Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Fendrych, CERPAD. KC U Hájk Praha 1, Na Florenci 29 17. 9. 2013"

Transkript

1 1

2 OPTIMALIZACE NÁKLAD V BYTOVÝCH DOMECH Tomáš Fendrych, CERPAD KC U Hájk Praha 1, Na Florenci

3 3

4 Technická správa bytového domu Údržba a opravy REKONSTRUKCE 1-5 PLÁNOVANÉ OPRAVY 0-1 OPERATIVNÍ ÚDRŽBA, REVIZE

5 Technická správa bytového domu Údržba a opravy NOVOSTAVBA REKONSTRUKCE PLÁNOVANÉ OPRAVY 1-5 REKLAMACE 0-1

6 Technická správa bytového domu PANELOVÝ D M REVITALIZACE 1-5 užívání 0-1

7 FOR PASIV

8 8

9 9

10

11 Revitalizace - efektivita Komplexnost uvést na sou asný standard bydlení ásti a konstrukce, které spolu souvisejí Kvalita nezávislý projekt výb r zhotovitele stavební dozor Financování fond oprav návratnost opat ení úv r dotace 11

12 12

13 13

14

15 15

16 SFRB Národní programy podpory bydlení PANEL (NA ÍZENÍ VLÁDY. 468/2012 Sb.) Úroková sazba od výše referen ní sazby EU p i dodržení podmínky de minimis (od ,88% p.a.). - snaha motivovat vlastníky k pé i o své domy, zvýšení jejich životnosti a snížení energetické náro nosti - snaha zajistit rychlejší návratnost finan ních prost edk pro opakovanou podporu pro další zájemce

17 SFRB Programy podpory evropské zdroje FINAN NÍ NÁSTROJ JESSICA v IOP STA, KTERÁ MOHOU ŽÁDAT NOV O IPRM: Blansko eská Lípa Havlí v Brod Jihlava Jind ich v Hradec Klatovy Kolín Krnov Kutná Hora Litom ice Plze Prost jov Sokolov Teplice Trutnov inec Valašské Mezi í Vyškov Zlín Šumperk ár nad Sázavou! VÝZVA MMR na odkazu:

18 Bytový d m po rekonstrukci Revitalizace, sanace, regenerace. Efekt, p ínos? Komplexnost Porovnání spot eby tepla Celkové vyhodnocení, další kroky 18

19 Technická správa bytového domu PROVOZ SYSTÉMOVÉ ZM NY OPTIMALIZACE SLUŽBY, ENÍ SPOT EBY ENERGIE, VODA

20 OPTIMALIZACE 20

21 OPTIMALIZACE ZNALOST DOMU DOKUMENTACE DATA O SPOT EBÁCH ODBORNÁ POMOC OPAT ENÍ INFORMACE PLÁN 21

22 OPTIMALIZACE Schválení! Realizace Vyhodnocení OPTIMALIZACE II 22

23 OPTIMALIZACE INFORMACE ZNALOST DOMU Stav domu : Stavební ást Infrastruktura, technologie Pasport Prohlídka Odborný posudek DOKUMENTACE 23

24 OPTIMALIZACE DOKUMENTACE Dle 125 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavy ov enou dokumentaci odpovídající jejímu skute nému provedení. V p ípadech, kdy dokumentace stavby nebyla po ízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník povinen po ídit dokumentaci skute ného stavu. 24

25 OPTIMALIZACE DATA! Spot eby tepla, teplé vody, studené vody, elekt iny ( spole né ) Historie domu alespo 3 roky Meziro ní rozdíly v klimatické náro nosti : denostupn Srovnání s obdobnými domy v lokalit Srovnávat srovnatelné!!! Spot eba vztažená na byt. jednotku Spot eba vztažená na plochu: Celková podlahová plocha ZPP = zapo itatelná podlahová plocha Energeticky vztažná plocha 25

26 OPTIMALIZACE ODBORNÁ POMOC Analýza dat dle oboru / Tepelná energie, voda, elekt ina, plyn, vým na vzduchu, výtahy, pohyb osob bez bariér, hygiena prost edí v bytech, akustika / Energetik, specialista, Externí odborník NÁVRATNOST, garance Odm na paušální Vztažená k dosaženému výsledku (% z úspor za 1 až sezony) 26

27 OPTIMALIZACE OPAT ENÍ Návrh konkrétních opat ení, varianty! Popis opat ení ( srozumitelný ), rozpo et Vy íslení úspory nebo jiného efektu NÁVRATNOST, garance Odm na paušální Vztažená k dosaženému výsledku (% z úspor za 1 až sezony) 27

28 OPTIMALIZACE OPAT ENÍ íklady opat ení Zateplení obálky domu Termoregulace Sm šovací za ízení na pat Regula ní prvky na rozvodech ÚT TRV termoregula ní ventily na t lesech Zm na zdroje tepla / odpojení od CZT Rekonstrukce otopné soustavy (!) Regulace cirkulace TV ení T, TV na pat domu 28

29 OPTIMALIZACE OPAT ENÍ Elekt ina. Plyn. Pouli ní prodejci Sou asný trend: AUKCE! Úskalí: hraje se pouze o cenu Závazek podepsat smlouvu, která m že obsahovat nevýhodné podmínky, poplatky Velcí hrá i : fixace smlouvy Upiš se na let a neklesne Ti cena, dostaneš dárek Servis, další služby, el. faktura s daty, 29

30 Oblasti optimalizace: 1. Obchodní podmínky s dodavateli, smluvní vztahy 2. M ení spot eb a rozú tování náklad 3. Technická opat ení 30

31 Oblasti optimalizace: 1. Obchodní podmínky s dodavateli, smluvní vztahy Zm na podmínek se stávajícím dodavatelem Zm na dodavatele (?) Zm na zdroje o Zm na lokální zdroj - CZT (?) o Zm na CZT lokální zdroj PLYN - tepelná erpadla - OZE - kombinace 31

32 FOR PASIV 2013 Obchodní podmínky s dodavateli a ehodnocení dodavatelských vztah CZT: Smlouva o dodávce tepla, ro ní sjednané množství, odb rový diagram na dobu ur itou - neur itou 32

33 33

34 34

35 CZT: Nov p ipojené domy : Smlouva o dodávce tepla, ro ní sjednaný íkon, Závazek odb ru na let 35

36 Statistika spot eb daného domu, historie 436 Ok ínecká Stoupající -0,2% 0,3% 11,8% -20,7% UT Teplo pro UT OD GJ Teplo pro UT spot eba GJ Teplo pro UT cena Teplo pro UT cena 1 GJ /GJ TUV Teplo pro TUV spot eba GJ Teplo pro TUV cena Teplo pro TUV cena 1 GJ /GJ Voda pro TUV spot eba m Voda pro TUV cena Voda pro TUV cena 1 m3 /m3 49,7 53,0 55,1 56,5 60,4 Teplo Teplo celkem spot eba GJ Teplo celkem cena Cena 1 GJ /GJ SV Voda spot eba m Voda cena Voda cena 1m3 / m3 49,4 52,9 55,0 56,5 60,3 36

37 37

38 Srovnání obdobných budov v dané lokalit TS 2010 Teplo pro UT OD GJ Teplo pro UT spot eba GJ Teplo pro UT cena Teplo pro UT cena 1 GJ /GJ Teplo pro TUV spot eba GJ Teplo pro TUV cena Teplo pro TUV cena 1 GJ /GJ Voda pro TUV spot eba m Voda pro TUV cena Voda pro TUV cena 1 m3 /m ,4 56,5 56,5 56,5 Teplo celkem spot eba GJ 354, Teplo celkem cena Cena 1 GJ /GJ Voda spot eba m Voda cena Voda cena 1m3 / m3 56,5 60,3 56,5 56,1 56,5 Spot eba tepla pro UT na b.j. GJ/b.j. 13,8 13,2 17,1 24,0 26,5 38

39 ení spot eby ení na pat domu dodavatel faktura ní m idlo základní požadavek! Vým ník pro více dom Teplá voda ení spot eby v jednotkách : pom rové, dílky 39

40 OPTIMALIZACE OPAT ENÍ ení s budoucností Dálkové sdílení dat rádio Monitoring spot eby pomocí webového rozhraní 40

41 41

42 42

43 OPTIMALIZACE INFORMACE Legislativa Státní energetická koncepce Zákony o hospoda ení energií Evropské sm rnice Státní podpora, dotace, granty Vývoj cen!!! Ropa, plyn, uhlí, elekt ina Financování 43

44 Pr kaz PENB nástroj optimalizace??? 44

45 MANUÁL PRO BD, SVJ 45

46 Energetický audit Energetický štítek Energetický posudek Energetický pr kaz starý Energetický pr kaz nový Kdo se v tom má vyznat? 46

47 Povinnost zajistit PENB pro bytový d m Stavebník, vlastník budovy nebo spole enství vlastník jednotek je povinen c) zajistit zpracování pr kazu pro užívané bytové domy 1. s celkovou energeticky vztažnou plochou v tší než m2 do 1. ledna 2015, 47

48 Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání p edán pr kaz podle odstavce 1 nebo 2, m že jej nahradit vyú továním dodávek elekt iny, plynu a tepelné energie pro íslušnou jednotku za uplynulé 3 roky 48

49 ehled NEJBLIŽŠÍCH akcí datum Místo, název poznámka S MBD, seminá 8,30 dopolední PRE, seminá 13,30 odpolední

50 ehled akcí podzim 2013

51 kuji za pozornost 51

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov

VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Strana 1855 148 VYHLAÂ SÏ KA ze dne 18. cïervna 2007 o energetickeâ naârocïnosti budov Ministerstvo pruê myslu a obchodu (daâle jen ¹ministerstvoª) stanovõâ podle 14 odst. 5 zaâkona cï. 406/ /2000 Sb.,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790

VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012. PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 PRODECO, a.s. Masarykova 51, 416 78 Teplice : 25020790 1. EDSTAVENÍ SKUPINY EZ Skupina EZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem p sobícím v ad zemí st ední a jihovýchodní

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10

ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 .SPISU: 007EX 1938/08 ZNALECKÝ POSUDEK íslo: 3014-112/10 OCEN NÍ NEMOVITOSTI V EXEKU NÍM ÍZENÍ pro EXEKUTORSKÝ Ú AD V HODONÍN ve smyslu 2, odst. 1 zákona. 151/1997 Sb. o oce ování majetku NEMOVITOST: Byt.9

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

Podmínky financování bioplynových stanic

Podmínky financování bioplynových stanic IEE Project BiogasIN Podmínky financování bioplynových stanic D.5.5, WP 5 Jan tambaský CzBA eská bioplynová asociace Na Zlaté stoce 1619 370 05 eské Bud jovice eská republika Únor 2011 Obsah 1. P edstavení...

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody.

PROSINEC 2010. Z obsahu: Donini Swing s pr hledným krytováním. Tyto stroje mají strojní chlazení a nejsou napojeny na p ívod vody. Jaké bylo ExpoDetergo 8-10 DataExpert 12 Montanari - 40 let... 14-15 Sympozium u firmy BEZEMA 16 6 255 PROSINEC 2010 Další íslo vyjde 17. 2. 2011 Uzáv rka pro inzerci nejpozd ji do 26. 1. 2011. ú. 111

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, p ísp vková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla ud lena registrace sociálních služeb dle zákona. 108/2006 Sb., o

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti

M sto Prachatice. Záv re ný ú et m sta za rok 2001. Rozpo tový výsledek. Ú etní výsledek. Výsledek hospodá ské innosti M sto Prachatice Záv re ný ú et m sta za rok 21 Rozpo tový výsledek P íjmy po konsolidaci 228 57 469,63 Výdaje po konsolidaci 26 177 131,91 Financování - 31 669 662,28 Ú etní výsledek Zú tování p íjm -

Více

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík.

Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Z innosti OU R ZÁPIS Z P EDSEDNICTVA ZE DNE 18.1. 2010 v Hradci Králové ítomni: Dle presen ní listiny; zasedání ídil p edseda OU R, Ing.Martin Ludvík. Úvod edseda OU R p ivítal p ítomné v p edve er tradi

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více