METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS"

Transkript

1 Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

2 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 OBSAH Předmluva Databáze poskytovatelů stáží, praxí a exkurzí Databáze partnerských institucí a spolupracujících firem s partnery projektu Postupy a témata pro přípravu společných projektů Databáze společných projektů Způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi Databáze společných témat závěrečných prací

4 4

5 Předmluva Hlavním cílem projektu Safety Agent je budování dlouhodobé spolupráce a zakládání nových partnerství. Nedílnou součástí projektu také byla tvorba systému odborných praxí/ stáží v oblasti bezpečnosti průmyslu. Metodika vznikala v průběhu celého projektu na základě kulatých stolů, neformálních diskuzí mezi partnery projektu, členskými firmami CZ-TPIS a BTKlastru. Metodika SA1 shrnuje výstupy z projektových činností v těchto uvedených oblastech, a to formou seznamu databází partnerských institucí, spolupracujících firem s partnery projektu, vč. seznamu kontaktních manažerů, postupů a témat pro přípravu společných projektů, jakož i seznamu společných projektů. Součástí metodiky jsou také informace k hodnocení dosažených výsledků a jejich transfer do výuky, způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi i databáze témat závěrečných prací. Cílem zpracování předkládané metodiky bylo nabídnout podpůrný nástroj pro práci cílových skupin a propojování s aplikační sférou. V rámci metodiky předkládáme níže uvedené výstupy: 1. Databáze poskytovatelů stáží, praxí a exkurzí 2. Databáze partnerských institucí a spolupracujících firem s partnery projektu 3. Postupy a témata pro přípravu společných projektů 4. Databáze společných projektů 5. Způsob zaškolení studentů a jejich výběr pro praxi 6. Databáze společných témat závěrečných prací 5

6 6

7 1. Aktuální zaměření Fakulty bezpečnostního inženýrství v oblasti vědy a výzkumu doc. Ing. David Řehák, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství 7

8 Bezpečnostní výzkum jako integrující směr výzkumné činnosti Bezpečnostní výzkum jako jeden ze šesti prioritních integrujících směrů výzkumu na VŠB- TUO se strategicky zaměřuje na bezpečnost a ochranu člověka. Fakulta bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s dalšími fakultami VŠB-TUO směřuje své výzkumné aktivity do oblasti bezpečnosti především formou aplikovaného výzkumu v souladu s řešenými projekty. Mezi aktuálně řešené dílčí oblasti výzkumu a vývoje patří: ochrana obyvatelstva při přírodních katastrofách; ochrana kritické infrastruktury; modelování rozvoje požáru, evakuace osob; protivýbuchová ochrana; bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií. Vědeckovýzkumná činnost fakulty Fakulta bezpečnostního inženýrství rozvíjí vědeckovýzkumnou činnost především v odborech s přímou souvislosti s akreditovanými studijními obory a členěním na jednotlivé katedry a pracoviště. Základní oblasti výzkumu lze charakterizovat následujícími směry: Požární ochrana, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost průmyslu, Technická bezpečnost osob a majetku. V souladu s dlouhodobým záměrem fakulty je základním záměrem výzkumu a vývoje zajištění bezpečnosti a ochrany člověka. Základními principy naplnění základního záměru jsou: rozvoj teoretického základu vědní disciplíny, rozvoj metod a nástrojů výzkumu bezpečnosti, aplikovaný výzkum pro konkrétní uživatele. Priority rozvoje vědecko-výzkumné činnosti FBI v časovém horizontu do roku 2015 souvisejí se zajištěním rozvoje a stabilizace vědeckovýzkumných týmů v následujících prioritních směrech VaV pokrývajících jak oblast Safety tak i Security : 8

9 ochrana před terorismem CBRNE látkami, prevence závažných havárií, ochrana kritické infrastruktury, bezpečnost nanomateriálů a nanotechnologií, ochrana obyvatelstva při přírodních katastrofách, environmentální bezpečnost. Úkoly fakulty ve vědeckovýzkumné činnosti, vytýčené v dlouhodobém záměru na období , byly v roce 2012 spojené s co nejširším zapojením kateder a jejich pracovníků do nových typů projektů, nabízených ve výzvách tuzemských i zahraničních grantových agentur. Cílem bylo výrazné zlepšení úspešnosti fakulty při získávání tuzemských a zahraničních grantů, a tím i zlepšení výsledků vlastní vědeckovýzkumné činnosti fakulty. FBI podporuje výzkumné aktivity v oblasti bezpečnosti především formou aplikovaného výzkumu. Hlavní část výzkumu je věnována zapojení FBI do bezpečnostního výzkumu vyhlašovaného Ministerstvem vnitra ČR, kdy je v současné době fakulta řešitelem 4 projektů a spoluřešitelem dalších 5 projektů. Fakulta rovněž podporuje řešení mezinárodních projektů (např. projekt 7.RP s názvem INTeg-Risk). Nadále budou podporovány přihlášky projektů ke GAČR a TAČR, kdy od roku 2011 jsou schváleny k řešení 1 projekt základního výzkumu pro GAČR a 5 projektů aplikovaného výzkumu u TAČR. Pro FRVŠ jsou každoročně podávány rozvojové projekty (v roce 2012 to byly 2 projekty v okruhu A a 4 projekty v okruhu B v celkové výši cca 2,1 mil. Kč). Každoročně je vyhlašována Studentská grantová soutěž FBI pro podporu studentů magisterské a doktorského studia. Na fakultě byl zaznamenán nárůst počtu podávaných grantových projektů. V roce 2012 bylo fakultou podáno 29 návrhů projektů, z toho 1 projekt mezinárodní (EU CIPS) a 28 projektů národních agentur nebo ministerstev (převážně MVČR, GAČR a TAČR), což je o 7 % více než v roce předchozím. Vzhledem k probíhajícím hodnocení těchto projektů nelze vyhodnotit jejich úspěšnost. V důsledku kvalitního řešení prezentovaných grantových projektů byl na FBI zaznamenán rovněž nárůst bodů RIV, kdy celkový počet bodů za 5 let činí pro fakultu přibližně 1240 bodů. Postupně se daří rozšiřovat prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Konference organizované fakultou mají dlouhodobě dobrou úroveň. Prostor ke zvýšení kvality dává zejména podstatně širší propojení s podnikatelským prostředím a orgány veřejné správy. Podařilo se zvýšit kvalitu a prestiž fakultního časopisu Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava, Řada bezpečnostní inženýrství. Časopis byl zásadně přepracován po vizuální stránce, byla ustanovena širší redakční rada, kterou tvoří především odborníci ze zahraničí, a byla podepsána smlouva s firmou Versita Open, která fakultě spravuje online formu časopisu, kde se nacházejí bezplatně přístupné vybrané články opatřené DOI kódem. Na základě těchto skutečností se bude časopis ještě v letošním roce ucházet o zařazení do databáze SCOPUS. Vědeckovýzkumná činnost fakulty je pravidelně hodnocena v rámci zasedání Vědecké rady FBI, na zasedáních kolegia děkana fakulty a rektora univerzity a při zpracovávání výroční 9

10 zprávy fakulty a univerzity. Závěrem je třeba konstatovat, že k naplňování dlouhodobého záměru fakulty ve vědeckovýzkumné oblasti byla přijata následující opatření, jejichž postupné plnění lze vyhodnotit jako velmi úspěšné: zvýšit tlak na zlepšování kvalifikační struktury akademických pracovníků, plány osobního růstu a jejich vyhodnocování propojit se mzdovou politikou, jednoznačně definovat podmínky pro habilitační a jmenovací řízení na fakultě, změnit financování mezd zaměstnanců fakulty v důsledku postupného snižování rozpočtu; část finančních prostředků pro mzdy musí být vytvořena řešením projektů, zpracovat výhled počtů zaměstnanců na fakultě včetně systematizace míst akademických pracovníků, pracovníků vědy a výzkumu, TH pracovníků na jednotlivých pracovištích ve vazbě na prognózu rozpočtu, vývoje počtu studentů a rozsahu VaV projektů, získávat nadané studenty pro další vzdělávání formou doktorského studia a zapojit je do různých projektů zabývajících se vývojem a inovací technologických zařízení a provozně bezpečnostních systémů, podporovat studenty v činnosti SVOČ a dalších studentských inovačních soutěžích. KATEDRA POŽÁRNÍ OCHRANY Odborné zaměření katedry Katedra požární ochrany je přímým pokračovatelem prvního a ve své době jediného celorepublikového vysokoškolského pracoviště v ČSR - Katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu ustavené při Vysoké škole báňské v Ostravě zabývající se výchovou vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro oblast požární ochrany a průmyslové bezpečnosti. Odborné zaměření dnešní Katedry požární ochrany vychází ve svých aktivitách z dříve jmenovaných záměrů, avšak doplňuje je, prohlubuje a rozvíjí na vyšší teoretické úrovni. Aktivity jsou zaměřeny na předcházení mimořádným událostem (požár, výbuch), zmírňování jejich následků a řešení bezpečné a efektivní likvidace s využitím teoretických znalostí a praktických dovedností. Snahou katedry je participovat na projektech vědy a výzkumu a náročnějších úkolech pro praxi a získané poznatky publikovat a implementovat do výuky. Pedagogické zaměření katedry Pedagogická činnost je zaměřena zejména na následující oblasti: dynamika požáru, technické a právní předpisy PO, organizace a řízení PO, 10

11 chování materiálů a stavebních konstrukcí při tepelném namáhání, zkušebnictví, navrhování stavebních konstrukcí za běžných i mimořádných situací (požár, výbuch), požární bezpečnost staveb a technologií včetně aktivních systémů požární ochrany, zjišťování příčin požárů, znalecká činnost, požární taktika a činnost Integrovaného záchranného systému včetně technických prostředků pro bezpečnost a požární ochranu, simulace reálných dějů při mimořádných situacích, praktická výuka a výcvik. Věda a výzkum Vědecko-výzkumné zaměření katedry je orientováno na analýzu rizik, bezpečnost průmyslu a staveb včetně staveb dopravních, požární ochranu a kritickou infrastrukturu. Jedná se o projekty podporované z národních a zahraničních zdrojů. Aktuální vědecko-výzkumná činnost katedry je realizována ve spolupráci s dalšími vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti včetně účasti organizací a průmyslových podniků v následujících oblastech: zjišťování příčin vzniku požárů a hodnocení nebezpečných účinků požárů, experimentální výzkum hoření a hašení plamenů, stanovování technickobezpečnostních parametrů hořlavých látek, požární prevence technologických procesů a bezpečnost staveb, účinky výbuchu na stavby, modelování rozvoje požáru a zplodin hoření, šíření nebezpečných látek v atmosféře, evakuace, validace a verifikace naměřených dat, prevence havárií a modelování dopadů havárií v dopravě, analýza rizik prvků kritické infrastruktury, zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody při mimořádné události, výzkum synergentních účinků v průmyslových zónách, bezpečnost dopravy v silničních a železničních tunelech, spolehlivost mobilní požární techniky a bezpečnostní limity zásahových oděvů. 11

12 KATEDRA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Odborné zaměření katedry Zřízení Katedry bezpečnostního managementu představuje pokračování dlouhodobého procesu rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost, když se jako prioritní začala jevit otázka analýzy a prevence technologických rizik a rizik bezpečnosti práce. V současné době se katedra významně profiluje v oblastech souvisejících s bezpečností práce a technologických procesů. Jsou to zejména oblasti: analýza rizik, metodologie a aplikace analýzy rizik, bezpečnost práce a prostředí, analýza pracovních rizik, aplikovaná ergonomie, lidský faktor ve vztahu k bezpečnosti, nebezpečné látky, chronická rizika vyplývající z chemických látek, bezpečnost procesů a technologií, požární a protivýbuchová prevence technologických procesů, prevence havárií, systém celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce a prevence závažných havárií. Věda a výzkum V souladu se zaměřením oboru Bezpečnosti práce a procesů se katedra dále zabývá problematikou bezpečnosti pracovního prostředí a bezpečnosti práce jako takové zejména v oblasti analýzy pracovních rizik a hledání způsobů omezování jejich působení. V oblasti bezpečnostního inženýrství je to pak hledání cest a způsobů zjišťování rizik, jejich identifikace a metodologie omezování jejich působení. V bezpečnosti technologií dále rozvíjení excelentní fakultní laboratoře v oblasti měření mezí výbušnosti prachů a hledání způsobů řízení těchto bezpečnostních rizik. KATEDRA OCHRANY OBYVATELSTVA Odborné zaměření katedry Vznik Katedry ochrany obyvatelstva se váže k datu 1. ledna Výuka problematiky ochrany obyvatelstva má na fakultě historii daleko delší. V nevyprofilované podobě se tato problematika přednášela jako součást různých předmětů již od vzniku studijního oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu otevřeného v roce Samostatný studijní obor Havarijní plánování a krizové řízení byl akreditován v roce 2000 a první studenti začali studovat v roce Katedra ochrany obyvatelstva pojímá bezpečnost komplexně, svým odborným zaměřením proto usiluje o integraci dosud samostatně pojímaných oblastí 12

13 jako je požární ochrana, bezpečnost průmyslu, ochrana obyvatelstva apod. do jediného koherentního celku. Pedagogické zaměření katedry Pedagogická činnost je zaměřena zejména na následující oblasti: identifikace vzniku mimořádných událostí, stanovení četností jejich výskytu a následků při dopadu do území, analýza dopadu mimořádné události na osoby, infrastrukturu a životní prostředí, optimalizace funkcí a použití aktivních bezpečnostních zařízení, jejich integrace do společného řídicího a bezpečnostního systému (BMI), taktika zdolávání mimořádných událostí a činnost Integrovaného záchranného systému, integrální bezpečnost, bezpečnost informačních systémů, ochrana obyvatelstva, ochrana kritické infrastruktury, praktický výcvik bezpečnostních manažerů. Věda a výzkum Vědecké a výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny do oblasti ochrany obyvatelstva před možnými hrozbami, ochrany kritické infrastruktury, inovace přípravy osob zařazených do krizových štábů, výzkum a vývoj podpůrných nástrojů pro modelování krizového managementu a následků mimořádných událostí. KATEDRA BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB Odborné zaměření katedry Katedra bezpečnostních služeb je nejmladší katedrou Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Vznik Katedry bezpečnostních služeb je datován k 1. červenci Katedra vznikla osamostatněním se Oddělení bezpečnosti osob a majetku, které do té doby bylo organizační součástí Katedry bezpečnostního managementu. Zřízení Katedry bezpečnostních služeb představuje pokračování dlouhodobého procesu 13

14 rozvoje vědecko-výzkumné činnosti a studijních oborů orientovaných na bezpečnost. Katedra bezpečnostních služeb je zaměřena na vysokoškolskou přípravu odborníků poskytujících služby bezpečnostní ochrany hmotného a nehmotného majetku, fyzických a právnických osob v oblasti fyzické ochrany kritické infrastruktury, bezpečnostních služeb, vnitřní bezpečnosti státu, ochrany osob, objektů a podniků, bezpečnosti a ochrany civilního letectví před terorismem, extremismem a dalšími protiprávními činy včetně pyrotechnické činnosti, studie řízení rizika a otázky prevence dalších rizik vyplývajících z ochrany osob a majetku. Věda a výzkum Vědecko-výzkumné zaměření katedry navazuje na výsledky dosažené v předcházejících letech, zejména svou orientací na vnitřní bezpečnost státu, bezpečnostní služby, technickou a organizační ochranu osob a majetku, systémy řízení rizika a fyzickou ochranu kritické infrastruktury. Jedná se zejména o problematiku hledání způsobů bezpečnosti osob před účinkem nástražných výbušných systémů, identifikace osob a způsoby eliminace rizika teroristického útoku v oblasti ochrany letišť. Dále pak zdokonalování monitorovacích a bezpečnostních systémů ochrany významných budov. Členové katedry jsou zapojeni do řešení projektů podporovaných z národních i zahraničních zdrojů, které jsou zaměřeny na níže uvedené vědecko-výzkumné oblasti. LABORATOŘ VÝZKUMU A MANAGEMENTU RIZIK Laboratoř výzkumu a managementu rizik (LabRisk) byla založena spolu se vznikem Fakulty bezpečnostního inženýrství v roce Svojí činností navazuje na aktivity Oddělení bezpečnosti technologií Výzkumného energetického centra VŠB - TUO a Interuniverzitního centra založeného v rámci projektu TEMPUS TTRIMM. Laboratoř výzkumu a managementu rizik je výzkumné a pedagogické pracoviště zaměřené na poznání, porozumění a zvládání technologických a přírodních rizik. Zabývá se jak akutními, tak chronickými riziky. LabRisk realizuje základní výzkum v oblasti metodologie analýzy a řízení rizik a aplikovaný výzkum v oblasti managementu rizik. Výzkum, vývoj a inovace probíhají v rámci výzkumných a vývojových projektů a na řešení konkrétních problémů praxe; nespecifický výzkum bez vlastních zdrojů financování je realizován pouze na nově se objevujících výzkumných tématech (např. bezpečnost nanomateriálů). LabRisk podporuje výuku zapojením studentů v bakalářském, magisterském a doktorandském studiu do řešení projektů a případových studií v rámci řešení diplomových a disertačních prací i v rámci svobodného bádání. LabRisk se věnuje i celoživotnímu vzdělávání, osvětě a specializovaným kurzům v oblasti technologických a přírodních rizik. LabRisk je otevřené multidisciplinární pracoviště, které spolupracuje s ostatními pracovišti VŠB - TUO, domácími i zahraničními vysokými školami, vědecko-výzkumnými pracovišti a odborníky v širokém spektru svých aktivit. LabRisk poskytuje poradenství podnikům, orgánům státní správy a samosprávy a ostatním subjektům zabývajícími se riziky. Od února 2011 je LabRisk také oficiální školicí pracoviště doktorandů. Od vzniku fakulty dokončilo studium 13 doktorandů, kteří úzce spolupracovali s LabRiskem. Své disertační 14

15 práce zde připravovali také doktorandi jiných fakult (HGF, FMMI, FŠI Žilina). Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s francouzskými vysokými školami se na našem pracovišti pravidelně konají stáže zahraničních studentů (např. ze školy Ecole des Mines de Douai). Rovněž naši pracovníci vyjíždějí na stáže tuzemské i zahraniční do různých institucí, např. Výzkumný ústav organických syntéz Rybitví, Bergische Universität Wuppertal, Laboratoire de Physique des lasers, Atome set Molécules, Université Lille. Věda a výzkum Výzkumný záměr pracoviště je orientován na významné a aktuální aspekty analýzy a managementu rizik a je strukturován s ohledem na rozvoj oboru v evropském kontextu na aktuální požadavky průmyslu a státní správy v ČR. I když problematika rizik je komplexní a jako taková musí být řešena komplexně, lze celkový výzkumný záměr rozdělit do několika vzájemně se doplňujících oblastí: analýza rizik - metodologie a aplikace, management rizik v průmyslu včetně závažných havárií, chronická rizika vyplývající z chemických látek, vývoj celoživotního vzdělávání v oblasti BP a PHZ, lidský faktor. Činnost Labrisku je členěna na projekty, jimž Labrisk vytváří příslušnou infrastrukturu, technickou, odbornou a organizační základnu. Pod pojmem projekty jsou míněny granty, hospodářské smlouvy nebo jejich části, vědecko-výzkumné a pedagogické úkoly a ostatní aktivity, které lze definovat a řídit pomocí pravidel projektového řízení. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu Memorandum o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu má podepsané Fakulta bezpečnostního inženýrství s následujícími institucemi: Letiště Ostrava, a. s. (od ) F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a. s. (od ) Česká asociace bezpečnostních manažerů (od ) VÚBP, v. o. s. (od ) DEVA F-M, s. r. o. (od ) ABAS IPS Management, s. r. o. (od ) 15

16 Policie ČR, KŘ Severomoravského kraje (od ) MV GŘ HZS, Technický ústav požární ochrany (od ) Vězeňská služba ČR (od ) REO AMOS, s. r. o. (od ) ENVIFORM, s. r. o. (od ) Rožnovský vzdělávací servis, s. r. o. (od ) CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s. r. o. (od ) VVUÚ, a. s. (od ) MV-GŘ HZS ČR (od ) AVICONSULT, s. r. o. (od ) SECURITAS ČR, s. r. o. (od ) Mark2 Corporation Czech, a. s. původně ABL (od ) Střední odborná škola ochrany osob a majetku Ostrava, s. r. o. (od ) OZM Research, s. r. o. (od ) SŮJCHBO, v. o. s. (od ) ČKAIT oblastní kancelář Ostrava (od ) AGROFERT HOLDING, a. s. (od ) VVUÚ, a. s. (od ) Celní ředitelství Ostrava (od ) Memorandum o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, s přednostní orientací do bezpečnosti, má podepsané Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava s následujícími institucemi: Město Příbram (od ) SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a. s. (od ) Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (od ) Vodní zdroje Chrudim (od ) 16

17 EKOTOXA, s. r. o. (od ) HZS MSK (od ) 17

18 18

19 2. Databáze poskytovatelů praxí, stáží, exkurzí 19

20 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí Stáže studentů na CDV v různé délce trvání Centrum dopravního výzkumu, v. o. s. Líšeňská 33a Brno Mgr. Roman Ličbinský, krátkodobé průřezové seznámení studenta s činností CDV v různých oblastech působnosti (viz příloha oblasti výzkumu a náplň činnosti CDV) dlouhodobější: spolupráce se studenty na konkrétních projektech z oblasti jejich zájmu vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů odborníky z CDV spolupráce s dalšími členy řešitelského týmu projektu při podávání návrhů projektů do vyhlašovaných veřejných soutěží pořadatelství seminářů z různých odborných oblastí ve spojitosti s dopravou CENTR GROUP, a.s Na Strži 1702/ Praha 4 ČEMAT trading, spol. s r. o. Čs. armády 184 Bohumín, Dr. Zoltán Bedeč Bc. Tom Gabrhel možnosti realizace přednášek odborníků CDV na seminářích a konferencích Praxe a stáže na objektech, řízená praxe na objektech Práce na téma bezpečnost manipulace v provozu 20

21 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí Dalkia Česká republika, a. s. ul. Svobody Karviná - Doly Edwards, s. r. o. Jana Sigmunda Lutín ENVIFORM, a. s. Závodní Třinec ERGOWORK, s. r. o. Raichlova 2659/2 Praha 5, HP-Pelzer, s. r. o. Na Rovince 922 hala Ostrava Bc. Dana Závorková Alena Komolá edwardsvacuum.com Monika Stošková, Ing RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D Marek Fajkoš Seznámení se s problematiku zdaňování zaměstnaneckých benefitů z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného, možnosti daňové optimalizace při poskytování zaměstnaneckých benefitů v praxi Možnost vedení a konzultace bakalářské práce Studenti se budou podílet na vybudování nového experního pracoviště pro sledování psychické a fyzické zátěže v pracovním procesu vč. praktických měření. Výkon činnosti požární hlídky, provádění dozoru při hromadných společenských akcích, školení stánkařů, kontrolní činnost při realizaci staveb apod. Zpracování a aktualizace časového snímku, vyhodnocení rizik pracoviště, vyhodnocení ergonomie pracovního místa, hodnocení lokální svalové zátěže, podíl na navrhování, realizaci nápravných opatření, stanovení standardů 5S na základě 5S workshopu 21

22 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí V. Nezval Podílení se na zpracování informací HZS Moravskoslezského kraje Výškovická 40 Ostrava - Zábřeh IHAS, s. r. o. Borovského 262/ Karviná-Ráj Ing. Tadeáš Podstawka, Ph.D Rešerše požárních modelů v návaznosti na praktické aplikace (PRE) Podíl na analýze zahraničních statistických údajů souvisejících s požáry a jejich možném využití v oblasti výkonu státního požárního dozoru Podpora odborné přípravy jednotek PO v prostředí internetu (IZS) Elektronická kniha technických prostředků ve výbavě jednotek PO (IZS) Výukový program pro požární prevenci na bázi e-learningu. Rozbor problematiky CNG, LPG, vodík či jiných alternativních paliv, tzn. příprava podkladů a různých dílčích rozborů, analýz, vyhledávání materiálů, sbírání zahraničních zkušeností, informace o mimořádných událostech ve světě, způsoby likvidace mimořádných událostí v případě požáru u těchto alternativních paliv, zjišťování celosvětových trendů, informace z již proběhlých mezinárodních konferencí atp. Zpracovaní materiálu problematika spojená s nebezpečím výbuchu Práce v laboratoři, stanovování mezí výbušnosti 22

23 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí IPO SECURITY, s. r. o. Kalvodova 816/ Ostrava- Mariánské Hory Libor Pindur - IBEX Hasičská 52 Ostrava-Hrabůvka NEW ELTOM Ostrava, s. r. o. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Čujkovova Ostrava Zábřeh Moravice Vítkov STARLIFT, s. r. o. Čs. armády 184 Bohumín TLP, spol. s r. o. Bělocerkevská Praha 10 Ing. Jaroslav Pasek, Libor Pindur Ing. Ivan Kričfaluši, Ph.D Ing. Jan Karger Kateřina Křístková Bc. Miroslav Dítě tlp-emergency.com Návrhy na zlepšení dosavadních postupů vedení ostrahy průmyslových podniků Adm. činnost spojená s provozem a správou společnosti (směrnice,int.pokyny,bozp,po,www.,podklady market.) Činnost spojená s provozem PCO, EZS, EPS, CCTV a zásahové jednotky Zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro subjekty různého zaměření a velikosti Praxe při zabezpečení výuky a praktického výcviku při Letní škole instruktorů (vzdělávací akce pro nové vedoucí mládeže kolektivů mladých hasičů) Komplexně zpracovaná analýza jako prezentace, možný návrh řešení jednotlivých problematik popř. návrh změn vedoucích k zefektivnění požadovaných výsledků. Komplexní servis v oblasti průmyslové bezpečnosti Havarijní a krizové řízení Vývoj informačních systémů Řízení podnikových rizik 23

24 Název organizace Adresa Kontaktní osoba Popis praxí, stáží, exkurzí TPO-servis, spol. s r. o. Melč č. 101 Vojtěch Seidler tel Vítkovice HTB, a. s. Ruská 2887/101 Ostrava Vítkovice VVUÚ, a. s. Pikartská 1337/7 Ostrava Radvanice Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. o. s. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Jeruzalémská Praha 1 Partyzánské náměsí 7 Ostrava Ing. Martin Žák Ing. Robert Pilař, vvuu.cz, RNDr. Stanislav Malý Ing. Karel Lach, CSc Praktická činnost přímo v terénu,audit příslušných oblastí činností se zaměřením na BOZP či PO, praktické ověření v praxi pro diplomovou práci Seznámení se s provozem VTKCylinders, zabezpečením provozu a BOZP Zpracování provozní dokumentace v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pro konkrétní právní subjekty. Stínování bezpečnostních manažerů. Zaškolení/praxe na pracovní pozici zkušebního technika, odborného garanta Zkušební laboratoře č akreditované ČIA (proudění, prašnost, hluk, vibrace). Stipendijní smlouva, možnost diplomové práce Výzkumné zprávy, analýzy, studie,protokoly z měření, zprávy z cest apod. Praxe/stáž, zpracování podkladů pro doktorské a diplomové práce, spolupráce při zpracování námětů pro publikace na konferencích a v odborném tisku 24

25 3. Způsob hodnocení dosažených výsledků a jejich transfer do vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti 25

26 Projekt Safety Agent podporuje účast studentů a pedagogických pracovníků VŠB-TUO na odborných stážích/praxích, odborných seminářích a konferencích, kde je dosahováno výsledků, které je možné dělit následovně: v rámci odborných stáží/praxí, odborných seminářů a konferencí se jedná především o nové poznatky, které jsou následně implementovány do pedagogické činnosti, formou přednášek a diskuzí na seminářích, v rámci konferencí se jedná také o možnost prezentace výsledků vědeckovýzkumné činnosti. Transfer těchto dosažených výsledků může být hodnocen ve dvou rovinách, a to jak při jejich implementaci do vědeckovýzkumné, tak pedagogické činnosti. Zatímco ve vědeckovýzkumné oblasti je možný kvantifikovaný způsob hodnocení prostřednictvím získaných RIV bodů, tak v případě hodnocení transferu výsledků do pedagogické činnosti je možný pouze kvalitativní způsob. V případě transferu výsledků do výuky lze říci, že jednoznačně dochází ke zkvalitnění přednášek a seminářů, a to zejména implementací nových informací získaných na odborných stážích/praxích, konferencích a odborných seminářích. Současně jsou však tyto informace využívány při psaní nových vědeckých a přehledových článků, které jsou následně publikovány v prestižních časopisech. V oblasti vědeckovýzkumné činnosti lze jednoznačně deklarovat, že díky projektu Safety Agent mohou studenti i pedagogičtí pracovníci prezentovat své výsledky z vědeckovýzkumné činnosti na prestižních zahraničních a tuzemských konferencích, čímž dochází k nejen ke kvalitní propagaci fakulty, ale především značnému nárůstu RIV bodů, které slouží jako jedno z kritérií hodnocení úrovní vysokých škol v České republice. Dochází zejména k nárůstu RIV bodů ve čtyřech nejvýznamnějších kategoriích, kterými jsou: Jimp původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem Article, Review, Proceedings Paper nebo Letter ; JSC původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS společnosti Elsevier s příznakem Article, Review, Conference Paper nebo Letter; Jneimp původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi ERIH; Jrec původní/přehledový článek v odborném periodiku, které je zařazeno v aktuálním Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice Závěrem lze konstatovat, že podpora projektu Safety Agent při zkvalitňování vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti na VŠB-TUO je významná a podporuje dlouhodobý kvalitativní růst. 26

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

TeKoBe. Technologie pro. Komplexní Bezpečnost

TeKoBe. Technologie pro. Komplexní Bezpečnost Technologie pro TeKoBe Komplexní Bezpečnost Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. a kol. Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Bezpečnostní výzkum Mezi hlavní témata

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB TUO. Koncepce vědeckovýzkumné činnosti FBI

Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB TUO. Koncepce vědeckovýzkumné činnosti FBI Fakulta bezpečnostního inţenýrství VŠB TUO Koncepce vědeckovýzkumné činnosti FBI Vědecká rada Fakulty bezpečnostního inženýrství 7. dubna 2010 Osnova zprávy VaV Projekty VaV Specifický výzkum Spolupráce

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012

Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí nad Labem č. 6/2012 Statut Fakultní školy (Fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Univerzity Jana

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt IRICoN Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Název prioritního tématu: Rozvoj

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku

Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany [ ] se sídlem / místo podnikání [ ] zastoupená [ ] zapsaná u..

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE

STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE STATUT A PRAVIDLA INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY PEF ČZU V PRAZE Interní grantová agentura PEF ČZU v Praze (IGA PEF) je založena a provádí svou činnost ve smyslu Pravidel pro poskytování podpory na specifický

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání

ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání ERASMUS+ školní / odborné vzdělávání Klíčová akce 1 Projekty mobility osob Klíčová akce 2 Projekty spolupráce Výzva 2017 Na kafe s ERASMEM+ KLÍČOVÁ AKCE 1 Projekty mobility osob Zapojené instituce - školní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Interní grantová agentura LDF MENDELU

Interní grantová agentura LDF MENDELU 7. 10. 2015 Ing. Pavlína Pancová Šimková, Ph.D. Rada Interní grantové agentury Interní grantová agentura LDF MENDELU Výzva pro rok 2016 strana 2 Základní informace Vyhlášení 1. 9. 2015 Uzávěrka 23. 10.

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Zásady studentské grantové soutěže

Zásady studentské grantové soutěže Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. Zásady studentské grantové soutěže Touto směrnicí jsou stanovena pravidla soutěže na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci

Důvodová zpráva. Příloha: Memorandum o spolupráci Důvodová zpráva Katedra designu při Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci má v Jablonci nad Nisou své sídlo a je jediným subjektem nabízejícím vysokoškolské vzdělání v našem městě. Fakulta textilní

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti I. Harmonogram Termín Úkol Zajistí 2014 11. 2. 1. verze výzvy k celouniverzitní soutěži Prorektorka pro studium

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt

Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5. Projekt Příloha č. 1 Smlouvy Počet stran: 5 Projekt Zpracování legislativních podkladů pro provoz státních bezpilotních prostředků 1. Předmět řešení Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení současné legislativy

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více