města pro rok (ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice) Ze SFŽP operační program životní prostředí na Dovybavení sběrného dvoru a zavedení separace nápojových kartonů ve městě Sedlec-Prčice ve výši Kč a čerpání dotace dle podmínek poskytovatele dotace v rámci rozpočtu města pro rok (tříděný komunální odpad) Ze SFŽP operační program životní prostředí na Protipovodňová opatření města Sedlec- Prčice ve výši Kč a čerpání dotace v rámci rozpočtu města pro rok (ochrana obyvatelstva) Zastupitelstvo pověřuje radu města a starostku provedením všech kroků nutných k realizaci uvedených projektů v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací příprava a podpis smlouvy o poskytnutí dotace, zajištění a provedení výběrového řízení na dodavatele zařízení v rámci projektů financovaných z OPŽP s tím, že zastupitelstvo bude informováno o průběhu realizace akcí. 2. Úprava rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2016 č. 03/2016 Navržená úprava rozpočtu se týká obou stran příjmů i výdajů. V příjmech se návrh týká přijetí dotací - viz bod 1 dnešního jednání: Dotace z FROM Středočeského kraje na výstavbu hrací plochy s umělým povrchem u ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Kč Dotace na realizaci projektu Dovybavení sběrného dvoru a rozšíření separace o tetra-pack dotace ze SFŽP Operační program životní prostředí Kč Dotace ze SFŽP Operační program životní prostředí Protipovodňová opatření města Sedlec-Prčice Kč A dále zvýšení příjmu o Kč v kapitole činnost místní správy drobný prodej. Celkem se v příjmové části navržená úprava týká zvýšení příjmů o částku Kč. Ve výdajích je navrženo čerpání uvedených dotací a dále zvýšení výdajů v kapitole Komunikace o Kč aktuálně upravená částka dle výběrového řízení na opravy komunikací a dle čerpání prostředků z této kapitoly na zajištění zimní údržby, která byť letos nebyla nijak výrazná, 2

3 přesto bylo nutné zajistit sjízdnost komunikací za více prostředků. Další navýšení výdajů je navrženo v kapitole ostatní záležitosti pozemních komunikací údržba chodníků a ploch o Kč. Návrh opět vychází z aktuálního ocenění prací souvisejících s novým povrchem na chodnících v Prčici žulová drobná a větší kostka (vysoké náklady). U kapitoly ZŠ a MŠ Sedlec- Prčice je navrženo snížení čerpání u plánovaných oprav a spoluúčasti na hřiště dle aktuálně provedeného výběrového řízení. Jedná se o snížení výdajů o Kč. O Kč vyšší čerpání je navrženo v kapitole komunální služby údržba majetku města s ohledem na připravenou výměnu oken na čp. 69 v Prčici Informační centrum. Celkem se návrh úpravy výdajové části rozpočtu týká zvýšení výdajů o Kč. Zvýšené náklady navržené v úpravě rozpočtu na komunikace, chodníky a opravy majetku města jsou kryty z přebytku hospodaření minulých let. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 03/2016 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2016 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o zvýšení výdajů o částku o Kč. 3. Schválení účetní závěrky Města Sedlec-Prčice za rok 2015 Na základě zákona č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů má územní samosprávný celek za povinnost od roku 2013 za uzavřené účetní období roku schválit účetní závěrku. Součástí účetní závěrky jsou přehledy: Výkaz zisku a ztráty, kde jsou uvedeny náklady a výnosy územně samosprávného celku za rok výsledek hospodaření za uzavřené účetní období 2015 celkový výsledek hospodaření po zdanění je u Města Sedlec-Prčice ve výši ,48 Kč Rozvaha, kde jsou uvedeny údaje o celkovém majetku města k včetně finančních prostředků vedených na jednotlivých účtech u bankovních domů Příloha účetní závěrky zahrnuje podrobnější informace k majetku města a hospodaření s ním v uplynulém účetním období (2015) rozpis majetku (staveb a ostatních nemovitostí) do jednotlivých skupin dle metodiky pro rozdělování majetku např. bytové domy a jednotky, nebytové domy a jednotky, budovy pro služby obyvatelstvu, inženýrské sítě, komunikace Na základě zákona a předložených materiálů schvaluje účetní závěrku nejvyšší orgán města zastupitelstvo. K podkladům dle vnitřní směrnice se vyjadřuje finanční výbor, který neshledal nedostatky či problémy, které by bránily schválení účetní závěrky za loňský rok. Následně bylo předáno slovo Ing. Z. Koblihovi, předsedovi finančního výboru, který přítomné informoval o kontrole účetní závěrky, o průběhu schvalovacího procesu rozpočtu a konstatoval závěry z provedeného auditu krajským úřadem. Zastupitelům finanční výbor doporučuje schválit účetní závěrku bez připomínek. Závěrem poděkoval za kvalitně odváděnou práci M. Tvrdé, vedoucí ekonomického odboru, a i paní starostce za spolupráci a přípravu podkladů na zasedání finančního výboru. M. Tvrdá podotkla, že výsledky jsou prací celého kolektivu pracovnic městského úřadu a také upozornila na práci odváděnou paní starostkou. Starostka následně poznamenala, že práce účetní našeho úřadu je kladně hodnocena každoročně i auditory z krajského úřadu. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. 3

4 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Města Sedlec-Prčice za rok Závěrečný účet Města Sedlec-Prčice za rok 2015 V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl zpracován a řádně zveřejněn návrh závěrečného účtu Města Sedlec-Prčice za rok 2015 včetně všech příloh. Obsahuje jednak souhrnné údaje o hospodaření města v roce 2015, údaje o hospodaření příspěvkových organizací města (ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice a ZUŠ Sedlec-Prčice) a ostatních organizací zřízených městem (Služby Sedlec-Prčice, s.r.o.). Informace o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 příjmy ,93Kč, výdaje ,36 Kč. Další informace se týkají stavu finančních prostředků na jednotlivých účtech města základní účet u ČNB k ,68 Kč, stav na základním účtu u ČS, a.s., - k ,27 Kč. Na fondu rozvoje a rezerv bylo k celkem ,84 Kč. Na depozitním účtu byl stav k ,14 Kč, na úvěrovém účtu bylo k mínus ,45 Kč. Další údaje závěrečného účtu se týkají vyúčtování dotací celkem v roce 2015 město přijalo dotace ve výši ,35 Kč, z toho největší část tvoří investiční dotace z ROP Střední Čechy na opravy komunikací. Součástí závěrečného účtu je informace o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok Přezkoumání hospodaření proběhlo ve dvou termínech dílčí , závěrečné s vyjádřením, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet města za rok 2015 bez výhrad s tím, že zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bez zjištění. Ing. Z. Kobliha informoval, že jak účetní závěrku, tak závěrečný účet projednal finanční výbor a také doporučuje schválení. Navíc poukázal na skutečnost, že zastupitelstvo průběžně úpravy rozpočtu a finanční pohyby schvalovalo a k celkovému hospodaření není připomínek. Dotazy: P. Rychlík vznesl dotaz k záznamu ze zprávy o provedené kontrole krajského úřadu k poznámce týkající se vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek. Starostka přednesla základní principy zákona o zadávání veřejných zakázek a zásady obecně platné pro všechny veřejné zakázky. Informovala, že město zadává zakázky malého rozsahu v souladu se zákonem tedy transparentně, nediskriminačně a na základě principu rovného zacházení. Většina zakázek malého rozsahu je řešena obesláním 3-5 firem a následně jsou hodnoceny předložené nabídky. Uvedla, že vnitřní směrnice má řešit podrobnější vymezení postupu při zadávání zakázek malého rozsahu, finanční limity pro rozhodování jednotlivých pracovníků, postupy pro obesílání firem Zároveň ale doplnila, že při porušení vnitřní směrnice (i když není porušen zákon) např. při přesáhnutí směrnicí dané finanční hranice, je věc posuzována jako porušení pravidel a mohou být uděleny sankce. Informace doplnil Z. Kobliha, který uvedl, že tvorbě vnitřní směrnice se pracuje, ale s tím, že směrnice by neměla být pouze omezující ale funkční a podpůrná pro rozhodování kompetentních orgánů. Dále nebyl vzneseny dotazy a připomínky. 4

5 Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje hospodaření města za rok 2015 v příjmové části ,93 Kč a ve výdajové části ,36 Kč. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice bere na vědomí výsledek z provedeného auditu ze strany Odboru dozoru Krajského úřadu Středočeského kraje za rok 2015, který byl uzavřen s výsledkem, že při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice schvaluje závěrečný účet města Sedlec-Prčice za rok 2015 v předloženém znění včetně výsledku hospodaření města za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 5. Návrh na pořízení územního plánu - k. ú. Dvorce a k. ú. Vrchotice Žádost o zařazení pozemků čp. 144 části o výměře cca m 2 v k. ú. Vrchotice a pozemku pč. 698/19 části o výměře cca m 2 v k. ú. Dvorce u Sedlce předložil p. Pavel Kříž, Vrchotice. Jedná se o pozemky s bonitní třídou I. a na části tř. 4., orná půda. Části obou pozemků chce žadatel změnit na zastavitelné. Žádost o změnu projednala rada města a byla projednána také s pověřeným zastupitelem ing. Koblihou s tím, že zastupitelstvu je doporučeno tuto žádost zamítnout. Pozemek v k. ú. Dvorce byl již jednou zamítnut a v k. ú. Vrchotice pozemek nenavazuje na stávající zástavbu. Navíc je v současné době zpracováván nový územní plán a nelze do něj již vstupovat. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice zamítá žádost o změnu územního plánu, která se týká pozemků části pč. 144 v k. ú. Vrchotice a části pč. 698/19 v k. ú. Dvorce u Sedlce změna využití na zastavitelný pozemek pro bydlení venkovského charakteru. Hlasování o zamítnutí: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 6. Odkoupení části pozemku pč. 38/29, k. ú. Kvasejovice na realizaci úpravny vody Město Sedlec-Prčice převzalo na konci roku 2011 do svého majetku do té doby neoficiální vodovody ve Vrchoticích a v Kvasejovicích, které byly postaveny bývalým Státním statkem Votice přibližně v letech minulého století. U obou vodovodů muselo dojít ze zpracování pasportu vodovodu, který byl potvrzen vodoprávním úřadem, byly zpracovány provozní řády, schválené hygienickou stanicí a bylo vydáno povolení k nakládání s vodami. Dalším krokem u obou vodovodů bylo vykoupení pozemků a ochranného pásma studny, byly provedeny úpravy okolí vodních zdrojů, oplocení, přívod elektřiny V současné době se u vodovodu v Kvasejovicích řeší doporučená stavba úpravny vody. Na tuto investici je možné získat až 100% dotaci. Pro podání žádosti je ale nutné vyřešení majetkových vztahů a zpracování projektu. Pro stavbu úpravny vody a pro zajištění budoucího ekonomického provozu vodovodu je proto nutné vykoupit část pozemku ve spoluvlastnictví paní Petry Slámové a paní Martiny Novotné, pozemek pč. 38/29 v k. ú. Kvasejovice o výměře cca 40m 2. Na základě rozhodnutí rady města byly spolumajitelky pozemku osloveny se žádostí o odprodej a jejich stanovisko je kladné. Požadují cenu 100 Kč/m 2 a úhradu nákladů s prodejem spojených. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit vykoupení části pozemku pč. 38/29 v k. ú. Kvasejovice o výměře cca 40m 2 za cenu 100 Kč/m 2 a s úhradou nákladů na odměřovací geometrický plán, vklad do KN a s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude město tedy kupující. Zároveň zastupitelstvu rada doporučuje schválit zpracování a podání žádosti o dotaci na realizaci úpravny vody a zpracování všech povinných příloh. Realizace by byla v roce

6 Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje odkup části pozemku pč. 38/29 v k. ú. Kvasejovice o výměře cca 40m 2 za cenu 100 Kč/m 2, úhradu nákladů na odměřovací geometrický plán, vklad do KN a s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude město tedy kupující. Zastupitelstvo zároveň schvaluje zpracování projektu a žádosti o dotaci na realizaci stavby úpravny vody a pověřuje radu a starostku města provedením všech souvisejících kroků. 7. Směna pozemků ve vlastnictví Města Sedlec-Prčice - pozemky pč. 176/8, 176/9 a část pč. 1087/2, o celkové výměře cca m 2, za 221/10 o výměře m 2 v podílovém spoluvlastnictví, vše k. ú. Prčice včetně podmínek směny V souvislosti s přípravou projektu cyklostezky propojující Sedlec-Prčici s městem Sedlčany je připravována projektová dokumentace pro územní řízení. Byly většinou vytipovány obecní pozemky původní cesty, po kterých by bylo vhodné trasu vést. Tyto kroky proběhly ve všech dotčených obcích Sedlec-Prčice, Jesenice, Nedrahovice, Kosova Hora a Sedlčany. Protože není možné všude cesty zprovoznit, byly hledány varianty, které by co nejméně narušily například zemědělské obhospodařování pozemků. Jedním z těchto případů je vyřešení prostupnosti území v k. ú. Prčice za stadionem. Historicky vede za stadionem směrem k Měšeticím původní obecní cesta po pozemcích pč. 176/8, 196/9 a části 1087/2. Tyto původní cesty jsou dnes součástí lánu obhospodařovaného Farmou Prčice. Vzhledem k tomu, že by bylo nelogické obnovovat uvedenou cestu, byla předběžně projednána se spolumajiteli pozemku pč. 221/10, kudy je dnes vedena cesta, možnost směny uvedených pozemků. Spolumajitelé vyjádřili souhlas a rada proto doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků- pč. 176/8, 176/9 a část pč. 1087/2, o celkové výměře cca m 2, za 221/10 o výměře m 2 v podílovém spoluvlastnictví, vše k. ú. Prčice s podmínkou, že prodávající uhradí odměření části pozemku pč. 1087/2. Náklady na vklad do KN a uhradí obě strany stejným dílem a platbu daně z nabytí nemovitých každá ze stran samostatně. Závěrem starostka uvedla, že Sdružení obcí Sedlčanska získalo dotaci na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení od Středočeského kraje. P. Rychlík se dotázal, zda rozhodnutí rady o vytýčení původní cesty z Uhřic na Moninec souvisí s uvedeným projektem případně s plánovanou objízdnou trasou osady Jetřichovice. Starostka vysvětlila, že rozhodnutí rady o vytyčení původní cesty z Uhřic na Moninec nesouvisí ani s projektem cyklostezky ani s objízdnou trasou Jetřichovic. Jedná se o skutečnost, že při místním šetření bylo zjištěno značné zúžení původní cesty dnes cca 1,5 m (dle mapových podkladů se má jednat o cca 4m šíře), čímž je omezen průchod touto lokalitou a proto dojde k vytýčení, aby bylo zjištěno, zda nedošlo k nepovolenému záboru obecního pozemku. J. Sládek se dotázal na termín realizace výstavby cyklostezky. Starostka shrnula další postup v případě kladných výsledků při řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným trasou cyklostezky bude ještě v letošním roce řešeno vydání územního řízení a zpracován projekt pro stavební povolení. Co se týká samotné realizace vše závisí na zajištění finančních prostředků, kde v současné době bohužel není možnost čerpání dotačních prostředků. Přesto jsou hledány možnosti jak z evropských zdrojů, tak ze zdrojů národních. Dále nebyly vzneseny dotazy a připomínky. 6

7 Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje směnu pozemků- pč. 176/8, 176/9 a část pč. 1087/2, o celkové výměře cca m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice za pozemek pč. 221/10 o výměře m 2 v podílovém spoluvlastnictví, vše k. ú. Prčice s podmínkou, že prodávající uhradí odměření části pozemku pč. 1087/2. Náklady na vklad do KN a uhradí obě strany stejným dílem a platbu daně z nabytí nemovitých každá ze stran samostatně. Starostka přivítala hosta RNDr. Svobodu, zástupce firmy DHV Haskonig, Praha, který je hlavním řešitelem nového územního plánu města. Následně bylo pokračováno v programu. 8. Krčínova cyklostezka smlouvy o smlouvách budoucích kupních V souvislosti s přípravou projektové dokumentace pro územní řízení zmiňované v předcházejícím bodě došlo k zaměření dotčených pozemků a zpracování záborového elaborátu výpočtu předpokládané plochy nutné k realizaci cyklostezky Sedlčany Sedlec-Prčice. Vzhledem k tomu, že pro dokončení projektové dokumentace a předložení žádosti o zahájení územního řízení k uvedenému projektu, je nutné zajistit souhlasy majitelů dotčených pozemků s realizací stavby a také jejich souhlas s budoucím odkoupením dotčených pozemků ze strany jednotlivých obcí, byla dotčenými obcemi Sedlčany, Kosova Hora, Nedrahovice, Jesenice, Sedlec-Prčice připravena smlouva o smlouvě budoucí kupní. V ní je zakotven závazek budoucího prodávajícího odprodat část pozemků dotčených stavbou na základě zrealizovaného projektu a přesného zaměření stavby, souhlasy majitelů dotčených pozemků se stavbou a také závazek jednotlivých obcí na zaměření dokončené stavby, odkoupení pozemků za cenu Kč/m 2 dle bonity půdy nejpozději do jednoho roku po realizaci projektu na základě řádné kupní smlouvy. Výměry dotčených pozemků a výčet jejich majitelů je v záborovém elaborátu, který bude nedílnou součástí zápisu z tohoto jednání. Na základě této přílohy navrhuje rada města uzavřít s jednotlivými majiteli uvedenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Celková výměra dotčených pozemků v soukromém vlastnictví je v k.ú. Prčice 1474 m 2 (jedná se o čtyři pozemky), v k.ú. Měšetice o 1951 m 2 (jedná se 8 pozemků), k.ú. Divišovice o 248 m 2 (jedná o jeden pozemek), ostatní pozemky jsou ve vlastnictví města. Po uzavření všech smluv v jednotlivých katastrech dotčených obcí bude předložena žádost o vydání územního rozhodnutí a následně zpracována dokumentace pro stavební povolení. V průběhu těchto příprav bude nadále ze strany Sdružení obcí Sedlčanska zjišťována možnost financování projektu z dotačních prostředků v rámci čerpání evropských či národních dotací na období Nebyl vneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích s majiteli pozemků dotčených předpokládanou stavbou cyklostezky spojující Sedlčany a Sedlec-Prčici. Zastupitelstvo schvaluje podmínky pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze strany města (budoucí kupující): Cena Kč/m 2 dle bonity půdy Odměření pozemků po realizaci stavby a uzavření řádné kupní smlouvy nejpozději do jednoho roku po realizaci stavby Smlouvy o smlouvách budoucích budou uzavřeny s majiteli pozemků na základě výměr uvedených v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva města Sedlec- Prčice dne Zastupitelstvo pověřuje radu města a starostku přípravou jednotlivých smluv o smlouvách budoucích a jejich podpisem s dotčenými majiteli. 7

8 9. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem - opravy komunikací Bolešín, Jetřichovice, Dvorce, Kvašťov, Lidkovice Na základě schváleného rozpočtu pro rok 2016 a navržených oprav místních komunikací v osadách Bolešín, Jetřichovice, Dvorce, Kvašťov, Lidkovice, bylo vyhlášeno výběrové řízení zakázka malého rozsahu na stavební práce. Bylo osloveno 5 firem, předpokládaná cena zakázky dle oceněného rozpočtu byla 2,7 mil. Kč bez DPH. Výběrové řízení proběhlo , bylo předloženo celkem pět nabídek. Jediným kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Nabídku předložily firmy: Swietelsky stavební, s.r.o., Tábor cena vč. DPH ,22 Kč Dálniční stavby Praha, a.s. cena vč. DPH ,00 Kč PORR, a.s., Praha cena vč. DPH ,76 Kč STRAGAG, a.s., Praha cena vč. DPH ,58 Kč BES Benešov, s.r.o. cena vč. DPH ,27 Kč Na základě kritéria nejnižší nabídková cena vybrala jako nejvhodnějšího uchazeče hodnotící komise (rada města) firmu BES, s.r.o., Benešov a doporučuje zastupitelstvu uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o dílo. Realizace prací červen září Nebyly vzneseny dotazy a připomínky Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem BES, s.r.o., Benešov na opravu místních komunikací Bolešín, Jetřichovice, Dvorce, Kvašťov, Lidkovice za celkovou cenu ,27 Kč vč. DPH a s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků nejpozději do Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 10. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem oprava a odvodnění chodníků Prčice Na základě schváleného rozpočtu pro rok 2016 a navržených oprav chodníků v místní části Prčice dle podmínek památkového ústava položení žulové mozaiky šedé a kostky žulové na vjezdech k nemovitostem, bylo vyhlášeno výběrové řízení zakázka malého rozsahu na stavební práce. Bylo osloveno 5 firem, předpokládaná cena zakázky dle oceněného rozpočtu byla 2,79 mil. Kč bez DPH. Výběrové řízení proběhlo , byly předloženy celkem čtyři nabídky. Jediným kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Nabídku předložily firmy: Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova cena vč. DPH ,18 Kč Switelsky stavební, s.r.o., Tábor cena vč. DPH ,10 Kč PORR, a.s., Praha cena vč. DPH ,53 Kč BES, s.r.o., Benešov cena vč. DPH ,70 Kč Na základě kritéria nejnižší nabídková cena vybrala jako nejvhodnějšího uchazeče hodnotící komise (rada města) firmu Petr Šach, stavební s.r.o., Bystřice u Benešova a doporučuje zastupitelstvu uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o dílo. Realizace prací červen září Nebyly vzneseny dotazy a připomínky 8

9 Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova na opravu a odvodnění chodníků v Prčici za celkovou cenu ,18 Kč vč. DPH a s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků nejpozději do Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 11. Schválení smlouvy s vybraným uchazečem Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice Na základě žádosti o dotaci a schválení dotace z FROM Středočeského kraje pro rok 2016 na realizaci projektu Výstavba hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, bylo vyhlášeno výběrové řízení zakázka malého rozsahu na stavební práce. Byly osloveny tři firmy, které mají z minulosti zkušenosti v realizaci sportovních ploch Petr Šach, stavební, s.r.o., Sládek Group, a.s., Benešov, S-B, s.r.o., Sedlčany. Do zakázky bylo mimo hřiště zařazeno také položení zámkové dlažby ve dvoře základní školy. Celková předpokládaná cena zakázky dle oceněného rozpočtu byla 1,67 mil. Kč bez DPH. Výběrové řízení proběhlo , byly předloženy tři nabídky. Jediným kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Nabídku předložily firmy: Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova cena vč. DPH ,76 Kč Sládek Group, a.s., Benešov cena vč. DPH ,61 Kč S-B, s.r.o., Sedlčany cena vč. DPH ,33 Kč Na základě kritéria nejnižší nabídková cena vybrala jako nejvhodnějšího uchazeče hodnotící komise (rada města) firmu Petr Šach, stavební s.r.o., Bystřice u Benešova a doporučuje zastupitelstvu uzavřít s uvedenou firmou smlouvu o dílo. Realizace prací červenec-srpen 2016 /školní prázdniny/. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky. Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova na výstavbu hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice a položení zámkové dlažby ve dvoře ZŠ za celkovou cenu ,76 Kč vč. DPH a s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků nejpozději do Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 12. Územní plán seznámení s časovým harmonogramem a dalšími postupy V souladu se smlouvou na zpracování územního plánu města Sedlec-Prčice, která byla uzavřena s firmou DHV Haskoning, Praha, probíhají práce na návrhu územního plánu dle schváleného zadání. V tuto chvíli je připravena grafická i textová část návrhu včetně vyhodnocení SEA vliv územního plánu na životní prostředí. Starostka představila RNDr. Milana Svobodu, vedoucího zpracovatelského týmu, který v tuto chvíli nebude prezentovat podrobně celý návrh územního plánu po jednotlivých místních částech, ale shrne zásady tvorby územního plánu, požadavky jednotlivých dotčených orgánů a organizací, podmínky pro vymezení zastavitelného území, nezastavitelných ploch, dopravní napojení, vybavení infrastrukturou Zároveň nás bude informovat o dalším postupu tvorby a schvalování návrhu územního plánu a o časovém harmonogramu. 9

10 Předáno slovo RNDr. Svobodovi: Jmenovaný přednesl základní informace shrnul podklady pro zpracování ÚP politiku územního rozvoje ČR, krajské zásady územního rozvoje jako nadřazené podklady týkající se významných dopravních staveb a koridorů, biocenter a biokoridů, jednotlivá právní ustanovení týkající se podmínek zpracování územního plánu, projednávání společné a veřejné včetně možností podávání návrhů, námitek, připomínek a stanovisek, upřesnil úlohu a zapojení veřejnosti, připomněl zákonné možnosti majitelů nemovitostí a investorů, zdůraznil přísné podmínky ochrany zemědělského půdního fondu. Věnoval se také rozhodování zastupitelstva o námitkách a dalším schvalovacím procesům, připomněl zásahy do práv vlastníků pozemků v souvislosti s obecně prospěšnými stavbami a opatřeními, zrekapituloval předpoklady rozvoje území, atd. Závěrem představil za pomoci audiotechniky upravený návrh územního plánu jednotlivých částí obce. Ing. Z. Kobliha, pověřený zastupitel, a paní starostka v krátkosti doplnili informace RNDr. Svobody. P. Rychlík vznesl dotaz k termínům, ve kterých může veřejnost sledovat jak průběh schvalovacího procesu k územnímu plánu, tak se vyjadřovat k podkladům. RNDr. Svoboda krátce shrnul právo na připomínky z řad veřejnosti, podmínky společného a veřejného projednávání, úpravy návrhu územního plánu na základě stanovisek dotčených orgánů Upozornil, že samotný závěr schvalovacího procesu nového územního plánu lze očekávat nejdříve za rok. Zároveň uvedl, že každý občan města se může vyjadřovat k návrhu územního plánu prostřednictvím připomínek, ale námitky může podávat pouze majitel nemovitosti, investor, případně osoba, která má k danému pozemku vlastnické či užívací právo založené smlouvou Ing. Kobliha poděkoval RNDr. Svobodovi a jeho týmu za dosavadní spolupráci a vyjádřil uspokojení z průběhu přípravy nového územního plánu. Starosta na závěr poděkovala dr. Svobodovi za účast na zasedání zastupitelstva i přednesené informace. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí 13. Poskytnutí projektových dokumentací pro TJ Sokol za účelem realizace stavby kabin darovací smlouva Přesto, že zatím není znám výsledek hodnocení žádostí o dotace z programu MŠMT na zajištění sportovně-technické výstavba zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice, jsou připravovány kroky pro realizaci stavby v případě kladného výsledku hodnocení. Zároveň je nutné převést TJ Sokol Sedlec- Prčice žadateli o dotaci, zpracované a připravené projektové dokumentace pro organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby a pro stavbu samotnou. V majetku města Sedlec-Prčice jsou vedeny v současné době dvě dokumentace: pro stavební povolení Kč vč. DPH pro realizaci stavby a změnu stavby před dokončením Kč vč. DPH Celková cena uvedených dokumentací je Kč vč. DPH. Na finančním úřadu byla konzultována nejvhodnější forma předání dokumentací v uvedené ceně, a to i s ohledem na změny zákonů v oblasti platby daně darovací. Vzhledem k tomu, že TJ Sokol je nezisková organizace zapsaný spolek, který vyvíjí veřejně prospěšnou činnost v oblasti sportu a tělovýchovy, je možné převést projektové dokumentace na základě schválení darovací smlouvy. TJ Sokol daň darovací platit nebude, město si může ze základu daně odečíst cenu daru. Vzhledem k této informaci doporučuje rada města zastupitelstvu schválit uzavření darovací smlouvy mezi městem Sedlec-Prčice a TJ Sokol Sedlec-Prčice a předání dokumentací pro stavební povolení, realizaci stavby a změnu stavby před dokončením v celkové hodnotě Kč vč. DPH. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky 10

11 Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje poskytnutí daru projektové dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a změnu stavby před dokončením na projekt Sportovní zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice v celkové ceně Kč vč. DPH zpracované ing. Jiřím Procházkou, ČKAIT: , Sedlčany, a uzavření smlouvy darovací mezi Městem Sedlec-Prčice a TJ SOKOL Sedlec- Prčice, z. s. Zastupitelstvo pověřuje radu města a starostku přípravou smlouvy darovací, jejím podpisem a předáním projektových dokumentací TJ Sokol Sedlec-Prčice. 14. Prodej pozemku část pč. 399/1, k. ú. Uhřice u Sedlce Na město se obrátili manželé Ježkovi, Uhřice se žádostí o prodej části pozemku pč. 399/1 v k. ú. Uhřice, která je dlouhodobě připlocena k jejich pozemku. Vzhledem k tomu, že mají v úmyslu opravu oplocení, rádi by uvedli majetkové vztahy do souladu. Rada města žádost projednala a na základě zjištění, že i nadále bude zajištěna průjezdnost po přilehlé komunikaci a nedojde k zúžení průjezdného profilu, doporučila zveřejnění záměru prodej. Zároveň při místní šetření bylo zjištěno, že je část uvedeného pozemku možná připlocena i k sousední nemovitosti. Proto byl zveřejněn záměr prodeje cca 150 m 2 pozemku pč. 399/1 vk. Ú. Uhřice s tím, že jsou navrženy následující podmínky: cena 90 Kč/m 2, odměření části pozemku na náklady žadatele o koupi, náklady na převod vlastnického práva v KN a úhrada daně z nabytí nemovitých věcí opět na vrub kupujícího. V případě, že část uvedeného pozemku je připlocena k sousední nemovitosti, což bude zjištěno při zpracování geometrického plánu, budou osloveni majitelé sousední nemovitosti s návrhem na odkoupení uvedené části pozemku za stejných podmínek jako manželé Ježkovi. Nebyly vzneseny dotazy a připomínky Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice schvaluje prodej části pozemku pč. 399/1 v k. ú. Uhřice u Sedlce o výměře cca 150 m 2 (část manželům Ježkovým, případně část manželům Drahotovým) za cenu 90 Kč/m 2 a s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán a úhradu nákladů na převod vlastnického práva v KN uhradí kupující. Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude také kupující. Zastupitelstvo pověřuje radu a starostku provedením všech kroků nutných k dokončení prodeje. 15. Různé a diskuze a) webové stránky města v současné době jsou dokončovány nové webové stránky města, které by měly být přehlednější a uživatelsky přívětivější. V příštích cca 14 dnech budou na nové stránky převáděna data do jednotlivých odkazů tak, aby byly jednak splněny podmínky zákona o uveřejňování informací, informace povinně zveřejňované na úřední desce, ale samozřejmě i další data týkající se chodu města, jeho organizací, spolků Vzhledem k tomu, že se v uplynulém měsíci několikrát stalo, že webové stránky (nejen města) nefungovaly, byla věc konzultována s provozovatelem serveru p. Lacinou, který sdělil, že zařízení je napadáno heckery, takže připravují nové zařízení, které by mělo mít zvýšenou ochranu a měla by tak být do budoucna zajištěna funkčnost všech webových stránek užívajících jejich zařízení. b) Pozvánky na akce Běh naděje od 14 hod. program, hod. běh, následně prezentace žáků ZŠ na téma osady našeho města soutěž hasičů sobota od 10,00 hod. Vrchotice 11

12 Derby 2016 sobota v sobotu se koná další ročník Derby Sedlec versus Prčice. Všichni jsou zváni, stav je vyrovnaný c) Most K. Burky opětovně bylo potvrzeno zahájení prací na opravách mostu v roce 2017 (únor březen). Celková uzavírka bohužel bude realizována s ohledem na technologické postupy prací na rekonstrukci a také s ohledem na památkovou ochranu a obavy z možného poškození v případě řešení jednopruhového průjezdu. Probíhají nadále jednání o opravě navržené objízdné trasy ještě před zahájením prací. d) Dálnice D3 na MěÚ Sedlec-Prčice proběhlo v dubnu jednání se zástupci ŘSD, projekční kanceláře, komise pro dopravu Středočeského kraje a starostů okolních obcí. Byly znovu projednány podmínky dotčených obcí na ochranu vodních zdrojů a ochranu před hlukem. Dle aktuálních informací by mělo být v roce 2017 požádáno o vydání územního rozhodnutí na stavbu D3 Středočeská část v délce cca 52 km. Předpokládané zahájení stavby rok Dokončení stavby cca rok e) přemnožení holubů ve městě na základě upozornění občanů byl řešen zvýšený výskyt divokých holubů v centru Sedlce. K jejich přemnožení došlo, protože měli možnost zahnízdit v otevřených prostorách půdy v čp. 16 v ul. Jetřichovické. Majitel v letošním roce půdu uzavřel a tak se holubi začali vyskytovat na střechách v ul. Jetřichovická, Malá, Dr. E. Beneše a na náměstí. Byly zjišťovány možnosti jejich regulace jedinou možností je odchyt odbornou firmou a jejich odstranění v souladu se zákonem. Cena za likvidaci jednoho ks holuba se pohybuje mezi Kč. S ohledem na vysoké náklady rozhodla rada o oslovení občanů v dané lokalitě se žádostí o uzavření půdních prostor objektů, aby nemohlo docházet ke hnízdění holubů a jejich neřízenému rozmnožování. Předáno slovo zastupitelům: J. Sládek poděkoval za TJ Sokol za poskytnutý dar, doplnil pozvání na letošní ročník Běhu naděje o program. Následně se dotázal na možnosti opravy části komunikace od mostu K. Burky k prčickému zámku v souvislosti s přípravou rekonstrukce mostu. Starostka sdělila, že město jednalo s krajským úřadem a projekční kanceláří o možnosti položení nového asfaltového povrchu v tomto úseku v rámci oprav mostu, ale s ohledem na skutečnost, že by došlo k zastavení platného stavebního povolení a přepracování projektové dokumentace, byl požadavek města zamítnut. Nicméně budou vedena další jednání, aby oprava povrchu v úseku cca 200 metrů byla provedena mimo rekonstrukci mostu jako samostatná akce Krajské správy a údržby komunikací Středočeského kraje. M. Vostoupalová se jménem občanů dotázala na zametání komunikací novou technikou, upozornila na problémy s průchodem v ul. Komenského (přesahující větve stromů až nad chodník) a na zábor veřejného prostranství a vytváření skládky v ul. Sedlčanská. Starostka odpověděla, že k zametání ulic dojde vůz byl na plánované revizi a byly provedeny drobné opravy. K záboru veřejného prostranství uvedla, že majitelé sousední nemovitosti budou vyzváni k okamžitému odstranění navezeného materiálu oken, dřeva a může jim být uložena v souladu se zákonem pokuta. Dále sdělila, že majitelé nemovitosti, jejichž zeleň zasahuje do komunikace, budou vyzváni k jejímu odstranění ostříhání stromů a keřů. 12

13 A. Podzimek požádal o informace k předloženému dotazníku z Ministerstva vnitra ČR, který se týká oblasti plánování vzdělávacích aktivit určených pro zastupitele. Starostka uvedla, že dle požadavku MV ČR o spolupráci může každý ze zastupitelů dle svého uvážení přes webové stránky anonymně dotazník vyplnit. J. Fára se dotázal na realizaci rozšíření komunikace v Luční ulici. Vysvětlení podala starostka výkup potřebné části pozemku na rozšíření komunikace nebyl uskutečněn a nyní se zpracovává úprava projektu na komunikaci, která bude předložena městu v nejbližší době a následně bude nový návrh projednáván, zastupitelé o záměru budou informováni. Ing. Z. Kobliha informoval přítomné o činnosti obecně prospěšné společnosti Český Merán. A. Podzimek informoval o vydání dalšího čísla Sborníku Český Merán, uvedl, že tým již pracuje na dalším čísle a poděkoval A. Valsové za obětavou práci při přípravách a zpracování sborníku. Předáno slovo veřejnosti: P. Rychlík se dotázal na výsledek jednání s vlastníky dotčených pozemků k plánovanému obchvatu Jetřichovi. Starostka sdělila, že původní varianta nebude realizovatelná s ohledem na nemožnost vyřešit vlastnické vztahy. Druhá varianta vybudování obchvatu ve směru od Vrchotic není zatím dokončena. Aktuálně komunikuje s ing. Žežulkovou ze spol. Trigema, která přislíbila předložení předpokládaných záborů a vyjádření dotčených orgánů. Dále se p. Rychlík dotázal, kdo navrhl vyhlášení památného stromu dubu letního v Jetřichovicích a proč město vyhlášení zamítlo. Starostka uvedla, že návrh podal MěÚ Sedlčany, a s ohledem na vyhlašovaná ochranná pásma památných stromů, pochybnosti o existenci uvedeného stromu na pozemku pč. 767 v k. ú. Jetřichovice, možné problémy při opravách hráze přilehlého rybníka, případně účelové komunikace ve vlastnictví města, bylo vydáno nesouhlasné stanovisko ze strany Města Sedlec- Prčice. Starostka zdůraznila, že to neznamená, že by město mělo v úmyslu strom kácet, případně poškozovat, ale nechce být vystaveno možným sankcím v případě, že s ohledem na uvedenou komunikaci, případně přilehlý dům, bude muset dojít například k ořezu větví nebo dalším opatřením. U památného stromu jsou sankce za případné škody daleko vyšší. Po vyčerpání všech dotazů, připomínek a námětů starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání zastupitelstva ukončila. Zasedání ukončeno v 21,05 hod. Zapsala: Jana Typtová 13

14 Zastupitelstvo města: USNESENÍ č. 03/2016 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Schválilo: ověřovatele zápisu třetího zasedání zastupitelstva program třetího zasedání zastupitelstva přijetí dotací poskytnutých městu Sedlec-Prčice na základě žádostí o dotace: Z FROM Středočeského kraje přijetí dotace na Výstavbu hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice ve výši Kč a čerpání spoluúčasti dle podmínek poskytovatele dotace v rámci rozpočtu města pro rok (ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice) Ze SFŽP operační program životní prostředí na Dovybavení sběrného dvoru a zavedení separace nápojových kartonů ve městě Sedlec-Prčice ve výši Kč a čerpání dotace dle podmínek poskytovatele dotace v rámci rozpočtu města pro rok (tříděný komunální odpad) Ze SFŽP operační program životní prostředí na Protipovodňová opatření města Sedlec- Prčice ve výši Kč a čerpání dotace v rámci rozpočtu města pro rok (ochrana obyvatelstva) předložený návrh rozpočtového opatření č. 03/2016 rozpočtu Města Sedlec-Prčice na rok 2016 včetně úprav jednotlivých kapitol a přesunů mezi položkami s tím, že na příjmové straně rozpočtu se jedná o zvýšení příjmů o částku Kč a na výdajové straně rozpočtu se jedná o zvýšení výdajů o částku o Kč účetní závěrku Města Sedlec-Prčice za rok 2015 v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů hospodaření města za rok 2015 v příjmové části ,93Kč a ve výdajové části ,36 Kč závěrečný účet města Sedlec-Prčice za rok 2015 v předloženém znění včetně výsledku hospodaření města za rok 2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad odkoupení části pozemku pč. 38/29 v k. ú. Kvasejovice o výměře cca 40m 2 za cenu 100 Kč/m 2, úhradu nákladů na odměřovací geometrický plán, vklad do KN a s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude město tedy kupující a zpracování projektu a žádosti o dotaci na realizaci stavby úpravny vody a pověřuje radu a starostku města provedením všech souvisejících kroků směnu pozemků- pč. 176/8, 176/9 a část pč. 1087/2, o celkové výměře cca m 2 ve vlastnictví města Sedlec-Prčice za pozemek pč. 221/10 o výměře m 2 v podílovém spoluvlastnictví, vše k. ú. Prčice s podmínkou, že prodávající uhradí odměření části pozemku pč. 1087/2. Náklady na vklad do KN a uhradí obě strany stejným dílem a platbu daně z nabytí nemovitých každá ze stran samostatně 14

15 uzavření smluv o smlouvách budoucích s majiteli pozemků dotčených předpokládanou stavbou cyklostezky spojující Sedlčany a Sedlec-Prčici a podmínky pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze strany města (budoucí kupující): cena Kč/m 2 dle bonity půdy odměření pozemků po realizaci stavby a uzavření řádné kupní smlouvy nejpozději do jednoho roku po realizaci stavby smlouvy o smlouvách budoucích kupních budou uzavřeny s majiteli pozemků na základě výměr uvedených v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva města Sedlec-Prčice dne uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem BES, s.r.o., Benešov na opravu místních komunikací Bolešín, Jetřichovice, Dvorce, Kvašťov, Lidkovice za celkovou cenu ,27 Kč vč. DPH a s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků nejpozději do uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova na opravu a odvodnění chodníků v Prčici za celkovou cenu ,18 Kč vč. DPH a s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků nejpozději do uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova na výstavbu hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice a položení zámkové dlažby ve dvoře ZŠ za celkovou cenu ,76 Kč vč. DPH a s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků nejpozději do poskytnutí daru projektové dokumentace pro stavební povolení, realizaci stavby a změnu stavby před dokončením na projekt Sportovní zázemí TJ Sokol Sedlec-Prčice v celkové ceně Kč vč. DPH zpracované ing. Jiřím Procházkou, ČKAIT: , Sedlčany, a uzavření smlouvy darovací mezi Městem Sedlec-Prčice a TJ SOKOL Sedlec-Prčice, z.s. prodej části pozemku pč. 399/1 v k. ú. Uhřice u Sedlce o výměře cca 150 m 2 (část manželům Ježkovým, případně část manželům Drahotovým) za cenu 90 Kč/m 2 a s tím, že náklady na odměřovací geometrický plán a úhradu nákladů na převod vlastnického práva v KN uhradí kupující. Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude také kupující Pověřilo: radu města a starostku provedením všech kroků nutných k realizaci projektů z FROM Středočeského kraje a ze SFŽP v souladu s podmínkami poskytovatelů dotací příprava a podpis smlouvy o poskytnutí dotace, zajištění a provedení výběrového řízení na dodavatele zařízení v rámci projektů financovaných z OPŽP s tím, že zastupitelstvo bude informováno o průběhu realizace akcí radu města a starostku přípravou jednotlivých smluv o smlouvách budoucích a jejich podpisem s majiteli pozemků dotčených předpokládanou stavbou cyklostezky spojující Sedlčany a Sedlec- Prčice dle záborového elaborátu pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s firmou BES, s.r.o., Benešov na opravu místních komunikací Bolešín, Jetřichovice, Dvorce, Kvašťov, Lidkovice starostku podpisem smlouvy o dílo s firmou Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova na opravu a odvodnění chodníků v Prčici starostku podpisem smlouvy o dílo s firmou Petr Šach, stavební, s.r.o., Bystřice u Benešova na výstavbu hrací plochy s umělým povrchem v areálu ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice a položení zámkové dlažby ve dvoře ZŠ radu města a starostku přípravou smlouvy darovací, jejím podpisem a předáním projektových dokumentací TJ Sokol Sedlec-Prčice radu a starostku provedením všech kroků nutných k dokončení prodeje části pozemku pč. 399/1 v k. ú. Uhřice u Sedlce o výměře cca 150 m 2 Vzalo na vědomí: 15

16 výsledek z provedeného auditu ze strany Odboru dozoru Krajského úřadu Středočeského kraje za rok 2015, který byl uzavřen s výsledkem, že při přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku nebyly zjištěny chyby a nedostatky informace o postupu a termínech týkajících se zpracování a projednávání návrhu územního plánu dle schváleného zadání informace starostky o nových webových stránkách města, o opravě mostu K. Burky, o plánované výstavbě Dálnice D3 a o přemnožení holubů ve městě pozvání starostky na Běh Naděje, okrskovou soutěž hasičů a Derby 2016 podněty, dotazy a odpovědi v bodě Různé, diskuse Zamítlo: žádost o změnu územního plánu, která se týká pozemků části pč. 144 v k. ú. Vrchotice a části pč. 698/19 v k. ú. Dvorce u Sedlce změna využití na zastavitelný pozemek pro bydlení venkovského charakteru. 16

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného ve čtvrtek dne 15. 12. 2015 Přítomni: při zahájení celkem 14 členů Omluveni: Pavel Dvořák Připomínky k zápisu ze dne 26. 11.

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2011 konaného dne 21. 6. 2011 Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková, J. Fára Připomínky k zápisu ze dne 26.

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2010 konaného dne18. 3. 2010 Přítomni: 12 členů při zahájení Omluveni: P. Kroužil, MUDr. Vl. Podzimková Připomínky k zápisu ze dne 13. 1. 2010:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Hejtman kraje jednal se starostkou města o mostu Karla Burky

Hejtman kraje jednal se starostkou města o mostu Karla Burky MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 308 prosinec 2015 opět někdo někde mávl kouzelným proutkem a rok 2015 se pomalu, ale jistě stává minulostí. Před několika dny začalo adventní období, tedy čas, který

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města

Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 307 listopad 2015 Zastupitelstvo schválilo Strategický plán rozvoje města Na 5. zasedání zastupitelstva města schválilo zastupitelstvo Strategický plán rozvoje města

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Hlasování č. 3 : pro 8; proti 0; zdržel se 0 Usnesení č. 2/1212/12 Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program. Z Á P I S o průběhu V. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.12.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila V. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 29.04.2010 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 3. zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015. Zápis č. 5/2015

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015. Zápis č. 5/2015 Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 3. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr Horký, JUDr.

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 24.2.2010 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 19 občanů Mgr. Milena Hnídková, ředitelka školy

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program:

Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55. Program: Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 25. 11. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 19:55 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra,

Zápis. Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda Kindlová, Pavel Vavruška, Antonín Jeřábek, Pavel Mikšovic, Jiří Müller, Věra Mrázková, Milan Mudra, Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 25. 5. 2016 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 5 / 2016 Č.j. : 954 / 2016-1 Přítomni: Daniela Javorčeková,

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015. konaného dne 22. 10. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 09/2015 konaného dne 22. 10. 2015 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 15.4.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 20. 3. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:02 hod a všechny přivítal. Technický bod: Starosta obce konstatoval, že informace

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis ze 33. schůze rady města konané dne 4.11.2015

Zápis ze 33. schůze rady města konané dne 4.11.2015 Město Pohořelice Zápis ze 33. schůze rady města konané dne 4.11.2015 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Ing. Kudrna, Petr Hemala, Aleš Saitl, Mgr. Rouzek, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka Mgr. Babčanová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 15.1.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE. ukončení a vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá

MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE. ukončení a vydání kolaudačního souhlasu se předpokládá MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 314 červen 2016 U školy bude hřiště s umělým povrchem Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém dubnovém zasedání přidělení dotace Městu Sedlec-Prčice

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 24.02. 2016 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Co nás čeká v roce 2012?

Co nás čeká v roce 2012? M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč Vážení spoluobčané, ať chceme či nechceme, za několik málo dnů budeme o další rok starší. Ke svému závěru spěje rok 2011 a před námi se otevře

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 20. 10. 2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013

Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013 Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno:20.35 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod.

Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod. Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 22. 03. 2016 v 18.15 hod. 1 / 14 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 14 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 14

Více

Zápis č. 19/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne 5. 4. 2016 v budově Obecního úřadu Roztoky

Zápis č. 19/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne 5. 4. 2016 v budově Obecního úřadu Roztoky Zápis č. 19/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne 5. 4. 2016 v budově Obecního úřadu Roztoky Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek, Martin

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Z6 04/2010 Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno Medlánky, konaného dne 7. února 2011 Přítomni: dle prezenční listiny (viz. příloha č. 1) Místo konání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Medlánky,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/16 ze dne 21.1.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement,

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 14.11.2011 v 17.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 22. dubna 2015 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny p. Jelínek, p. Bauer Alena Dalecká Starosta zahájil jednání:

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Zápis č. 9/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více