DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATEK K ŠVP ZV Č. 1"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Město Adresa školy: Dolní Město Dolní Město Ředitelka školy: Mgr. Marie Žáčková Koordinátor ŠVP: Mgr. Marie Žáčková Kontakty: Telefon: webové stránky: IČO: Identifikátor zařízení: IZO: Základní škola Zřizovatel: Obec Dolní Město Adresa: Dolní Město 93, Dolní Město webové stránky: www. dolnimesto.cz Telefon: Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj.: 43/2013. Dolní Město Mgr. Marie Žáčková, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Město

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se poznávat svět byl zkontrolován a doplněn podle platného RVP ZV od o tyto další údaje: V bodu 1 Identifikační údaje - se vypouští slovo předkladatel, ponechávají se údaje o škole. V bodu 6 - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se vypouští část autoevaluace školy, protože podle školského zákona se již samostatně neprovádí. Byly nově zpracovány učební osnovy předmětu Anglický jazyk. Dále byly učební osnovy předmětů Prvouka, Vlastivěda a Přírodověda doplněny nebo byla zdůrazněna již zastoupená aktuální témata: dopravní výchova, finanční gramotnost, obrana vlasti, korupce, ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, zdraví. V učebních osnovách předmětu Matematika bylo v 5. ročníku doplněno učivo zlomky a desetinná čísla. Upravené učební osnovy doplněných nebo přepracovaných vyučovacích předmětů jsou součástí tohoto dodatku. 2

3 Předmět: Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Žák: Žák: - rozumí jednoduchým pokynům a - rozumí jednoduchým pokynům otázkám učitele, které jsou sdělovány a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a pečlivou výslovností, a pomalu a pečlivou výslovností, a reaguje reaguje na ně verbálně i neverbálně na ně verbálně i neverbálně -zopakuje a použije slova a slovní - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální podporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální podporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy - rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální podporu - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k dispozici vizuální podporu - přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení - píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy Pokyny Slovní zásoba Zvuková a grafická podoba jazyka Domov. Rodina. Škola. Nácvik výslovnosti, osvojení slovní zásoby Fonetické znaky Práce s učebnicí Zvuková a grafická podoba jazyka Volný čas Poslechy, práce s učebnicí Lidské tělo, oblékání Jídlo Cvičení v pracovním sešitě. Práce se slovníkem. OR rozvoj schopností poznání MuV multikulturalita význam, užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, komunikace MuV multikulturalita význam, užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění VMEGS Evropa a svět nás zajímá OSV osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání

4 Předmět: Anglický jazyk Ročník: Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: POSLECH S POROZUMĚNÍM - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu - rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální podporu Žák: - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu - rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální podporu Jazykové prostředky vyplývající z obsahu použitých učebnic. Slovní zásoba Osobnostní a sociální výchova. Komunikace. Kreativita. Zvuková a grafická podoba jazyka OSV - Rozvoj schopností poznávání. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti. OSV MLUVENÍ - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá - zapojí se do jednoduchých rozhovorů, pozdraví a rozloučí se - odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Komunikační situace Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět Rodina, škola, volný čas, povolání, jídlo, nákupy, bydliště, dopravní prostředky, kalendářní rok, zvířata, příroda a počasí. MuV užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání. MuV užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání. 4

5 PSANÍ - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a každodenního života - vyplní osobní údaje do formuláře - vyplní osobní údaje do formuláře MuV užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumívání - zapojí se do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým, kamarádem, poskytne jednoduchou informaci - pravidla komunikace v běžných situacích, pozdrav, poděkování, představení se, reakce na otázky Komunikace. 5

6 Předmět: MATEMATIKA Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Žák: - modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku - porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty Žák: - vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života - využívá názorných obrázků k určování ½, ¼, 1/3, 1/5, 1/10 celku - vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny - porovná zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) - vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny - sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny) pomocí názorných obrázků a tyto početní operace zapisuje - vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou desetinným číslem na příkladech z běžného života Celek, část, zlomek Polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina Řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku Čitatel, jmenovatel, zlomková čára Řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa) Desetinné číslo Porovnávání desetinných čísel VEMGS Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa cestujeme letadlem, lodí, autobusem, vlakem) Krájení dortu, pizzy, koláče Práce s názorem krájení dortu, pizzy, koláče Zlomkovnice VMEGS Objevujeme Evropu a svět (život Evropanů odlišnosti při vážení a měření)

7 - porozumí významu znaku - pro zápis celého čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose - přečte, zapíše, znázorní desetinná čísla v řádu desetin, a setin na číselné ose, ve čtvercové síti nebo v kruhovém diagramu - porovná desetinná čísla v řádu desetin a setin - znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí 100 až nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě Využití názorných obrázků (např. čtvercová síť, kruhový diagram, číselná osa) Číselná osa (kladná a záporná část) Měření teploty Vyjádření dlužné částky Úlohy z mezinárodní soutěže Klokan Pozorování a měření. 7

8 Oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Ročník: Očekávané výstupy : ŽÁK Učivo Poznámky Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) - v běžných činnostech školy uplatňuje pravidla chůze po chodníku a silnici - bezpečně překoná silnici - rozlišuje bezpečná a nebezpečná místa pro hru - v modelových situacích prokáže znalost správného cestování autem - rozezná a používá bezpečenou cestu do školy Silniční provoz účastníci Pojmy v silničním provozu chodník, obrubník, zábradlí, silnice, přechod pro chodce Chodník pravidla chůze Silnice (co se děje na silnici, chůze po silnici, reflexní doplňky) Místo pro hru (kde si hrát) Přecházení (přecházení silnice bez přechodu a po přechodu) Cestování (jízda autem základní pravidla, autosedačka a zádržné systémy, výstup a nástup) Cesta do školy (bezpečná cesta do školy, konkrétní situace) DOPRAVNÍ VÝCHOVA 1. ročník Tělesná výchova cesty na hřiště Výtvarná výchova tem. práce Školní projekt OSV rozvoj schopností poznání - seberegulace a sebepojetí - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MuV lidské vztahy 8

9 - používá správně pravidla chování na stezkách pro chodce (při akcích školy) - rozeznává vybrané značky pro chodce - bezpečně překoná silnici se světelnými signály - rozlišuje a používá bezpečná místa pro hru - v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje pravidla správného cestování dopravními prostředky - rozezná a používá bezpečnou cestu do školy, zvládá modelové situace sám domů Silniční provoz vztahy mezi účastníky silničního provozu Chodník a stezka pro chodce - základní pravidla chování, dopravní značky (Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen) Silnice na silnici (základní pravidla chůze po silnici, reflexní doplňky), krajnice a její nástrahy Místo pro hru kde si hrát, na čem se ještě jezdí, ochrana přilba a chrániče Přecházení: silnice bez přechodu silnice po přechodu silnice se světelnými signály Cestování pravidla bezpečné jízdy autem, cesta dopravními prostředky, vztahy mezi cestujícími v autě, v dopr. prostř. Cesta do školy /pravidla bezp. cesty do školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA 2. ročník Tělesná výchova cesty na hřiště Výtvarná výchova tem. práce Společné cesty dopravními prostředky na školní akce Školní projekt OSV rozvoj schopností poznání - seberegulace a sebepojetí - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MuV lidské vztahy 9

10 - reaguje v roli chodce na ostatní účastníky silničního provozu - používá reflexní doplňky a zná jejich dopad - v modelových situacích využívá osvojená pravidla chování na stezkách pro chodce, v obytné zóně - rozeznává vybrané značky - bezpečně překonává silnici se světelnými signály, přejde mezi zaparkovanými vozy a silnici s více jízdními pruhy - ovládá pravidla jízdy na bruslích a koloběžce a využívá je - v modelových situacích a při akcích školy uplatňuje bezpečné chování v dopravních prostředcích a na zastávkách Na chodníku - pravidla chůze po chodníku - kdo je chodec (brusle, koloběž.) - nebezpečí a nebezp. chování - značky (Stezka pro chodce, Zákaz vstupu, Chodník uzavřen) Silnice - pravidla chůze po silnici - nebezpečí na silnici - značky ( Zákaz vstupu chodců, Chodník uzavřen, Silnice pro Motorová vozidla, Dálnice) Místo pro hru - silnice a chodník - hřiště a cesta na něj - obytná zóna a její pravidla - na čem se ještě jezdí, ochrana Přecházení - silnice bez přechodu - silnice po přechodu - silnice se světelnými signály - silnice s více pruhy - silnice po přechodu s kolem Cestování autem - chování na parkovišti - nástup a výstup, zádržné systémy, odpovídající místo k sezení Cesta dopravními prostředky - druhy dopravních prostředků - pravidla chování na zastávce DOPRAVNÍ VÝCHOVA 3. ročník Tělesná výchova cesty na hřiště Výtvarná výchova tem. práce Společné cesty dopravními prostředky na školní akce Školní projekt OSV rozvoj schopností poznání - seberegulace a sebepojetí - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MuV lidské vztahy Cesta do školy 10

11 - popíše výbavu cyklisty a jízdního kola k bezpečné jízdě - zná způsob a pravidla bezpečné jízdy na kole - prokáže bezpečný pohyb na kole, chová se ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu, zvládá základní manévry cyklisty - vybere bezpečné místo pro pohyb na kole - správně používá reflexní i ostatní doplňky a výbavu kola - rozeznává vybrané značky - naplánuje jednoduchý cyklistický výlet, včetně cesty dopravními prostředky, posoudí rizika cesty - prokáže znalost chování v krizové situaci (v modelových situacích) Výbava jízdního kola a cyklisty - povinná a doporučená výbava - odpovědnost cyklisty a vztahy mezi účastníky siln. provozu Způsob jízdy na jízdním kole - technika jízdy, přeprava zavaz. Bezpečná cesta - místa pro jízdu na kole Cyklista na silnici - zákl. pravidla jízdy - znamení, zastavování, odboč., předjíždění a objíždění - vedení kola, vyjíždění do siln. - přecházení s kole po přechodu a bez přechodu - kde si hrát - značky Cyklista na křižovatce - druhy křižovatek, kruh. objezd - vztahy mezi účastníky SP Rodinný cyklistický výlet - plánování trasy a výbava -cyklista v dopr. prostř. - způsob jízdy ve skupině V ohrožení - zásady správného chování v krizové situaci /řešení, tel. č./ DOPRAVNÍ VÝCHOVA 4. ročník Kurz dopravní výchovy Dopravní hřiště Beseda s odborníky /Policie ČR, Záchranný systém../ Tělesná výchova cesty na hřiště Výtvarná výchova tem. práce Pracovní činnosti výroba dopr. značek, modely křižovatek Společné cesty dopravními prostředky na školní akce Školní výlet Školní projekt OSV rozvoj schopností poznání - seberegulace a sebepojetí - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MuV lidské vztahy 11

12 -bezpečně ovládá pravidla chodce i cyklisty - rozeznává další dopravní značky - poznává vztahy účastníků silničního provozu - odhadne dopravní situaci, její nebezpečí a vyvodí správné řešení, snaží se zachovat adekvátně situaci - zná ohleduplné chování a osvojuje si ho - snaží se předcházet nebezpečí s ohledem na sebe i ostatní účastníky SP Na chodníku - shrnutí pravidel Výbava jízdního kola a cyklisty - potřeba správné výbavy kola i cyklisty Chodec a cyklista na silnici - shrnutí pravidel bezp. a ohledupln. chování - pravidla chůze po silnici pro skupiny i jednotlivce - jízda za snížené viditelnosti - pravidla bezpečné jízdy po silnici - pravidla pohybu za sníž. vidit. Bezpečná jízda - technika jízdy - pravidla jízdy po stezkách a mimo silnici Cyklista na křižovatce - pravidla pro bezpečné překonání křižovatky - vztahy mezi účastníky silničního provozu Volný čas a sportovní aktivity - vhodné a nehodné lokality Přecházení silnice - shrnutí pravidel /ve městě i mimo/ Cesta dopravními prostředky - základní pravidla bezpečnosti - pravidla při jízdě autem - vztahy mezi cestujícími hromadné dopravy DOPRAVNÍ VÝCHOVA 5. ročník Dopravní hřiště Beseda s odborníky /Policie ČR, Záchranný systém../ Tělesná výchova cesty na hřiště Výtvarná výchova tem. práce Společné cesty dopravními prostředky na školní akce Školní výlet Školní projekt OSV rozvoj schopností poznání - seberegulace a sebepojetí - řešení problémů a rozhodovací dovednosti MuV lidské vztahy 12

13 - chápe roli peněz, umí manipulovat s papírovými penězi - pozná české mince a bankovky - odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu - odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze - na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit Prázdniny - zásady bezpečného chování v době volna a cestování Nebezpečí - krizové situace,možnosti, řešení, důležitá spojení Dopravní značky V obchodě- hra, dramatizace Finanční gramotnost V obchodě Finanční gramotnost V obchodě Finanční gramotnost Peníze - uvede příklad využití platební karty Finanční gramotnost Peníze - zkontroluje, kolik peněz je vráceno Finanční gramotnost při placení V obchodě - vlastními slovy vyjádří, co Finanční gramotnost znamená, že je banka správce peněz - porovná svá přání a potřeby se Finanční gramotnost svými finančními možnostmi - sestaví jednoduchý osobní rozpočet Finanční gramotnost FINANČNÍ GRAMOTNOST 1.,2. ročník 3.,4. ročník 4.,5.ročník Matematika OSV VDO MuV - objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy nižší než výdaje - na příkladech objasní rizika půjčování peněz Finanční gramotnost Finanční gramotnost 5. ročník 13

14 - uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti -na př. vysvětlí, jak reklamovat zboží - chová se nezištně ke kamarádům - dokáže poskytnout pomoc bez očekávané protislužby ve škole i doma - dokáže rozlišit účelnost plateb a půjček. kdy si půjčit a jak vracet dluhy Finanční gramotnost Finanční gramotnost Korupce Finanční gramotnost - chápe význam slova úplatek Finanční gramotnost Korupce - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času - zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit - volí odpovídající způsob ochrany - v modelových situacích ohrožení bezpečí (neznámá místa, setkání s neznámými lidmi, kontakt se zvířaty, práce s počítačem) označí možná nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Dramatizace modelových situací Nácvik opuštění třídy Cvičná evakuace 5. ročník ročník ročník 4., 5. ročník Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ročník Český jazyk, TV, VV, Pobyt venku Branné cvičení OSV osobnostní rozvoj - sociální rozvoj - morální rozvoj VDO občanská společnost a škola MuV lidské vztahy EV vztah člověka k prostředí MeV interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - kritické myšlení 14

15 - stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných situací, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit - uvede konkrétní přírodní jevy i jiné situace, které mohou ohrozit lidské zdraví a životy a vybere (z příkladů) vhodný způsob ochrany - v modelových situacích prokáže schopnost vhodně reagovat na různé varovné signály i pokyny dospělých a jednat v souladu s pravidly ochrany - uvědomuje si důležitost armády pro obranu státu - ví, jak armáda pomáhá v krizových situacích (živelné pohromy, mezinárodní mise) - ví, kdy použít čísla tísňového volání 112, 150, 155, ovládá způsob komunikace s operátory tísňových linek - dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji - charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním - zvládá první pomoc Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Dramatizace modelových situací Nácvik opuštění třídy Cvičná evakuace Praktický nácvik první pomoci Nácvik komunikace s operátory tísňových linek Obrana státu Význam armády ČR Člověk a jeho zdraví Zdraví Zdraví Zdraví ročník Český jazyk, TV, VV, Informatika Pobyt venku Branné cvičení Besedy s odborníky OSV osobnostní rozvoj - sociální rozvoj - morální rozvoj VDO občanská společnost a škola MuV lidské vztahy EV vztah člověka k prostředí MeV interpretace vztahu mediálního sdělení a reality - kritické myšlení Obrana státu ročník Zdraví 1., 2. ročník 3. ročník 3. ročník 4. ročník VDO OSV MuV VMEGS Český jazyk slohový výcvik Projekt Zdraví OSV- osobnostní rozvoj - sociální rozvoj - morální rozvoj VDO EV základní podmínky života 15

16 - v modelových situacích určí život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc Zdraví 5. ročník Český jazyk slohový výcvik Projekt Zdraví OSV- osobnostní rozvoj - sociální rozvoj - morální rozvoj VDO EV základní podmínky života 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu Tvořivá škola - místo pro radost I. Tímto dodatkem se v krátkém časovém termínu dává výše zmíněné ŠVP do souladu se zněním RVP platným od 1. 9. 2013, příp.

Více

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň

5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň 5.5.3. Osobnostní a sociální výchova pro 1. a 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 123 ---------------------- 5.4.2 Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí, která je koncipována pouze pro vzdělávání na 1. stupni základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

Zdravá základní škola

Zdravá základní škola pro základní vzdělávání Zdravá základní škola Základní škola a mateřská škola Drahanovice, příspěvková organizace Drahanovice 44 Motto: Každé dítě a každý mladý člověk v Evropě má právo a měl by mít příležitost

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více