Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život"

Transkript

1 Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice Rajhrad IČ: Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.: 66 /2013 Vypracovala: Školská rada projednala dne: Pedagogická rada projednala dne: Platnost dokumentu od: Mgr. Jaroslava Sklenářová, ředitelka školy Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program v těchto vzdělávacích oblastech a předmětech: 1. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vyučovací předmět Anglický jazyk: a učivo jsou nahrazeny zcela. 2. Do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, vyučovací předmět Matematika jsou doplněny a učivo 4. a 5. ročníku o zlomky a desetinná čísla. 3. Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, vyučovacích předmětů Prvouka a Přírodověda jsou doplněny a učivo dopravní výchovy, ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí a finanční gramotnosti. 4. Ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, vyučovacího předmětu Vlastivěda v tu Místo, kde žijeme, jsou zrušeny školní a učivo dopravní výchovy.

2 1. Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk ve 3. ročníku - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal Školní ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI ŠV: vybaví si slovní zásobu v daných okruzích ŠV: rozpozná známá slova a slovní spojení Rodina - vlastní jména osob Číslice 0-20 Barvy Hračky Školní pomůcky Oblečení Jídlo, nápoje Lidské tělo Zvířata Místnosti, nábytek Činnosti - sporty Písničky Vánoce, Velikonoce OSV 2 Informace o mé osobě MkV 2 Tolerantní vztahy s jinými lidmi -rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně ŠV: použije základní zdvořilostní obraty pozdraví, rozloučí se, poděkuje ŠV: rozumí jednoduchým pokynům ve třídě Pozdrav, rozloučení Poděkování Pokyny ve třídě Krátké odpovědi Popis osoby - postavy Dopis kamarádovi OSV 3 Regulace vl. chování - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu ŠV: reaguje na otázky učitele ŠV: porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy ŠV: porozumí tu krátkého textu ŠV: napíše krátká sdělení - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální oporu ŠV: utvoří větu jednoduchou ŠV: porozumí otázkám a záporným větám Věta jednoduchá, otázka, zápor u slovesa být Sloveso mít Sloveso moci, umět Člen určitý a neurčitý OSV 1Rozvoj schopnosti poznávání - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení

3 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk ve 4. ročníku - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných t, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tům - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších Školní POSLECH S POROZUMĚNÍM ŠV: vybaví si slovní zásobu daného tu ŠV: reaguje na pokyny a otázky učitele ŠV: seznamuje se s jednoduchými poslechovými texty ŠV: čte nahlas krátké texty, napodobuje předkládanou správnou výslovnost ŠV: porozumí smyslu krátkých textů ŠV: orientuje se v krátkém textu Domov Rodina - členové rodiny Číslice Časové údaje hodiny, dny v týdnu, měsíce Jídlo, nápoje Zvířata Bydliště - názvy budov Nákupy Volný čas, aktivity Povolání Počasí Svátky Písničky Vánoce, Velikonoce Motivační písně a říkanky Poslechové ukázky texty k tům s ilustrativními materiály ČTENÍ S POROZUMĚNÍM ŠV: vyhledá informaci v textu a písemně odpoví na otázku ŠV: reprodukuje jednoduchou říkanku a písničku ŠV: reprodukuje krátkou konverzaci na známé ŠV: vybaví si pozdravy při setkání a loučení s dítětem i dospělým MLUVENÍ Krátké texty k tickým okruhům Komiksy, jednoduché příběhy na daná ta, říkanky Říkanky a písničky Orientace v textu Hra v rolích Přítomný čas prostý / průběhový Tvary sloves to be, to have got Osobní a přivlastňovací zájmena Základní předložky místa MkV 1Písně, poezie angl. mluvících zemí MkV 2Příběhy dětí VMEGS 1 Život dětí v jiných zemích

4 osvojovaných t - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných t a podobné otázky pokládá - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - používá slovník Školní ŠV: sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci ŠV: sdělí, co má a nemá rád ŠV: zeptá se na množství a cenu ŠV: sestaví jednoduché věty ŠV: popíše sebe samého a další osoby ŠV: popíše místo svého bydliště prostředí, v němž žije ŠV: dopíše do formuláře dle zadání údaje o sobě ŠV: vyhledá ve slovníku potřebné výrazy PSANÍ Určení místa Popis počasí Nákup zboží v obchodě Pozdravy Rozhovor Hra v rolích, modelové situace na dané Popis své osoby Popis rodiny Dopis kamarádovi Jednoduchý formulář s osobními údaji Základní gramatické struktury a typy vět tvary slovesa to be, to have got Přítomný čas prostý / průběhový Práce se slovníkem VMEGS 1 Život dětí v jiných zemích

5 Vzdělávací obsah předmětu Anglický jazyk v 5. ročníku - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných t, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu - čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu - rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu - vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tům Školní POSLECH S POROZUMĚNÍM ŠV: vybaví si slovní zásobu daného tu ŠV: rozpozná známá slova a slovní spojení ŠV: porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět ŠV: reaguje na pokyny a otázky učitele ŠV: porozumí tu krátkého textu ŠV: seznamuje se s jednoduchými poslechovými texty ŠV: čte nahlas krátké texty, napodobuje předkládanou správnou výslovnost ŠV: porozumí smyslu krátkých textů ŠV: orientuje se v krátkém textu ŠV: vyhledá informaci v textu, písemně či ústně odpoví na otázku Domov Rodina - členové rodiny Číslice Abeceda Časové údaje hodiny, dny v týdnu, měsíce Názvy zemí Školní předměty, rozvrh Jídlo, nápoje Zvířata Nábytek Oblečení Bydliště popis domu, města Nákupy ceny Volný čas, aktivity Povolání Počasí Vývěsky, plakáty Vánoce, Velikonoce Poslechové ukázky texty k tům s ilustrativními materiály Vyučovací předměty v angl. škole, rozvrh, prázdniny Nákupy - ceny výrobků, potravin Svátky (Vánoce, ) ČTENÍ S POROZUMĚNÍM Krátké texty k tematickým okruhům Komiksy, jednoduché příběhy na daná ta, říkanky Osobní dopis Adresa VMEGS 2 Vzdělávání mladých Evropanů

6 - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se - sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných t - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných t a podobné otázky pokládá - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - používá slovník Školní ŠV: reprodukuje jednoduchou písničku ŠV: představí sebe i členy své rodiny, uvede věk, kde bydlí, co dělá, povolání ŠV: reprodukuje krátkou konverzaci na známé ŠV: použije základní zdvořilostní obraty (oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ŠV: sestaví odpověď na jednoduchou otázku při konverzaci ŠV: sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá ŠV: sdělí, co má a nemá rád, co umí ŠV: zeptá se na množství a cenu ŠV: sestaví jednoduché věty ŠV: napíše krátký pozdrav nebo vzkaz ŠV: popíše sebe samého a další osoby ŠV: popíše místo svého bydliště prostředí, v němž žije ŠV: popíše každodenní činnosti ŠV: popíše plány ŠV: dopíše do formuláře dle zadání údaje o sobě ŠV: vyhledá ve slovníku potřebné výrazy MLUVENÍ PSANÍ Říkanky a písničky Orientace v textu Základní gramatické struktury a typy vět tvary slovesa to be, to have got Neurčitý člen Množné číslo Vazba There is / there are Přítomný čas prostý / průběhový Osobní a přivlastňovací zájmena Přídavná jména Otázky s Wh- Předložky místa a časové předložky Pozdravy Určení místa Popis počasí Nákup zboží v obchodě Rozhovor Hra v rolích, modelové situace na dané Popis osoby Popis rodiny Denní činnosti Dopis kamarádovi Jednoduchý formulář s osobními údaji Práce se slovníkem OSV 4 plánování volného času OSV 4 plánování volného času

7 2. Vzdělávací obsah předmětu Matematika ve 4. ročníku Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Školní Číslo a početní operace ŠV: Převádí celá čísla na zlomky ŠV: Určí část z celku ŠV: Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života ŠV: Využívá názorných obrázků k určování částí celku Celek, část, zlomek Čitatel, jmenovatel, zlomková čára Čtení a zápis zlomků Názorné vyznačení části textu polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina z celku Řešení a tvorba slovních úloh k určování částí celku OSV Rozvoj schopností, poznávání Porovná a sčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel ŠV: Porovnává a sčítá zlomky se stejným jmenovatelem Porovnávání a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem Vzdělávací obsah předmětu Matematika v 5. ročníku Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Školní Číslo a početní operace ŠV: Převádí celá čísla na zlomky ŠV: Určí část z celku ŠV: Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života ŠV: Využívá názorných obrázků k určování částí celku Celek, část, zlomek Čitatel, jmenovatel, zlomková čára Čtení a zápis zlomků Názorné vyznačení části textu polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina z celku Řešení a tvorba slovních úloh k určování částí celku OSV Rozvoj schopností, poznávání Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty ŠV: Porovnává, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem ŠV: Vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života Porovnávání, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Desetinné číslo Zlomky se jmenovatelem 10, 100 a jejich zápis desetinným číslem

8 Školní ŠV: Přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin a setin na číselné ose, ve čtvercové síti ŠV: Porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin Čtení a psaní desetinného čísla řádu desetin a setin Vyznačení des. čísla na číselné ose Užití desetinného čísla v praktických situacích Porovnávání desetinných čísel Porozumí významu znaku pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose ŠV: Znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až ŠV: Nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě Číselná osa /kladná a záporná část/ Psaní a čtení záporných čísel Měření teploty, vyjádření dlužné částky 3. Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 1. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Školní ŠV: rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru ŠV: v modelových situacích prokáže znalost správného cestování autem Člověk a jeho zdraví Osobní bezpečí - vhodná a nevhodná místa pro hru Cestování Bezpečné chování v silničním provozu - chování v dopravních prostředcích (jízda autem autosedačka, nástup, výstup) VDO 2: Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy OSV 4: Psychohygie na: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích vztahy, respektování, podpora, pomoc

9 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 2. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Školní ŠV: rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru Člověk a jeho zdraví ŠV: v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky Osobní bezpečí - vhodná a nevhodná místa pro hru Cestování Bezpečné chování v silničním provozu - chování v dopravních prostředcích: - jízda autem (nástup, výstup, autosedačka) - jízda v hromadných prostředcích (nástup, výstup, vztahy mezi cestujícími) VDO 2: Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy OSV 4: Psychohygie na: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích vztahy, respektování, podpora, pomoc Vzdělávací obsah předmětu Prvouka ve 3. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: Rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek Školní ŠV: zná čísla tísňového volání ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ŠV: umí správně volat na tísňovou linku Čísla tísňového volání a správný způsob volání na tísňovou linku Místo pro hru silnice a chodník / vhodná a nevhodná místa ke hře/, obytná zóna a její pravidla VDO 2:přijímá odpovědnost za své chování

10 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda ve 4. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí správné závěry pro své chování jako chodec a cyklista Školní ŠV: popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ŠV: zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na jízdním kole ŠV: vybere bezpečné místo pro pohyb na kole ŠV: správně používá reflexní doplňky a výbavu kola ŠV: v modelových situacích prokáže znalost v krizové situaci Cyklista Výbava jízdního kola a cyklisty /přilba, její funkce a použití, reflexní doplňky pro bezpečnou jízdu/ Způsob jízdy na jízdním kole technika jízdy Bezpečná cesta místa pro jízdu na kole / stezky pro cyklisty, obytná zóna/ Cyklista na silnici vedení kola, přecházení s kolem bez přechodu a po přechodu, kde si hrát /vhodná a nevhodná místa ke hře/,vybrané značky OSV 7 : péče o dobré vztahy, respektování podpora a pomoc VDO2:přijímá odpovědnost za své chování Rozpozná život ohrožující zranění ŠV: ošetří drobná poranění a přivolá lékařskou pomoc Ošetření drobných poranění Obvazový materiál OSV 2: moje tělo, co o sobě vím Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda v 5. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Dopravní výchovu: Vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista Školní ŠV: snaží se předcházet nebezpečí ŠV: rozezná další dopravní značky ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ ŠV: bezpečně ovládá pravidla chodce a cyklisty Na chodníku shrnutí pravidel ohleduplného chování na chodníku Chodec a cyklista na silnici pravidla chůze po silnici pro skupiny i jednotlivce, základní pravidla bezpečné jízdy na silnici VDO 2: přijímá odpovědnost za své chování Cyklista na křižovatce pravidla pro bezpečné překonání křižovatky Rozpozná život ohrožující zranění ŠV: zajistí předlékařskou pomoc a přivolá lékařskou pomoc Předlékařská první pomoc základní postupy základní postupy

11 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 1. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných Školní ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, sport a zájmová činnost), s ohněm, s mimořádnou událostí Místo, kde žijeme Člověk a jeho zdraví Domov orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Domov, prostředí domova nebezpečné látky, manipulace s elektřinou, ohněm Kontakt s neznámou osobou Bezpečná cesta do školy Škola prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole Sebeochrana, pomoc a prevence rizik Péče o zdraví Domov - pravidla chování První pomoc, ochrana a předcházení úrazům, otravám a jiným ohrožením vztahy, respektování, podpora, pomoc chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné ŠV: přivolá pomoc (některým z osvojených způsobů) ŠV: v případě potřeby použije linku tísňového volání; ovládá základní způsoby komunikace s operátory (přiměřeně k věku) Domov, trávení volného času Důležitá telefonní čísla: 150, 155, 158, 112 vztahy, respekto - vání, podpora, pomoc

12 Vzdělávací obsah předmětu Prvouka v 2. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné; Školní ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: odhadne riziko, nebezpečnou situaci ŠV: dodržuje zásady bezpečného chování v běžných životních situacích tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho fyzického i duševního zdraví a jiných ŠV: přivolá pomoc (některým z osvojených způsobů) ŠV: v případě potřeby použije linku tísňového volání ŠV: ovládá základní Místo, kde žijeme Člověk a jeho zdraví Domov orientace v místě bydliště, adresa bydliště žáka Domov, prostředí domova nebezpečné látky, manipulace s elektřinou, ohněm Kontakt s neznámou osobou Bezpečná cesta do školy Škola prostředí školy, orientace ve škole, činnosti ve škole Sebeochrana, pomoc a prevence rizik Péče o zdraví První pomoc, ochrana a předcházení úrazům, otravám a jiným ohrožením vztahy, respektování, podpora, pomoc vztahy, respekto - vání, podpora, pomoc

13 ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek způsoby komunikace s operátory (přiměřeně k věku) reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech vztahy, respektování, podpora, pomoc Vzdělávací obsah předmětu Prvouka ve 3. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na konkrétních příkladech rozpozná mimořádnou událost rozpozná rozdíl mezi signály/varovný signál, požární poplach, zkouška sirén/ Školní ŠV: chápe konkrétní nebezpečí spojená s riziky běžného života (doprava, chemické látky v domácnosti, elektrický proud, manipulace s ohněm, sport a zájmová činnost), s mimořádnou událostí ŠV: rozpozná rozdíl mezi signály Místo, kde žijeme Opakování učiva z předchozího ročníku Seznámení s pojmem, nejčastější mimořádné události /povodně, vichřice, požáry, laviny, únik nebezpečných látek/ Varování před nebezpečím /konkretizace různých způsobů varování, varovný signál Všeobecná výstraha/ vztahy, respektování, podpora, pomoc jedná racionálně podle osvojeného schématu v přírodě, kdy se ztratí a zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy ŠV: zná čísla na tísňovou linku, domů, do školy ŠV: zná rizika bezdůvodného volání na tísňovou linku Zásady volání na tísňové linky /co zajišťují, kdy volat, rizika a dopady bezdůvodného volání na tísňové linky/ Chová se účelně v případě požáru, mimořádné události i jiných rizikových situací běžného života, hledá pomoc u důvěryhodné osoby ŠV: dodržuje zásady bezpečného chování v případě mimořádné události, v různých životních situacích a v různém prostředí hledá pomoc u důvěryhodné osoby Člověk a jeho zdraví Požáry /modelové situace způsobů chování při požárech/ Nebezpečí zábavní pyrotechniky Péče o zdraví První pomoc, ochrana a předcházení úrazům, otravám a jiným ohrožením Citlivé a věku odpovídající vysvětlení podstaty rizikového chování /v souvislosti se šikanou drogami, fyzickým a duševním násilím, agresivitou/ vztahy, respekto - vání, podpora, pomoc

14 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda ve 4. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit Školní ROZNANITOST PŘÍRODY ŠV: bezpečně se pohybuje v budově i mimo budovu v případě rizikových situací /nouzové východy, únikové cesty/ ŠV: zvládá pravidla bezpečného zacházení s ohněm ŠV: rozezná označení uzávěrů vody a plynu, elektřiny ŠV: poskytne základní první pomoc /dezinfikuje a ošetří drobná poranění/ ŠV: přivolá pomoc dospělého k záchraně tonoucího Osobní bezpečí a prevence zdraví vysvětlení pojmů: strach, zbabělost, statečnost, příklady ze života, evakuace / obecně/,označení uzávěrů vody, plynu, elektřiny, nález neznámého předmětu, látky, munice, sloupy a stožáry elektrického vedení, spadlé dráty elektrického vedení Požáry a jejich rizika příčina vzniku požáru, požáry v přírodě, lesní požáry, největší rizika požáru Péče o zdraví a poskytování první pomoci různý obvazový materiál a technika vzhledem k poraněné části těla, nácvik, rizika u vody, co se se mnou může dít v nebezpečných situacích Rizika v přírodě spojená s ročními obdobími a sezóními činnostmi OSV 2:moje tělo, moje psychika OSV 9: řešení konfliktů, dovednost pro kooperaci Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a způsob, jak se před nimi chránit

15 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda v 5. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o: Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí Školní ROZMANITOST PŘÍRODY ŠV: v modelové situaci uplatní správný postup při zásahu jiného člověka elektrickým proudem ŠV: ošetří úrazy různého charakteru Integrovaný záchranný systém složky, význam při řešení mimořádných událostí OSV 4: předcházení stresům v mezilidských vztazích OSV 2: moje tělo, moje psychika V modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit ŠV: charakterizuje základní složky, funkce a činnost integrovaného záchranného systému ŠV: rozlišuje situace, kdy lze a kdy nelze uhasit požár Požáry a jejich rizika způsob chování při požárech, možnosti hašení požáru / modelové situace/,hasicí přístroje /obecně / Péče o zdraví a poskytování první pomoci- resuscitace /praktická ukázka, nácvik/,přivolání pomoci, nahlášení události / praktický výcvik/,rizika otrav / léky, houby, jedovaté rostliny, plyn, alkohol, cigarety, drogy, čisticí prostředek, chemické látky, nebezpečné neznámé látky na skládkách odpadu /rizika v souvislosti s provozem elektrických a plynových spotřebičů

16 Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda ve 4. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Finanční gramotnost Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů Školní LIDÉ KOLEM NÁS ŠV: zná cenu nákupu ŠV: zkontroluje vrácené peníze ŠV: chápe pojmy: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti ŠV: zná použití platební karty Rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti Hotovostní a bezhotovostní forma peněz Způsoby placení OSV 1 : rozvoj schopností poznávání a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů Vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy ŠV: chápe význam spoření ŠV: poznává riziko půjčování peněz Banka jako správce peněz Půjčování peněz Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda v 5. ročníku Učební osnovy vyučovacího předmětu se doplňují o Finanční gramotnost Odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů Školní LIDÉ KOLEM NÁS ŠV: zná cenu nákupu ŠV: zkontroluje vrácené peníze ŠV: chápe pojmy: rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti ŠV: zná použití platební karty Rozpočet, porovnání příjmů a výdajů domácnosti Hotovostní a bezhotovostní forma peněz Platební karta a její použití OSV 1 : rozvoj schopností poznávání a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů Vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy ŠV: chápe význam spoření ŠV: uvědomuje si riziko půjčování peněz a vracení dluhů Banka jako správce peněz Úspory, půjčky, vracení dluhů

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013

Dodatek č. j. 152/2013 Viničné Šumice 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace (zpracován v souladu s RVP ZV) Dodatek č. j. 152/2013 Viničné

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín. Příloha č. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Příloha č. 4 Změny učiva a očekávaných výstupů od 1. 9. 2013 Cizí jazyk, Člověk a jeho

Více

Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku

Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku Matematika a její aplikace: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku V očekávaném výstupu má žák prokázat schopnost rozhodnout, co je celek a co jeho část. Za podpory názorných obrázků

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola hrou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Žichlínek Ředitel školy: Mgr. Radomíra Divíšková

Více

Německý jazyk - Sekunda

Německý jazyk - Sekunda - Sekunda Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY

Příloha č. 5 Změny k Matematika. Platnost dokumentu: stupeň. Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Příloha č. 5 Změny k 1. 9. 2013 Platnost dokumentu: 1. 9. 2013 Matematika 1. stupeň Ročník: pátý DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY

Více

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Člověk a jeho svět - Prvouka - 3. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO místním propojování zeměpisných a kulturních informací. projevech. situacích. Utváření ohleduplného vztahu ke kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně Poznávání podstaty

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA HROU S PŘÍRODOU Škola: Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: třída Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět ANGLICKÝ JAZYK Období: 1. 2. třída Oblast: Předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Období: 1. a 2. třída Očekávané výstupy Učivo

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu anglický jazyk se doplňují: 1. stupeň Ročník: pátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky. Poslech s porozuměním - porozumí krátkým a jednoduchým otázkám učitele a spolužáka souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností - rozpozná známá slova a slovní

Více

Přírodověda 4.ročník 2015/2016

Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 3.ročníku Soužití mezi lidmi modelové situace, pravidla třídy, principy demokracie Vlastnictví

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV

Začlenění problematiky v současných RVP ZV Příloha č. 4 Začlenění problematiky v současných RVP ZV INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1. stupeň Základy práce s počítačem 1. a 2. období respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software

Více

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků.

Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Příloha č. 3 3.9 Zařazení tematiky Dopravní výchovy do výuky Cílem výuky je osvojit si tematiku dopravní výchovy v rozsahu přiměřeném věku, zkušenostem a schopnostem žáků. Tematika se zařazuje v rámci

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53

DODATEK č. 2. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 DODATEK č. 2 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 10.04.2014 Dokument byl schválen školskou radou dne 2.6.2014

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola vzájemného porozumění a spolupráce školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: zsmú/ 238 /2015 Platnost od 23.6.2015 Spisový

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné preventivní návyky a využitím elementárních

Více

Anglický jazyk. 4. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 4. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 5 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 4. ročník Poslech s porozuměním (CJ 5 1 01) (CJ 5 1 01.1) s pomocí učitele rozumí jednoduchým pokynům a otázkám, které jsou sdělovány pomalu a

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 5.4 Oblast: Předmět: 5.4.1 Obor: Charakteristika předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast je jedinou vzdělávací oblastí RVP, která se vyučuje pouze na 1. stupni Obsah učiva je rozdělen do pěti tematických

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník III. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod Pozdrav Seznámení s novým předmětem Představení nové učebnice Chit Chat Pozdrav, představení sebe sama Rozhovory, poslech Odhaduje a rozpoznává anglické slovo od slova v jiném jazyce rozlišuje učebnici,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ)

I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) I. 2 AJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Anglický jazyk (AJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Výuka anglického jazyka je zaměřena na komunikační

Více

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním

Anglický jazyk. 5. ročník. Poslech s porozuměním list 1 / 10 Aj časová dotace: 3 hod / týden Anglický jazyk 5. ročník Poslech s porozuměním tematické okruhy: informace o sobě a druhých pozdravy, přivítání, rozloučení (využití Dash & Dot) představí sebe

Více

Místo, kde žijeme. - domov - škola - cesta do školy - dopravní výchova - osobní bezpečí - moje bydliště. Lidé kolem nás

Místo, kde žijeme. - domov - škola - cesta do školy - dopravní výchova - osobní bezpečí - moje bydliště. Lidé kolem nás Prvouka - 1. ročník Místo, kde žijeme je seznámen se základními pravidly bezpečné cesty do školy a zpět orientuje se ve třídě a ve škole chápe nejzákladnější body správného chování ve škole vypráví o svém

Více

Přírodověda 4. ročník

Přírodověda 4. ročník Přírodověda 4. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník)

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, v návaznosti na Přírodovědu ve 4. a 5. ročníku, rozvíjí a prohlubuje daná témata o specifické poznatky a dovednosti,

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV)

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV) Dodatek ke školní kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1 (podle RVP ZV) Název školního vzdělávacího programu: Proč?... Proč ne? Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: osmiletý

Více

ŠKOLA. - pozdrav - začínáme s angličtinou - čísla pokyny učitele - školní potřeby - barvy - moje třída slovesa To je.., Já mám DOMÁCÍ ZVÍŘATA

ŠKOLA. - pozdrav - začínáme s angličtinou - čísla pokyny učitele - školní potřeby - barvy - moje třída slovesa To je.., Já mám DOMÁCÍ ZVÍŘATA Anglický jazyk 3. ročník ŠKOLA pozdraví a představí se kamarádovi, vyjádří souhlas a nesouhlas, záliby používá slovesný tvar Já jsem / I am /, čísla 0-12 reaguje na jednoduché pokyny učitele čte jednoduchá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Příloha 6 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět ve čtyřech tematických

Více

Mgr. Yvona Slaninová. Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání takto :

Mgr. Yvona Slaninová. Tímto dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání takto : Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Mateřská škola a Základní škola Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo Ředitelka školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2

Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2 Dodatek k ŠVP ZV Květnice č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Květnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1 708 Ředitel školy: PhDr.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-3-1-01 CJ-3-1-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti

význam pohybu pro zdraví hygiena v TV - při sportu zdravotně zaměřené činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1., 2., 3., (1. období) Žák spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti zvládá

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola Škola : Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno venkov, příspěvková

Více

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky

Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický Ročník: 1. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Měsíc Tématický okruh Téma -učivo Očekávaný výstup Poznámky Pozdravy, oslovení, části Umí se představit, dne,

Více

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda

5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda 5.5.3. Vzdělávací obsah předmětu přírodověda Předmět: Přírodověda Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Zpracoval: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Mgr.Eva Hnízdová Vyučuje: PŘ 4/1 Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy 4.r.

Více

1.1.3. PRVOUKA I. ST.

1.1.3. PRVOUKA I. ST. 1.1.3. PRVOUKA I. ST. ve znění dodatků č.3 - platný od 1.9.2008, č.10 - platný od 1.9.2008, č.16 - platný od 1.9.2009, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, č.19 Sexuální výchova - platný od 1.9.2010

Více

- zvládá orientaci na číselné ose

- zvládá orientaci na číselné ose Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Matematika Ukázka zpracována s využitím školního vzdělávacího

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Macmillan Next Move Starter

Macmillan Next Move Starter Macmillan Next Move Starter Unit 1 Představování Veřejná svět Osobní já Společenská představování Pracovní cestování Řečové dovednosti (P +R) - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Anglický jazyk

Anglický jazyk 5.1.2. Anglický jazyk Vzdělávání v předmětu Anglický jazyk směřuje: - k objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřských jazykem, - k utváření schopností žáka dorozumět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová Vyučovací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk je na 2.

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkové výstupy Učivo Průřezová témata a přesahy Číslo a početní operace využívá při

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 22. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Tematický okruh:

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 22. 4. 2013. Ročník: 5. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Tematický okruh: VY_12_INOVACE_1JON36 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 22. 4. 2013 Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Věta, podmět a přísudek

Více