METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS"

Transkript

1 Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OBSAH Předmluva Databáze poskytovatelů stáží, praxí a exkurzí Databáze partnerských institucí a spolupracujících firem s partnery projektu Postupy a témata pro přípravu společných projektů Databáze společných projektů Způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi Databáze společných témat závěrečných prací

4 4

5 Předmluva Hlavním cílem projektu Safety Agent je budování dlouhodobé spolupráce a zakládání nových partnerství. Nedílnou součástí projektu také byla tvorba systému odborných praxí/ stáží v oblasti bezpečnosti průmyslu. Metodika vznikala v průběhu celého projektu na základě kulatých stolů, neformálních diskuzí mezi partnery projektu, členskými firmami CZ-TPIS a BTKlastru. Metodika SA1 shrnuje výstupy z projektových činností v těchto uvedených oblastech, a to formou seznamu databází partnerských institucí, spolupracujících firem s partnery projektu, vč. seznamu kontaktních manažerů, postupů a témat pro přípravu společných projektů, jakož i seznamu společných projektů. Součástí metodiky jsou také informace k hodnocení dosažených výsledků a jejich transfer do výuky, způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi i databáze témat závěrečných prací. Cílem zpracování předkládané metodiky bylo nabídnout podpůrný nástroj pro práci cílových skupin a propojování s aplikační sférou. V rámci metodiky předkládáme níže uvedené výstupy: 1. Databáze poskytovatelů stáží, praxí a exkurzí 2. Databáze partnerských institucí a spolupracujících firem s partnery projektu 3. Postupy a témata pro přípravu společných projektů 4. Databáze společných projektů 5. Způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi 6. Databáze společných témat závěrečných prací 5

6 6

7 1. Aktuální zaměření Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti vědy a výzkumu doc. Ing. David Řehák, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství 7

8 Bezpečnostní výzkum jako integrující směr výzkumné činnosti Bezpečnostní výzkum jako jeden ze šesti prioritních integrujících směrů výzkumu na VŠB- TUO se strategicky zaměřuje na bezpečnost a ochranu člověka. Fakulta bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s dalšími fakultami VŠB-TUO směřuje své výzkumné aktivity do oblasti bezpečnosti především formou aplikovaného výzkumu v souladu s řešenými projekty. Mezi aktuálně řešené dílčí oblasti výzkumu a vývoje patří: ochrana obyvatelstva při přírodních katastrofách; ochrana kritické infrastruktury; modelování rozvoje požáru, evakuace osob; protivýbuchová ochrana; bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií. Vědeckovýzkumná činnost fakulty Fakulta bezpečnostního inženýrství rozvíjí vědeckovýzkumnou činnost především v odborech s přímou souvislosti s akreditovanými studijními obory a členěním na jednotlivé katedry a pracoviště. Základní oblasti výzkumu lze charakterizovat následujícími směry: Požární ochrana, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost průmyslu, Technická bezpečnost osob a majetku. V souladu s dlouhodobým záměrem fakulty je základním záměrem výzkumu a vývoje zajištění bezpečnosti a ochrany člověka. Základními principy naplnění základního záměru jsou: rozvoj teoretického základu vědní disciplíny, rozvoj metod a nástrojů výzkumu bezpečnosti, aplikovaný výzkum pro konkrétní uživatele. Priority rozvoje vědecko-výzkumné činnosti FBI v časovém horizontu do roku 2015 souvisejí se zajištěním rozvoje a stabilizace vědeckovýzkumných týmů v následujících prioritních směrech VaV pokrývajících jak oblast Safety tak i Security : 8

9 ochrana před terorismem CBRNE látkami, prevence závažných havárií, ochrana kritické infrastruktury, bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií, ochrana obyvatelstva při přírodních katastrofách, environmentální bezpečnost. Úkoly fakulty ve vědeckovýzkumné činnosti, vytýčené v dlouhodobém záměru na období , byly v roce 2012 spojené s co nejširším zapojením kateder a jejich pracovníků do nových typů projektů, nabízených ve výzvách tuzemských i zahraničních grantových agentur. Cílem bylo výrazné zlepšení úspešnosti fakulty při získávání tuzemských a zahraničních grantů, a tím i zlepšení výsledků vlastní vědeckovýzkumné činnosti fakulty. FBI podporuje výzkumné aktivity v oblasti bezpečnosti především formou aplikovaného výzkumu. Hlavní část výzkumu je věnována zapojení FBI do bezpečnostního výzkumu vyhlašovaného Ministerstvem vnitra ČR, kdy je v současné době fakulta řešitelem 4 projektů a spoluřešitelem dalších 5 projektů. Fakulta rovněž podporuje řešení mezinárodních projektů (např. projekt 7.RP s názvem INTeg-Risk). Nadále budou podporovány přihlášky projektů ke GAČR a TAČR, kdy od roku 2011 jsou schváleny k řešení 1 projekt základního výzkumu pro GAČR a 5 projektů aplikovaného výzkumu u TAČR. Pro FRVŠ jsou každoročně podávány rozvojové projekty (v roce 2012 to byly 2 projekty v okruhu A a 4 projekty v okruhu B v celkové výši cca 2,1 mil. Kč). Každoročně je vyhlašována Studentská grantová soutěž FBI pro podporu studentů magisterské a doktorského studia. Na fakultě byl zaznamenán nárůst počtu podávaných grantových projektů. V roce 2012 bylo fakultou podáno 29 návrhů projektů, z toho 1 projekt mezinárodní (EU CIPS) a 28 projektů národních agentur nebo ministerstev (převážně MVČR, GAČR a TAČR), což je o 7 % více než v roce předchozím. Vzhledem k probíhajícím hodnocení těchto projektů nelze vyhodnotit jejich úspěšnost. V důsledku kvalitního řešení prezentovaných grantových projektů byl na FBI zaznamenán rovněž nárůst bodů RIV, kdy celkový počet bodů za 5 let činí pro fakultu přibližně 1240 bodů. Postupně se daří rozšiřovat prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Konference organizované fakultou mají dlouhodobě dobrou úroveň. Prostor ke zvýšení kvality dává zejména podstatně širší propojení s podnikatelským prostředím a orgány veřejné správy. Podařilo se zvýšit kvalitu a prestiž fakultního časopisu Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostní inženýrství. Časopis byl zásadně přepracován po vizuální stránce, byla ustanovena širší redakční rada, kterou tvoří především odborníci ze zahraničí, a byla podepsána smlouva s firmou Versita Open, která fakultě spravuje online formu časopisu, kde se nacházejí bezplatně přístupné vybrané články opatřené DOI kódem. Na základě těchto skutečností se bude časopis ještě v letošním roce ucházet o zařazení do databáze SCOPUS. Vědeckovýzkumná činnost fakulty je pravidelně hodnocena v rámci zasedání Vědecké rady FBI, na zasedáních kolegia děkana fakulty a rektora univerzity a při zpracovávání výroční 9

10 zprávy fakulty a univerzity. Závěrem je třeba konstatovat, že k naplňování dlouhodobého záměru fakulty ve vědeckovýzkumné oblasti byla přijata následující opatření, jejichž postupné plnění lze vyhodnotit jako velmi úspěšné: zvýšit tlak na zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků, plány osobního růstu a jejich vyhodnocování propojit se mzdovou politikou, jednoznačně definovat podmínky pro habilitační a jmenovací řízení na fakultě, změnit financování mezd zaměstnanců fakulty v důsledku postupného snižování rozpočtu; část finančních prostředků pro mzdy musí být vytvořena řešením projektů, zpracovat výhled počtů zaměstnanců na fakultě včetně systematizace míst akademických pracovníků, pracovníků vědy a výzkumu, TH pracovníků na jednotlivých pracovištích ve vazbě na prognózu rozpočtu, vývoje počtu studentů a rozsahu VaV projektů, získávat nadané studenty pro další vzdělávání formou doktorského studia a zapojit je do různých projektů zabývajících se vývojem a inovací technologických zařízení a provozně bezpečnostních systémů, podporovat studenty v činnosti SVOČ a dalších studentských inovačních soutěžích. KATEDRA POŽÁRNÍ OCHRANY Odborné zaměření katedry Katedra požární ochrany je přímým pokračovatelem prvního a ve své době jediného celorepublikového vysokoškolského pracoviště v ČSR - Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu ustavené při Vysoké škole báňské v Ostravě zabývající se výchovou vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast požární ochrany a průmyslové bezpečnosti. Odborné zaměření dnešní Katedry požární ochrany vychází ve svých aktivitách z dříve jmenovaných záměrů, avšak doplňuje je, prohlubuje a rozvíjí na vyšší teoretické úrovni. Aktivity jsou zaměřeny na předcházení mimořádným událostem (požár, výbuch), zmírňování jejich následků a řešení bezpečné a efektivní likvidace s využitím teoretických znalostí a praktických dovedností. Snahou katedry je participovat na projektech vědy a výzkumu a náročnějších úkolech pro praxi a získané poznatky publikovat a implementovat do výuky. Pedagogické zaměření katedry Pedagogická činnost je zaměřena zejména na následující oblasti: dynamika požáru, technické a právní předpisy PO, organizace a řízení PO, 10

11 chování materiálů a stavebních konstrukcí při tepelném namáhání, zkušebnictví, navrhování stavebních konstrukcí za běžných i mimořádných situací (požár, výbuch), požární bezpečnost staveb a technologií včetně aktivních systémů požární ochrany, zjišťování příčin požárů, znalecká činnost, požární taktika a činnost Integrovaného záchranného systému včetně technických prostředků pro bezpečnost a požární ochranu, simulace reálných dějů při mimořádných situacích, praktická výuka a výcvik. Věda a výzkum Vědecko-výzkumné zaměření katedry je orientováno na analýzu rizik, bezpečnost průmyslu a staveb včetně staveb dopravních, požární ochranu a kritickou infrastrukturu. Jedná se o projekty podporované z národních a zahraničních zdrojů. Aktuální vědecko-výzkumná činnost katedry je realizována ve spolupráci s dalšími vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti včetně účasti organizací a průmyslových podniků v následujících oblastech: zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů, experimentální výzkum hoření a hašení plamenů, stanovování technickobezpečnostních parametrů hořlavých látek, požární prevence technologických procesů a bezpečnost staveb, účinky výbuchu na stavby, modelování rozvoje požáru a zplodin hoření, šíření nebezpečných látek v atmosféře, evakuace, validace a verifikace naměřených dat, prevence havárií a modelování dopadů havárií v dopravě, analýza rizik prvků kritické infrastruktury, zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody při mimořádné události, výzkum synergentních účinků v průmyslových zónách, bezpečnost dopravy v silničních a železničních tunelech, spolehlivost mobilní požární techniky a bezpečnostní limity zásahových oděvů. 11

12 KATEDRA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Odborné zaměření katedry Zřízení Katedry bezpečnostního managementu představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost, když se jako prioritní začala jevit otázka analýzy a prevence technologických rizik a rizik bezpečnosti práce. V současné době se katedra významně profiluje v oblastech souvisejících s bezpečností práce a technologických procesů. Jsou to zejména oblasti: analýza rizik, metodologie a aplikace analýzy rizik, bezpečnost práce a prostředí, analýza pracovních rizik, aplikovaná ergonomie, lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti, nebezpečné látky, chronická rizika vyplývající z chemických látek, bezpečnost procesů a technologií, požární a protivýbuchová prevence technologických procesů, prevence havárií, systém celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a prevence závažných havárií. Věda a výzkum V souladu se zaměřením oboru Bezpečnosti práce a procesů se katedra dále zabývá problematikou bezpečnosti pracovního prostředí a bezpečnosti práce jako takové zejména v oblasti analýzy pracovních rizik a hledání způsobů omezování jejich působení. V oblasti bezpečnostního inženýrství je to pak hledání cest a způsobů zjišťování rizik, jejich identifikace a metodologie omezování jejich působení. V bezpečnosti technologií dále rozvíjení excelentní fakultní laboratoře v oblasti měření mezí výbušnosti prachů a hledání způsobů řízení těchto bezpečnostních rizik. KATEDRA OCHRANY OBYVATELSTVA Odborné zaměření katedry Vznik Katedry ochrany obyvatelstva se váže k datu 1. ledna Výuka problematiky ochrany obyvatelstva má na fakultě historii daleko delší. V nevyprofilované podobě se tato problematika přednášela jako součást různých předmětů již od vzniku studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu otevřeného v roce Samostatný studijní obor Havarijní plánování a krizové řízení byl akreditován v roce 2000 a první studenti začali studovat v roce Katedra ochrany obyvatelstva pojímá bezpečnost komplexně, svým odborným zaměřením proto usiluje o integraci dosud samostatně pojímaných oblastí 12

13 jako je požární ochrana, bezpečnost průmyslu, ochrana obyvatelstva apod. do jediného koherentního celku. Pedagogické zaměření katedry Pedagogická činnost je zaměřena zejména na následující oblasti: identifikace vzniku mimořádných událostí, stanovení četností jejich výskytu a následků při dopadu do území, analýza dopadu mimořádné události na osoby, infrastrukturu a životní prostředí, optimalizace funkcí a použití aktivních bezpečnostních zařízení, jejich integrace do společného řídicího a bezpečnostního systému (BMI), taktika zdolávání mimořádných událostí a činnost Integrovaného záchranného systému, integrální bezpečnost, bezpečnost informačních systémů, ochrana obyvatelstva, ochrana kritické infrastruktury, praktický výcvik bezpečnostních manažerů. Věda a výzkum Vědecké a výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny do oblasti ochrany obyvatelstva před možnými hrozbami, ochrany kritické infrastruktury, inovace přípravy osob zařazených do krizových štábů, výzkum a vývoj podpůrných nástrojů pro modelování krizového managementu a následků mimořádných událostí. KATEDRA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB Odborné zaměření katedry Katedra bezpečnostních služeb je nejmladší katedrou Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Vznik Katedry bezpečnostních služeb je datován k 1. červenci Katedra vznikla osamostatněním se Oddělení bezpečnosti osob a majetku, které do té doby bylo organizační součástí Katedry bezpečnostního managementu. Zřízení Katedry bezpečnostních služeb představuje pokračování dlouhodobého procesu 13

14 rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost. Katedra bezpečnostních služeb je zaměřena na vysokoškolskou přípravu odborníků poskytujících služby bezpečnostní ochrany hmotného a nehmotného majetku, fyzických a právnických osob v oblasti fyzické ochrany kritické infrastruktury, bezpečnostních služeb, vnitřní bezpečnosti státu, ochrany osob, objektů a podniků, bezpečnosti a ochrany civilního letectví před terorismem, extremismem a dalšími protiprávními činy včetně pyrotechnické činnosti, studie řízení rizika a otázky prevence dalších rizik vyplývajících z ochrany osob a majetku. Věda a výzkum Vědecko-výzkumné zaměření katedry navazuje na výsledky dosažené v předcházejících letech, zejména svou orientací na vnitřní bezpečnost státu, bezpečnostní služby, technickou a organizační ochranu osob a majetku, systémy řízení rizika a fyzickou ochranu kritické infrastruktury. Jedná se zejména o problematiku hledání způsobů bezpečnosti osob před účinkem nástražných výbušných systémů, identifikace osob a způsoby eliminace rizika teroristického útoku v oblasti ochrany letišť. Dále pak zdokonalování monitorovacích a bezpečnostních systémů ochrany významných budov. Členové katedry jsou zapojeni do řešení projektů podporovaných z národních i zahraničních zdrojů, které jsou zaměřeny na níže uvedené vědecko-výzkumné oblasti. LABORATOŘ VÝZKUMU A MANAGEMENTU RIZIK Laboratoř výzkumu a managementu rizik (LabRisk) byla založena spolu se vznikem Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce Svojí činností navazuje na aktivity Oddělení bezpečnosti technologií Výzkumného energetického centra VŠB - TUO a Interuniverzitního centra založeného v rámci projektu TEMPUS TTRIMM. Laboratoř výzkumu a managementu rizik je výzkumné a pedagogické pracoviště zaměřené na poznání, porozumění a zvládání technologických a přírodních rizik. Zabývá se jak akutními, tak chronickými riziky. LabRisk realizuje základní výzkum v oblasti metodologie analýzy a řízení rizik a aplikovaný výzkum v oblasti managementu rizik. Výzkum, vývoj a inovace probíhají v rámci výzkumných a vývojových projektů a na řešení konkrétních problémů praxe; nespecifický výzkum bez vlastních zdrojů financování je realizován pouze na nově se objevujících výzkumných tématech (např. bezpečnost nanomateriálů). LabRisk podporuje výuku zapojením studentů v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu do řešení projektů a případových studií v rámci řešení diplomových a disertačních prací i v rámci svobodného bádání. LabRisk se věnuje i celoživotnímu vzdělávání, osvětě a specializovaným kurzům v oblasti technologických a přírodních rizik. LabRisk je otevřené multidisciplinární pracoviště, které spolupracuje s ostatními pracovišti VŠB - TUO, domácími i zahraničními vysokými školami, vědecko-výzkumnými pracovišti a odborníky v širokém spektru svých aktivit. LabRisk poskytuje poradenství podnikům, orgánům státní správy a samosprávy a ostatním subjektům zabývajícími se riziky. Od února 2011 je LabRisk také oficiální školicí pracoviště doktorandů. Od vzniku fakulty dokončilo studium 13 doktorandů, kteří úzce spolupracovali s LabRiskem. Své disertační 14

15 práce zde připravovali také doktorandi jiných fakult (HGF, FMMI, FŠI Žilina). Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s francouzskými vysokými školami se na našem pracovišti pravidelně konají stáže zahraničních studentů (např. ze školy Ecole des Mines de Douai). Rovněž naši pracovníci vyjíždějí na stáže tuzemské i zahraniční do různých institucí, např. Výzkumný ústav organických syntéz Rybitví, Bergische Universität Wuppertal, Laboratoire de Physique des lasers, Atome set Molécules, Université Lille. Věda a výzkum Výzkumný záměr pracoviště je orientován na významné a aktuální aspekty analýzy a managementu rizik a je strukturován s ohledem na rozvoj oboru v evropském kontextu na aktuální požadavky průmyslu a státní správy v ČR. I když problematika rizik je komplexní a jako taková musí být řešena komplexně, lze celkový výzkumný záměr rozdělit do několika vzájemně se doplňujících oblastí: analýza rizik - metodologie a aplikace, management rizik v průmyslu včetně závažných havárií, chronická rizika vyplývající z chemických látek, vývoj celoživotního vzdělávání v oblasti BP a PHZ, lidský faktor. Činnost Labrisku je členěna na projekty, jimž Labrisk vytváří příslušnou infrastrukturu, technickou, odbornou a organizační základnu. Pod pojmem projekty jsou míněny granty, hospodářské smlouvy nebo jejich části, vědecko-výzkumné a pedagogické úkoly a ostatní aktivity, které lze definovat a řídit pomocí pravidel projektového řízení. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu Memorandum o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu má podepsané Fakulta bezpečnostního inženýrství s následujícími institucemi: Letiště Ostrava, a. s. (od ) F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s. (od ) Česká asociace bezpečnostních manažerů (od ) VÚBP, v. o. s. (od ) DEVA F-M, s. r. o. (od ) ABAS IPS Management, s. r. o. (od ) 15

16 Policie ČR, KŘ Severomoravského kraje (od ) MV GŘ HZS, Technický ústav požární ochrany (od ) Vězeňská služba ČR (od ) REO AMOS, s. r. o. (od ) ENVIFORM, s. r. o. (od ) Rožnovský vzdělávací servis, s. r. o. (od ) CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s. r. o. (od ) VVUÚ, a. s. (od ) MV-GŘ HZS ČR (od ) AVICONSULT, s. r. o. (od ) SECURITAS ČR, s. r. o. (od ) Mark2 Corporation Czech, a. s. původně ABL (od ) Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava, s. r. o. (od ) OZM Research, s. r. o. (od ) SŮJCHBO, v. o. s. (od ) ČKAIT oblastní kancelář Ostrava (od ) AGROFERT HOLDING, a. s. (od ) VVUÚ, a. s. (od ) Celní ředitelství Ostrava (od ) Memorandum o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, s přednostní orientací do bezpečnosti, má podepsané Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava s následujícími institucemi: Město Příbram (od ) SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a. s. (od ) Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (od ) Vodní zdroje Chrudim (od ) 16

17 EKOTOXA, s. r. o. (od ) HZS MSK (od ) 17

18 18

19 2. Databáze poskytovatelů praxí, stáží, exkurzí 19

20 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí Stáže studentů na CDV v různé délce trvání Centrum dopravního výzkumu, v. o. s. Líšeňská 33a Brno Mgr. Roman Ličbinský, krátkodobé průřezové seznámení studenta s činností CDV v různých oblastech působnosti (viz příloha oblasti výzkumu a náplň činnosti CDV) dlouhodobější: spolupráce se studenty na konkrétních projektech z oblasti jejich zájmu vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů odborníky z CDV spolupráce s dalšími členy řešitelského týmu projektu při podávání návrhů projektů do vyhlašovaných veřejných soutěží pořadatelství seminářů z různých odborných oblastí ve spojitosti s dopravou CENTR GROUP, a.s Na Strži 1702/ Praha 4 ČEMAT trading, spol. s r. o. Čs. armády 184 Bohumín, Dr. Zoltán Bedeč Bc. Tom Gabrhel možnosti realizace přednášek odborníků CDV na seminářích a konferencích Praxe a stáže na objektech, řízená praxe na objektech Práce na téma bezpečnost manipulace v provozu 20

21 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí Dalkia Česká republika, a. s. ul. Svobody Karviná - Doly Edwards, s. r. o. Jana Sigmunda Lutín ENVIFORM, a. s. Závodní Třinec ERGOWORK, s. r. o. Raichlova 2659/2 Praha 5, HP-Pelzer, s. r. o. Na Rovince 922 hala Ostrava Bc. Dana Závorková Alena Komolá edwardsvacuum.com Monika Stošková, Ing RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D Marek Fajkoš Seznámení se s problematiku zdaňování zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného, možnosti daňové optimalizace při poskytování zaměstnaneckých benefitů v praxi Možnost vedení a konzultace bakalářské práce Studenti se budou podílet na vybudování nového experního pracoviště pro sledování psychické a fyzické zátěže v pracovním procesu vč. praktických měření. Výkon činnosti požární hlídky, provádění dozoru při hromadných společenských akcích, školení stánkařů, kontrolní činnost při realizaci staveb apod. Zpracování a aktualizace časového snímku, vyhodnocení rizik pracoviště, vyhodnocení ergonomie pracovního místa, hodnocení lokální svalové zátěže, podíl na navrhování, realizaci nápravných opatření, stanovení standardů 5S na základě 5S workshopu 21

22 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí V. Nezval Podílení se na zpracování informací HZS Moravskoslezského kraje Výškovická 40 Ostrava - Zábřeh IHAS, s. r. o. Borovského 262/ Karviná-Ráj Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D Rešerše požárních modelů v návaznosti na praktické aplikace (PRE) Podíl na analýze zahraničních statistických údajů souvisejících s požáry a jejich možném využití v oblasti výkonu státního požárního dozoru Podpora odborné přípravy jednotek PO v prostředí internetu (IZS) Elektronická kniha technických prostředků ve výbavě jednotek PO (IZS) Výukový program pro požární prevenci na bázi e-learningu. Rozbor problematiky CNG, LPG, vodík či jiných alternativních paliv, tzn. příprava podkladů a různých dílčích rozborů, analýz, vyhledávání materiálů, sbírání zahraničních zkušeností, informace o mimořádných událostech ve světě, způsoby likvidace mimořádných událostí v případě požáru u těchto alternativních paliv, zjišťování celosvětových trendů, informace z již proběhlých mezinárodních konferencí atp. Zpracovaní materiálu problematika spojená s nebezpečím výbuchu Práce v laboratoři, stanovování mezí výbušnosti 22

23 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí IPO SECURITY, s. r. o. Kalvodova 816/ Ostrava- Mariánské Hory Libor Pindur - IBEX Hasičská 52 Ostrava-Hrabůvka NEW ELTOM Ostrava, s. r. o. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Čujkovova Ostrava Zábřeh Moravice Vítkov STARLIFT, s. r. o. Čs. armády 184 Bohumín TLP, spol. s r. o. Bělocerkevská Praha 10 Ing. Jaroslav Pasek, Libor Pindur Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D Ing. Jan Karger Kateřina Křístková Bc. Miroslav Dítě tlp-emergency.com Návrhy na zlepšení dosavadních postupů vedení ostrahy průmyslových podniků Adm. činnost spojená s provozem a správou společnosti (směrnice,int.pokyny,bozp,po,www.,podklady market.) Činnost spojená s provozem PCO, EZS, EPS, CCTV a zásahové jednotky Zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro subjekty různého zaměření a velikosti Praxe při zabezpečení výuky a praktického výcviku při Letní škole instruktorů (vzdělávací akce pro nové vedoucí mládeže kolektivů mladých hasičů) Komplexně zpracovaná analýza jako prezentace, možný návrh řešení jednotlivých problematik popř. návrh změn vedoucích k zefektivnění požadovaných výsledků. Komplexní servis v oblasti průmyslové bezpečnosti Havarijní a krizové řízení Vývoj informačních systémů Řízení podnikových rizik 23

24 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí TPO-servis, spol. s r. o. Melč č. 101 Vojtěch Seidler tel Vítkovice HTB, a. s. Ruská 2887/101 Ostrava Vítkovice VVUÚ, a. s. Pikartská 1337/7 Ostrava Radvanice Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. o. s. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Jeruzalémská Praha 1 Partyzánské náměsí 7 Ostrava Ing. Martin Žák Ing. Robert Pilař, vvuu.cz, RNDr. Stanislav Malý Ing. Karel Lach, CSc Praktická činnost přímo v terénu,audit příslušných oblastí činností se zaměřením na BOZP či PO, praktické ověření v praxi pro diplomovou práci Seznámení se s provozem VTKCylinders, zabezpečením provozu a BOZP Zpracování provozní dokumentace v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro konkrétní právní subjekty. Stínování bezpečnostních manažerů. Zaškolení/praxe na pracovní pozici zkušebního technika, odborného garanta Zkušební laboratoře č akreditované ČIA (proudění, prašnost, hluk, vibrace). Stipendijní smlouva, možnost diplomové práce Výzkumné zprávy, analýzy, studie,protokoly z měření, zprávy z cest apod. Praxe/stáž, zpracování podkladů pro doktorské a diplomové práce, spolupráce při zpracování námětů pro publikace na konferencích a v odborném tisku 24

25 3. Způsob hodnocení dosažených výsledků a jejich transfer do vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti 25

26 Projekt Safety Agent podporuje účast studentů a pedagogických pracovníků VŠB-TUO na odborných stážích/praxích, odborných seminářích a konferencích, kde je dosahováno výsledků, které je možné dělit následovně: v rámci odborných stáží/praxí, odborných seminářů a konferencí se jedná především o nové poznatky, které jsou následně implementovány do pedagogické činnosti, formou přednášek a diskuzí na seminářích, v rámci konferencí se jedná také o možnost prezentace výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Transfer těchto dosažených výsledků může být hodnocen ve dvou rovinách, a to jak při jejich implementaci do vědeckovýzkumné, tak pedagogické činnosti. Zatímco ve vědeckovýzkumné oblasti je možný kvantifikovaný způsob hodnocení prostřednictvím získaných RIV bodů, tak v případě hodnocení transferu výsledků do pedagogické činnosti je možný pouze kvalitativní způsob. V případě transferu výsledků do výuky lze říci, že jednoznačně dochází ke zkvalitnění přednášek a seminářů, a to zejména implementací nových informací získaných na odborných stážích/praxích, konferencích a odborných seminářích. Současně jsou však tyto informace využívány při psaní nových vědeckých a přehledových článků, které jsou následně publikovány v prestižních časopisech. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti lze jednoznačně deklarovat, že díky projektu Safety Agent mohou studenti i pedagogičtí pracovníci prezentovat své výsledky z vědeckovýzkumné činnosti na prestižních zahraničních a tuzemských konferencích, čímž dochází k nejen ke kvalitní propagaci fakulty, ale především značnému nárůstu RIV bodů, které slouží jako jedno z kritérií hodnocení úrovní vysokých škol v České republice. Dochází zejména k nárůstu RIV bodů ve čtyřech nejvýznamnějších kategoriích, kterými jsou: Jimp původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem Article, Review, Proceedings Paper nebo Letter ; JSC původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem Article, Review, Conference Paper nebo Letter; Jneimp původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH; Jrec původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice Závěrem lze konstatovat, že podpora projektu Safety Agent při zkvalitňování vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti na VŠB-TUO je významná a podporuje dlouhodobý kvalitativní růst. 26

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více