Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život"

Transkript

1 Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice Rajhrad IČ: Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.: 66 /2013 Vypracovala: Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: Platnost dokumentu od: Mgr. Jaroslava Sklenářová, ředitelka školy Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program v těchto vzdělávacích oblastech a předmětech: 1. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vyučovací předmět Anglický jazyk: a učivo jsou nahrazeny zcela. 2. Do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, vyučovací předmět Matematika jsou doplněny a učivo 4. a 5. ročníku o zlomky a desetinná čísla. 3. Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, vyučovacích předmětů Prvouka a Přírodověda jsou doplněny a učivo dopravní výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a finanční gramotnosti. 4. Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, vyučovacího předmětu Vlastivěda v tu Místo, kde žijeme, jsou zrušeny školní a učivo dopravní výchovy.

2 1. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk ve 3. ročníku - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Školní ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI ŠV: vybaví si slovní zásobu v daných okruzích ŠV: rozpozná známá slova a slovní spojení Rodina - vlastní jména osob Číslice 0-20 Barvy Hračky Školní pomůcky Oblečení Jídlo, nápoje Lidské tělo Zvířata Místnosti, nábytek Činnosti - sporty Písničky Vánoce, Velikonoce OSV 2 Informace o mé osobě MkV 2 Tolerantní vztahy s jinými lidmi -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně ŠV: použije základní zdvořilostní obraty pozdraví, rozloučí se, poděkuje ŠV: rozumí jednoduchým pokynům ve třídě Pozdrav, rozloučení Poděkování Pokyny ve třídě Krátké odpovědi Popis osoby - postavy Dopis kamarádovi OSV 3 Regulace vl. chování - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu ŠV: reaguje na otázky učitele ŠV: porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy ŠV: porozumí tu krátkého textu ŠV: napíše krátká sdělení - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu ŠV: utvoří větu jednoduchou ŠV: porozumí otázkám a záporným větám Věta jednoduchá, otázka, zápor u slovesa být Sloveso mít Sloveso moci, umět Člen určitý a neurčitý OSV 1Rozvoj schopnosti poznávání - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

3 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk ve 4. ročníku - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných t, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tům - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších Školní POSLECH S POROZUMĚNÍM ŠV: vybaví si slovní zásobu daného tu ŠV: reaguje na pokyny a otázky učitele ŠV: seznamuje se s jednoduchými poslechovými texty ŠV: čte nahlas krátké texty, napodobuje předkládanou správnou výslovnost ŠV: porozumí smyslu krátkých textů ŠV: orientuje se v krátkém textu Domov Rodina - členové rodiny Číslice Časové údaje hodiny, dny v týdnu, měsíce Jídlo, nápoje Zvířata Bydliště - názvy budov Nákupy Volný čas, aktivity Povolání Počasí Svátky Písničky Vánoce, Velikonoce Motivační písně a říkanky Poslechové ukázky texty k tům s ilustrativními materiály ČTENÍ S POROZUMĚNÍM ŠV: vyhledá informaci v textu a písemně odpoví na otázku ŠV: reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku ŠV: reprodukuje krátkou konverzaci na známé ŠV: vybaví si pozdravy při setkání a loučení s dítětem i dospělým MLUVENÍ Krátké texty k tickým okruhům Komiksy, jednoduché příběhy na daná ta, říkanky Říkanky a písničky Orientace v textu Hra v rolích Přítomný čas prostý / průběhový Tvary sloves to be, to have got Osobní a přivlastňovací zájmena Základní předložky místa MkV 1Písně, poezie angl. mluvících zemí MkV 2Příběhy dětí VMEGS 1 Život dětí v jiných zemích

4 osvojovaných t - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných t a podobné otázky pokládá - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - používá slovník Školní ŠV: sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci ŠV: sdělí, co má a nemá rád ŠV: zeptá se na množství a cenu ŠV: sestaví jednoduché věty ŠV: popíše sebe samého a další osoby ŠV: popíše místo svého bydliště prostředí, v němž žije ŠV: dopíše do formuláře dle zadání údaje o sobě ŠV: vyhledá ve slovníku potřebné výrazy PSANÍ Určení místa Popis počasí Nákup zboží v obchodě Pozdravy Rozhovor Hra v rolích, modelové situace na dané Popis své osoby Popis rodiny Dopis kamarádovi Jednoduchý formulář s osobními údaji Základní gramatické struktury a typy vět tvary slovesa to be, to have got Přítomný čas prostý / průběhový Práce se slovníkem VMEGS 1 Život dětí v jiných zemích

5 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk v 5. ročníku - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných t, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tům Školní POSLECH S POROZUMĚNÍM ŠV: vybaví si slovní zásobu daného tu ŠV: rozpozná známá slova a slovní spojení ŠV: porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět ŠV: reaguje na pokyny a otázky učitele ŠV: porozumí tu krátkého textu ŠV: seznamuje se s jednoduchými poslechovými texty ŠV: čte nahlas krátké texty, napodobuje předkládanou správnou výslovnost ŠV: porozumí smyslu krátkých textů ŠV: orientuje se v krátkém textu ŠV: vyhledá informaci v textu, písemně či ústně odpoví na otázku Domov Rodina - členové rodiny Číslice Abeceda Časové údaje hodiny, dny v týdnu, měsíce Názvy zemí Školní předměty, rozvrh Jídlo, nápoje Zvířata Nábytek Oblečení Bydliště popis domu, města Nákupy ceny Volný čas, aktivity Povolání Počasí Vývěsky, plakáty Vánoce, Velikonoce Poslechové ukázky texty k tům s ilustrativními materiály Vyučovací předměty v angl. škole, rozvrh, prázdniny Nákupy - ceny výrobků, potravin Svátky (Vánoce, ) ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Krátké texty k tematickým okruhům Komiksy, jednoduché příběhy na daná ta, říkanky Osobní dopis Adresa VMEGS 2 Vzdělávání mladých Evropanů

6 - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných t - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných t a podobné otázky pokládá - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - používá slovník Školní ŠV: reprodukuje jednoduchou písničku ŠV: představí sebe i členy své rodiny, uvede věk, kde bydlí, co dělá, povolání ŠV: reprodukuje krátkou konverzaci na známé ŠV: použije základní zdvořilostní obraty (oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ŠV: sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci ŠV: sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá ŠV: sdělí, co má a nemá rád, co umí ŠV: zeptá se na množství a cenu ŠV: sestaví jednoduché věty ŠV: napíše krátký pozdrav nebo vzkaz ŠV: popíše sebe samého a další osoby ŠV: popíše místo svého bydliště prostředí, v němž žije ŠV: popíše každodenní činnosti ŠV: popíše plány ŠV: dopíše do formuláře dle zadání údaje o sobě ŠV: vyhledá ve slovníku potřebné výrazy MLUVENÍ PSANÍ Říkanky a písničky Orientace v textu Základní gramatické struktury a typy vět tvary slovesa to be, to have got Neurčitý člen Množné číslo Vazba There is / there are Přítomný čas prostý / průběhový Osobní a přivlastňovací zájmena Přídavná jména Otázky s Wh- Předložky místa a časové předložky Pozdravy Určení místa Popis počasí Nákup zboží v obchodě Rozhovor Hra v rolích, modelové situace na dané Popis osoby Popis rodiny Denní činnosti Dopis kamarádovi Jednoduchý formulář s osobními údaji Práce se slovníkem OSV 4 plánování volného času OSV 4 plánování volného času

7 2. Vzdělávací obsah předmětu Matematika ve 4. ročníku Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Školní Číslo a početní operace ŠV: Převádí celá čísla na zlomky ŠV: Určí část z celku ŠV: Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života ŠV: Využívá názorných obrázků k určování částí celku Celek, část, zlomek Čitatel, jmenovatel, zlomková čára Čtení a zápis zlomků Názorné vyznačení části textu polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina z celku Řešení a tvorba slovních úloh k určování částí celku OSV Rozvoj schopností, poznávání Porovná a sčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel ŠV: Porovnává a sčítá zlomky se stejným jmenovatelem Porovnávání a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem Vzdělávací obsah předmětu Matematika v 5. ročníku Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Školní Číslo a početní operace ŠV: Převádí celá čísla na zlomky ŠV: Určí část z celku ŠV: Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života ŠV: Využívá názorných obrázků k určování částí celku Celek, část, zlomek Čitatel, jmenovatel, zlomková čára Čtení a zápis zlomků Názorné vyznačení části textu polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina z celku Řešení a tvorba slovních úloh k určování částí celku OSV Rozvoj schopností, poznávání Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty ŠV: Porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem ŠV: Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života Porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Desetinné číslo Zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem

8 Školní ŠV: Přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti ŠV: Porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin Čtení a psaní desetinného čísla řádu desetin a setin Vyznačení des. čísla na číselné ose Užití desetinného čísla v praktických situacích Porovnávání desetinných čísel Porozumí významu znaku pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose ŠV: Znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až ŠV: Nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě Číselná osa /kladná a záporná část/ Psaní a čtení záporných čísel Měření teploty, vyjádření dlužné částky 3. Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 1. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Školní ŠV: rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru ŠV: v modelových situacích prokáže znalost správného cestování autem Člověk a jeho zdraví Osobní bezpečí - vhodná a nevhodná místa pro hru Cestování Bezpečné chování v silničním provozu - chování v dopravních prostředcích (jízda autem autosedačka, nástup, výstup) VDO 2: Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy OSV 4: Psychohygie na: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích vztahy, respektování, podpora, pomoc

9 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 2. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Školní ŠV: rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru Člověk a jeho zdraví ŠV: v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky Osobní bezpečí - vhodná a nevhodná místa pro hru Cestování Bezpečné chování v silničním provozu - chování v dopravních prostředcích: - jízda autem (nástup, výstup, autosedačka) - jízda v hromadných prostředcích (nástup, výstup, vztahy mezi cestujícími) VDO 2: Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy OSV 4: Psychohygie na: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích vztahy, respektování, podpora, pomoc Vzdělávací obsah předmětu Prvouka ve 3. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Školní ŠV: zná čísla tísňového volání ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ŠV: umí správně volat na tísňovou linku Čísla tísňového volání a správný způsob volání na tísňovou linku Místo pro hru silnice a chodník / vhodná a nevhodná místa ke hře/, obytná zóna a její pravidla VDO 2:přijímá odpovědnost za své chování

10 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda ve 4. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí správné závěry pro své chování jako chodec a cyklista Školní ŠV: popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ŠV: zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole ŠV: vybere bezpečné místo pro pohyb na kole ŠV: správně používá reflexní doplňky a výbavu kola ŠV: v modelových situacích prokáže znalost v krizové situaci Cyklista Výbava jízdního kola a cyklisty /přilba, její funkce a použití, reflexní doplňky pro bezpečnou jízdu/ Způsob jízdy na jízdním kole technika jízdy Bezpečná cesta místa pro jízdu na kole / stezky pro cyklisty, obytná zóna/ Cyklista na silnici vedení kola, přecházení s kolem bez přechodu a po přechodu, kde si hrát /vhodná a nevhodná místa ke hře/,vybrané značky OSV 7 : péče o dobré vztahy, respektování podpora a pomoc VDO2:přijímá odpovědnost za své chování Rozpozná život ohrožující zranění ŠV: ošetří drobná poranění a přivolá lékařskou pomoc Ošetření drobných poranění Obvazový materiál OSV 2: moje tělo, co o sobě vím Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda v 5. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista Školní ŠV: snaží se předcházet nebezpečí ŠV: rozezná další dopravní značky ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ŠV: bezpečně ovládá pravidla chodce a cyklisty Na chodníku shrnutí pravidel ohleduplného chování na chodníku Chodec a cyklista na silnici pravidla chůze po silnici pro skupiny i jednotlivce, základní pravidla bezpečné jízdy na silnici VDO 2: přijímá odpovědnost za své chování Cyklista na křižovatce pravidla pro bezpečné překonání křižovatky Rozpozná život ohrožující zranění ŠV: zajistí předlékařskou pomoc a přivolá lékařskou pomoc Předlékařská první pomoc základní postupy základní postupy

11 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 1. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Školní ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, sport a zájmová činnost), s ohněm, s mimořádnou událostí Místo, kde žijeme Člověk a jeho zdraví Domov orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Domov, prostředí domova nebezpečné látky, manipulace s elektřinou, ohněm Kontakt s neznámou osobou Bezpečná cesta do školy Škola prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole Sebeochrana, pomoc a prevence rizik Péče o zdraví Domov - pravidla chování První pomoc, ochrana a předcházení úrazům, otravám a jiným ohrožením vztahy, respektování, podpora, pomoc chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné ŠV: přivolá pomoc (některým z osvojených způsobů) ŠV: v případě potřeby použije linku tísňového volání; ovládá základní způsoby komunikace s operátory (přiměřeně k věku) Domov, trávení volného času Důležitá telefonní čísla: 150, 155, 158, 112 vztahy, respekto - vání, podpora, pomoc

12 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 2. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; Školní ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: odhadne riziko, nebezpečnou situaci ŠV: dodržuje zásady bezpečného chování v běžných životních situacích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního zdraví a jiných ŠV: přivolá pomoc (některým z osvojených způsobů) ŠV: v případě potřeby použije linku tísňového volání ŠV: ovládá základní Místo, kde žijeme Člověk a jeho zdraví Domov orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Domov, prostředí domova nebezpečné látky, manipulace s elektřinou, ohněm Kontakt s neznámou osobou Bezpečná cesta do školy Škola prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole Sebeochrana, pomoc a prevence rizik Péče o zdraví První pomoc, ochrana a předcházení úrazům, otravám a jiným ohrožením vztahy, respektování, podpora, pomoc vztahy, respekto - vání, podpora, pomoc

13 ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek způsoby komunikace s operátory (přiměřeně k věku) reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech vztahy, respektování, podpora, pomoc Vzdělávací obsah předmětu Prvouka ve 3. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na konkrétních příkladech rozpozná mimořádnou událost rozpozná rozdíl mezi signály/varovný signál, požární poplach, zkouška sirén/ Školní ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: rozpozná rozdíl mezi signály Místo, kde žijeme Opakování učiva z předchozího ročníku Seznámení s pojmem, nejčastější mimořádné události /povodně, vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek/ Varování před nebezpečím /konkretizace různých způsobů varování, varovný signál Všeobecná výstraha/ vztahy, respektování, podpora, pomoc jedná racionálně podle osvojeného schématu v přírodě, kdy se ztratí a zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy ŠV: zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy ŠV: zná rizika bezdůvodného volání na tísňovou linku Zásady volání na tísňové linky /co zajišťují, kdy volat, rizika a dopady bezdůvodného volání na tísňové linky/ Chová se účelně v případě požáru, mimořádné události i jiných rizikových situací běžného života, hledá pomoc u důvěryhodné osoby ŠV: dodržuje zásady bezpečného chování v případě mimořádné události, v různých životních situacích a v různém prostředí hledá pomoc u důvěryhodné osoby Člověk a jeho zdraví Požáry /modelové situace způsobů chování při požárech/ Nebezpečí zábavní pyrotechniky Péče o zdraví První pomoc, ochrana a předcházení úrazům, otravám a jiným ohrožením Citlivé a věku odpovídající vysvětlení podstaty rizikového chování /v souvislosti se šikanou drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou/ vztahy, respekto - vání, podpora, pomoc

14 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda ve 4. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit Školní ROZNANITOST PŘÍRODY ŠV: bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu v případě rizikových situací /nouzové východy, únikové cesty/ ŠV: zvládá pravidla bezpečného zacházení s ohněm ŠV: rozezná označení uzávěrů vody a plynu, elektřiny ŠV: poskytne základní první pomoc /dezinfikuje a ošetří drobná poranění/ ŠV: přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího Osobní bezpečí a prevence zdraví vysvětlení pojmů: strach, zbabělost, statečnost, příklady ze života, evakuace / obecně/,označení uzávěrů vody, plynu, elektřiny, nález neznámého předmětu, látky, munice, sloupy a stožáry elektrického vedení, spadlé dráty elektrického vedení Požáry a jejich rizika příčina vzniku požáru, požáry v přírodě, lesní požáry, největší rizika požáru Péče o zdraví a poskytování první pomoci různý obvazový materiál a technika vzhledem k poraněné části těla, nácvik, rizika u vody, co se se mnou může dít v nebezpečných situacích Rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a sezóními činnostmi OSV 2:moje tělo, moje psychika OSV 9: řešení konfliktů, dovednost pro kooperaci Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a způsob, jak se před nimi chránit

15 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda v 5. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí Školní ROZMANITOST PŘÍRODY ŠV: v modelové situaci uplatní správný postup při zásahu jiného člověka elektrickým proudem ŠV: ošetří úrazy různého charakteru Integrovaný záchranný systém složky, význam při řešení mimořádných událostí OSV 4: předcházení stresům v mezilidských vztazích OSV 2: moje tělo, moje psychika V modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit ŠV: charakterizuje základní složky, funkce a činnost integrovaného záchranného systému ŠV: rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár Požáry a jejich rizika způsob chování při požárech, možnosti hašení požáru / modelové situace/,hasicí přístroje /obecně / Péče o zdraví a poskytování první pomoci- resuscitace /praktická ukázka, nácvik/,přivolání pomoci, nahlášení události / praktický výcvik/,rizika otrav / léky, houby, jedovaté rostliny, plyn, alkohol, cigarety, drogy, čisticí prostředek, chemické látky, nebezpečné neznámé látky na skládkách odpadu /rizika v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů

16 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda ve 4. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Finanční gramotnost Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů Školní LIDÉ KOLEM NÁS ŠV: zná cenu nákupu ŠV: zkontroluje vrácené peníze ŠV: chápe pojmy: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti ŠV: zná použití platební karty Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti Hotovostní a bezhotovostní forma peněz Způsoby placení OSV 1 : rozvoj schopností poznávání a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů Vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy ŠV: chápe význam spoření ŠV: poznává riziko půjčování peněz Banka jako správce peněz Půjčování peněz Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda v 5. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Finanční gramotnost Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů Školní LIDÉ KOLEM NÁS ŠV: zná cenu nákupu ŠV: zkontroluje vrácené peníze ŠV: chápe pojmy: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti ŠV: zná použití platební karty Rozpočet, porovnání příjmů a výdajů domácnosti Hotovostní a bezhotovostní forma peněz Platební karta a její použití OSV 1 : rozvoj schopností poznávání a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů Vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy ŠV: chápe význam spoření ŠV: uvědomuje si riziko půjčování peněz a vracení dluhů Banka jako správce peněz Úspory, půjčky, vracení dluhů

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku V očekávaném výstupu má žák prokázat schopnost rozhodnout, co je celek a co jeho část. Za podpory názorných obrázků

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO místním propojování zeměpisných a kulturních informací. projevech. situacích. Utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně Poznávání podstaty

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Přírodověda 4.ročník 2015/2016

Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 3.ročníku Soužití mezi lidmi modelové situace, pravidla třídy, principy demokracie Vlastnictví

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků.

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Příloha č. 3 3.9 Zařazení tematiky Dopravní výchovy do výuky Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Tematika se zařazuje v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 5.4 Oblast: Předmět: 5.4.1 Obor: Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast je jedinou vzdělávací oblastí RVP, která se vyučuje pouze na 1. stupni Obsah učiva je rozdělen do pěti tematických

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdrav Seznámení s novým předmětem Představení nové učebnice Chit Chat Pozdrav, představení sebe sama Rozhovory, poslech Odhaduje a rozpoznává anglické slovo od slova v jiném jazyce rozlišuje učebnici,

Více

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV)

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV) Dodatek ke školní kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1 (podle RVP ZV) Název školního vzdělávacího programu: Proč?... Proč ne? Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: osmiletý

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve čtyřech tematických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová Vyučuje: PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Finanční gramotnost PŘÍLOHA 2: Finanční gramotnost. Formy práce :

Finanční gramotnost PŘÍLOHA 2: Finanční gramotnost. Formy práce : Finanční gramotnost PŘÍLOHA 2: Finanční gramotnost Finanční gramotnost je nově zařazena v RVP ZV do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Žáci jsou seznamováni se světem financí a tato oblast přispívá

Více

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Pozdravy, oslovení, části Umí se představit, dne,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

ANGLICKÝ JAZYK - ve znění standardů platných od 1.9. 2013

ANGLICKÝ JAZYK - ve znění standardů platných od 1.9. 2013 ANGLICKÝ JAZYK - ve znění standardů platných od 1.9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce souvisí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 22. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Tematický okruh:

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 22. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Tematický okruh: VY_12_INOVACE_1JON36 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 22. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Věta, podmět a přísudek

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 3. G. GREGOVSKA je schopen používat odpovídající kultivovaný pozdrav osvojená slovíčka vyslovuje foneticky správně, dbá správné artikulace rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 18. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Tematický okruh: Stal jsem se cyklistou

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 18. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Tematický okruh: Stal jsem se cyklistou VY_12_INOVACE_1JON35 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 18. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Slovesa Anotace:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením

Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Školní učební plán 1.stupně dle Rámcového vzdělávacího plánu s přihlédnutím k ZŠ praktické pro žáky s lehkým mentálním postižením Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem hodin: Disp.hodin: Jazyk a jazyková komunikace:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Ruský jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2

ŠVP Sport Základní škola Dělnická Stránka 2 Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP... 4 2.1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1.1 Zaměření školy... 4 2.1.2 Sportovní vybavení školy... 4 2.1.3 Žáci sportovních tříd... 4 2.1.4

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dobré základy úspěch v dalším životě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice,

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1. Úplnost a velikost školy... 4 2.2. Vybavení

Více

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období

Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika - 2.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více