UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK"

Transkript

1 UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1

2

3 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ a ASOCIACE SAMOSTATNÝCH ODBORŮ Praha 2010

4 OBSAH I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 6 I. 1. Historie nemocenského pojištění... 6 I. 2. Důvody reformy systému nemocenského pojištění... 6 I. 3. Hlavní principy reformy systému... 7 II. ZÁKLADNÍ ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ... 9 II. 1. Přehled základních změn... 9 II. 2. Přiblížení obecných pojmů v nemocenském pojištění II Účast na nemocenském pojištění II Osoby účastné nemocenského pojištění ( 5 zákona NP) II Podmínky účasti zaměstnance na nemocenském pojištění ( 6 zákona NP) II Pojištění při zaměstnání kratším než 15 dnů ( 6 odst. 2 zákona NP) II Pojištění při zaměstnání malého rozsahu ( 7 zákona NP) II Vznik a zánik pojištění zaměstnanců ( 10 zákona NP) II Ochranná lhůta ( 15 zákona NP) II Obecné podmínky výpočtu nemocenských dávek ( zákona NP) II Denní vyměřovací základ ( 18 zákona NP) II Redukce denního vyměřovacího základu ( 21 zákona NP) II Příklady výpočtu redukce DVZ II Dočasná pracovní neschopnost a kontrola II Dočasná pracovní neschopnost ( 55 zákona NP) II Režim dočasně práce neschopného ( 56 zákona NP) II Kontrola dodržování režimu práce neschopného II Výplata dávek nemocenského pojištění ( zákona NP) III. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ III. 1. Nemocenské III Nárok na nemocenské ( zákona NP) III Podpůrčí doba pro nemocenské III Podpůrčí doba obecně ( zákona NP) III Podpůrčí doba poživatelů důchodu ( 28 zákona NP) III Výše nemocenského III Procentní sazby nemocenského ( 29 zákona NP) III Příklady výpočtu nemocenského III Snížení nemocenského ( 31 zákona NP) III Krácení nebo odnětí nemocenského ( 125 zákona NP) III. 2. Peněžitá pomoc v mateřství III Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství ( 32 zákona NP) III Podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství III Délka podpůrčí doby ( 33 zákona NP) III Počátek podpůrčí doby ( 34 zákona NP) III Výše peněžité pomoci v mateřství ( 37 zákona NP) III Příklady výpočtu peněžité pomoci v mateřství III. 3. Ošetřovné III Podmínky nároku na ošetřovné ( 39 zákona NP) III Podpůrčí doba ( 40 zákona NP) III Možnost střídání ( 39 odst. 4 zákona NP)

5 III Výše ošetřovného ( 41 zákona NP) III Příklady výpočtu ošetřovného III. 4. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství III Podmínky nároku na vyrovnávací příspěvek ( 42 zákona NP) III Podpůrčí doba vyrovnávacího příspěvku ( 43 zákona NP) III Výše vyrovnávacího příspěvku ( 44 zákona NP) III Příklad výpočtu vyrovnávacího příspěvku IV. NÁHRADA MZDY (PLATU) IV. 1. Podmínky náhrady mzdy ( 192 ZP) IV. 2. Poskytování náhrady mzdy ( 192 ZP) IV Určení období prvních 14 dní pracovní neschopnosti IV. 3. Výše náhrady mzdy IV Zákonná výše náhrady mzdy ( 192 odst. 2 ZP) IV Postup výpočtu náhrady mzdy IV Příklady výpočtu náhrady mzdy IV Možnost dojednat vyšší náhradu mzdy ( 192 odst. 3 ZP) IV Snížení náhrady mzdy ( 192 odst. 4 ZP) IV. 4. Výplata náhrady mzdy ( 193 ZP) IV. 5. Kontrola zaměstnance a krácení náhrady mzdy ( 192 odst. 5 a 6 ZP) V. POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V. 1. Sazby pojistného na nemocenské pojištění V. 2. Vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění VI. SYSTÉM NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČÍSLECH VI. 1. Počet nemocensky pojištěných osob VI. 2. Příjmy z pojistného VI. 3. Výdaje na dávky VI Výdaje do roku VI Dávky po reformě veřejných financí v roce VI Restrikce dávek v roce VI Nemocenské dávky v roce VI Nemocenské pojištění v roce VII. SYSTÉMY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ZEMÍCH EU VII. 1. Poskytování náhrady mzdy a nemocenského v zemích EU VII. 2. Karenční doba v zemích EU VII. 3. Maximální vyměřovací hranice v zemích EU VIII. DOPORUČENÁ LITERATURA DALŠÍ ZDROJE PŘÍLOHA

6 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY Nemocenské pojištění je v ČR důležitou součástí sociálního zabezpečení zaměstnance. Spolu s důchodovým pojištěním, dávkami státní sociální podpory a dávkami pomoci v hmotné nouzi vytváří ucelený systém sociálního zabezpečení, který občany zajišťuje minimálně na takové úrovni, aby se nepropadli do chudoby. Nemocenské pojištění umožňuje finanční zajištění potřeb ekonomicky aktivních osob v případě krátkodobé ztráty příjmu při nemoci, mateřství či ošetřování nemocného člena rodiny. I. 1. Historie nemocenského pojištění Systém nemocenského pojištění byl pro území dnešní ČR založen již koncem 19. století. Věcná úprava byla v té době obdobná s dnešní úpravou pojištění bylo povinné pro všechny dělníky a úředníky ve všech hospodářských odvětvích, systém byl založen na solidaritě a nárok na dávky vznikal přímo ze zákona. Principy všeobecnosti, obligatornosti pojištění i dávek a princip solidarity byly zachovány jako základní kameny nemocenského pojištění až do dnešní doby. Od padesátých let 20. století existovaly 3 systémy nemocenského pojištění. Zvlášť bylo upraveno nemocenské pojištění pro zaměstnance, speciální systém platil v ozbrojených silách a vedle toho fungoval i systém nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných. Správu nemocenského pojištění v té době prováděly odborové orgány. V roce 1990 přešla správa systému na nově vzniklou Českou správu sociálního zabezpečení, která se stala nositelem nemocenského a důchodového pojištění, a okresní správy sociálního zabezpečení. Vlastní provádění nemocenského pojištění však bylo realizováno jednak orgány nemocenského pojištění, jednak zaměstnavateli. Okresní správy sociální zabezpečení prováděly nemocenské pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné a pro zaměstnance malých organizací, tj. pro zaměstnavatele do 25 zaměstnanců. Ve velkých organizacích prováděli nemocenské pojištění přímo zaměstnavatelé, přičemž náklady na vyplacené dávky byly hrazeny ze státního rozpočtu. Vyplacené dávky si zaměstnavatelé zúčtovávali s odváděným pojistným na sociální zabezpečení. Zcela odděleně však bylo realizováno nemocenské pojištění v ozbrojených silách, kde řízení i kontrola nemocenské péče byla v působnosti jednotlivých ministerstev (ministerstvo financí, vnitra a spravedlnosti) a Generálního ředitelství cel (pro celníky a zpravodajské služby). I. 2. Důvody reformy systému nemocenského pojištění V devadesátých letech 20. stol. se systém nemocenského pojištění musel přizpůsobovat novým podmínkám tržní ekonomiky. Objevila se řada problémů, bylo nezbytné přizpůsobovat nemocenské pojištění dynamickému vývoji mezd, dodatečně byl zapracován např. nový dvoustupňový systém redukčních hranic a jejich automatická valorizace, aby nemocenské dávky poskytovaly přiměřenou náhradu příjmu. I přes nesčetné novelizace příslušných předpisů systém zastaral a ne zcela odpovídal době. Problémem např. byla i vysoká míra solidarity, kdy pojištěncům s vysokým příjmem, kteří odváděli do systému vysoké pojistné, náležely relativně nízké dávky. 6

7 Zhruba v polovině devadesátých let proto začaly přípravné práce na novém zákoně, do jehož tvorby byly zapojeni i sociální partneři, i když jejich závažné připomínky často nebyly brány v potaz. Přípravu zákona provázela tvrdá jednání o jeho podobě, o míře zapojení zaměstnavatelů do výplaty náhrady ušlého příjmu, o výši nemocenských dávek, dalších podmínkách vzniku nároku na dávky atd. Po dlouhou dobu však nebyla v této oblasti nalezena k podobě nového zákona shoda, a to ani odborné veřejnosti, ani politická. Legislativní proces vyvrcholil až v roce 2006, kdy byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Spolu se zákonem č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, byl zveřejněn v částce č. 64/2006 Sbírky zákonů. Jeho účinnost však byla dvakrát odložena a namísto 1. ledna 2007 tak zákon nabyl účinnosti až od Bohužel dnešní právní úprava se výrazně liší od té původně schválené. Ještě před nabytím účinnosti zákona negativně do jeho podoby zasáhla reforma veřejných rozpočtů provedená od ledna Snížila procentní výměru některých dávek, zpřísnila redukci výdělku pro výpočet dávek a navíc byla zavedena tzv. karenční doba do náhrady mzdy, kterou v době pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnavatel. Úroveň zajištění práce neschopného zaměstnance či osoby pečující o nemocné dítě či jiného člena rodina se tak výrazně snížila. I. 3. Hlavní principy reformy systému Reformovaný systém nemocenského pojištění má i nadále za cíl krátkodobými peněžitými dávkami zabezpečit ekonomicky aktivní osoby, které se ocitnou v uznaných sociálních situacích, v jejichž důsledku ztratily příjem (výdělek). Jedná se o nemoc či úraz, nařízenou karanténu, ošetřování nemocného člena rodiny, těhotenství a mateřství. Základní principy nového systému nemocenského pojištění: - jednotnost systém je koncipován jako jednotný pro všechny pojištěnce, pouze některé skupiny pojištěnců mají drobné odchylky, které vyplývají z charakteru jejich činnosti, např. osoby samostatně výdělečně činné, - solidarita systém je i nadále založen na solidaritě mezi zdravými a nemocnými, mezi osobami s vyššími a nižšími příjmy (její míra však byla snížena), mezi osobami s dětmi a bezdětnými, - pojistný princip systém je založen na výběru pojistného, z něhož jsou následně vypláceny dávky, jejichž výše je odvislá od příjmu pojištěnce, - finanční vyváženost systému příjmy z pojistného a výdaje na dávky mají být v zásadě vyrovnané; již první rok účinnosti však ukázal, že tento princip lze dodržet jen obtížně, - účast na pojištění povinná pro zaměstnance a osoby postavené zaměstnancům na roveň a dobrovolná pro osoby samostatně výdělečně činné, - soulad s mzdovým vývojem zavedena automatická valorizace redukčních hranic pro výpočet výše dávek podle mzdového vývoje, stejně tak i zvyšování částek příjmu pro účast na nemocenském pojištění, - účast zaměstnavatele na finančním zabezpečení zaměstnance na finančním zajištění zaměstnanců v době dočasné pracovní neschopnosti se budou podílet i zaměstnavatelé, 7

8 - princip rovného zacházení systém je založen na rovném zacházení s muži i ženami a na zákazu diskriminace. Pro obě pohlaví platí stejné podmínky účasti na pojištění i podmínky nároku na dávky. 8

9 II. ZÁKLADNÍ ZMĚNY V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ Na systém nemocenského pojištění se budeme v této publikaci většinou dívat z pohledu zaměstnance a nebudeme proto detailně rozepisovat všechny podmínky pro osoby samostatně výdělečně činné. II. 1. Přehled základních změn I když se budeme většinou změn zabývat podrobněji v dalších kapitolách, považujeme za vhodné v úvodu stručně seznámit s přehledem těch hlavních změn: - zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen zákon NP), upravuje nemocenské pojištění prakticky všech výdělečně činných a nemocensky pojištěných osob, - součástí zákona o nemocenském pojištění je také organizace a řízení nemocenského pojištění a posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění. K novému zákonu nebudou vydány žádné prováděcí vyhlášky. Zákon však obsahuje některé veličiny (např. hranice redukce příjmu pro výpočet dávek), které se odvozují od průměrné mzdy. Ty budou průběžně upravovány nařízeními vlády tak, jak zákon vládu k takovému postupu zmocňuje, - změny jsou součástí i zákoníku práce, neboť odpovědnost za poskytnutí náhrady mzdy v době nemoci v období prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti je na zaměstnavatelích, - náhrada mzdy - v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny a svátky zaměstnavatel. Pro příslušníky ozbrojených složek však nadále platí zvláštní úprava. Přestože se považují také za zaměstnance, výše náhrady platu, resp. mzdy v době jejich dočasné pracovní neschopnosti a délka poskytování této náhrady se řídí nadále zvláštními zákony, - v roce 2010 je zaměstnavatelům ČSSZ z veřejného systému refundována polovina vyplacené náhrady mzdy a v roce 2011, kdy organizace budou odvádět na nemocenské pojištění již jen 1,4 %, jim ČSSZ bude refundovat polovinu pouze z té náhrady mzdy za dobu nemoci, kterou vyplatily zaměstnancům se zdravotním postižením. Organizace s méně než 51 zaměstnanci budou mít možnost se od roku 2011 v rámci veřejného systému připojistit. Odváděly by tak 3,3 % na nemocenské pojištění a polovina vyplacené náhrady mzdy by jim byla zpětně refundována. Toto je na bázi dobrovolnosti, organizace se proto musí k této úpravě přihlásit u ČSSZ, - významnou změnou je výrazné zkrácení ochranné lhůty, která chrání zaměstnance z hlediska vzniku nároku na nemocenské ještě po určitou dobu po skončení zaměstnání. Tato lhůta nově činí 7 kalendářních dnů (dříve 42 kalendářních dnů), - nemocenské náleží až od 15. kalendářního dne nemoci. Vyplácí se za kalendářní dny do konce dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však 380 kalendářních dnů (podpůrčí doba), - peněžitá pomoc v mateřství náleží ve výši 70 % vyměřovacího základu. Pro rok 2010 byla její výše snížena na 60 % v rámci úsporného balíčku přijatého pro rok Zákonem č. 166/2010 Sb. však byla od její výměra vrácena na původních 70 % a rozdíl do této výše byl rodičům zpětně od doplacen, 9

10 - v roce 2010 byla do ošetřovného zapracována karenční doba, dávka náležela až od 4. kalendářního dne potřeby ošetřování, nejdéle do 9. kalendářního dne potřeby ošetřování, resp. do 16. kalendářního dne, půjde-li o osamělého rodiče. Od byla karenční doba odstraněna (viz zákon č. 166/2010 Sb.) a dávka náleží opět od 1. dne potřeby ošetřování, - odvod pojistného na nemocenské pojištění je nadále upraven zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na odvodu pojistného se však od již nepodílí zaměstnanci. Povinný odvod pojistného zaměstnanců byl zrušen jako výměna za ponechání nesnížené daně z příjmu. Tento handl, který sice zajistil pokles daňového zatížení příjmů, však o několik miliard korun ročně snížil příjmy do nemocenského pojištění, - plátcem pojistného za své zaměstnance je tak pouze zaměstnavatel, který v roce 2010 odvádí 2,3 % úhrnu vyměřovacích základů svých zaměstnanců. Od se procentní sazba pojistného snižuje na 1,4 %. Celkově se sníží pojistná sazba na nemocenské pojištění o 1,9 procentního bodu (z 3,3 %), což má umožnit plně pokrýt výdaje zaměstnavatelů na výplatu náhrady mzdy. II. 2. Přiblížení obecných pojmů v nemocenském pojištění II Účast na nemocenském pojištění Nárok na dávky nemocenského pojištění má při splnění dalších podmínek pouze osoba, která je účastna nemocenského pojištění. Obecně lze shrnout, že účast na nemocenském pojištění zůstává nadále povinná pro zaměstnance a dobrovolná pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Zaměstnanec, který např. z důvodu nízkého příjmu není nemocensky pojištěn, se proto nemůže dobrovolně k pojištění přihlásit. II Osoby účastné nemocenského pojištění ( 5 zákona NP) Okruh osob účastných nemocenského pojištění se v novém zákoně nepatrně změnil. Účastníky nemocenského pojištění s nárokem na dávky v případě sociální události a při splnění všech zákonem stanovených podmínek pro nárok na dávku jsou: - zaměstnanci v pracovním poměru (nově se za zaměstnance považují také příslušníci ozbrojených sborů, tedy např. vojáci z povolání, příslušníci Policie, Hasičského záchranného sboru, Celní správy a Vězeňské služby), - osoby činné v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, - zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti; naproti tomu dohoda o provedení práce nezakládá účast na nemocenském pojištění, - členové zastupitelstev územních samosprávných celků a městských částí, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva 10

11 nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, - státní zaměstnanci podle služebního zákona 1, - soudci, poslanci, senátoři, členové vlády, prezident, ombudsman, - dobrovolní pracovníci pečovatelské služby a pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, - osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou účastny nemocenského pojištění, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění s tím, že účast vzniká dnem uvedeným v přihlášce, nejdříve však dnem, kdy byla přihláška podána. Zaniká odhlášením se z pojištění nebo dnem skončení samostatné výdělečné činnosti 2 anebo dnem zániku oprávnění tuto činnost vykonávat, - účastni nemocenského pojištění již naopak nejsou studenti středních ani vysokých škol, společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté atd. (jsou však za jistých podmínek pojištěni důchodově), - nemocensky nejsou pojištěni nadále prokuristé, likvidátoři, neuvolnění členové zastupitelstev, členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti atd., - z pojištění jsou vyňati zaměstnanci zaměstnavatele, který požívá diplomatických výhod, pokud jsou nemocensky pojištěni v jiném státě. Obdobně mohou být vyňati z pojištění i zaměstnanci mezinárodní organizace, pokud se účastní pojištění prostřednictvím této organizace. II Podmínky účasti zaměstnance na nemocenském pojištění ( 6 zákona NP) Povinná účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnance, pokud splňuje tři základní podmínky: a) výkon zaměstnání na území České republiky (za to se považuje i přechodný výkon práce mimo území ČR, je-li místo výkonu práce trvale v ČR), nebo v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu práce je trvale v cizině a zaměstnanec není povinně pojištěn podle předpisů státu, ve kterém trvale vykonává zaměstnání, a má trvalý pobyt na území České republiky (nebo jiného členského státu Evropské unie), b) rozsah zaměstnání (jestliže trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů) a c) minimální výše sjednaného příjmu (tzv. rozhodný příjem činí v roce 2010 částku Kč hrubého, tato hranice bude průběžně zvyšována od 1. ledna kalendářního roku podle vývoje průměrné mzdy). U příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších příslušníků, státních zaměstnanců podle služebního zákona, dobrovolných pracovníků pečovatelské služby a některých dalších osob se podmínka sjednání aspoň rozhodného příjmu považuje vždy za splněnou. 1 - Viz zákon č. 218/2002 Sb. 2 - Definici samostatné výdělečné činnosti vymezuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 11

12 II Pojištění při zaměstnání kratším než 15 dnů ( 6 odst. 2 zákona NP) Podle stávající právní úpravy nezakládá účast na nemocenském pojištění příležitostné zaměstnání, které podle ujednání nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích, nebo malého rozsahu, v němž příjem nedosahuje za kalendářní měsíc ani Kč. Z této základní zásady však existuje výjimka, kdy zaměstnanci jsou účastni nemocenského pojištění, i když podmínku rozsahu zaměstnání nesplňují (tedy i když jejich zaměstnání mělo trvat anebo trvalo kratší dobu než 15 kalendářních dnů). Je to v případě, pokud nastoupili opětovně do zaměstnání k témuž zaměstnavateli (nebo k jeho právnímu nástupci) a od skončení: a) předchozího zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula ještě doba 6 měsíců, nebo b) předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na nemocenském pojištění proto, že nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec v něm dosáhl započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu (tj Kč měsíčně), do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula ještě doba 6 měsíců. II Pojištění při zaměstnání malého rozsahu ( 7 zákona NP) Zaměstnání malého rozsahu je zaměstnání, v němž je splněna podmínka výkonu práce a rozsahu zaměstnání, ale není splněna podmínka minimální výše sjednaného příjmu. Je tomu tak v případě, že zaměstnavatel se zaměstnancem nesjednal započitatelný příjem, nebo jej sjednal, ale sjednaná částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem (2 000 Kč). Může tomu tak být pouze v zaměstnání konaném v pracovním poměru, na základě dohody o pracovní činnosti, v případě dobrovolného pracovníka pečovatelské služby atd. V těchto případech vzniká účast na nemocenském pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž zaměstnanec dosáhl aspoň minimální výše započitatelného příjmu, tj Kč. II Vznik a zánik pojištění zaměstnanců ( 10 zákona NP) Účast na nemocenském pojištění vzniká zaměstnanci nejdříve dnem vstupu do zaměstnání, které zakládá pojištění, a zaniká nejpozději dnem skončení takového zaměstnání. U příslušníka ozbrojeného sboru, např. policie, hasičského záchranného sboru, celní správy nebo vězeňské služby, vzniká dnem nastoupení služby a zaniká dnem skončení služebního poměru. U zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti vzniká pojištění v den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou práci, a zaniká dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána. U členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí, městských obvodů, hlavního města Prahy atd. je vznik pojištění stanoven podle odměny za výkon funkce. Pojištění vzniká ode dne, od něhož náleží odměna za výkon funkce, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží. 12

13 II Ochranná lhůta ( 15 zákona NP) Nárok na dávky nemocenského pojištění vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávky byly splněny v době pojištění. Podmínky pro nárok na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství se mohou splnit též v ochranné lhůtě. Z ochranné lhůty však nenáleží ošetřovné ani vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Ochranná lhůta se nevztahuje na poživatele starobního a ani nově na plně invalidní důchodce, neboť obě kategorie důchodců jsou při ztrátě příjmu již kryty důchody poskytovanými ze systému důchodového pojištění. Neplyne ani ze zaměstnání malého rozsahu či ze zaměstnání sjednaného studentem pouze na dobu školních prázdnin atd. Ochranná lhůta u nemocenského činí 7 kalendářních dnů (snížení z původních 42 dní) ode dne skončení zaměstnání (pojištění). I nadále platí, že pokud zaměstnání, resp. pojištění, trvalo kratší dobu, trvá ochranná lhůta pouze tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo. Může tedy být ještě kratší než 7 kalendářních dnů. Ochranná lhůta ženy, jejíž zaměstnání (pojištění) skončilo v době těhotenství, činí 180 kalendářních dnů. Její maximální délka je však nově zpřesněna. U těhotné ženy totiž nově platí, že ochranná lhůta může být dlouhá jen tolik dnů, kolik trvalo její poslední zaměstnání (pojištění). II Obecné podmínky výpočtu nemocenských dávek ( zákona NP) Dávky náleží nadále za kalendářní dny. Výše dávky se stanoví příslušnou procentní sazbou z tzv. denního vyměřovacího základu. II Denní vyměřovací základ ( 18 zákona NP) Základem pro výpočet nemocenských dávek je denní vyměřovací základ, který se redukuje podle redukčních hranic. Denní vyměřovací základ (dále jen DVZ) se určuje z vyměřovacího základu pro placení pojistného na pojištění za rozhodné období tak, že se vyměřovací základ vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. DVZ se určuje s přesností na dvě desetinná místa. Rozhodné období je zpravidla 12 kalendářních měsíců před vznikem sociální události. Jsou-li v něm dny, které se při výpočtu vylučují, snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období tak, aby nerozmělňovaly DVZ. Vyloučenými dny jsou např. kalendářní dny omluvené nepřítomnosti v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nepřísluší náhrada příjmu, kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti, za které bylo zaměstnanci poskytováno nemocenské nebo náhrada mzdy v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti. Nově se při výpočtu DVZ již nevylučuje doba neplaceného volna. 13

14 II Redukce denního vyměřovacího základu ( 21 zákona NP) DVZ se redukuje podle tzv. redukčních hranic, a to ve třech pásmech. Částky se po redukci v jednotlivých pásmech zaokrouhlují s přesností na 2 desetinná místa, po jejich součtu se výsledný DVZ zaokrouhluje již na celé koruny nahoru. Redukční hranice ( 22 zákona NP) jsou v podstatě odvozeny od statisticky zjištěné průměrné mzdy. Vychází se přitom ze všeobecného vyměřovacího základu dle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází běžný rok, a následně se upravuje všeobecným přepočítacím koeficientem 3. Jedna třicetina této částky představuje první redukční hranici. Druhá redukční hranice činí 1,5násobek a třetí hranice pak 3násobek částky první redukční hranice. Redukční hranice jsou základem i pro redukci průměrného výdělku při výpočtu náhrady mzdy (viz kapitola IV. 3.1.). Redukční hranice se určují vždy k 1. lednu a jejich částky jsou zveřejněny obvykle v září předchozího roku, kdy už jsou dostupné údaje o průměrné mzdě. Vyhlašuje je svým sdělením Ministerstvo práce ve Sbírce zákonů. V roce 2010 platí následující redukční hranice 4 : první hranice 791 Kč, druhá hranice Kč, třetí hranice Kč. Redukce DVZ se provádí následovně: a) u nemocenského a ošetřovného: do první redukční hranice se DVZ započítá z 90 %, z částky nad první do druhé redukční hranice z 60 %, z částky nad druhou do třetí redukční hranice z 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. b) u peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku: do první redukční hranice se DVZ započítá ze 100 %, z částky nad první do druhé redukční hranice z 60 %, z částky nad druhou do třetí redukční hranice z 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 3 - viz. zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 4 - sdělení MPSV č. 354/2009 Sb. 14

15 II Příklady výpočtu redukce DVZ Na uvedené výše mezd budeme navazovat i v dalších kapitolách při výpočtu jednotlivých dávek nemocenského pojištění a náhrady mzdy. Příklad 1. (DVZ pod úrovní první redukční hranice) DVZ před redukcí činí 600 Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: 90 % z 600 Kč, tj. 540 Kč, - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: 100 % z 600 Kč, tj. 600 Kč. Příklad 2. (DVZ pod úrovní druhé redukční hranice) DVZ před redukcí činí 900 Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: - 90 % z 791 Kč, tj. 711,90 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 65,40 Kč. - Redukovaný DVZ činí 777,30 Kč, což je po zaokrouhlení 778 Kč. - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: % z 791 Kč, tj. 791,00 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 65,40 Kč. - Redukovaný DVZ činí 856,40 Kč, což je po zaokrouhlení 857 Kč. Příklad 3. ( DVZ pod úrovní třetí redukční hranice) DVZ před redukcí činí Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: - 90 % z 791 Kč, tj. 711,90 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00 Kč, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 4,20 Kč. - Redukovaný DVZ činí 953,10 Kč, což je po zaokrouhlení 954 Kč. - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: 15

16 - 100 % z 791 Kč, tj. 791,00 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00 Kč, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 4,20 Kč. - Redukovaný DVZ činí 1 032,20 Kč, což je po zaokrouhlení Kč. Příklad 4. ( DVZ nad úrovní třetí redukční hranice) DVZ před redukcí činí Kč, což odpovídá zhruba měsíční hrubé mzdě Kč. - redukce pro nemocenské a ošetřovné: - 90 % z 791 Kč, tj. 711,90 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00 Kč, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 355,50 Kč, - k příjmu nad částku Kč se již nepřihlíží, - Redukovaný DVZ činí 1 304,40 Kč, což je po zaokrouhlení Kč. - pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek: % z 791 Kč, tj. 791,00 Kč, - 60 % z rozdílu ( ), tj. 237,00, - 30 % z rozdílu ( ), tj. 355,50 Kč, - k příjmu nad částku Kč se již nepřihlíží, - Redukovaný DVZ činí 1 383,50 Kč, což je po zaokrouhlení Kč. 16

17 II Dočasná pracovní neschopnost a kontrola II Dočasná pracovní neschopnost ( 55 zákona NP) Zákon NP nově obsahuje i definici dočasné pracovní neschopnosti. Považuje se za ni stav, kdy zaměstnanec pro zdravotní problémy nemůže vykonávat dosavadní činnost nebo plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání (v případě, že se jedná o nezaměstnaného). Nově je upraveno, že po 180 kalendářních dnech pracovní neschopnosti musí dojít k novému posouzení pracovní neschopnosti, ale nejen ve vztahu k dosavadní činnosti, ale vůbec ke schopnosti vykonávat výdělečnou činnost. K tomu však musí být splněna podmínka, že zdravotní stav této osoby je stabilizovaný. Zákon dále definuje situace, kdy je pracovní neschopnost vyloučena. Jedná se o situace, kdy si stav přivodila osoba po požití alkoholu nebo omamných látek, nebo při poskytování zdravotní péče v osobním zájmu pojištěnce z kosmetických nebo estetických důvodů. Zaměstnanci, který byl shledán dočasně práce neschopný, vystaví ošetřují lékař tzv. neschopenku. Tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti má několik dílů, které jsou barevně odlišeny. I. díl slouží zaměstnanci jako průkazka o dočasné pracovní neschopnosti, kterou si ponechává po celou dobu nemoci. Svému zaměstnavateli odevzdává zaměstnanec III. a IV. díl tohoto tiskopisu, které slouží jako hlášení zaměstnavateli o vzniku PN a žádost o náhradu mzdy a později jako žádost o nemocenské. Při ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanec od ošetřujícího lékaře obdrží V. díl tiskopisu, který opět doručí zaměstnavateli. Zaměstnavatel předává při trvání neschopnosti delší než 14 kalendářních dnů IV. a V. díl tiskopisu OSSZ v místě, kde má svoje sídlo, která vypočítá nemocenské a dávku vyplácí žadateli. (Podrobnější popis jednotlivých dílů lze nalézt v příloze této publikace). II Režim dočasně práce neschopného ( 56 zákona NP) Režim dočasně práce neschopného upravuje nově také zákon NP. Stanovení režimu má zajistit, aby nemocný znovu nabyl pracovní schopnost. Stanovuje ho ošetřující lékař, který rozhodl o pracovní neschopnosti. Zahrnuje: - léčebný režim, - povinnost dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek, - povinnost zdržovat se v místě pobytu práce neschopného, které sdělil ošetřujícímu lékaři. 17

18 Místo pobytu lze změnit pouze po předchozím ohlášení ošetřujícímu lékaři, orgánu nemocenského pojištění a během prvních 14 dní nemoci i zaměstnavateli. Režim práce neschopného je pojištěnec povinen dodržovat, za jeho porušení může být pojištěnci orgánem nemocenského pojištění nemocenské kráceno nebo zcela odejmuto. II Kontrola dodržování režimu práce neschopného ( 76 zákona NP) Kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce provádí okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) pověřenými zaměstnanci z vlastního podnětu nebo z podnětu ošetřujícího lékaře pojištěnce anebo zaměstnavatele. Podá-li podnět ke kontrole zaměstnavatel nebo ošetřující lékař, je OSSZ povinna provést kontrolu do 7 dnů od obdržení žádosti a o výsledku kontroly neprodleně žadatele o provedení kontroly informovat. O kontrole dodržování režimu práce neschopného pojištěnce se sepisuje písemný záznam, v němž se uvede výsledek kontroly. Pokud orgán nemocenského pojištění při kontrole zjistí porušení režimu práce neschopného, zašle záznam o kontrole pojištěnci (zaměstnanci), ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Pověření zaměstnanci orgánu nemocenského pojištění jsou povinni prokázat se při kontrole průkazem s fotografií vydaným tímto orgánem. Zaměstnanec je povinen umožnit kontrolu dodržování režimu práce neschopného Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), jinak mu hrozí pokuta až Kč. Zaměstnavatel je v prvních 14 dnech nemoci oprávněn kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje na adrese, kterou sdělil ošetřujícímu lékaři, a zda dodržuje rozsah povolených vycházek (viz kapitola IV. 5.). Pokud zaměstnavatel provede kontrolu, musí sepsat písemný záznam, a pokud zjistí porušení režimu, je povinen to oznámit OSSZ i ošetřujícímu lékaři. Zaměstnavatel dále může, pokud se domnívá, že zaměstnanec nedodržuje stanovený režim, dát podnět ke kontrole OSSZ. Zaměstnanec musí být o výsledku kontroly vždy informován (formou záznamu o kontrole). II Výplata dávek nemocenského pojištění ( zákona NP) Výplatu nemocenského a všech dalších dávek nemocenského pojištění nově pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné provádí výhradně příslušná OSSZ, nikoliv zaměstnavatelé. Příslušníkům ozbrojených složek vyplácejí dávky příslušné služební útvary. Žádost o dávku podávají zaměstnanci na předepsaných formulářích prostřednictvím svého zaměstnavatele, který k žádosti připojí potřebné údaje pro výplatu dávek, např. výši příjmu v rozhodném období. Žádost o dávku musí obsahovat potvrzení lékaře o trvání pracovní neschopnosti, popř. nařízení karantény a jejím trvání, o termínu porodu, trvání potřeby ošetřování, potvrzení školy nebo jiného školního zařízení o jejím uzavření atd. Vydávání tiskopisů zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení, která je bezplatně poskytuje ostatním orgánům nemocenského pojištění, ošetřujícím lékařům, zaměstnavatelům atd. 18

19 Dávky vyplácí OSSZ nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti o dávku. Podaná žádost o dávku však musí splňovat všechny náležitosti, jinak se doba výplaty dávek prodlužuje. To se projevilo zejména v roce 2009, kdy nejen díky neúplným žádostem, ale i nedostatečnému personálnímu a technickému vybavení OSSZ dostávali zaměstnanci nemocenské dávky se značným zpožděním. Zákon preferuje bezhotovostní způsob výplaty, tj. na účet pojištěnce, lze si však nechat dávky zasílat i prostřednictvím pošty. V takovém případě však náklady na poštovné musí uhradit zaměstnanec. Obdobně je tomu i v případě výplaty dávek do ciziny, kdy náklady na jejich zasílání hradí také pojištěnec. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 let ode dne, za který dávka náležela. 19

20 Poznámky: 20

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013.

Pro rok 2014 platí OSVČ pojistné v minimální výši 1894 Kč měsíčně, tj. o 4 Kč měsíčně více, než v roce 2013. Otázka: Sociální pojištění Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dorilas K čemu slouží Zkráceně sociální pojištění, či přesněji pojistné na důchodové zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Novou skupinou mezi pojištěnými osobami jsou osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení.

Novou skupinou mezi pojištěnými osobami jsou osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení. PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění

PRŮVODCE DÁVKAMI. nemocenského pojištění PRŮVODCE DÁVKAMI nemocenského pojištění v roce 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. 1. Kdo je nemocensky pojištěný? 2. Jsou nějaké skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny? Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2012 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Účelem nemocenského pojištění je finančně zabezpečit občany v období, kdy kvůli nemoci (dočasné pracovní neschopnosti) či mateřství

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 DŮCHODOVÉ PŘEDPISY s komentářem 2007 3. aktualizace k 1. 1. 2009 Nabyly úèinnosti 1. 1. 2009 zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění

Více

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět

Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009. Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité informace nejen k nemocenskému pojištění, které byste měli vědět Průvodce novým zákonem o nemocenském pojištění v roce 2009 Důležité

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku

ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku ANALÝZA mateřská, rodičovská dovolená, čerpání peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku A) MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská a rodičovská dovolená představují důležitou osobní překážku

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4562 Sbírka zákonů č. 364 / 2011 364 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Parlament

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Změny ve mzdách od 1.1.2009

Změny ve mzdách od 1.1.2009 Změny ve mzdách od 1.1.2009 Od 1.1.2009 nabývá účinnosti nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Tento zákon nahrazuje dosavadní zákon o nemocenském pojištění č. 54/1956 Sb., ve znění pozdějších

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Strana 4752 Sbírka zákonů č.347 / 2010 Částka 127 347 ZÁKON ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady 589/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Změna: 10/1993 Sb. Změna: 160/1993 Sb. Změna: 307/1993 Sb.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

o důchodovém pojištění

o důchodovém pojištění ZÁKON č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. (úplné znění č. 233/1998 Sb.), zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb.,

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Pokyny k vyplnění Přehledu

Pokyny k vyplnění Přehledu Pokyny k vyplnění Přehledu K o d d í l u 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte Vaše jméno. ř. 3 Titul vyplňte získané vědecké

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 21. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 469. Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více