UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1

2

3 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ a ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ Praha 2010

4 OBSAH I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 6 I. 1. Historie nemocenského pojištění... 6 I. 2. Důvody reformy systému nemocenského pojištění... 6 I. 3. Hlavní principy reformy systému... 7 II. ZÁKLADNÍ ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ... 9 II. 1. Přehled základních změn... 9 II. 2. Přiblížení obecných pojmů v nemocenském pojištění II Účast na nemocenském pojištění II Osoby účastné nemocenského pojištění ( 5 zákona NP) II Podmínky účasti zaměstnance na nemocenském pojištění ( 6 zákona NP) II Pojištění při zaměstnání kratším než 15 dnů ( 6 odst. 2 zákona NP) II Pojištění při zaměstnání malého rozsahu ( 7 zákona NP) II Vznik a zánik pojištění zaměstnanců ( 10 zákona NP) II Ochranná lhůta ( 15 zákona NP) II Obecné podmínky výpočtu nemocenských dávek ( zákona NP) II Denní vyměřovací základ ( 18 zákona NP) II Redukce denního vyměřovacího základu ( 21 zákona NP) II Příklady výpočtu redukce DVZ II Dočasná pracovní neschopnost a kontrola II Dočasná pracovní neschopnost ( 55 zákona NP) II Režim dočasně práce neschopného ( 56 zákona NP) II Kontrola dodržování režimu práce neschopného II Výplata dávek nemocenského pojištění ( zákona NP) III. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ III. 1. Nemocenské III Nárok na nemocenské ( zákona NP) III Podpůrčí doba pro nemocenské III Podpůrčí doba obecně ( zákona NP) III Podpůrčí doba poživatelů důchodu ( 28 zákona NP) III Výše nemocenského III Procentní sazby nemocenského ( 29 zákona NP) III Příklady výpočtu nemocenského III Snížení nemocenského ( 31 zákona NP) III Krácení nebo odnětí nemocenského ( 125 zákona NP) III. 2. Peněžitá pomoc v mateřství III Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství ( 32 zákona NP) III Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství III Délka podpůrčí doby ( 33 zákona NP) III Počátek podpůrčí doby ( 34 zákona NP) III Výše peněžité pomoci v mateřství ( 37 zákona NP) III Příklady výpočtu peněžité pomoci v mateřství III. 3. Ošetřovné III Podmínky nároku na ošetřovné ( 39 zákona NP) III Podpůrčí doba ( 40 zákona NP) III Možnost střídání ( 39 odst. 4 zákona NP)

5 III Výše ošetřovného ( 41 zákona NP) III Příklady výpočtu ošetřovného III. 4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství III Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek ( 42 zákona NP) III Podpůrčí doba vyrovnávacího příspěvku ( 43 zákona NP) III Výše vyrovnávacího příspěvku ( 44 zákona NP) III Příklad výpočtu vyrovnávacího příspěvku IV. NÁHRADA MZDY (PLATU) IV. 1. Podmínky náhrady mzdy ( 192 ZP) IV. 2. Poskytování náhrady mzdy ( 192 ZP) IV Určení období prvních 14 dní pracovní neschopnosti IV. 3. Výše náhrady mzdy IV Zákonná výše náhrady mzdy ( 192 odst. 2 ZP) IV Postup výpočtu náhrady mzdy IV Příklady výpočtu náhrady mzdy IV Možnost dojednat vyšší náhradu mzdy ( 192 odst. 3 ZP) IV Snížení náhrady mzdy ( 192 odst. 4 ZP) IV. 4. Výplata náhrady mzdy ( 193 ZP) IV. 5. Kontrola zaměstnance a krácení náhrady mzdy ( 192 odst. 5 a 6 ZP) V. POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V. 1. Sazby pojistného na nemocenské pojištění V. 2. Vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění VI. SYSTÉM NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČÍSLECH VI. 1. Počet nemocensky pojištěných osob VI. 2. Příjmy z pojistného VI. 3. Výdaje na dávky VI Výdaje do roku VI Dávky po reformě veřejných financí v roce VI Restrikce dávek v roce VI Nemocenské dávky v roce VI Nemocenské pojištění v roce VII. SYSTÉMY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ZEMÍCH EU VII. 1. Poskytování náhrady mzdy a nemocenského v zemích EU VII. 2. Karenční doba v zemích EU VII. 3. Maximální vyměřovací hranice v zemích EU VIII. DOPORUČENÁ LITERATURA DALŠÍ ZDROJE PŘÍLOHA

6 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Nemocenské pojištění je v ČR důležitou součástí sociálního zabezpečení zaměstnance. Spolu s důchodovým pojištěním, dávkami státní sociální podpory a dávkami pomoci v hmotné nouzi vytváří ucelený systém sociálního zabezpečení, který občany zajišťuje minimálně na takové úrovni, aby se nepropadli do chudoby. Nemocenské pojištění umožňuje finanční zajištění potřeb ekonomicky aktivních osob v případě krátkodobé ztráty příjmu při nemoci, mateřství či ošetřování nemocného člena rodiny. I. 1. Historie nemocenského pojištění Systém nemocenského pojištění byl pro území dnešní ČR založen již koncem 19. století. Věcná úprava byla v té době obdobná s dnešní úpravou pojištění bylo povinné pro všechny dělníky a úředníky ve všech hospodářských odvětvích, systém byl založen na solidaritě a nárok na dávky vznikal přímo ze zákona. Principy všeobecnosti, obligatornosti pojištění i dávek a princip solidarity byly zachovány jako základní kameny nemocenského pojištění až do dnešní doby. Od padesátých let 20. století existovaly 3 systémy nemocenského pojištění. Zvlášť bylo upraveno nemocenské pojištění pro zaměstnance, speciální systém platil v ozbrojených silách a vedle toho fungoval i systém nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Správu nemocenského pojištění v té době prováděly odborové orgány. V roce 1990 přešla správa systému na nově vzniklou Českou správu sociálního zabezpečení, která se stala nositelem nemocenského a důchodového pojištění, a okresní správy sociálního zabezpečení. Vlastní provádění nemocenského pojištění však bylo realizováno jednak orgány nemocenského pojištění, jednak zaměstnavateli. Okresní správy sociální zabezpečení prováděly nemocenské pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné a pro zaměstnance malých organizací, tj. pro zaměstnavatele do 25 zaměstnanců. Ve velkých organizacích prováděli nemocenské pojištění přímo zaměstnavatelé, přičemž náklady na vyplacené dávky byly hrazeny ze státního rozpočtu. Vyplacené dávky si zaměstnavatelé zúčtovávali s odváděným pojistným na sociální zabezpečení. Zcela odděleně však bylo realizováno nemocenské pojištění v ozbrojených silách, kde řízení i kontrola nemocenské péče byla v působnosti jednotlivých ministerstev (ministerstvo financí, vnitra a spravedlnosti) a Generálního ředitelství cel (pro celníky a zpravodajské služby). I. 2. Důvody reformy systému nemocenského pojištění V devadesátých letech 20. stol. se systém nemocenského pojištění musel přizpůsobovat novým podmínkám tržní ekonomiky. Objevila se řada problémů, bylo nezbytné přizpůsobovat nemocenské pojištění dynamickému vývoji mezd, dodatečně byl zapracován např. nový dvoustupňový systém redukčních hranic a jejich automatická valorizace, aby nemocenské dávky poskytovaly přiměřenou náhradu příjmu. I přes nesčetné novelizace příslušných předpisů systém zastaral a ne zcela odpovídal době. Problémem např. byla i vysoká míra solidarity, kdy pojištěncům s vysokým příjmem, kteří odváděli do systému vysoké pojistné, náležely relativně nízké dávky. 6

7 Zhruba v polovině devadesátých let proto začaly přípravné práce na novém zákoně, do jehož tvorby byly zapojeni i sociální partneři, i když jejich závažné připomínky často nebyly brány v potaz. Přípravu zákona provázela tvrdá jednání o jeho podobě, o míře zapojení zaměstnavatelů do výplaty náhrady ušlého příjmu, o výši nemocenských dávek, dalších podmínkách vzniku nároku na dávky atd. Po dlouhou dobu však nebyla v této oblasti nalezena k podobě nového zákona shoda, a to ani odborné veřejnosti, ani politická. Legislativní proces vyvrcholil až v roce 2006, kdy byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Spolu se zákonem č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, byl zveřejněn v částce č. 64/2006 Sbírky zákonů. Jeho účinnost však byla dvakrát odložena a namísto 1. ledna 2007 tak zákon nabyl účinnosti až od Bohužel dnešní právní úprava se výrazně liší od té původně schválené. Ještě před nabytím účinnosti zákona negativně do jeho podoby zasáhla reforma veřejných rozpočtů provedená od ledna Snížila procentní výměru některých dávek, zpřísnila redukci výdělku pro výpočet dávek a navíc byla zavedena tzv. karenční doba do náhrady mzdy, kterou v době pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel. Úroveň zajištění práce neschopného zaměstnance či osoby pečující o nemocné dítě či jiného člena rodina se tak výrazně snížila. I. 3. Hlavní principy reformy systému Reformovaný systém nemocenského pojištění má i nadále za cíl krátkodobými peněžitými dávkami zabezpečit ekonomicky aktivní osoby, které se ocitnou v uznaných sociálních situacích, v jejichž důsledku ztratily příjem (výdělek). Jedná se o nemoc či úraz, nařízenou karanténu, ošetřování nemocného člena rodiny, těhotenství a mateřství. Základní principy nového systému nemocenského pojištění: - jednotnost systém je koncipován jako jednotný pro všechny pojištěnce, pouze některé skupiny pojištěnců mají drobné odchylky, které vyplývají z charakteru jejich činnosti, např. osoby samostatně výdělečně činné, - solidarita systém je i nadále založen na solidaritě mezi zdravými a nemocnými, mezi osobami s vyššími a nižšími příjmy (její míra však byla snížena), mezi osobami s dětmi a bezdětnými, - pojistný princip systém je založen na výběru pojistného, z něhož jsou následně vypláceny dávky, jejichž výše je odvislá od příjmu pojištěnce, - finanční vyváženost systému příjmy z pojistného a výdaje na dávky mají být v zásadě vyrovnané; již první rok účinnosti však ukázal, že tento princip lze dodržet jen obtížně, - účast na pojištění povinná pro zaměstnance a osoby postavené zaměstnancům na roveň a dobrovolná pro osoby samostatně výdělečně činné, - soulad s mzdovým vývojem zavedena automatická valorizace redukčních hranic pro výpočet výše dávek podle mzdového vývoje, stejně tak i zvyšování částek příjmu pro účast na nemocenském pojištění, - účast zaměstnavatele na finančním zabezpečení zaměstnance na finančním zajištění zaměstnanců v době dočasné pracovní neschopnosti se budou podílet i zaměstnavatelé, 7

8 - princip rovného zacházení systém je založen na rovném zacházení s muži i ženami a na zákazu diskriminace. Pro obě pohlaví platí stejné podmínky účasti na pojištění i podmínky nároku na dávky. 8

9 II. ZÁKLADNÍ ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Na systém nemocenského pojištění se budeme v této publikaci většinou dívat z pohledu zaměstnance a nebudeme proto detailně rozepisovat všechny podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné. II. 1. Přehled základních změn I když se budeme většinou změn zabývat podrobněji v dalších kapitolách, považujeme za vhodné v úvodu stručně seznámit s přehledem těch hlavních změn: - zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen zákon NP), upravuje nemocenské pojištění prakticky všech výdělečně činných a nemocensky pojištěných osob, - součástí zákona o nemocenském pojištění je také organizace a řízení nemocenského pojištění a posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. K novému zákonu nebudou vydány žádné prováděcí vyhlášky. Zákon však obsahuje některé veličiny (např. hranice redukce příjmu pro výpočet dávek), které se odvozují od průměrné mzdy. Ty budou průběžně upravovány nařízeními vlády tak, jak zákon vládu k takovému postupu zmocňuje, - změny jsou součástí i zákoníku práce, neboť odpovědnost za poskytnutí náhrady mzdy v době nemoci v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti je na zaměstnavatelích, - náhrada mzdy - v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny a svátky zaměstnavatel. Pro příslušníky ozbrojených složek však nadále platí zvláštní úprava. Přestože se považují také za zaměstnance, výše náhrady platu, resp. mzdy v době jejich dočasné pracovní neschopnosti a délka poskytování této náhrady se řídí nadále zvláštními zákony, - v roce 2010 je zaměstnavatelům ČSSZ z veřejného systému refundována polovina vyplacené náhrady mzdy a v roce 2011, kdy organizace budou odvádět na nemocenské pojištění již jen 1,4 %, jim ČSSZ bude refundovat polovinu pouze z té náhrady mzdy za dobu nemoci, kterou vyplatily zaměstnancům se zdravotním postižením. Organizace s méně než 51 zaměstnanci budou mít možnost se od roku 2011 v rámci veřejného systému připojistit. Odváděly by tak 3,3 % na nemocenské pojištění a polovina vyplacené náhrady mzdy by jim byla zpětně refundována. Toto je na bázi dobrovolnosti, organizace se proto musí k této úpravě přihlásit u ČSSZ, - významnou změnou je výrazné zkrácení ochranné lhůty, která chrání zaměstnance z hlediska vzniku nároku na nemocenské ještě po určitou dobu po skončení zaměstnání. Tato lhůta nově činí 7 kalendářních dnů (dříve 42 kalendářních dnů), - nemocenské náleží až od 15. kalendářního dne nemoci. Vyplácí se za kalendářní dny do konce dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však 380 kalendářních dnů (podpůrčí doba), - peněžitá pomoc v mateřství náleží ve výši 70 % vyměřovacího základu. Pro rok 2010 byla její výše snížena na 60 % v rámci úsporného balíčku přijatého pro rok Zákonem č. 166/2010 Sb. však byla od její výměra vrácena na původních 70 % a rozdíl do této výše byl rodičům zpětně od doplacen, 9

10 - v roce 2010 byla do ošetřovného zapracována karenční doba, dávka náležela až od 4. kalendářního dne potřeby ošetřování, nejdéle do 9. kalendářního dne potřeby ošetřování, resp. do 16. kalendářního dne, půjde-li o osamělého rodiče. Od byla karenční doba odstraněna (viz zákon č. 166/2010 Sb.) a dávka náleží opět od 1. dne potřeby ošetřování, - odvod pojistného na nemocenské pojištění je nadále upraven zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na odvodu pojistného se však od již nepodílí zaměstnanci. Povinný odvod pojistného zaměstnanců byl zrušen jako výměna za ponechání nesnížené daně z příjmu. Tento handl, který sice zajistil pokles daňového zatížení příjmů, však o několik miliard korun ročně snížil příjmy do nemocenského pojištění, - plátcem pojistného za své zaměstnance je tak pouze zaměstnavatel, který v roce 2010 odvádí 2,3 % úhrnu vyměřovacích základů svých zaměstnanců. Od se procentní sazba pojistného snižuje na 1,4 %. Celkově se sníží pojistná sazba na nemocenské pojištění o 1,9 procentního bodu (z 3,3 %), což má umožnit plně pokrýt výdaje zaměstnavatelů na výplatu náhrady mzdy. II. 2. Přiblížení obecných pojmů v nemocenském pojištění II Účast na nemocenském pojištění Nárok na dávky nemocenského pojištění má při splnění dalších podmínek pouze osoba, která je účastna nemocenského pojištění. Obecně lze shrnout, že účast na nemocenském pojištění zůstává nadále povinná pro zaměstnance a dobrovolná pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zaměstnanec, který např. z důvodu nízkého příjmu není nemocensky pojištěn, se proto nemůže dobrovolně k pojištění přihlásit. II Osoby účastné nemocenského pojištění ( 5 zákona NP) Okruh osob účastných nemocenského pojištění se v novém zákoně nepatrně změnil. Účastníky nemocenského pojištění s nárokem na dávky v případě sociální události a při splnění všech zákonem stanovených podmínek pro nárok na dávku jsou: - zaměstnanci v pracovním poměru (nově se za zaměstnance považují také příslušníci ozbrojených sborů, tedy např. vojáci z povolání, příslušníci Policie, Hasičského záchranného sboru, Celní správy a Vězeňské služby), - osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, - zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti; naproti tomu dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění, - členové zastupitelstev územních samosprávných celků a městských částí, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva 10

11 nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, - státní zaměstnanci podle služebního zákona 1, - soudci, poslanci, senátoři, členové vlády, prezident, ombudsman, - dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, - osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou účastny nemocenského pojištění, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění s tím, že účast vzniká dnem uvedeným v přihlášce, nejdříve však dnem, kdy byla přihláška podána. Zaniká odhlášením se z pojištění nebo dnem skončení samostatné výdělečné činnosti 2 anebo dnem zániku oprávnění tuto činnost vykonávat, - účastni nemocenského pojištění již naopak nejsou studenti středních ani vysokých škol, společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté atd. (jsou však za jistých podmínek pojištěni důchodově), - nemocensky nejsou pojištěni nadále prokuristé, likvidátoři, neuvolnění členové zastupitelstev, členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti atd., - z pojištění jsou vyňati zaměstnanci zaměstnavatele, který požívá diplomatických výhod, pokud jsou nemocensky pojištěni v jiném státě. Obdobně mohou být vyňati z pojištění i zaměstnanci mezinárodní organizace, pokud se účastní pojištění prostřednictvím této organizace. II Podmínky účasti zaměstnance na nemocenském pojištění ( 6 zákona NP) Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance, pokud splňuje tři základní podmínky: a) výkon zaměstnání na území České republiky (za to se považuje i přechodný výkon práce mimo území ČR, je-li místo výkonu práce trvale v ČR), nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a zaměstnanec není povinně pojištěn podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonává zaměstnání, a má trvalý pobyt na území České republiky (nebo jiného členského státu Evropské unie), b) rozsah zaměstnání (jestliže trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů) a c) minimální výše sjednaného příjmu (tzv. rozhodný příjem činí v roce 2010 částku Kč hrubého, tato hranice bude průběžně zvyšována od 1. ledna kalendářního roku podle vývoje průměrné mzdy). U příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších příslušníků, státních zaměstnanců podle služebního zákona, dobrovolných pracovníků pečovatelské služby a některých dalších osob se podmínka sjednání aspoň rozhodného příjmu považuje vždy za splněnou. 1 - Viz zákon č. 218/2002 Sb. 2 - Definici samostatné výdělečné činnosti vymezuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 II Pojištění při zaměstnání kratším než 15 dnů ( 6 odst. 2 zákona NP) Podle stávající právní úpravy nezakládá účast na nemocenském pojištění příležitostné zaměstnání, které podle ujednání nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nebo malého rozsahu, v němž příjem nedosahuje za kalendářní měsíc ani Kč. Z této základní zásady však existuje výjimka, kdy zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění, i když podmínku rozsahu zaměstnání nesplňují (tedy i když jejich zaměstnání mělo trvat anebo trvalo kratší dobu než 15 kalendářních dnů). Je to v případě, pokud nastoupili opětovně do zaměstnání k témuž zaměstnavateli (nebo k jeho právnímu nástupci) a od skončení: a) předchozího zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula ještě doba 6 měsíců, nebo b) předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na nemocenském pojištění proto, že nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec v něm dosáhl započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu (tj Kč měsíčně), do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula ještě doba 6 měsíců. II Pojištění při zaměstnání malého rozsahu ( 7 zákona NP) Zaměstnání malého rozsahu je zaměstnání, v němž je splněna podmínka výkonu práce a rozsahu zaměstnání, ale není splněna podmínka minimální výše sjednaného příjmu. Je tomu tak v případě, že zaměstnavatel se zaměstnancem nesjednal započitatelný příjem, nebo jej sjednal, ale sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem (2 000 Kč). Může tomu tak být pouze v zaměstnání konaném v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti, v případě dobrovolného pracovníka pečovatelské služby atd. V těchto případech vzniká účast na nemocenském pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž zaměstnanec dosáhl aspoň minimální výše započitatelného příjmu, tj Kč. II Vznik a zánik pojištění zaměstnanců ( 10 zákona NP) Účast na nemocenském pojištění vzniká zaměstnanci nejdříve dnem vstupu do zaměstnání, které zakládá pojištění, a zaniká nejpozději dnem skončení takového zaměstnání. U příslušníka ozbrojeného sboru, např. policie, hasičského záchranného sboru, celní správy nebo vězeňské služby, vzniká dnem nastoupení služby a zaniká dnem skončení služebního poměru. U zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti vzniká pojištění v den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. U členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí, městských obvodů, hlavního města Prahy atd. je vznik pojištění stanoven podle odměny za výkon funkce. Pojištění vzniká ode dne, od něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží. 12

13 II Ochranná lhůta ( 15 zákona NP) Nárok na dávky nemocenského pojištění vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávky byly splněny v době pojištění. Podmínky pro nárok na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství se mohou splnit též v ochranné lhůtě. Z ochranné lhůty však nenáleží ošetřovné ani vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Ochranná lhůta se nevztahuje na poživatele starobního a ani nově na plně invalidní důchodce, neboť obě kategorie důchodců jsou při ztrátě příjmu již kryty důchody poskytovanými ze systému důchodového pojištění. Neplyne ani ze zaměstnání malého rozsahu či ze zaměstnání sjednaného studentem pouze na dobu školních prázdnin atd. Ochranná lhůta u nemocenského činí 7 kalendářních dnů (snížení z původních 42 dní) ode dne skončení zaměstnání (pojištění). I nadále platí, že pokud zaměstnání, resp. pojištění, trvalo kratší dobu, trvá ochranná lhůta pouze tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Může tedy být ještě kratší než 7 kalendářních dnů. Ochranná lhůta ženy, jejíž zaměstnání (pojištění) skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů. Její maximální délka je však nově zpřesněna. U těhotné ženy totiž nově platí, že ochranná lhůta může být dlouhá jen tolik dnů, kolik trvalo její poslední zaměstnání (pojištění). II Obecné podmínky výpočtu nemocenských dávek ( zákona NP) Dávky náleží nadále za kalendářní dny. Výše dávky se stanoví příslušnou procentní sazbou z tzv. denního vyměřovacího základu. II Denní vyměřovací základ ( 18 zákona NP) Základem pro výpočet nemocenských dávek je denní vyměřovací základ, který se redukuje podle redukčních hranic. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) se určuje z vyměřovacího základu pro placení pojistného na pojištění za rozhodné období tak, že se vyměřovací základ vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. DVZ se určuje s přesností na dvě desetinná místa. Rozhodné období je zpravidla 12 kalendářních měsíců před vznikem sociální události. Jsou-li v něm dny, které se při výpočtu vylučují, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období tak, aby nerozmělňovaly DVZ. Vyloučenými dny jsou např. kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nepřísluší náhrada příjmu, kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti, za které bylo zaměstnanci poskytováno nemocenské nebo náhrada mzdy v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti. Nově se při výpočtu DVZ již nevylučuje doba neplaceného volna. 13

14 II Redukce denního vyměřovacího základu ( 21 zákona NP) DVZ se redukuje podle tzv. redukčních hranic, a to ve třech pásmech. Částky se po redukci v jednotlivých pásmech zaokrouhlují s přesností na 2 desetinná místa, po jejich součtu se výsledný DVZ zaokrouhluje již na celé koruny nahoru. Redukční hranice ( 22 zákona NP) jsou v podstatě odvozeny od statisticky zjištěné průměrné mzdy. Vychází se přitom ze všeobecného vyměřovacího základu dle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází běžný rok, a následně se upravuje všeobecným přepočítacím koeficientem 3. Jedna třicetina této částky představuje první redukční hranici. Druhá redukční hranice činí 1,5násobek a třetí hranice pak 3násobek částky první redukční hranice. Redukční hranice jsou základem i pro redukci průměrného výdělku při výpočtu náhrady mzdy (viz kapitola IV. 3.1.). Redukční hranice se určují vždy k 1. lednu a jejich částky jsou zveřejněny obvykle v září předchozího roku, kdy už jsou dostupné údaje o průměrné mzdě. Vyhlašuje je svým sdělením Ministerstvo práce ve Sbírce zákonů. V roce 2010 platí následující redukční hranice 4 : první hranice 791 Kč, druhá hranice Kč, třetí hranice Kč. Redukce DVZ se provádí následovně: a) u nemocenského a ošetřovného: do první redukční hranice se DVZ započítá z 90 %, z částky nad první do druhé redukční hranice z 60 %, z částky nad druhou do třetí redukční hranice z 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. b) u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku: do první redukční hranice se DVZ započítá ze 100 %, z částky nad první do druhé redukční hranice z 60 %, z částky nad druhou do třetí redukční hranice z 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 3 - viz. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 4 - sdělení MPSV č. 354/2009 Sb. 14

15 II Příklady výpočtu redukce DVZ Na uvedené výše mezd budeme navazovat i v dalších kapitolách při výpočtu jednotlivých dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy. Příklad 1. (DVZ pod úrovní první redukční hranice) DVZ před redukcí činí 600 Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: 90 % z 600 Kč, tj. 540 Kč, - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: 100 % z 600 Kč, tj. 600 Kč. Příklad 2. (DVZ pod úrovní druhé redukční hranice) DVZ před redukcí činí 900 Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: - 90 % z 791 Kč, tj. 711,90 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 65,40 Kč. - Redukovaný DVZ činí 777,30 Kč, což je po zaokrouhlení 778 Kč. - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: % z 791 Kč, tj. 791,00 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 65,40 Kč. - Redukovaný DVZ činí 856,40 Kč, což je po zaokrouhlení 857 Kč. Příklad 3. ( DVZ pod úrovní třetí redukční hranice) DVZ před redukcí činí Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: - 90 % z 791 Kč, tj. 711,90 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00 Kč, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 4,20 Kč. - Redukovaný DVZ činí 953,10 Kč, což je po zaokrouhlení 954 Kč. - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: 15

16 - 100 % z 791 Kč, tj. 791,00 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00 Kč, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 4,20 Kč. - Redukovaný DVZ činí 1 032,20 Kč, což je po zaokrouhlení Kč. Příklad 4. ( DVZ nad úrovní třetí redukční hranice) DVZ před redukcí činí Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: - 90 % z 791 Kč, tj. 711,90 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00 Kč, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 355,50 Kč, - k příjmu nad částku Kč se již nepřihlíží, - Redukovaný DVZ činí 1 304,40 Kč, což je po zaokrouhlení Kč. - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: % z 791 Kč, tj. 791,00 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 355,50 Kč, - k příjmu nad částku Kč se již nepřihlíží, - Redukovaný DVZ činí 1 383,50 Kč, což je po zaokrouhlení Kč. 16

17 II Dočasná pracovní neschopnost a kontrola II Dočasná pracovní neschopnost ( 55 zákona NP) Zákon NP nově obsahuje i definici dočasné pracovní neschopnosti. Považuje se za ni stav, kdy zaměstnanec pro zdravotní problémy nemůže vykonávat dosavadní činnost nebo plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání (v případě, že se jedná o nezaměstnaného). Nově je upraveno, že po 180 kalendářních dnech pracovní neschopnosti musí dojít k novému posouzení pracovní neschopnosti, ale nejen ve vztahu k dosavadní činnosti, ale vůbec ke schopnosti vykonávat výdělečnou činnost. K tomu však musí být splněna podmínka, že zdravotní stav této osoby je stabilizovaný. Zákon dále definuje situace, kdy je pracovní neschopnost vyloučena. Jedná se o situace, kdy si stav přivodila osoba po požití alkoholu nebo omamných látek, nebo při poskytování zdravotní péče v osobním zájmu pojištěnce z kosmetických nebo estetických důvodů. Zaměstnanci, který byl shledán dočasně práce neschopný, vystaví ošetřují lékař tzv. neschopenku. Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti má několik dílů, které jsou barevně odlišeny. I. díl slouží zaměstnanci jako průkazka o dočasné pracovní neschopnosti, kterou si ponechává po celou dobu nemoci. Svému zaměstnavateli odevzdává zaměstnanec III. a IV. díl tohoto tiskopisu, které slouží jako hlášení zaměstnavateli o vzniku PN a žádost o náhradu mzdy a později jako žádost o nemocenské. Při ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec od ošetřujícího lékaře obdrží V. díl tiskopisu, který opět doručí zaměstnavateli. Zaměstnavatel předává při trvání neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů IV. a V. díl tiskopisu OSSZ v místě, kde má svoje sídlo, která vypočítá nemocenské a dávku vyplácí žadateli. (Podrobnější popis jednotlivých dílů lze nalézt v příloze této publikace). II Režim dočasně práce neschopného ( 56 zákona NP) Režim dočasně práce neschopného upravuje nově také zákon NP. Stanovení režimu má zajistit, aby nemocný znovu nabyl pracovní schopnost. Stanovuje ho ošetřující lékař, který rozhodl o pracovní neschopnosti. Zahrnuje: - léčebný režim, - povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, - povinnost zdržovat se v místě pobytu práce neschopného, které sdělil ošetřujícímu lékaři. 17

18 Místo pobytu lze změnit pouze po předchozím ohlášení ošetřujícímu lékaři, orgánu nemocenského pojištění a během prvních 14 dní nemoci i zaměstnavateli. Režim práce neschopného je pojištěnec povinen dodržovat, za jeho porušení může být pojištěnci orgánem nemocenského pojištění nemocenské kráceno nebo zcela odejmuto. II Kontrola dodržování režimu práce neschopného ( 76 zákona NP) Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) pověřenými zaměstnanci z vlastního podnětu nebo z podnětu ošetřujícího lékaře pojištěnce anebo zaměstnavatele. Podá-li podnět ke kontrole zaměstnavatel nebo ošetřující lékař, je OSSZ povinna provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti a o výsledku kontroly neprodleně žadatele o provedení kontroly informovat. O kontrole dodržování režimu práce neschopného pojištěnce se sepisuje písemný záznam, v němž se uvede výsledek kontroly. Pokud orgán nemocenského pojištění při kontrole zjistí porušení režimu práce neschopného, zašle záznam o kontrole pojištěnci (zaměstnanci), ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění jsou povinni prokázat se při kontrole průkazem s fotografií vydaným tímto orgánem. Zaměstnanec je povinen umožnit kontrolu dodržování režimu práce neschopného Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), jinak mu hrozí pokuta až Kč. Zaměstnavatel je v prvních 14 dnech nemoci oprávněn kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje na adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři, a zda dodržuje rozsah povolených vycházek (viz kapitola IV. 5.). Pokud zaměstnavatel provede kontrolu, musí sepsat písemný záznam, a pokud zjistí porušení režimu, je povinen to oznámit OSSZ i ošetřujícímu lékaři. Zaměstnavatel dále může, pokud se domnívá, že zaměstnanec nedodržuje stanovený režim, dát podnět ke kontrole OSSZ. Zaměstnanec musí být o výsledku kontroly vždy informován (formou záznamu o kontrole). II Výplata dávek nemocenského pojištění ( zákona NP) Výplatu nemocenského a všech dalších dávek nemocenského pojištění nově pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné provádí výhradně příslušná OSSZ, nikoliv zaměstnavatelé. Příslušníkům ozbrojených složek vyplácejí dávky příslušné služební útvary. Žádost o dávku podávají zaměstnanci na předepsaných formulářích prostřednictvím svého zaměstnavatele, který k žádosti připojí potřebné údaje pro výplatu dávek, např. výši příjmu v rozhodném období. Žádost o dávku musí obsahovat potvrzení lékaře o trvání pracovní neschopnosti, popř. nařízení karantény a jejím trvání, o termínu porodu, trvání potřeby ošetřování, potvrzení školy nebo jiného školního zařízení o jejím uzavření atd. Vydávání tiskopisů zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení, která je bezplatně poskytuje ostatním orgánům nemocenského pojištění, ošetřujícím lékařům, zaměstnavatelům atd. 18

19 Dávky vyplácí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti o dávku. Podaná žádost o dávku však musí splňovat všechny náležitosti, jinak se doba výplaty dávek prodlužuje. To se projevilo zejména v roce 2009, kdy nejen díky neúplným žádostem, ale i nedostatečnému personálnímu a technickému vybavení OSSZ dostávali zaměstnanci nemocenské dávky se značným zpožděním. Zákon preferuje bezhotovostní způsob výplaty, tj. na účet pojištěnce, lze si však nechat dávky zasílat i prostřednictvím pošty. V takovém případě však náklady na poštovné musí uhradit zaměstnanec. Obdobně je tomu i v případě výplaty dávek do ciziny, kdy náklady na jejich zasílání hradí také pojištěnec. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který dávka náležela. 19

20 Poznámky: 20

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08 Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Identifikační kód

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014

Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Posuzování zdravotního stavu pro účely jednotlivých sociálních systémů od 1. 1. 2014 Úvod Pro účely pojistných a nepojistných sociálních systémů provádějí posuzování zdravotního stavu okresní správy sociálního

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR stručný přehled navrhovaných změn a jejich dopadů na zaměstnance ZÁKONÍK PRÁCE Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Předloţíme nový občanský

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více