Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anglický jazyk 3.období 6. ročník"

Transkript

1 Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

2 OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OVO 2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky OVO 3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Výslovnost, intonace, přízvuk: Texty v učebnici Texty písní Rozvrh hodin Pohlednice -čte jednoduché texty Dopisy Sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí a České republiky Komiksy Čtení s porozuměním: Texty v učebnici - vyhledá specifické informace Texty písní v textu, odpovědi na otázky Rozvrh hodin - posoudí pravdivost výroků Pohlednice - seřadí a přiřadí obrázky podle Dopisy obsahu textu Sociokulturní prostředí anglicky - doplní chybějící slova v textu na mluvících zemí a České základě kontextu republiky Komiksy - rozumí smyslu krátkých jasných jednoduchých zpráv - rozumí frázím a slovní zásobě ze známých oblastí Jednoduchá sdělení: Oslovení, reakce na oslovení Pozdrav na přivítání a rozloučení Seznamování a představování Povely v hodině, pracovní jazyk Poděkování, reakce na poděkování Prosba, žádost Blahopřání Omluva, reakce na omluvu Souhlas/nesouhlas OSV 8 Komunikace dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči) MkV1 Kulturní diference Respektování zvláštností různých etnik MkV4 Multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování MkV4 Multikulturalita Význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění a vzdělávání

3 Dotaz na informaci Slovní zásoba a tvoření slov: Vyhledávání a zápis slovní OVO 5: OSV1 -běžně pracuje s dvojjazyčným zásoby s použitím mezinárodních používá dvojjazyčný slovník Rozvoj schopností poznávání slovníkem, orientuje se ve symbolů pro přepis výslovnosti cvičení dovednosti soustředění, zkratkách a symbolech Práce s obrázkovými slovníky cvičení dovednosti zapamatování Kimovy hry Překlady textů OVO 6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO 7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -používá fráze, ustálené věty, rčení a idiomy v dané tématice -sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché věty a zprávy, používá správné tvary probíraných gramatických jevů Tematické okruhy: Státy a národnosti, jazyky Anglicky mluvící země Původ lidí, domov Telefonování Rodina Bydlení Osobní dopis / pohlednice Moji oblíbenci Formulář a dotazník Charakteristika člověka Nákupy Oblékání Škola Každodenní rutina Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Přítomný čas prostý: (být, mít, plnovýznamová slovesa) Pořádek slov ve větě Přivlastňování člověku ( s ) Přivlastňovací zájmena OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí Moje vztahy k druhým lidem VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět Státní a evropské symboly OSV 2 Sebepoznání a sebepojetí moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) OSV3 Seberegulace a sebeorganizace Organizace vlastního času MV6 Tvorba mediálního sdělení

4 Členy a, an, the Základní a řadové číslovky Data a letopočty Předložky s časem Předložky s místem Mn.č. podstatných jmen Mn. číslo ukazovacích zájmen Přídavná jména - protiklady Základy stupňování příd. jmen Základní vztahy: Existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní (otázky s tázacími zájmeny Kdo? Kde/kam? Jaký/který/jak?Kolik? ) S danými gramatickými jevy OVO 8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace OVO 9: vyžádá jednoduchou informaci -při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení, pokouší se o vyjádření vlastními slovy -klade jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídá -nerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace Tematické okruhy: Státy a národnosti, jazyky Anglicky mluvící země Původ lidí, domov Telefonování Rodina Bydlení Osobní dopis / pohlednice Moji oblíbenci Formulář a dotazník Charakteristika člověka Nákupy Oblékání Škola Každodenní rutina INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Výběr výrazových prostředků pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy život dětí v jiných zemích OSV6 Poznávání lidí vzájemné poznávání ve skupině/třídě OSV9 Kooperace a kompetice Rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (vedení a organizování práce skupiny, podřízení se)

5 Situační rozhovory: Hláskování a telefonování Oslovení a seznámení Pozdrav a představení Otázky na oblíbence OVO 10: Nákupy oblečení a jídla -zvládá jednoduchou společenskou OSV8 jednoduchým způsobem se Žádost o informaci o rodině, Komunikace konverzaci domluví v běžných každodenních domovu a zemi původu, rozvrhu cvičení aktivního naslouchání, -udrží průběh konverzace v situacích hodin apod. komunikace v různých situacích jednoduché modelové situaci Žádost o osobní údaje pro vyplnění (odmítání, pozdrav, omluva, prosba) formuláře Vyjádření přání, blahopřání, poděkování a omluvy

6 Vzdělávací obsah předmětu v 7. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 7. ročník Očekávané výstupy předmětu RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

7 OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OVO 2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Výslovnost, intonace, přízvuk: Texty v učebnici Texty písní Komiksy Jídelní lístek Inzeráty a reklamní letáky Mapy Společenské hry -čte jednoduché texty Dotazníky Popis a charakteristika osob Popis a charakteristika místa Společenský program Projekty Sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí a České republiky Čtení s porozuměním: Texty v učebnici Texty písní Komiksy - vyhledá specifické informace Jídelní lístek v textu, odpovědi na otázky Inzeráty a reklamní letáky - posoudí pravdivost výroků Mapy - seřadí a přiřadí obrázky podle Společenské hry obsahu textu Dotazníky - doplní chybějící slova podle Popis a charakteristika osob kontextu Popis a charakteristika místa Společenský program Projekty Sociokulturní prostředí anglicky MV1 pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě MV1 rozlišování zábavních (bulvárních) prvků ve sdělení EV1 město a vesnice(umělý ekosystém, vztahy k okolí) EV3 ochrana přírody a kulturních památek EV4 naše obec ( příroda a kultura obce a její ochrana, odpadkové hospodářství)

8 mluvících zemí a České republiky OVO 3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci OVO 5: používá dvojjazyčný slovník OVO 6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - rozumí smyslu krátkých jasných jednoduchých zpráv - rozumí frázím a slovní zásobě ze známých oblastí -běžně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách a symbolech Jednoduchá sdělení: Žádost o informaci Sdělení informace Žádost o pomoc/službu a souhlas či odmítnutí Osobní informace (související s tématy) Sdělení o směru, otázky na směr, nutné k orientaci ve městě a okolí Běžná mluva při nákupech a v restauracích Slovní zásoba a tvoření slov: Samostatné vyhledávání, zápis slovní zásoby s použitím transkripce Vytváření tematických slovníků Vytváření ustálených slovních spojení Překlady textů PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -používá řadu frází, ustálené věty v dané tématice, rčení, idiomy, názvy peněžní měny a anglických jednotek (váhy, délky apod.) Tematické okruhy: Časové údaje- rozšíření učiva Režim dne v pracovní dny Režim dne o víkendu Volný čas a zájmová činnost Sport Stravování Město a vesnice Bydlení OSV4 Psychohygiena Dobrá organizace času pro předcházení stresům OSV3 Seberegulace a sebe organizace -Plánování učení a studia OSV5 Kreativita Rozvoj základních rysů kreativity OSV 7 Mezilidské vztahy

9 Rodina a domácí práce Oblékání Lidé a společnost OVO 7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty OVO 8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace OVO 9: vyžádá jednoduchou informaci -sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché věty a zprávy, používá správné tvary probíraných gramatických jevů -při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané í fráze a spojení, pokouší se o vyjádření vlastními slovy. -klade jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídánerozumí-li, znova si vyžádá sdělení informace. Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Vyjádření času prohloubení Přítomný čas průběhový + užití Přítomný čas prostý + užití Přivlastňovací pád při popisu osob Umět/moci, muset (can, must) There is/are a výrazy pro orientaci na mapě Rozkazovací způsob (Let s) Předložky s místem a pohybem Základy stupňování přídavných jmen (k procvičení slovní zásoby) Základní vztahy: Existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní (otázky s tázacími zájmeny Kdo? Kde/kam? Jaký/který/jak?Kolik? ) s danými gramatickými jevy Tematické okruhy: Časové údaje- rozšíření učiva Režim dne v pracovní dny Režim dne o víkendu Volný čas a zájmová činnost Sport Stravování Město a vesnice Bydlení péče o dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc VDO4 Principy demokracie Základní kategorie pro fungování demokracie spravedlnost, řád, norma zákon, právo, morálka) MkV1Kulturní diference Člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky OSV9 Kooperace a kompetice Rozvoj seberegulace, (dovednost odstoupit od vlastního nápadu, rozvíjet myšlenky druhých)

10 Rodina a domácí práce Oblékání Lidé a společnost OVO 10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -zvládá jednoduchou společenskou konverzaci - udrží průběh konverzace v jednoduché modelové situaci Situační rozhovory: Otázky pro vyplnění dotazníků Vyplňování dotazníků Objednávka jídla Žádost o informaci a sdělení informace Žádost o pomoc/službu a souhlas či odmítnutí Komunikace při nákupech Vyžádání osobní informace (související s tématy) Popis osoby a jejích dovedností Běžné nakupovací rozhovory OSV 8 Komunikace -dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení) -komunikace v různých situacích -cviční aktivního naslouchání MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti Role medií na každodenní život

11 Vzdělávací obsah předmětu v 8. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 8. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky -rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

12 OVO 1: čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OVO 2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky -čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice i jiné beletrie RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech - rozumí známým výrazům -vyhledá odpovědi na otázky, - posoudí pravdivost výroků, seřadí a přiřadí obrázky podle obsahu textu Výslovnost, intonace, přízvuk: Texty v učebnici Komiksy Reportáže Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí i ČR. Anglické časopisy pro školy Texty na výukových počítačových programech Upravená beletrie Texty o sociokulturním prostředí jiných zemí Anekdoty Texty o historii Bajky Texty písní Čtení s porozuměním: Texty v učebnici Komiksy Reportáže Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí i ČR. Anglické časopisy pro školy Texty na výukových počítačových programech Upravená beletrie Texty o sociokulturním prostředí jiných zemí Anekdoty Texty o historii Bajky Texty písní OSV3 Seberegulace a sebeorganizace organizace vlastního času MkV1 Kulturní diference Člověk jako součást etnika, poznávání vlastního kulturního zakotvení MkV1 Kulturní diference Člověk jako nedílná jednota tělesné a duševní stránky

13 - rozumí smyslu jasných jednoduchých zpráv -rozumí frázím a slovní zásobě z různých oblastí -rozumí hlavním myšlenkám v promluvě a konverzaci OVO 3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci OVO 4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO 5: používá dvojjazyčný slovník,, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku - rozumí hlavní myšlence jednoduchého textu s neznámými slovy jejichž význam odvozuje na základě vizuální podpory či předem známé skutečnosti -běžně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách a symbolech -pracuje s vhodným výkladovým slovníkem s vizuální oporou ( nákresy, obrázky ) Jednoduchá sdělení: Osobní informace z minulosti Žádost o službu v obchodě, restauraci, doma Žádost o pomoc (u lékaře) Omluva, reakce na omluvu Kvízy a dotazníky Informace o chovu a ošetřování zvířat O tradicích, kultuře a zvycích Žádost o popis choroby, recepty a rady k léčení Příběhy ze života lidí a zvířat Čtení pro hlavní myšlenku: Autentické texty z časopisů Historie, tradice a svátky v anglicky mluvících zemí Anglická upravená beletrie Prospekty cestovních kanceláří Texty o rozvoji vědy a techniky Srovnávání minulosti a současnosti Slovní zásoba a tvoření slov: Překlady tematicky zaměřených textů Zápis slovíček s kontextem, výkladovou formou Frázová slovesa a idiomy Rčení, přísloví, anekdoty MkV4 Multikulturalita význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění EV2 Základní podmínky života Ochrana biologických druhů VMEGS1 Evropa a svět nás zajímá Rodinné příběhy Život dětí v jiných zemích MV1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - identifikování zákl. orientačních prvků v textu - rozlišování bulvárních prvků ve sdělení MkV1 Kulturní difference poznávání vlastního kulturního zakotvení MkV4 Multikulturalita Jako prostředek vzájemného

14 obohacování OVO 6: sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO 7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI do svých sdělení zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtině běžně používá ustálené věty a fráze typické pro dané sdělení -sestaví gramaticky a formálně správně věty, zprávy, jednoduchý text - používá správné tvary probíraných gramatických jevů Tematické okruhy: Lidé v mém životě Společenský program (organizace, sporty, chovatelství, soutěže) Rok v životě člověka Anglické svátky Lidé a zvířata Domácí mazlíčci O životě zvířat Zvířata v Británii Filmová / knižní postava Systém anglického zdravotnictví Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Letopočty a data Řadové číslovky aj. číselné výrazy Minulý čas + časové výrazy Nepravidelná sloves Zájmena - opakování Člen určitý a zeměpisné názvy Nepravidelné množné číslo rozšíření učiva Základní vztahy: Existenciální, prostorové, časové, kvalitativní, kvantitativní (otázky s tázacími zájmeny Kdo? Kde/kam? Jaký/který/jak?Kolik? ) s danými gramatickými jevy VMEGS2 Objevujeme Evropu a svět Mezinárodní setkávání OSV8 Komunikace Řeč těla, neverbální sdělování VMEGS3 Jsme Evropané Klíčové mezníky Evropské historie OSV1 Rozvoj schopností poznávání Cvičení dovedností zapamatování

15 Otázky na podmět -při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze OSV2 a spojení, jednotlivé fráze spojuje, Sebepoznání a sebepojetí -vyjadřuje se i vlastními slovy. Moje vztahy k druhým lidem -klade otázky a na podobné otázky odpovídá(-nerozumí-li, znovu si vyžádá sdělení informace. OVO 8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace OVO 9: vyžádá jednoduchou informaci OVO 10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Tematické okruhy: Lidé v mém životě Společenský program (organizace, sporty, chovatelství, soutěže) Rok v životě člověka Anglické svátky Lidé a zvířata Domácí mazlíčci O životě zvířat Zvířata v Británii Filmová / knižní postava Péče o zdraví Systém anglického zdravotnictví INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -zvládá společenskou konverzaci - udrží průběh konverzace v modelové situaci, komunikuje v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Situační rozhovory: Život ve městě a na farmě Rodinné album Chov mazlíčků nákup krmení O životě zvířat U lékaře VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Zvyky a tradice národů Evropy EV4 Vztah člověka k prostředí Vliv prostředí na zdraví EV1 Ekosystémy Změny okolní krajiny vlivem člověka (způsob hospodaření na polích a kolem nich)

16 Vzdělávací obsah předmětu v 9. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky - rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci - odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu - používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty, tvoří otázky a zápory - stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace - vyžádá jednoduchou informaci INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Očekávané výstupy Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI OVO1: Výslovnost, intonace, melodie,

17 -čte přiměřeně dlouhé texty z učebnice i jiné beletrie čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu OVO2: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky OVO3: rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci -vyhledá konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech - rozumí známým výrazům -vyhledá odpovědi na otázky, - posoudí pravdivost výroků, seřadí a přiřadí obrázky podle obsahu textu - rozumí smyslu jasných jednoduchých zpráv -rozumí frázím a sl. zásobě z různých oblastí přízvuk: Komiksy Texty v učebnici Reportáže Články v časopisech Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí zemí i ČR. Cestopisné brožury Jídelní lístek Pohádky Příběhy ze života lidí Kuchařské recepty Předpověď počasí Kvízy Čtení s porozuměním: Komiksy Texty v učebnici Reportáže Články v časopisech Jednoduché texty s reáliemi anglicky mluvících zemí zemí i ČR. Cestopisné brožury Jídelní lístek Pohádky Příběhy ze života lidí Kuchařské recepty Předpověď počasí Kvízy Jednoduchá sdělení: Plány lidí Stravování v restauraci Recepty VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá - naši sousedé VMEGS 2 Objevujeme Evropu a svět -životní styl vzdělávání mladých Evropanů OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace -stanovení osobních cílů a kroků k jejich dosažení

18 -rozumí hlavním myšlenkám v promluvě a konverzaci OVO4: odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu OVO5: používá dvojjazyčný slovník,, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku - rozumí hlavní myšlence jednoduchého textu s neznámými slovy jejichž význam odvozuje na základě vizuální podpory či předem známé skutečnosti -běžně pracuje s dvojjazyčným slovníkem, orientuje se ve zkratkách a symbolech -pracuje s vhodným výkladovým slovníkem s vizuální oporou ( nákresy, obrázky ) Počasí Oblečení a móda, Nákupy Porovnávání zeměpisné, kulturní Svátky zvyky, tradice Sport a jiná zájmová činnost Kulturní vyžití Hodnocení Návrhy a rozhodování Žádost o pomoc, službu Nabídka, reakce na nabídku (souhlas, odmítnutí) kulturní vyžití Čtení pro hlavní myšlenku: Pohádky Příběhy Recepty Zeměpisné informace o zemích (cestopisné brožury, prospekty) Tradice a svátky (jídlo) Autentické texty o životě lidí (časopisy, cizojazyčná beletrie) Recenze filmů a TV pořadů Slovní zásoba a tvoření slov: Překlady různých textů, orientace v různých textech Výpisky Tvorba vlastního výkladového slovníčku PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI OVO6: do svých sdělení zařazuje fráze Tematické okruhy: MkV4 význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání MkV1 Kulturní diference poznávání vlastního kulturního zakotvení MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a k reklamě MV5 Fungování a vliv médií ve společnosti - vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě lidí) - vliv médií na uspořádání dne

19 i z oblasti hovorové angličtiny, běžně používá ustálené věty a fráze typické sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy OVO7: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty OVO8: stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace pro dané sdělení -sestaví gramaticky a formálně správně vět,zprávy, jednoduchý text - používá správné tvary probíraných gramatických jevů -při písemné i ústní reprodukci různých textů používá dané fráze a spojení, jednotlivé fráze spojuje, -vyjadřuje se i vlastními slovy. Jídlo jídelní lístek Stravování v restauraci Objednávka a nákup jídla Recepty Tradiční jídla národů Svátky tradice a jídlo Popis země zeměpisné a klimatické údaje Informace o počasí Popis oblečení, nákupy Zábava film, televize, časopisy, divadlo Gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov: Budoucnost going to Počitatelná/nepočitatelná podst. jména a použití členů Kvantita vyjádření množného čísla u nepočitatelných pod.jmen Kvantita - some, any, no Stupňování přídavných jmen Přirovnání - ustálená rčení Muset have to Frekvenční příslovce Tvoření příslovcí pomocí ly Návrhy Why don t we go...? - Shall we go? Tematické okruhy: Jídlo jídelní lístek Stravování v restauraci Objednávka a nákup jídla VMEGS 1 Evropa a svět nás zajímá Zvyky a tradice národů Evropy EV 2 Základní podmínky života -voda a vzduch (ochrana jejich čistoty) OSV 3 Seberegulace a sebeorganizace - organizace času, plánování učení a studia, stanovení cílů a kroků k jejich dosažení OSV 8 Komunikace - dovednosti pro sdělování verbální, technika řeči OSV 9 Kooperace a kompetice - rozvoj dovedností pro zvládnutí situace soutěže, konkurence VDO 1 Občanská společnost a škola - demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole

20 -klade otázky a na podobné otázky odpovídá(-nerozumí-li, znovu si vyžádá sdělení informace. OVO9: vyžádá jednoduchou informaci OVO10: jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Recepty Tradiční jídla národů Svátky tradice a jídlo Popis země zeměpisné a klimatické údaje Informace o počasí Popis oblečení, nákupy Zábava film, televize, časopisy, divadlo INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI -zvládá společenskou konverzaci - udrží průběh konverzace v modelové situaci, komunikuje v běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech Situační rozhovory: Plány lidí Stravování v restauraci, recepty Počasí Oblečení a móda Nákupy Porovnávání zeměpisné, kulturní Svátky zvyky, tradice Sport a kulturní vyžití Hodnocení Návrhy a rozhodování Žádost o pomoc, službu Omluva Nabídka a reakce na nabídku (souhlas, odmítnutí) kulturní vyžití MkV 3 Etnický původ - základní informace o různých etnických a kulturních skupinách OSV 8 Komunikace - dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení) OSV 4 Psychohygiena - efektivní komunikace, hledání pomoci při potížích OSV 8 Komunikace - komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, žádost, prosba, přesvědčování)

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

5.2 Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu 5.2 Anglický jazyk Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen do výuky v prvním až čtvrtém ročníku nižšího stupně gymnázia. Vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk 2. stupeň Anglický jazyk se vyučuje v 6. 9. ročníku ve 3 hodinách týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání

Dodatek k SYP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání v Dodatek k SYP ZV č. 1, v " Název školního vzdělávacího programu: PA VLOVICKA SKOLA - Skolní.vzdělávací programpro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace

Více

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8

Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Základní škola pro žáky s vadami řeči v Praze 8 Škola má jen první stupeň. V charakteristice předmětu Český jazyk jsou popsány metody, pomůcky a formy práce. Očekávané výstupy se neupravují, ale je uvedeno,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li Anglický jazyk - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Rozumí informacím v jednoduchých Žák si osvojí: Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li zvukovou a grafickou podobu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Předmět Německý jazyk je u dětí s komunikačním handicapem zaměřen především

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad IČ: 71004033 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Škola pro život Č.j.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Německý jazyk - Sekunda

Německý jazyk - Sekunda - Sekunda Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk

4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 4.10. Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor: Další cizí jazyk 4.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem je naplňování očekávaných

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí

1. Společné výchovné a vzdělávací strategie k rozvoji klíčových kompetencí Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Poslech s porozuměním - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 6. ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - pozdraví a představí se, představí

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností, zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné učivo pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj)

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné učivo pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj) Příloha č. 1 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ Doplněné pro 1. a 2. stupeň (M, Čj, Aj) MATEMATIKA 1. - 5. ročník 1. ročník očekáváný výstup ČAPO: Přirozená čísla M-5-1-03 orientace na číselné ose 0-20 Žák

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Anglický jazyk - Prima

Anglický jazyk - Prima - Prima Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace

3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace 3.1. Environmentální výchova - zařazení průřezových témat formou integrace EV vytváří podmínky k poznání a angažované ochraně životního prostředí začínající v nejbližším okolí žáků na školní zahradě a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY Další cizí jazyk - NĚMECKÝ JAZYK Marcela Paulasová Vyučovací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk je na 2.

Více

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV)

Dodatek ke školní. kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1. (podle RVP ZV) Dodatek ke školní kolnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání č. 1 (podle RVP ZV) Název školního vzdělávacího programu: Proč?... Proč ne? Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: osmiletý

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 5. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Ročník: 5. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce

Jazyk a jazyková komunikace. Komunikace v anglickém jazyce Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v anglickém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání

Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání Specifikace požadavků pro školní část přijímací zkoušky (anglický jazyk) Šestiletý obor vzdělávání rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně, rozumí obsahu

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický 1. ročník 1/5 žák komunikuje v rámci každodenních situací využívá omezený okruh slovní zásoby týkající se každodenních potřeb správně pozdraví, osloví, vytvoří pozvání,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět německy jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Obsahem

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov Německý jazyk - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické OSV - Poznávání lidí. znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-3-1-01 CJ-3-1-02 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 9. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu - rozumí obsahu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 14 ANGLICKÝ JAZYK Žák umí představit sebe i členy rodiny a říct základní informace o sobě i o nich. Žák je schopen vyprávět o prázdninách, svých zájmech a okolí seznámit s domácím mazlíčkem. Umí popsat školní třídu, hovořit

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Seminář z ruského jazyka

Seminář z ruského jazyka Seminář z ruského jazyka Časová dotace: 2 hodiny ve 3. ročníku, 4 hodiny ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka předmětu je zaměřena tak, aby téměř všichni žáci zvládli komunikativní

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ JESENICE Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Anglický jazyk a literatura Charakteristika předmětu V předmětu Anglický jazyk

Více

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice

pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA D O D AT E K K E Š K O L N Í M U V Z D Ě L Á VA C Í M U P R O G R A M U pro základní vzdělávání Základní školy

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy OSLECH S POROZUMĚNÍM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CJ-5-1-01 CJ-5-1-02 rozumí jednoduchým

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více