METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS"

Transkript

1 Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OBSAH Předmluva Databáze poskytovatelů stáží, praxí a exkurzí Databáze partnerských institucí a spolupracujících firem s partnery projektu Postupy a témata pro přípravu společných projektů Databáze společných projektů Způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi Databáze společných témat závěrečných prací

4 4

5 Předmluva Hlavním cílem projektu Safety Agent je budování dlouhodobé spolupráce a zakládání nových partnerství. Nedílnou součástí projektu také byla tvorba systému odborných praxí/ stáží v oblasti bezpečnosti průmyslu. Metodika vznikala v průběhu celého projektu na základě kulatých stolů, neformálních diskuzí mezi partnery projektu, členskými firmami CZ-TPIS a BTKlastru. Metodika SA1 shrnuje výstupy z projektových činností v těchto uvedených oblastech, a to formou seznamu databází partnerských institucí, spolupracujících firem s partnery projektu, vč. seznamu kontaktních manažerů, postupů a témat pro přípravu společných projektů, jakož i seznamu společných projektů. Součástí metodiky jsou také informace k hodnocení dosažených výsledků a jejich transfer do výuky, způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi i databáze témat závěrečných prací. Cílem zpracování předkládané metodiky bylo nabídnout podpůrný nástroj pro práci cílových skupin a propojování s aplikační sférou. V rámci metodiky předkládáme níže uvedené výstupy: 1. Databáze poskytovatelů stáží, praxí a exkurzí 2. Databáze partnerských institucí a spolupracujících firem s partnery projektu 3. Postupy a témata pro přípravu společných projektů 4. Databáze společných projektů 5. Způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi 6. Databáze společných témat závěrečných prací 5

6 6

7 1. Aktuální zaměření Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti vědy a výzkumu doc. Ing. David Řehák, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství 7

8 Bezpečnostní výzkum jako integrující směr výzkumné činnosti Bezpečnostní výzkum jako jeden ze šesti prioritních integrujících směrů výzkumu na VŠB- TUO se strategicky zaměřuje na bezpečnost a ochranu člověka. Fakulta bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s dalšími fakultami VŠB-TUO směřuje své výzkumné aktivity do oblasti bezpečnosti především formou aplikovaného výzkumu v souladu s řešenými projekty. Mezi aktuálně řešené dílčí oblasti výzkumu a vývoje patří: ochrana obyvatelstva při přírodních katastrofách; ochrana kritické infrastruktury; modelování rozvoje požáru, evakuace osob; protivýbuchová ochrana; bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií. Vědeckovýzkumná činnost fakulty Fakulta bezpečnostního inženýrství rozvíjí vědeckovýzkumnou činnost především v odborech s přímou souvislosti s akreditovanými studijními obory a členěním na jednotlivé katedry a pracoviště. Základní oblasti výzkumu lze charakterizovat následujícími směry: Požární ochrana, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost průmyslu, Technická bezpečnost osob a majetku. V souladu s dlouhodobým záměrem fakulty je základním záměrem výzkumu a vývoje zajištění bezpečnosti a ochrany člověka. Základními principy naplnění základního záměru jsou: rozvoj teoretického základu vědní disciplíny, rozvoj metod a nástrojů výzkumu bezpečnosti, aplikovaný výzkum pro konkrétní uživatele. Priority rozvoje vědecko-výzkumné činnosti FBI v časovém horizontu do roku 2015 souvisejí se zajištěním rozvoje a stabilizace vědeckovýzkumných týmů v následujících prioritních směrech VaV pokrývajících jak oblast Safety tak i Security : 8

9 ochrana před terorismem CBRNE látkami, prevence závažných havárií, ochrana kritické infrastruktury, bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií, ochrana obyvatelstva při přírodních katastrofách, environmentální bezpečnost. Úkoly fakulty ve vědeckovýzkumné činnosti, vytýčené v dlouhodobém záměru na období , byly v roce 2012 spojené s co nejširším zapojením kateder a jejich pracovníků do nových typů projektů, nabízených ve výzvách tuzemských i zahraničních grantových agentur. Cílem bylo výrazné zlepšení úspešnosti fakulty při získávání tuzemských a zahraničních grantů, a tím i zlepšení výsledků vlastní vědeckovýzkumné činnosti fakulty. FBI podporuje výzkumné aktivity v oblasti bezpečnosti především formou aplikovaného výzkumu. Hlavní část výzkumu je věnována zapojení FBI do bezpečnostního výzkumu vyhlašovaného Ministerstvem vnitra ČR, kdy je v současné době fakulta řešitelem 4 projektů a spoluřešitelem dalších 5 projektů. Fakulta rovněž podporuje řešení mezinárodních projektů (např. projekt 7.RP s názvem INTeg-Risk). Nadále budou podporovány přihlášky projektů ke GAČR a TAČR, kdy od roku 2011 jsou schváleny k řešení 1 projekt základního výzkumu pro GAČR a 5 projektů aplikovaného výzkumu u TAČR. Pro FRVŠ jsou každoročně podávány rozvojové projekty (v roce 2012 to byly 2 projekty v okruhu A a 4 projekty v okruhu B v celkové výši cca 2,1 mil. Kč). Každoročně je vyhlašována Studentská grantová soutěž FBI pro podporu studentů magisterské a doktorského studia. Na fakultě byl zaznamenán nárůst počtu podávaných grantových projektů. V roce 2012 bylo fakultou podáno 29 návrhů projektů, z toho 1 projekt mezinárodní (EU CIPS) a 28 projektů národních agentur nebo ministerstev (převážně MVČR, GAČR a TAČR), což je o 7 % více než v roce předchozím. Vzhledem k probíhajícím hodnocení těchto projektů nelze vyhodnotit jejich úspěšnost. V důsledku kvalitního řešení prezentovaných grantových projektů byl na FBI zaznamenán rovněž nárůst bodů RIV, kdy celkový počet bodů za 5 let činí pro fakultu přibližně 1240 bodů. Postupně se daří rozšiřovat prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Konference organizované fakultou mají dlouhodobě dobrou úroveň. Prostor ke zvýšení kvality dává zejména podstatně širší propojení s podnikatelským prostředím a orgány veřejné správy. Podařilo se zvýšit kvalitu a prestiž fakultního časopisu Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostní inženýrství. Časopis byl zásadně přepracován po vizuální stránce, byla ustanovena širší redakční rada, kterou tvoří především odborníci ze zahraničí, a byla podepsána smlouva s firmou Versita Open, která fakultě spravuje online formu časopisu, kde se nacházejí bezplatně přístupné vybrané články opatřené DOI kódem. Na základě těchto skutečností se bude časopis ještě v letošním roce ucházet o zařazení do databáze SCOPUS. Vědeckovýzkumná činnost fakulty je pravidelně hodnocena v rámci zasedání Vědecké rady FBI, na zasedáních kolegia děkana fakulty a rektora univerzity a při zpracovávání výroční 9

10 zprávy fakulty a univerzity. Závěrem je třeba konstatovat, že k naplňování dlouhodobého záměru fakulty ve vědeckovýzkumné oblasti byla přijata následující opatření, jejichž postupné plnění lze vyhodnotit jako velmi úspěšné: zvýšit tlak na zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků, plány osobního růstu a jejich vyhodnocování propojit se mzdovou politikou, jednoznačně definovat podmínky pro habilitační a jmenovací řízení na fakultě, změnit financování mezd zaměstnanců fakulty v důsledku postupného snižování rozpočtu; část finančních prostředků pro mzdy musí být vytvořena řešením projektů, zpracovat výhled počtů zaměstnanců na fakultě včetně systematizace míst akademických pracovníků, pracovníků vědy a výzkumu, TH pracovníků na jednotlivých pracovištích ve vazbě na prognózu rozpočtu, vývoje počtu studentů a rozsahu VaV projektů, získávat nadané studenty pro další vzdělávání formou doktorského studia a zapojit je do různých projektů zabývajících se vývojem a inovací technologických zařízení a provozně bezpečnostních systémů, podporovat studenty v činnosti SVOČ a dalších studentských inovačních soutěžích. KATEDRA POŽÁRNÍ OCHRANY Odborné zaměření katedry Katedra požární ochrany je přímým pokračovatelem prvního a ve své době jediného celorepublikového vysokoškolského pracoviště v ČSR - Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu ustavené při Vysoké škole báňské v Ostravě zabývající se výchovou vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast požární ochrany a průmyslové bezpečnosti. Odborné zaměření dnešní Katedry požární ochrany vychází ve svých aktivitách z dříve jmenovaných záměrů, avšak doplňuje je, prohlubuje a rozvíjí na vyšší teoretické úrovni. Aktivity jsou zaměřeny na předcházení mimořádným událostem (požár, výbuch), zmírňování jejich následků a řešení bezpečné a efektivní likvidace s využitím teoretických znalostí a praktických dovedností. Snahou katedry je participovat na projektech vědy a výzkumu a náročnějších úkolech pro praxi a získané poznatky publikovat a implementovat do výuky. Pedagogické zaměření katedry Pedagogická činnost je zaměřena zejména na následující oblasti: dynamika požáru, technické a právní předpisy PO, organizace a řízení PO, 10

11 chování materiálů a stavebních konstrukcí při tepelném namáhání, zkušebnictví, navrhování stavebních konstrukcí za běžných i mimořádných situací (požár, výbuch), požární bezpečnost staveb a technologií včetně aktivních systémů požární ochrany, zjišťování příčin požárů, znalecká činnost, požární taktika a činnost Integrovaného záchranného systému včetně technických prostředků pro bezpečnost a požární ochranu, simulace reálných dějů při mimořádných situacích, praktická výuka a výcvik. Věda a výzkum Vědecko-výzkumné zaměření katedry je orientováno na analýzu rizik, bezpečnost průmyslu a staveb včetně staveb dopravních, požární ochranu a kritickou infrastrukturu. Jedná se o projekty podporované z národních a zahraničních zdrojů. Aktuální vědecko-výzkumná činnost katedry je realizována ve spolupráci s dalšími vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti včetně účasti organizací a průmyslových podniků v následujících oblastech: zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů, experimentální výzkum hoření a hašení plamenů, stanovování technickobezpečnostních parametrů hořlavých látek, požární prevence technologických procesů a bezpečnost staveb, účinky výbuchu na stavby, modelování rozvoje požáru a zplodin hoření, šíření nebezpečných látek v atmosféře, evakuace, validace a verifikace naměřených dat, prevence havárií a modelování dopadů havárií v dopravě, analýza rizik prvků kritické infrastruktury, zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody při mimořádné události, výzkum synergentních účinků v průmyslových zónách, bezpečnost dopravy v silničních a železničních tunelech, spolehlivost mobilní požární techniky a bezpečnostní limity zásahových oděvů. 11

12 KATEDRA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Odborné zaměření katedry Zřízení Katedry bezpečnostního managementu představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost, když se jako prioritní začala jevit otázka analýzy a prevence technologických rizik a rizik bezpečnosti práce. V současné době se katedra významně profiluje v oblastech souvisejících s bezpečností práce a technologických procesů. Jsou to zejména oblasti: analýza rizik, metodologie a aplikace analýzy rizik, bezpečnost práce a prostředí, analýza pracovních rizik, aplikovaná ergonomie, lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti, nebezpečné látky, chronická rizika vyplývající z chemických látek, bezpečnost procesů a technologií, požární a protivýbuchová prevence technologických procesů, prevence havárií, systém celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a prevence závažných havárií. Věda a výzkum V souladu se zaměřením oboru Bezpečnosti práce a procesů se katedra dále zabývá problematikou bezpečnosti pracovního prostředí a bezpečnosti práce jako takové zejména v oblasti analýzy pracovních rizik a hledání způsobů omezování jejich působení. V oblasti bezpečnostního inženýrství je to pak hledání cest a způsobů zjišťování rizik, jejich identifikace a metodologie omezování jejich působení. V bezpečnosti technologií dále rozvíjení excelentní fakultní laboratoře v oblasti měření mezí výbušnosti prachů a hledání způsobů řízení těchto bezpečnostních rizik. KATEDRA OCHRANY OBYVATELSTVA Odborné zaměření katedry Vznik Katedry ochrany obyvatelstva se váže k datu 1. ledna Výuka problematiky ochrany obyvatelstva má na fakultě historii daleko delší. V nevyprofilované podobě se tato problematika přednášela jako součást různých předmětů již od vzniku studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu otevřeného v roce Samostatný studijní obor Havarijní plánování a krizové řízení byl akreditován v roce 2000 a první studenti začali studovat v roce Katedra ochrany obyvatelstva pojímá bezpečnost komplexně, svým odborným zaměřením proto usiluje o integraci dosud samostatně pojímaných oblastí 12

13 jako je požární ochrana, bezpečnost průmyslu, ochrana obyvatelstva apod. do jediného koherentního celku. Pedagogické zaměření katedry Pedagogická činnost je zaměřena zejména na následující oblasti: identifikace vzniku mimořádných událostí, stanovení četností jejich výskytu a následků při dopadu do území, analýza dopadu mimořádné události na osoby, infrastrukturu a životní prostředí, optimalizace funkcí a použití aktivních bezpečnostních zařízení, jejich integrace do společného řídicího a bezpečnostního systému (BMI), taktika zdolávání mimořádných událostí a činnost Integrovaného záchranného systému, integrální bezpečnost, bezpečnost informačních systémů, ochrana obyvatelstva, ochrana kritické infrastruktury, praktický výcvik bezpečnostních manažerů. Věda a výzkum Vědecké a výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny do oblasti ochrany obyvatelstva před možnými hrozbami, ochrany kritické infrastruktury, inovace přípravy osob zařazených do krizových štábů, výzkum a vývoj podpůrných nástrojů pro modelování krizového managementu a následků mimořádných událostí. KATEDRA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB Odborné zaměření katedry Katedra bezpečnostních služeb je nejmladší katedrou Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Vznik Katedry bezpečnostních služeb je datován k 1. červenci Katedra vznikla osamostatněním se Oddělení bezpečnosti osob a majetku, které do té doby bylo organizační součástí Katedry bezpečnostního managementu. Zřízení Katedry bezpečnostních služeb představuje pokračování dlouhodobého procesu 13

14 rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost. Katedra bezpečnostních služeb je zaměřena na vysokoškolskou přípravu odborníků poskytujících služby bezpečnostní ochrany hmotného a nehmotného majetku, fyzických a právnických osob v oblasti fyzické ochrany kritické infrastruktury, bezpečnostních služeb, vnitřní bezpečnosti státu, ochrany osob, objektů a podniků, bezpečnosti a ochrany civilního letectví před terorismem, extremismem a dalšími protiprávními činy včetně pyrotechnické činnosti, studie řízení rizika a otázky prevence dalších rizik vyplývajících z ochrany osob a majetku. Věda a výzkum Vědecko-výzkumné zaměření katedry navazuje na výsledky dosažené v předcházejících letech, zejména svou orientací na vnitřní bezpečnost státu, bezpečnostní služby, technickou a organizační ochranu osob a majetku, systémy řízení rizika a fyzickou ochranu kritické infrastruktury. Jedná se zejména o problematiku hledání způsobů bezpečnosti osob před účinkem nástražných výbušných systémů, identifikace osob a způsoby eliminace rizika teroristického útoku v oblasti ochrany letišť. Dále pak zdokonalování monitorovacích a bezpečnostních systémů ochrany významných budov. Členové katedry jsou zapojeni do řešení projektů podporovaných z národních i zahraničních zdrojů, které jsou zaměřeny na níže uvedené vědecko-výzkumné oblasti. LABORATOŘ VÝZKUMU A MANAGEMENTU RIZIK Laboratoř výzkumu a managementu rizik (LabRisk) byla založena spolu se vznikem Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce Svojí činností navazuje na aktivity Oddělení bezpečnosti technologií Výzkumného energetického centra VŠB - TUO a Interuniverzitního centra založeného v rámci projektu TEMPUS TTRIMM. Laboratoř výzkumu a managementu rizik je výzkumné a pedagogické pracoviště zaměřené na poznání, porozumění a zvládání technologických a přírodních rizik. Zabývá se jak akutními, tak chronickými riziky. LabRisk realizuje základní výzkum v oblasti metodologie analýzy a řízení rizik a aplikovaný výzkum v oblasti managementu rizik. Výzkum, vývoj a inovace probíhají v rámci výzkumných a vývojových projektů a na řešení konkrétních problémů praxe; nespecifický výzkum bez vlastních zdrojů financování je realizován pouze na nově se objevujících výzkumných tématech (např. bezpečnost nanomateriálů). LabRisk podporuje výuku zapojením studentů v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu do řešení projektů a případových studií v rámci řešení diplomových a disertačních prací i v rámci svobodného bádání. LabRisk se věnuje i celoživotnímu vzdělávání, osvětě a specializovaným kurzům v oblasti technologických a přírodních rizik. LabRisk je otevřené multidisciplinární pracoviště, které spolupracuje s ostatními pracovišti VŠB - TUO, domácími i zahraničními vysokými školami, vědecko-výzkumnými pracovišti a odborníky v širokém spektru svých aktivit. LabRisk poskytuje poradenství podnikům, orgánům státní správy a samosprávy a ostatním subjektům zabývajícími se riziky. Od února 2011 je LabRisk také oficiální školicí pracoviště doktorandů. Od vzniku fakulty dokončilo studium 13 doktorandů, kteří úzce spolupracovali s LabRiskem. Své disertační 14

15 práce zde připravovali také doktorandi jiných fakult (HGF, FMMI, FŠI Žilina). Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s francouzskými vysokými školami se na našem pracovišti pravidelně konají stáže zahraničních studentů (např. ze školy Ecole des Mines de Douai). Rovněž naši pracovníci vyjíždějí na stáže tuzemské i zahraniční do různých institucí, např. Výzkumný ústav organických syntéz Rybitví, Bergische Universität Wuppertal, Laboratoire de Physique des lasers, Atome set Molécules, Université Lille. Věda a výzkum Výzkumný záměr pracoviště je orientován na významné a aktuální aspekty analýzy a managementu rizik a je strukturován s ohledem na rozvoj oboru v evropském kontextu na aktuální požadavky průmyslu a státní správy v ČR. I když problematika rizik je komplexní a jako taková musí být řešena komplexně, lze celkový výzkumný záměr rozdělit do několika vzájemně se doplňujících oblastí: analýza rizik - metodologie a aplikace, management rizik v průmyslu včetně závažných havárií, chronická rizika vyplývající z chemických látek, vývoj celoživotního vzdělávání v oblasti BP a PHZ, lidský faktor. Činnost Labrisku je členěna na projekty, jimž Labrisk vytváří příslušnou infrastrukturu, technickou, odbornou a organizační základnu. Pod pojmem projekty jsou míněny granty, hospodářské smlouvy nebo jejich části, vědecko-výzkumné a pedagogické úkoly a ostatní aktivity, které lze definovat a řídit pomocí pravidel projektového řízení. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu Memorandum o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu má podepsané Fakulta bezpečnostního inženýrství s následujícími institucemi: Letiště Ostrava, a. s. (od ) F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s. (od ) Česká asociace bezpečnostních manažerů (od ) VÚBP, v. o. s. (od ) DEVA F-M, s. r. o. (od ) ABAS IPS Management, s. r. o. (od ) 15

16 Policie ČR, KŘ Severomoravského kraje (od ) MV GŘ HZS, Technický ústav požární ochrany (od ) Vězeňská služba ČR (od ) REO AMOS, s. r. o. (od ) ENVIFORM, s. r. o. (od ) Rožnovský vzdělávací servis, s. r. o. (od ) CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s. r. o. (od ) VVUÚ, a. s. (od ) MV-GŘ HZS ČR (od ) AVICONSULT, s. r. o. (od ) SECURITAS ČR, s. r. o. (od ) Mark2 Corporation Czech, a. s. původně ABL (od ) Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava, s. r. o. (od ) OZM Research, s. r. o. (od ) SŮJCHBO, v. o. s. (od ) ČKAIT oblastní kancelář Ostrava (od ) AGROFERT HOLDING, a. s. (od ) VVUÚ, a. s. (od ) Celní ředitelství Ostrava (od ) Memorandum o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, s přednostní orientací do bezpečnosti, má podepsané Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava s následujícími institucemi: Město Příbram (od ) SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a. s. (od ) Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (od ) Vodní zdroje Chrudim (od ) 16

17 EKOTOXA, s. r. o. (od ) HZS MSK (od ) 17

18 18

19 2. Databáze poskytovatelů praxí, stáží, exkurzí 19

20 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí Stáže studentů na CDV v různé délce trvání Centrum dopravního výzkumu, v. o. s. Líšeňská 33a Brno Mgr. Roman Ličbinský, krátkodobé průřezové seznámení studenta s činností CDV v různých oblastech působnosti (viz příloha oblasti výzkumu a náplň činnosti CDV) dlouhodobější: spolupráce se studenty na konkrétních projektech z oblasti jejich zájmu vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů odborníky z CDV spolupráce s dalšími členy řešitelského týmu projektu při podávání návrhů projektů do vyhlašovaných veřejných soutěží pořadatelství seminářů z různých odborných oblastí ve spojitosti s dopravou CENTR GROUP, a.s Na Strži 1702/ Praha 4 ČEMAT trading, spol. s r. o. Čs. armády 184 Bohumín, Dr. Zoltán Bedeč Bc. Tom Gabrhel možnosti realizace přednášek odborníků CDV na seminářích a konferencích Praxe a stáže na objektech, řízená praxe na objektech Práce na téma bezpečnost manipulace v provozu 20

21 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí Dalkia Česká republika, a. s. ul. Svobody Karviná - Doly Edwards, s. r. o. Jana Sigmunda Lutín ENVIFORM, a. s. Závodní Třinec ERGOWORK, s. r. o. Raichlova 2659/2 Praha 5, HP-Pelzer, s. r. o. Na Rovince 922 hala Ostrava Bc. Dana Závorková Alena Komolá edwardsvacuum.com Monika Stošková, Ing RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D Marek Fajkoš Seznámení se s problematiku zdaňování zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného, možnosti daňové optimalizace při poskytování zaměstnaneckých benefitů v praxi Možnost vedení a konzultace bakalářské práce Studenti se budou podílet na vybudování nového experního pracoviště pro sledování psychické a fyzické zátěže v pracovním procesu vč. praktických měření. Výkon činnosti požární hlídky, provádění dozoru při hromadných společenských akcích, školení stánkařů, kontrolní činnost při realizaci staveb apod. Zpracování a aktualizace časového snímku, vyhodnocení rizik pracoviště, vyhodnocení ergonomie pracovního místa, hodnocení lokální svalové zátěže, podíl na navrhování, realizaci nápravných opatření, stanovení standardů 5S na základě 5S workshopu 21

22 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí V. Nezval Podílení se na zpracování informací HZS Moravskoslezského kraje Výškovická 40 Ostrava - Zábřeh IHAS, s. r. o. Borovského 262/ Karviná-Ráj Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D Rešerše požárních modelů v návaznosti na praktické aplikace (PRE) Podíl na analýze zahraničních statistických údajů souvisejících s požáry a jejich možném využití v oblasti výkonu státního požárního dozoru Podpora odborné přípravy jednotek PO v prostředí internetu (IZS) Elektronická kniha technických prostředků ve výbavě jednotek PO (IZS) Výukový program pro požární prevenci na bázi e-learningu. Rozbor problematiky CNG, LPG, vodík či jiných alternativních paliv, tzn. příprava podkladů a různých dílčích rozborů, analýz, vyhledávání materiálů, sbírání zahraničních zkušeností, informace o mimořádných událostech ve světě, způsoby likvidace mimořádných událostí v případě požáru u těchto alternativních paliv, zjišťování celosvětových trendů, informace z již proběhlých mezinárodních konferencí atp. Zpracovaní materiálu problematika spojená s nebezpečím výbuchu Práce v laboratoři, stanovování mezí výbušnosti 22

23 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí IPO SECURITY, s. r. o. Kalvodova 816/ Ostrava- Mariánské Hory Libor Pindur - IBEX Hasičská 52 Ostrava-Hrabůvka NEW ELTOM Ostrava, s. r. o. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Čujkovova Ostrava Zábřeh Moravice Vítkov STARLIFT, s. r. o. Čs. armády 184 Bohumín TLP, spol. s r. o. Bělocerkevská Praha 10 Ing. Jaroslav Pasek, Libor Pindur Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D Ing. Jan Karger Kateřina Křístková Bc. Miroslav Dítě tlp-emergency.com Návrhy na zlepšení dosavadních postupů vedení ostrahy průmyslových podniků Adm. činnost spojená s provozem a správou společnosti (směrnice,int.pokyny,bozp,po,www.,podklady market.) Činnost spojená s provozem PCO, EZS, EPS, CCTV a zásahové jednotky Zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro subjekty různého zaměření a velikosti Praxe při zabezpečení výuky a praktického výcviku při Letní škole instruktorů (vzdělávací akce pro nové vedoucí mládeže kolektivů mladých hasičů) Komplexně zpracovaná analýza jako prezentace, možný návrh řešení jednotlivých problematik popř. návrh změn vedoucích k zefektivnění požadovaných výsledků. Komplexní servis v oblasti průmyslové bezpečnosti Havarijní a krizové řízení Vývoj informačních systémů Řízení podnikových rizik 23

24 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí TPO-servis, spol. s r. o. Melč č. 101 Vojtěch Seidler tel Vítkovice HTB, a. s. Ruská 2887/101 Ostrava Vítkovice VVUÚ, a. s. Pikartská 1337/7 Ostrava Radvanice Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. o. s. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Jeruzalémská Praha 1 Partyzánské náměsí 7 Ostrava Ing. Martin Žák Ing. Robert Pilař, vvuu.cz, RNDr. Stanislav Malý Ing. Karel Lach, CSc Praktická činnost přímo v terénu,audit příslušných oblastí činností se zaměřením na BOZP či PO, praktické ověření v praxi pro diplomovou práci Seznámení se s provozem VTKCylinders, zabezpečením provozu a BOZP Zpracování provozní dokumentace v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro konkrétní právní subjekty. Stínování bezpečnostních manažerů. Zaškolení/praxe na pracovní pozici zkušebního technika, odborného garanta Zkušební laboratoře č akreditované ČIA (proudění, prašnost, hluk, vibrace). Stipendijní smlouva, možnost diplomové práce Výzkumné zprávy, analýzy, studie,protokoly z měření, zprávy z cest apod. Praxe/stáž, zpracování podkladů pro doktorské a diplomové práce, spolupráce při zpracování námětů pro publikace na konferencích a v odborném tisku 24

25 3. Způsob hodnocení dosažených výsledků a jejich transfer do vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti 25

26 Projekt Safety Agent podporuje účast studentů a pedagogických pracovníků VŠB-TUO na odborných stážích/praxích, odborných seminářích a konferencích, kde je dosahováno výsledků, které je možné dělit následovně: v rámci odborných stáží/praxí, odborných seminářů a konferencí se jedná především o nové poznatky, které jsou následně implementovány do pedagogické činnosti, formou přednášek a diskuzí na seminářích, v rámci konferencí se jedná také o možnost prezentace výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Transfer těchto dosažených výsledků může být hodnocen ve dvou rovinách, a to jak při jejich implementaci do vědeckovýzkumné, tak pedagogické činnosti. Zatímco ve vědeckovýzkumné oblasti je možný kvantifikovaný způsob hodnocení prostřednictvím získaných RIV bodů, tak v případě hodnocení transferu výsledků do pedagogické činnosti je možný pouze kvalitativní způsob. V případě transferu výsledků do výuky lze říci, že jednoznačně dochází ke zkvalitnění přednášek a seminářů, a to zejména implementací nových informací získaných na odborných stážích/praxích, konferencích a odborných seminářích. Současně jsou však tyto informace využívány při psaní nových vědeckých a přehledových článků, které jsou následně publikovány v prestižních časopisech. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti lze jednoznačně deklarovat, že díky projektu Safety Agent mohou studenti i pedagogičtí pracovníci prezentovat své výsledky z vědeckovýzkumné činnosti na prestižních zahraničních a tuzemských konferencích, čímž dochází k nejen ke kvalitní propagaci fakulty, ale především značnému nárůstu RIV bodů, které slouží jako jedno z kritérií hodnocení úrovní vysokých škol v České republice. Dochází zejména k nárůstu RIV bodů ve čtyřech nejvýznamnějších kategoriích, kterými jsou: Jimp původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem Article, Review, Proceedings Paper nebo Letter ; JSC původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem Article, Review, Conference Paper nebo Letter; Jneimp původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH; Jrec původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice Závěrem lze konstatovat, že podpora projektu Safety Agent při zkvalitňování vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti na VŠB-TUO je významná a podporuje dlouhodobý kvalitativní růst. 26

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Statut Fakultní školy (Fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Univerzity Jana

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Karlovarského kraje 12. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více