Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 22. 1. 2015"

Transkript

1 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. Leoš Adler, Ing. Miroslav Žabka Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání zastupitelů 13 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva města ze dne byl schválen. Program: 1) informace o plnění usnesení zastupitelstva 2) úprava jednacího řádu zastupitelstva 3) vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4) víceúčelové sportoviště/ víceúčelové sportovní centrum 5) smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 6) pozemky 7) informace o poskytování informací za rok ) návrh veřejnoprávní smlouvy přestupky 9) program prevence kriminality 10) rekonstrukce podlahy sportovní haly 11) schválení proplacení faktury nad rámec rozpočtového provizoria 12) vyhlášky titulů půjček f Fondu na zlepšení úrovně bydlení 13) priority oprav komunikací v roce hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh A) 1) Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu jednacího řádu zastupitelstva. Návrh je koncipován, tak, že se lhůta pro skončení jednání stanoví na 21 hodin., neboť v minulosti docházelo k situaci, že se zastupitelstvo protáhlo za 22 hodinu. Jednání pak ztrácelo na efektivitě. Předsedající by pak měl právo jednání přerušit a svolat mimořádné jednání zastupitelstva ve lhůtě do 7 dnů. Ing Chlouba připomínkoval předložený materiál k návrhu, domnívá se, že lhůta pro svolání zasedání je 10 dnů. Nelze tedy svolat jednání mimořádného zasedání do 7 dnů. Domnívá se, že pokud bude zastupitelstvo přeruší lze v jednání pokračovat v termínu např. za 3 dny. Dr. Hofrichter navrhl, aby o přerušení hlasovalo zastupitelstvo na základě návrhu např. předsedajícího. Možnosti přerušení zasedání zastupitelstva zjistí MěÚ a informaci předloží na dalším zasedání zastupitelstva města.

2 Zastupitelstvo města ukládá MěÚ připravit informaci o legislativních podmínkách pro přerušení a ukončení zasedání zastupitelstva včetně informace o tom, kdo může o případném ukončení a přerušení rozhodnout v termínu do dalšího zasedání zastupitelstva. 11 hlasů pro, 2 proti (jmenné hlasování list č. 1, návrh B) 2) Starosta informoval zastupitele o návrhu ing. Koška na výstavbu víceúčelové sportovní haly na stávajícím víceúčelovém sportovišti. Dr. Hofrichter upozornil na skutečnost, že materiál byl předložen zastupitelům na poslední chvíli. Přítomný ing. Košek přednesl návrh sportovní haly, která by nabízela celou škálu sportovních aktivit. Využití haly by mohlo být pro badminton, nohejbal, fitness centru, welness a další. Zastupitelům byla přeložena hrubá studie k diskuzi. Ing. Adler vznesl dotaz na financování výstavy sportovní haly, protože předloženého materiálu neplyne, kdo by byl investor. Ing. Košek odpověděl, že materiál je přeložen pouze k diskuzi, investorem by mělo být město s pomocí např. dotace z Evropské unie. V rozpravě vystoupil přítomná p. Žabka, který sdělil, že sportoviště se dlouhodobě připravovalo, bylo do něho investováno. Jedná se o výstavbu 11 metrů vysokou halu, která by převyšovalo okolní zástavbu rodinných domků. Domnívá se, že by hala sloužila především tenisu. Výstavba haly by zlikvidovala in-linu dráhu, které se zde nachází a je hojně využívána. Současné kurty by stavba zcela zastínila. Ing. Košek sdělil,, že ve studii je hala v maximální možné výšce, samotná hala by mohla být o cca 1,5 metru nižší. Provoz in-line dráhy by stavba nijak neomezila. K znehodnocení investice Ing. Košek sdělil, že by se jistě našlo vhodné řešení, aby toto znehodnocení bylo minimální. Pan Žabka se domnívá, že návratnost případné investice je velice diskutabilní. Jedná se o stavbu, která by byla určená bohatším. Navíc se o stavbě sportoviště jednalo už před 6 lety, proběhla řada jednání ve věci a podle něj je teď pozdě řešit stavbu nějaké haly. Starosta konstatoval, že v současné době má město připravenou žádost o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na dostavu plánovaného víceúčelového sportoviště. Ing. Vágner navrhl pokračovat v tom, aby zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na stavbu víceúčelového hřiště, zároveň aby se toto téma dalo k diskuzi široké veřejnosti. Sám není přesvědčen o tom, že by takováto hala měla být postavena v Rychnově, neboť město také provozuje stávající halu v Besedě, kde město bude realizovat zateplení. Město také řeší rekonstrukci podlahy v hale Besedě, do které město bude také investovat.

3 Dr. Hofrichter vítá, že v dané věci bude veřejná debata. Zároveň upozornil, že dotační program je vymezen tak, že město nemůže být příjemcem této dotace. Starosta sdělil, že město může být příjemcem dotace nicméně až jako poslední v řadě, za neziskovkami. Zastupitelstvo města schválilo podání žádosti o dotaci z programu Státní podpora sportu pro rok 2015 Program s účastí města 45% na výstavbu sportoviště dle plánovaného projektu. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh C) Starosta sdělil, že město zprovoznilo na webových stránkách diskuze a stejně tak je možné realizovat anketu prostřednictvím webových stránek. Starosta navrhl uspořádat v březnu veřejnou diskuzi na dané téma. Dr. Hofrichter sdělil, že veřejná debata oproti anketě nebo diskuzi na stránkách města má pro něj určitou vypovídající hodnotu. Ing. Kalinová se zeptala, kdo by případnou anketu a otázky tvořil, protože to není triviální. Ing. Vágner reagoval, že případná ankety by měla vyplynout až z veřejné diskuze. Zastupitelstvo města konstatuje, že v březnu 2015 uspořádá veřejnou debatu na téma dalšího využití a rozvoje víceúčelového sportoviště. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh D) 3) Zastupitelé jednali o předloženém návrhu vyhlášky o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Součástí materiálu byl i návrh na zrušení určitých slev a dále na poskytnutí úlevy pro poplatníky, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci v zahrádkářských koloniích. Ing. Chlouba se domnívá, že by bylo účelné zachovat stejnou výši poplatku pro všechny, tj. i pro zahrádkáře. Naopak by ponechal úlevu ve výši 50% pro studenty. Ing. Žabka tento názor podpořil. Přítomní zástupci zahrádkářů sdělili, že se jim zdá nesmyslné hradit poplatek v plné výši, protože se zahrádkářské kolonii nezdržují ale jenom cca půl roku. Z přítomných občanů padl dotaz na to kolik činí dluh za poplatky za odpady. Tajemník sdělil, že není schopen sdělit přesnou částku kolik činí dluh za odpady, nicméně se tyto dluhy standardně vymáhají.

4 Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit úlevu ve výši 50% na studenty ubytované v jiném městě ve vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 9 hlasů pro, 2 proti, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 1, návrh E) Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout úlevu ve výši 50% pro poplatníky, kteří vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci v zahrádkářských koloniích. 10 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh F) Zastupitelstvo města hlasovalo o výši poplatku za komunální odpad, jiný návrh než 500,-Kč nebyl podán. Zastupitelstva města rozhodlo, že výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude pro rok 2015 činit 500,-Kč. 13 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 1, návrh G) Dále bylo hlasováno o vlastní vyhlášce, kam budou zaneseny schválené změny. Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 1, návrh H) 4) Zastupitelstvo města znovu jednalo o směně části pozemku č 31/1 o výměře cca 12 m2 za část pozemku č. 578 o výměře cca 6 m2 o kterou požádal p. Domalíp. Pan Domalíp upozornil na skutečnost, že na jeho pozemku č. 578 se nachází stavba chodníku, domnívá se, že tímto způsobem dojde k narovnání vztahů. Pozemek, který by p. Domalíp nabyl, by nikdy neoplocoval - potřebuje ho jako příjezd ke svému pozemku. Diskutováno bylo, jakým způsobem by šlo zasmluvnit závazek p. Domalípa nechat požadovanou část pozemku nezastavěnou. Ing. Chlouba sdělil, že závazek nelze řešit věcným břemenem, nepovažuje ani za nutné nějak smluvně tuto situaci řešit.

5 Zastupitelstvo města rozhodlo zveřejnit úmysl směny části pozemku č. 31/1 o výměře cca 12 m2 za část pozemku č. 578 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou. 10 hlasů pro, 1 proti, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 2, návrh A) 5) Zastupitelstvo města projednalo návrh ing. Z. Jelínka na koupi pozemku č. 1123/1 k. ú. Pelikovice za 95 tis. Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat parcelu č. 1123/1 v k. ú. Pelikovice za cenu ,-Kč panu Ing. Z. Jelínkovi a trvá na ceně 100,-Kč/m2. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh B) 6) Zastupitelstvo města jednalo o žádosti p. svobody o prodej části pozemku č. 1566/1, části pozemku č. 1100/1 a celého pozemku č. 1508/6 v k. ú. Pelikovice. Zastupitelé jednali o stavu pozemku, od kterého by se pak odvíjela jeho prodejní cena. Pan Svoboda upozornil na to, že stav pozemku je horší a domnívá se, že cena kolem 100, -Kč je přiměřená i s ohledem, že se tyto pozemky v této lokalitě v minulosti prodávaly. Ing. Chlouba sdělil, že město vždy prodávaly v této lokalitě s určitou slevou. Nicméně pokud žadatel tento pozemek koupí zhodnotí si svůj majetek. Navíc dle územního plánu se jedná o zastavitelný pozemek. Pan Svoboda konstatoval, že se o tento pozemek nikdo nestaral. Nyní se tam nachází větve, které zde zůstaly po prořezu, které realizoval ČEZ. Starosta přislíbil v této věci sjednat nápravu. Pan Svoboda dále sdělil, že pozemek je zatížen vedením kabelů ČEZu a O2. Zastupitelstvo města v souvislosti s připravovaným prodejem části pozemku č. 1566/1, části pozemku č. 1100/1 a celého pozemku č. 1508/6 v k. ú. Pelikovice ukládá MěÚ upřesnit zatížení těchto pozemků inženýrskými sítěmi. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh C) 7) Na zasedání vystoupil ing. Klíma ve věci své žádosti o souhlas s prodejem nemovitého majetku ppč. 856/1, ppč. 856/2 a ppč. 856/3 v majetku Mlýnská s.r.o., společnosti K-OKNA- STAVBY spol. s r.o. Pan Klíma sdělil, že prodleva v přípravě stavby domů byla způsobena realitní krizí a problémy s financováním. Původně hodlal využít na výstavbu dotační tituly, to však nebylo možné z důvodu, že bankovní dům a Státní fond rozvoje bydlení se neshodly na

6 tom, která zástava bude zapsána v katastru jako první. Proto se rozhodl stavět byty pro aktivní seniory bez státní podpory. Zároveň měl problém s jedním z účastníků řízení. Ing. Klíma zmínil problémy s projednáváním na příslušných úřadech. V dohledné době by mělo být vydáno stavební povolení. O souhlas s převodem majetku žádá z důvodu financování, které bude realizováno prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. Vzhledem k tomu, že Mlýnská s.r.o. byla zřízena účelově pouze pro tuto stavbu nemá dostatečný rating a neobdrželo by úvěr. Naopak firma K-OKNA-STAVBY tento rating má a úvěr obdrží. Zastupitelé měli k dispozici právní rozbor uzavřených smluv s firmou Mlýnská s.r.o. ve věci prominutí smluvní pokuty. Místostarosta navrhl doplnit usnesení o tom, že bude sepsán dodatek č. 2, kde bude konstatováno navržené. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem nemovitého majetku ppč. 856/1, ppč. 856/2 a ppč. 856/3 v majetku Mlýnská s.r.o., společnosti K-OKNA-STAVBY spol. s r.o. IČ: , za účelem výstavby 47 malometrážních bytů pro aktivní seniory s tím, že předkupní právo přejde na nového nabyvatele a zároveň souhlasí s prodloužením lhůty pro zkolaudování stavby do Zastupitelstvo města dále souhlasí s prominutím smluvní pokuty. V tomto smyslu bude sepsán dodatek č. 2 kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu s věcnými účinky, sepsáním dodatku zastupitelstvo města pověřuje advokátní kancelář JUDr. Z. Holáska. 11 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 2, návrh D) 8) Zastupitelstvo města projednalo návrh na vrácení zálohy ve věci složené zálohy za prodeje pozemků č. 139, 141 a č. 142 p. R. Maryškovi. K dané věci byl předložen právní rozbor JUDr. Holáska. Zastupitelstvo města rozhodlo vrátit zálohu ve výši ,-Kč panu R. Maryškovi ve věci složené zálohy za prodeje pozemků č. 139, 141 a č. 142 v k. ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou a ukládá finančnímu výboru začlenit tento výdaj do rozpočtu města. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh E) RNDr. Vágai upozornil na skutečnost, že město mělo v případě p. Klímy a p. Maryšky špatně uzavřené smlouvy. Ing. Chlouba upozornil na to, že smlouvu s Mlýnskou s.r.o. byla sepsána Mgr. Čaňkovou. RNDr. Hofrichter upozornil na to, že se těmto případům nelze zcela vyhnout, navíc posudek JUDr. Holáska může být teoreticky také zpochybněn. 9) Starosta předložil návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015.

7 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 dle předloženého návrhu. Ukládá finančnímu výboru zahrnout do rozpočtu roku 2015 částku Kč, na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím MHD, přičemž část z této sumy ve výši ,- Kč, bude určena na pokrytí příspěvku Libereckému kraji, zbývající část bude určena jako členský příspěvek města Rychnova Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka. 11 hlasů pro, 2 se zdrželi (jmenné hlasování list č. 2, návrh F) 10) Zastupitelé se seznámili s předloženou zprávou o poskytování informací. Zastupitelstvo města bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací a rok hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh G) 11) Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jablonec nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci řešení správních řízení o přestupcích. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č OS/VO mezi městem Jablonec nad Nisou a městem Rychnov u Jablonce nad Nisou pro výkon přenesené působnosti ve věci řešení správních řízení o přestupcích. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 2, návrh H) 12) Starosta předložil zastupitelstvu návrh na schválení účasti města v Programu prevence kriminality pro rok Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2015 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR, v dotačním titulu zřízení kamerového dohlíženého systému, včetně zabezpečení finanční spoluúčasti do max. výše 16%. Zastupitelstvo současně schvaluje Žádost o dotaci na zřízení kamerového dohlížecího systému, Plán prevence kriminality na období , Bezpečnostní analýzu a Dílčí projekt ve znění předložených návrhů. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh A)

8 13) Zastupitelé dále projednali návrh na rekonstrukci podlahy haly v Besedě. Starosta sdělil, že se město pokusí získat dotaci z MŠMT na provedení této rekonstrukce. Zastupitelé diskutovali o vhodnosti navrženého řešení rekonstrukce (parkety na roštu). Další možnou variantou je podlaha elastická MF Hercules (gumová podlaha). Starosta si myslí, že z hlediska univerzálnosti se mu jeví jako lepší varianta parkety. Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou rozhodlo o provedení rekonstrukce podlahy sportovní haly v objektu Tovární čp. 68, ve variantě parkety a ukládá MÚ vypsat výběrové řízení na dodavatele. Zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Státní podpora sportu pro rok 2015 Program s účastí města 40 %. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh B) 14) Na základě provedené opravy havárie a schváleného rozpočtového provizoria v objektu Besedy byl podán návrh na proplacení faktury za opravu topení v Besedě. Zastupitelstvo schválilo proplacení faktury č firmy Zdeněk Dvořák ve výši ,98 Kč (bez DPH) 12 hlasů pro, 1 se zdržel (jmenné hlasování list č. 3, návrh C) 15) Zastupitelstvo města projednalo návrh na vyhlášení titulů půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Ing. Adler s ohledem na nízký zájem navrhl zamyslet se nad změnou podmínek půjček. Zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce nad Nisou se rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na možnost získání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. Žádosti do výběrového řízení je možno podávat nejpozději do

9 Kód Účel Lhůta Úrok Horní hranice splatnosti půjčky 01 Obnova střechy starší 10 let (krytina i 3 roky 4% ,- na jeden konstrukce) včetně zateplení dům 02 Zřízení plynového, elektrického nebo 4 roky 4% ,- na jeden jiného ekologického topení ve stávajícím byt domě 03 Zřízení malé čistírny odpadních vod ke 5 roků 4% ,- na jeden stávajícímu domu nebo propojení dům stávajícího domu na splaškovou kanalizaci 04 Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, 3 roky 4% ,- na jeden staršího nad 10 let dům 05 Obnova fasády domu včetně oplechování u 4 roky 4% ,- na jeden domu staršího 15 let dům 06 Zateplení obvodového pláště domu staršího 4 roky 4% ,- na jeden 10 let dům 07 Vybudování WC, koupelny nebo 3 roky 6% ,- na jeden sprchového koutu v bytě, kde dosud není byt Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 - obnova fasády a půjčky 06 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Kód Účel Lhůta Úrok Horní hranice splatnosti půjčky 51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché 8 let 6% ,- na jeden střechy byt 52 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8 let 6% ,- na jeden byt 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh D) 16) Zastupitelstvo města dále jednalo o prioritách oprav komunikací města pro rok Zpracovatel materiálu p. Dvořák seznámil zastupitele s výslednou tabulkou, která byla sestavena na základě došlých priorit jednotlivých zastupitelů. RNDr. Hofrichter vznesl dotaz na to, jakým způsobem bylo provedeno hodnocení v případě, kdy některý zastupitel nedodal kompletně vyplněnou tabulku priorit. J. Dvořák sdělil, že v tomto případě přiřadil průměr tj. číslo 19,5. RNDr. Hofrichter upozornil na to, že tímto způsobem došlo ke zkreslení výsledku. Přítomní zastupitelé, kteří neodevzdali kompletní tabulku byly vyzvání, zda mají k systému hodnocení připomínku. Zastupitelé p. Preisler, Mgr. Suržin, D. Jedličková k hodnocení nemají připomínky.

10 Zastupitelstvo města schválilo pořadí priorit oprav městských komunikací v roce 2015 a ukládá MěÚ zadat soutěž na realizaci těchto oprav až po akci sanace spodní konstrukce lávky u Besedy. Zároveň ukládá vyčlenit v připravovaném rozpočtu města částku ve výši ,- Kč na nutné havarijní opravy. Konečná tabulka je přílohou k zápisu ze zasedání zastupitelstva. 13 hlasů pro (jmenné hlasování list č. 3, návrh E) Ing. Martin Vágner Levinský místostarosta Bc. Tomáš starosta ověřitelé Ing. Leoš Adler Ing. Miroslav Žabka

na víceúčelovém hřišti za rok 2011

na víceúčelovém hřišti za rok 2011 ze dne usnesení text usnesení termín plnění zodpovědná osoba splněné/nesplněnáhradní termín poznámka 23.1.2012 1/1/12 Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Co nás čeká v roce 2015

Co nás čeká v roce 2015 2 První veřejná debata o zimní údržbě Akce v Rychnově - Plesová sezóna Zprávy ze školy a školky Cena 5 Kč Únor 2015 Co nás čeká v roce 2015 V letošním roce nás čeká velká rekonstrukce naší sportovní haly,

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ PROJEKTÒ NA POSKYTNUTÍ GRANTU Rada města Hlučína vyhlašuje ?'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??'(??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y??V'(Y?

Více

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 01 konaného dne 11. ledna 2005 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina

ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina ZÁPIS o průběhu II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy konaného dne 13.3.2015 v budově kina K bodu č. 1 Zahájení Ing. Ondřej Hudec zahájil II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více